Margita Vajsáblová. Zvislá perspektí. perspektíva objektu v prieč. priečelnej polohe. U k

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Margita Vajsáblová

Vajsáblová, M.: Metódy zobrazovania 12

Zvisl

Zvisl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va objektu v prie

va objektu v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

U

k

≡≡≡≡ ∞

U

Sk

⊥⊥

h

h

U

Sk

H

∞U

Sa

≡≡≡≡

U

Sb

z

Zvislá stena objektu leží v rovine rovnobežnej

s priemet

ň

ou, úbežníky jej priamok sú nevlastné, napr.:

U

a

≡≡≡≡ ∞

U

Sa









h

d/2 AS AS A1S

ρ

U

k

Úbežník

kolmíc na priemet

ň

u je hlavný bod:

H

≡≡≡≡

U

Sb

.

U

k

Vajsáblová, M.: Metódy zobrazovania 13

Poznámka: V nasledujúcom bude pojem úbežník používaný pre priamky, na ktorých ležia úsečky súvisiace s prvkami objektov. Stručne ich budeme nazývaťnapr. úbežník strany, hrany, uhlopriečky a pod.

(2)

Konštrukcia

ABCE:

d////

2

ρ

h

U

k

ππππ

´

o

U

k

S

U

a

U

a

U

b

U

Sb

• Úbežník strany rovnobežnej s priemet

ň

ou

ρ

je nevlastný

U

.

H

D

D/2

• Úbežník uhloprie

č

ky štvorca je tzv.

dištan

č

ník D, platí |HD| = d.

• Bod D/2, kde |H,D/2| = d/2 je úbežník

uhloprie

č

ky obd

ĺ

žnika, ktorého pomer

strán je 1 : 2.

• Úbežník strany kolmej na priemet

ň

u je hlavný bod H

U

Sb

.

D/2

h

ππππ hSππππ AS ES C S BS h H SAB

• Úbežník zvislých priamok je nevlastný

bod

U

k

, kolmý na h.

d

45°°°°

d/2

4. C

S

E

S

|| A

S

B

S

, H

A

S

E

S

.

1. A

S

B

S

h

Sππππ

(ve

ľ

kos

ť

pod

ľ

a mierky),

2. S

AB

– stred úse

č

ky A

S

B

S

,

3. S

AB

D/2 ∩

B

s

H = C

S

,

U

Sk

ππππ

• Obrazy štvorcov ležiacich v prie

č

elnej

rovine sú štvorce.

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

d/2

1. Výpo

č

et mierky :

160 cm ... 8 cm

50 cm ... x

x = 2,5 cm

2. Konštrukcia štvorcovej siete

ležiacej vo vodorovnej rovine

pod

ľ

a postupu na

(3)

H

D/2

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

h

Sππππ

h

d/2

x x x/2 x/2

3. Konštrukcia štvorcovej siete

vo zvislých rovinách

- výšku nanášame na hlavnú

priamku

h

λ,

ktorá leží s

h

π

v rovine rovnobežnej

s priemet

ň

ou, ve

ľ

kos

ť

výšky

pod

ľ

a mierky.

h

Sλλλλ

x x x

Vajsáblová, M.: Metódy zobrazovania 16

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

d/2

3. Konštrukcia štvorcovej

siete vo zvislých rovinách

- výšku nanášame na hlavnú

priamku

h

λ,

ktorá leží s

h

π

v rovine rovnobežnej

s priemet

ň

ou, ve

ľ

kos

ť

výšky

pod

ľ

a mierky.

h

Sλλλλ

(4)

H

D/2

a , na ktorej leží hrana siete.

h

Sππππ

h

d/2

x x x/2 x/2

4. Konštrukcia obrazu

vrstevnice pomocou

štvorcovej siete v príslušnej

vodorovnej rovine.

h

Sλλλλ

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

d/2

h

Sλλλλ

4. Konštrukcia obrazu

vrstevnice pomocou

štvorcovej siete v príslušnej

vodorovnej rovine.

(5)

H

D/2

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

h

Sππππ

h

d/2

x x x/2 x/2

h

Sλλλλ

4. Konštrukcia obrazu

vrstevnice pomocou

štvorcovej siete v príslušnej

vodorovnej rovine.

Vajsáblová, M.: Metódy zobrazovania 20

Z

Z

visl

visl

á

á

perspekt

perspekt

í

í

va

va

objektu

objektu

pomocou

pomocou

š

š

tvor

tvor

covej

covej

siete

siete

v prie

v prie

č

č

elnej polohe

elnej polohe

V lineárnej perspektíve (H, d = 20 cm, |h,hSπ| = 8 cm, |h, z| = 160 cm) zostrojte obraz objektu (blokdiagramu daného vrstevnicovým plánom) v priečelnej polohe pomocou štvorcovej siete v s dĺžkou hrany 50 cm, daný je bod A a priamka a , na ktorej leží hrana siete.

d/2

h

Sλλλλ

5. Konštrukcia obrazu profilov

topografickej plochy vo zvislých

rovinách.

(6)

H

D/2

a , na ktorej leží hrana siete.

h

Sππππ

h

d/2

x x x/2 x/2

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :