BIBLIOGRAPHY

In document The evolution of Chikamatsu's history plays (Page 104-109)

Books, Theses:

Aristotle, Poetics, Translated by Leon Golden, Prentice-Hall, Inc,

Englewood Cliffs, N.J. 1968.

Edel Abraham, Aristotle and his philosophy, Croom Helm, London

1982.

Doi Kozo. Saishin choshamei yomikata jiten vol.1,2.

. Kinoikuniya Shoten, Tokyo, 1985.

Fujii Otoo. Chikamatsu zenshu. vol. 1-12. M^Z.^^

Osaka Asahi Shinbunsha, Osaka, 1927.

Fujino Yoshio. Chikamatsu to saiseiki no joruri. ^ g ^ H i l , ^VJx t M ^ M c O ' ^ J ^ m . Ofusha, Tokyo, 1980.

Gerstle C. Andrew. Circles of Fantasy. Convention in the Plays of

Chikamatsu. Harvard University Press, Cambridge and London, 1986.

Goto Hajime. Nihon geinoshi nyumon. f ^ ] ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ t b ^ A H . Shakai Shisosha, Tokyo, 1980.

Higuchi Yoshichiyo. Chikamatsu ko. MP^I^ft. .

Fuzanbo, Tokyo, 1955.

Hirosue Tamotsu. Zoho Chikamatsu josetsu. ttM

Miraisha, Tokyo, 1980.

Hozumi Ikan, ^Naniwa miyage', mJdruri

kenkyu bunken shusei, , Hokko

Ichiko Teiji.M/zon bungaku zenshi, Kinsei vol.4, r f J ] ^ ^ ^ ^ . B ( 4 ) Gakutosha, Tokyo, 1978.

Imai Jun. Nihon kinsei shomin shakai no rinri shisd.

B ^ j g - a i f f ^ t t ^ O f ^ a . ^ . ^ , Risosha, Tokyo, 1966.

Ishida Motosue. Geki kinsei bungaku ronko. ^ :

t k ^ , Shibundo, Tokyo, 1973.

Kawakami Tasuke. Heian-cho-shi. 1.2, i l l J i ^ g f j ^ ? ^ ^ ^ , h T Reprint of Sogo Nihonshi Taikei, vol. 3 & 4. Kokusho

Kankokai, Tokyo, 1982.

Kawatake Shigetoshi. Nihon gikyokushi. B ^ l l f f i S ^ .

Ofusha, Tokyo, 1964.

Kawatake Shigetoshi. Joruri kenkyu bunken shusei. i^ti'S^^,

Hokko Shobo, Tokyo, 1944.

Kawatake Shigetoshi. Chikamatsu Monzaemon.

jtSfePI^'^P^, Yoshikawa Kobunkan, Tokyo, 1963.

Kawatake Shigetoshi, et al. eds. Engeki hyakka jiten. ^ I t J ^ ^ f i l l . Heibonsha, Tokyo, 1962.

Keene Donald. Four Major Plays of Chikamatsu. Columbia

Universty Press, New York 1964.

Keene Donald. World Within Walls: Japanese Literature of the

Premodern Era 1600-1867. Holt Rinehart and Winston, New York, 1976.

Kindaichi Haruhiko. Shinmeikai kogo jiten. —

m m m ^ m ^ ^ . Sanseido, Tokyo, 1984.

Kobayashi Eiko. Chikamatsu kessaku jidai jdruri shusei.

i S f e l ^ ^ ^ g ^ f t ^ ^ g ^ ^ B g . Daitokan Shoten, Tokyo, 1926.

Mori Shu. Chikamatsu Monzaemon. m^. ^ f f m f e ^ . San'ichi

Ofusha, Tokyo, 1976.

Nakamura Kichizo. Nihon gikyokugikdron.

Chuo K5ronsha, Tokyo, 1942.

Nakamura Yukihiko. Kinsei bungei shichoko.

Iwanami Shoten, Tokyo, 1975.

Nakamura Yukihiko. Chikamatsu Monzaemon no sekai. ^

i f f l ^ ^ P I ^ ^ P I ^ - a - ^ . Benseisha, Tokyo, 1976.

Nihon bungaku kenkyu shiryo kankokai. Chikamatsu: Nihon

bungaku kenkyu shiryo sosho. U^X^M^'Mi'^ Wi^^.

B ^ - S ^ ^ m ^ ' ^ m m ^ . YSseido, Tokyo, 1976.

Ono Susumu. Shinpen bungo bunpo.

Chuo Tosho, Kyoto, 1974.

Ozaki Kyiiya. Kinsei shomin bungaku ronko.

M ^ . Chuo koronsha, Tokyo, 1973.

Sato Yoshiaki. Edo jidai. fe^H^. ( ± ) (Nihon

bungaku koza vol.8). Shinchosha, Tokyo, 1938.

Shirakura Kazuyoshi. Chikamatsu no joruri. —

Kindai Bungeisha, Tokyo, 1985.

Shuzui Kenji,et al. eds. Chikamatsu joruri shu 2.

yfl^^^g^^^CFi {Nihon koten bungaku taikei vol.50). Iwanami Shoten, Tokyo, 1959.

Suwa Haruo. Chikamatsu sewa joruri no kenkyu. UWi^U.

j g r A ^ - t t l g ^ ^ ^ O g f ^ . Kasama Shoin, Tokyo, 1974.

Suwa Haruo. Kinsei geino-shi ron. j g - t t s t ^ ^ f ^ '

Kasama Shoin, Tokyo, 1985.

Tai Shonosuke. Kinsei engeki no kenkyu. ^jSil^^^McO^^.

Ofusha, Tokyo, 1972.

. X ^ t m m . Akasaka Shoin, Tokyo, 1983.

Takano Masami. Chikamatsu to sono dento geino. ftS^IES. i S J l i l

cOfSf^gfil. Kodansha, Tokyo, 1965.

Ueda Kazutoshi and Higuchi Yoshichiyo. eds. Chikamatsu goi.

Fuzanibo, Tokyo, 1930.

Utsumi Shigetaro. Ningyd joruri to bunraku. Aff^

^ ^ a ^ h l i C ^ , Hakusuisha Tokyo, 1940.

Wang Ai-min et al eds. Riben xiju B ^ g i S ^ ^ ^

Zhongguo xiju chubanshe, Beijing,1982.

Yokoyama Tadashi. Joruri ayatsuri shibai no kenkyu. ^ i t l j j E . ^ ^ m ^ n ^ ^ c Q i S ^ ^ . Kasama Shobo, Tokyo, 1963.

Yokoyama Tadashi. Kinse engeki kenkyu to shiryd. ^^liliE.

y r - t t f ^ ^ g f ^ h ' ^ ^ . Ofusha, Tokyo, 1981.

Yuda Yoshio. Zenko Shinju Ten no Amijima.

Shibundo, Tokyo, 1975.

Yuda Yoshio. Joruri-shi ronko. l^fiBB^tl.

Chuo Koronsha, Tokyo, 1975.

Zhang Ceng. Xiju gailun. S g ^ ^ S S S H , Shangwu yinshuguan,

Shanghai, 1937.

Articles

Araki Shigeru. X h i k a m a t s u no rekishiteki igi ni tsuite no

oboegaki'. r W S ^ C ^ o v ^ T C O ! ^ ^ j . ^ ^ Bungaku, no.26, 1951, pp. 597-603.

Sumida Ichiro. ^Kyokusetsu to shisho no sokansei'. —gp. r ^ S B i : Nihon bungaku, B^lc^.

^mcom^ Bungaku, ^ ^ vol.20, no.lO, 1952, pp. 904- 9 0 8 .

Kuroki Kanzo. X h i k a m a t s u jidaimono kenkyu'. ^

,Nihon bungaku koza, vol.8.

Shinchosha, Tokyo, 1934. pp.363-400.

Machida Kasho. 'Chikamatsu joruri no ongakuteki kenkyu'. B T f f l g ^ to kansho, MMh^M.^

vol.20, n o . l , 1957, pp.64-67.

Matsui Shizuo. X h i k a m a t s u no jidai Joruri'.

^'j^i^AcO^R'i^'^'^ u Chikamatsu ronshu, vol.6, 1972, pp. 1-12.

Matsui Shizuo. X h i k a m a t s u bannen no jidai Joruri'. r^jg^ ^^co^itn^^ 1, Gobun, , vol. 26, pp. 8-17.

Matsui Shizuo. 'Heike nyogo no shima no kosei ni tsuite'.

r^^^gco^OiittCzov^T J .Gobun, no.15, pp.135-144. Matsui Shizuo. 'Goinosuke Moroiwa to Matsuura ichizoku'.

r^acom^^ t ti^im-m j, Gobun, M^ vol. 50, no.6, 1980, pp. 21-25.

Mori Shu. X h i k a m a t s u kenkyu no hoho'. ^ { r l J iSliiW^LO:!^ ^ j . Chikamatsu no kenkyu to shiryo, jgriliOM^ h i g i ^ . Osaka engeki kenkyu kai, 1959, pp. 1-8.

Mori Shu. 'Chikamatsu goro no joruri soshiki no mondai'.

r Chikamatsu: Nihon bungaku

Kenkyu shiryd sosho, i g ^ : edited

by Nihon bungaku kenkyu shiryo kankokai, Yuseido, Tokyo, 1976, p.62.

Mukai Yoshiki. X h i k a m a t s u no jidai Joruri no geki kukan'. f ^ ^ ^ g j . ^ ^^Vixco^iin^m^c^m'^m ^^Kokubungaku, vol.20, no.2,

1985, p p . 6 5 - 7 0 .

Mukai Yoshiki. X h i k a m a t s u Joruri no shiso to hoho'.

bunsaku, B ^ l ^ ^ , vol.15, no.3, 1966, pp. 217-223.

Sakaguchi Hiroyuki. ' H e i k e nyogo no shima sandanme ko'. J ,Jinbun kenkyu. A l ^ M ^ , vol. 25, no.7, pp. 52-67.

Shuzui Kenji. 'Kanhasshu Tsunagi uma kan'.

M f f i j , Bungaku, ^ ^ vol.20, no.lO, 1952, pp.915-919.

Suwa Haruo. X h i k a m a t s u Joruri no joen keishiki'. f ^ t f e ^ l S ,

r J , ronshu, j^^mm.

vol. 3, no. 12, 1964, pp. 1-12.

Takano Masami. ^Gigeki kenkyiJho'. ftSIEe. " " S ^ f f i l ^ ^ ^ J . Kaishaku to kansho, ftl^h^l:. no.2, 1953, pp. 35-37. Tsubouchi Shiko. X h i k a m a t s u to Shiekusupiya'. . ^i^VjXt

i^ i tr —^ J, Kaishaku to kansho, ftff^ t^m. no.2, 1948, pp. 13-16.

In document The evolution of Chikamatsu's history plays (Page 104-109)