קרפ1 0:

26  Download (0)

Full text

(1)

קרפ

1

0

:

ןגלשא

רקסהתוקלחבםיחלוקהימבןגלשאזוכיר רויאב 10.1 תנשב םיחלוקה ימב סיסמ ןגלשא יזוכיר תויוגלפתה םיגצומ

2001

,

רקסה תוקלחב

רויאבו 10.2

תנשבםיזוכירה

2002 .

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

15 30 45 60 > 75

רטיללםרגילימבןגלשא

םימ

גדמ

רפסמ

'ל/ג"מ 33.8 - עצוממ

'ל/ג"מ 26.3 - ןויצח

רויא 10.1

:

ברקסהתוקלחבםיחלוקהימבסיסמןגלשאיזוכירתוגלפתה תנועךלהמ

2001

.

0 10 20 30 40 50 60

15 30 45 60 > 75

רטיללםרגילימבןגלשא

םימ

גדמ

רפסמ

'ל/ג"מ 32.4 - עצוממ

(2)

0 5 10 15 20 25 30 35

םנ

ודל

םר

גו

לי

ק

ב

ףו

רצ

ןגל

ש

א

ןושידבןגלשא 8.8 6.6 4.7

םיחלוקבןגלשא 25.5 10.8

ןגלשאלכהךס 8.8 32.06 15.5

םיריפש םיחלוק ן"דפש

רויא 10.3 :

תועצוממהןגלשאתומושת

)

ק

" ג K ףורצ

/

ד

' (

רקסהתוקלחב תנועךלהמב

2001

0 5 10 15 20 25 30 35

םנ

ודל

םרגול

יק

ב

ףו

רצ

ןגל

ש

א

ןושידבןגלשא 10.14 6.6 9.2

םיחלוקבןגלשא 25.8 11.4

ןגלשאלכהךס 10.14 32.42 20.6

םיריפש םיחלוק ן"דפש

א רוי 10.4 :

תועצוממהןגלשאהתומושת )

ק

" ג K ףורצ

/

ד

' (

תנשךלהמברקסהתוקלחב

2002 .

םירויאב 10.3

ו

-10.4

תוארלןתינ

,

םימגוסלכב

,

ןשדכונתינרשאןגלשאהתויומכתא

,

תומכתאו

דפשהו םיחלוק ימב סיסמה ןגלשאה

"

ן

,

ךס תאו שאה תומושת

ל םנודל ןג

\

הנשל

.

תמושת ךס

היה םיריפש םימב תוקשומה תוקלחב תעצוממהןגלשאה

8.8

ו

-10.14

ק

"

םנודל ףורצ ןגלשא ג

םינשב

2001

ו

-2002 ,

המאתהב

.

יפמ רתויהיה םנודל ןגלשאהתומושת ךס םיחלוק ימבש דועב

םיריפש םימב רשאמ רתוי הובג שולש

, 32.06

ו

-32.48

םינשב

2001

ו

-2002 ,

המאתהב

.

תמועל

תאז

,

דפשה ימב הנשל ןגלשאה תמושת ךס

"

םיחלוק ימב רשאמ יצחכ היה ן

,

15.5

ו

-20.6

ק

"

ג

םינשב

2001

ו

-2002 ,

המאתהב

.

רישירשקאללהתייהילרנימןשדכהפסוהשןגלשאהתמושתךס

היקשהה ימב ןגלשאה לש המורתל

.

תנשב רשאכ

2001

,

ןגלשאה לש ילרנימה ןושידה ךס ימב

םיריפש םימב ןגלשאה תמושתל המוד יד היה םיחלוק

,

תנשבו

2002

ימב ינגלשאה ןושידה ךס

דפשה

"

םיריפשםימבןגלשאהתפסותלהמודהיהן

(3)

סיסמהןגלשאהזוכירלע םיעיפשמהםימרוגה

)

ב יוצימב

-(CaCl2

עקרקהךתחב

תויסרגר

םינתשמתובר

שק םהל שיש םינתשמה םיגצומ תואבה תואלבטב קהבומ ר

)

P =0.05 ילמיסקמ

(

ןיבל םהיניב

עקרקה ךתחב ןגלשאה זוכיר

.

R2 יתלבה םינתשמה ללכ ידילע ןתינש רבסהה זוחא תא ןייצמ

לדומלםיקהבומכוסנכנרשאםייולת

.

ןייצמםדקמה

:

א

.

םייולת יתלבה םינתשמהמ דחאלכ לשהמורתה תפסותתא םייתומכה םינתשמהיבגל

)

לתההנתשמהלשתודיחיב יו

(

לדומבםיללכנהםירחאהםינתשמהלכל

.

רמולכ

,

אטבמםדקמלכ

לדומלןורחאסנכנוליאכהנתשמהלשהמורתהתא

.

ב

.

םייתוכיאםינתשמיבגל

,

םוחתבעצוממלןותנםוחתבעצוממהשרפההתאןייצמםדקמה

םיוושמ וילאש

.

ללכ ךרדב

,

םינותנה םושירב ןורחא עיפומש םוחתה

.

םה םיוושומה םיעצוממה

םינקותמה

,

רמולכ

, "

םיילוש

"

לדומב םירחאהםייולת יתלבהםינתשמה לכל

.

ה

-LSMEANS

=

םינקותמםיעצוממ

.

הםיעצוממהןיבםילדבההולדגיןזואמ תוחפלדומהשלככ

"

םינקותמ

"

ןיבל

הרישיהרוצב םיבשוחמהםיעצוממה

.

תוגוזלכלתואוושההתואצותםעהצירטמהגיצמהנכותה

בה איהו םיעצוממה ןומיסל סיס

a, b, c, … ןקותמ עצוממ לכ דיל

.

םינמוסמ םניאש םיעצוממ

הזמ הז םינוש תפתושמ תואב

.

םימדקמה ןיב שרפהל הווש םינקותמה םיעצוממה ןיב שרפהה

לדומבםהלש

.

ויתסב עקרקב ןגלשא זוכיר יולתה הנתשמה וב יתנש בר חותינ עצבתה

,

ביבאב

,

יתנש בר וא

עבםייולתיתלבהםינתשמהו יולתההנתשמלהמדקשהנו

.

ויהונחבנשםייולתיתלבהםינתשמה

:

א

.

עקרק

-תיסרחזוחא

,

ינגרוארמוח

,

ריגזוחא

,

pH

ב

.

היקשה ימ

Ca+Mg

,

טנוברקיב

,

SAR

,

ןרתנ

,

ןומא

,

םימב ןגלשא

,

EC

,

םימ תומכ

היקשה

,

םיחלוקבהיקשהתונש

.

ג

.

םילקא

תודאתה

ד

.

