Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

81 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Zoznam publikačnej činnosti

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Macková, Zuzana : Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 144 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 21)

ISBN 80-7160-141-1

Ohlasy (14):

[o6] 2001 Thurzová, Marta: Justičná revue, roč. 53, 2001, č. 8-9, s. 981-982 [o6] 2001 Thurzová, Marta: Policajná teória a prax, roč. 9, 2001, č. 3, s. 93-94 [o6] 2001 Thurzová Marta: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 462-463

[o4] 2003 Rievajová, Eva - Wolfová, Darina - Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Ekonóm, 2003, S. 10, 180

[o4] 2007 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice : Univerzity P. J. Šafárika, 2007, S. 161, 175

[o3] 2008 Gábriš, Tomáš: Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008, S. 96

[o4] 2008 Lacko, M.: Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2008, S. 127 [o4] 2010 Barinková, Milena - Žofčínová, Vladimíra: Dni sociálnej práce a Interra 8. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, S. 130, 131

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint, 2011, S. 44

[o3] 2011 Barinková, Milena - Žofčínová, Vladimíra: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 2011, s. 48, 49, 50

[o3] 2012 Barancová, Helena - Barinková, Milena - Gregorová, Zděnka - Tkáč, Vojtech - Galvas, Milan - Hůrka, Petr - Lacko, Miloš - Križan, Viktor: Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, S. 298

[o3] 2013 Barinková, Milena - Žofčinová, Vladimíra: Ius et administratio, roč. [10], č. 2, 2013, s. 9 [o3] 2013 Masár, Dušan: Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, S. 67 [o4] 2013 Kropaj, Marián: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, S. 55

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Macková, Zuzana 100%: Systém štátnych sociálnych dávok v transformačnom 20-ročnom období = Das

System von staatlichen Sozialleistungen im Transformierungszeitraum von 20 Jahren = The system of state social benefits during the 20 years oftransformation

Lit. 84 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 32, č. 1 (2013), s. 157-242 URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2013/vtls000272847.pdf

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD01 Macková, Zuzana : Transformácia sociálnej sféry v Slovenskej republike

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis. Iuridica, roč. 1 : Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. - S. 114-137. - ISBN 80-89047-80-7

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 Matlák, Ján 36% - Macková, Zuzana 12% - Barinková, Milena 7% - Demek, Peter 7% - Hodálová, Ivica 12% - Janičová, Eva 7% - Lacko, Miloš 13% - Tonhauser, Peter 6%: Právo sociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. -

(2)

Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - 383 s. ISBN 978-80-7380-212-7

Ohlasy (3):

[o4] 2012 Dolobáč, Marcel - Barinková, Milena - Žulová, Jana - Kovalčíková, Martina: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie. Košice : UPJŠ, 2012, S. 260

[o4] 2012 Jáger, Róbert: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, S. 141

[o4] 2013 Jáger, Róbert - Janigová, Emília: Vývoj právnej úpravy poskytovania sociálnej pomoci na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1939). Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2013, S. 24, 88, 143, 144

ACA02 Matlák, Ján 37% - Barinková, Milena 7% - Demek, Peter 6% - Hodálová, Ivica 6% - Hornáček, Vladimír 6% - Janičová, Eva 9% - Macková, Zuzana 13% - Tonhauser, Peter 9% - Tkáč, Vojtech 7%: Právo sociálneho zabezpečenia. - 2. rozš. vyd. - Plzeň : AlešČeněk, 2012. - 356 s. - (Slovenské učebnice)

Lit. 67 zázn.

ISBN 978-80-7380-403-9

Ohlasy (3):

[o3] 2013 Krošlák, Daniel - Šmihula, Daniel: Základy teórie štátu a práva. Lódź : Michal Kolinski, 2013, S. 133

[o4] 2013 Balog, Boris - Drgoncová, Jana - Poláčková, Saskia - Potásch, Peter - Siman, Michael - Skorková, Veronika - Soukeníková, Denisa - Šmigová, Katarína - Štefanková, Zuzana - Tóthová, Marcela - Vlha, Martin - Záhora, Jozef: Základy práva. Bratislava : Eurokódex, 2013, S. 70

[o4] 2013 Treľová, Silvia - Peráček, Tomáš: Pracovné právo pre manažérov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, S. 199

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Macková, Zuzana : Sociálne zabezpečenie : (základy práva sociálneho zabezpečenia). - Bratislava : Prosperity, 1999. - 161 s.

ISBN 80-968219-1-1

Ohlasy (7):

[o4] 2007 Medveď, Jozef - Nemec, Juraj a kolektív: Základy verejných financií. Bratislava : Sprint, 2007, S. 264

[o4] 2009 Demek, Peter: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, S. 311

[o4] 2009 Demek, P. - Janičová, E.: Pluralizmus moci a práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2009, S. 187

[o3] 2011 Lacko, Miloš: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, S. 172 [o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 21

[o4] 2012 Demek, Peter: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 138 [o4] 2012 Koscurová, Zoja: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 190

ACB02 Macková, Zuzana 74% - Freund, Miroslav 17% - Janičová, Eva 9%: Základy práva sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Prosperity, 2001. - 299 s.

ISBN 80-968219-3-8

Ohlasy (14):

[o4] 2003 Rievajová, Eva - Wolfová, Darina - Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Ekonóm, 2003, S. 86, 180

[o4] 2007 Barinková, Milena: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 1, s. 25, 29

[o4] 2007 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice : Univerzity P. J. Šafárika, 2007, S. 14, 28, 153, 175

[o4] 2009 Barinková, Milena -- Žofčinová, Vladimíra: Občan a verejná správa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, S. 85

(3)

[o4] 2008 Stanek, Vojtech - Dudová, Iveta - Husáková, Mária - Laluha, Ivan - Kvapilová, Erika - Macková, Eva - Ošková, Silvia - Pechová, Michaela - Pongráczová, Eva - Rievajová, Eva - Staněk, Peter: Sociálna politika. Bratislava : Sprint ,2008, S. 203

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Právny obzor, roč. 94, č. 1, 2011, s. 88

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 109

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita, 2011, S. 153

[o2] 2006 Rievajová, Eva - Pastoraková, Erika: Sociologia, roč. 38, č. 5, 2006, s. 471 - SSCI

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Acta Iuris Laboris. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, S. 164

[o4] 2011 Demek, Peter: Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj]. Ružomberok : Verbum, 2011, S. 43 [online]

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 17, 58, 99, 167

[o3] 2014 Lacko, Miloš: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, S. 116

ACB03 Matlák, Ján 50,2% - Macková, Zuzana 39,7% - Hrvolová, Mária 10,1%: Právo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 355 s. - (Učebnice Právnickej fakulty)

ISBN 80-7160-138-1

Ohlasy (6):

[o2] 2001 Radičová, Iveta: Sociológia, roč. 33, 2001, č. 5, s. 456 - SSCI

[o4] 2003 Radičová, Iveta: Sociálna ochrana na Slovensku. Bratislava : Nadácia S.P.A.C.E., 2003, S. ii [o4] 2004 Kubíček, Pavol: Základy teórie práva : (Vybrané problémy). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004, S. 25

[o4] 2005 Matláková, Silvia: Súkromné a verejné právo súčasnosti. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2005, S. 682

[o4] 2007 Kubíček, Pavol - Mamojka, Mojmír - Patakyová, Mária: Obchodné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, S. 32

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 164

ACB04 Matlák, Ján 28% - Janičová, Eva - Lacko, Miloš - Macková, Zuzana 10% - Rosinová, Adriana 3% -

Rybánska, Katarína - Tkáč, Vojtech - Tonhauser, Peter - Vargová, Žaneta 3%: Právo sociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. - Bratislava : UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 442 s. - (Učebnice Právnickej fakulty)

ISBN 80-7160-190-X

Ohlasy (4):

[o3] 2008 Barancová, Helena - Lacko, Miloš - Olšovská, Andrea - Randlová, Nataša - Škubal, Jaroslav: Vysielanie zamestnancov. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, S. 233

[o3] 2008 Gábriš, Tomáš: Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008, S. 96

[o3] 2008 Barancová, H. - Olsovska, A.: International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations. The Hague : Kluwer Law International, 2008, S. 72

[o4] 2012 Dolobáč, Marcel - Barinková, Milena - Žulová, Jana - Kovalčíková, Martina: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie. Košice : UPJŠ, 2012, S. 11

ACB05 Macková, Zuzana 100%: Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť - štátne sociálne dávky s príkladmi. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2008. - 144 s.

ISBN 978-80-89122-52-3

ACB06 Macková, Zuzana 100%: Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 161 s.

ISBN 978-80-89122-53-0

(4)

[o4] 2010 Gábriš, Tomáš: Právny obzor, Roč. 93 č. 2, 2010, s. 102

[o4] 2009 Čambáliková, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2009, S. 75

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 24,32,39

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita, 2011, S. 151

[o4] 2012 Lacko, Miloš: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 46 [o4] 2011 Hamuľák, Juraj: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie: sekcia občianske právo, slovenská časť. Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie: sekcia pracovné právo,slovenská časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2011, S. 142

[o4] 2012 Jáger, Róbert: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, S. 141

[o4] 2013 Jáger, Róbert - Janigová, Emília: Vývoj právnej úpravy poskytovania sociálnej pomoci na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1939). Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2013, S. 143, 144 [o3] 2013 Masár, Dušan: Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, S. 72

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 12, 13, 160, 168

[o4] 2014 Nováková, Maria: Kolektívne vyjednávanie v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 155

[o4] 2014 Nováková, Maria: Sociálne partnerstvo v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 178

ACB07 Macková, Zuzana 100%: Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť, poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 413 s.

ISBN 978-80-89122-77-6

Ohlasy (3):

[o4] 2013 Balog, Boris - Drgoncová, Jana - Poláčková, Saskia - Potásch, Peter - Siman, Michael - Skorková, Veronika - Soukeníková, Denisa - Šmigová, Katarína - Štefanková, Zuzana - Tóthová, Marcela - Vlha, Martin - Záhora, Jozef: Základy práva. Bratislava : Eurokódex, 2013, S. 70

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovných vzťahov v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 171

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 164

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Macková, Zuzana 100%: Zakladatelia sociálnej politiky = Founders of social policy Lit. 16 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 31, č. 1 (2012), s. 163-181 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Macková, Zuzana 100%: Postavenie pracovného práva v systéme práva Slovenskej republiky = Das Arbeitsrecht im Rechtssystem der Slowakischen Republik

Lit. 30 zázn.

In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 141-155. - ISBN 978-3-200-02915-6 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Macková, Zuzana : Zabezpečenie ženy v materstve rodičovským príspevkom

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 19/2000. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 139-149, res. angl; nem. - ISBN 80-223- 1426-9

(5)

[o4] 2007 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice : Univerzity P. J. Šafárika, 2007, S. 164, 175

[o4] 2009 Barinková, Milena: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Č. 10, 2009, s. 177 AED02 Macková, Zuzana : Transformácia dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 65-76, res. angl; nem. - ISBN 80-223-1946-5

AED03 Macková, Zuzana 100%: Systém sociálnej pomoci -- životné minimum a výška súm dávok v hmotnej núdzi od 1. septembra 2006

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 211-238. - ISBN 978-80-223-2331-4

AED04 Macková, Zuzana 100%: Inštitút minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v pracovnom práve - prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? = The institutes of minimum wage and minimum wage right under socialsecurity law and labour law - a relic or an inevitability of the 3th Millennium?

Lit. 17 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 237-265. - ISBN 978-80-223-2633-9

Ohlasy (2):

[o4] 2013 Dolobáč, Marcel: Tvorba a realizácia pracovného páva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, S. 88 [CD-ROM]

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 166

AED05 Macková, Zuzana 100%: Liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov a dopad na sociálne zabezpečenie zamestnancov

Lit. 20 zázn.

In: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov. - Košice : UPJŠ, 2010. - S. 222-268. - ISBN 978-80-7097-840-5

Ohlasy (1):

[o4] 2013 Žofčinová, Vladimíra: Tvorba a realizácia pracovného páva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, S. 130 [CD-ROM] AED06 Macková, Zuzana 100%: Zabezpečenie zamestnancov v Slovenskej republike v období platobnej

neschopnosti zamestnávateľských subjektov = Social security of employees in case of insolvency of employer in the Slovak Republic = Sozialversicherung vonArbeitnehmern bei der Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeber in der Slowakischen Republik

Lit. 6 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 237-254. - ISBN 978-80-223-2918-7

AED07 Macková, Zuzana 100%: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť z pohľadu práva EÚ a pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky [elektronický dokumnet] = The value of intellectual work for the organization andsociety from the perspective of EU law and labor law and social security law in the Slovak Republic

Lit. 20 zázn.

In: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Košice : UPJŠ, 2010. - S. 289-306. - ISBN 978-80-7097-847-4

URL: http://www.upjs.sk/public/media/5289/Hodnota-dusevnej-prace-pre-organizaciu-a-spolocnost.pdf AED08 Macková, Zuzana 100%: (Nad)štandardná právna úprava dovolenky v Slovenskej republike = (Un)standarde

gesetzliche Regelung des Erholungsurlaubs in der Slowakischen Republik = (Over)standard paid leave in the Slovak republic

(6)

Bratislave, 2011. - S. 175-192. - ISBN 978-80-223-3132-6

AED09 Macková, Zuzana 100%: (Ne)reálnosť zavedenia tzv. odvodového bonusu = (Un)Realität der Einführung von dem sogenannten Abgabenbonus = On proposal of the "Social security payment bonus"

Lit. 20 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 193-211. - ISBN 978-80-223-3132-6

AED10 Macková, Zuzana 100%: Pojem "dieťa" v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia Lit. 18 zázn.

In: Teoretické otázky pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Merkury, 2013. - S. 61-71. - ISBN 978-80-89458-27-1

AED11 Macková, Zuzana 100%: Pracovnoprávna ochrana a sociálne zabezpečenie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Lit. 30 zázn.

In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých článkov. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 98-114. - ISBN 978-80-89458-34-9

AED12 Macková, Zuzana 100%: Otázniky nad splatnosťou mzdy a poistného na sociálne a zdravotné poistenie Lit. 9 zázn.

In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých článkov. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 115-124. - ISBN 978-80-89458-34-9

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB01 Macková, Zuzana 100%: Realizácia ľudských práv na pracovisku s dôrazom na daňovú a odvodovú disciplínu

Recenzované. - Lit. 8 zázn.

In: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. - Košice : ÚPJŠ, 2009. - S. 202-223. - ISBN 978-80-7097-780-4

[Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice, 12.5.2009]

AFB02 Macková, Zuzana 100%: Problém chudoby z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia [elektronický optický disk]

Recenzované. - Lit. 13 zázn.

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba (CD ROM). - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 391-401. - ISBN 978-80-8084-459-2

[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : medzinárodná konferencia. Ružomberok, AFB03 Macková, Zuzana 100%: Postavenie rodiny z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia

Recenzované Lit. 9 zázn.

In: Spoločnosť, kríza, rodina. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 338-354. - ISBN 978-80-8084-610-7 [Spoločnosť, kríza, rodina. 3. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Poprad,

Ohlasy (1):

[o4] 2011 Barinková, M. - Kakaščíková, J.: Právny obzor, roč. 94, č. 1, 2011, s. 68

AFB04 Macková, Zuzana 100%: Potrebujeme nové paradigmy sociálnej ochrany pre 3. tisícročie? = Do we need new paradigms of social protection for the 3rd

Recenzované Lit. 59 zázn.

In: Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. - S.299-333 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-225-3398-0

(7)

[Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : medzinárodná konferencia. Veľký Meder, 17.-18.5.2012]

AFB05 Macková, Zuzana 100%: Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike = Employing persons with disability in the Slovak Republic

Recenzované Lit. 8 zázn.

In: Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce [elektronický zdroj]. - Bratislava :

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. - S. 310-341 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-225-3637-0

[Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : medzinárodná vedecká konferencia. Veľký Meder, 16.-17.5.2013]

AFB06 Macková, Zuzana 100%: Minimálne štandardy v pracovnom práve a v práve sociálneho zabezpečenia - unifikácia alebo diverzifikácia? = Minimum standards in labour law and social security - unification or diversification?

Recenzované Lit. 25 zázn.

In: Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - S. 63-82 [CD-ROM]. - ISBN

978-80-8152-067-9

[Pôsobenie práva v 21. storočí : Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce : medzinárodná vedecká konferencia. Košice, 27.9.2013]

Ohlasy (1):

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 167

AFB07 Macková, Zuzana 100%: Atypické formy zamestnania versus sociálne zabezpečenie = Atypical forms of employment versus social security

Lit. 15 zázn.

In: Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2014. - S. 249-263 [CD-ROM]. - ISBN

978-80-225-3873-2

[Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : medzinárodná vedecká konferencia. Veľký Meder, 15.-16.5.2014]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Macková, Zuzana 100%: Inštitút (zaručenej) minimálnej mzdy - prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? [elektronický dokument]

Recenzované. - Popis urobený 19.2.2009

In: Pracovní právo 2008 - zákonník práce po nálezu Ústavního soudu [elektronický zdroj]. - Brno :

Masarykova univerzita, 2008. - S. 88-102. - ISBN 978-80-210-4770-9. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 341)

[Pracovní právo 2008. Medzinárodná konferencia. Třešť, 1.-3.10.2008] URL: http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008/files/uvod.html

Ohlasy (4):

[o3] 2009 Barancová, Helena - Hodálová, Ivica - Lacko, Miloš - Matlák, Ján - Olšovská, Andrea - Skičková, Dana - Toman, Jozef: Pracovné právo v Európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 37, 38

[o4] 2013 Dolobáč, Marcel: Tvorba a realizácia pracovného páva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, S. 85 [CD-ROM]

[o4] 2013 Križan, Viktor: Tvorba a realizácia pracovného páva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, S. 90, 91 [CD-ROM] [o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 166

(8)

AFC02 Macková, Zuzana 100%: Flexibilita - naj(ne)vhodnejšie riešenie nezamestnanosti? [elektronický dokument] Recenzované

Lit. 4 zázn.

In: Pracovní právo 2010 - flexibilní formy zaměstnávání [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 41-56. - ISBN 978-80-210-5358-8. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No 382)

[Pracovní právo 2010. Medzinárodná konferencia. Třešť, 6.-8.10.2010] URL: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010

POZNÁMKA: vyšlo aj CD ROM - Brno : Masarykova univerzita, 2010 ISBN 978-80-210-5358-8

Ohlasy (2):

[o1] 2011 Vojtovich, Sergej: Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technical University of Liberec, 2011, S. 579 - SSCI

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 167

AFC03 Macková, Zuzana 100%: Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo a reforma dôchodkového systému v Slovenskej republike = Social dialogue, social partnership and reform of the pension system in the Slovak republic

Recenzované Lit. 39 zázn.

In: Pracovní právo 2011 - Sociální dialog [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 112-139 [online]. - ISBN 978-80-210-5438-7. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No 406 [online]) [Pracovní právo 2011 : mezinárodní vědecká konference. Třešť, 5.-7.10.2011]

URL: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2011/

POZNÁMKA: Vyšlo aj CD ROM - Brno : Masarykova univerzita, 2012 : S. 112-139. - ISBN 978-80-210-5438-7

Ohlasy (3):

[o4] 2013 Černá, Ľubica: Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied '13. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013, S. 98

[o4] 2014 Nováková, Mária: Kolektívne vyjednávanie v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 155, 161

[o4] 2014 Nováková, Mária: Sociálne partnerstvo v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 179, 181

AFC04 Macková, Zuzana 100%: Závislá práca, jej znaky a poistné vzťahy = Dependent labour, its characteristics and social insurance relations

Recenzované Lit. 9 zázn.

In: Pracovní právo 2012 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 132-151 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-210-6084-5. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 440)

[Pracovní právo 2012 : mezinárodní vědecká konference. Třešť, 3.-5.10.2012] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Macková, Zuzana : Smernice Rady z 19. októbra 1992 č. 92/85 EHS o ochrane matiek

In: Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. - Bratislava : Prosperity, 1999. - S. 71-77. - ISBN 80-968219-2-X

[Medzinárodné sympózium. Trenčianske Teplice, máj 1999]

AFD02 Macková, Zuzana : Zneužitie práva v oblasti sociálneho zabezpečenia. - (Dies Luby Iurisprudentiae ; Nr. 6) In: Zákaz zneužitia práva. 6. Lubyho právnické dni. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - S. 249-270. - ISBN 80-89047-00-9

[Zákaz zneužitia práva. 6. Lubyho právnické dni. Omšenie, 20. a 21. september 2000]

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Čečotová, Vlasta: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2005, S. 219

(9)

AFD03 Macková, Zuzana 100%: Ochrana osobitných pracovných kategórií v slovenskom pracovnom práve

In: Pracovné právo v zjednotenej Európe : Das Arbeitsrecht im vereinigten Europa. - Žilina : Eurokódex, 2004. - S. 259-277, res. angl. - ISBN 80-88931-33-9

[Pracovné právo v zjednotenej Európe : Das Arbeitsrecht im vereinigten Europa. Omšenie, 8.-10. september 2004]

Ohlasy (2):

[o3] 2010 Barancová, Helena: Zákonník práce - komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, S. 36

[o4] 2012 Dolobáč, Marcel - Barinková, Milena - Žulová, Jana - Kovalčíková, Martina: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie. Košice : UPJŠ, 2012, S. 128, 293

AFD04 Macková, Zuzana : Právo sociálneho zabezpečenia SR vo vzťahu k právu EÚ. - (Spoločnosť)

In: Slovensko v procese európskej integrácie. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 71-86. - ISBN 80-7165-551-1

[Slovensko v procese európskej integrácie. Bratislava, 10.-11.12.2005]

AFD05 Macková, Zuzana : Dôchodková reforma - jej klady a zápory [elektronický optický disk (CD ROM)] In: "Dôchodková reforma - jej klady a zápory" : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, 2006. - S. 39-49

["Dôchodková reforma - jej klady a zápory". Bratislava, 25.5.2006]

AFD06 Macková, Zuzana 50% - Barinková, Milena 50%: Postavenie a úloha rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti o rodinných príslušníkov

Recenzované

In: Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : SAP, 2008. - S. 46-59. - ISBN 978-80-8095-040-8 [Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Vedecká konferencia. Bratislava, 23.-24.10.2008]

AFD07 Macková, Zuzana 100%: Reforma sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike (uskutočnila sa v Slovenskej republike naozaj "reforma" sociálneho zabezpečenia, ktorá je v súlade s cieľmi a právom Európskej únie?)

Recenzované

In: Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 218-259. - ISBN 978-80-7160-258-3

[Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. Medzinárodná konferencia. Kaskády, 5.-6.12.2007]

AFD08 Macková, Zuzana 100%: Pozastavenie sa nad navrhovaným zrušením minimálnych mzdových nárokov (§ 120 Zákonníka práce)

Recenzované Lit. 11 zázn.

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 42-52. - ISBN 978-80-7160-319-1. - ((Sympóziá, kolokviá, konferencie)) [Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011]

AFD09 Macková, Zuzana 100%: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia : (jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabezpečenia cez sociálne poistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnemu zabezpečeniu na úrovni životného minima- t.j. k odvodovému bonusu?)

Lit. 12 zázn.

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 1 (2011), s. 25-65

[Sociálne zabezpečenie: doterajšie výsledky a perspektívy : konferencia. Bratislava, 4.-5.11.2010]

AFD10 Macková, Zuzana 100%: Sociálne zabezpečenie pri voľnom pohybe osôb v rámci EÚ = Social security in free movement of persons within the EU

Recenzované Lit. 5 zázn.

In: Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 169-181. - ISBN 978-80-7160-311-5

(10)

21.-23.10.2010]

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011 S. 425-429ISBN 978-80-7160-311-5

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 ISBN 978-80-7160-301-6

AFD11 Macková, Zuzana 100%: Sociálne zabezpečenie a sociálny štát v 3. tisícročí - prežitok alebo nevyhnutnosť? Recenzované

Lit. 36 zázn.

In: Priority sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2012. - S. 59-81. - ISBN 978-80-8095-083-5

[Priority sociálneho zabezpečenia : vedecká konferencia. Bratislava, 8.-9.11.2012]

Ohlasy (2):

[o3] 2013 Barinková, Milena - Žofčinová, Vladimíra: Ius et administratio, roč. [10], č. 2, 2013, s. 10, 13 [o3] 2013 Masár, Dušan: Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, S. 67, 69 AFD12 Macková, Zuzana 100%: Niekoľko poznámok k "veľkej" novele Zákonníka práce

Recenzované Lit. 15 zázn.

In: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 41-53. - ISBN 978-80-7160-327-6 [Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011) : vedecká konferencia. Bratislava, 21.12.2011]

AFD13 Macková, Zuzana 100%: Solidarita (medzigenerečná a celospoločenská) v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky

Lit. 23 zázn.

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM, 2013. - S. 477-490 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-561-0030-1

[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Poprad, 21.-22.3.2013]

AFD14 Macková, Zuzana 100%: Sociálna ochrana v Slovenskej republike v období hospodárskej krízy Recenzované

Lit. 8 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1523-1538 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) [Bratislavské právnické fórum 2013 : Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodarstve : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013]

AFD15 Macková, Zuzana 100%: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike - fikcia alebo realita?

Lit. 8 zázn.

In: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 60-91. - ISBN 978-80-7380-497-8. - (Slovenské zborníky)

[Právne postavenie osôb so zdravotným postihnutím a hodnotové smerovanie spoločnosti : medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 10.12.2013]

AFD16 Macková, Zuzana 100%: Úloha univerzity z pohľadu hodnôt práva Lit. 22 zázn.

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : Univerzita ako miesto dialógu [elektronický zdroj]. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 564-572 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-561-0151-3

[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : Univerzita ako miesto dialógu : medzinárodná vedecká konferencia. 7., Poprad, 29.-30.4.2014]

(11)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Matlák, Ján - Macková, Zuzana : Mzdová učtáreň : Aktuálna príručka pre mzdovú prax. - Bratislava : Dashöfer, 1998. - 1 zv. (na voľných listoch)

ISBN 80-967968-2-8

BAB02 Macková, Zuzana 10% - Piršelová, Dagmar - Horváthová, Miluška : Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... : o rodičovskom príspevku ; o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v otázkach a odpovediach ; o pokladničnej agende ; o zmenách v účtovníctve od1.1.2003 ; o výpočte dávok nemocenského poistenia. - 1. vyd. - Žilina : ajfa + avis, 2002. - 248 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 10, 4/2002)

ISBN 80-88813-39-5

BAB03 Macková, Zuzana 26% - Piršelová, Dagmar - Horváthová, Miluška : Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... : o odvodoch do fondov : o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú : o platení príspevkov na doplnkové dôchodkové poisteniezamestnancov : o stravovaní a stravnom zamestnancov : o nemocenskom poistení žiakov a študentov : o dlhodobom majetku neziskovej organizácie. - Žilina : ajfa + avis, 2003. - 258 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 11, 2/2003)

ISBN 80-88813-41-7

BAB04 Vojnarová, Anna - Balážová, Zlatica - Mačuha, Miroslav - Macková, Zuzana 20%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... : o novele Zákonníka práce ; o pracovnom čase a dovolenke po poslednej novele ZP ; o mesačnej minimálnej mzde a minimálnych mzdovýchnárokoch ; o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa. - Žilina : ajfa + avis, 2003. - 204 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 11, 3/2003) ISBN 80-88813-42-5

BAB05 Macková, Zuzana 41% - Piršelová, Dagmar - Vojnarová, Anna : Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : o náhrade príjmu zamestnanca v prípade dočasnej PN ; o dávkach nemocenského poistenia ; o nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov v roku 2004 ; odaňovom bonuse v roku 2004 ; o formách pracovného pomeru a pracovnoprávnych vzťahov. - Žilina : ajfa + avis, 2004. - 207 s. - (Praktické príručky pre podniky a

podnikateľov ; Ročník 12, 2/2004)

BAB06 Macková, Zuzana 27% - Piršelová, Dagmar - Vojnarová, Anna : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o zmene výšky všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2003 ; o zmenách v dávkach nemocenského poistenia; o zákone o rodičovskom príspevku ; o výkone práce vo verejnom záujme ; o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o zodpovednosti za škodu v pracovnom práve ; o úprave súm štátnych sociálnych dávok od 1. septembra 2004. - Žilina :ajfa + avis, 2004. - 249 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 12, 3/2004)

BAB07 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 35% - Balážová, Zlatica - Mačuha, Miroslav : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2004 ; o zmenách v zákone o sociálnompoistení ; o zmene výšky minimálnej mzdy a jej vplyve na odvody do fondov ; o štátnych sociálnych dávkach ; o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času ; o odmeňovaní v nepretržitých prevádzkach. - Žilina : ajfa + avis, 2004. - 240 s. - (Prakticképríručky pre podniky a

podnikateľov ; Ročník 12, 4/2004)

BAB08 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 45% - Hvojník, Igor : Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2004 ; o nemocenskom poistení, poistení v nezamestnanosti, garančnom poistení, úrazovom poistení od1. januára 2004 ; o prídavku na dieťa ; o dôchodkovom poistení od 1. januára 2004. - Žilina : ajfa + avis, 2004. - 273 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 12, 1/2004)

ISBN 80-88813-44-1

(12)

vedieťmzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ; o odvodoch do fondov (konatelia,spoločníci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) ; o zmenách v cestovných náhradách od 1.4.2005 ; o novelách zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o určovaní tarifného platu pedagogickým zamestnancom ; osociálnom fonde. - 1. vyd. - Žilina : ajfa + avis, 2005. - 232 s. - (Praktické príručky pre podniky a

podnikateľov ; Ročník 13, 2/2005)

BAB10 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 50%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o zmenách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti platných od 1.1.2005 ; o nových tlačivách k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň ; oopravách chýb pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ; o zmenách v zákone o sociálnom poistení ; o zmenách v zdravotnom a sociálnom poistení a ich vplyve na platenie odvodov do fondov od 1.1.2005. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa +avis, 2005. - 224 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 13, 1/2005)

BAB11 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 28% - Vojnarová, Anna - Balážová, Zlatica - Kováčová, Jana : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2005 ; o vplyve zmenyvýšky minimálnej mzdy od 1. októbra 2005 na odvody do fondov ; o dovolenke ; o skončení pracovného pomeru ; o pracovnej disciplíne. - 1. vyd. - Žilina : ajfa + avis, 2005. - 234 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 13, 4/2005)

BAB12 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 49% - Hvojník, Igor : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o novelách zákonov v súvislosti s daňou z príjmu ; o rodičovskom príspevku ; o zmene výšky všeobecného vymeriavaciehozákladu za kalendárny rok 2004 ; o novej úprave životného minima od 1. júla 2005 ; o vymeriavacom základe SZČO od 1. júla 2005 a odvodoch do fondov ; o starobnom dôchodkovom sporení ; o novelách v dôchodkovom sporení ; o aplikácii zákona o ochraneosobných údajov. - 1. vyd. - Žilina : ajfa + avis, 2005. - 226 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 13, 3/2005)

BAB13 Macková, Zuzana 50% - Piršelová, Dagmar - Mačuha, Miroslav - Rosenbergerová, Alžbeta : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o konateľoch a odvodoch do fondov ; o zmene výšky všeobecného vymeriavacieho základu zakalendárny rok 2005 a jej vplyve v sociálnej oblasti ; o vymeriavacom základe SZČO od 1.7.2006 a odvodoch do fondov ; o povinnostiach zamestnávateľov v priebehu roku 2006 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti ; o stravovaní zamestnancov; o novele zákona o

odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme ; Personálna práca. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2006. - 250 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 14, 2/2006)

BAB14 Macková, Zuzana 56% - Piršelová, Dagmar - Rosenbergerová, Alžbeta - Hvojník, Igor : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; o životnom minime a jeho vplyve na sociálne dávky od 1 júla 2006 ; o zmenách v sociálnompoistení od 1. augusta 2006 ; o garančnom poistení a odvodoch do fondov od 1. augusta 2006 ; o zmenách v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ; o sociálnom fonde v roku 2006 ; o životnom minime pri dani z príjmov a použití sociálneho fondu; o odmeňovaní

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o zmenách v dôchodkovom poistení a sporení. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2006. - 255 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 14,3/2006)

BAB15 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 64%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja ; personálna práca ; o daňovom bonuse v roku 2006 ; o povinnostiach zamestnávateľov po skončení roku 2006 (v súvislosti so zdaňovanímpríjmov zo závislej činnosti) ; o zmene výšky minimálnej mzdy od 1. októbra 2006 a odvodoch do fondov ; o zvyšovaní dôchodkov. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2006. - 223 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ;Ročník 14, 4/2006)

BAB16 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 25% - Hvojník, Igor : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o zmenách v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej

(13)

činnosti za rok 2005 ; o potvrdeniach o zdaniteľnýchpríjmoch zo závislej činnosti za rok 2005 ; o novele zákona o dani z príjmov a jej aplikácii v roku 2006 ; o stravnom a stravovaní zamestnancov k 1.1.2006 ; o zmenách v zdravotnom poistení od 1.1.2006 a odvodoch do fondov na účely sociálneho poistenia azdravotného poistenia od 1.1.2006 ; o novelách v dôchodkovom poistení, starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení ; Personálna práca. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2006. - 235 s. - (Praktické príručkypre podniky a podnikateľov ; Ročník 14, 1/2006)

ISSN 1336-5002

BAB17 Macková, Zuzana 19 % - Vojnarová, Anna - Rosenbergerová, Alžbeta - Kováčová, Jana - Piršelová, Dagmar - Mačuha, Miroslav - Balážová, Zlatica : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Životné minimum a jeho vplyv na sociálne dávky od 1. júla 2007. -1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 3/2007)

ISSN 1336-5002

BAB18 Macková, Zuzana 66% - Piršelová, Dagmar : Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : Aktualizácia legislatívneho vývoja o dohode o pracovnej činnosti a odvody do fondov od 1. septembra 2007; o štátnych sociálnych dávkach a úprave ich súm od 1. septembra2007 ; o konateľoch a odvodoch do fondov od 1. októbra 2007 ; o zmene výšky minimálnej mzdy od 1. októbra 2007 a odvodoch do fondov. - 1. vyd. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 231 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 4/2007)

ISSN 1336-5002

BAB19 Macková, Zuzana 55% - Vojnarová, Anna - Rosenbergerová, Alžbeta - Kováčová, Jana : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o ustanovení sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 a jej vplyve vsociálnej oblasti ; o príspevku pri narodení dieťaťa ; o náhrade príjmu pri dočasnej PN ; o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov ; o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v otázkach a odpovediach a zmenách od 1.7.2007 ; o zákone ovýkone práce vo verejnom záujme. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 2/2007)

ISSN 1336-5002

BAB20 Piršelová, Dagmar 37% - Macková, Zuzana 52% - Rosenbergerová, Alžbeta 8% - Ješinová, Ružena 3%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2007 ; oostatných povinnostiach na začiatku roku 2008 ; o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2008 ; o zmenách v sociálnom poistení od 1.1.2008 ; o zmenách v zdravotnom poistení a platení preddavkov na zdravotné poistenie od 1.1.2008 ; o platenípoistného do fondov od 1.1.2008 ; o zmenách v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2008 ; o nových platových tarifách v štátnej službe od 1.1.2008. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 225 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 16, 1/2008, ISSN 1336-5002) ISSN 1336-5002

BAB21 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 38% - Hvojník, Igor : Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2006 ; o zmene zákona o dani z príjmov zozávislej činnosti v roku 2007 ; o zmene najvyššieho a

najnižšieho mesačného vymeriavacieho základu na platenie preddavkov na zdravotné poistenie a odvodoch do fondov od 1. januára 2007 ; o zmenách predpisov v dôchodkovom poistení. - 1. vyd. [seriálovámonografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 215 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 1/2007) ISSN 1336-5002

Ohlasy (2):

[o3] 2009 Barinková, Milena - Trojan, Ján: Pracovné právo 21. storočia. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 181 [o4] 2009 Barinková, Milena -- Žofčinová, Vladimíra: Vplyv sociálnej funkcie zdaňovania na sociálne istoty občana. In: Občan a verejná správa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, S. 88

BAB22 Macková, Zuzana 38% - Mačuha, Miroslav 6% - Vojnarová, Anna 11% - Balážová, Zlatica 11% - Kovácová, Jana 11% - Hvojník, Igor 23%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia legislatívneho vývoja o prídavku na dieťa a príplatku k prídavku nadieťa ; o príspevku pri narodení dieťaťa ; o výške

(14)

pracovnej pohotovosti po novelizácii Zákonníka práce ; o Zákonníku práce v otázkach a odpovediach ;o zmenách v dôchodkovom poistení, starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2008. - 226 s. - (Praktické príručky pre podniky a

podnikateľov ; Ročník 16, 2/2008)

BAB23 Piršelová, Dagmar 37% - Macková, Zuzana 52% - Rosenbergerová, Alžbeta 8%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o nepeňažných príjmoch zo závislej činnosti ; o stravnom a stravovaní zamestnancov ; o zvýšení životnéhominima od 1. júla 2008 vo vzťahu k dani z príjmov fyzických osôb ; o duálnom zobrazovaní a zaokrúhľovaní peňažných údajov v súvislosti s prechodom na euro ; o platení poistného do fondov od 1. júla 2008 ; o zmene sumy všeobecného vymeriavacieho základu zakalendárny rok 2007 a jej vplyve v sociálnej oblasti ; o zmene výšky súm životného minima od 1. júla 2008 a jej vplyve na dávky v sociálnej oblasti ; o úprave súm niektorých štátnych sociálnych dávok od 1. septembra 2008 ; o zmene výšky súm dávok apríspevkov v hmotnej núdzi od 1. septembra 2008. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2008. - 207 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 16, 3/2008, ISSN 1336-5002)

ISSN 1336-5002

BAB24 Braxatorisová, Eva - Macková, Zuzana 20% - Mazancová Tatiana - Dobiš, Viktor - Duba, Stanislav - Štefíková, Elena - Kovács, Anton - Pecháčová, Tatjana - Čierna, Dagmar - Piršelová, Dagmar : Lekár s.r.o. : návod na založenie zdravotníckejs.r.o. a jej úspešné vedenie 1. - Bratislava : RAABE, 2009. - [443] s. aktualizácia marec 2010

ISBN 978-80-89182-12-1

BAB25 Piršelová, Dagmar 21% - Macková, Zuzana 60% - Balážová, Zlatica 5% - Kováčová, Jana 11% - Hvojník, Igor 3%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o novele zákona o dani z príjmov - účinnej od 1. marca 2009 ; o novomštvrťročnom prehľade o preddavkoch na daň, dani a daňovom bonuse ; o zvýšení stravného a príspevkov na stravovanie zamestnancov ; o novele zákona o sociálnom poistení ; o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 a jej vplyve vsociálnej oblasti ; o platení poistného do fondov od 1. júla 2009 ; o lfexikonte ; o dňoch pracovného pokoja ; o zmenách v zákone o výkone práce vo verejnom záujme ; o zmenách v oblasti dôchodkov. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis,2009. - 225 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 17, 2/2009, ISSN 1336-5002)

BAB26 Piršelová, Dagmar 43% - Macková, Zuzana 37% - Rosenbergerová, Alžbeta 13% - Ješinová, Ružena 7%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : aktualizácia legislatívneho vývoja o vysporiadaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 s daňou zpríjmov za rok 2008 ; o vyplnení štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia o vyučtovaní dane za rok 2008 ; o nových tlačivách vydaných v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (pre ukončenie roku 2008 a na rok 2009) ; o zmenách zákona o daniz príjmov a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2009 ; o platení poistného do fondov od 1. januára 2009 ; o zmenách v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o platoch štátnych zamestnancov v eurách od 1. januára2009. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2009. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 17, 1/2009, ISSN 1336-5002)

BAB27 Piršelová, Dagmar 30% - Macková, Zuzana 70%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : aktualizácia

legislatívneho vývoja o zvýšení životného minima od 1. júla 2009 vo vzťahu k dani z príjmov fyzických osôb ; o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia zarok 2008 a dani z príjmov za rok 2009 ; o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti osobitných skupín zamestnancov v roku 2009 (štatutárov, spoločníkov a konateľov s.r.o., dôchodcov, študentov) ; o špecifických skupinách a odvodoch do fondov od 1. júla 2009; o sumách životného minima od 1. júla 2009 a ich vplyve na dávky v sociálnej oblasti ; o náhradách príjmu zamestnanca v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a dávkach nemocenského poistenia. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis,2009. - 231 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 17, 3/2009, ISSN 1336-5002)

BAB28 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana 50%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia legislatívneho vývoja o povinnostiach zamestnávateľov začiatkom roku 2011, týkajúcich sa príjmov zo závislej činosti ; o zvýšení minimálnej mzdy vo vzťahu kdani z príjmov v roku 2011 ; o sociálnom fonde ; o nezdaniteľných

(15)

sumách základu dane na roky 2010 a 2011 ; o podiele zaplatenej dane na osobitné účely za rok 2010 ; o invalidite a podmienkach nároku na invalidný dôchodok od 1. januára 2010. - 1. vyd.[seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2010. - 201 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 18, 4/2010, ISSN 1336-5002)

BAB29 Piršelová, Dagmar 50% - Macková, Zuzana 30% - Mačuha, Miroslav 10% - Hvojník, Igor 10%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o zvýšení životného minima od 1. júla 2009 vo vzťahu k dani z príjmov po novele zákona odani z príjmov ; o zvýšení minimálnej mzdy vo vzťahu k dani z príjmov z roku 2010 ; o nových tlačivách pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 ; o zamestnaneckej prémii za rok 2009 po vydaní nových tlačív ; ozmenách v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2010 (týkajúcich sa oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti) ; o vyplnení "nového" hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2009 ; o zmenách v sociálnom poistení a v zdravotnom poistení od 1. januára 2010 ;o minimálnej mzde od 1. januára 2010 ; o zmenách v oblasti dôchodkov. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2010. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 18, 1/2010, ISSN 1336-5002)

BAB30 Čierna, Dagmar 25% - Piršelová, Dagmar 40% - Macková, Zuzana 35%: Lekár s.r.o. : návod na založenie zdravotníckej s.r.o. a jej úspešné vedenie. - Bratislava : RAABE, 2011. - [166] s.

aktualizácia september 2011 ISBN 978-80-89182-12-1

BAB31 Piršelová, Dagmar 56% - Macková, Zuzana 44%: Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : aktualizácia legislatívneho vývoja o zvýšení stravného vo vzťahu k príspevkom na stravovanie zamesntancov ; o tlačivách potrebných pri zdaňovaní príjmov zo závislejčinnosti ; o finančnej pomoci od štátu v súvislosti s povodňami ; o nezdaniteľných sumách základu dane na rok 2011 ; o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010 na aktuálnych tlačivách ; o vyplnení hlásenia o vyúčtovanídane za rok 2010 ; o zmenách zákona o dani z príjmov od 1. januára 2011 ; o platení poistného od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2011. - 223 s. - (Praktické príručky pre podniky apodnikateľov ; Ročník 19, 1/2011, ISSN 1336-5002)

BAB32 Čierna, Dagmar 25% - Piršelová, Dagmar 40% - Macková, Zuzana 35%: Lekár s.r.o. : Odvody do fondov z pracovnoprávnych vzťahov z pracovného pomeru. - Bratislava : RAABE, 2012. - [166] s.

aktualizácia marec 2012. - akutalizácia október 2012 ISBN 978-80-89182-12-1

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01 Macková, Zuzana : Pracovný pomer a odvody do fondov : Ako vypočítať vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa?

In: Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. - Bratislava : Raabe, 2007. - S. 2-22 (časť D)

Ohlasy (1):

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovných vzťahov v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 172

BBB02 Macková, Zuzana 100%: Odvody do fondov z pracovnoprávnych vzťahov z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy

aktualizácia január 2013

In: Lekár s.r.o. - Bratislava : RAABE, 2013. - S. [1-24]. - ISBN 978-80-89182-12-1

Ohlasy (1):

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovných vzťahov v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 172

BBB03 Macková, Zuzana 100%: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do fondov od 1. januára 2013 - tabuľky

(16)

In: Lekár s.r.o. - Bratislava : RAABE, 2013. - S. [1-30]. - ISBN 978-80-89182-12-1

POZNÁMKA: vyšlo aj - Poradca súkromného lekára. - Bratislava : RAABE, 2013S [1-56]ISBN 80-89182-02-X

vyšlo aj - Privátny lekár. - Bratislava : RAABE, 2013S [1-46]ISBN 978-80-89182-73-2

vyšlo aj - Privátna zubná prax. - Bratislava : RAABE, 2013. - S [1-56]. - ISBN 978-80-89182-31-2

BBB04 Macková, Zuzana 100%: Odvody do fondov z pracovnoprávnych vzťahov z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy

Lit. 1 zázn.

In: Lekár s.r.o. : aktualizácia máj 2014. - Bratislava : Raabe, 2014. - S. [1-38]. - ISBN 978-80-89182-12-1 BBB05 Macková, Zuzana 100%: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do fondov

od 1. januára 2014 - tabuľky

In: Lekár s.r.o. : aktualizácia máj 2014. - Bratislava : Raabe, 2014. - S. [1-30]. - ISBN 978-80-89182-12-1 BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Matlák, Ján - Barancová, Helena - Macková, Zuzana : Právo sociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995. - 172 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)

ISBN 80-7160-012-1

Ohlasy (4):

[o4] 1999 Barinková, Milena: Právny obzor, roč. 82, 1999, č. 4, s. 345

[o3] 1998 Gregorová, Zdeňka: Důchodové systémy. Masarykova univerzita, 1998, S. 28, 76, 144, 155, 175 [o4] 1997 Čič, Milan - Azud, Ján - Bröstl, Alexander - Cibulka, Ľubor - Feťková, Gabriela - Fogaš, Ľubomír: Komentár k Ústave SR. Martin : Matica slovenská, 1997, S. 202

[o3] 2014 Lacko, Miloš: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, S. 114, 117

BCI02 Macková, Zuzana 100%: Praktické príklady z práva sociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 72 s. - (Príručka Právnickej fakulty Univerzity Komenskéhov Bratislave)

ISBN 978-80-7160-273-6

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch

BDE01 Macková, Zuzana : Nová právna úprava nemocenského poistenia v Slovenskej republike od 1.1.2004 In: Právo a zaměstnání. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 16-24

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Macková, Zuzana : Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia In: Hospodárske noviny. - Roč. 6, č. 244 (1998), s. 7

BDF02 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 156 (1995), s. 8 BDF03 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 159 (1995), s. 16 BDF04 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 170 (1995), s. 12 BDF05 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

(17)

BDF06 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 218 (1995), s. 12 BDF07 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 225 (1995), s. 19 BDF08 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 240 (1995), s. 11 BDF09 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 106 (1995), s. 15 BDF10 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 109 (1995), s. 16 BDF11 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 191 (1995), s. 20 BDF12 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 208 (1995), s. 8 BDF13 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 41, č. 22 (1995), s. 10-11 BDF14 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 146 (1995), s. 8 BDF15 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 211 (1995), s. 11 BDF16 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 245 (1995), s. 20 BDF17 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 163 (1995), s. 16 BDF18 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 86 (1995), s. 15 BDF19 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 221 (1995), s. 11 BDF20 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 41. č. 19 (1995), s. 10-11 BDF21 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 103 (1995), s. 12 BDF22 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 83 (1995), s. 8 BDF23 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 115 (1995), s. 8 BDF24 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

(18)

BDF25 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 168 (1995), s. 1-2, 3, 7 BDF26 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 235 (1995), s. 15 BDF27 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 95 (1995), s. 16 BDF28 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 112 (1995), s. 8 BDF29 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 3, č. 153 (1995), s. 16

BDF30 Macková, Zuzana : Ako postupovať po pracovnom úraze : Platba podľa novely č. 231 In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 242 (1996) , s. 9

BDF31 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 51 (1996), s. 16 BDF32 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 80 (1996), s. 12 BDF33 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 12 (1996), s. 15

BDF34 Macková, Zuzana : Zamestnanec - živnostník a odvody, Fond zamestnanosti - pomerný príspevok, Vrátenie prídavkov na deti, Hmotná zodpovednosť

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 199 (1996), s. 19 BDF35 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 20 (1996), s. 8 BDF36 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 63 (1996), s. 19 BDF37 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 67 (1996), s. 20 BDF38 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 149 (1996), s. 20

BDF39 Macková, Zuzana : Aj zákony majú svoje medzery : Ad: Poistné študentov vysokých škôl In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 193 (1996), s. 20

BDF40 Macková, Zuzana : Dohoda o pracovnej činnosti a poistné In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 25 (1996), s. 8

BDF41 Macková, Zuzana : Choroba a platenie ako spoločník a zamestnanec In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 183 (1996), s. 22

BDF42 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

(19)

BDF43 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 76 (1996), s. 16 BDF44 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 127 (1996), s. 8

BDF45 Macková, Zuzana : Právna úprava odstupného, Výživné na dieťa, Príspevok do Fondu zamestnanosti SR In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 20 (1996), s. 10

BDF46 Macková, Zuzana : Náhrada za dovolenku, Doplatok na poistnom v ČR, Platiteľ rodičovského príspevku, Vrátenie preplatku, Hmotná zodpovednosť, Výška vdoveckého dôchodku

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 19 (1996), s. 10-11

BDF47 Macková, Zuzana : Podnikanie v zahraničí a platby do fondov, Poistné u dôchodcu - podnikateľa, Minimálna mzda a primerané poistné, Základ pre poistné

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 145 (1996), s. 7 BDF48 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 197 (1996), s. 24 BDF49 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 220 (1996), s. 20

BDF50 Macková, Zuzana : Rodičovský príspevok a uchádzač o zamestnanie, Výška vdoveckého dôchodku, Hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie, Informácie o voľných miestach, Dovolenka a výplata podpory In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 173 (1996), s. 11

BDF51 Macková, Zuzana : Spresnenie

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 30 (1996), s. 8 BDF52 Macková, Zuzana : Akcionári a platenie poistného

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 139 (1996), s. 10

BDF53 Macková, Zuzana : O platení rozhoduje pracovnoprávny vzťah In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 227 (1996), s. 15

BDF54 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 44 (1996), s. 15 BDF55 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 122 (1996), s. 8 BDF56 Macková, Zuzana : Povinné príspevky?

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 23 (1996), s. 10

BDF57 Macková, Zuzana : Dodatočné zaplatenie poistného, Neospravedlnená neprítomnosť v práci In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 5 (1996), s. 11

BDF58 Macková, Zuzana : Minimálna mzda, životné minimum a existenčné minimum, Posudzovanie žiadosti, Príspevok na pracovné miesto, Poskytnutie príspevku, zverejňovanie podmienok, Poistné a príspevok In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 6 (1996), s. 10-11

BDF59 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 1 (1996), s. 12 BDF60 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

(20)

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 89 (1996), s. 24

BDF61 Macková, Zuzana : Informácie o zamestnaní, Výška hmotného zabezpečenia, Výplata hmotného

zabezpečenia počas pobytu v cudzine, Ukončenie pracovného pomeru a nárok na hmotné zabezpečenie, Doba zamestnania na účely zákona o zamestnanosti, Poskytovaniepredčasného starobného dôchodku

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 18 (1996), s. 10-11

BDF62 Macková, Zuzana : Odmeny spoločníkov a platby do fondov, Občan ČR a platenie poistného na Slovensku In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 213 (1996), s. 15

BDF63 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 110 (1996), s. 20 BDF64 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 171 (1996), s. 20

BDF65 Macková, Zuzana : Živnostník - študent a odvody do fondov, činnosť popri hlavnom zamestnaní, Odvody spoločníka - konateľa, Platenie do Fondu zamestnanosti SR z čiastočnej náhrady telefonických hovorov In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 230 (1996), s. 9

BDF66 Macková, Zuzana : Fond zamestnanosti a pracovná neschopnosť : Poberateľ starobného dôchodku a ustanovenie § 51a ods. 1 zákona NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 10 (1996), s. 10-11 BDF67 Macková, Zuzana : Minimálna mzda

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 11 (1996), s. 10

BDF68 Macková, Zuzana : Nesplnenie oznamovacej povinnosti, Povinnosť platenia poistného na zdravotné poistenie, Nárok na dovolenku, Pomerný starobný dôchodok, Dôchodok manželky, Vdovský dôchodok In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 25-26 (1996), s.20-21

BDF69 Macková, Zuzana : Odvody do fondov a dohoda o pracovnej činnosti In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 233 (1996), s. 19

BDF70 Macková, Zuzana : Platenie poistného z odstupného a z odmien, Evidenčné listy, Dvojnásobné poistné? In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 22 (1996), s. 10-11

BDF71 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 232 (1996), s. 15 BDF72 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 162 (1996), s. 12 BDF73 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 163 (1996), s. 10

BDF74 Macková, Zuzana : Povinnosť platiť poistné, Príspevok do Fondu zamestnanosti, Poskytovanie

nemocenského pri výkone viacerých zamestnaní, Dobrovoľne nezamestnaní a platenie poistného, Peňažná pomoc v materstve, Poberateľ dôchodku a plateniepoistného, Výkon vojenskej služby a platenie poistného In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 9 (1996), s. 10-11

BDF75 Macková, Zuzana : Príjem a vymeriavací základ In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 148 (1996), s. 11

BDF76 Macková, Zuzana : Vymeriavací základ, Oznamovacia povinnosť, Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 7 (1996), s. 10-11

(21)

BDF77 Macková, Zuzana : Zahraničný spoločník s.r.o. nemusí platiť In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 82 (1996), s. 16

BDF78 Macková, Zuzana : Koľko odvádzajú študenti?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 239 (1997), s. 2/príloha

BDF79 Macková, Zuzana : Mám vyrovnať platby?, Platia iba "prevádzkujúci", Pokračovanie v živnosti pri úmrtí podnikateľa

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 5 (1997), s. 6

BDF80 Macková, Zuzana : Mesačný príjem a sociálne dávky : Priemerný zárobok na určenie podpory v nezamestnanosti

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 204 (1997), s. 19

BDF81 Macková, Zuzana : Neplatí ani zamestnanec ani zamestnávateľ In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 92 (1997), s. 19

BDF82 Macková, Zuzana : Odvody do fondov a dohoda In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 187 (1997), s. 22

BDF83 Macková, Zuzana : Poskytovanie hmotného zabezpečenia, Predstihové konanie In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 43, č. 1 (1997), s. 10

BDF84 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 139 (1997), s. 12 BDF85 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 208 (1997), s. 20

BDF86 Macková, Zuzana : Prídavky na deti a starostlivosť o blízku osobu In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 203 (1997), s. 19

BDF87 Macková, Zuzana : Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, Príspevok na zakúpenie vykurovacieho telesa, Poskytnutie príspevku na celkovú opravu motorového vozidla

In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 43, č. 6, (1997), s. 10-11 BDF88 Macková, Zuzana : Žiadosť posúdi poisťovňa

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 193 (1997), s. 19

BDF89 Macková, Zuzana : Dohoda o pracovnej činnosti a platenie poistného odvodu In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 127 (1997), s. 15

BDF90 Macková, Zuzana : Nárok na rodinné prídavky : Kedy a ktorým osobám vzniká právo poberať túto sociálnu dávku?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 242 (1997), s. 8 BDF91 Macková, Zuzana : Platenie odvodov do fondov

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 5 (1997), s. 8 BDF92 Macková, Zuzana : Potrebujete poradiť?

In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 238 (1997), s. 20

BDF93 Macková, Zuzana : Účasť vymedzuje zákon : Vypomáhajúca osoba a platenie poistného v nezamestnanosti In: Hospodárske noviny. - Roč. 5, č. 146 (1997), s. 15

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :