• No results found

Marchés agricoles, Prix 1/1985 = "Agricultural Markets, Prices 1/1985 "

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Marchés agricoles, Prix 1/1985 = "Agricultural Markets, Prices 1/1985 ""

Copied!
152
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ISSN 0250460t

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Commission of the European Communities

Commission des Communautés européennes

Commissione delle Comunità europee

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Landbrugsmarkeder

Agrarmärkte

Γβωργικές αγορές

Agricultural markets

Marchés agricoles

Mercati agricoli

Landbouwmarkten

(2)

Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de

l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la

publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés

par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de

la Communauté.

La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.

Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de

plusieurs mois, des:

- montants fixés,

- prix de marché (si possible),

- prélèvements envers pays tiers,

- prix sur le marché mondial (si possible).

(3)

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Commission of the European Communities

Commission des Communautés européennes

Commissione delle Comunità europee

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Landbrugsmarkeder

Agrarmärkte

Γβωργικές αγορές

Agricultural markets

Marchés agricoles

Mercati agricoli

Landbouwmarkten

Priser D Preise □

Τιμές

□ Prices □ Prix □ Prezzi D Prijzen

(4)

GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG, Direktorat Generane anliggender

GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Direktion Allgemeine Angelegenheiten

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ , Δ ι β ύ θ υ ν σ η γ ε ν ι κ ώ ν υ π ο θ έ σ ε ω ν

DIRECTORATE-GENERAL AGRICULTURE, Directorate General matters

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Direction Affaires générales

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Direzione Affari generali

DIRECTORAAT­GENERAAL LANDBOUW, Directoraat Algemene zaken

Rue de la Loi 200—B­1049 Bruxelles

Bâtiment Berlaymont

Tél. 235.11.11

Télex 22037 (AGREC)

Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985

ISSN 0250­9601

Kat./Cat.: CB­AZ­85­001­7C­C

Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet

Η αναδημοσίευση οποιουδήποτε στοιχείου προϋποθέτει την αναφορά της πηγής

Reference to this publication is requested for reproduction of any data

La reproduction des

données est subordonnée à l'indication de la source

La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte

Het overnemen van gegevens is toegestaan mits bronvermelding

(5)

Anvtndte forkortelser og tegn

Zeichen und Abkürzungen Abbreviations and symbols Abréviations et slgnti employés

Abbreviazioni e (segni convenzionali

Tekens en afkortingen Συντμήσεις και σύμβολα

Ingen prisnotering eller -fastsittelse Ikke foreliggende oplysninger Gennemsnit Pengeenhed Europeisk regningsenhed National valuta Belgiske franc D-mark Dansk krone Gråske drachmer Franske franc Irsk pund LireitiV Luxembourgske franc Gylden Pund sterling østrigsk schilling Schweizerfranc Svensk krone Korn B Uid hvede Rug Byg Havre Majs Boghvede Sorghum Hirse Andre H8rd hvede

Hvedemel og mel af bland-säd af hvede og rug Rugmel

Gryn af blød hvede

Gryn af härd hvede

Ris

Uafskallet ris Afskallet ris (hinderis) Pelvis sleben ris Sleben ris Brudris Hvidt sukker Rlsukker Melasse Sirup Levende vagt Slagtevagt Produktgrupp« Belgi sk-luxembourgsk økonomisk union

Keine Preisnotierung oder -festsetzung Informationen nicht Verfügbar Durchschnitt Geldeinheit Europäische Rechnungs-einheit Nationale Währung Belgischer Franc Deutsche Mark Dänische Krone Griechische Drachme Französischer Franc Irisches Pfund Lire it*J. Luxemburger Franc Gulden Englisches Pfund Österreichischer Schilling Schweizer Frank Schwedische Krone Getreide Weichweizen Roggen Gerste Hafer Mais Buchweizen Sorghum Hirse Andere Hartweizen Mehl von Weizen und von Mengkorn Mehl von Roggen Grütze und Griess von Weichweizen Grütze und Griess von Hartweizen Reis Rohreis Geschälter Reis .Halbgeschliffenen Reis Vollständig geschlif-fenen Reis Bruchreis Weisszucker Rohzucker Melassen Sirup Lebendgewicht Schlachtgewicht Produktgruppe Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion

No prices quoted or fixed

Information not available

Average

Monetary unit

European unit of account

Currency amount Belgian franc German mark Danish krone Greek "drachma French franc Irish pound sterling Italian lire Luxembourg franc Dutch guiIder English pound sterling Austrian schilling Swiss franc Swedish krone Cereals Common wheat Rye Barley Oats Maize Buckwheat Grain sorghum Millet Other Durum wheat Wheat or mesiin flour

Rye flour Common wheat groats and meal Durum wheat groats and meal Rice Paddy rice Husked rice Semi-milled rice Hilled rice Broken rice White sugar Raw sugar Molasses Syrups Live weight Slaughtered weight Product group Belgo-Luxembourg Economic Union

Pas de cotation oy fixation de prix

Information non disponible

0 Moyenne UM Unité monétaire GE

MU PE

ECU Unité de compte européenne

EAU MN BFR DM DKR FF IRL LIT LFR HFL UKL OS SFR SKR .CER BLT SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUT DUR FBL FRO GBL RIZ PAD DEC DBL. CBL Monnaie nationale Franc belge Deutschmark Couronne danoise Drachme grecque Franc français Livre irlandaise Lire ital. Franc luxembourgeois Florin Livre anglaise Schi Hing autrichien Franc suisse Couronne suédoise Céréales Froment tendre Seigle Orge Avoine Maïs Sarrasin Sorgho Millet Autres Froment dur

Farines de froment (blé) ou dt méteil

Farine de seigle Gruaux et semoules de froment tendre Gruaux et semoules de froment dur Riz Riz paddy Riz décortiqué Riz semi-blanchi Riz blanchi

B R I Riz en brisures SBL Sucre blanc SBR Sucre brut MEL Mélasses SIR Sirops PV1 Poids vif PAB poids abattu PG Groupe de produits UEBL Union économique

belgo-Luxembourgeoise

BLEU-OEBA

Messuna quotazione o fissazione di prezzo Informazioni non disponi-bili .

Medie Uniti monetaria

Uniti di conto europea

Moneta nazionale Franco belga Marco tedesco Corona danese Dracma pxcca Franco francese Lira sterlina Irlandese Lira ital·

Franco lussemburghese Fiorino

Lira sterlina inglese Scellino austriaco Franco svizzero Corona svedese Cereali Frumento tenero Segala Orzo Avena Granoturco Grano saraceno Sorgo Miglio Altri Frumento duro Farina di frumento e di frumento segalaio Farina di segala Semole e semolini di ·ύ

frumento tenero v ' Semole e semolini di ' frumento duro

Riso Risone Riso semigreggio Riso semi lavorato Riso Lavorato Rotture di riso Zucchero bianco Zucchero greggio Melasso Sciroppo Peso vivo Peso morto Gruppo del prodotto Unione economica belgo-Lussemburghese

Geen notering of prijsvast- Οι τιμές δεν όηλύνονται stelling ούτε καθορίζονται Informaties niet beschikbaar Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία Gemiddelde Geldeenheid Europese rekeneenheid Nationale valuta Belgische frank Duitse mark .Peense.kppocL Gr.ie.kse_daïchfne Franse frank Iers pond Lire ital. Luxemburgse frank Gulden Engels pond Oostenrijkse schilling Zwitserse frank Zweedse kroon Granen Zachte tarwe Rogge Gerst Haver Mais Boekweit Sorghum Gierst Andere Durum tarwe Meel van tarwe ert.van mengkoren

Meel van rogge Grutten, gries en gries­ meel van zachte tarwe Grutten, gries en gries­ meel van durum tarwe Rijst

P a d i e r i j s t Gedopte rijst Halfwitte rijst Volwitte rijst Breukrljst Witte suiker Ruwe suiker Melasse Stroop Levend gewicht Geslacht gewicht Produktengroep

Belgisch­luxeaburgse economische uriie

.Μέσος όρος

μονάδα νομισματικών ΕυρωπαΓκή Λογιστική Μονάδα εθνικό νόμισμα Βελγικά φράγκο Γερμανικά μάρκο Δανική κοράνα Ελληνική δραχμή Γαλλικό φράγκο Ιρλανδική λίρα Ιταλική λίρα Φράγκο Λουξεμβούργου Ολλανδικό φιορίνι Λίρα στερλίνα Αυστριακό σελίνι Ελβετικό φράγκο Σουηδική κορόνα Σ ι τηρά Σίτος μαλακός Σίκαλης Κριθή Βρώμη Αραβόσιτος Φαγόπυρο το εδώδιμο Σόργο

Κέγχρος Λοιπά δημητριακά Σίτος οκληρός Άλευρα σίτου ή σμιγού Άλευρα σικάλεως Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου μαλακού Πλιγούρια και οιμίγδάλια σίτου σκληρού

Όρυζα

(6)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Arbejdsfrie dage Indledende bemærkninger I. KORN

A. Interventionspriser Markedspriser B. Tærskelpriser, CIF

Afgifter infør. Afgifter eksport.

INHALTSVERZEICHNIS

Side/Sei

6 7 9 10

18 te

Feiertage Vorbemerkung I. GETREIDE

A. Interventionspreise Marktpreise B. SchwelLenpreise, CIF

Abschöpfungen Einf. Abschöpfungen Ausf.

