Midwifery Students’ Self-Directed Learning Readiness

14  Download (0)

Full text

(1)

هلجم زكرم تاعلاطم و هعسوت شزومآ يكشزپ ص ،موس هرامش ،مهدزاود هرود 425 -412 ، 1935

گدامآ

ی

وجشناد

ی

نا

هتشر

امام

یی

ارب

ی

ربهاردوخ

ی

رد

ی

گدا

ی

ر

ی

ماهلا

هدومزآ

1

،

سح

ی

ن

رک

ی

م

ی

قنوم

ی

2 * 1 . سانشراک ی امام دشرا یی ، برم ،ی امام هورگ ،یی کشزپ مولع هاگشناد ی ت ح تبر ی رد ی ،ه ح تبرت ی رد ی ،ه ا ی نار 2 . یرتکد ،یراتسرپ شناد ی ،را هورگ لخاد ی -حارج ی ، هدکشناد راتسرپ ی و امام یی ، هاگشناد مولع یکشزپ ،دهشم ،دهشم ا ی نارتفایرد :هلاقم 82 / 7 / 39 نیرخآ حلاصا هلاقم : 82 / 01 / 39  شریذپ هلاقم : 82 / 01 / 39 * هدنسیون سم ؤ :لو هورگ لخاد ی -ج حار ی ، هدکشناد راتسرپ ی و امام یی ، هاگشناد مولع یکشزپ ،دهشم ،دهشم ا ی نار  نفلت : 92530500 -150  :ربامن 92537909 -150 Email: karimih@mums.ac.ir :فده و هنیمز ور و شناد نوزفازور تلاوحت هب هجوت اب ی ورا یی م شور هزات داعبا اب مواد اه ی نامرد ی -تبقارم ی ون ی ،ن رد ندوب ربهاردوخ ی گدا ی ر ی ی ک ی زا مهم رت ی ن حلاص ی ت اه ی هفرح ا ی وجشناد ی نا هتشر امام یی یم بوسحم دوش ا زا . ی ن ور ، سررب ی رف رب راذگرثا لماوع یا دن ا ندش ربهاردوخ ی ن وجشناد ی نا رد ی گدا ی ر ی مها ی ت ب س از یی ا زا فده .دراد ی ن طم هعلا ، عت یی ن می ناز گدامآ ی نایوجشناد هتشر امام یی ارب دهشم یکشزپ مولع هاگشناد ی ربهاردوخ ی رد عت و یریگدای یی ن م لماوع ؤ نآ رب رث دوب . شور راک : صوت هعلاطم رد ی ف ی -لحت یل ،رضاح ی 071 وجشناد زا رفن ی نا عطاقم سانشراک و ی سانشراک ی دشرا هتشر امام یی رتکد و ی صصخت ی تشادهب وراب ر ی کشزپ مولع هاگشناد ی رازبا .دندومن تکرش دهشم عمج روآ ی هداد اه ، شسرپ ربهاردوخ همان ی رد ی گدا ی ر ی Fisher شسرپ و سررب همان ی لماوع ربهاردوخ اب طبترم ی رد ی گدا ی ر ی زجت .دوب ی ه لحت و ی ل هداد اه طسوت مرن رازفا SPSS شور زا هدافتسا اب و اه ی رامآ ی صوت ی ف ی طابنتسا و ی ماجنا .دش ی هتفا :اه می گنا ی ن نس ی ،ناگدننک تکراشم 70 / 5 ± 19 / 82 لاس دوب . 7 / 71 دصرد یوجشناد نا لااب هرمن یی گدامآ رد ی ارب ی ربهاردوخ ی رد ی گدا ی ر ی .دنتشاد نعم توافت ی راد ی هرمن رد ی گدا ی ر ی وجشناد ربهاردوخ ی نا صحت عطقم بسح رب یل ی ، نس هدر ی ، می ناز صحت هتشر هب هقلاع یل ی ، عضو ی ت ت أ لاغتشا عون و له دش هدهاشم ( 151 / 1 > P .) هجیتن یریگ : اتن اب قباطم ی ج م رضاح شهوژپ زا لصاح ی م هب هجوت اب ناوت ی ناز وجشناد هقلاع ی نا صحت هتشر هب یل ی ، صحت عطقم ،نس یل ی ، عضو ی ت ت أ و له ضرعم رد دارفا ،لاغتشا ی گدا ی ر ی اپ ربهاردوخ یی ن اسانش ار یی .دومن هژاو دیلک اه : ی گدا ی ر ی دمدوخ ،ربهاردوخ ی ر یت ی ، لرتنکدوخ ی ، هب تبغر ی گدا ی ر ی ، وجشناد ی نا هتشر امام یی

(2)

همدقم

راجفنا عیرس تاعلاطا و یژولونکت طبترم اب تبقارم یاه یتشادهب ، ترورض شرتسگ تراهم یاه دروم زاین یارب ریگدای ی مادام رمعلا و تخانش هچره رتشیب تیمها یریگدای ربهاردوخ ار هب روظنم هیارا تبقارم یاه هنیهب ناشن یم دهد ( 0 ). تبقارم ینتبم رب دهاوش یدنیارف تسا هک رد نآ رداک نامرد رتهب نی میمصت ار رب ساسا دهاوش یتاقیقحت ،دوجوم صصخت ینیلاب دوخ و تاحیجرت رامیب ذاختا یم یامن دن ( 8 ). رب قبط نوتم ددعتم ، نیب 81 ات 91 دصرد نارامیب تبقارم یاه هیصوت هدشن یا ار تفایرد یم دننک هک یفیط زا تبقارم یاه ریغ یرورض ات هوقلاب کانرطخ رد ار یمرب دریگ ( 9 ). رد کی رورم کیتامتسیس ناشن هداد دش هک طابترا یسوکعم نیب لاس یاه یدرکلمع کی کشزپ و تیفیک تبقارم یاه ا هیار هدش هب نارامیب دوجو دراد . ظفح حطس ی زا شناد یکشزپ بولطم رد رسارس هرود هیارا تبقارم هب نارامیب ، هب درکلمع نانکراک رد یریگارف نیرتدیدج تفرشیپ اه رد تبقارم یاه یکشزپ هتسباو یم دشاب ( 2 ). رد عقاو ، طیحم راک ینیلاب طیحم یایوپ یریگدای یم دشاب و دنمزاین نآ تسا هک نایوجشناد هب هنوگ یا شرورپ دنبای هک ؤسم و ل یریگدای دوخ دنشاب ( 5 ). رضاح رصع رد ، « یریگدای هنوگچ نتفرگ دای » شیب زا همه بسانم لاح و هدنیآ .تسا نیا عوضوم هک حور یریگدای موادم ار لکش یم ،دهد یم دناوت ناکما یراگزاس درف ار اب ینوگرگد یاه عیرس هدنیآ نکمم .دزاس زا نیا ور ترورض یگدامآ نایوجشناد یارب یریگدای مادام رمعلا و ربهاردوخ ندوب نآ اه رد یریگدای ،یکشزپ شناد رد هژیو هب هب ناونع کی مازلا حرطم یم دوش ( 6 ). یریگدای ربهاردوخ ، ءزج یدیلک یم یژوگاردنآ دشاب و یتاجرد زا نآ رد شزومآ نلااسگرزب یرورض هب رظن یم دسر ( 7 ). ربهاردوخ ندوب رد رما یریگدای بجوم یم دوش نایوجشناد یتح سپ زا جورخ زا ماظن شزومآ یمسر زین شناد و تیحلاص هفرح یا دوخ ار هب زور هگن دنراد ( 2 ). یریگدای ربهاردوخ یدنیارف تسا هک یط نآ نایوجشناد اب ای نودب کمک نارگید و اب راکتبا دوخ تهج صیخشت یاهزاین ،یریگدای نییعت فادها ،یریگدای ییاسانش عبانم یناسنا و ریاس عبانم مزلا یارب ،یریگدای باختنا و یارجا دربهار بسانم یارب یریگدای و یبایشزرا یاهدمایپ ،نآ لمع یم دننک ( 3 ). رد عقاو ، یریگدای ربهاردوخ ار یم ناوت رب بسح نازیم تیلوؤسم یریذپ درف دای هدنریگ رد لابق یریگدای شیوخ فیرعت دومن ( 00 ، 01 ) و رد نیا تروص ، دای هدنریگ ماگنه کرد فاکش نیب شناد یلعف اب شناد ،بولطم هدامآ و کیرحت هب دنیارف یریگدای یم دوش ( 08 ). رد رف ای دن ی گدا ی ر ی ربهاردوخ هب جیردت لرتنک زا ناداتسا هب دای ناگدنریگ لقتنم یم دوش نانآ و رد فده یراذگ یاه یریگدای رد صوصخ یبلاطم هک شزرا یریگدای دنراد و نچمه ی ن هوحن ماجنا فیلکت یریگدای ، زا للاقتسا یرایسب رادروخرب م ی شاب دن . یکی زا مهم نیرت فیاظو ،ناداتسا شیازفا یدنمناوت نایوجشناد و دای ناگدنریگ یارب یبایتسد هب یریگدای ربهاردوخ تسا ( 09 ) و نایوجشناد م ی دنناوت شزومآ یاه یمسر طوبرم هب یریگدای ربهاردوخ و تیامح یاه مزلا یارب داجیا تراهم یاه طوبرم هب نآ ار رد دوخ وقت ی ت امن ی دن ( 07 -02 ). یشهوژپ دنچ ءزج یساسا تهج ققحت یربهاردوخ رد یریگدای ار فیصوت درک نیا لوا . هک یبرم دیاب لیهست هدننک یریگدای دشاب هن عبنم فرص تاعلاطا . ،مود دای هدنریگ دیاب رد نییعت اهزاین و فادها و عبانم یریگدای و یارجا نآ ریگرد ،دشاب نیا موس هدنریگ دای هک هب تادهعت یریگدای دنبیاپ دشاب و دنیارف یریگدای دوخ ار یبایزرا ( دیامن 03 ، 02 .) جیاتن ساسا رب هعلاطم رورم ی کیتامتسیس ، طقف 2 دصرد همانرب یشزومآ یاه رشتنم هدش فیرعت یحیرص زا یربهاردوخ رد یریگدای دنراد و رتمک زا کی مجنپ تاعلاطم رشتنم هدش مامت یازجا یربهاردوخ ار رد دوخ یاج هداد دنا ( 02 ). هلمج زا یایازم یریگدای ربهاردوخ ، شیازفا تردق ،باختنا دامتعا هب ،سفن ،للاقتسا ،شزیگنا هدافتسا رثؤم زا تاعلاطا و هعسوت تراهم یاه یریگدای مادام رمعلا یم .دشاب رد یاهدنیارف یریگدای ،ربهاردوخ نایوجشناد هب هعسوت ییاناوت دوخ یارب

