Ang Kalikasan Ng Akademikong Pagsulat

Download (0)

Full text

(1)

Ang kalikasan ng akademikong pagsulat

ito ay isang pagsulat na naglalayong linangin ang mga kaalaman ng mga mag-aaral kaya ito tinawag na intelektwal na pagsulat. ilan sa mga halimbawa nito ay ang tesis, term paper, lab report at iba pa..

Salik ng pagsulat

Writer: pagpapakilala sa mga layunin. One may write simply to express one's feelings, attitudes, ideas, and so on. Ang isa ay maaaring sumulat lamang na ipahayag ang sariling damdamin, attitudes, mga ideya, at iba pa. This type of writing doesn't take the reader into consideration; instead, it focuses on the writer's feelings, experience, and needs. Ang uri ng pagsulat ay hindi kumuha ng reader-alang; sa halip, ito ay nakatutok sa mga damdamin ng mga manunulat's, karanasan, at mga pangangailangan. Expressive writing may take the form of poetry, journals, letters, and, especially, free writing . Nagpapahayag ng pagsulat ay maaaring tumagal ang form ng mga tula, mga journal, mga titik, at, lalo, libreng pagsulat . Often, a person will do expressive writing and then be disappointed when readers don't respond to it. Kadalasan, ang isang tao ay gawin

nagpapahayag ng pagsulat at pagkatapos ay bigo kapag mambabasa ay hindi tumugon sa mga ito.

Reader: Conative purposes. Reader: Conative layunin. Conative writing seeks to affect the reader. Conative pagsulat naghahanap upang maapektuhan ang mga mambabasa. Persuasive writing is conative; so is writing intended to entertain the reader. Mapanghikayat pagsulat ay conative; kaya ay pagsulat inilaan upang libangin ang mga mambabasa. Writing intended to arouse the reader's feelings is conative. Pagsusulat inilaan upang pukawin ang damdamin ng reader's ay

conative. Conative writing may take about any form, so long as its intention to persuade the reader or affect the reader emotionally. Conative pagsulat ay maaaring tumagal ng tungkol sa anumang anyo, kaya hangga't intensyon nito upang akitin ang mga mambabasa o makakaapekto sa mga reader damdamin.  Context: Informative purposes. Context: nakapagtuturo layunin. Informative

writing refers to something external to the writing itself, with the purpose of

informing the reader. Nagbibigay ng kaalaman sa pagsulat ay tumutukoy sa isang bagay na panlabas sa pagsulat mismo, na may ang layunin ng pagpapabatid sa mambabasa. For instance, this page is informative, as are the other components of this Map. Halimbawa, ang pahina na ito ay nagbibigay ng kaalaman, bilang ay ang iba pang mga bahagi ng mga ito Map. In our times, informative writing is usually prose, although in earlier periods poetry was used for informative purposes. Sa aming mga beses, na nagbibigay ng kaalaman sa pagsulat ay karaniwang prosa, bagaman sa mas maaga na panahon tula ay ginamit para sa mga layunin ng impormasyon.

Message: Poetic purposes. Message: patula layunin. Poetic (or literary or stylistic) purposes focus on the message itself-on its language, on the way the

(2)

elements of language are used, on structure and pattern both on the level of

phrase and of the overall composition. Patula (o pampanitikan o pangkakanyahan) layunin focus sa mga mensahe mismo-sa kanyang wika, sa ang daan sa mga sangkap ng wika ay ginagamit, sa istraktura at mga pattern pareho sa antas ng parirala at ng pangkalahatang komposisyon. Poetic writing can be in prose as well as in verse. Patula pagsulat ay maaaring maging sa prosa pati na rin sa mga taludtod. Fiction has poetic purposes. Fiction ay patula layunin. Anytime one writes with an emphasis on the way the language is used, one has a poetic purpose. Anumang oras ang isa writes sa isang diin sa mga paraan ang wika ay ginagamit, ang isa ay may isang patula layunin.