RIS

Α. Indikativpriser Interventionspriser Markedspriser

B. Tærskelpris, afgif. trejdel. OLO C. CIF, eksportafgif.

21 22

24 26

II. REIS Α. Richtpreise

Interventionsprei se Marktpreise

B. SchweLLenpreise,Abschöpf. Dritti. C. CIF, Abschöpf. Ausf.

III. FEDSTOFFER ­ Ol iveo Lie

A. Producentindikativpris­ Repræs. markedspris­ Interventionspris­ TarskeLpris­

B. Minimums importafgifter

C. Markedspriser (oliveoLie og frøolie) ­ Olieholdige frø

A. Fastsatte fætleskabspriser B. Priser fastsatte af Kommissionen XV. VIN

Pris for bordvin fra producenten

A. Indikativpris Interventionspriser Afledte interventionspriser Tærskelpriser

B. Minimumspris for sukkerroer C. Afgifter over for tredjelande D. Importpriser

* E. Verdensmarkedspriser VI. ISOGLUCOSE

Α. Importafgifter Β. Restitutioner VII. SVINEKØD

A. Fastsatte priser B. Markedspriser

1. Svin 2. Oelstykker VIII. AG

A. Fastsatte priser B. Markedspriser IX. FJERKRÆ

A. Fastsatte priser B. Markedspriser X. OKSEKØD

A. Fastsatte priser B. Markedspriser

C. Importafgifter over for tredjeLande XI. MEJERIPRODUKTER

A. Fastsatte priser B. Tærskelpriser ­

Importafgifter over for tredjeLande XII FAAREKØD

A. Fastsatte priser B. Markedspriser

C. Importafgifter over for tredjeLande

27

28

29 33

35 36 39 40 45 46

50 53 55 57 58 58 59 60

62 74 85 86 87 97 98 105 109 110 111 125 129 130 131

135 136 137 139

III. FETTE ­ Olivenöl

Α. Erzeugern eh t prei se­ Repräs. marktpreis­ Interventionspreis­ Schwellenpreis­

B. Mindest Abschöpf. Einfuhr C. Marktpreise (OLivenöL und SaatöL) ­ OLsaaten

A. Festgesetzte Gemeinschaft. Pr.

t ■· B. Preise von der Kommission festgesetzt .·· IV. WEIN

Preis der Tafelweine bei der Erzeugung

A. Richtpreis Intervent ionsprei se

Abgeleitete Interventionspreise SchwelLenpreise

B. Mindestpreis für Rüben C. Abschöpf, gegenüber Drittländern D. Einfuhrpreise

E. Weltmarktpreise VI. ISOGLUKOSE

A. Abschöpfungen Einfuhr B. Erstattungen VII. Schweinefleisch

A. Festgesetzte Preise B. Marktpreise

1. Schweine 2. Teilstücke VIII. EIER

A. Festgesetzte Preise B. Marktpreise IX. GEFLOGEL

A. Festgesetzte Preise B. Marktpreise X. RINDFLEISCH

A. Festgesetzte Preise B. Marktpreise

C. Abschöpfungen gegenüber Dritt Ländern XI. MILCHERZEUGNISSE

A. Festgesetzte Preise B. Schwellenpreise ­

Abschöpfungen gegenüber DrittLSndern XII. SCHAFFLEISCH

A. Festgesetzte Preise B. Marktpreise

(7)

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIERES

Official non-working days Preliminary note

A. Intervention prices Marketprices B . Threshold prices, CIF

Levies import. Levies export.

Page/Page 6 7 9 10 18

Jours fériés Remarque préliminaire

A . Prix d'intervention Prix de marché B . Prix de seuil, CAF

Prélèvements import. Prélèvements export.

A . Target prices Intervention prices Market prices

B. Threshold prices, levies third count., OCT C. CIF, export levies

21 22

24 26

RIZ

A Prix indicatifs Prix d'intervention Prix de marché

B. Prix de seuil, prélèv. pays tiers PTOM C. CAF, prélèv. export.

III. OILS AND FATS - Olive oil

A . Prod, target Repres. market Intervention Threshold price-Β . Minimum import levies

C. Market prices (Olive oil and seed oil)

- OiI seeds

A. Fixed community prices B . Prices fixed by the Commission IV. WINE

Producer price for table wine V . SUGAR

A. Target price Intervention prices Derived intervention prices Threshold prices

B. Minimum price for sugar beet C. Levies on imports third countries D. Import prices

E . World market prices V I . ISOGLUCOSE

A. Import levies B. Refunds VII. PIGMEAT

A. Fixed prices B. Market prices

1. Pigs 2 . Cuts VIII. EGGS

A. Fixed prices B. Market prices IX. POULTRY

A. Fixed prices B. Market prices X. BEEF AND VEAL

A. Fixed prices B. Market prices

C. L e y i e s on imports from third countries X I . MILK AND MILK PRODUCTS

A. Fixed prices B. Threshold prices

-Levies on imports from third countries XII. SHEEPMEAT

A. Fixed prices B . Market prices

C. Levies on imports from third countries

29 33

35 36 39 40 45 46

50 53 J5 57 58 58 59 60

62 M 85 86 87 97 98 105 109 110 111 125 129 130 131

135 i 36 137 139

III. MATIERES GRASSES - Hui Le d'olive

A. Prix indicatif à la prod.-Prix représentatif de marché-Prix d'intervention Prix de

seuil-B. Prél. minimaux à l'import.

C. Prix de marché (hui Le d'olive et huile de graines)

- Graines oLéagineuses A. Prix fixés communautaires B. Prix fixés par La Commission !V. VIN

Prix de vin de table à la production V. SUCRE

A. Prix indicatif Prix d'intervention Prix d'intervention dérivés Prix de seuil

Prix minimum de betteraves Prélèvements envers pays tiers D. Prix à l'importation E . Prix marché mondial VI.' ISOGLUCOSE

A. Prélèvements importation B. Restitutions

VII. VIANDE PORCINE A. Prix fixés B . Prix de marché

1. Porcs

2. Pièces de la découpe VIII. OEUFS

A. Prix fixés B . Prix de marché IX. VOLAILLES

A. Prix fixés B. Prix de marché X. VIANDE BOVINE

A. Prix fixés B. Prix de marché

C. Prélèvements envers pays tiers X I . PRODUITS LAITIERS

A. Prix fixés B. Prix de seuil~

Prélèvements envers pays tiers XII. VIANDE OVINE

A. Prix fixés B . Prix de marché

[image:7.595.42.485.42.726.2]
(8)

Giorni festivi Nota preliminare

A. Prezzi d'intervento Prezzi di mercato B. Prezzi d'entrata, CI

Prelievi import. Prelievi export.

Pagina/Bladzijde 6 7

9 10

18

INHOUDSOPGAVE

Feestdagen Opmerking vooraf I. GRANEN

A. Interventieprijzen Marktprijzen B. DrempeLprijzen, CIF

Heffingen invoer Heffingen uitvoer

II. RISO

A. Prezzi indicativi Prezzi d'intervento Prezzi di mercato

B. Prezzi d'entrata. Prel. paesi t. PTOM C. CIF, prel. esport.

21 22

24 26

II. RIJST A. Richtprijzen

Interventieprijzen Marktprijzen

B. Drerapelprijzen, hef. derde landen L60 C. CIF, hef. uitvoer

III. GRASSI - Olio d'oLiva

A. Prezzo indicat. alLa prod.-Prezzo rappres. di mercato-Prezzo d'intervento-Prezzo d'entrata

B. Prel. minimi all'importazione

C. Prezzi di mercato (olio d'oliva e oLio di semi) - Semi oleosi

A. Prezzi fissati comunitari B. Prezzi fissati dalla Commissione IV. VINO

Prezzo dei vini da pasto alla produzione V. ZUCCHERO

A. Prezzo indicativo Prezzi d'intervento Prezzi d'intervento derivati Prezzi d'entrata

B. Prezzo minimo delle barbab. C. Prelievi verso paesi terzi D. Prezzi all'importazione E. Prezzo del mercato mondiale VI. IS0GLUC0SI0

A. Prelievi importazione B. Restituzione VII. CARNE SUINA

A. Prezzi fissati B. Prezzi di mercato

1. Suini

2. Pezzi staccati. VIII. UOVA

A. Prezzi fissati B. Prezzi di mercato_ IX. POLLAME

A. Prezzi fissati B. Prezzi di mercato X. CARNE BOVINE

A. Prezzi fissati B. Prezzi di mercato C. Prelievi verso paesi terzi XI. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

A. Prezzi fissati B. Prezzi

d'entrata-Prelievi verso paesi terzi XII. CARNI OVINE

A. Prezzi fissati B. Prezzi di mercato C. Prelievi verso paesi terzi

28

29 33

35 36 39 40 45 46

50 53 55 57 58 58 59 60

62 74 85 Su 87

105 109 110 111 125 129 130 131 135 136 137 139

III. OLIEN EN VETTEN - Olijfolie

Α. Produktierichtprijs-Represent. marktprijs- Interventieprijs-Drempelprijs

B. Minimumheffingen bij invoer C. Marktprijzen (olijfolie en zaadoLie) - Oliehoudende zaden

A. Vastgestelde gemeensch. prijzen B. Door de Commissie vastgestelde prijzen IV. WIJN

Prijs van tafelwijn af producent V. SUIKER

A. Richtprijs Interventieprijzen

AfgeLeide interventieprijzen DrempeLprijzen

8. Minimumprijs voor bieten C. Heffingen tegenover derde landen D. Invoerprijzen

E. Wereldmarktprijzen VI. IS0GLUC0SE

Α. Importheffingen Β. Restituties VII. VARKENSVLEES

Α. Vastgestelde prijzen B. Marktprijzen

1. Varkens 2. Deelstukken VIII. EIEREN

A. Vastgestelde prijzen B. Marktprijzen IX. GEVOGELTE

A. Vastgestelde prijzen B. Marktprijzen X. RUNDVLEES

A. Vastgestelde prijzen B. Marktprijzen

C. Heffingen tegenover derde Landen XI. ZUIVELPRODUKTEN

A. Vastgestelde prijzen B.

DrempeLprijzen-Heffingen tegenover derde Landen XII. SCHAPEVLEES

A. Vastgestelde prijzen B. Marktprijzen

(9)

Σελίδα Τιμή συναλλάγματος

Εισαγωγικό' σημείωμα 7

Ι. ΣΙΤΗΡΑ

Τιμές παρεμβάσεως Τιμές αγοράς Τιμίς κατωφλίου CIF Εισφορές στην εισαγωγή Εισφορές στην εξαγωγή

I I . ΟΡΥΖΑ

θ. Τιμές αγοράς Χ . ΒΟΕΙΟ ΚΓ£ΑΣ

Α. Καθορισμένες τιμίς Β. Τιμίς αγοράς

C. Εισφορές στις εισαγωγές απΛ τρΓτες χώρες

9 10 '18

21

Α. Ενδεικτική τιμή - ,

Τ ι μ ί ς παρεμβάσεως

Τ ι μ ί ς αγοράς

Β. Τιμίς κατωφλίου, εισφορές σε τρΓτες χδρες ΥΧΕ 24

C. Εισφορές εξαγωγή, CIF 26

I I I . ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 27

— Ελαιόλαδο

Α. Ενδεικτική τιμή στην παραγωγή 28 Αντιπροσωπευτική τιμή αγοράς

Τιμή παρεμβάσεως, τιμή κατοφλΓου

8. Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή 29 Ç. Τ ι μ ί ς αγοράς (ελαιίλαδο—σπορέλαιο) 33

— Ελαιουχοι σπάροι

Α. Κοινοτικίς καΒορισμένες τιμές 35

Β. Τιμές nou καθορΓζονται απ6 την Επιτροπή j ¿

I V . ΟΙΝΟΣ J ,

Τιμές στην παραγωγή για τους επιτραπέζιους οίνους 40

V. ΖΑΧΑΡΗ 45 Α.Ενδεικτική τιμή 46

Τιμές παρεμβδσεως

Παράγωγες τιμές παρεμβάσεως Τιμές κατωφλίου

Β. Εισφορές στις εισαγωγές από" τρΓτες χώρες

C. Τιμές καπί την εισαγωγή 56 Β. Τιμές στη διεθνή αγορά .53

VI. ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗ

Α. Εισφορές κατί την εισαγωγή 58

Β. Επιστροφές 58ν V U . ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 59

Α. Καθορισμένες τιμές 60 Β. Τιμίς αγοράς

1. χοίροι

2. Τεμάχια σφαγΓου

v m . ΑΥΓΑ

Καθορισμένες τιμές Τιμές αγοράς I X . ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Α. Καθορισμένες τιμές ~3

105 62 74

85"

36 87 97

109 110 111 125

XI. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 2 9

Α. Καθορισμένες τιμές 1 3 0

Β. Τιμές αγοράς 131 Χ Π . ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

— . 135 Α. Καθορισμένες τιμές

Β. Τιμές αγοράς 1 3°

(10)

L Η , c r o i

ι fi It- IM TU r ü Ι ε M I I D ι . E E Τ : M R E I B L ' t

Ο Α ι . Ι Ν Κ

OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPÆISKE F * LLESKABSLANDE FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER E.G.

ΕΠΙΙΗΜΕΙ ΑΡΓΙΕΙ CTII M P E I TON E.K.

OFFICIAL NON HORKING DATS IN THE COUNTRIES OF THE E.C.

JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA C.E. GIORNI FESTIVINEI PAESE DELLE C.E. FEESTDAGEN IN DE LANDEN VANN DE E.G.

05 -06 ■ 17

-Nytårsdag H e l l i g Tre Konger

Fastelavns Handag Fastelavns Mandag

N a t i o n a l Festag

S k a r s t o r s t a g Langfredag 2-Paskedag Langfredag Årsdag for Befrielsen

Naj Fesdag Bededag V a b e n s t i s t a n d 1945 Årsdag f o r R.Schumann E r k l s r i n g 1950 K r i s t i H l a a e L f a s t d a g 2-Pinsedag

Årsdag for den Tyske Enhed

National Fesdag

National Fesdag National Fesdag

Haria Himmelfartsdag

National Fesdag

A l l e Engelsdag V a b e n s t i s t a n d 1 4 - 1 8 Fest f o r D y n a t i e t

K a r i e s und Fangeise J u l e a f t e n s d a g Juledag 2 - J u l e d a g N y t å r s a f t e n d a g

Neujahr H e l l i g e DreiKönlge

Rosenmontag Rosenaontag

Gründonnerstag Karfreitag Ostermontag

J a h r e s t a g der B e f r e i u n g Tag der Koningin

W a f f e n s t i l l s t a n d 1945 J a h r e s t a g der E r k l r u n g von R.Schu*ann 1950 C h r i s t i H i a a e l f a r t P f I n g s t a o n t a g

Fronleichnaai Tag der Deutche E i n h e i t N a t i o n a l F e i e r t a g

N a t i o n a l F e i e r t a g N a t i o n a l F e i e r t a g

H a r i a H l a a e l f a h r t

National Feiertag

A l l e r h e i l i g e n W a f f e n s t i l l s t a n d U - 1 8 Fest der D y n a s t i e Buss-und B e t t a g

H a r i a E a p f l n g n i s H e i l i g a b e n d Weihnachten

Πρωτοχρονιά θεοβάνεια

Καθαρή Δευτέρα

Μεγάλη Πέμιτη Μεγάλη Παραακευή Δευτέρα του Πάσχα Ηεγάλη Παρασκευή Δευτέρα του Πάαχα

Ανακωχή 1945 Ε ι ε τ ε ι ο ς της δηλύοενς του ROBERT SCHUMAHC1950 ΑναλήφΕΗς

Δευτέρα Πεν

Ημέρα της Γερμανικής ενότητας Εθνική Εορτή

Γ"νική "ορτή Εθνική Εορτή

ΚοΙμησις Θεοτόκου

Ανακωχή 1914-1918 Εβέτειος της ΔυνσστεΙι

Συλλη·ις της Θεοτόκου Παραμονή Χριστούγεννα Χριστούγεννα Χριστούγεννα Παραμονή Πρωτοχρονιάς

New year Epiphany Carnival Monday Carnival Monday

S t . P a t r i c k ' s Day N a t i o n a l Holiday Haundy Thursday Good Friday Easter Monday Easter Thuesday Good Friday L i b e r a t i o n day Queen's Day Working Holiday May Day A r a l s t l c e Day 1945 Anniversary of the R.Schuaann declaration in' 1 « 0

Ascension Day

Spring Bank Holiday

Geraan U n i t y Day N a t i o n a l Holiday Orange Mag's Day N a t i o n a l Holiday N a t i o n a l Holiday Autuan Holiday Assumption

August Bank Holiday

N a t i o n a l Holiday Autuan Holiday A l l S l n t ' s Day A r a l s t l c e Day 14-18 Dynasty Day

Nouvel-An

Flte de l'Epiphanie

Lundi de Carnaval Lundi de Carnaval

Jeudi S a i n t Vendredi Saint Lundi de Piques Vendredi Saint Saint E s p r i t Ann.de la L l b é r a t l o i Jour de la Reine

A r a l s t l c e 1945 A n n i v e r s a i r e de La d é c l a r a t i o n de Robert Schumann en 1950 Ascension Lundi de Pentecôte

Jour de L ' U n i t é A Lienande Fête Nationale

Fête Nationale Fête Nationale

Lundi de la Schoberaess ·

Fête N a t i o n a l e

Toussaint Jour des Trépassés Armistice 14-18 Fête de la Dynastie

Capodanno Epifania di N.S. Lunedi di Carnevale Lunedi di Carnevale

Festa Nazionale

Giovedì Santo Venerdì Santo Lunedi dell'Angello Venerdì Santo A n n . d e l l a L i b e r a z i o n i Giorno d e l l a Regina

Nieuwjaarsdag D r i e Koningen

Maandag van Karnaval Maandag van Karnaval

Nationale Feestdag W i t t e donderdag Goede V r i j d a g Paas Maandag

Festa del Lavoro A r m i s t i z i o 1945 A n n i v e r s a r i o d e l l a d i c h i a r a z i o n e di Roben Schumann 1950 Ascensione

Lunedi della Pentecost« Plnksteraaandag

Giorno d e l l ' U n i t i Tedesca Festa Nazionale

Goede V r i j d a g B e v r i j d i n g Verjaardag Koninginnedag

Dag van de Arbeid Wapenstilstand 1945 Verjaardag van de

v e r k l a r i n g van Robert Schumann 1950 HemeLvartsdag

I a a a c u l a t e Conception L ' I a a a c u l é e Conception Christmas Eve V e i l l é e de Noël Christmas day

St.Stephen's Day New T e a r ' s Eve

Festa Nazionale

A r a l s t i z l o 1 4 - 1 8 Festa d e l l a D i n a s t i a

laaacolata Concezione Vigila de Natale Natale di N.S. St.Stefano S . S y l v e s t r o

"ag van de Duitse Eenheid Nationale Feestdag

N a t i o n a l e Feestdag N a t i o n a l e Feestdag

Maria ten Hemelopneminc

Nationale Feestdag

A l l e r h e i l i g e n Wapenstilstand 14-18 Feest van de Dynastie

Maria Onbevlekte

(11)

INDLEDENDE BEMAERKNING

Alle de i dette haefte opførte angivelser {priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under förbehöll, di eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit.

VORBEMERKUNG

Ajle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung Von Durchschnitten gedient haben.

PRELIMINARY NOTE

Ths data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using commas rather than decimal points has been followed throughout this publication.

REMARQUE PRELIMINAIRE

Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes.

NOTA PRELIMINARE

Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da tuie per il calcolo delle medie.

OPMERKING VOORAF

Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, «vd.­J ­kunnen ­als definitief "worden "beschouwd, onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,<Jl* als basis dienden voor de berekening van gemiddelden.

ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΡΜΑ

(12)
(13)

K O R N

G E T R E I D E

Σ Ι Τ Η Ρ Α

C E R E A L S

C E R E A L E S

C E R E A L I

(14)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ

INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN

GETREIDE

ΙΠΉΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI

ORANEN

Land Lind

Χώρα Country

Pays

Ρ · · Μ U n d

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

BLT

Α. Foderhvede, Futtenweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά. Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe

i D t J T S C - f U N » 3I> I DORTIJND

: o» / i o n <5 1 E C J / T M : M a . v N H E I l

: DM / l o a <G [ E C J / T «

¡ N E D E S U N D

! H F L M "

: E C j / r »

l U S I T E O ' ­ l i : : , l ; ' i ; : c»»u»ii)5E : J K L / I "

! E C J / I «

: LDWOO'I

: ' J K L / C

: ECU/r«

0 1 0 3 8 4 3 1 0 3 3 4

4 8 , 0 0 1 8 9 , 8 1 7 4 3 , 7 5 1 7 3 , H i l l

4 8 2 , 1 * 1 7 7 , 1 4 2

1 1 ) 8 , 4 0 1 7 5 , 2 1 9 1 I J S , 5 5 1 7 5 , 6 3 1

0 1 0 9 8 4 3111934

4 5 , 7 1 1 3 1 , 5 3 8 4 2 , 5 8 1 6 9 , 5 5 0

4 7 2 , 9 0 1 7 3 , 7 5 5

1 0 5 , 1 4 1 7 1 , 5 5 0 1 0 4 , 3 9 1 6 8 , 7 5 1

3 1 1 0 3 4 3 1 1 0 3 4

4 5 , 7 9 1 3 1 , 0 3 3 4 2 , 1 0 1 5 6 , 4 7 3

4 8 5 , 6 1 1 7 8 , 4 3 7

1 0 6 , 3 3 1 7 2 , 6 7 4 1 0 4 , 5 1 1 7 2 , 1 5 3

0 1 1 1 3 4 3 0 1 1 8 4

4 6 , 9 1 1 8 5 , 5 1 8 4 2 , 9 0 1 6 9 , 6 4 9

4 9 8 , 1 5 1 8 3 , 0 4 3

1 0 9 , 5 2 1 7 7 , 0 2 4 1 0 9 , ' J 5 1 7 6 , 2 7 5

0 1 1 2 8 4 3 1 1 2 3 4

4 7 , 6 3 1 3 8 , 9 7 9 4 3 , 5 6 1 7 3 , 0 5 2

5 0 5 , 2 9 1 3 5 , 7 8 2

1 1 1 , 6 3 1 3 0 , 4 3 9 1 1 1 , 3 2 1 7 9 , 9 4 0

SEG

I R E L G l E / e t l S i a u E I K F R / 1 I 1 0 <G

I E C . I / T H

I M I H a l K

: 5 K V / I . I ) <r.

: E C J / 1 »

:DEUTSCHL»NO 8» : o u i s s j e s

ï OM / I M KG

: t c u / r » : j i i R / i i D i ,

: 5 " / 1 0 J <G

: E c u / r χ

: h E 0 E R L » N I )

! H F L / 1 H

: E c u / t *

0 1 0 3 8 4 3 1 0 8 3 4

8 8 3 , 1 1 9 0 , 2 5 9

4 3 , 3 2 1 9 1 , 0 5 3

5 0 8 , 8 7 1 3 6 , 9 3 ?

0 1 0 9 3 4 3d .1934

8 6 3 , 9 1 8 6 , 1 4 1

1 4 5 , 5 0 1 7 2 , 9 0 6

4 7 , 3 8 1 3 9 , 3 2 2

5 0 5 , 2 0 1 8 5 , 6 5 3

0 1 1 0 3 4 3 1 1 0 3 4

8 5 7 , 7 1 3 4 , 8 1 1

1 4 5 , 5 0 1 7 2 , 9 0 6

4 7 , 6 7 1 3 8 , 5 3 9

5 0 3 , 9 8 1 3 7 , 0 2 4

0 1 1 1 3 4 3 0 1 1 8 4

8 8 6 , 7 1 9 1 , 0 6 1

1 4 6 , 6 1 1 1 7 4 , 2 1 4

4 7 , 7 6 1 3 8 , 8 2 8 4 8 , 2 3 1 9 0 , 7 0 7

5 0 6 , 1 7 1 3 5 , 9 ° n

0 1 1 2 8 4 3 1 1 2 8 4

9 0 1 , 3 1 9 4 , 1 8 5

1 4 8 , 3 ? 1 7 6 , ? 6 1

4 7 , 7 5 1 3 8 , 8 2 8 4 8 , 6 2 1 9 2 , 2 8 2

5 0 3 , 5 0 1 8 6 , 9 6 1

(15)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN

GETREIDE

ΣΙΤΗΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI ORANEN

Lend Lend Χώρα Country Peys Peese Lend

A. Foderhvei Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

BLT e, Futterweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawt»

:

: D E U T S C H L A N D BR

: DORTMUND

: DN /1O0 KG : ECU/TM : MANNHEIM

: DM /100 KG : ECU/TM

¡NEDERLAND

: HFL/TM

: ECU/ΓΜ

¡UNITED KINGDOM 1 CAMBRIDGE

: UKL/TM

: ECU/TM

; LONDON

: JKL/TM

: ECU/TM

281084 031134

«2,75 169,056 492,50 180,967

108,20 174,896 107,30 173,441

041184: 111184: 181184: 251184 1011B4: 171184: 241184: 011284

4 6 , 6 5 : 4 6 , 9 0 : 4 6 . 9 0 : 47,25 1 8 4 , 4 7 8 : 1 8 5 , 4 6 7 : 1 8 5 , 4 6 7 : 1 8 6 , 8 5 1 4 2 , 7 5 : 4 2 , 7 5 : 4 2 , 7 5 : 43,50 1 6 9 , 0 5 6 : 1 5 9 , 0 5 6 : 1 6 9 , 0 5 6 : 1 7 2 , 0 2 2 4 9 3 , 5 0 : 4 9 5 , 0 0 : 5 0 2 , 5 0 : 505,00 1 8 1 , 3 3 5 : 1 3 1 , 8 8 6 : 1 8 4 , 6 4 2 : 1 8 5 , 5 6 0

1 0 9 . 2 0 : 1 0 9 , 2 0 : 1 0 9 , 1 0 : 111,40 1 7 6 , 5 1 2 : 1 7 6 , 5 1 2 : 1 7 6 , 3 5 0 : 1 8 0 , 0 6 8 1 0 8 , 7 0 : 1 0 7 , 7 0 : 1 1 0 , 1 0 : 11U,70 1 7 5 , 7 3 4 : 1 7 4 , 0 8 7 : 1 7 7 , 9 6 7 : 1 7 8 , 9 3 7

071284 081284

47,65 188,433 4 3 , 5 0 172,022 505,00 185,560

110,90 179,260 110,80 179,098

091284 151284

4 7 , 6 5 188,433 4 3 , 5 0 172,022 505,00 185,560

110,7(1 178,937 111,10 179,583

161234 221284

231284 291264

4 / , 6 5 188,433

113,3(1 183,139 1 1 1 , 7 0 1811,555

301284 050185

47,65 195,776 4 4 , 0 0 1811,7B0 507,50 187,450

111,70 180,553 112,9Π 182,493

1

!

SES

¡ B E L G I E / B E L G I O U E

: B F R / 1 0 0 KG

: ECU/TM

:DANMARK

: D K R / 1 0 0 KG

: ECU/TM

DEUTSCHLAND BR : DUISBURG

: DM /103 KG

: ECU/TM

: r/UERZBURG

: DM /1Ü0 KG

: ECU/TM

:ITAL1» : MILANO

: L I T / 1 0 0 KG

: ECU/TM

: N E D E R L A N D

: HFL/TM

: ECu/TM

281084 031184 870,0 187,452 145,50 172,906

4 8 , 0 0 189,817

29900 208,799

508,50 186,846

041134 101134 8 8 5 , 0 190,684 146,50 174,095

48,25 190,806

29930 208,799 503,50 186,846

111184 171184 837,5 191,223 145,50 174,095

43,25 190,806

29930 238,799 503,50 185,009

181184 241184 890,0 191,762 146,50 174,095

47,75 188,828 48,25 190,806

29450 205,657 503,50 185,009

251184 011784 892,5 192,300 147,50 175,283

48,25 190,806

30100 210,196 508,50 186,846

021284 081284 9 0 5 , 0 194,993 147,50 175,283

47,75 188,828 48,80 192,981

30400 212,291 508,50 1B6,846

091284 151234 905,0 194,993 148,50 176,471

48,5H 191,794

30400 212,791 508,50 186,846

161234 221234 8 9 5 , 0 192,838

231284 791784

3111234 1150135

151,00 179,442

503,50 187,820

(16)

REFERENCEPRIS REFERENZPREIS ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ REFERENCE PRICE PRIX DE REFERENCE

PREZZI DI RIFERIMENTO

REFERENTIEPRIJS

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN GETREIDE ΣΙΤΗΡΑ

CEREALS

CEREALES CEREALI ORANEN

Land U n d Χώρα Country Pays

Paese

Lend

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

BLT Β. Bredfremstilling, Brotherstellung, Άρτοποιήοιμος Bread-making, panifiable, penificabile, broodbereiding

01(1834 3 1 0 » 3 4

0 1 0 9 3 4 3 0 3 9 3 4

3 1 1 0 8 4 3 1 1 0 3 4

0 1 1 1 3 4 3 0 1 1 8 4

0 1 1 2 8 4 5 1 1 2 8 4 I B E L G l E / B E L G i a U E

I 3 F R / 1 0 0 I E C J / t »

8 5 4 , 9 1 8 4 , 1 9 3

8 4 9 , 7 1 8 3 , 3 7 1

8 5 1 , 4 1 3 3 , 4 3 9

8 6 2 , 9 1 8 5 , 9 1 3

8 7 1 , 4 1 8 7 , 7 5 9

D K R / 1 0 0 E C U / I *

1 4 4 , 5 0 1 7 1 , 7 1 8

1 4 4 , 5 0 1 7 1 , 7 1 8

1 4 6 , 4 7 1 7 6 , 4 3 ?

1 5 2 , 3 7 1 8 1 , 0 1 5 DEUTSCHLAND 3R

D JIS-i IRÒ DM / 1 I 1 J E C 11 / 1 M

i i i ;­■/ lURG OM / 11l η E C U ' r"

4 6 , 3 3 1 8 3 , 1 9 3 4 6 , 2 5 1 8 2 , 8 9 7

4 5 , 5 0 1 8 0 , 3 2 6 4 5 , 9 9 1 8 1 , 8 5 5

4 5 , 0 6 1 7 8 , 1 9 7 4 5 , 5 3 1 3 0 , 0 5 8

4 5 , 7 5 1 8 0 , 9 1 9 4 5 . 9 4 1 8 1 . 6 7 1

4 6 , 7 5 1 3 4 , 8 7 4 4 6 , 4 4 1 3 3 , 6 6 1 l E L L A S

O R A / 1 0 0 E C U / I » FRANCE

CHARTRES FF / Τ « E C J / T » FF / T M EC J / l »

1 8 0 4 , 8 1 9 9 , 3 6 0

1 2 0 9 , 6 7 1 7 6 , 6 9 9 1 2 3 4 , 1 5 1 3 0 , 2 7 6

1 8 2 4 , 0 2 0 1 , 4 8 7

1 2 7 1 , 3 1 1 7 7 , 3 19 1 2 7 1 , 8 1 1 3 5 , 1 4 1

1 8 5 2 , 1 2 3 4 , 5 3 4

1 2 3 3 , 2 6 1 3 0 , 2 7 / 1 2 8 5 , 3 2 1 3 6 , 9 1 1

1 9 0 4 , 6 2 1 0 , 3 8 4

1 2 6 2 , 4 4 1 3 3 , 7 9 8 1 3 0 9 , 1 9 1 9 0 , 6 0 4

1 9 5 8 , 1 2 1 6 , 3 0 0

1 2 6 0 , 6 3 1 3 3 , 5 5 4 1 2 7 0 , 1 9 1 3 4 , 9 2 5

I R L / l * E C J / I " I T A l I A

N A P O L I

L I I / 1 U J ECU/l'I L I T / 1 0 3 E C U / I « L U X E M B O U R G

L F R / 1 0 3 E C U / 1 » N E D E R L A N D

H F L / 1 M E C U / I M U N I T E D K I N G D O M

C A M B R I D G E J K L / T H t C ' J / T M LONDON

J K L / I M t C J / I >l

3 1 7 1 0 7 2 0 , 6 4 ? 2 3 5 9 4 1 9 9 , 6 3 2

4 8 7 , 1 5 1 7 9 , 0 3 0

125,61 203,033 125,51 202,877

30730 214,945 73555 199,476

119,40 197,994 119,36 193,743

3J566 213,450 23619 199,857

494,11 131,560

121,79 196,868 1 7 2 , 3 5 1 9 7 , 7 6>

3 0 4 6 9 2 1 2 , 7 / 2 2 9 1 2 3 2 0 3 , 3 7 5

5116,65 1 8 6 , 1 6 7

1 7 3 , 0 7 1 9 8 , 9 2 6 1 2 3 , 5 1 1 9 9 , 8 0 4

3U469 217,77? 79449 705,643

513,79 183,908

123,98 200,438 123,46 199,570

(17)

REFERENCEPRIS REFERENZPREIS

ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

REFERENCE PRICE PRIX DE REFERENCE PREZZI DI RIFERIMENTO REFERENTIEPRIJS

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN

GETREIDE ΣΙΤΗΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI ORANEN

Land Land Χώρα Country Pays Paese Land

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

BIT B. Brødfremstilling, Brotherstellung, ΆρτοποιΛσιμος Bread-making, panifioble, panificabile. brondbereiding

:

¡ B E L G I F / B E L G I 3 U E

: B F R / 1 0 0 KG

: ECU/TM

¡DANMARK

: D K R / 1 0 3 KG

: E C U / I M

¡DEUTSCHLAND BR ι DUISBURG

: DM / 1 0 0 KG

¡ E C U / I M

: UUERZBURG

: DM / 1 0 3 KG

: E C U / I M

¡ E L L A S

D R A / 1 0 0 KG

: ECU/TM

¡FRANCE : CHARTRES

¡ FF / T M

¡ ECU/TM

! ROUEN

¡ FF / T M

¡ ECU/TM

¡ I T A L I A ¡ N A P O L I

¡ L I T / 1 0 0 KG

¡ ECU/TM

: UDINE

¡ L I T / 1 0 0 KG

ECU/TM

.

.

¡NEDERLAND

¡ HFL/TM

¡ ECU/TM

¡UNITED KINGDOM ¡ CAMBRIDGE

¡ UKL/TM

¡ ECU/TM

¡ LONDON

S UKL/TM

¡ ECU/TM

281084 031184 8 5 6 , 3 184,490 1 4 4 , 5 0 171,71B

45,75 180,919 1880,0 2 0 7 , 6 7 0

1247,96 181,689 1292,96 188,241

501,30 184,090

1 2 3 , 3 0 1 9 9 , 3 3 3 122,70 198,334

3411S4 101154 8 5 9 , 3 185,136 146,50 174,095

4 5 , 2 5 178.942 4 6 , 0 0 181,938 1885,0 2 0 8 , 2 2 3

1252,96 182,417 1302,96 189,697

28959 7 3 2 , 2 2 8 502,00 184,458

1 2 3 , 5 0 1 9 9 , 6 2 7 123,30 199,333

111184 1711B4 863,0 135,944 148,50 176,471

4 6 , 3 0 181,938

1257,96 183,145 1305,46 190,061

29058 232,919 503,50 185,009

122.20 197,525 123,90 230,273

181184 241184 8 6 6 , 3 186,644 149,50 177,660

4 6 , 2 5 182,897 46,15 182,501 1900,0 239,880

1275,61 185,715 1320,61 192,266

29156 203,603 511,00 187,765

122,60 198,172 123,00 198,818

251184 011284 866,3 186,644 151,50 183,037

45,65 180,524 1945,0 214,851

1270,61 184,987 1315,61 191,538

30469 212,772 29353 204,979 513,50 188,684

124,00 230,435 124,80 201.728

021284 381284 8 7 0 , 0 187,452 151,50 1 8 0 , 0 3 /

4 6 , 7 5 184,874 4 6 , 5 0 183,885 1950,0 215,403

1265,61 184,259 1290,61 187,899

30469 212,772 29452 205,670 513,50 188,684

124,70 2 0 1 , 5 6 * 121,30 196,071

091234 151284 8 7 1 , 3 187,721 1 5 2 , 5 0 181,225

4 6 , 5 0 183,885 1960,0 216,507

1250,61 182,075 1228,11 178,799

30469 212,772 29452 205,670 513,50 188,684

122,00 197,202

161734 221734 8 7 1 , 3 187,721

1960,(1 216,537

30469 212,772 79452 205,670

231784 291204 877,5 187,991

29452 705,670

125,1(1 202,213 125,00 207,051

3111234 U53195 « 7 5 , U 188,529 1 5 5 , 10 184,196

1980,0 218,717

1273,26 185,375 1573,26 192,652

2945? 205,670 516,00 190,590

124,511 201,243 125,00 207,051

!

1

!

(18)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕηΣ INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN GETREIDE ZITHPA CEREALS CEREALES CEREALI ORANEN

Lend Lend Χώρα Country Peys Paese Land

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

ORO

1

¡ R E L G I F / R E L G 1 J U E ¡ B F R / 1 0 3 KG I E C U / I M ¡DANMARK

¡ DKR/1110 KG 1 E C U / I M ¡DEUTSCHLAND IR ¡ D J I S R J R G

¡ DM / 1 0 0 KG ¡ ECU/ΓΜ : UUER73URG

¡ DM / 1 3 3 KG ¡ E C U / I M ¡ELLAS

¡ O R A / 1 0 3 KG ¡ ECU/TM ¡FRANCE

: CHALIIIS ¡ Ff / T » ¡ C C U / 1 « ¡ CHARTRES ¡ FF / T M ¡ E C U / t M ¡ I R E L A N D

¡ E N N I S C O R U Y ¡ I R L / 1 M 1 E C U / I M ¡ I T A L I A

: BOLOGNA

ί L 1 T / 1 U J KG i ECU/TM

¡LUXEMBOURG

¡ L f H / 1 0 3 KG ¡ E C ' J / I M ¡NEDERLAND : H F L / I M ¡ ECU/TM ¡ U N I T E D KINGDOM ¡ CAMBRIDGE ¡ UKL/TM : E C ü / f M

3 1 0 8 3 4 3 1 0 8 3 4

8 1 6 , 0 1 7 6 , 8 2 4

1 4 7 , 5 0 1 7 5 , 2 3 3

4 3 , 9 0 1 7 3 , 6 0 3 4 4 , 5 8 1 7 6 , 7 3 2

1 6 9 2 , 6 1 3 6 , 9 6 9

1 2 7 9 , 9 / 1 7 9 , 0 7 0

1 2 8 , 4 ? 1 7 1 , 5 1 9

2 6 8 4 5 2 3 7 , 9 4 5

1 0 3 0 , 0 ? 2 ? , 3 3 9

4 8 9 , 6 0 1 7 9 , 9 3 1

1 0 6 , 2 7 1 7 1 , 7 7 2

0 1 3 9 3 4 3 0 3 9 3 4

« 1 9 , 7 1 7 6 , 6 1 3

1 4 2 , 5 0 1 6 9 , 3 4 1

4 4 , 9 . 1 1 7 7 , 5 5 8 4 4 , 9 0 1 7 7 , 5 5 8

1 7 3 2 , 3 1 8 8 , 0 9 ?

1 1 9 3 , 3 1 1 7 3 , 7 3 3 1 2 8 3 , 3 0 1 8 6 , 3 9 8

1 2 7 , 1 8 1 6 9 , 5 5 3

3 3 2 7 3 2 1 1 , 0 5 7

1 0 3 3 , 0 2 2 1 , 9 2 6

4 9 1 , 3 7 1 8 0 , 5 5 1

1 0 5 , 5 6 1 7 0 , 6 3 4

3 1 1 0 3 4 3 1 1 0 3 4

8 2 9 , 4 1 7 8 , 6 9 4

1 4 2 , 5 0 1 5 9 , 3 4 1

4 4 , 3 0 1 7 3 , 9 9 9 4 4 , 2 7 1 7 5 , 0 3 3

1 7 5 0 , 3 1 9 3 , 3 4 5

1 2 7 4 , 5 7 1 7 8 , 7 9 8 1 2 6 2 , 6 1 1 3 3 , 8 2 2

1 2 7 , 1 8 1 6 9 , 5 4 5

7 9 3 6 1 2 3 5 , 0 3 7

1 0 2 5 , 6 ? 2 Π , 9 7 3

4 9 9 , 3 9 1 3 3 , 4 9 8

1 0 3 , 2 4 1 7 4 , 9 6 4

3 1 1 1 B 4 3 0 1 1 3 4

8 5 5 , 3 1 8 4 , 2 8 0

1 4 4 , 2 7 1 7 1 , 4 4 1

4 5 , 0 3 1 7 8 , 0 5 2 4 4 , 4 0 1 7 5 , 5 8 1

1 7 8 3 , 8 1 9 7 , 0 4 5

1 2 4 2 , 3 9 1 8 0 , 3 7 3 1 7 5 4 , 9 6 1 8 7 , 7 3 8

1 2 9 , 3 7 1 7 7 , 4 6 4

2 9 6 5 0 2 0 7 , 0 5 3

9 5 5 , 7 7 0 5 , 9 2 0

5 0 7 , 0 8 1 8 6 , 3 2 6

1 1 0 , 5 3 1 7 8 , 6 6 2

3112.34 3 1 1 2 3 4

« 6 6 , 4 1 8 6 , 6 7 6

1 4 6 , 5 9 1 7 4 , 1 9 9

4 6 , 6 5 1 8 4 , 4 7 8 4 4 , 4 0 1 7 5 , 5 8 1

1 8 1 0 , 3 1 9 9 , 9 6 8

1 2 3 5 , 6 1 1 7 9 , 8 9 1 1 2 6 U . 6 1 1 3 3 , 5 3 1

1 3 3 , 8 2 1 7 8 , 4 0 6

3 0 3 6 9 7 1 7 , 0 7 7

5 1 1 , 5 9 1 8 8 , 0 9 7

1 1 3 , 0 9 1 3 2 , 8 0 2

(19)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN GETREIDE IITHPA CEREALS CEREALES CEREALI ORANEN

Land Land Χώρα Country Pays Paese Land

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

¡ B E L G I E / B E L G I S U E ¡ B F R / 1 0 0 KG ¡ ECU/TM

¡DANMARK

¡ D K R / 1 0 3 KG ¡ ECU/TM

¡DEUTSCHLAND BR ¡ D J I S B J R G

¡ DM / 1 0 3 KG : ECU/TM : fJUERZBURG

¡ DM / 1 0 3 KG ¡ E C U / I M

¡ E L L A S

¡ D R A / 1 0 3 KG ¡ E C U / T M

¡ F R A N C E : CHALONS ¡ FF / T M

¡ E C U / T M : CHARTRES

: FF / T M

: ECU/TM

¡IRELAND : ENNISCORTHY

¡ IRL/TM ¡ ECU/IM ¡ITALIA

ί BOLOGNA

¡ L I T / 1 0 3 KG

¡ ECU/TM

¡LUXEMBOURG

¡ LFR/103 KG

¡ ECU/TM

¡NEDERLAND

¡ HFL/TM

¡ ECJ/TM

¡UNITED KINGDOM ¡ CAMBRIDGE

¡ UKL/TM

¡ ECU/TM

281034 031184 8 4 5 , 0 182,065 142,50 169,341

4 4 , 4 0 175,531 1 7 7 0 , 3 195,556

1242,96 180,961 1252,96 182,417

127,50 169,975

29430 205,337 9 9 5 , 6 214,522 501,30 184,090

110,60 178,775

041134 101134 8 5 0 , 0 183,143 143,50 170,550

4 4 , 9 0 177,558 4 4 , 4 0 175,531 1773,3 195,838

1252,96 182,417

128,30 170,642

79430 205,337 9 5 5 , 7 205,923 505,50 185,009

113,10 177,967

111134 171134 855.0 134,720 144,50 171,713

44,40 175,531

1247,96 181,639 1252,96 132,417

123,50 171,338

29700 237,43? 9 5 5 , 7 735,920 506,30 185,928

113,10 177,967

181184 241184 858,3 184,938 144,50 171,718

45,15 178,547 4 4 , 4 0 175,581 1783,3 196,992

131,00 174,641

29730 237,402 9 5 5 , 7 235,920

511,00 187,765

110,70 178,93?

251184 311784 B63,3 186,015 145,50 172,906

44,40 175,581 1803,3 199,201

1255,61 179,891 126ü,61 183,531

131,00 174,641

: 29950 209,148

511,'JO 187,765

111,30 179,906

021284 081284 8 6 6 , 7 186,734 145,50 172,906

46,65 184,478 4 4 , 4 0 175,581 1803,3 199,201

1235,61 179,891

134,00 178,641

30150 710,545

511,00 187,765

111,70 180,553

091284 151284 865,0 186,374 14 7,00 174,689

4 4,40 175,531 1810,η 199,933

134,00 178,641

30150 2111,545

511,00 187,765

113,00 182,654

161234 221734 863,3 186,015

1 81 0 , (I 199,938

30450 ?1?,640

231284 2912B4 8 7 0 , 0 187,45?

3ΓΙ650 714,036

114,411 184,917

301234 050135 870,0 137,45? 149,50 177,660

18 4 0,0 2U3,?5?

134,30 173,641

30Β5Π 215,433

516,311 190,590

114,60 185,241

15

(20)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN

GETREIDE

ΣΙΤΗΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI GRANEN

Land Land

Χώρο Country

Pays Paese

Land

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

HAF

¡ B E L G I Ë / B E L G I 3 I 1 E

¡ 3 F R / 1 1 I KG

¡ E C U / I " ¡ D E J 1 S C H L 4 N D IR ¡ HANNOVER

¡ DM / l i l O KG

¡ E C J / T M

¡ I T A L I A : FOGGIA

: L l l / t O O <G

¡ E C . I / I M

¡ L J X f M H 3 U R G

¡ L F H / 1 ' 1 3 <r,

¡ E C J / 1 »

¡NEDERLAND

¡ H f L / f *

: E C J / T M

¡ U N I I C D KINGDOM ¡ CAM3PIDGE

¡ J K L / f M

¡ E C J / I M

0 1 3 8 3 4 3111834

8 4 5 , 9 1 8 2 , 7 5 4

3 6 6 9 2 7 5 6 , 7 3 ?

1 7 2 ( 1 , 0 2 6 2 , 3 6 4

5 1 5 , 6 5 1 8 9 , 4 7 2

1 1 3 , 6 8 1 8 5 , 7 5 1

J 1 3 9 3 4 3 0 3 9 3 4

8 1 9 , 2 1 7 6 , 5 1 8

4 4 , 5 9 1 7 6 , 3 5 1

3 3 4 5 7 7 6 8 , 5 5 1

1 2 2 J , 0 7 0 7 , 3 5 4

5 0 3 , 1 ? 1 3 3 , 7 4 6

1 1 6 , 3 7 1 L 1 8 , 9 J 4

3 1 1 0 8 4 3 1 1 0 3 4

8 3 6 , 3 1 3 0 , 1 3 9

4 5 , 1 0 1 7 3 , 3 5 3

1 2 3 6 , 5 2 5 9 , 9 4 5

4 9 7 , 4 5 1 3 2 , 7 3 6

3 1 1 1 3 4 3 0 1 1 3 4

8 5 6 , 0 1 8 4 , 4 3 6

4 5 , 7 2 1 8 0 , 7 3 7

3 5 5 3 3 2 4 8 , 1 3 8

9 9 7 , 5 2 1 3 , 8 4 6

4 9 6 , 0 0 1 3 2 , 2 5 3

1 1 6 , 2 2 1 8 7 , 8 4 7

0 1 1 ? 3 4 ¡ 3 1 1 ? 8 4 ¡

8 8 0 , 3 ¡ 1 8 9 , 6 7 0 :

4 6 , 3 ? i 1 8 5 , 1 6 6 :

3 5 5 0 1 1 : 7 4 7 , 9 0 5 :

4 9 6 , 3 0 : 1 3 2 , 3 6 5 :

1 1 4 , 3 Π · 1 3 4 , 7 5 6 :

MAT ¡

¡ H E L G I E / H E I S U H L

¡ 3 f R / f *

¡ E C J / t »

¡DEUTSCHLAND ì*

: DM / 1 ' I J KG

¡ E C J / T M

¡ E L L A S

¡ D R A / 1 3 3 KG

¡ I C J / I *

¡FRANCE : BORDEAUX

¡ FF I f

: E C J / I «

¡ I R E L A N D

¡ I R L / T »

¡ E C U / l »

¡ I T A L I A : B J L O l i ' I A

: L J 1 / 1 J J KG

: f C J / n

: L U X r M33JRr,

: L F R / 1 1 3 KG

: E C i / T i

¡NEDERLAND

¡ H F L / M 3 <G

¡ E C U / T »

31 '18 34 3 1 I Ì 8 3 4

1 1 7 8 7 , 9 2 4 3 , 6 3 5

6 1 , 4 3 2 4 7 , 9 3 6

1 4 2 7 , 2 2 2 3 7 , 7 3 8

1 9 2 , 7 4 7 5 7 , 4 1 9

3 8 1 9 7 2 6 " , 4 3 4

1 1 7 5 , η 7 5 3 , 6 5 ?

6 3 o , 6 5 2 3 3 , 9 2 7

0 1 1 9 3 4 3 I 1 J 9 3 4

1 1 7 7 7 , 8 7 4 7 , 9 9 3

6 2 , 5 9 2 4 7 , 5 3 8

1 4 4 2 . 2 2 ? 1 9 . 9 7 ?

1 9 7 , 1 7 2 6 7 , 3 5 3

3 9 4 6 8 7 7 7 , 0 1 3

1 1 7 5 , 0 7 5 3 , 6 1 2

6 4 3 . 3 0 7 3 5 , 1 5 5

3 1 1 I I S 4 3111134

1 1 4 7 9 , 6 2 4 7 , 3 4 3

1 9 4 5 , 6 7 1 4 , 9 1 ?

1 4 4 5 , 4 3 2 1 0 , 4 5 3

1 9 9 , 5 1 2 5 5 , 9 3 3

3 3 6 5 6 7 1 4 , 1 4 8

1 1 4 9 , 2 7 5 1 , 9 5 3

3 1 1 1 3 4 5 0 1 1 3 4

1 1 4 5 8 , 2 2 4 6 , 8 » 1

1 9 3 6 , 4 7 1 9 , 4 3 ?

1 4 6 7 , 4 4 2 1 3 , 6 4 4

7 9 3 6 3 7 0 8 , 5 7 8

1 0 7 7 , 5 2 3 2 , 1 6 0

0 1 1 2 3 4 : 3 1 1 2 3 4 ¡

1 1 5 6 2 , ? ¡ 2 4 9 , 1 2 2 ¡

i

2 0 2 1 , 9 ¡ 2 2 5 , 3 4 7 :

1 4 7 6 , 2 2 ¡ 2 1 4 , 9 2 1 ¡

1 8 1 , 6 7 ¡ ? 4 ? , 1 8 7 ¡

3 0 4 ? 4 ¡ ? 1 2 , 4 5 9 ¡

j

DUR |

¡ E L L A S

¡ D R A / 1 I I 3 KG

¡ E C J / T M

¡FRANCE ¡ I L E ­ D E ­ F R S N C F

t FF / I »

¡ E C J / T »

¡ I T A L I A : CATANIA

: L I 1 / 1 0 3 Κ G

¡ E C J / I »

: GROSSETO

: L I I / 1 0 ' J Kó

¡ E C J / T ·

' J 1 0 7 3 4

3 1 Ί 7 3 4

2 7 6 3 , 5 3 3 5 , 7 5 4

4 2 9 3 ? ? 9 9 , « 3 6 3 9 5 1 6 7 7 5 . 9 5 3

J 1 J 3 3 4 5 1 J 3 3 4

2 7 3 6 . 7 3 0 7 , 3 1 6

7 1 4 3 , 5 0 3 1 2 , 3 7 ' J

4 3 5 3 4 3 0 4 , 3 1 3 3 9 5 5 3 7 7 6 , 7 5 9

3 1 3 9 8 4 : 3 1 1 0 3 4 : 3 1 1 1 8 4 : 3 1 1 2 8 4 3 0 3 9 3 4 : 3 1 1 0 3 4 : 5 3 1 1 8 4 : 3 1 1 7 8 4

: 2 8 3 1 , 8 : 2 8 4 4 , 9 ¡ 2 8 6 4 , 8 : 3 3 9 , 4 9 6 ¡ 3 1 4 , 2 5 6 ¡ 3 1 6 , 4 5 3

1 9 5 2 , 3 6 ¡ 1 9 0 3 , 5 3 : 1 3 3 0 , 0 0 : 1 6 9 6 , 6 7 7 3 4 , 1 9 3 ¡ 7 7 7 , 3 6 1 ¡ 2 6 2 , 0 6 0 ¡ 2 4 7 , 0 1 6

4 4 5 5 6 : 4 4 9 5 6 : 4 5 0 5 6 : 4 5 4 5 5 3 1 1 , 1 4 8 : 5 1 3 , 9 3 9 : 3 1 4 , 6 3 6 : 3 1 7 , 4 2 3

4 1 4 1 9 : 4 1 9 7 0 : 4 2 0 3 3 : 4 2 4 0 4 7 3 9 , 7 3 7 : 2 9 3 , 0 8 9 ¡ 2 9 3 , 5 ? 3 ¡ ? 9 6 , 1 1 /

(21)

INTERVENTIONSPRISER INTERVENTIONSPREISE ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ INTERVENTION PRICES PRIX D'INTERVENTION PREZZI D'INTERVENTO INTERVENTIEPRIJZEN

MARKEDSPRISER MARKTPREISE ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET PRICES PRIX DE MARCHE PREZZI DI MERCATO MARKTPRIJZEN

KORN

GETREIDE ΣΙΤΗΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI

GRANEN

Land Land Χώρα Country Pays Paese Land

Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving

HAF

i

¡ B E L G I E / B E L G I 3 U E

: 3 F R / 1 0 0 KG

¡ ECU/TM

¡DANMARK

: D K R / 1 0 0 KG

: ECU/TM

¡DEUTSCHLAND BR ι HANNOVER

: DM / 1 0 3 KG

: ECU/TM

¡ I T A L I A : FOGGIA

L I T / 1 0 0 KG

¡ ECU/TM

¡LUXEMBOURG

: L F R / 1 0 3 KG

¡ ECU/TM

¡NEDERLAND

¡ H F L / T M

¡ ECU/TM

¡ U N I T E D KINGDOM : CAMBRIDGE

: U K L / T M

: ECU/TM

2 8 1 0 8 4 0 3 1 1 8 4

8 4 8 , 3 1 8 2 , 7 3 3

4 5 , 5 0 1 7 9 , 9 3 1

3 7 0 3 0 2 5 8 , 3 3 0

1 1 1 4 , 8 2 4 0 , 1 8 8

4 9 6 , 3 0 1 8 2 , 2 5 3

: M A I S

!

¡ B E L G I E / B E L G I S U E

: B F R / T M

¡ ECU/TM

¡ E L L A S

: D R A / 1 3 3 KG

: ECU/TM

¡FRANCE ¡ BORDEAUX

! FF / T M

¡ ECU/TM

¡ I R E L A N D

¡ I R L / T M

¡ ECU/TM

¡ I T A L I A ¡ BOLOGNA

¡ L I T / 1 0 3 KG

¡ ECU/TM

¡LUXEMBOURG

¡ L F R / 1 0 3 KG

¡ ECU/TM

2 8 1 0 8 4 0 3 1 1 B 4

1 1 3 9 0 , 0 2 4 5 , 4 1 1

1 9 7 2 , 0 2 1 7 , 8 3 3

1 4 5 2 , 9 6 2 1 1 , 5 3 5

2 9 3 5 0 2 3 4 . 9 5 8

1 1 2 9 , 9 2 4 3 , 4 5 7

3 4 1 1 B 4 ¡ 1 1 1 1 B 4 ¡ 1 8 1 1 8 4 1 1 1 1 1 3 4 : 1 7 1 1 3 4 : 2 4 1 1 8 4

8 5 1 , 7 ¡ 8 5 5 , θ ! 8 5 8 , 3 1 8 3 . 5 3 2 ¡ 1 8 4 , 2 2 0 ¡ 1 8 4 , 9 3 8

i

i

! 4 5 , 5 0 ¡ 4 5 , 7 5 ¡ 45,75 . 1 7 9 , 9 3 1 ¡ 1 8 0 , 9 1 9 ¡ 1 80,919

! 37030: 3 4 5 0 0 : 34500 2 5 8 , 3 8 0 ¡ 2 4 0 , 9 2 2 ¡ 2 4 0 , 9 2 2

9 9 2 , 5 ­ 9 9 2 , 5 ­ 992,5 2 1 3 , S 4 6 ¡ 2 1 3 , 8 4 6 ¡ 2 1 3 , 8 4 6 4 9 6 , 3 0 : 4 9 6 , 0 0 : 496,30 1 8 2 , 2 5 3 : 1 3 2 , 2 5 3 : 1 8 2 , 2 5 3

: 1 1 6 , 5 0 : 117,60 ; 1 5 8 , 3 1 2 : 1 9 0 , 0 9 0

251184: 321284: 091284; 161234 011284: 3812R4: 151284: 221234 8 6 3 , 3 : 8 7 3 , 3 : 8 8 0 , 0 : 8 8 5 , 0 1 8 6 , 0 1 6 : 1 8 8 , 1 7 0 : 1 8 9 , 6117:1 9 0 , 634

!

i

;

4 6 , 0 0 : 4 6 , 0 0 : 4 6 , 5 0 : 1 8 1 , 9 0 8 : 1 8 1 . 9 0 8 : 1 8 3 , 8 8 5 :

: 35500:' 35500Í 35500¡ 35530 2 4 7 , 9 0 5 ¡ 2 4 7 , 9 0 5 ¡ 2 4 7 , 9 0 5 ¡ 2 4 7 , 9 3 5

¡ ¡ ¡ ¡

4 9 6 , 0 0 ¡ 496,0O¡ 4 9 6 , 3 0 ¡ 1 8 ? , 2 5 3 ¡ 1 8 2 , 2 5 3 : 1 8 2 , 2 5 3 :

1 1 4 , 3 0 : i i 1 8 4 , 7 5 6 ¡ ¡ ¡

: 231284 : 2917B4 . 887,5 : 1 9 0 , 1 4 5

: 4 6 , 5 0 : 1 8 3 , 8 8 5

: 3012B4: : 053135: : 8 9 0 . 0 : : 1 9 1 , 7 6 1 :

i 35530­ ¡ 2 4 7 , 9 0 5 ¡

: ¡

: 4 9 6 , 0 0 : ¡ 1 8 3 , 2 0 3 :

;

;

;

MAIS MAIZE

0411S4¡ 111184¡ 181134¡ 251184¡ 0?1284¡ 091284¡ 161234 101134: 171184: 241184: 011284: 081284: 151284: 221234 1 1 4 6 1 , 0 : 1 1 4 5 1 , o i l 1 4 6 7 , 4 Í l 1 4 7 5 , o i l 1 5 8 0 , 0 : 1 1 5 8 7 , 7 : 1 1 5 8 4 , 9 2 4 6 , 9 4 1 : 7 4 6 , 9 4 1 : 2 4 7 , 0 7 9 : 2 4 7 , 2 4 3 : 2 4 9 , 5 0 5 : 2 4 9 , 6 7 1 : 2 4 9 , 6 1 1

1 9 7 4 , 0 : : 19B0,0¡ 2 0 1 6 , 0 ¡ 2 0 1 6 . 0 ¡ 2 0 2 2 , 0 ¡ 2020,0 2 1 8 , 0 5 4 ¡ ¡ 2 1 8 , 7 1 7 ¡ ? 2 2 , 6 9 3 ¡ 2 2 2 , 6 9 3 : 2 2 3 . 3 5 6 : 2 2 3 , 1 3 5

1 4 5 2 , 9 6 : 1 4 6 7 , 9 6 : 1 4 8 0 , 6 1 7 1 1 , 5 3 5 : 2 1 3 , 7 1 9 : 2 1 5 , 5 6 1

;

i

29430: 29850: 30250: 2 0 5 , 3 3 7 : 2 3 8 , 4 5 0 : 2 1 1 . 2 4 3 : 1 0 7 7 , 5 : 1 0 7 7 , 5 : 1 0 7 7 , s ! 2 3 2 , 1 6 0 ¡ 2 3 2 , 1 6 3 ¡ 2 3 2 , 1 6 0 :

1 4 7 5 , 6 1 ¡ 1 4 7 5 , 6 1 ¡ 1 4 7 0 , 6 1 : 2 1 4 , 8 3 3 : 2 1 4 , 8 3 3 : 2 1 4 , 1 0 5 :

i

i

i

30250: 3025Π: 30250: 33450: 2 1 1 , 2 4 3 : 2 1 1 , 2 4 3 : 2 1 1 , 2 4 3 : 2 1 2 , 6 4 0 :

¡ ¡ ¡

231284 291284 11583,1 249,572

30650: 2 1 4 , 0 3 6 :

301284: 0531B5¡ 1 1 3 0 2 , 0 ¡ 2 4 3 , 5 1 5 ¡

2 0 5 2 , 0 ¡ : 2 2 6 , 6 ? 0 ¡ !

1 4 9 8 , 7 6 : 2 1 8 , 1 3 3 : ¡

1 8 1 , 6 ? ¡ : 2 4 2 , 1 3 7 : ¡

33850: :

2 1 5 , 4 5 3 : :

ι - . . . — — — — . — —

¡ELLAS

: DRA/103 KG

¡ ECU/TM

¡FRANCE ¡ ILE­DE­FRANCE

¡ FF /TM

¡ ECU/TM

¡ I T A L I A ¡ CATANIA

¡ L I T / 1 0 3 KG

: ECU/TM

¡ GROSSETO

: L I T / 1 3 3 KG

¡ ECU/TM

281084 031134 2842.5 313,991

1830,33 262,060

44956 313,959 41835 292,493

341134 101134 2832,5 312,837

1303,30 262,060

44956 313,939 41933 293,177

111134: 181184 171184: 241134 : 2862,5 : 3 1 6 , 2 3 1

1 3 0 3 , 3 3 : 1 8 0 0 , 3 0 2 5 2 , 0 6 0 : 2 6 2 , 0 6 0

44956: 44956 3 1 3 , 9 3 9 : 3 1 3 , 9 3 9 41933: 41933 2 9 3 , 1 7 7 : 2 9 3 , 1 7 ?

251184 011284 2840,0 513,715

45455 317,423 42780 295,251

371284: 091734: 161234 0«1284¡ 1512S4¡ 221734 2 8 5 0 , θ ! 2 8 5 5 , 0 : 7880,0 3 1 4 , 8 2 0 : 3 1 5 , 3 7 7 : 3 1 8 , 1 3 3

1 7 0 0 , 0 0 ­ 1 7 0 0 , 0 0 : 1 5 9 3 , 3 0 2 4 7 , 5 0 1 : 2 4 7 , 5 3 1 : 2 4 6 , 0 4 5

45455: 45455: 45455 3 1 7 , 4 2 3 : 3 1 7 , 4 2 5 : 3 1 7 , 4 2 3 42780: 4 2 2 8 0 ; 42576 2 9 5 , 2 5 1 : 2 9 5 . 7 5 1 : 7 9 7 , 3 1 8

231784 291284

42477 796,627

301234: 050135: 2 9 1 0 , 0 : 3 2 1 , 4 4 7 :

i

45455: 3 1 7 , 4 2 3 : 42477¡ 2 9 6 , 6 2 7 :

(22)

TÆRSKELPRISER

PRIX DE SEUIL

SCHWELLENPREISE

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ

PREZZI DI ENTRATA

THRESHOLD PRICES

DREMPELPRIJZEN

CIF pris fastsat af Kommissionen / Afgifter vod indførsel fra tredjelande / Eksportafgifter

CIF Preise von der Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bei der Einfuhr aus Drittländern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr Τιμές CIF πού καθορίζονται άηό την 'Επιτροπή / Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπό τρίτες χώρες / Εισφορές κατά τήν εξαγωγή CIF prices fixed by the Commission / Levies on imports from third countries / Export levies

Prix caf fixés par la Commission / Prélèvements à l'importation des pays tiers / Prélèvements à l'exportation Prezzi CIF fisseti dalla Commissione / Prelievi all'importazione dai paesi terzi / Prelievi all'esportazione CIF prijzen door de Commissie vastgesteld / Heffingen bij invoer uit derde landen / Uitvoerheffingen

KORN GETREIDE ΣΙΤΗΡΑ CEREALS CEREALES CEREALI GRANEN ECU/TM Produkter Produkte Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten :BLE TEMDR PRIX DE PRIX C* PRELEVE Beskrivelse Beschreibung Περιγραφή Description Description Descrizione Omschrijving E QS SEUIL F MENTS IMPORT. SEIGLE OS

PRIX DE SEUIL PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. ORGE OS

PRIX DE s r j I L PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. »VOINE OS

PRIX DE SEUIL PRIX CAT

PRELEVEMENTS IMPORT. MAIS QS

PRIX DE SEUIL PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. SARRASIN

PRIX OE SEUIL PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. MILLET

PRIX DE SEUIL PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. SORGHO

PRIX DE S E J I L PRIX CAF

PRELEVEMENTS IMPORT. T R I T I C A l E

PRELEVEMENTS IMPORT. AUTRES CEREALES

PRIX DE SEUIL PRIX CAF

Figure

TABLE DES MATIERES
TABLE WINES, EX PRODUCER ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
TABLE WINES, EX PRODUCER ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
Table wines at the various marketing centres Différents types de vin de table à la production Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione
+2

References

Related documents

Le Conseil a pris acte des documents de travail de la Commission sur l'aide ala formation professionnelle dans le cadre du Fonds social et la securite sociale

Data from one prospective study suggest an inverse as- sociation between vitamin E and colon cancer risk in women, but only with the high levels of intake usually attained with

To determine whether cells embedded in these disulfide based worm gels were still capable of proliferation, we spotted 1 µL suspensions of A549 GFP cells (3 × 10 4 cells per

between GCTs in young children [0-12 years (y)], TYAs (13-24y), and older adults (&gt;24y). GCTs arising in paediatric and adult populations in general showed marked

During SHAM, the left superior frontal gyrus, left middle frontal gyrus, left and right inferior frontal gyrus, left and right precentral gyrus and right putamen exhibited

In this paper, we use our model predictions to study the association between PM 2.5 exposure and hospital admissions among elderly (aged 65 and older from Medicare data) across

(1976), Maximum bubble diameter, maximum bubble-growth time and bubble- growth rate during the subcooled nucleate flow boiling of water up to 17.72 MN/m

State Secretary responsible to the hine Minister for the agrieultural and foodstuffs industrles. State