Part II – Other Movements for Gender and Sexual Equality and Change in Bulgaria

Appendix 3: List of Organisations Mentioned in the Text

LIST OF ORGANISATIONS

Name in English/ Именаанглийски Name in Bulgarian/ Именабългарски

‘21st Century Women’s Parliament’

(Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria, KNSB) Женски парламент 21-ви век (Конфедерация на независимите синдикати в България, КНСБ) Association ‘Alternativa 55’ Асоциация ‘Алтернатива 55’ Association ‘Animus’ Асоциация ‘Анимус’

Association ‘Childhood Without Tears’ Сдружение ‘Детствобезсълзи’

Association ‘Conception’ Сдружение ‘Зачатие’

Association ‘Conception’ Сдружение ‘Зачатие’

Association ‘Demetra’ Асоциация ‘Деметра’

Association ‘Development and Support for Roma Women and Children’

Сдружение ‘Развитиеиподкрепанаромските жениидеца’

Association ‘Knowledge, Success,

Transformation’ – Dupnica, Асоциация знание, успех, трансформация - Дупница Association ‘Naia’ Асоциация ‘Ная’ Association ‘Parents’ Асоциация ‘Родители’ Association ‘Sauchastie’ Асоциация ‘Съучастие’ Association ‘Slantse’ Асоциация ‘Слънце’

Association ‘Society and Values’ Асоциация ‘Обществоиценности’

Association for Social, Cultural and Educational Development of Minority Groups in Bulgaria

Сдружение за социално, културно и

образователно развитие на малцинствата в България

Association of Present and Future Mothers Настоящиибъдещимайки

Association of Roma Women and Children ‘Hope’

Сдружение на ромските жени и деца

‘Надежда’ Association of Women’s Clubs in Business and

the Liberal Professions

Асоциацияна клубовете на жените в бизнеса исвободнитепрофесии

Bilitis Resource Centre Foundation ФондацияРесурсенцентър ‘Билитис’

Bulgarian Activist Alliance Българскиактивисткиалианс

Bulgarian Association ‘Family Planning and Sexual Health’

Българскаасоциация посемейно планиранеи сексуалноздраве

Bulgarian Association ‘Infertility and Reproductive Health’

Българска асоциация по стерилитет и

репродуктивноздраве

Bulgarian Association for Adopted Children and Adopting Parents

Българска асоциация осиновени и

осиновители

Bulgarian Association of University Women (BAUW)

Българска асоциация на университетските жени

Bulgarian Association of Women in Law Асоциациянаженитесюридическапрофесия

Bulgarian Communist Party Българскакомунистическапартия

Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association

Българскаасоциация посемейно планиранеи сексуалноздраве

Bulgarian Fund for Women Българскифондзажените

Gemini)

Bulgarian Gender Equality Coalition Българска коалиция за равнопоставеност на

половете

Bulgarian Gender Research Foundation Българскицентързаджендъризследвания

Bulgarian Home Българскидом

Bulgarian Platform to the European Women’s Lobby

Българска платформа при Европейското женсколоби

Bulgarian Public Women’s Union Българскинароденженскисъюз

Bulgarian Women’s Union Българскиженскисъюз

Business club Eterna Бизнесклуб ‘Етерна’

Central Committee of the Bulgarian Communist Party (CC of BCP) Централен комитет на Българската комунистическапартия (ЦКнаБКП) Centre ‘Amalipe’ Център ‘Амалипе’ Centre Maria ЦентърМария Centre Nadia ЦентърНадя

Centre of Women’s Studies and Policies Центързаизследванияиполитикизажените

Christian Women’s Movement Християнскоженскодвижение

Club ‘Fat Cats’ Клуб ‘Феткeтс’

Club ‘For her’ Клуб ‘Занея’

Club of Women Inventors and Rationalisers Клуб на жените изобретателки и

рационализаторки

Committee of the Democratic Bulgarian Women Комитетнадемократичнитебългарскижени

Committee of the Movement of Bulgarian Women

Комитетнадвижениетонабългарскитежени

Democratic Woman’s Union Демократиченсъюзнажените

Face to Face ФейстуфейсБългария

Fatherland Front Отечественфронт (ОФ)

Federation of Women’s Clubs of the Bulgarian Social Democratic Party

Федерация на женските клубове при

БългарскатаСоциалдемократическапартия

Foundation ‘Ethnic Integration’ ФондацияЕтноинтеграция

Foundation ‘Ethno-Cultural Dialogue’ ЕтнокултуренДиалог

Foundation ‘I Want a Baby’ Фондация ‘Искамбебе’

Foundation ‘Ideas and Values Фондацияидеииценности

Foundation ‘Movement of Bulgarian Mothers’ Фондация ‘Движениенабългарскитемайки’ Foundation Care for the Community ‘Diva’ Фондациягрижизаобщността ‘Дива’ Foundation Creating Effective Grassroots

Alternatives (C.E.G.A)

Старт за ефективни граждански алтернативи

(С.Е.Г.А.)

Foundation Ethnic Integration Фондация ‘Етническаинтеграция’

Foundation For Children Фондация ‘ЗаДецата’

Foundation for Regional Development ‘Roma- Plovidv’

Фондация за регионално развитие “Рома –

Пловдив’

Foundation Movement of Bulgarian Mothers Фондация ‘Движениенабългарскитемайки’

Fund for Prevention of Crime Фондзапревенциянапрестъпността

Gender Education, Research and Technologies Foundation (GERT)

Фондация ‘Джендър образование,

изследванияитехнологии’ (ДОИТ)

Gender Project for Bulgaria Foundation ФондацияджендърпроектзаБългария

Indi-Roma 97 Инди-рома 97

Literary club ‘Kibela’ Литературенклуб ‘Кибела’

Movement of Bulgarian Women Движениенабългарскитежени Movement of Women and Mothers against

Violence

Националнодвижение ‘Жениимайкипротив насилието’

National Civic Forum ‘Bulgarka’ Националенславянскифорум ‘Българка’

National Ecology Club of the Green Party Национален екологичен клуб при Зелената партия

National Network for Equal Opportunities Националнамрежазаравнивъзможности

NDSV (National Movement for Stability and Progress, previously National Movement Simeon the Second)

НДСВ (Националнодвижениезастабилности възход, преди Национално джижениеСимеон Втори

Open Door Resource Centre Ресурсенцентър ‘Отворенаврата’

Organisation ‘Lachshi Romani’ Ромска женска независима организация

‘ЛачшиРомани’

P.U.L.S. Foundation ФондацияП.У.Л.С.

Parents of Children with Impairments Родителинадецасувреждания

Party of Bulgarian Women Партиянабългарскитежени

Queer Bulgaria КуиърБългария

Resource Centre ‘Lomidol’ Ресурсенцентър ‘Ломидол’

Resource Centre New Alternative, Ресурсенцентър ‘Новаалтернатива’ Social Consultative Centre – Samokov, Социаленконсултативенцентър - Самоков

Socialist Women’s Union Социалистическиженскисъюз

Social-Psychological Centre ‘St. Kozma and Damian’

Медицинскицентър ‘Св.КозмаиДамян’ Society of Bulgarian Women with Higher

Education

Дружество на българките с висше

образование

SOS Families in Risk SOS – Семействавнемилост

Sports Club ‘Tangra’, Спортенклуб ‘Тангра’

Support for the Roma 2000 ПодкрепазаРомите 2000

The Club of Women in Information Technologies Клуб на жените в информационните

технологии

The National Association Women in Science Националнаасоциациянаженивнауката

The National Network of Organisations in Support of Women Survivors of Violence in Bulgaria

Националнамрежаорганизациивподкрепана женипострадалиотнасилиевБългария

The Single Mothers Association Дружествонасамотнитемайки

Union ‘Equality’ Съюз ‘Равноправие’

Union of Large Families Съюзнамногодетните

Vela Centre Център ‘Вела’

Widow Вдовица

Women for Pure Natural Habitat Женизачистаприрода

Women’s Alliance for Development Женскиалиансзаразвитие

Women’s Association ‘Ekaterina Karavelova Женскаасоциация ‘ЕкатеринаКаравелова’

Women’s Association ‘Liliak’ Женскосдружение ‘Лиляк’

Women’s Club of the Bulgarian Agrarian National Union

Женски клуб при Български земеделски народенсъюз

Women’s Social Democratic Union Женскисоциалдемократическисъюз

Women’s sport Association BGL-SporTeam Женското спортно дружество ‘BGL-

SporTeam’

‘Podkrepa’ ‘Подкрепа’

Women's Club Rhodopea Женскиклуб ‘Родопея’

Women's Health Initiative in Bulgaria ЖенсказдравнаинициативавБългария

Norway

Tone Hellesund

Part I - The New Women’s Movement in Norway

In document Changing cultural discourses about intimate life: the demands and actions of women’s movements and other movements for gender and sexual equality and change (Page 124-128)