Sufara Bosanski

141  11  Download (0)

Full text

(1)NAUČI UČITI KUR'AN. ‫ء‬. SUFARA arapsko pismo -. 1428 h. - 2007. 1. HarFovi.

(2) SUFARA nauči učiti Kur'an arapsko pismo - HarFovi. Priprema: Hamza Omer Mutevelić Saradnik: Nedim Haračić, prof. Recenzija: Hfz. mr. Muhammed Fadil Porča Lektor: Jasminka Nakičević Grafička obrada i DTP: Hamza Mutevelić Izdavač: Mesdžid Tewhid A-1120 Wien, Murlingengasse 61, Austrija Tel.+Fax: 0043 1 81 22 346 +15 e-mail: ummet@ummet.at www.ummet.at prvo izdanje 1428 h. – 2007 g. Tiraž: 1000 primjeraka -----------------------------------------------------------------. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 003.332.5:28-23] (075) SUFARA : arapsko pismo – harfovi : nauči učiti Kur'an. - Sarajevo : Unija džemata u BiH, 2007. - 141 str. : islustr. ; 30 cm COBISS.BH-ID 15838726 -----------------------------------------------------------------. 2.

(3) Uvodna riječ. Elhamdu lillahi wessalatu wesselamu ´ala resulillah.. Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu i salavat i selam na odabranog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve iskrene i ispravne sljedbenike do Sudnjeg dana.. Pred nama je Sufara koja u novoj metodologiji i pristupu obrađuje harfove, tj. arapska slova, koja za nas imaju posebnu važnost jer je to pismo posljednje objave – Kur’ana i Hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Naučiti učiti u Allahovoj Knjizi želja je mnogih, a slast i ljepotu toga osjetili su oni koji nisu žalili uložiti svoj trud na ovom putu. Poznavanje arapskih harfova je sredstvo kojim se približavamo izvorima naše čiste vjere, dini Islama. Poznavanje arapskog pisma ne služi čovjeku da bi se hvalio da zna učiti u Kur’anu. Nakon što savlada učenje Kur’ana, treba se potruditi razumjeti poruku Objave, a zatim raditi po njoj. Obaveza je i druge pozivati onome što smo naučili, i u tome treba biti strpljiv i ustrajan.. Prilikom pripreme Sufare namjera je bila olakšati i pojednostaviti materiju koja se uči kroz slikovito prikazivanje i detaljno objašnjenje i približavanje onoga što se izlaže, zatim kroz praktične primjere prepoznavanja harfova u Kur’anu, te njihovog čitanja i pisanja. Svakako da je najbolje da stručna osoba vodi i nadzire savladavanje predstavljenih lekcija, iako je Sufara urađena po metodu da je može koristiti i onaj koji samostalno uči.. Kada znamo da je za svaki proučeni harf iz Kur’ana obećana nagrada od deset sevaba, onda trebamo nastojati što prije se prihvatiti posla i naučiti učiti Allahov govor. Oni revnosniji će se zainteresovati za tedžvidska pravila kako bi bez greške učili Kur’an kao što je i objavljen. Oni još bolji će početi učiti arapski jezik kako bi razumjeli ono što uče, a samim tim ga i u djelo pretočili. Možda će neki biti zagrijani za islamske studije kako bi postali alimi, daije, kadije i sl. Dužnost nam je posebno u ovom vremenu da se vraćamo na izvore svoje vjere i da ih dobro poznajemo. Učenje harfova, tedžvida, arapskog jezika i islamskih nauka je put ka tome. Ako neko nije imao prije prilike da nauči harfove, kakvo mu je opravdanje da sada to ne učini? Ova Sufara bi se trebala naći u svakoj muslimanskoj kući i biti stalno pri ruci novim naraštajima. Molimo uzvišenog Allaha da joj podari prijem i uspjeh, i da nagradi sve one koji su učestvovali u njenoj realizaciji i širenju među narodom.. 3.

(4) Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova, i to: HARFOVI:. ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ي‬. (HA) (SAD). (QAF). smjer pisanja harfova linija pisanja harfova. (SA). (SIN). (GAJN). (HA). ‫ج‬ ‫ث‬ ‫ز س‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ن‬. (DŽIM). (ŠIN). (FA). (JA). ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫هـ‬. (HA). (ZA). (´AJN). (WAW). (NUN). OZNAKE:. ‫ب‬ ‫ذ‬. (BA). (RA). (ZAL). (ZA). (MIM). (TA). ‫ط‬. (LAM). (DAL). (DAD). ‫ل‬. Hemze Tenvin EN Tenvin UN (podvostručeni harf). Sukun Fetha (E) Damma (U) Medd Tabi'i (2 dužine) Hemzetul Wasl (Ne izgovara se pri spajanju riječi sa prethodnom, a piše se iznad Elifa. Kesra (I) Tenvin IN Harf Sakin – slovo sa sukunom Hareketi – Vokali 4. ‫ا‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫ك‬. (ELIF). (KAF). ISHODIŠTA HARFOVA:. Medd (4 ili 6 dužina). Tešdid. ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫م‬. (TA).

(5) ■. oznake. Planirano. Naučeno. ■.    

(6)        ‫א‬. Samoglasnici Postoje tri kratka vokala - osnovne oznake u arapskom pismu koje pokreću harfove, tj. međusobno ih povezuju i tako dolazi do riječi koja ima svoj smisao i značenje.. • DAMMA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i. izgovara se kratko U (kao npr. u riječi DŽUMA). Izgleda poput malog zareza iznad harfa, a piše se: zamišljeni harf. ُ. linija pisanja harfova. • FETHA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara se kratko E (kao npr. u riječi REČE), dok se kod sljedećih harfova izgovara kratko A (‫)ق ح خ ص ض ع غ ط ظ‬. Izgleda kao tanka kosa crta napisana iznad harfa, a piše se: zamišljeni harf. َ. linija pisanja harfova. • KESRA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i. izgovara se kratko I (kao npr. u riječi BIK). Izgleda kao tanka kosa crta napisana ispod harfa, a piše se: zamišljeni harf. ِ 5. linija pisanja harfova.

(7) ■. oznake. Planirano. Naučeno. ■.    

(8)        ‫א‬. ‫ء‬ 1. 2. Hemze Hemze je glas koji ne postoji u našem jeziku, a izgovara se kratko ispuštajući glas kroz stisnuto grlo. Izgledom najviše liči našem slovu c. . Piše se iznad , kao i samostalno .. koje se spaja sa kratkom kosom crtom i tako čini hemze harfova. ‫ "א‬, te nastaje $# % , i ispod harfa. Kad dođe napisan sa sukunom, izgovori se kao poluglas naslonivši se na prethodno izgovoreni harf, npr.. &'($) *.. E = . +* ,$. I=. +.-. U=. % ' '#'+/$. U svakom navedenom primjeru hemze. . se izgovara kratko!. ُ. Hemzetul vasl tj. spojeno hemze je oznaka koja liči Dammi ,s tim što je kružić krupniji, a završetak malo povijeniji i kraći. Osnova ovog. . znaka je harf SAD riječi SIL -. !. (na početku riječi) što je skraćenica od arapske. (spoji). Oznaka se piše samo iznad Elifa dok se kod. drugih harfova ne piše. U slučaju kad Hemzetul vasl dođe na početku riječi koja počinje sa određenim članom EL- ‫ ال‬tada se Elif čita kao da je na njemu Fetha, a kad prije njega dođe neki od harfova onda se on ne čita, te se direktno prelazi na sljedeći harf, tj. harf poslije njega.. ; 3‫א‬8*9:530' 1*2)3‫א‬ 4 * 1,5667) 6.

(9) ■. harf br. 1. Planirano. Naučeno. ■.    

(10)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. ELIF . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf ELIF je jedna uspravna linija koja se piše odozgo prema dolje. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane, tj. samo sa prethodnim harfom koji ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Piše se na liniji pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf ELIF je glas koji je svojom bojom i zvukom između slova E i A. Pri izgovoru se koristi donji dio grla. SVOJSTVA:. Zvonkost, jačina, tankoća, krupnoća, zapreka.. Često se u kur'anskom Osmanovom pismu elif piše skraćeno, kao kratka uspravna linija, što vidimo u slijedećim primjerima:. ; >' ;61?<&3‫*א‬41,5;67)3‫;!&;=א‬56( 7.

(11) Način pisanja harfa:. na kraju. u sredini. na početku. @6. @6. ‫א‬. samostalno. ‫א‬. Vježbe:.    ZAPAMTI! Nosioc hemzeta može biti pored Elif-a Waw i Ja, zavisno od vokala koji je na njemu ili prije njega, a ponekad može stajati i samostalno.. % ' '#'+/$. Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 8. Učimo. ■Naučeno.

(12) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . . . . . . . . ____. ____. ____. ____. . . ____. ____. ____. ____. . 

(13) . ____. ____. ____. ____. . ____. ____. ____. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 9.

(14) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM! .  .   

(15)     !" # $ % '& # $ ( )  * + ,!* -.

(16) ) */. 0 !" 10 #2 + ,!* -.% to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam ne promi promijeni, - a Allah sve čuje i sve zna. (Kur'an, El-Enfal 53 ). 10.

(17) ■. harf br. 2. Planirano. Naučeno. ■.    

(18)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno DAL . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf DAL je jedna savijena linija u obliku luka koja se piše s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim slovom koje ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Piše se na liniji pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf DAL odgovara našem slovu D. Pri izgovoru se koristi gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen sjekutića. SVOJSTVA:. Zvonkost, jačina, tankoća, krupnoća, zapreka, odskakanje, devijacija.. 11.

(19) Način pisanja harfa:. na kraju 2. 06. 1. u sredini. na početku. 06. . 2. 1. samostalno. . Vježbe:.  

(20)  

(21) 

(22)  

(23) 

(24) 

(25)    

(26) 

(27) 

(28) 

(29)    

(30)  

(31) 

(32)  

(33) 

(34)  Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 12. Učimo. ■Naučeno.

(35) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . 

(36) . _. _. _. _. _. _. 

(37) . ____. 

(38) . .  . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . . . . . . . ____. ____. ____. ____. . . ______. ______. ______. ______. 

(39) . . ______. ______. ______. ______. . . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 13.

(40) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  

(41)  

(42) 

(43)  

(44) 

(45) 

(46)    

(47) 

(48) 

(49) 

(50)    

(51)  

(52) 

(53)  

(54) 

(55)  . 3 4  * 5 67* 89 5 :. ;* %  < =  * + ,!* 

(56) > 9 > + ,!* ? @  # $ # A > ? # * >  B . % ) C* % $ D + ,!* -EA Allahove džamije održavaju održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz uspostavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu. (Kur'an, Et-Tewba 18 ). 14.