עקרקתוחילמ

SAR

,

Ca+Mg

,

ןרתנ

,

EC

,

ןומא

,

ה

.

ש היקשהתוטי

הרטמה

,

הזתה

,

ףוטפט

.

ו

.

רקסהתונש

.

יוצימבביבאבעקרקבןגלשאזוכיר

CaCl2

-ברחותינ

-יתנש

יתנשברחותינ

)

דחיבביבאתונועלכ 1998

,

1999 , 2000 ,

2001

, 2002 ,

ביבא

2003 (

קמועלכלהשענ

קדבנהעקרקהךתח

) 0-120

ס

"

מ

(

הנוילעהעקרקהתבכשלו

) 0-30

ס

"

מ

(4)

םינטק ויה רקסה תונש ךשמב

,

הנועב ויתסב עקרקב זוכירה ןכלו היה קדבנה ביבאל המדקש

עקרקהךתחבןגלשאהזוכירתעיבקבעירכמהםרוגה

.

ss_SAR, ss_CaMg

דב רשא ולא םימרוג ינשל

"

םיטגרגאה קוריפל וא תוביציל םימרות כ

עקרקב ןגלשאה זוכיר לע תודגונמ תועפשה ויה עקרקב ןגלשא לש החיפסה רשוכ לעו עקרקב

ביבאב

.

השדועב

-SAR עקרקהתסימתב עקרקבןגלשאהזוכירבעגפביבאב

,

זוכירשלככש ירה

Ca + Mg עקרקבןגלשאהזוכירהלועךכהובגרתויהיהעקרקהתסימתב

.

W_SAR

ל

-SAR

עקרקה ךתחב ןגלשאה זוכיר לע תיבויח העפשה התייה היקשהה ימ לש

לשתילילשההעפשהלדוגינב SAR

עקרקהתסימתב

,

ליעלהאר

.

K_IRR_METH

ישל עקרקב ןגלשאה זוכיר לע רתויב הלודגה העפשה התייה היקשהה תט

טעמל sak

.

הובג רתויקהבומןפואב היה ףוטפטב היקשהב ביבאב עקרקבןגלשאהזוכיר רשאכ

) 82.4

מ

"

ג

/

ק

"

ףוטפטב ג

, 69.72

מ

"

ג

/

ק

"

הזתהב ג

, 65.05

מ

"

ג

/

ק

"

הרטמהבג

(

תוטיש ראשב רשאמ

רקסב היקשהה

)

הרטמהו הזתה

.(

זוכיר רמולכ לככו הבטרהה חפנל ךופה סחיב היה ןגלשאה

לודג רתוי היה היקשהה חטשש

)

הבטרהה חפנ וא

(

רתוי היה עקרקה ךתחב ןגלשאה זוכיר ךכ

ךומנ

.

Seasons

ביבאב עקרקב ןגלשאה זוכיר לע תקהבומ העפשה התייה רקסה תנשל

.

םילדבהה

םיקהבומודאמםילודג ויה רקסהתונש ןיב עקרקבןגלשאהזוכירב

,

זוכיר ןיב םילדבההשדועב

םיחינזויההנורחאההנשלרקסהתליחתןיבעקרקבןגלשאה

.

הלבט 10.1

:

ב יוצימב ביבאב ןגלשאלש יתנשברזוכיר

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ךתחב יולת הנתשמכ

עקרקה (ssk)

120 – 0

ס

"

מ

.

R2 = 0.493, N = 542

רטמרפ

*

םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

38.89

Sak

0.539 231.92

<0.0001

ss_SAR -2.974

9.74

0.0019

Ss_CaMg 0.657

6.36

0.012

W_SAR 5.991

20.25

<0.0001

20.25 0.0001

<

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-17.38 65.05 b

הזתה

-12.71 69.72 b

ףוטפט

0.0000

82.44 a F value 10.26 <0.0001

Seasons

םדקמ

LSMEANS

98 – 99 -21.55

62.57 b

99 – 00

0.0000

84.12 a

00 – 01 -14.00

70.12 b

01 – 02 -2.54

82.58 a

02 – 03 -20.48

63.64 b

םינתשמ

:

sak

יוצימבויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר CaCl2

ss_SAR

SAR ביבאבעקרקב

(5)

ss_CaMg

ןדיסזוכיר

)

קאמ

/

ל

' (

ביבאבעקרקב ימימיוצימב

.

W_SAR

-SAR היקשהימלש

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

Seasons

ןמז

)

רקסהתונש

(

ביבאבעקרקבןגלשאלשיתנשברזוכיר

30 0

ס

"

מ

הנוילעהעקרקהתבכשבןגלשאזוכירלשיתנשברחותינב

) 30 – 0

ס

"

מ

(

הלבטבתוארלןתינ 10.2

סמה םיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה תא כ םיריב

-51% זוכיר לע םיעיפשמה םימרוגהמ

הנוילעה עקרקה תבכשב ןגלשא

)

רקסה תונשב

(

ביבאב

.

םייולת יתלבה םימרוגה תמישר ןלהל

הנוילעהעקרקתבכשבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנש

:

sak

לעעיפשהש רתויבבושחהםרוגההיה קדבנהביבאל םדקשויתסבעקרקב ןגלשאהזוכיר

ר

ביבאבעקרקבןגלשאהזוכי (F=364)

.

sa_pH

-שלככ

-pH הובגרתויהיהעקרקהתסימת

,

הלעעקרקבןגלשאהזוכירךכ

.

s_p-clay

-הובג רתוי היה עקרקב תיסרחהזוחאש לככ

,

ךומנ היה עקרקב ןגלשאה זוכיר ךכ

רתוי

.

K_IRR_METH

לודג רתוי היה היקשהה חטשש לככ

)

הבטרהה חפנ וא

(

ךכ ןגלשאה זוכיר

ךומנרתויקהבומבהיההנוילעה עקרקהתבכשב

.

עקרקבןגלשאהזוכירהזתהו הרטמהבשדועב

בטעמכהיה

-30

מ

"

ג

/

ק

"

בוג

-16.25

מ

"

ג

/

ק

"

ףוטפטברשאמרתויךומנעקרקג

.

Seasons

ביבאבעקרקבןגלשאהזוכירלעתקהבומהעפשההתייהרקסהתנשל

.

םילדבההםלוא

ןגלשאהזוכירב דאמםילודגויהרקסהתונשןיבעקרקב

,

רקסבםינשהרדסלרשקלכאללו

.

הלבט 10.2 :

ב יוצימב ביבאב ןגלשאלש יתנשברזוכיר

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ךתחב יולת הנתשמכ

עקרקה (ssk)

30 – 0

ס

"

מ

.

R2 = 0.551 N = 554

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

-17.34

Sak

0.729 364.76

<0.0001

Sa_pH 10.04

10.39

0.0013

s_p-clay -0.263

23.12

<0.0001

20.25 0.0001

<

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-18.02 66.33 b

הזתה

-16.25 68.09 b

ףוטפט

0.0000

(6)

sa_pH

pH ויתסבעקרקהתיסמתב

.

s_p_clay

עקרקבתיסרחזוחא

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

Seasons

ןמז

)

תונש רקסה

(

ויתסבעקרקבןגלשאלשיתנשברזוכיר 120

0

ס

"

מ

ויתסב עקרקה ךתחב ןגלשא זוכיר לש יתנש ברחותינ

)

120 – 0

ס

"

מ

(

הלבטבתוארל ןתינ 10.3

.

כ םיריבסמםיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה רשאכ

-56%

זוכיר לע םיעיפשמה םימרוגהמ

עקרקהךתחבןגלשא

)

רקסהתונשב

(

ויתסב

.

ןלהל לדומלוסנכנשםייולתיתלבהםימרוגהתמישר

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמו

:

ssk

לעעיפשהש רתויבבושחהםרוגה היהקדבנה ויתסלםדקשביבאב עקרקב ןגלשאהזוכיר

ויתסבעקרקבןגלשאהזוכיר (F=202)

.

ss_Na

ךתחבןגלשאהזוכירבעגפויתסלםדקשביבאבעקרקבןרתנזוכיר עקרקה

.

זוכירשלככ

רתויךומנהיהויתסבעקרקבןגלשאהזוכירךכהובגרתויהיהביבאבעקרקהתסימתבןרתנה

.

GEN_K –

ס

"

ןגלשאתומושתה

)

םיחלוקימבהלוכתהסולפןושיד

(

עקרקבןגלשאהזוכירלהמרת

היקשההתפוקתףוסב

.

סשלככ

"

ודגרתויהתייההיקשההתנועךלהמבןגלשאהתומושתה ךכהל

ההובגרתויהתייהויתסבעקרקהךתחבןגלשאהזוכיר

.

W_N-NH4 ,

W_SAR –

ו ןומאה זוכירש לככ

-SAR לודג רתוי היה היקשהה ימב

,

זוכיר ךכ

הובגרתויהיהויתסבעקרקהךתחבןגלשאה

.

S_Pguir –

הובגרתויהיהעקרקבריגהזוחאשלככ

,

היה ויתסבעקרקהךתחב ןגלשאהזוכיר ךכ

תוי הובגר

.

K_IRR_METH

– היהעקרקבןגלשאהזוכירךכלודגרתויהיהעקרקהלשהבטרההחפנשלככ

ךומנרתוי

)

קהבומהיההרטמהוהזתהלףוטפטןיבםילדבהה

.(

gyears –

ויתסבעקרקב ןגלשאהזוכירלע תקהבומהעפשההתייה םיחלוק ימב היקשההתנשל

.

בעקרקבןגלשאהזוכירבםילדבההםלוא אלוםילודגויהםיחלוקימבהיקשהלשהירוטסיההןי

םיחלוקימבהיקשההתונשרפסמביולתהיהחרכהב

(7)

הלבט 10.3 :

ב יוצימב ויתסב ןגלשאלש יתנש ברזוכיר

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ךתחביולת הנתשמכ

עקרקה (sak)

120 – 0

ס

"

מ

.

R2 = 0.562

,

N = 403

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח 15.11

Ssk 0.433

202.4

<0.0001

ss_Na -1.075

10.78

0.0011

GEN_K 0.312

19.61

0.0001

<

W_N-NH4 0.129

5.36 0.0212

W_SAR

5.15

17.49

0.0001

<

S_P giur

0.421

6.42 0.0116

6.42 0.0397

Gyears םדקמ

LSMEANS

0

2.433

68.90 a

1 – 7 -7.10

59.37 b

8 - 12 1.99

68.46 a

13 – 14 -3.81

62.65 a

15

40 0.000

66.47 a

3.91

0.0207 KIR_METH

םדקמ LSMEANS

הרטמה -9.49

60.911 b

הזתה -6.20

64.203 b

ףוטפט

0.0000

70.40 a

םינתשמ

:

ssk

יוצימבביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר CaCl2

ss_Na

ויתסבןרתנזוכיר עקרקהתסימתב

)

היוורהסיעב

(

אמ

"

ק

/

ל

'.

GEN _K

ס

"

קהנשבןגלשאתומושתה

"

ג

/

ד

' )

ןשד

+

םיחלוקימ

(

W_SAR

SAR היקשההימלש

.

W_N-NH4 –

מבהיקשההימבןומאזוכיר

"

ג

/

רטיל

.

S_P giur

עקרקבריגזוחא

.

W_SAR

-SAR היקשהימלש

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

gyears

היקשהתונש םיחלוקימב

(8)

ביוצימבןגלשאלשיתנשברזוכיר

CaCl2 מב

"

ג

/

ק

"

ויתסבעקרקבעקרקג

30 0

ס

"

מ

ויתסב עקרקה לש הנוילעה הבכשב ןגלשא זוכיר לש יתנש בר חותינ

) 30 – 0

ס

"

מ

(

תוארל ןתינ

הלבטב 10.4

.

כ םיריבסמ םיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה רשאכ

-52%

םימרוגהמ

לע םיעיפשמה עקרקה ךתחב ןגלשאזוכיר

)

רקסה תונשב

(

ויתסב

.

יתלבהםימרוגה תמישרןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולת

:

ssk

לעעיפשהש רתויבבושחהםרוגה היהקדבנה ויתסלםדקשביבאב עקרקב ןגלשאהזוכיר

ויתסבעקרקבןגלשאהזוכיר (F=103)

.

ss_Na

נזוכיר עקרקבןגלשאהזוכירבעגפויתסלםדקשביבאבעקרקבןרת

.

ןרתנהזוכירשלככ

רתויךומנ היהויתסבעקרקבןגלשאהזוכירךכהובגרתויהיהביבאבעקרקהתסימתב

.

W_SAR

השלככ

-SAR לשהנוילעה הבכשב ןגלשאהזוכירךכ הובגרתויהיה היקשההימב

הובגרתויהיהעקרקה

.

S_P OM, S_P-clay

רתויויהעקרקבתיסרחהזוחא ןכועקרקבינגרואה רמוחהזוחאש לככ

עקרקבןגלשאהזוכירךכםיהובג

) 30 – 0

ס

"

מ

(

הובגרתויהיה

.

IRR-TOT, EV

-רתויהתייההיקשההימתומכןיפוליחלואההובגרתויהתייהתודאתהשלככ

ךומנהיההנוילעהעקרקהתבכשבןגלשאהזוכירךכהלודג רתוי

.

GEN_K –

ס

"

ןגלשא תומושת ה

)

םיחלוק ימב סולפןושיד

(

ףוסב עקרקבןגלשאה זוכירל המרת

היקשההתפוקת

.

סשלככ

"

זוכירךכהלודגרתויהתייההיקשההתנועךלהמבןגלשאהתומושתה

ההובגרתויהתייהויתסבעקרקהךתחבןגלשאה

.

K_IRR_METH

רתויהיהעקרקהלשהבטרההחפנשלככ היהעקרקבןגלשאהזוכירךכלודג

רתויךומנ

.

הזתהואהרטמהרשאמהובגרתויקהבומבהיהףוטפטבןגלשאהזוכיררשאכ

.

הלבט 10.4 :

ב יוצימבויתסבןגלשאלשיתנש ברזוכיר

-CaCl2 )

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

הבכשביולת הנתשמכ

עקרקהלשהנוילעה

30 – 0

ס

"

מ (sak)

.

R2 = 0.523, N = 397

רטמרפ מ

םדק

F value Pr > F

ךתוח

57.78

Sak

0.311 101.06

<0.0001

ss_Na -2.021

7.92

0.0051

W_SAR 8.861

27.06

<0.0001

IRR_TOT -0.024

4.00

<0.0462

GEN_K

0.521

22.57 <0.0001

S_P-OM 18.78

15.74 <0.0001

EV -0.019

4.71

0.0307

S_P-clay

0.239 3.46

0.0636

6.08 0.0025

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-17.026 86.32 b

הזתה

-11.582 91.76 b

ףוטפט

0.0000

103.35 a

םינתשמ

:

ssk

יוצימבביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר CaCl2

מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

ss_Na

עקרקהתסימתבויתסבןרתנזוכיר

)

היוורהסיעב

(

אמ

"

ק

/

ל

'.

GEN _K

ס

"

אתומושתה קהנשבןגלש

"

ג

/

ד

' )

ןשד

+

םיחלוקימ

(9)

S_P-OP

עקרקבינגרוארמוחזוחא

)

הנוילעההבכשב

.(

EV

ס

"

מבתודאתהה

"

אגוסתיגיגמהיקשההתנועךשמבמ

.

S_P-clay

-עקרקבתיסרחזוחא

.

W_SAR

SAR היקשההימלש

.

IRR-TOT

ס

"

מםנודלהיקשהימה

"

ק

/

ד

'.

W_SAR

-SAR היקשהימלש

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

gyears

םיחלוקימבהיקשהתונש

.

יוצימבעקרקבןגלשאזוכיר

CaCl2

-יותסויביבאיתנשחותינ

יתנשיצחחותינ

)

ויתסמ

2001

ביבאדעו

2003 (

קדבנהעקרקהךתחקמועלכלהשענ

)

120-0

ס

"

מ

(

הנוילעהעקרקהתבכשלו

) 30-0

ס

"

מ

.(

ויתסבןגלשאזוכיר

2001 צימב יו

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

(

עקרקב 120 0

ס

"

מ

ןגלשאזוכיר תואצות לשחותינ

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

( ויתסב

2001

עקרקה ךתחב

)

120 – 0

ס

"

מ

(

הלבטב תוארל ןתינ 10.5

.

כ םיריבסמ םיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה

-68%

ויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכירלעםיעיפשמהםימרוגהמ

2001

.

להל יתלבהםימרוגהתמישרן

עקרקהךתחבןגלשאהזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולת

:

ssk 01

ויתסלםדקשביבאבעקרקבןגלשאהזוכיר

2001

לעעיפשהשרתויבבושחהםרוגההיה

ויתסבעקרקבןגלשאהזוכיר (F=95.76)

.

sa EC 01

ויתסב עקרקה תוחילמש לככ

2001

ההובג רתוי התייה ךתחב ןגלשאה זוכיר ךכ

רתויךומנהיהעקרקה

.

W_SAR 01

-שלככ

-SAR םיהובגרתויויההיקשההימלש

,

עקרקהךתחבןגלשאהזוכירךכ

ויתסב

2001

רתויהובגהיה

.

GEN_K 01 –

סשלככ

"

ןגלשאתומושתה

)

םיחלוקימסולפןושיד

(

תנשךלהמבויה

2001

םיהובג

ךתחבןגלשאהזוכירךכרתוי ויתסבעקרקה

2001

הובגרתויהיה

.

K_IRR_METH

עקרקב ןגלשאה זוכיר ךכ לודג רתוי היה עקרקה לש הבטרהה חפנש לככ

תנשב

2001

רתויךומנהיה

,

הרטמהרשאמהובגרתויקהבומבהיהףוטפטבןגלשאהזוכיררשאכ

הזתהוא

.

gyears

רתויברהיהםיחלוקימבהיקשההתונשרפסמשלככ

,

ךכ עקרקהךתחבןגלשאהזוכיר

ויתסב

2001

ב טעמל רתוי ךומנ היה

-13

14 היקשה תונש

,

הנוש היה אל השעמל אוה םגש

לעמםיחלוקימבהיקשהמקהבומב 15

הנש

(10)

הלבט 10.5 :

ויתסבןגלשאלשזוכיריולתהנתשמ

2001

ביוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

( עקרקהךתחב

120 – 0

ס

" מ (sak 01)

.

R2 = 0.683, N = 119

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

2.49

ssk 01 0.462

95.76

<0.0001

sa_ EC 01 -5.143

6.07

0.0154

W_SAR 01 7.672

15.93

0.0001

GEN_K 01

0.267 4.61

0.0341

5.99 0.0034

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-11.46 55.63 b

הזתה

-13.783 53.31 b

ףוטפט

0.0000

67.09 a F value 5.2 0.0007

gyears

םדקמ

LSMEANS

0 23.52

73.64 a

1 – 7 14.14

64.26 ab

8 – 12 6.36

56.48 bc

13 – 14 -1.22

48.89 c

15

40 0.0000

50.11 c

םינתשמ

:

ssk 01

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2001

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

ss_EC 01

בהיוורהסיעבעקרקהתסימתתוחילמ

-dS/m ביבאב

2001

עקרקה

.

GEN _K 01

ס

"

תנשבןגלשאתומושתה

2001

ק

"

ג

/

ד

' )

ןשד

+

םיחלוקימ

(

W_SAR 01

-SAR בהיקשהימלש

-2001

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

gyears

םיחלוקימבהיקשהתונש

.

ויתסבןגלשאלשזוכיר

2001 יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

(

עקרקב

30 0

ס

"

מ

ןגלשא זוכיר תואצות לש חותינ

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

( ויתסב

2001

לש הנוילעה הבכשב

עקרקה

) 30 – 0

ס

"

מ

(

הלבטב תוארלןתינ 10.6

.

