• No results found

บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

บทที่ 4 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ

การเตรียมการของวิทยาลัยการจัดการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 1. การเตรียมเอกสาร ก. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีหรือรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ทั้งนี้ รูปแบบการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปี ควรมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 1) ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 2) ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยการจัดการ ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบ และกลไกประกันคุณภาพของวิทยาลัยการจัดการ สรุปผล การปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็น ตาราง) 3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมาย ในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารวิทยาลัยการจัดการให้เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบแลกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ เผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(2)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ นักวิจัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน วิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก วิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บริหารทุกรดับของวิทยาลัย การจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการสู่วิทยาลัยการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแผนและ เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป ข. จัดการเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 1) เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงาน การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการ ประเมิน ตนเอง

(3)

2) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ในการระบุว่าเอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ท าแถบกระดาษสีแยก หน้ากระดาษ หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 3) ส าหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้ หรือใส่แฟ้มไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอื่น 4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิง อยู่ในเว็บไซด์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ 5) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่ เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอ เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดู ความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว 2. การเตรียมบุคลากร ก.การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ อาทิ การประเมิน คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึด หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างใน การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ า ของทุก คนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้อง มีบุคลากร 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและวิทยาลัยการจัดการเพื่อสามารถ ให้ข้อมูลต่อ ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตนเองไม่สามารถตอบได้ 3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ ข้อมูลอย่างครบถ้วน

(4)

4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัย การจัดการว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร 5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถ ประสานงาน แก้ไขได้ทันที 3. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน ก.ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดยเป็นห้อง ที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณ ใกล้เคียง 4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ สาธารณูปโภคอื่นๆ 5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใด เพิ่มเติม ข.ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน ก. มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบ ทั้งนี้ แนว ทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ หน่วยงาน เทียบเท่า - เป็นผู้ประเมินจากภายในวิทยาลัยการจัดการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. และไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือ หน่วยงานเทียบเท่า

(5)

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ข. จัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี (SAR) และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้ง รายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชาหรือหน่วยงานกับคณะผู้ประเมินให้คณะ ผู้ประเมินทราบ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพื่อร่วมเตรียมแผนการ ประเมิน คุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องการ เพิ่มเติม ก่อนการตรวจเยี่ยมการนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 5. การด าเนินการของวิทยาลัยการจัดการ ระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยม ชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจนอ านวย ความสะดวกอื่น ๆ 4) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท างานต่อหลังเวลาราชการควรมีผู้ประสานงาน ส่วนหนึ่งอยู่อ านวย ความสะดวก 5) บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน เมื่อสิ้นสุด การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

(6)

6. การด าเนินการของวิทยาลัยการจัดการ ภายหลังการประเมินคุณภาพ 1) ผู้บริหารของวิทยาลัยการจัดการ และผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือ สัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยชื่นชม ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 3) วิทยาลัยอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 7. การรายงานประเมินตนเอง 7.1 ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเองเป็นรายงานที่วิทยาลัยการจัดการเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 7.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 2. เพื่อให้วิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเองทราบจุดแข็ง จุดที่ควร ปรับปรุงส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัยการจัดการมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 7.3 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการจัดการ รายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 1. ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 2. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา โครงสร้างการการบริหารจัดการ ระบบกลไกประกันคุณภาพของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบ ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่

(7)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารวิทยาลัยการจัดการให้เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ วิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบแลกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน วิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก วิทยาลัยการจัดการ

(8)

8. การเขียนรายงาน 8.1 การเขียนรายงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของวิทยาลัยการจัดการ โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา จุดเน้น โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย 8.2 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของวิทยาลัย โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ 8.3ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยายสังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประเมิน คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 1. กิจกรรมที่วิทยาลัยด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น 4. จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ องค์ประกอบการปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลส าเร็จ ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนแผน และเป้าหมาย การด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับ ของวิทยาลัยการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการสู่วิทยาลัยการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

(9)

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2556 เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สิงหาคม 2556 - ประชุมงานประกันคุณภาพ ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการท างาน ก าหนดปฏิทินการท างาน ผู้บริหาร กันยายน 2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ วิทยาลัยการจัดการ - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของวิทยาลัยการจัดการ - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ต่ออาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา ตุลาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 - เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละ องค์ประกอบ เพื่อจัดท ารายงานประกันคุณภาพ ภายในของวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ มิถุนายน 2557 - ติดตามการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ กรกฎาคม 2557 - จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) - คีย์ข้อมูลการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. - ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการจัดการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สรุปการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย การจัดการ - จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ต่อมหาวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ สิงหาคม 2557 - สรุปผลการประเมินฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ กรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร วิทยาลัย เพื่อการจัดท าแผนปรับปรุงต่อไป - รายงานประจ าปีให้กับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงาน และเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(10)

บรรณานุกรม

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553.กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2555). คู่มือการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558). สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. (255ถ). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี การศึกษา 2555.ร้อยเอ็ด. วิทยาลัยการจัดการ. (2555). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปี การศึกษา 2555. ร้อยเอ็ด

References

Related documents

Your role as a care or support worker is to help individuals to make informed choices about things that happen every day and also in planning for the longer term.. Each time you

The psychologist may schedule a pre- discussion meeting with the interpreter before the first session where they can brief the interpreter on the purpose of the consultation (i.e.,

To ensure uniformity in the information directed at applicants, it is recommended that additional documents are enclosed along with the notice of interview:

The insurance covers the costs of surgeries, medical treatments and services, medications and medical aids, and in medical necessity, patient transport of the insured, if the

Seite 15 Orientation of standards to the three levels of advanced training.

Reclaiming the VAT on fuel used by your business and employees can help your company make money – but get it wrong, and it can cost you.. It’s probably best to use an

Despite his awareness of the deed restriction limiting use of the property to handicapped persons, he states that it is “an assumption of this appraisal that the ownership entity

generally that the action of the Division is in violation of law, contrary to the language of the denial letter and in violation of Applicants' rights. Applicant