(57) ■. harf br. 3. Planirano. Naučeno. ■.    

(58)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno ZAL . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf ZAL je jedna savijena linija u obliku luka iznad kojeg se nalazi tačka kao sastavni dio slova, a piše se s desna na lijevo. Tačke, koje su sastavni dio slova, se uvijek na kraju dodaju. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim slovom koje ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Piše se na liniji pisanja harfova. IZGOVOR:. Vrh jezika se stavi na prednje gornje zube i izgovori se mehko slovo Z.Prilikom izgovaranja harfa ZAL, jezik se povlači nazad. Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika i vrhovi gornjih sjekutića. SVOJSTVA:. Zvonkost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka.. 15.

(59) Način pisanja harfa:. na kraju 2. 3. A6. u sredini 2. 1. na početku. 3. A6. samostalno. . 1. . Vježbe:.  

(60)  

(61)  

(62) 

(63)   

(64) 

(65)    

(66) 

(67)  

(68) 

(69) 

(70)    

(71)    

(72)   

(73) Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 16. Učimo. ■Naučeno. .

(74) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . 

(75) . _. _. _. _. _. _. 

(76) . .  . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . . . . . . . . . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . ____. ______. . _________. 

(77) .   . . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 17.

(78) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  

(79)  

(80)  

(81) 

(82)   

(83) 

(84)    

(85) 

(86)  

(87) 

(88) 

(89)    

(90)    

(91)   

(92) . F 0 GH I J K # * 

(93) B ! " L 0  MJ" + ! " 70 7" B  % > ON 2H 6 P @ ? Q *. W$ * X  $ * MYH R Z ! -6 8 + ! " R -EA + * A E + ,!* S T  U Q D -* 8 .VD 0 H Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što na muke udarate, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci: “ Meni je dovoljan Allah, Allah, nema istinskog boga osim Njega; samo se u Njega uzdam, On je Gospodar prijestolja veličanstvenoga! “ (Kur'an, Et-Tewba 128-129). 18.

(94) ■. oznake. Planirano. Naučeno. ■.    

(95)        ‫א‬. Tenvin i Sukun Udvostručenje kratkih samoglasnika nazivamo Tenvin. Tenvin se pojavljuje samo na kraju riječi, odnosno na neodređenim imenicama.. • TENVIN «EN» odnosno udvostručena fetha: zamišljeni harf. ً. linija pisanja harfova. • TENVIN «IN» odnosno udvostručena kesra: zamišljeni harf. ٍ. linija pisanja harfova. • TENVIN «UN» odnosno udvostručena damma:. ُُ. ili. linija pisanja harfova. • SUKUN je oznaka koja se nalazi iznad harfa i koja ga smiruje tj.. u tom slučaju harf se izgovara bez samoglasnika, kao na primjer slovo «S» u riječi «mesdžid» zamišljeni harf ili. ْ. linija pisanja harfova. *Kod sljedećih harfova Tenvin EN se izgovara AN (‫)ق ح خ ص ض ع غ ط ظ‬ 19.

(96) Način pisanja oznake:. sukun. tenvin EN. tenvin IN. 1 1 1. ili. ْ ً ً. linija pisanja harfova. Vježbe:. tenvin UN. linija pisanja harfova. X2. 1. 2. linija pisanja harfova. 1 2. 2. ُُ. . 1. ili. 3 2. linija pisanja harfova. ‫  א א‬ 

(97) 

(98)   

(99)  

(100) ‫

(101)  

(102) 

(103) א‬ 

(104) ‫ 

(105) א  

(106) 

(107)  א‬ Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 20. Učimo. ■Naučeno. .

(108) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . _. _. _. _. _. _. .  ‫ א‬ . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . . . . . . . . ____. . ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . ____. ______. _________.   .  . . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 21.

(109) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. ‫אא‬ 

(110) 

(111)   

(112) 

(113) ‫

(114)  

(115) 

(116) א‬ 

(117) ‫ 

(118) א  

(119) 

(120) א‬ ‫ ا َُْى‬ َ

(121) ‫ت‬ ٍ َ

(122) َ‫س َو‬ ِ 

(123) ‫ن هًُى‬ ُ ُْْ ‫ ِ" َل ِ ِ ا‬#ُ‫ي أ‬ َ &ِ ‫ن ا‬ َ َ'َ ‫)َْ ُ َر‬ ‫ن‬ ِ َ*ُْ+ْ ‫وَا‬ U mjesecu Ramazanu poč počelo je objavljivanje Kur’ Kur’ana, ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. zla. (Kur'an, El-Beqara 185). 22.

(124) ■. harf br. 4. Planirano. Naučeno. ■.    

(125)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno RA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf RA je jedna polusavijena linija u obliku luka, a piše se odozgo prema dolje. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane, tj. samo sa prethodnim slovom koje ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Kraći gornji dio harfa se piše na liniji pisanja, dok se duži i donji dio harfa piše ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf RA približno odgovara našem slovu R, s tim što se kod izgovora damme i fethe slovo RU/RA izgovara krupno, a kod kesre tanko RI. Pri izgovoru se koristi vrh jezika i nepce. SVOJSTVA:. Zvonkost , srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, piskavost, vibriranje.. 23.