םיריבסמםיקהבומהוםייולתיתלבה םינתשמה

כ

-66%

עה הבכשב ןגלשא זוכיר לע םיעיפשמה םימרוגהמ ויתסב עקרקה לשהנויל

2001

.

ןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולתיתלבהםימרוגהתמישר

:

ssk 01

ויתסלםדקשביבאבעקרקבןגלשאהזוכיר

2001

לעעיפשהשרתויבבושחהםרוגההיה

ויתסבעקרקהלשהנוילעההבכשבןגלשאהזוכיר (F=115)

.

W_SAR 01

-ש לככ

-SAR רתוי םיהובג ויה היקשהה ימ לש

,

הבכשב ןגלשאה זוכיר ךכ

ויתסבעקרקהלשהנוילעה

2001

רתויהובגהיה

.

GEN_K 01 –

סשלככ

"

ןגלשאתומושתה

)

םיחלוקימסולפןושיד

(

תנשךלהמבויה

2001

םיהובג

ויתסבהנוילעהעקרקהתבכשבןגלשאהזוכירךכרתוי

2001

רתויהובגהיה

.

K_IRR_METH

הבכשב ןגלשאה זוכיר ךכ רתוי לודג היה עקרקה לש הבטרהה חפנש לככ

תנשבעקרקהלשהנוילעה

2001

רתויךומנהיה

(11)

gyears

רתוי בר היה םיחלוק ימב היקשהה תונש רפסמש לככ

,

הבכשב ןגלשאה זוכיר ךכ

ויתסב עקרקהלשהנוילעה

2001

טעמלרתויךומנהיה 13

14 יקשהתונש ה

,

השעמלאוהםגש

לעמםיחלוקימבהיקשהמקהבומבהנושהיהאל 15

הנש

.

הלבט 10.6 :

ויתסב ןגלשא לש זוכיר

2001

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

תבכשב יולת הנתשמכ

הנוילעהעקרקה

30 – 0

ס

" מ (sak 01)

.

R2 = 0.666, N = 119

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

2.636

ssk 01 0.479

100.15

<0.0001

W_SAR 01 5.416

9.81

0.0022

GEN_K 01 0.257

4.05 0.0465

7.20 0.0034

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-12.16 55.55 b

הזתה

-15.39 52.32 b

ףוטפט

0.0000

67.71 a F value 4.46 0.0022

gyears

םדקמ

LSMEANS

0 19.33

70.68 a

1 – 7 15.10

66.45 ab

8 – 12 5.36

56.71 bc

13 – 14 -3.87

47.47 c

15

40 0.0000

51.34 c

םינתשמ

:

ssk 01

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2001

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

GEN _K 01

ס

"

תנשבןגלשאתומושתה

2001

ק

"

ג

/

ד

' )

ןשד

+

םיחלוקימ

(

W_SAR 01

SAR לש תנשבהיקשההימ

2001

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

.

gyears

םיחלוקימבהיקשהתונש

.

ביבאבןגלשאלשזוכיר

2002

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

(

עקרקהךתחב

120 0

ס

"

מ

ןגלשא זוכיר תואצות לשחותינ

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

( ביבאב

2002

עקרקה ךתחב

)

120 – 0

ס

"

מ

(

הלבטב תוארל ןתינ 10.7

.

כ םיריבסמ םיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה

-67%

ביבאבעקרקהךתחב ןגלשאזוכירלעםיעיפשמהםימרוגהמ

2002 .

יתלבהםימרוגהתמישרןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולת

(12)

K_IRR_METH

הבכשב ןגלשאה זוכיר ךכ רתוי לודג היה עקרקה לש הבטרהה חפנש לככ

תנשבעקרקהלשהנוילעה

2001

היקשההתוטישלכןיברתויךומנקהבומבהיה

ביבאב ןגלשא לש זוכיר

2002

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

(

לש הנוילע הבכשב

עקרקה

30 0

ס

"

מ

ןגלשאזוכירתואצותלשחותינ

יוצימב

CaCl2 )

מב

"

ג

/

ק

"

ג

( ביבאב

2002

עקרקהלשהנוילעהבכשב

) 30 – 0

ס

"

מ

(

הלבטבתוארלןתינ 10.8

.

כ םיריבסמםיקהבומהוםייולתיתלבהםינתשמה

-66%

ביבאב עקרקה לש הנוילע הבכשב ןגלשא זוכיר לע םיעיפשמה םימרוגהמ

2002 .

ןלהל תמישר

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולתיתלבהםימרוגה

:

sak 01

ביבאלםדקשויתסבעקרקבןגלשאהזוכיר

2002

לעעיפשהשרתויבבושחהםרוגההיה

ויתסבעקרקהלשהנוילעההבכשבןגלשאהזוכיר (F=195)

.

W_SAR 01

-שלככ

-SAR התנועבהיקשההימלש רתויםיהובגויהביבאלהמדקשהיקשה

,

ביבאבהנוילעהעקרקהתבכשבןגלשאהזוכירךכ

2002

רתויהובגהיה

.

K_IRR_METH

הבכשב ןגלשאה זוכיר ךכ רתוי לודג היה עקרקה לש הבטרהה חפנש לככ

תנשבעקרקהלשהנוילעה

2001

תויקשההתוטישלכןיברתויךומנקהבומבהיה

.

הלבט 10.7 :

וכיר ביבאב ןגלשא לש ז

2002

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ךתחב יולת הנתשמכ

עקרקה 120

– 0

ס

"

מ (ssk 02)

.

R2 = 0.677, N = 123

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח 17.32

Sak 01 0.711

150.03

<0.0001

W_SAR 01 5.49

9.32

0.0027

S_Pguir 0.802

5.12 0.0255

9.03 0.0001

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-27.96 63.15 c

הזתה

-13.26 77.85 b

ףוטפט

0.0000

91.12 a

הלבט 10.8 :

ביבאב ןגלשא לש זוכיר

2002

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

הבכשב יולת הנתשמכ

עקרקהלשהנוילע

30 – 0

ס

"

מ (ssk 02)

.

R2 = 0.663, N = 123

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

20.65

sak 01 0.707

195.89

<0.0001

W_SAR 01 6.32

14.43

0.0002

11.25 <0.0001

K_IRR_METH

םדקמ

LSMEANS

הרטמה

-29.84 62.28 c

הזתה

-15.045 77.07 b

ףוטפט

0.0000

92.12 a

םינתשמ

:

sak 01

ויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2001

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

W_SAR 01

SAR תנשבהיקשההימלש

2001

.

S_Pguir

עקרקבריגזוחא

.

K-IRR_METH

-היקשהתטיש

(13)

ויתסבןגלשאלשזוכיר 2002 יוצימב CaCl2 ) מב " ג / ק " ג ( עקרקהךתחב 120 0 ס " מ

ןגלשאזוכיר תואצות לשחותינ

יוצימב CaCl2 ) מב " ג / ק " ג ( ויתסב 2002 עקרקה ךתחב ) 120 – 0 ס " מ (

הלבטב תוארל ןתינ 10.9

.

כ םיריבסמ םיקהבומהו םייולת יתלבה םינתשמה

-68%

ויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכירלעםיעיפשמהםימרוגהמ

2002 .

יתלבהםימרוגהתמישרןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמולדומלוסנכנשםייולת

:

ssk 02

תסלםדקשביבאבעקרקבןגלשאהזוכיר וי

2002

לעעיפשהשרתויבבושחהםרוגההיה

ויתסבעקרקהלשךתחבןגלשאהזוכיר

2002

(F=164)

.

sa_N-NH4 02 –

ויתסבעקרקבןומאהזוכירשלככ

2002

הובגרתויהיה

,

ךתחבןגלשאהזוכירךכ

ביבאבעקרקה

2002

הובגרתויהיה

. W_SAR 02 -ש לככ -SAR תנשב היקשההימ לש

2002

י ויה םיהובג רתו

,

ןגלשאה זוכיר ךכ

ויתסב עקרקהךתחב

2002

הובגרתויהיה

.

GEN_K 02 –

סש לככ

"

ןגלשא תומושת ה

)

םיחלוק ימ סולפ ןושיד

( תנש ךלהמב 2002 רתוי ויה םיהובג ,

ויתסבהנוילעהעקרקהתבכשבןגלשאהזוכירךכ

2002

הובגרתויהיה

.

הלבט 10.9 :

ויתסב ןגלשא לש זוכיר

2002 ימב ב יוצ -2 CaCl ) מ " ג / ק " ג (

ךתחב יולת הנתשמכ

עקרקה 120 – 0 ס " מ (sak 02) .

R2 = 0.684, N = 112

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח 2.786 -ssk 02 0.602 164.02 <0.0001 sa_N-NH4 02 0.334 21.18 <0.0001 W_SAR 02 2.349 4.98 0.0278 GEN_K 02 0.257 12.45 0.0006 שמ םינת : ssk 02 –

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2002 יוצימב CaCl2 מ " ג / ק " עקרקג .

sa_N-NH4 02 –

ויתסבעקרקבןומאזוכיר

2002 מ " ג / ק " עקרקג . W-SAR 02 – SAR תנשבהיקשההימלש

2002 .

GEN _K 02

ס

"

תנשבןגלשאתומושתה

2002 ק " ג / ד ' ) ןשד + םיחלוקימ (

ויתסב ןגלשא לש זוכיר

2002 יוצימב CaCl2 ) מב " ג / ק " ג (

עקרקה לש הנוילע הבכשב

30 0 ס " מ

ןגלשאזוכירתואצותלשחותינ

יוצימב CaCl2 ) מב " ג / ק " ג ( ביבאב 2002

עקרקהלשהנוילעהבכשב

) 30 – 0 ס " מ (

הלבטבתוארלןתינ 10.10

.

כ םיריבסמםיקהבומהוםייולתיתלבהםינתשמה

-67%

ירלעםיעיפשמהםימרוגהמ ביבאבעקרקהךתחב ןגלשאזוכ

2002 .

(14)

הלבט 10.10 :

ויתסב ןגלשא לש זוכיר

2002

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

הבכשב יולת הנתשמכ

עקרקהלשהנוילע

30 – 0

ס

" מ (sak 02)

.

R2 = 0.612, N = 113

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח 10.52

ssk 02 0.625

157.42

<0.0001

Gen_K 02 0.33

8.54

0.0042

םינתשמ

:

ssk 02

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2002

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

GEN _K 02

ס

"

תנשבןגלשאתומושתה

2002

ק

"

ג

/

ד

' )

שד ן

+

םיחלוקימ

(

ביוצימבןגלשאלשזוכיר

CaCl2 מב

"

ג

/

ק

"

ביבאבעקרקךתחבעקרקג

2003

120 0

ס

"

מ

ביבאב עקרקה ךתחב ןגלשא זוכיר לש חותינ

2003 )

120 – 0

ס

"

מ

(

הלבטב תוארל ןתינ 10.11

.

כ םיריבסמםיקהבומהו םייולתיתלבה םינתשמה

-80%

ןגלשא זוכיר לע םיעיפשמהםימרוגהמ

חב ביבאב עקרקה ךת

2003 .

תאםיריבסמו לדומל וסנכנש םייולתיתלבהםימרוגהתמישר ןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכיר

:

sak 02

עיפשהש רתויבבושחהםרוגההיה קדבנהביבאלםדקשויתסב עקרקבןגלשאהזוכיר

ויתסבעקרקבןגלשאהזוכירלע (F=1022)

.

sa_SP 02

קה לש תוביטרה זוחאש לככ הובגרתוי היה היוורהסיעב עקר

,

ןגלשאה זוכיר ךכ

ביבאב

2003

הובגךומנהיה

.

ss_CaMg

זוכירשלככ Ca + Mg

ביבאבןגלשאהזוכירךכרתויהובגהיהביבאבעקרקב

2003

הובגרתויהיהעקרקהךתחב

.

W_SAR 02

השלככ

-SAR ביבאלהמדקשהנועבהיקשההימב

2003

רךכהובגרתויהיה זוכי

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאה

2003

הובגרתויהיה

.

W_pH 02

שלככ

-pH ביבאלהמדקשהנועבהיקשההימלש

2003

רתויהובגהיה

,

זוכירךכ

רתויךומנהיהעקרקהךתחבןגלשאה

.

EV

-אגוסתיגיגמםימהתודאתהשלככ

'

ההובגרתויהתייה

,

עקרקהךתחבןגלשאהזוכירםגךכ

ביבאב

2003

הובגרתויהיה

.

RAIN 02 03

ביבאלםדקשףרוחבםימשגהתומכשלככ

2002

ההובגרתויהתייה

,

זוכירשךכ

ךופהסחיבהיהעקרקהךתחבןגלשאהלש

,

רתויךומנונייה

.

הלבט 10.11

:

ביבאב ןגלשא לש זוכיר

2003

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ךתחב יולת הנתשמכ

עקרקה 120

– 0

ס

" מ (ssk 03)

.

R2 = 0.802, N = 441

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח 123.90

sak 02

0.784

1022.84

<0.0001

sa_SP 02 -0.326

46.03

<0.0001

ss_CaMg 03 4.99

73.89 <0.0001

W_SAR 02 3.36

49.70

<0.0001

W_pH 02 -18.72

15.71

<0.0001

EV 02 0.024

29.09

<0.0001

RAIN 02-03 -0.033

21.18

(15)

םינתשמ

:

sak 02

ויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2002

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

sa_SP 02

היוורהסיעבעקרקהתוביטרזוחא

.

ss_CaMg 03

ביבאבעקרקהתסימתבםויזנגמוןדיסזוכיר

2003

קמהיוורהסיעב

"

ק

/

ל

'.

W_pH 02

pH שההימ תנשבהיק

2002 .

W-SAR 02

SAR תנשבהיקשההימלש

2002 .

EV 02

ס

"

אגוסתיגיגמתודאתהה

'

תנשב

2002 .

RAIN 02-03

ס

"

ףרוחברבטצמםשגה

2002 2003

ב

"

מ

.

ביוצימבןגלשאלשזוכיר

CaCl2 מב

"

ג

/

ק

"

ביבאבעקרקךתחבעקרקג

2003 30 0

ס

"

מ

עהבכשב ןגלשאזוכיר לשחותינ ביבאבעקרקהלשהנויל

2003 ) 30 – 0

ס

"

מ

(

הלבטבתוארלןתינ

10.12 .

כ םיריבסמ םיקהבומהוםייולת יתלבה םינתשמה

-74%

זוכיר לע םיעיפשמה םימרוגהמ

ביבאב עקרקה ךתחב ןגלשא

2003 .

לדומל וסנכנש םייולת יתלבה םימרוגה תמישר ןלהל

עקרקהךתחבןגלשאזוכירתאםיריבסמו

:

sak 02

ר עיפשהש רתויבבושחהםרוגההיה קדבנהביבאלםדקשויתסב עקרקבןגלשאהזוכי

ויתסבעקרקבןגלשאהזוכירלע (F=203)

.

sa_Na 02

זוכירשלככ Na

עקרקהמהיוורהסיעמיוצימב )

אמב

"

ק

/

ל

' (

ויתסב

2002

רתויהיה

הובג

,

ביבאבןגלשאהזוכירךכ

2003

ויהיהעקרקה לשהנוילעההבכשב הובגרת

.

RAIN 02 03

ביבאל םדקש ףרוחבםימשגה תומכש לככ

2002

הובג רתוי היה

,

לש זוכיר ךכ

ךופהסחיבהיהעקרקהלשהנוילעההבכשבןגלשאה

,

רתויךומנונייה

.

הלבט 10.12 :

ביבאב ןגלשאלש זוכיר

2003

ב יוצימב

-2 CaCl

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

הבכשב יולת הנתשמכ

עקרקהלשהנוילע

30 – 0

ס

" מ (ssk 03)

.

R2 = 0.744, N = 108

רטמרפ םדקמ

F value Pr > F

ךתוח

59.39

sak 02 0.77

203.42

<0.0001

RAIN 02 03 -0.078

37.36

0.0001

sa Na 02 0.762

3.48 0.065

םינתשמ

:

sak 02

ויתסבעקרקהךתחבןגלשאזוכיר

2002

יוצימב CaCl2 מ

"

ג

/

ק

"

עקרקג

.

sa_Na 02

ר

ויתסבהיוורהסיעבעקרקהתסימתבןרתנזוכי

2002

אמב

"

ק

/

ל

'.

RAIN 02-03

ס

"

ףרוחברבטצמםשגה

2002 2003

ב

"

מ

(16)

ג

.

םיחלוקימבהיקשהתונש

הקלחבםיחלוקימבהיקשהלשהירוטסיהה

.

ד

.

ס

"

ןגלשא תומושת ה

ןגלשאה זוכירל ומרת םיחלוקה ימב הלוכתה רקיעבו ןושיד

ליעלםימרוגהמתערכמתוחפהדימבעקרקב

.

5 .

יוצימבעקרקבןגלשאהיזוכירתאוושה

CaCl2

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

ןמזהםעםימרוקמבתולתכ

כירביונישה תיסחיןטקהיהרקסהתונשךלהמבעקרקבןגלשאהזו

,

ךותבםייונישםימייקרשאכ

םינושה תועקרקב ןגלשאה זוכירב יוניש לש הרורב המגמב ןיחבהל ןתינ אל לבא רקסה תונש רקסב

)

תיסרחזוחאיפל

( ,

םירויא 10.5

ו

-10.6 .

ןכומכ

,

רשקלשהרורבהמגמבןיחבהלרשפאיא

רקבןגלשאזוכירןיב עקרקבתיסרחזוחאןיבלעק

.

תאזםעדחי

,

םיזוכירהםוחתשןיחבהלרשפא

םיריפש םימב היקשהב רשאמ הובג רתוי היה םיחלוק ימב היקשהב עקרקב ןגלשא לש

,

רשאכ

ןיבהיהםיחלוקימבהיקשהבעקרקבןגלשאלשםיזוכירהםוחת

55 –

100

מ

"

ג

/

ק

"

םיריפשבוג

30

– 70

מ

"

ג

/

ק

"

דבלבג

.

מ"ס 0-120 -םיריפשםימ -ויתס - םינשהןיבתונתשה - ירולכןדיסביוצימבןגלשאזוכיר

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1998 1999 2000 2001 2002

הנש

[

ג

"

ק

\

ג

"

מ

]

ןגל

ש

א

זו

כי

ר

< 10% 10-20% 20-30% > 30%

רויא 10.6 :

ירולכןדיסביוצימבןגלשאזוכיר

-םינשהןיבתונתשה

-ויתס

-םיחלוקימ

-120 -0

ס

"

מ

.

מ"ס 0-120 - םיחלוקימ - ויתס - םינשהןיבתונתשה - ירולכןדיסביוצימבןגלשאזוכיר

0 20 40 60 80 100 120

1998 1999 2000 2001 2002

הנש

[

ג

"

ק

\

ג

"

מ

]

ןגל

ש

א

זו

כי

ר

< 10% 10-20% 20-30% > 30%

רויא 10.7 :

ירולכןדיסביוצימבןגלשאזוכיר

-םינשהןיבתונתשה

-ויתס

-םיריפשםימ

-120 -0

ס

"

(17)

6 .

גלשאה יזוכיר תאוושה

יוצימב עקרקב ן

CaCl2

)

מ

"

ג

/

ק

"

ג

(

גוסו םימ רוקמב תולתכ

עקרקה ןטק היה רקסה תונשב עקרקה ךתחב ןגלשא זוכירב רומאכ ןמזה םע יונישה

,

ללכב םא

.

ןלהל

ויתסב עקרקה ךתחב ןגלשא תוגלפתה תגצומ

2000

ביבאבו

2001

המוד רתוי וא תוחפ אוהש

רקסהלשתורחאםינשבושחרתהשםייונישל

.

פתה ויתסבעקרקהךתחבןגלשאתוגל

2001

םימהרוקמבועקרקבתיסרחזוחאמהעפשוה

.

רשאכ

נושה תובכשב עקרקה ךתחב ןגלשאה זוכיר תו

ויתסב

2001

ךומנ תיסרחה זוחאב דיחא יד היה

מ תוחפ עקרקב

-10% )

רויא 10.8 ( .

תובכשב ןגלשאה זוכיר םיריפש םימב היקשהב רשאכ

רשאמ רתוי הובג היה תוקומעה הנוילעה הבכשב

.

זוכיר םיהובג רתוי תיסרח יזוחאבש דועב

רתויתוקומע תובכשב רשאמ הובגרתויהיה הנוילעה עקרקה תבכשבןגלשאה

)

םירויא 10.8

דע

10.11

( .

מ תוחפתיסרחזוחאםעעקרקהלשהנוילעההבכשבןגלשאהיזוכירםוחתןכומכ

-10%

מ תוחפ היה

-65

מ

"

ג

/

ק

"

וכירה םוחתש דועב ג תיסרח זוחא םע הנוילעה הבכשב ןגלשאלש םיז

לעמ היההובגרתוי

75

מ

"

ג

/

ק

"

ג

.

ןכ ומכ

,

םימהרוקממ תקהבומהרוצב עפשוהאל ןגלשאזוכיר

לעמ הובג תיסרח זוחא םע עקרקב טעמל

30% ,

דפש ימב היקשהב ןגלשאה זוכיר רשאכ

"

היה ן

םיריפשואםיחלוקימברשאמהובגרתויתוקומעתובכשב

)

ויא ר 10.11

( .

2000 ויתס - < 10% = תיסרח - ירולכ ןדיסב יוצימב ןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש םיחלוק ן"דפש

n=19 n=3

(18)

2000 ויתס - 10-20% = תיסרח - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םי

רט

מ

יט

נסב

קמו

ע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

n=9

n=21 n=6

רויא 10.9 :

ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-תיסרח

=

10 -% 20

-ויתס

2000

2000 ויתס - 20-30% = תיסרח - ןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םי

רט

מ

יט

נסב

קמו

ע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

n=6

n=3 n=3

רויא 10.10 :

יוצימבןגלשא ירולכןדיסב

-תיסרח

= 20 -% 30

-ויתס

(19)

2000 ויתס - 30% = תיסרח - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140 160

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

b

a b

a

b

a a a

b

b a

b

n=38 n=9

n=2

רויא 10.11

:

ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-תיסרח

< % 30

-ויתס

2000

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאתוגלפתה

2001

םימהרוקמבועקרקבתיסרחזוחאמהעפשוה

.

רשאכ

ביבאבעקרקהךתחבןגלשאהזוכיר

2001

אידהיה עקרקבךומנתיסרחהזוחאבדיח

)

רויא 10.12 (

הובג רתוי היה עקרקה לש הנוילעה הבכשב ןגלשאה זוכיר םיהובג רתוי תיסרח יזוחאבש דועב רתוי תוקומע תובכשב רשאמ

)

םירויא 10.13

ו

-10.14 ( .

הבכשב ןגלשאה יזוכיר םוחת ןכ ומכ

מ תוחפ תיסרח זוחא םע עקרקה לש הנוילעה

-10%

מ תוחפ היה

-80

מ

"

ג

/

ק

"

םוחתש דועב ג

לעמ זוכירב היה הובג רתוי תיסרח זוחא םע הנוילעה עקרקה תבכשב ןגלשא לש םיזוכירה

80

מ

"

ג

/

ק

"

ג

.

ןכומכ

,

זוחאםע עקרקבטעמלםימהרוקממתקהבומ הרוצבעפשוה אלןגלשאזוכיר

לעמ הובג תיסרח

30% ,

דפש ימב היקשהב ןגלשאה זוכיר רשאכ

"

וקומע תובכשב היה ן רתוי ת

םיריפשואםיחלוקימברשאמהובג

)

רויא 10.15 ( .

2001 ביבא - < 10% = תיסרח - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-60 -30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

קמו

ע

n=19

(20)

2001 ביבא - 10-20% = תיסרח - ירולכןדיסיוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

n=21 n=9 n=10

רויא 10.13 :

ירולכןדיסיוצימבןגלשא

-תיסרח

=

10 -% 20

-ביבא

2001

2001 ביבא - 20-30% = תיסרח - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמ

וע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

n=6

n=8

n=3

רויא 10.14 :

ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-תיסרח

= 20 -% 30

-ביבא

2001

2001 ביבא - 30% = תיסרח - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140 160

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש םיחלוק

ן"דפש

n=16 n=44

n=2

a a

a

a

a a

b

b a

b b a

רויא 10.15 :

ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-תיסרח

= % 30

-ביבא

(21)

7 .

תונועןיבהאוושה

םשגהתעפשה

יוצימב עקרקבןגלשאה זוכיר CaCl2

דב היה ביבאב ךר

כ לל ול םדקשויתסב רשאמ הובגרתוי

,

עקרקה יגוס לכבו םימהיגוס לכבו עקרקה ךתח לכב

. )

םירויא 10.16

דע 10.19 ( .

זוכיר הרואכל

ויתסברשאמרתויךומנףאואההזתויהלרומאהיהביבאבעקרקהלשהנוילעההבכשבןגלשאה ולםדקש

,

ךומנתיסרחזוחאםעתועקרקבדחוימבו

.

צמהםלוא ךופהב

,

העפותהתמיוסמהדימבו

עקרקב ןורובזוכירביונישה תאהריכזמ ביבאלויתס ןיב

.

אלןיידעוזהעפותל יארחאהןונגנמה

הרורב

.

ןגלשאה ףרוחה ימשגמ האצותכש הרעשה תלעוה

)

ןורובה ומכ

(

סקלפמוקהמ םיקחדנ

חפוסה

,

ךתחהמהפיטשהתמירגלתוקיפסמםניאםשגהתוינומכםלוא

.

םיריפש - תיסרח < 10% - תונועןיבהאוושה - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

01ויתס

02ביבא

(n=6)

םיחלוק - תיסרח < 10% - תונועןיבהאוושה - ירולכןדיסביוצימבןגלשא

-120 -90 -60 -30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[ג"ק\ג"מ] ןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

01ויתס

02ביבא

a b

b

a b

a

(n=19)

b a

רויא 10.16 :

מתוחפתוליכמהתועקרקבירולכןדיסביוצימבןגלשאזוכיר

-%

10

תיסרח

.

האוושה

ויתסןיב 2001

Figure

Updating...

References

Related subjects :