Kajian Terhadap Penggunaan Minyak Pelinciran Terhadap Modul Enjin Pembakaran Dalam CT 150

24  42  Download (0)

Full text

(1)

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN MINYAK PELINCIRAN TERHADAP MODUL ENJIN PEMBAKARAN DALAM CT 150

RUZITA BINTI JORAIMI

(2)

„Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

Kejuruteraan Mekanikal (Termal-Bendalir)‟

(3)

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN MINYAK PELINCIRAN TERHADAP MODUL ENJIN PEMBAKARAN DALAM CT 150

RUZITA BINTI JORAIMI

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal-Bendalir)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka

(4)

PENGAKUAN

“Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali ringkasan dan petikan yang tiap-tiap satunya telah jelaskan sumbernya”

Tandatangan : ……… Nama Penulis: ………

(5)
(6)

PENGHARGAAN

Segala bentuk pujian dan rasa syukur yang tidak terhingga saya panjatkan ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan pertolongan daripadaNya dapat jualah saya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini dengan sempurna. Selawat dan salam sentiasa saya aturkan kepada junjungan yang mulia , Nabi Muhammad s.a.w.

Alhamdulillah, dengan izin Allah s.w.t, akhirnya saya dapatlah menyiapkan projek sarjana muda ini yang bertajuk Kajian Terhadap Minyak Pelinciran Terhadap Modul Enjin Pembakaran Dalam CT 150. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih terhadap En. Ahmad Kamal Bin Mat Yamin dan Pn. Norasra Abd. Rahman kerana banyak memberi tunjuk ajar kepada saya sehingga saya jelas tentang matlamat projek ini.

Saya juga ingin merakamkan jutaan teriman kasih kepada semua juruteknik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal terutamanya En. Asjufri Bin Muhajir dan juga kesemua juruteknik lain yang sentiasa bermurah hati memberikan tunjuk ajar kepada saya. Tanpa mereka, projek ini tidak akan berjalan dengan lancar. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap keluarga saya yang tidak jemu memberikan semangat dan bantuan kewangan sepanjang projek ini berjalan. Untuk rakan-rakan yang memberikan sedikit sebanyak idea dan pendapat. Terima kasih.

(7)

ABSTRAK

(8)

ABSTRACT

(9)

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA

SURAT

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI LAMPIRAN xvii

BAB1 PENGENALAN 1

1.1 Latar Belakang projek 1

1.2 Objektif 3

1.3 Skop Kerja 3

1.4 Pernyataan masalah 4

BAB 2 KAJIAN ILMIAH 5

2.1 Teori Geseran dan Fungsi Sistem Pelinciran 5

2.1.1 Teori Geseran 5

2.1.2 Fungsi Sistem Pelinciran Pada

Kenderaan 6

2.2 Ciri-Ciri Minyak Pelincir 6

2.2.1 Kelikatan 6

(10)

b) Perkadaran API 7 2.2.2 Halaju mengalir (velocity) 8 2.2.3 Rintangan menjadi karbon 8

2.2.4 Melawan kakisan karat 9

2.2.5 Rintangan menjadi buih 9

2.2.6 Keupayaan membersih 9

2.2.7 Tahan tekanan tinggi 10 2.3 Komponen dan kendalian sistem

Pelinciran 10

2.4 CT 150 Modul Enjin Petrol 4 Lejang. 11

2.4.1 Pengenalan 12

2.4.2 Persediaan Eksperimen 13

2.4.3 Minyak Pelinciran 15

a) PETRONAS Mach 5 SF, 15

minyak enjin mono-gred berkualiti premium

b) PETRONAS Syntium 1000 SM 17 c) PETRONAS Syntium 800 SM 19 d) Shell Helix Ultra 15W-50 21

e) Shell Helix Plus 15W-50 23 f) Shell Helix Super 20W-50 25

2.5 Graf Kecekapan enjin 27

2.6 Penggunaan bahan api spesifik (SFC) 28 2.7 Jurnal kontemporari yang berkaitan 29

dengan sistem pelinciran.

BAB 3 KAEDAH KAJIAN 31

3.1 Perlaksanaan eksperimen 31 3.2 Langkah-langkah perlaksanaan

eksperimen 32

(11)

3.4 Carta alir pengendalian Projek

Sarjana Muda 36

BAB 4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 37 4.1 Perbandingan parameter tork dan kuasa

antara minyak mineral, semi-sintetik, dan

Sepenuhnya sintetik 37 4.2 Perbandingan untuk penggunaan

bahan api spesifik berdasarkan antara minyak mineral, semi-sintetik, dan sepenuhnya

sintetik 40

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 42

RUJUKAN 44

(12)

SENARAI JADUAL

BIL. TAJUK MUKA SURAT

2.1 Penerangan produk untuk Petronas MACH 5

(sumber : www.petronas.com.my, 2007) 16

2.2 Penerangan produk untuk Petronas Syntium

(sumber : www.petronas.com.my, 2007) 18

2.3 Penerangan produk untuk Petronas Syntium 800 SM

(sumber : www.petronas.com.my, 2007) 20

2.4 Penerangan produk untuk Shell Helix Ultra 15W-20

(Sumber : http://www.shell.com, 2007) 22

2.5 Penerangan produk untuk Shell Helix Plus

(Sumber : http://www.shell.com, 2007) 24 2.6 Penerangan produk untuk Shell Helix Super

(Sumber : http://www.shell.com, 2007) 25

4.1 Nilai tork dan kuasa untuk Shell Helix Super 20W-50, Petronas Syntium semi-sintetik sepenuhnya sintetik 15W-50 dan Shell Helix Ultra sepenuhnya sintetik 15W-50

38

(13)

Syntium 800 15W-50 dan Shell Helix Plus 15W-50 minyak

(14)

SENARAI RAJAH

BIL. TAJUK MUKA SURAT

2.1 Sistem pelinciran kenderaan. 10

(sumber: Politeknik Ungku Omar, (2008)

2.2 Pembentukan eksperimen yang berfungsi sepenuhnya 12 (sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg, 2002)

2.3 Bahagian-bahagian pada CT 150Menghidupkan Enjin.

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg, 2002) 14

2.4 Pandangan atas CT 150

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg, 2002) 14

2.5 PETRONAS Mach 5 SF

(sumber : www.petronas.com.my, 2007) 15

2.6 PETRONAS Syntium 1000 SM

(sumber : www.petronas.com.my, 2007) 17

2.7 PETRONAS Syntium 800 SM

(sumber : www.petronas.com.my, (2007) 19

2.8 Shell Helix Ultra

(15)

2.9 Formulasi minyak Shell Helix Ultra

(sumber: http://www.shell.com, 2007) 23

2.10 Shell Helix Plus

(sumber: http://www.shell.com, 2007) 23

2.11 Formulasi minyak Shell Helix Plus

(sumber: http://www.shell.com, 2007) 25

2.12 Formulasi minyak Shell Helix Super.

(sumber: http://www.shell.com, 2007) 25

2.13 Formulasi minyak Shell Helix Super

(sumber: http://www.shell.com, 2007) 26

2.14 Graf kecekapan enjin 27

3.1 Kedudukan enjin didalam makmal pembakaran 32

3.2 Cara memeriksa paras minyak enjin

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg) 33

3.3 Kedudukan suis On/Off

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg) 33

3.4 Pandangan atas Choke.

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg) 34

3.5 Pengawal kelajuan.

(sumber : manual CT 150 Gunt Hamburg) 34

(16)

3.6 Carta pengendalian Projek Sarjana Muda 36

4.1 Graf perbandingan Kelajuan melawan kuasa untuk minyak Shell Helix Super, Petronas Syntium 800 15W-50, dan Shell

Helix Super 39 38

4.2 Graf Penggunaan bahan api spesifik untuk minyak Shell Helix

(17)

SENARAI LAMPIRAN

BIL TAJUK MUKASURAT

(18)

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Latar belakang projek.

Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengkaji minyak pelinciran yang bersesuaian dengan sesebuah enjin yang dikaji. Seperti yang kita ketahui, minyak pelicir adalah salah satu cecair yang direka untuk tujuan penyejukan dengan cara membawa keluar haba dari bahagian enjin yang bergerak. Ianya juga meliputi pembersihan enjin dan juga bahan untuk mengelakkan pengaratan. Penggunaan minyak pelincir dalam kenderaan adalah sangat penting bagi membantu mengurangkan geseran dan mengurangkan kehausan di antara dua permukaan yang bergerak. Kehausan bahagian bergerak enjin juga secara amnya bergantung kepada penggunaan minyak pelincir sesuai dan penukaran minyak enjin menepati jadual penukaran.

Minyak pelincir direka untuk dengan effektifnya membuang haba berlebihan yang dihasilkan. Tanpa minyak pelincir yang mencukupi, enjin akan menjadi terlampau panas. Seperti yang kita ketahui juga, adalah penting untuk kita menjaga kebersihan dari karbon dan kekotoran. Bahagian enjin yang bersih akan memastikan pusingan minyak dan penyejukan yang betul pada enjin. Apabila kekotoran memasuki enjin, minyak pelincir akan membuang kekotoran ini dan menghantar ke penapis minyak. [1]

(19)

Bahagian dalam enjin seperti aci sesondol, aci engkol, rod penyambung, omboh, dan sebagainya di sambung dengan bahagian logam. Kerana pergerakan yang bergosok ini menyebabkan geseran, ini menyebabkan berlakunya penyerapan kuasa yang dihasilkan pada enjin dan menukarkan tenaga kepada haba yang tidak berguna. Geseran juga menghauskan kedua bahagian permukaan yang bersentuhan, di mana akan mnyebabkan kebolehharapan yang rendah dan menghauskan bahagian enjin.

Pada masa kini terdapat pelbagai jenis produk minyak pelincir yang berada dipasaran. Setiap produk minyak pelincir mempunyai jangka hayat kegunaan yang ditentukan oleh pengeluarnya. Setelah tahap jangka hayatnya dicapai, penukaran minyak pelincir perlu dilakukan. Kita Janganlah berjimat dalam mengikut jadual penukaran minyak pelincir kerana ia amalan yang tidak ekonomik sebenarnya.

Penukaran minyak pelincir harus dilakukan mengikut saranan pengeluar kenderaan. Ini untuk memastikan tahap perlindungan diberikan minyak pelincir berada pada tahap yang boleh diterima pakai bagi mengelak kerosakan enjin. Minyak pelincir hilang daya pelinciran sedikit demi sedikit apabila digunakan kerana di dedahkan pada haba enjin dan oksida minyak itu sendiri. Haba mengubah struktur molekul minyak pelincir menyebabkan ia kehilangan daya pelinciran. Selain itu, minyak menjadi kotor kerana ia bercampur dengan bahan logam yang haus apabila enjin beroperasi. Logam terhaus ini tidak kelihatan dengan mata kasar, namun ia wujud dan ditakung dalam takungan minyak.

(20)

Pada amnya minyak pelincir boleh dibahagikan kepada minyak pelincir berasaskan petroleum, mineral (emulsions) dan sintetik (synthetics). Minyak pelincir berasaskan petroleum dan mineral akan cepat berubah sifat dengan kenaikan suhu. Ini akan mengurangkan tahap ketahanan atau kualiti minyak pelicir tersebut. Manakala perubahan nilai pH akan mengurangkan tahap kualiti minyak pelincir yang berasaskan sintetik [2].

Kajian akan dijalankan terhadap minyak pelinciran yang sesuai dengan enjin pembelajaran terdapat di makmal pembakaran, Kompleks makmal fasa B, iaitu enjin pembakaran 4 lejang CT 150 Gunt Hamburg. Enjin tersebut menggunakan minyak Petronas Syntium 800 semi-sintetik pada masa sekarang. Untuk memanjangkan jangkahayat enjin untuk kegunaan pelajar akan datang, satu kajian mestilah dibuat dan membuat cadangan kepada pihak makmal tentang minyak yang terbaik untuk enjin tersebut berdasarkan kajian ini.

1.2 Objektif

1.2.1 Untuk menentukan pelinciran yang sesuai bagi enjin pembakaran dalam CT 150

1.3 Skop kerja

(21)

seperti CT 159 Internal Combustion Engine Test Stand dan HM 365 Universal Drive and Brake Unit. Bagi setiap pelinciran , 3 eksprimen akan dijalankan bagi mendapatkan bacaan yang seragam. Eksperimen akan diulang lagi dengan menggunakan minyak yang lain sehingga selesai untuk keenam-enam minyak. Enjin dinaikkan kelajuan sehingga sampai pada tahap maksimum dan parameter yang berkaitan dengan eksperimen iaitu tork, kuasa, dan penggunaan bahan api spesifik akan diambil untuk dibuat pengiraan.

1.4 Pernyataan masalah.

(22)

BAB II

(23)

2.1 Teori Geseran dan Fungsi Sistem Pelinciran

2.1.1 Teori Geseran

Geseran didefinasikan sebagai rintangan untuk bergerak di antara dua objek yang bersentuhan antara satu sama lain, Jumlah geseran bergantung kepada jenis bahan, kerataan permukaan dan tekanan yang dikenakan pada bahan yang bergeser tersebut. Geseran akan menghasilkan haba yang tinggi, kehausan dan kehilangan kuasa pada bahagian yang bergerak. Walaupun geseran adakalanya diperlukan seperti dalam sistem brek, pacuan antara permukaan jalan dan tayar (geseran ini dinamakan Geseran Kering), namun pada kebanyakan tempat pada sistem kenderaan ianya amat tidak diperlukan.

Geseran tidak dapat dihilangkan terus tetapi ianya boleh dihadkan atau diminimakan dengan berbagai cara seperti dengan pengunaan bearing, sama ada bearing jenis geseran atau bearing anti geseran. Kedua-dua jenis bearing ini mestilah dibasahkan dengan minyak pelincir. Geseran ini dipanggilGeseran Basah.

2.1.2 Fungsi Sistem Pelinciran Pada Kenderaan

Terdapat beberapa fungsi sistem pelinciran pada kenderaan, adalah seperti berikut:

i. Melincirkan bahagian-bahagian yang bergerak untuk meminimakan kehausan.

(24)

iii. Menyejukkan enjin dengan membuang kepanasan pada bahagian yang bergerak

iv. Sebagai penyerap gegaran atau hentak antara bearing dengan bahagian yang bergerak.[3]

v. Menghasilkan adangan yang baik antara dinding selinder dengan gelang piston.

vi. Membersihkan bahagian dalaman enjin dengan membawa serpihan logam dan karbon untuk ditapis atau diasingkan.

2.2 Ciri-Ciri Minyak Pelincir

Minyak pelincir yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

2.2.1 Kelikatan

a) SAE

Kelikatan adalah merujuk kepada kecairan atau kecenderungan sesuatu cecair itu melawan rintangan untuk mengalir. Persatuan Jurutera Amerika (SAE) telah membuat satu piawai untuk kelikatan ini dengan menggunakan alat yang dipanggil Viscosimeter. Minyak dipanaskan pada satu tahap kepanasan dan kemudian dimasukkan ke dalam viscometer dan diambil masa pengalirannya dan juga kuantiti sukatannya.

Figure

Updating...

Related subjects :