(3)

یبایزرا صیاقن یتاعلاطا دوخ و سپس یوجتسج عبانم طبترم یارب عفر نیا صیاقن قیوشت یم دنوش ( 89 -03 ، 8 ) . رد هعلاطم Clarke صخشم دش هک ناملعم دیاوف یریگدای ربهاردوخ ار یگدامآ یارب یریگدای مادام رمعلا و فا شیاز تراهم یاه نیب یدرف رب یم دندرمش ( 82 ). Hewitt-Taylor زین ناعذا دومن هک یریگدای ربهاردوخ یم دناوت دامتعا ب ه سفن و تراهم یاه یریگدای نایوجشناد ار اقترا دهد ( 07 ). نیاربانب داجیا و یارجا همانرب یشزومآ یاه ینتبم رب یاقترا تراهم یربهاردوخ یارب لماکت یریگدای مادام رمعلا یرورض هب رظن یم دسر . Deyo ناراکمه و فیرعت یربهاردوخ دروم رد هدش هیارا ار اب ناشن نداد کی لدم عماج زا یربهاردوخ هعسوت داد دن هک لدم نیا لماش داعبا ریدمدوخ ،یتی یلرتنکدوخ و تبغر یارب یریگدای دوب ( 08 ) . رد نیا موهفم ، یتیریدمدوخ طوبرم هب میظنت فادها و تیریدم عبانم و تیامح یاه رد سرتسد یم .دشاب یلرتنکدوخ هب ییاهدنیارف طوبرم تسا هک دای هدنریگ هب ،لرتنک ایزرا یب و میظنت یژتارتسا یاه یریگدای یتخانش یم دزادرپ و رد تیاهن تبغر هب یریگدای هب ریثأت تاکرحم یلخاد و یجراخ رد داقتعا هب شزرا اه و تیقفوم دای هدنریگ رد براجت شیریگدای طوبرم یم .دوش یریگدای هب تبغر رد میمصت یریگ دارفا یارب دورو هب تیلاعف یاه یریگدای و همادا ا نی تیلاعف اه مهم تسا ( 08 ) . یگدامآ ای لیم یارب یریگدای ربهاردوخ کی هصخشم یدرف یم دشاب و هب تروص هجرد یا زا یرادروخرب درف زا ،شرگن ییاناوت و یگژیو یاه یتیصخش مزلا یارب یریگدای ربهاردوخ فیرعت یم دوش ( 81 ، 08 ). رد تاقیقحت فلتخم ی صخشم هدش تسا هک ربهاردوخ ندش رد یریگدای لباق نتخومآ یم دشاب ( 88 ) و یصاصتخا روط هب هتشر ،یملع هویش ،ندیشیدنا تراهم اه و یشناد تسا هک یم ناوت نآ ار هب روط دنمفده زا قیرط تلاخادم یشزومآ همانرب یزیر هدش شرتسگ داد ، اما توافت یاه یدرف نایوجشناد ار زین دیابن هدیدان تفرگ ( 01 ). Klotz نایب دومن ، راظتنا یم دور نایوجشناد هب یعون یربهاردوخ رد یریگدای ار هاگشناد طیحم رد بسک دننک . رد ره لاح لماوع یددعتم ثعاب یگدامآ ناصقن بلغا نایوجشناد یارب نیا یم تیلوؤسم دوش . یربهاردوخ رد یریگدای یم دناوت طسوت هعومجم یا زا نوچمه لماوع تاصخشم یدرف و طیحم یریگدای ریثأت دریذپ ( 88 ). یدان و ناراکمه رد هعلاطم دوخ نازیم یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ ار رد حطس لااب شرازگ دندرک و هک دندیسر هجیتن نیا هب طابترا ینعم اد یر نیب یربهاردوخ رد یریگدای اب لدعم لک یلیصحت و تارمن نومزآ عماج مولع هیاپ دراد دوجو ( 82 ). قیقحت جیاتن Yuan و ناراکمه هک داد ناشن شیب زا یمین زا نایوجشناد یراتسرپ نیچ یاراد یگدامآ یریگدای ربهاردوخ ییلااب دنتسه و نایوجشناد لاس یاه رتلااب ، نیگنایم هرمن یریگدای ربهاردوخ یرتلااب دنراد ، اما زا ظاحل سنج یتوافت هدهاشم دیدرگن ( 89 ). هزادنا یریگ نازیم ییاناوت دارفا یارب یربهاردوخ رد ،یریگدای ییاسانش لماوع طبترم اب نآ و شیازفا تراهم یاه طبترم زا قیرط دربراک یژتارتسا یاه بسانم و یهورگراک یرورض یم .دشاب هزادنا یریگ یریگدای ربهاردوخ ثعاب یم دوش همانرب شزومآ ی صخشم و تلاخادم بسانم و هب ی هن رط حا ی .ددرگ رد هتشر ییامام دننام رگید هخاش یاه هتشر یکشزپ ، شناد هب روط موادم رد لاح لماکت تسا و داعبا هزات یا زا شور یاه ینامرد و یتبقارم نیون هتشر نیا رد حرطم یم درگ ،د رد هجیتن ربهاردوخ ندوب رد یریگدای یکی زا مهم نیرت تیحلاص یاه هفرح یا هب باسح یم .دیآ زا غراف نلایصحتلا هتشر ییامام راظتنا یم دور ات یاهزاین یتملاس یعقاو و هوقلاب نایوجددم دوخ ار صخشم ،هدومن ماگنه ههجاوم اب تیعقوم یاه هدیچیپ هب تروص هفرح یا و یقلاخا لمع ،دننک تاعلاطا و تراهم یاه هفرح یا هتشاد دنشاب و لوؤسم دشر هفرح یا و یدرف دوخ .دنشاب نیا رفا دا دیاب زا قیرط ییاسانش عبانم یدام و ،یناسنا ییاسانش یاهزاین یریگدای ،دوخ میظنت فادها و باختنا یژتارتسا یاه یریگدای و یبایزرا یاهدنیآرب یریگدای ،

(4)

ربهاردوخ یریگدای دنیارف رد ریگرد دنشاب ( 89 ). زا نیا ور ، یسررب نازیم یربهاردوخ و لماوع طبترم اب نآ رد نایوجشناد نیا هتشر تیمها ییازسب .دراد رد یوجتسج ،عبانم هعلاطم یا هک هب یسررب طابترا یریگدای ربهاردوخ اب یگژیو یاه یدرف رد نایوجشناد هتشر ییامام و تشادهب یروراب ،دشاب هتخادرپ تفای .دشن نیاربانب ، هعلاطم رضاح فده اب نییعت یگدامآ یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد هتشر ییامام لاس یاه فلتخم عطاقم ،یسانشراک یسانشراک دشرا و یرتکد یصصخت تشادهب یروراب هاگشناد مولع یکشزپ دهشم ماجنا .دش

شور

راک

رد نیا هعلاطم یفیصوت -،یلیلحت 036 رفن زا نایوجشناد ( یسانشراک عطقم 091 )رفن ( دشرا یسانشراک و 66 )رفن هتشر ییامام و 82 عطقم نایوجشناد زا رفن یرتکد یصصخت تشادهب یروراب هاگشناد مولع یکشزپ دهشم رد لاس 0938 باختنا دندش و رد هعلاطم دندومن تکرش . اب هجوت هب تیدودحم دارفا هعماج ، هنومن یریگ اب شور یرامشرس ماجنا دش و نایوجشناد عطاقم یسانشراک و یسانشراک دشرا هتشر ییامام و یرتکد یصصخت تشادهب یروراب رد یتروص هک لیامت هب تکرش رد هعلاطم دنتشاد و یوجشناد نامهم ای یلاقتنا دوبن دن و هقباس طورشم ندش رد کی ای دنچ مرت ار دنتشادن ، دراو هعلاطم .دندش هولاع ،نیا رب طرش دورو نایوجشناد تشادهب یروراب هعلاطم هب نیا دوب هک رد عطاقم یلبق رد هتشر ییامام لیصحت هدرک .دنشاب سپ زا بسک هزاجا زا نلاوؤسم هدکشناد یراتسرپ و ییامام یارب یسرتسد هب هنومن اه و تیاعر تاکن یقلاخا یارب ماجنا ،شهوژپ یگنهامه و همانرب یزیر اب نلاوؤسم شزومآ و ناداتسا هب لمع دمآ . تهج عمج یروآ ،تاعلاطا نارگشهوژپ هب سلاک یاه سرد هدکشناد یراتسرپ و ییامام هعجارم دندومن و زا فده ار شهوژپ ماجنا رد یادتبا عورش سلاک یارب یمامت نایوجشناد حیضوت دنداد و شسرپ همان اه ار رد رایتخا مامت نآ اه رارق دنداد ات رد تروص لیامت لیمکت .دننک سپ زا ،لیمکت مامت شسرپ همان اه عمج یروآ و دیدرگ شسرپ همان یاه شودخم رانک هتشاذگ دش و طقف شسرپ همان یاه لماک رد هیزجت و لیلحت ییاهن تفرگ رارق هدافتسا دروم . رازبا عمج یروآ تاعلاطا هس شسرپ همان دوب . شسرپ همان تاصخشم یدرف و یلیصحت هک لماش 01 لاؤس رد دروم ،عطقم مرت ،یلیصحت لدعم ،ملپید لدعم عطقم ،لبق لدعم عطقم ،ینونک ،نس تیعضو لهأت ، تیعضو ،لاغتشا عون ،لغش هقباس یلبق راک ندرک و تدم هقباس راک .دوب شسرپ همان یگدامآ یریگدای ربهاردوخ Fisher زا 21 هیوگ رد هس شخب یتیریدمدوخ ( 05 ،)هیوگ یلرتنکدوخ ( 08 )هیوگ و تبغر هب یریگدای ( 09 )هیوگ رد فیط جنپ هجرد یا ل ترکی ًلاماک( مقفاوم = 5 ات ًلاماک مفلاخم = 0 ) دش لیکشت تسا ه . لقادح هرمن نیا سایقم 21 و رثکادح نآ 811 یم .دشاب هرمن رتشیب زا 051 تللاد رب هرمن یریگدای یربهاردوخ لااب دراد ( 08 ). رد هعلاطم رضاح ییایاپ ا نی رازبا اب هدافتسا زا شور ناسمه یزاس ینورد و بیرض Cronbachs alpha ( 76 / 1 ) تأ دیی .دش بیارض Cronbachs alpha هطیح اه زین ترابع زا 27 / 1 یارب ،یتیریدمدوخ 78 / 1 یارب یلرتنکدوخ و 78 / 1 رد دروم تبغر یارب یریگدای دوب . ییاور نیا سایقم زین هب شور ییاور هزاس و اب فتسا هدا زا شور لیلحت یلماع بولطم شرازگ دیدرگ ( 01 ) . نیموس رازبا دروم ،هدافتسا شسرپ همان ققحم هتخاس هقلاع هب هتشر یلیصحت و زا لکشتم 6 لاؤس رد جنپ فیط ترکیل نوماریپ نازیم ع هقلا هب هتشر یلیصحت دوب ( هزاب تارمن زا 91 -6 .) هرمن رتمک زا 9 / 99 دصرد هب ناونع هقلاع ،مک نیب 7 / 66 -9 // 99 دصرد هب ناونع هقلاع طسوتم و رتلااب زا 7 / 66 دصرد هب ناونع هقلاع دایز میسقت یدنب .دش ییایاپ نیا رازبا زین اب بیرض Cronbachs alpha اب ربارب 32 / 1 هب دییأت ر .دیس ییاور شسرپ همان یاه کیفارگومد و هقلاع هب هتشر یلیصحت رد هعلاطم رضاح اب هدافتسا زا ییاور اوتحم دروم رارق دییأت یروط هب ؛تفرگ هک شسرپ همان سپ روکذم یاه زا هعلاطم

(5)

تلااقم دوجوم رد نیا هنیمز ، نیودت و دیدرگ رد رایتخا 7 رفن زا یاضعا تأیه یملع و دارفا صصختم د هاگشنا مولع یکشزپ دهشم رارق تفرگ تیاهن رد . ، تارظن یحلاصا نآ اه ظاحل و شسرپ همان ییاهن هدامآ .دش هداد اه سپ زا عمج یروآ و یراذگدک ، زا قیرط مرن رازفا SPSS هخسن 06 (

version 16, SPSS Inc., Chicago, IL

) دراو هنایار .دش زا رامآ یفیصوت یارب نایب تاصخشم هنومن یاه شهوژپ هدافتسا .دیدرگ یرادروخرب یاهریغتم یمک زا عیزوت لامرن اب هدافتسا زا نومزآ یاه Kolmogorov–Smirnov و Shapiro–Wilk نییعت دش و رد یدراوم هک هداد اه زا عیزوت لامرن رادروخرب دندوبن ، رامآ ریغ یرتماراپ ک دروم هدافتسا رارق تفرگ . زا نیا ور ، یارب یبایتسد هب فادها ،شهوژپ زا نومزآ یاه Kruskal–Wallis ، Mann–Whitney و یگتسبمه Spearman هدافتسا دیدرگ . رد نومزآ یاه ماجنا هدش بیرض نانیمطا 35 دصرد و ناوت نومزآ 21 دصرد رد رظن تفرگ دش ه .

هتفای

اه

زا نایم شسرپ همان یاه عیزوت ،هدش جیاتن طوبرم هب 071 شسرپ همان لباق لیلحت و هیزجت .دوب اب هجوت هب دادعت نایوجشناد ( 881 رفن ،) نازیم ییوگخساپ نآ اه 9 / 77 دصرد دوب هک زا نیا نازیم 37 رفن ( 0 / 57 دصرد ) نایوجشناد ،یسانشراک 53 رفن ( 7 / 92 دصرد ) نایوجشناد یسانشراک دشرا و 02 رفن ( 8 / 2 دصرد ) نایوجشناد عطقم یرتکد یصصخت تشادهب یروراب دوب دن . نیگنایم ینس هنومن یاه شهوژپ 70 / 5 ± 19 / 82 لاس دمآ تسد هب هک نیا نیگنایم رد دروم نایوجشناد یسانشراک 67 / 0 ± 27 / 81 ، یسانشراک دشرا 98 / 2 ± 89 / 87 و یرتکد یصصخت 22 / 5 ± 11 / 97 لاس .دوب 27 ( رفن 62 / 87 )% وجشناد زا ی نا و لهاتم دارفا ار 003 ( نانآ رفن 95 / 78 ار )% کشت اهدرجم ی ل دنداد . 023 (رفن 6 / 27 و لغش دقاف )% 80 (رفن 2 / 08 .دندوب دنمراک )% 007 ( ناگدننک تکرش زا رفن 28 / 62 ه هقباس )% ی هنوگچ لاعف ی ت راک ی لقتسم ی امام هتشر اب طابترا رد ار یی .دندرکن شرازگ 97 (ناگدننک تکرش زا رفن 77 / 80 ردت هقباس )% ی س روئت ی و لاب شزومآ ین ی و هتشاد 06 ( رفن 20 / 3 باس طقف )% ق ه لاب رد راک ی ن .دندومن شرازگ ار 62 / 97 ( % 62 وجشناد زا )رفن ی نا ز هقلاع ی ،دا 20 / 53 ( % 010 و طسوتم هقلاع )رفن 35 / 8 ( % 5 هقلاع )رفن مک ی امام هتشر هب ار یی دندرک شرازگ . می گنا ی ن هرمن ربهاردوخ ی رد ی گدا ی ر ی و داعبا دوخ دم ی ر یت ی ، لرتنکدوخ ی و تبغر ارب ی ی گدا ی ر ی تکراشم نک ناگدن هب ترت ی ب 73 / 02 ± 53 / 053 ، 99 / 2 ± 36 / 22 ، 19 / 2 ± 90 / 60 و 18 / 7 ± 83 / 23 هب تسد دمآ . 7 / 71 دصرد وجشناد ی نا هرمن ی گدا ی ر ی ربهاردوخ ی لااب ی 051 دنتشاد هک ا ی ن می ناز رد دروم وجشناد ی نا سانشراک ی 2 / 68 ،دصرد وجشناد ی نا سانشراک ی دشرا 2 / 76 دصرد و رد دروم وجشناد ی نا رتکد ی صصخت ی 011 دصرد دوب . جیاتن نومزآ Kruskal–Wallis ناشن داد هک هرمن یریگدای ربهاردوخ و هدرخ سایقم یاه نآ رد نایم نایوجشناد عطاقم فلتخم توافت ینعم یراد اد تش ( 151 / 1 > P ) لودج( 0 .) لودج 0 : هسیاقم نازیم هرمن یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد هب کیکفت عطقم یلیصحت یغتم ر عطقم یلیصحت هجیتن نومزآ Kruskal–Wallis یسانشراک یسانشراک دشرا یرتکد یصصخت ربهاردوخ یریگدای 67 / 06 ± 60 / 055 65 / 81 ± 85 / 068 70 / 05 ± 96 / 072 59 / 06 = 8  8 = df 110 / 1 > P یتیریدمدوخ 20 / 7 ± 19 / 27 66 / 2 ± 57 / 51 65 / 5 ± 57 / 55 39 / 88 = 8  8 = df

(6)

110 / 1 > P یلرتنکدوخ 10 / 6 ± 35 / 53 22 / 01 ± 50 / 68 35 / 6 ± 62 / 65 11 / 01 = 8  8 = df 117 / 1 = P یریگدای یارب تبغر 80 / 7 ± 60 / 22 31 / 6 ± 22 / 23 31 / 2 ± 02 / 59 93 / 01 = 8  8 = df 116 / 1 = P قباطم اب جیاتن نومزآ Kruskal–Wallis ینعم توافت ، یراد رد نیگنایم هرمن یریگدای ربهاردوخ رب بسح هدر ینس ( 118 / 1 = P ) ، عون لغش ( 186 / 1 = P ) و نازیم هقلاع هب هتشر یلیصحت ( 110 / 1 = P ) دش هدهاشم . ،نینچمه جیاتن لصاح زا نومزآ Mann–Whitney دوجو زا یکاح توافت ینعم راد رد هرمن یریگدای ربهاردوخ رب بسح تیعضو لهأت ، لاغتشا و شاد نت هقباس راک دوب ( 151 / 1 > P ) لودج( 8 .) لودج 8 : هسیاقم نازیم هرمن یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد هب کیکفت یگژیو یاه یدرف و یلیصحت ریغتم یربهاردوخ رد یریگدای هجیتن نومزآ ( P ) نیگنایم ± فارحنا رایعم هدر ینس )لاس( 03 -02 03 / 09 ± 22 / 058 118 / 1 * 91 -81 22 / 03 ± 15 / 053 26 -90 99 / 05 ± 79 / 079 تیعضو ت أ له درجم 22 / 02 ± 15 / 052 122 / 1 ** تم أ له 68 / 07 ± 93 / 062 تیعضو لاغتشا لغاش 09 / 05 ± 21 / 067 109 / 1 ** لصحم 39 / 02 ± 62 / 052 عون لغش هقباس سیردت 71 / 02 ± 70 / 066 186 / 1 * هقباس راک لاب ین ی 97 / 07 ± 86 / 069 مدع لاغتشا 92 / 03 ± 61 / 057 نتشاد هقباس راک هلب 87 / 05 ± 23 / 068 195 / 1 ** ریخ 52 / 03 ± 67 / 057 لدعم ملپید 11 / 07 -87 / 02 07 / 02 ± 70 / 069 705 / 1 * 060/12±81/16 07/10-03/52 53 / 03 -31 / 03 21 / 81 ± 29 / 060 هقلاع هب هتشر یلیصحت مک 59 / 3 ± 11 / 095 110 / 1 * طسوتم 98 / 02 ± 95 / 057 دایز 21 / 07 ± 86 / 065 رب ساسا جیاتن لصاح زا نومزآ زیلانآ سنایراو کی هفرط و ، لاس یلیصحت رد چیه مادک زا عطاقم یلیصحت طابترا ینعم یراد اب هرمن یریگدای ربهاردوخ تشادن ( 151 / 1 < P ) لودج( 9 .)

(7)

لودج 9 : هسیاقم نازیم هرمن یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد هب کیکفت لاس یلیصحت رد ره مادک زا عطاقم ریغتم یربهاردوخ یریگدایرد هجیتن نومزآ نیگنایم ± فارحنا رایعم زیلانآ سنایراو کی هفرط یسانشراک لاس لوا 07 / 09 ± 73 / 052 -67 / 0 = 8  لاس مود 97 / 80 ± 23 / 052 8 = df لاس موس 09 / 06 ± 02 / 055 629 / 1 = P لاس مراهچ 02 / 06 ± 51 / 060 یسانشراک دشرا لاس لوا 99 / 07 ± 60 / 062 70 / 0 = f ، 031 / 1 = P - 052/02±02/21 مودلاس لاس موس 87 / 99 ± 79 / 052 یصصخت یرتکد لوا لاس 71 / 1 ± 51 / 055 58 / 8 = f ، 007 / 1 = P - 00/33 مود لاس ± 57 / 078 موس لاس 97 / 80 ± 11 / 021 مراهچ لاس 17 / 7 ± 11 / 030 اتن ی ج نومزآ گتسبمه ی Spearman هک داد ناشن ب ی ن هرمن ی گدا ی ر ی ربهاردوخ اب ،نس لدعم عطقم صحت یل ی ،رضاح لدعم د ی ،ملپ تدم هقباس راک و دادعت هام اه ی لاغتشا رد لغاش ی ن طابترا تبثم و نعم ی راد ی و دوج تشاد ( 15 / 1 > P ) لودج( 2 .) لودج 2 : هطبار یگتسبمه نیب اهریغتم یخرب و هرمن هقلاع هب هتشر یلیصحت اب نازیم یریگدای ربهاردوخ رد نایوجشناد ریغتم یریگدای ربهاردوخ R p نس 890 / 1 115 / 1 تدم هقباس راک 829 / 1 123 / 1 لدعم ملپید 188 / 1 -212 / 1 دادعت هام یاه لاغتشا رد نیلغاش 820 / 1 132 / 1 هقلاع هب هتشر یلیصحت 919 / 1 110 / 1

ثحب

و

هجیتن

یریگ

یریگدای ربهاردوخ کی شور هوقلاب دیفم تهج یاقترا شزومآ موادم رد مولع یکشزپ یم دشاب ( 02 ). جیاتن هعلاطم رضاح ناشن داد هک شیب زا یمین زا نایوجشناد ، یاراد شرگن و ییاناوت و یگژیو یاه یتیصخش ییلااب یارب یربهاردوخ رد یریگدای دنتسه و دوخ ار هب ناونع دای هدنریگ لقتسم کرد یم .دننک نیا دارفا رداق هب تیریدم درکلمع و عبانم یریگدای و لرتنک و میظنت یژتارتسا یاه یریگدای دوخ یم دنشاب . نآ اه هب هب یریگدای قایتشا هتشاد ، یاراد شزیگنا و هدارا یا یوق یارب زاغآ و ظفح شلات دوخ دنتسه . جیاتن تاعلاطم یوفص ناراکمه و رد نایوجشناد یراتسرپ ( 81 ) و عن ی م ی و ناراکمه رد نایوجشناد یکشزپ ( 6 ) ، یکاح زا لااب ندوب هرمن یریگدای بهاردوخ ر رد بلغا نایوجشناد .دوب El-Gilany و Abusaad Fel دوخ شهوژپ رد شرازگ دندرک هک بلغا نایوجشناد یراتسرپ ( 7 / 76 )دصرد هرمن یریگدای ربهاردوخ رتلااب زا 051 دنراد ( 85 ) و اب هتفای یاه هعلاطم Lestari و Widjajakusumah هک ناشن دنداد 51 دصرد

(8)

نایوجشناد ییایزنودنا هرمن یربهاردوخ نییاپ ات طسوتم دنتشاد ( 86 تسا ضقانتم ،) . 9 / 68 قیقحت رد نیچ یراتسرپ نایوجشناد دصرد Yuan و ناراکمه هرمن یریگدای ربهاردوخ ی ییلااب دنتشاد ( 89 ) . عطقم نایوجشناد یریگدای رد یربهاردوخ هرمن نیگنایم نآ داعبا مامت و یسانشراک رد هعلاطم Yuan ناراکمه و ( 89 ) رتمک زا هعلاطم یرفعج یناث ( ناراکمه و 87 ) دوب نانآ . هب یبایزرا نیا صخاش اه رد نایوجشناد رتخد هدکشناد یراتسرپ و ییامام دهشم تخادرپ دن . دیاش ناوتب زا نیا وم عوض هجیتن یریگ درک هک نایوجشناد هتشر ییامام زا ییاناوت یتیریدمدوخ و یلرتنکدوخ یرتمک رادروخرب دنتسه و نازیم تبغر آ ن اه هب یریگدای رتمک زا نایوجشناد ریاس هتشر یاه یکشزپاریپ یم دشاب ( 87 ). رد نیا اتسار ، ب یخر تاقیقحت یکاح زا یشخبرثا یریگدای ینتبم رب لح هلأسم و یریگدای رد هورگ یاه کچوک تسا ( 82 ، 89 ). نیاربانب ، نایبرم و ناداتسا یم دنناوت اب هدافتسا زا نیا اهدرکیور ، هنیمز شیازفا یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد ییامام ار مهارف دنیامن . اتن ی ج هعلاطم رضاح ناشن داد هک ب ی ن گدامآ ی ی گدا ی ر ی ربهاردوخ اب نس طابترا نعم ی راد ی دوجو دراد ؛ ب ه روط ی هک بی رتش ی ن می ناز ی گدا ی ر ی ربهاردوخ نس هزاب رد ی 91 دعب هب لاس دوجو تشاد . Reio و ناراکمه ن ی ز رد شهوژپ دوخ هک رب ور ی وجشناد ی نا نادند پ کشز ی ، شناد نازومآ سرادم لاسگرزب و شناد نازومآ بد ی ناتسر ی ماجنا دنداد ، رد ی دنتفا هک گدامآ ی ارب ی ربهاردوخ ی رد ی گدا ی ر ی رد نس ی ن 91 ات 51 لاس ب ی ش رت زا ناوج اه ا تس ( 91 ). Knowles ی گدا ی ر ی ربهاردوخ ار هب ناونع حطس ی زا گدامآ ی و اناوت یی لح لکشم زا رط ی ق خساپ نداد رب ساسا براجت و دربراک شناد صوت ی ف م ی دنک و راظتنا م ی دور ای ن تراهم اب ازفا ی ش نس ، اقترا پ ی اد دنک ( 90 ). زا ا ی ن ور ، هام ی ت هتسباو هب نس ارف ی دن لماکت ی گدا ی ر ی ربهاردوخ اب ا ی ن تاعلاطم أت یی د درگ ی د . اب ا ی ن دوجو ، ی هتفا اه ی هعلاطم رضاح اب ی هتفا اه ی عن ی م ی ناراکمه و رد ا ی نار ( 6 ) و Klotz رد ا ی تلا هدحتم رمآ ی اک ( 88 ) ضقانتم م ی دشاب ، اما مزلا ب ه رکذ تسا هک تکرش ناگدننک ود هعلاطم روکذم هزاب نس ی دودحم ی هب( ترت ی ب 81 -02 و 91 -02 لاس ) دنتشاد ( 88 ، 6 ). رد هعلاطم Hanfold ناراکمه و نی ز هک رب ور ی 59 راتسرپ تروص تفرگ ، طابترا نعم ی راد ی ب ی ن هرمن ی گدا ی ر ی ربهاردوخ اب نس اشم هده دشن ( 9 8 ). طابترا نیب تیعضو لهأت و هرمن یریگدای ربهاردوخ رد هعلاطم رضاح ینعم راد دوب ؛ هب یروط هک نیا هرمن رد نایوجشناد لهأتم رتشیب زا دارفا درجم دوب و اب جیاتن تاعلاطم Fontaine ( 99 ) و Wilson ( 92 ) تشاد تهباشم و اب هتفای یاه تاقیقحت Alspach ( 95 ،) Eyer ( 96 ) و Ponton ( 97 ) .دوب ضقانتم جیاتن ساسا رب هعلاطم رضاح ، رد چیه مادک زا عطاقم طابترا ینعم یراد نیب لدعم نایوجشناد ات مرت یراج ( هب ناونع رایعم تیقفوم یلیصحت نانآ ) اب یریگدای ربهاردوخ دشن هدهاشم هک اب جیاتن هعلاطم Deyo ( ناراکمه و 08 ) و یمیعن ناراکمه و ( 6 ) یناوخمه .تشاد بترا طا نیب تیقفوم یلیصحت و یریگدای ربهاردوخ هب رظن یقطنم یم دسر ، اب نیا لاح هیجوت هتفای اه نکمم تسا هب نیا تلع دشاب هک نایوجشناد رد عطاقم کیدزن هب ناحتما هب تدش هعلاطم یم دننک و رد هجیتن هرمن یبولطم رد نیا تاناحتما یم تسد هب دنروآ . زا نیا ور ، دیاش لدعم هب هنت ییا صخاش یبوخ یارب نییعت تیقفوم یلیصحت .دشابن یدان و ناراکمه اب هدافتسا زا صخاش ،لدعم طابترا ینعم ار یراد نیب درکلمع یلیصحت و یربهاردوخ رد یریگدای ار رد نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ شرازگ دندرک ( 8 5 ) . Hsu و Shiue زین ناشن دنداد هک یریگدای ربهاردوخ لماع رایسب یمهم رد ییوگشیپ تیقفوم یلیصحت دای ناگدنریگ رد یریگدای ینتبم رب بو تسا ( 9 2 ) اش . دی توافت طیحم یزاجم و یقیقح و یسرتسد رتدودحم هب ناداتسا رد طیحم یزاجم ، یم دناوت هیجوت هدننک نیا توافت .دشاب رد نیا اتسار جیاتن ، قیقحت Chaput و Dunn درک شرازگ هک ییاناوت یربهاردوخ رد یریگدای ، رجنم هب شیازفا لیم هب یریگدای یم دوش ، اما یریثأت رب حطس درکلمع حت یلیص درادن ( 9 3 ). تاعلاطم جیاتن Avdal ( 21 و ) Linares ( 20 ) نایب دومن لماع هک راذگرثا رب

(9)

درکلمع یلیصحت نایوجشناد ، شلات و قایتشا نآ اه ا تس هن نازیم یریگدای ربهاردوخ نآ .اه جیاتن هعلاطم هک دوب نآ زا یکاح رضاح طابترا ینعم یراد نیب دادعت لاس یاه یلیصحت هدنارذگ رد ره عطقم اب هرمن یریگدای ربهاردوخ دوجو هتفای نیا .درادن اب شهوژپ جیاتن Klunklin ضقانت رد تسا . قباطم اب هتفای یاه هعلاطم Klunklin ، نیگنایم هرمن یربهاردوخ رد یریگدای نایوجشناد لاس راهچ م زا هس لاس لوا رتشیب دوب ( 28 ) . هتفای یاه هعلاطم Williams زین ناشن داد هک یریگدای ربهاردوخ رد نایوجشناد لاس لوا رد زاغآ همانرب یراتسرپ رتمک زا نایوجشناد لاس رخآ دوب ( 29 ). رد هعلاطم رضاح زین زفا شیا هرمن یریگدای ربهاردوخ رد نایوجشتاد لاس یاه رتلااب ،دش هدهاشم اما نیا توافت هب ظاحل یرامآ ینعم راد .دوبن توافتم ندوب نیا هتفای اه ار دیاش ناوتب هب رازبا هزادنا یریگ و ای هعماج یرامآ توافتم تبسن داد ؛ هک ارچ رد ود هعلاطم ( روکذم 29 ، 28 ) هعماج شهوژپ ار شناد نایوج یراتسرپ و رازبا عمج هداد یروآ ار اه شسرپ همان یگدامآ ربهاردوخ Guglielmino ،داد لیکشت اما اب هجوت هب نیا هک رد هعلاطم رضاح طابترا نیب عطقم یلیصحت و هرمن یریگدای ربهاردوخ ینعم ،دوب راد یارب داجیا توافت دیاب دنچ یلاس یرپس .دوش هب ضحم نیا هک نایوجشناد او در عطقم یدعب یم دنوش ، براجت یدرکلمع ینیلاب ار رد تیعقوم یاه یفلتخم هک لوؤسم نآ دنتسه ، بسک یم یامن دن و نیا رما دوخ یم دناوت یزاغآ یارب یاقترا دنور یربهاردوخ رد یریگدای .دشاب Chen و ناراکمه رد هعلاطم دوخ هک دنتفایرد حطس یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد یراتسرپ را طابت ینعم یراد اب تراهم یاه یهددای نایبرم نآ اه دراد ( 22 ). اب دانتسا هب یخرب تاعلاطم هک ناشن دنداد یارب یریگدای ربهاردوخ طابترا اب ناداتسا مزلا تسا ( 26 ، 29،25 ، 6 ) رد دروم نایوجشناد عطقم یسانشراک هک هرمن یریگدای ربهاردوخ نییاپ یرت تشاد دنن ، شقن ناداتسا رد تیامح و قیوشت رد یاهدنیارف یریگدای روحموجشناد و لقتسم رتزراب یم .دشاب هچرگا کی وجشناد یم دناوت نودب تفایرد شزومآ راکشآ و داجیا نیا یگژیو اه کی دای هدنریگ ربهاردوخ دوش ، اما هچنانچ ناداتسا و ناریدم نآ اه ار رد حطس سلاک و هدکشناد کرد دننک و شرورپ دنهد ، لامتحا ققحم ندش نیا بلطم رتشیب دهاوخ دش ( 2 7 ). نیب لدعم ملپید اب یریگدای ربهاردوخ یطابترا دوجو تشادن هک اب هتفای یاه یمیعن ( ناراکمه و 6 ) و یدان و ( ناراکمه 85 ) گنهامه یم .دشاب نینچمه ، هتفای هعلاطم یاه Frisby زین طابترا ینعم یراد ار نیب کردم یلبق اب هرمن یربهاردوخ نایوجشناد یکشزپ ناشن دادن ( 2 2 ). هعماج دروم هعلاطم رد شهوژپ یمیعن ( ناراکمه و 6 ) ار نایوجشناد یکشزپ رد هس عطقم مولع ،هیاپ یژولوتاپویزیف و یزومآراک لیکشت یم دنداد و اب جیاتن هعلاطم یدان ( ناراکمه و 85 ) هک ناشن داد توافت ینعم یراد نیب هرمن یریگدای ربهاردوخ رد نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ هرود یزروراک و لبق زا نآ دوجو درادن ، دییأت .دش نیا عوضوم ار دیاش ناوتب هب ینگمه نایوجشناد یکشزپ میمعت .داد یدان ناراکمه و نیا مدع توافت ار نینچ هیجوت دومن دن هک نکمم تسا همانرب یاه هرود یلمع ، همادا نامه کبس و شور لبق زا نیا هرود هدوب دشاب و هجیتن رد ، یژتارتسا یاه یشزومآ رد نیا هاگشناد اه اب اقترا ی عطقم رییغت ینادنچ ن یم دنک ( 8 5 ) ؛ اما یارب بلغا دارفا دروم شهوژپ رد هعلاطم رضاح اب دورو هب عطقم یدعب ، هبرجت راک رد حم ی ط لاب ین ی هب تروص لقتسم و دوج تشاد و نیب دورو دارفا هب عطاقم رتلااب هلصاف ینامز ؛دش هدهاشم رد یلاح هک رد هس هعلاطم ( روکذم 22 ، 85 ، 6 ) نیا هنوگ دوبن و دارفا هقباس تیلاعف لقتسم ی ار رد حم ی ط لاب ین ی دنتشادن هک دوخ یم دناوت هیجوت یرگید یارب نیا ضقانت .دشاب نیب تیعضو و عون لاغتشا و نینچمه نتشاد هقباس راک رد هتشر ییامام اب هرمن یریگدای ربهاردوخ زین طابترا ینعم یراد ؛دش هدهاشم هک یروط هب هب ربهاردوخ یریگدای هرمن نیرتشیب دارفا یاراد هقباس سیردت و تشاد صاصتخا دارفا اب هقباس راک لاب ین ی رد هبتر یدعب دنتشاد رارق و دارفا نودب هقباس راک نیرتمک هرمن دندرک بسک ار . یریگدای ربهاردوخ یشور تسا

(10)

هک زا قیرط یریگدای زا براجت ،یراک لح هلأسم و قیوشت یارب دارفا هفرح یا لصاح یم دوش ( 2 3 ). O’Shea دوخ قیقحت رد نایب دومن هک نایبرم یراتسرپ هب نازیم یدایز رد اقترا ی شناد و تراهم دوخ ( هب روظنم یاقترا وت ییانا ناش رد ،قیوشت دوبهب و تیامح نایوجشناد یراتسرپ یارب تیریدم فیاظو هفرح نانآ ) ریگرد تسه دن ( 51 ). نایبرم ار دوخ یریگدای یاهزاین هب ناونع یشخب زا همانرب تیامح زا نایوجشناد فرطرب یم دننک و تلاکشم شیپ یور ناراتسرپ رد یریگدای ربهاردوخ ار هیزجت و لیلحت یم نیامن د ( 50 ). قباطم اب جیاتن هعلاطم Chen ، یوق نیرت ییوگشیپ هدننک تیحلاص نیسردم ، نازیم ربهاردوخ ندوب نآ اه رد یریگدای یم دشاب ( 22 ). نانکراک یتشادهب زین رد ماگنه یافیا تیلوؤسم دوخ اب تیعقوم یاه ینارحب ،ددعتم ثداوح یناهگان و تبقارم هنازور لقتسم زا نارامیب هجاوم یم .دنوش زا نیا ر و ، تصرف یاه یددعتم یارب یریگدای زا براجت یراک یعقاو دنراد . رد هجیتن ، شقن هقباس یراک و عون لاغتشا رد لکش دنیارف یریگ یریگدای ربهاردوخ صخشم یم درگ د ( 51 ) . نیب هرمن یریگدای ربهاردوخ و هقلاع هب هتشر یلیصحت زین طابترا ینعم یراد دوجو اد تش . یقیقحت هک شیپ زا نیا هب یسررب طابترا هتشر هب هقلاع و ربهاردوخ یریگدای هرمن یلیصحت دزادرپب ، رد سرتسد رگشهوژپ دوبن . اب نیا لاح ، هچنآ ملسم تسا نیا هک هقلاع و تبغر هب شزومآ و یریگارف زا ییادتبا نیرت مزاول یریگدای و بسک تیقفوم یم .دشاب رد عقاو ، هقلاع ار یم ناوت یبیکرت زا یواکجنک و شزیگنا هک یورین رثؤم و کرحم رد ماجنا ره یراک تسا ، تسناد ( 58 ) و یواکجنک و شزیگنا یگژیو یلصا دارفا یاراد یگدامآ لااب یارب یریگدای دوخ ربهار یم .دشاب هدکشناد یاه یراتسرپ و ییامام هب ناونع طیحم یریگدای یاب د تاناکما مزلا ار یارب تارییغت تبثم و هدنزاس رد شرگن نایوجشناد تبسن هب هتشر یلیصحت مهارف دنروآ ات اب قیوشت و داجیا تبغر ،رتشیب ناکما یریگدای رادیاپ و مادام رمعلا مهارف .ددرگ اب دوجو ینعم راد ندش یدادعت زا تاطابترا ، هعلاطم رضاح یاراد طاقن توق و تیدودحم یاه ی ؛دوب زا هلمج نیا هک نیلوا هعلاطم رد سرتسد یم دشاب هک اهنت هب یسررب یریگدای ربهاردوخ رد نایوجشناد ییامام رد عطاقم فلتخم و یتح رد عطقم یرتکد یصصخت تشادهب یروراب هتخادرپ .تسا هولاع ،نیا رب اب هجوت هب نیا هک رد هعلاطم رضاح نایوجشناد هب ظاحل سنج ناسکی دوب دن ، رثا شودخم هدننک سنج رب یور جیاتن شهوژپ زا نیب یم .دور زا هلمج تیدودحم یاه هعلاطم یم ناوت هب حرط هعلاطم یفیصوت و هعماج شهوژپ یصاصتخا نآ هب کی هاگشناد هراشا .دومن اب هجوت هب نیا هک تاعلاطم ناشن هداد دنا هک طیحم توافتم و یاهدنیارف یشزومآ فلتخم رب حطس یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد راذگرثا تسا ، رد میمعت نیا جیاتن هب نایوجشناد رگید هاگشناد اه دیاب طایتحا .دومن ،نینچمه زا کی درکیور یمک و شسرپ همان یا یارب یبایزرا یربهاردوخ رد یریگدای هدافتسا دش ؛ رد یلاح هک قباطم اب تارظن Harvey و ناراکمه و هب لیلد تیهام دنچ یدعب یربهاردوخ رد یریگدای ، دیاب زا یاهدرکیور یفیک و یمک یارب یبایزرا یربهاردوخ رد یریگدای هدافتسا دومن ( 59 ) . هجیتن یریگ هب روط یلک ، شیب زا یمین زا نایوجشناد هعلاطم رضاح هرمن یریگدای ربهاردوخ ی ییلااب دنتشاد و نیا نازیم اب هجوت هب ،نس عطقم ،یلیصحت نازیم هقلاع هب تشر ه ،یلیصحت لهأت ، عون و تیعضو لاغتشا نآ اه توافتم دوب ؛ هب یروط هک نایوجشناد هدر ینس و عطقم یلیصحت ،رتلااب لهأتم ، ،لغاش یاراد هقباس سیردت و یاراد هقلاع رتشیب هب هتشر یلیصحت یریگدای ، یربهاردوخ رتلااب ی دنتشاد . جیاتن هعلاطم رضاح نکمم تسا رجنم هب کرد رتهب ناداتسا زا نازیم یربهاردوخ رد یریگدای نایوجشناد اب هجوت هب نیا لماوع ددرگ . زا نیا ور نکمم تسا ثعاب داجیا یاضف یشزومآ ،رتهب تیوقت یاهدرکیور وجشناد ،روحم شیازفا للاقتسا و تیلوؤسم یریذپ ود هبناج نآ اه رد یریگدای .دوش

(11)

یرازگساپس

تن رضاح هلاقم ی هج قحت حرط ی تاق ی بوصم مک رد ی هت قحت ی تاق وجشناد یی کشزپ مولع هاگشناد ی م دهشم ی .دشاب م مزلا دوخ رب نارگشهوژپ ی شهوژپ تنواعم زا ات دنناد ی و مک ی هت قحت ی تاق وجشناد یی ا ی ن نچمه و هاگشناد ی ن وجشناد ی نا نادردق و رکشت شهوژپ رد هدننک تکرش ی امن ی دن . References:

1. Shin JH, Haynes RB, Johnston ME. Effect of problem-based, self-directed undergraduate education on life-long learning. CMAJ. 1993;148(6):969-76.

2. Zadvinskis IM. Increasing knowledge level of evidence-based nursing through self-directed learning: lessons learned for staff development. J Nurses Staff Dev. 2008;24(4):E13-9.

3. Choudhry NK, Fletcher RH, Soumerai SB. Systematic review: the relationship between clinical experience and quality of health care. Ann Intern Med. 2005;142(4):260-73.

4. Miller Juve AK. (dissertion). Reflective practice and readiness for self-directed learning in anesthesiology residents training in the United States: Portland: Portland State University; 2012.

5. Embo MP, Driessen EW, Valcke M, Van der Vleuten CP. Assessment and feedback to facilitate self-directed learning in clinical practice of Midwifery students. Med Teach. 2010;32(7):e263-9.

6. Naeimi L, Bigdeli S, Soltani Arabshahi K. Level of self-directed learning readiness in medical students. Bimonthly Educ Strateg Med Sci. 2012; 5(3): 177-181. [In Persian] 7. Levett-Jones TL. Self-directed learning:

implications and limitations for undergraduate nursing education. Nurse Educ Today. 2005;25(5):363-8.

8. Cleary M, Freeman A, Sharrock L. The development, implementation, and evaluation of a clinical leadership program for mental health nurses. Issues Ment Health Nurs. 2005;26(8):827-42.

9. Cheng SF, Kuo CL, Lin KC, Lee-Hsieh J. Development and preliminary testing of a rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students. Int J Nurs Stud. 2010;47(9):1152-8.

10. Fisher MJ, King J. The Self-Directed Learning Readiness Scale for nursing education revisited: a confirmatory factor analysis. Nurse Educ Today. 2010;30(1):44-8.

11. Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Educ Today. 2001;21(7):516-25.

12. Deyo ZM, Huynh D, Rochester C, Sturpe DA, Kiser K. Readiness for self-directed learning and academic performance in an abilities laboratory course. Am J Pharm Educ. 2011;75(2):25.

13. Gordanshekan M, Ghassemi G, Yousefi A, Yarmohammadian MH. Validation of Self-Directed Learning Scale in Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ. 2012;11(9):1030-9. [In Persian] 14. Lunyk-Child OI, Crooks D, Ellis PJ, Ofosu

C, O'Mara L, Rideout E. Self-directed learning: faculty and student perceptions. J Nurs Educ. 2001;40(3):116-23.

15. Prociuk JL. Self-directed learning and nursing orientation programs: are they compatible? J Contin Educ Nurs. 1990;21(6):252-6.

16. Miflin BM, Campbell CB, Price DA. A conceptual framework to guide the development of self-directed, lifelong learning in problem-based medical curricula. Med Educ. 2000;34(4):299-306.

17. Hewitt-Taylor J. Teachers' and students' views on self-directed learning. Nurs Stand. 2002;17(1):33-8

18. Murad MH, Coto-Yglesias F, Varkey P, Prokop LJ, Murad AL. The effectiveness of self-directed learning in health professions education: a systematic review. Med Educ. 2010;44(11):1057-68.

19. Montin L, Koivisto J. Effectiveness of self-directed learning methods compared with other learning methods in nursing education related to nursing students’ or registered

(12)

nurses’ learning outcomes: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 2014;12(2):1-8.

20. Safavi M, Shooshtari S, Mahmoodi M, Yarmohammadian MH. Self-directed learning readiness and learning styles among nursing students of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ. 2010;10(1):27-36.

21. Saeed N, Zare H, Mousa pour N, Sarmadi M, Hormozi M. Relationship between cognitive, metacognitive, and interactions with students learning achievement. Research and Planning in Higher Education. 2010; 16(4): 73-96. [In Persian]

22. Klotz J. (dissertion). An examination of the relationship between self-directed learning readiness and academic achievement in first semester college students. Minnesota: Capella University; 2010.

23. Yuan HB, Williams BA, Fang JB, Pang D. Chinese baccalaureate nursing students' readiness for self-directed learning. Nurse Educ Today. 2012;32(4):427-31.

24. Clarke BA. Self Directed Learning: Nurse

Educator's Perceptions. Qualitative Health Research. 1991; 5: 487-95.

25. Nadi M, Yosefy A, Changiz T. Medical and dentistry students' perceptions of self directed learning and its relationship with personal traits. J Strides Dev Med Educ. 2012; 8(2): 173-81. [In Persian]

26. El-Gilany AH, Abusaad Fel S. Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2013;33(9):1040-4.

27. Lestari E, Widjajakusumah D. Students’ self-directed learning readiness, perception toward student-centered learning and predisposition towards student-centered behaviour. South East Asian J Med Educ. 2009;3(1):52-6.

28. Jafari Sani H, Mohammadzadeh G, Garavand H, SA H. Learning styles and their correlation with self-directed learning readiness in nursing and midwifery students. Iran J Med Educ. 2012;12(11):842-53. 29. Kocaman G, Dicle A, Ugur A. A longitudinal

analysis of the self-directed learning readiness level of nursing students enrolled in

a problem-based curriculum. J Nurs Educ. 2009;48(5):286-90.

30. Reio TG. Prior knowledge, self-directed learning readiness and curiosity: antecedents to classroom learning performance. International Journal of Self- Directed Learning. 2004;1(1):18–25.

31. Knowles M. Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: Association Press; 1975.

32. Hanfold GE. (dissertion). Comparison of self-directed learning readiness scores among nurses in critical-care and medical-surgical areas. Fresno: California State University; 1991.

33. Fontaine RH. (dissertion). Participation in self-directed learning by older adults. Mississippi: The University of Southern Mississippi; 1996.

34. Wilson DM. (dissertion). The correlation between racial identity development and learner autonomy of African-American students. Virginia: The George Washington University; 2004.

35. Alspach J. (dissertion). The Self-directed Learning Readiness of Baccalaureate Nursing Students. Maryland: University of Maryland; 1991.

36. Eyer J. (dissertion). Self-directed continuing learning characteristics and perceptions of professional autonomy in senior baccalaureate nursing students. Illinois: Northern Illinois University; 1993.

37. Ponton MK, Carr PB, Derrick MG. A path analysis of the conative factors associated with autonomous learning. International Journal of Self Direct Learning. 2004;1(1):59-69.

38. Hsu Y, Shiue Y. The effect of self-directed learning readiness on achievement comparing face-to-face and two-way distance learning instruction. Int J Instructional Media. 2005;32(2):143.

39. Chaput D, Dunn D. The helpless learner: a pilot study in clinical students. Med Teach. 1998;20(6):583-6.

40. Avdal EÜ. The effect of self-directed learning abilities of student nurses on success in Turkey. Nurse Educ Today. 2013;33(8):838-41.

(13)

41. Linares AZ. Learning styles of students and faculty in selected health care professions. J Nurs Educ. 1999;38(9):407-14.

42. Klunklin A, Viseskul N, Sripusanapan A, Turale S. Readiness for self-directed learning among nursing students in Thailand. Nurs Health Sci. 2010;12(2):177-81.

43. Williams B. Self direction in a problem based learning program. Nurse Educ Today. 2004;24(4):277-85.

44. Chen YL, Hsu LL, Hsieh SI. Clinical nurse preceptor teaching competencies: relationship to locus of control and self-directed learning. J Nurs Res. 2012;20(2):142-51.

45. Cadorin L, Bortoluzzi G, Palese A. The Self-Rating Scale of Self-Directed Learning (SRSSDL): a factor analysis of the Italian version. Nurse Educ Today. 2013;33(12):1511-6.

46. Palloff R, Pratt K. Building online learning communities: effective strategies for the virtual classroom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; 1999.

47. Yousefy A, Gordanshekan M. A Review on development of Self-directed learning. Iran J Med Educ. 2011;10(5): 776-83. [In Persian] 48. Frisby A. (dissertation). Self-Directed

Learning Readiness In Medical Students At The Ohio State University. Columbus, OH: The Ohio State University; 1991.

49. Boud D, Garrick J. Understanding workplace learning. London: Routledg; 1999.

50. O'Shea E. Self-directed learning in nurse education: a review of the literature. J Adv Nurs. 2003;43(1):62-70.

51. Nokdee S. (dissertation). Self-Directed Learning among Thai Nurses in Clinical Practice. Melbourne, Australia: Victoria University; 2007.

52. Arfaie K, Amirali-Akbary S, Alavi-Majd H. Assessing midwifery students interest in their career at Medical Sciences Universities in Tehran. Knowledge Health J. 2008;3(1):28-32. [In Persian]

53. Harvey BJ, Rothman AI, Frecker RC. Effect of an undergraduate medical curriculum on students' self-directed learning. Acad Med. 2003;78(12):1259-65.

(14)

Journal of Medical Education Development Center

2015; 12(3):512 -524

Midwifery Students’ Self-Directed Learning Readiness

Elham Azmoudeh1, Hossein Karimi Moonaghi2*

1. M.Sc. in Midwifery, Lecturer, Department of Midwifery, Torbat Heidariye University of Medical Sciences, Torbat Heidariye, Iran

2. Ph.D. in Nursing, Associate Professor, Department of Internal-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Received: 20 Oct, 2014 Received Corrected Version: 14 Jan, 2015 Accepted: 18 Jan, 2015

٭Correspondence: Department of Internal-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical

Sciences, Mashhad, Iran

Background & Objective: Due to the increasing development of knowledge and constant encountering of new dimensions of modern treatment-care procedures, the ability to use self-directed learning methods is considered as an important professional competency for midwifery students. Thus, evaluation of factors effective on the self-directed learning procedure is of grave importance. The aim of this study was to determine the readiness of midwifery students of Mashhad University of Medical Sciences, Iran, for self-directed learning and identify its effective factors.

Methods: In this descriptive, analytical study, 170 undergraduate, and master's students in midwifery and PhD students in reproductive health participated. Data gathering instruments included Fisher's Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) and the Effective Factors on Self-Directed Learning Inventory. Data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical methods.

Results: The mean age of the participants was 24.03 ± 5.71 years. In addition, 70.7% of students had high scores in SDLRS. There were significant differences in students’ SDLRS scores based on educational degree, age, degree of interest in the educational field, marital status, and occupation (P < 0.05).

Conclusion: The results showed that individuals at risk of low self-directed learning capability can be identified based on degree of interest in their educational field, age, marital status, and occupation.

Key Words: Self-directed learning, Self-management, Self-control, Desire for learning, Midwifery student

Figure

Updating...

References