Contact: Phatic purposes. Contact: Phatic layunin. Phatic language (and

nonverbal communication) establishes and maintains contacts between speakers or between writer and reader. Phatic wika (at nonverbal komunikasyon)

nagtatatag at nagpapanatili ng mga contact sa pagitan ng mga nagsasalita o sa pagitan ng manunulat at mambabasa. In speaking, for instance, we may greet someone by saying, "Howya doin?" Sa pagsasalita, halimbawa, maaari naming batiin ang isang tao sa pamamagitan ng na nagsasabi, "Howya doin?" or Hozit goin?" These questions are not requests for information. They are intended to establish and maintain friendly contact. Phatic purposes are not significant in most writing. The use of greetings and closings in letters is one example of phatic purpose in writing. o Hozit goin? "Ang mga katanungan ay hindi mga kahilingan para sa impormasyon. Sila ay inilaan upang maitaguyod at mapanatili ang friendly contact. Phatic layunin ay hindi makabuluhang sa pinaka pagsulat. Ang paggamit ng mga greetings at closings sa mga sulat ay isang halimbawa ng phatic layunin sa pagsulat.

Code: Metalinguistic purposes. Code: Metalinguistic layunin. Comments on a piece of writing are metalinguistic. Comments sa isang piraso ng pagsusulat ay metalinguistic. If a student attaches a note to an essay to explain why the essay is late, the note is metalinguistic in relation to the essay. Kapag ang isang

estudyante attaches ng isang tanda sa isang sanaysay na ipaliwanag kung bakit ang mga sanaysay ay huli, tandaan ang metalinguistic ay kaugnay sa mga sanaysay. An author's preface to a book is another example of metalinguistic purpose in writing. lagyan ng paunang salita isang may-akda sa isang libro ay isa pang halimbawa ng metalinguistic layunin sa pagsulat.

Proseso ng pagsulat

PAGHAHANDA SA PAGSULAT. Ang hakbang na ito ay sumasaklaw sa pangongolekta ng mga impormasyon at ideya para sa sulatin. Dito isinasagawa ang pagpaplano na binubuo ng paglikha, pagtuklas, pagdebelop, pagsasaayos at pagsubok sa mga ideya. Ito ang hakbang na maghahanda sa manunulat bago niya buuin ang kanyang burador. AKTWAL NA PAGSULAT. Sa hakbang na ito isinasalin na ng manunulat ang kanyang mga ideya sa mga pangungusap at talata. Nag-eeksperimento na ang manunulat sa

(3)

pagbuo ng kanyang sulatin. Malaya siyang gumamit ng iba't ibang pamamaraan o istilo sa paglalahad ng kanyang mga ideya. Sa hakbang na ito, malaya niyang inaalis,

dinadagdagan o isinasaayos muli ang mga detalye. Gayun paman, hindi parin niya binibigyan ng gaanong pansin ang pagwawasto sa mga kamalian sa gramatika, sa gamit ng wika at sa mekaniks.

PAGREREBISA AT PAG-EEDIT. Ang pagrerebisa na tinatawag ding pag-eedit ay nangangahulugan ng muling pagtingin, muling pagbasa, muling pag-iisip, muling pagbubuo ng mga kaisipang nasa sulatin upang tumugma sa iniisip ng manunulat. ang hakbang na ito ay nasasangkot sa maraming pagbabago sa nilalaman, sa organisasyon ng mga ideya at sa istraktura ng mga pangungusap at talata. Maaari pa ring baguhin sa hakbang na ito ang paksa, magdagdag g mga detalye at muling isaayos ang buong sulatin.

Thesis statement

Ang isang thesis statement lumilitaw na malapit sa simula ng panimulang talata ng isang papel, at nag-aalok ito ng isang maikli subalit malaman solusyon sa ang isyu ini-address. Ipinapahayag nito ang claim ng mga argumento na iniharap sa isang papel, at kung minsan ng isang maikling buod ng lahat ng ipinaliwanag dahilan sa ang papel. Ang isang thesis statement ay karaniwang isang pangungusap, bagaman maaari itong maganap nang higit sa isa.

Isang sanaysay na pahayag ay isang maikling pahayag na nagbubuod sa

pangunahing punto o claim ng isang sanaysay, pananaliksik na papel, atbp, at nabuo, sinusuportahan, at ipinaliwanag sa teksto sa pamamagitan ng mga halimbawa at patunay. Anuman piraso ng trabaho na kung saan ang thesis statement ay ginagamit, dapat palagi itong sumusunod sa mga alituntunin pinamamahalaan ng kanyang

paaralan ng pag-iisip Proofreading and Editing

v Hindi maiiwasan ang mga pagkakamali sa pagsusulat.

v Maaaring ito ay pagkakamali sa gramatika, ispeling, pagbabantas o sa pagsipi ng mga datos.

v Maaari ring ang pagkakamalai ay tipograpikal o pagkakamali sa pag-eenkowd sa kompyuter lalo na kung ibang tao ang nag-enkowd o nagtayp ng teksto

v Mahalaga ang hakbang na proofreading

Ø Muling pinapasadahan ang teksto upang salain at iwasto ang anumang pagkakamali. Ø Isa itong mahalagang tungkulin ng mananaliksik bago ipasa ang pinal na kopya ng kanyang pamanahong-papel

v may mga pagkakataong ang mga manananliksik na hindi gaanong maalam sa gramatika o hindi nakatitiyak sa kawastuhan ng kanyang presentasyon ay kumukha at

(4)

nagbabayad pa ng editor: Gawain ay kailangang ilimta lamang sa gawaing pag-edit ng mga pagkakamali sa teksto.

Aktwal na pagsulat o drafting

Pagsusulat ay isang proseso na ay binubuo ng maraming iba't ibang mga elemento: imbensyon ( Pre- Pagsusulat ) , Samahan , pagsusulat, pagbabago , at Pag-edit . Gayunpaman , nagsasapawan ang mga iba't ibang mga elemento sa bawat isa ; hindi sila hiwalay na mga antas. Ang matagumpay na mga manunulat ay patuloy na

pagpunta sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga elemento . Sa ibang salita, ang mga mag-aaral na ay may kakayahan sa pagsulat sa antas ng kolehiyo ay magkaroon ng kamalayan ng kung ano ang bumubuo sa proseso ng pagsulat . Magalang manunulat patuloy na paalalahanan ang kanilang mga sarili ng proseso na ito , at sila ay madalas na subaybayan ang kanilang mga sulat, muling nakakaengganyo ang kanilang sarili sa kanilang gawa.

Imbensyon ( Pre- Pagsusulat ): ito phase ay binubuo ng pagbuo ng iyong (mga) sanaysay paksa , pagbuo ng mga tiyak na detalye para sa iyong mga sanaysay , pag-aayos ng iyong mga sanaysay , pagtukoy ng mga layunin ng iyong pagsulat at kung sino ang iyong madla . Mga Aktibidad gaya ng kuro , clustering , at freewriting ay makakatulong sa iyo na may ganitong phase .

Samahan: pagkatapos inventing ilang mga ideya para sa iyong papel , ito ay

karaniwang isang magandang ideya na magbawas nang unti-unti down na ang iyong pre- writing upang ang mga mahahalaga ng kung ano ang kailangan mo para sa isang sanaysay . Ang pagkakaroon ng masyadong maraming impormasyon sa isang

sanaysay ay maaaring maging kasing pumipinsala bilang hindi sapat pagkakaroon . Gayundin, kailangan mong makahanap ng isang paraan ng samahan para sa iyong mga sanaysay , isang plano ng laro upang maisagawa , isang gulugod na kung saan ikaw kaanak out sa lahat ng iyong mga detalye. Samakatuwid , ang isang balangkas o iba pang mga uri ng mga organisasyon ay nagiging mahalaga sa pagbuo ng isang cohesive sanaysay .

Drafting : sa sandaling nagawa mo na ang ilang mga pre- pagsusulat ( ang dami ng oras na gagastusin mo sa pre- writing ay depende sa iyong sariling estilo ng pagsulat pati na rin ang paksa ) , at ilang mga organisasyon upang mapupuksa ang mga hindi kinakailangang impormasyon , simulan ang aktwal na pagsulat ng ang sanaysay .

(5)

Pagbabago : sa panahon at pagkatapos ng iyong sulat, dapat mong suriin upang makita kung ano ang kailangang maidagdag , tinanggal, o rearranged . Kailangan mo ring suriin ang iyong samahan, pokus, at layunin . Magandang manunulat gawin ito patuloy na sa panahon ang phase ng pagsulat .

edit : check grammar iyong sanaysay , ang syntax , salita pagpipilian, atbp Pag-edit ay binubuo ng pagsuri ng iyong mga mekanika , hindi ang iyong nilalaman .

Ang layunin ng mga hakbang na ito ay hindi upang bigyan ka ng isang formulaic paraan ng papalapit na kasulatan ; halip , ang mga hakbang na dapat maglingkod bilang

pangkalahatang alituntunin para sa kung paano magsimula ng pagbuo ng magandang teksto . Sa huli , ito ay sa pamamagitan lamang ng oras at pasensya na marunong manunulat matagpuan ang proseso ng pagsulat na pinakamahusay na gumagana para sa kanila.

http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_mga_hakbang_o_proseso_sa_pagsulat http://tl.answers.com/Q/Tatlong_layunin_ng_pagsulat

Figure

Updating...

References

Related subjects :