(126) Način pisanja harfa: na kraju 2. &6. 1. u sredini 2. &6. na početku. samostalno. . 1. . Vježbe:. ‫ א‬.   ‫

(127)    א‬ 

(128)      ‫    א א‬ Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 24. Učimo. ■Naučeno. .

(129) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. ‫א‬. _. _. _. _. _. _ . . _. _. _. _. _. _. . ____. ‫א‬. ______. 

(130) . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. . . _________ _________. ‫ א‬. Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 25.

(131) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. ‫ א‬.   ‫

(132)    א‬ 

(133)      ‫    א א‬. . # 8 B -!$ * ; % + * $# 2 D . 9Q * [   /A A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani." (Kur'an, El-E'araf 204). 26.

(134) ■. harf br. 5. Planirano. Naučeno. ■.    

(135)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno ZA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf ZA je jedna polusavijena linija u obliku luka (kao i harf RA) iznad koje se nalazi tačka kao sastavni dio harfa, a piše se odozgo prema dolje. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim slovom koje ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Kraći gornji dio harfa kao i tačka piše se iznad linije pisanja, dok se duži i donji dio harfa piše ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf ZA odgovara našem slovu Z. Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika prislonjen uz gornje i donje sjekutiće. SVOJSTVA:. Zvonkost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka, piskavost.. 27.

(136) Način pisanja harfa: na kraju. B6. u sredini. B6. 1. 2. samostalno. . 3. 3. 2. na početku. 1. . Vježbe:. ‫ א‬ ‫    א‬    

(137)  ‫ א‬   

(138) ‫

(139)  א

(140) א א‬ Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 28. Učimo. ■Naučeno. .

(141) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . . _. _. _. _. _. _. . . ____. . ______. ‫ א‬. ‫א‬. . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . _________. .  

(142) ‫א‬ . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 29.

(143) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. ‫ א‬ ‫    א‬    

(144)  ‫ א‬   

(145) ‫

(146)  א

(147) א א‬. U ; 8 + ? > 

(148) \]-* ^ ?; 8 >B* + ,!* . _ > ` . % . 9Q * ]R . 6 I # * $* YH > + D a H E Y B * Ovaj Kur’an nije izmišljen, od Allaha Allaha je – on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je! (Kur'an, Junus 37). 30.

(149) ■. harf br. 6. Planirano. Naučeno. ■.    

(150)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno BA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf BA je jedna polusavijena linija u obliku posude ispod koje se nalazi tačka kao sastavni dio harfa, a piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Kriva linija harfa BA piše se na liniji pisanja harfova, dok se njegova tačka nalazi ispod zamišljene linije pisanja. IZGOVOR:. Harf BA odgovara našem slovu B. Pri izgovoru koriste se obje usne. SVOJSTVA:. Zvonkost, jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, odskakanje.. 31.

(151) Način pisanja harfa: na kraju. u sredini. C6. 6D6. 2. 3. na početku. 6E. 2. 1. 1. 3. samostalno. . 1. 1. 2. 2. Vježbe:.  !

(152)

(153) "# ! !

(154) ! 

(155) #$# "

(156) # #

(157) ‫ א‬# #" # 

(158) # #!"# #  #  # 

(159) #" #

(160)  # !

(161) #‫ א‬# Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 32. Učimo. ■Naučeno. .

(162) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. ! . _. _. _. _. _. _. . _. _. _. _. _. _. 

(163) . _. _. _. _. _. _. ". ____. #. ______. ‫ א‬#. ! . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . _________.  #. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 33.

(164) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  !

(165)

(166) "# ! !

(167) ! 

(168) #$# "

(169) # #

(170) ‫ א‬# #" # 

(171) # #!"# #  #  # 

(172) #" #

(173)  # !

(174) #‫ א‬#. B ! " + ,!* ! $ @ ? R? 6 8 ?$

(175) . #cb dQ J8 E  M8?R " /A +,!* ? $

(176) D % . !$ 8  ! $ + ,!* -.A : & 6. I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite. (Kur'an, En-Nahl 91). 34.

(177) ■. harf br. 7. Planirano. Naučeno. ■.    

(178)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno TA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf TA je jedna polusavijena linija u obliku posude, iznad koje se nalaze dvije tačke kao sastavni dio harfa, a piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Kriva linija harfa TA piše se na liniji pisanja harfova, dok se tačke pišu iznad slova. IZGOVOR:. Harf TA odgovara našem slovu T. Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen gornjih sjekutića. SVOJSTVA:. Šumnost, jačina, tankoća, krupnoća, zapreka.. 35.

(179) Način pisanja harfa: na kraju 3 4. F6G6 4. 2. 2. na početku. 6H6. 6I 2 3. 3 4. 3. 1. u sredini 2. 1. 1. samostalno. J 2 3. 1. 2 3. 1. 1. Vježbe:.  (%

(180) &' % %

(181) % 

(182) 

(183) '* ( '

(184) ')

(185) ' ' ) #) # ' & '% #‫ א‬# * # #*  #) ' % &' Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 36. Učimo. ■Naučeno. .

(186) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. %. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. (. _. _. _. _. _. _. ). ____. " '. . 

(187) &. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . ______. _________. & # . ) (#. Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 37.

(188) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  (%

(189) &' % %

(190) % 

(191) 

(192) '* ( '

(193) ')

(194) ' ' ) #) # ' & '% #‫ א‬#  * # #*  #) ' % & '.  * -.% e f* ;* . !# $ > ]-* I J K # * gT  % S R S-!* \? . 9Q * ]R -.A (#*% (

(195) ]"  * ? " % 5 < = 

(196) . J K E > ]-* -.% (hT6 (@ %. Ovaj Kur’ Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, putu, i vjernicima koji čine čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka čeka nagrada velika, velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili. pripremili. (Kur'an, El-Israa 9-10). 38.

(197) ■. harf br. 8. Planirano. Naučeno. ■.    

(198)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno ٍSA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf SA je jedna polusavijena linija u obliku posude, iznad koje se nalaze tri tačke kao sastavni dio harfa, a piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Kriva linija harfa SA se piše na liniji pisanja harfova, dok se tačke pišu iznad slova. IZGOVOR:. Vrh jezika staviti među prednje zube i lagano pustiti da prostruji vazduh za izgovor slova S. Pri izgovoru ovog harfa koristi se gornji dio jezika i vrhovi gornjih sjekutića. SVOJSTVA:. Šumnost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka.. 39.

(199) Način pisanja harfa: na kraju 5. K6 3. 5 3. 4. 2. u sredini. 1. 6L6. na početku. samostalno. 4. 6M. 4. 2. 1. 2. 3 2 4. . 3. 1. 1. Vježbe:.  .+ , + +

(200) + , &. , - #‫א‬. ,-

(201) # ,. + +# * 

(202) , ,

(203) # +  ‫ א‬, * , ) , & ,& .

(204) # Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 40. Učimo. ■Naučeno. .

(205) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. +. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . _. _. _. _. _. _. ,. ____. $ ,. . 

(206) - 

(207) .. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . ______. _________. &

(208) ,. ,

(209) #. Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 41.

(210) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  .+-, + +

(211) + , &. , - #‫א‬. ,-

(212) # ,. + +# * 

(213) , ,

(214) # +  ‫ א‬, * , ) , & ,& .

(215) # . ) 

(216) 

(217) i B  * % M^f * + %  * > T    % SD j Dk* SD J8 9  J2 ?0 l P S l mU6 !" + %. Mi ćemo ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (Kur'an, Fussilet 53). 42.

(218) ■. oznaka. Planirano. Naučeno. ■.    

(219)        ‫א‬. ّ. 1. 2. Tešdid - pojačanje. ّ. Oznaka koja dolazi iznad harfa u obliku slova (w ) u arapskom jeziku naziva se tešdid tj. ono sa čime se nešto priteže. Harf na kojem se nađe izgovara se udvostručeno npr.. O * NCE* =. Tešdid može doći iznad ili ispod harfa uz jedan od vokala (damma, fetha ili kesra) u sredini ili na kraju riječi, a nikad ne dolazi na početku riječi i samostalno. Kada ga nađemo u vokalizaciji kur'anskog teksta na početku neke riječi, to znači da se prethodna riječ uklapa u onu iza nje u potpunosti.. • Tešdid i njegova pozicija u odnosu na harf i ostale oznake: zamišljeni harf. َُّ َ. linija pisanja harfova. NAPOMENA! Ako se ispod tešdida stavi crtica onda ona označava kesru a ne fethu i pored toga što je iznad harfa, kao npr. َ ‫ ُد‬, čita se kao da je napisano َ ّ‫ ُد‬.. ِ. 43.

(220) Vježbe:. /////!/%/+. 0

(221) , 2 ,‫א‬1

(222) ,0

(223) , 

(224) , !/  +0 '0

(225) #0 

(226) #/ # /# / #  /, ' /# '*/& .

(227) 0# /# ' Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 44. Učimo. ■Naučeno. .

(228) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. .    . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . ____. ______. _________. / . 3! . &/ , . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 45.

(229) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. /////!/%/+. 0

(230) , 2 ,‫א‬1

(231) ,0

(232) , 

(233) , !/  +0 '0

(234) #0 

(235) #/ # /# / #  /, ' /# '*/& .

(236) 0# #/ '. . 6 * + ! n #

(237) . 8  E . 9Q * ]R U n #

(238) 8  . % !" M>o * p q Z$ # @ > C-* U (h r s $ T*  d $

(239) Reci: "Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali." (Kur'an, El-Israa 88). 46.

(240) ■. harf br. 9. Planirano. Naučeno. ■.    

(241)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno NUN . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf NUN je jedna polusavijena linija u obliku posude iznad koje se nalazi tačka kao sastavni dio harfa, a piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf NUN se piše na liniji pisanja harfova, na početku i u sredini riječi, dok se kad stoji samostalno i na kraju riječi veći dio harfa spušta ispod linije. IZGOVOR:. Harf NUN odgovara našem slovu N. Pri izgovoru ovog harfa koristi se gornji dio jezika koji je priljubljen uz nepce. SVOJSTVA:. Zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, nazalizacija (propuštanje kroz nos).. 47.

(242) Način pisanja harfa: na kraju. >6. na početku. 1. 6P6. samostalno. 2. 3. 3. 2. u sredini. 6Q. 1. 2. 2. 1. 1. Vježbe:. $4 4

(243) 5 66 66 ) #

(244) 57 5 / 5&. 5 5 8 5. &56 "5 6 #/6

(245) #/6 " 5 # 8#

(246) ‫& א‬0

(247) . 5) 4 # ' Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 48. Učimo. ■Naučeno. .

(248) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. 6 . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . _. _. _. _. _. _. 8 . ____. . 5. 4. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ____. ______. _________. ____. ______. ____. . 6. . ______. /6

(249) #. ______. _________. . ________. &0

(250) . 5. Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 49.

(251) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. $4 4

(252) 5 66 66 ) #

(253) 57 5 / 5&. 5 5 8 5. &56 "5 6 #/6

(254) #/6 " 5 # 8#

(255) ‫& א‬0

(256) . 5) 4 # '. (Ho . 9Q * ]R ]4 8 S -.A YH O 2* O Poslanik je rekao: rekao: "Gospodaru "Gospodaru moj, moj, narod moj ovaj Kur’ Kur’an izbjegava!" izbjegava!" (Kur'an, El-Furqan 30). 50.

(257) ■. harf br. 10. Planirano. Naučeno. ■.    

(258)        ‫א‬. spajanje lijevo. . linija pisanja harfova. spajanje desno WAW . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf WAW je slovo koje najviše nalikuje broju DEVET, a piše se sa linije prema gore gdje se naglo zaokreće na dolje i završava ispod linije pisanja harfova. SPAJANJE:. Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim slovom koje ima mogućnost spajanja. POLOŽAJ:. Gornji dio harfa, tj. "glava", ostaje na liniji pisanja dok se završni dio harfa, tj. "rep", piše ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf WAW približno odgovara našem slovu V stim što se ovaj izgovara skupljenih usana. Pri izgovoru ovog harfa koriste se obje usne. SVOJSTVA:. Zvonkost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka, rastezljivost.. 51.

(259) Način pisanja harfa: na kraju. R6. 1. 2. 3. u sredini. 2. R6. na početku. 1. 1. 3. . samostalno. . 1. 2. 2. Vježbe:. ‫א‬::9 99 99  9) , 9‫ א‬9 9* 9/ 9. /9 7 5 /: 4 '* 9 ,9 /: 5  '9*/: 4

(260) #) 4#

(261) ‫א‬6 : # / 9/: # Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 52. Učimo. ■Naučeno. .

(262) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. 9. _. _. _. _. _. _. 9. _. _. _. _. _. _ . :. _. _. _. _. _. _. ‫א‬:. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. . . ______. ______. _________. . ____. ________. / 9 $#: ,. 6 :

(263) #. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 53.

(264) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. ‫א‬::9 99 99  9) , 9‫ א‬9 9* 9/ 9. /9 7 5 /: 4 '* 9 ,9 /: 5  '9*/: 4

(265) #) 4#

(266) ‫א‬6: # / 9/: #. > . 6% . % e  % P S l Ut 6 + *  \]-* 5 ? ! T* u ] R YH ? T" % . % e  % # A +  J* \? # VD `?R > # D . 9Q * ! 8% . % I # !  # * > H] J#* >  % # A U Q D -Uv > Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On uč učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređ naređeno mi je da budem poslušan i da Kur’an kazujem; onaj ko bude išao išao pravim putem, na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci: "Ja samo opominjem." (Kur'an, En-Neml 91-92). 54.

(267) ■. harf br. 11. Planirano. Naučeno. ■.    

(268)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. JA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf JA je iskrivljena linija u obliku slova S ispod koje se nalaze dvije tačke kao sastavni dio harfa. Piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf Ja se piše na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se, kad stoji samostalno i na kraju riječi, veći dio harfa spušta ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf JA odgovara našem slovu J. Pri izgovoru ovog harfa koristi se sredina jezika. SVOJSTVA:. Zvonkost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka, rastezljivost.. 55.

(269) Način pisanja harfa: na kraju. S6 4. 3. u sredini. na početku. 6T6. 6U. 1. . 1. 2. 2. samostalno. 1. 4 3. 3 2. 1. 3 2. Vježbe:. $;< == ==  &2 . >$1>9 > +0 : >7 : > > 3 9 /> 8> 80

(270) > 0=

(271) #&; # &/; #* > 9 ) 40

(272) ;

(273) #) ;

(274) # ' 

(275) 4 > Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 56. Učimo. ■Naučeno. .

(276) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. =. _. _. _. _. _. _.

(277) >. _. _. _. _. _. _ . ;. _. _. _. _. _. _. <. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ____. . ______. . ________. ______. _________. . $ > & ; #. 0=

(278) #. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 57.

(279) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. $;< == ==  &2 . >$1>9 > +0 : >7 : > > 3 9 /> 8> 80

(280) > 0=

(281) #&; # &/; #* > 9 ) 40

(282) ;

(283) #) ;

(284) # ' 

(285) 4 >. . -6]  -!$ -* U n mU6 > . 9Q * ]R SD w J!* J

(286) v ? Q * Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. (Kur'an, Ez-Zumer 27). 58.

(287) ■. harf br. 12. Planirano. Naučeno. ■.    

(288)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. LAM . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf LAM je iskrivljena linija koja se piše odozgo prema dolje i liči na udicu. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf LAM ostaje na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se, kad stoji samostalno i na kraju riječi, kraći dio harfa spušta ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf LAM odgovara našem slovu L, stim što se izgovara malo tanje. Kod izgovora se koristi vrh i prednji dio desnog ruba jezika, prislonivši ga uz sjekutiće i kutnjak. SVOJSTVA:. Zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, devijacija.. 59.

(289) Način pisanja harfa: na kraju. 6. 2. u sredini. 656. na početku. 63. 2. 1. samostalno. 1. 1. 1. Vježbe:. B  A @ ? ?? 8

(290) @ " ( ;

(291) @ */@ &;@ :@ @ 9 

(292) @ 9 BC@ /?

(293) >B> 9)A;@ B EA

(294) #? #/6

(295) D B/> ?5 Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 60. Učimo. ■Naučeno. .

(296) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. ?. _. _. _. _. _. _.

(297) @. _. _. _. _. _. _ . A. _. _. _. _. _. _. F . ____. B

(298) @. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . . ______. ________. @ 9 ) A;@. . . Zapamti! Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 61.

(299) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. B  A @ ? ?? 8

(300) @ " ( ;

(301) @ */@ &;@ :@ @ 9 

(302) @ 9 BC@ /?

(303) >B> 9)A;@ B EA

(304) #? #/6

(305) D B/> ?5. * % Y ! !" % . 9Q * . 

(306) ? !D %. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! (Kur'an, Muhammed 24). 62.

(307) ■. dužine. Planirano. Naučeno. ■.    

(308)        ‫א‬. Dugi samoglasnici (Osnovna dužina) Ā, Ū i Ī Dugi samoglasnici Ā, Ū, Ī -. "‫א‬. kada se nađu iza nekog harfa preuzimaju. njegov vokal, te ga produžuju za dvije dužine (u trajanju izgovara dva hareketa, odnosno dva kratka vokala). Tako da se:. . •. iza harfa koji ima oznaku kesra doda. •. iza harfa koji ima oznaku damma doda. •. iza harfa koji ima oznaku fetha doda. pa nastaje dugo Ī. ِ‫ـ‬. . pa nastaje dugo Ū. ُ. "‫א‬. pa nastaje dugo Ā. َ. Isto je kada se skraćeni Elif nađe iza nekog od harfova. Tada se fetha izgovara produženo (Ā) i traje dvije dužine, npr. izgovara se . N -@*E N -&;6*E =.  piše se. Kada se napiše samostalno Hemze ( ‫ ) ء‬sa fethom, a iza njega Elif onda se izgovara produženo (Ā) i traje dvije dužine, npr.. ‫א‬R'P*(‫*א‬+. ~. Oznaka Medd iznad harfa ukazuje na obavezu da se dugi samoglasnik izgovori preko uobičajene osnovne dužine, kako je to objašnjeno u knjigama tedžvida.. ‫א‬R'DY*Z*E ~. Oznaka koja se piše iza Harfa HA. ~. ili. !‫ـ‬. ' X@*W*,V*W (osnovne zamjenice trećeg lica. jednine) Ja ili Waw ukazuje na Medd Tabi'i (prirodnu dužinu) u slučaju prelaska na toj riječi.. ‫*]\[א‬E96E*@,^ 9' <E*<.. 63.

(309) Oblici nastajanja dužina: dugo U. R'6. dugo I. dugo A. S6. ;6*6_*6 R*6 @*6. Vježbe:. G@9=

(310) ‫ א‬9&  >‫

(311) = א‬: #‫ א‬ ? $ ;@ %‫ א‬H '6$ ;

(312) 'G .5 $/5 9‫ א‬9? ‫ א‬$ 4>

(313) $ 47;

(314) 5* I9 ‫א‬9 9$#‫א‬/: '2! $ >6 : 5 > 9 Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 64. Učimo. ■Naučeno. .

(315) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. <

(316) . _. _. _. _. _. _. $ . _. _. _. _. _. _ . _. _. _. _. _. _. : . ____. $ >. : . Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . . ______. ________. 6 : 5 > 9. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 65.

(317) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. G@9=

(318) ‫ א‬9& >‫

(319) = א‬: #‫ א‬ ? $ ;@ %‫ א‬H '6$ ;

(320) 'G .5 $/5 9‫ א‬9?‫ א‬$ 4>

(321) $ 47;

(322) 5* I9 ‫א‬9 9$#‫א‬/: '2! $ >6: 5 > 9. ? " F 4 > . 9Q * 

(323) m6] D H To 

(324)  ! " Z % . *Q #

(325)  ! " % > f  Mi dobro znamo što što oni govore; govore; ti ih ne mož možeš prisiliti, prisiliti, nego podsjeti Kur’ Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji! boji! (Kur'an, Qaf 45). 66.

(326) ■. harf br. 13. Planirano. Naučeno. ■.    

(327)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. FA . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf FA je iskrivljena linija u obliku posude sa kružićem na desnoj strani, iznad kojeg se nalazi tačka kao sastavani dio harfa, a piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf FA se piše na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok samostalno i na kraju riječi donji dio (posuda) harfa se vrlo malo spušta ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf FA odgovara našem slovu F. Pri izgovoru se koristi unutrašnji dio donje usne i vrhovi gornjih sjekutića SVOJSTVA:. Šumnost, mehkoća, tankoća, krupnoća, tečnost.. 67.

(328) Način pisanja harfa: na kraju. `6. u sredini. na početku. 6 a6. 3. 4. 2. 2. 3. 6b. 4. 1 3. samostalno 3. 1. 1 1. 2. 2. Vježbe:. $JEK7L

(329) M M M ) 4(

(330) J ‫ א‬EJ6FJ ‫ א‬NJG

(331) J L 5FJ<0

(332) # :J‫א‬:J (EJ  * 

(333) J‫ א‬:

(334) #) ;

(335) 5$J ;

(336) # LC@H (EJ

(337) ‫א‬ Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 68. Učimo. ■Naučeno. .

(338) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. 

(339) M. _. _. _. _. _. _. K. _. _. _. _. _. _ . L. _. _. _. _. _. _. EK. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!.  . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . . ____. ______. ________. $J G

(340) J. LC@. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 69.

(341) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. $JEK7L

(342) M M M ) 4(

(343) J ‫ א‬EJ6FJ ‫ א‬NJG

(344) J L 5FJ<0

(345) # :J‫א‬:J (EJ  * 

(346) J‫ א‬:

(347) #) ;

(348) 5$J ;

(349) # LC@H (EJ

(350) ‫א‬. 6 ?M > U D 6 m]!* . 9Q *  ? Q * A Mi smo Kur’an uč učinili dostupnim za pouku, - pa ima li ikoga ko bi pouku primio? (Kur'an, El-Qamer 17). 70.

(351) ■. harf br. 14. Planirano. Naučeno. ■.    

(352)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. QAF . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf QAF je iskrivljena linija u obliku čaše sa kružićem u desnoj strani, iznad kojeg se nalaze dvije tačke kao sastavni dio harfa, piše se s desna na lijevo. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf QAF se piše na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se kad stoji samostalno i na kraju riječi, donji dio/čaša harfa spušta se ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf QAF se izgovara tako što se jezik povuče ka unutrašnjosti gdje se zadnji dio jezika spaja sa gornjim dijelom grla. Usljed pritiska zraka i odvajanja jezika od grla nastaje praskavo i krupno QAF. Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN. SVOJSTVA:. Zvonkost, jačina, krupnoća, zapreka, odskakanje.. 71.

(353) Način pisanja harfa: na kraju. c6. u sredini. na početku. 6 d6. 3 4. 2. 3. 6e. 4 5. 4 5. 2 1 3. samostalno. 1. 3 4. 1. 1 2. 2. Vježbe:. O$PEQ7RO OO $>P ?$P P*/P L

(354) PM$P ‫א‬$P 9$ 4 #:AP 6:@:Q >?‫ א‬:EP 

(355) >QE@‫א‬  "CAQ ' Q5O $JO0K 'I B EP J Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 72. Učimo. ■Naučeno. .

(356) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. O. _. _. _. _. _. _. Q. _. _. _. _. _. _ . R. _. _. _. _. _. _. EQ. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ______. _________. ____. . ____. $P. . ______. O $J. . ________. Q5. Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 73.

(357) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. O$PEQ7RO OO $>P ?$P P*/P L

(358) PM$P ‫א‬$P 9$ 4 #:AP 6:@:Q >?‫ א‬:EP 

(359) >QE@‫א‬  "CAQ ' Q5O$JO0K 'I B EP J. . T* + # -!" . V* ^ ! < . 9Q * -!" > # * Milostivi, Milostivi, pouč poučava Kur’ Kur’anu, anu, stvara čovjeka čovjeka, ovjeka, uči ga govoru. govoru. (Kur'an, Er-Rahman 1-4). 74.

(360) ■. harf br. 15. Planirano. Naučeno. ■.    

(361)        ‫א‬. spajanje lijevo. . spajanje desno. linija pisanja harfova. MIM . ishodište harfa. NAČIN PISANJA:. Harf MIM najviše liči našem slovu P, tj. mali kružić koji se sa gornje desne strane nadovezuje na uspravnu liniju, koja se piše odozgo prema dolje. SPAJANJE:. Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. POLOŽAJ:. Harf MIM tj. "kružić" se piše na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se, kad stoji samostalno i na kraju riječi, dodaje i uspravna linija, koja se spušta ispod linije pisanja harfova. IZGOVOR:. Harf MIM odgovara našem slovu M. Pri izgovoru se koriste obje usne. SVOJSTVA:. Zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, nazalizacija (propuštanje kroz nos).. 75.

(362) Način pisanja harfa: na kraju. 2. f6 3. u sredini. 6 16. na početku. 6(. 3. 1. 4. samostalno 1. 2. 1. 1. 2. . 2. 3. Vježbe:. $ UVS T T T $ 4

(363) U/8 U*/ UB . U8 US;

(364) U % ‫ א‬:UW

(365) 4 U$ 4 U:PT: ;

(366) #T: 5 X 

(367) UTFEP

(368) #SAP X

(369) Q/( U B .U Praktični primjeri iz Kur'ana:. ■Planirano. 76. Učimo. ■Naučeno. .

(370) Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. _. _. _. _. _. _. T. _. _. _. _. _. _. V. _. _. _. _. _. _ . _. _. _. _. _. _. S. 

(371) V. Napiši sam: Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!. . ____. ______. _________. ____. ____. ______. ____. ______. _________. . . . ____. ______. ________. $ U S ;

(372) U. T $ U. . Bilješke: ............................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 77.

(373) Napiši sam preko već napisanih primjera: Popunjavati SUHOM OLOVKOM!. $ UVST T T $ 4

(374) U/8 U*/ UB . U8 US;

(375) U %‫ א‬:UW

(376) 4 U$ 4 U:PT: ;

(377) #T: 5 X 

(378) UTFEP

(379) #SAP X

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :