แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมน าเสนอข อม ล (จ านวน 2 หน วยก ต 4 ช วโมง)

31  Download (0)

Full text

(1)

แผนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 2201 -2406 วิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล (จํานวน 2 หนวยกิต 4 ชั่วโมง) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ นางวิลัย เมาะราษี. ครูประจําวิชา

(2)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตารางวิเคราะหหลักสูตรเทียบ (ตาราง 100) รหัสวิชา 2201 -2406 วิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล จํานวน 2 หนวยกิต 4 ชั่วโมง วิทยาลัยเทคโนโลยีรอยเอ็ด สาขาวิชา พณิชยการ ระดับชั้น ปวช. 2 หนวย/ เนื้อหา พฤติกรรมที่ตองการ คว าม รู คว าม จํา คว าม เข าใ จ นํา ไป ใช  วิเ คร าะ ห สัง เค รา ะห  ทัก ษะ เจ ตค ติ รว ม ลํา ดับ คว าม สํา คัญ ชั่ว โม งส อน 1. การนําเสนอขอมูล 2 2 2 1 1 2 / 10 9 7 2. ขั้นตอนการวาง โครงรางและการสราง สไลด 3 2 2 1 1 2 / 11 6 8 3. การปรับแตง ขอความ 3 2 2 1 1 2 / 11 7 8 4. การปรับแตงสไลด 2 2 2 2 1 2 / 11 4 8 5.การปรับแตงสไลด ดวยภาพ 2 2 2 2 1 2 / 11 3 8 6. การแทรกเสียงและ ภาพยนตร 2 2 3 1 1 3 / 12 2 9 7. การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 2 2 2 1 1 3 / 11 8 8 8. การใสลูกเลนใน การนําเสนอ 2 2 2 2 1 3 / 12 1 8 9. การเตรียมในการ นําเสนอ 2 2 2 2 1 2 / 11 5 8 รวม 72

(3)

ตารางวิเคราะหโครงสรางเนื้อหากับความสอดคลองตรงตามจุดประสงค และมาตรฐานรายวิชา รหัสวิชา 2201-2406 วิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร หนวย ที่ หัวขอเนื้อหา จํานวนชม. จุดประสงค รายวิชา มาตรฐานรายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 ….. 1 การนําเสนอขอมูล 1.1 ความหมายของการ นําเสนอขอมูล 1.2 ความสําคัญของการ นําเสนอขอมูล 1.3 Powerpoint กับการ นําเสนอขอมูล 7 / / 2 ขั้นตอนการวางโครงรางและ การสรางสไลด 2.1 ขั้นตอนการวางโครงราง และการสรางสไลด 2.2 การวางแผนการทํางาน กับมุมมองตาง ๆ ใน โปรแกรม Powerpoint 2007 2.3 การปรับยอ / ขยาย สไลด 2.4 การวางเลยเอาตใหกับ หนาสไลด 2.5 การแทรกสไลดแผนใหม 2.6 การแทรกสไลดแผนใหม 8 / / / /

(4)

ดวยการคัดลอก 2.7 การยายตําแหนงสไลด 2.8 การลบสไลด 3 การปรับแตงขอความ 3.1การพิมพขอความ 3.2 การพิมพขอความลงใน สไลด 3.3 การสรางขอความดวย อักษรศิลป 3.4 การทํางานกับกรอบ ขอความ 3.5 การกําหนดรูปแบบ ใหกับขอความ 8 / / / 4 การปรับแตงสไลด 4.1 รูปแบบของการปรับแตง สไลด 4.2 สีชุดรูปแบบ 4.3 แบบอักษรของชุด รูปแบบ 4.4 ลักษณะพิเศษของชุด รูปแบบ 4.5 การใชงานชุดรูปแบบ 4.6 การตกแตงสไลดดวยชุด รูปแบบสี 4.7 การปรับแตงรูปแบบ ขอความลงในสไลด 4.8 การกําหนดลักษณะ พิเศษบนสไลด 8 / / / 5 การปรับแตงสไลดดวยภาพ 5.1 การแทรกภาพประกอบ 8 / / /

(5)

สไลด 5.2 การแทรกภาพขากไฟล 5.3 การปรับโหมดสีของภาพ 5.4 การกําหนดพื้นหลังภาพ โปรงใส 5.5 การปรับความคมชัด และ ความสวางภาพ 5.6 การตัดเฉพาะสวนที่ ตองการ 5.7การแทรกรูปรางบนสไลด 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร 6.1 การแทรกเสียงลงบน สไลด 6.2 การปรับแตงเสียง ประกอบสไลด 6.3 แถบเครื่องในการ ปรับแตงเสียงประกอบสไลด 6.4 การกําหนดเวลาเลน เสียงประกอบสไลด 9 / / / / 7 การแทรกตาราง กราฟ และ แผนผัง 7.1 การสรางตาราง 7.2 การตกแตงตาราง 7.3 กราฟ 7.4 การสรางกราฟ 7.5 การแกไขขอมูลในกราฟ 8 / / / 8 การใสลูกเลนในการนําเสนอ 8.1 รูปแบบการใสลูกเลนใน งานนําเสนอ 8 / / / /

(6)

8.2 การใสลูกเลนใหกับวัตถุ ภายในสไลด 8.3 รูปแบบในการใสลูกเลน ในงานนําเสนอ 8.4 การใสลูกเลนใหกับวัตถุ ภายในสไลด 8.5 ลักษะพิเศษเพิ่ม 8.6 การกําหนดลูกเลนหลาย แบบใหกับวัตถุชิ้นเดียว 9 การเตรียมในการนําเสนอ 9.1เอกสารที่จําเปนสําหรับ งานนําเสนอ 9.2บันทึกยอ 9.3การสรางเอกสารประกอบ คําบรรยาย 8 / / / /

(7)

ตารางวิเคราะหหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร หนวย ที่ ชื่อหนวย พุทธพิสัย ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค ทักษะพิสัย จิตพิสัย ชั่วโมง เวลา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 การ นําเสนอ ขอมูล 2 2 2 1 1 2 / / / 7 2 ขั้นตอนการ วางโครง รางและการ สรางสไลด 3 2 2 1 1 2 8 3 การ ปรับแตง ขอความ 3 2 2 1 1 2 / / / 8 4 การ ปรับแตง สไลด 2 2 2 2 1 2 / / / 8 5 การ ปรับแตง สไลดดวย ภาพ 2 2 2 2 1 2 / / / 8 6 การแทรก เสียงและ ภาพยนตร 2 2 3 1 1 3 / / / 9 7 การแทรก ตาราง กราฟ และ แผนผัง 2 2 2 1 1 3 / / / 8 8 การใส ลูกเลนใน การ 2 2 2 2 1 3 / / / 8

(8)

นําเสนอ 9 การเตรียม ในการ นําเสนอ 2 2 2 2 1 2 / / / 8 หมายเหตุ ระดับพุทธพิสัย 1= ความจํา 2 = ความเขาใจ 3 = การนําไปใช 4 = การวิเคราะห 5 = การสังเคราะห 6 = การประเมินคา ระดับทักษะพิสัย 1= การเลียนแบบ 2 = ทําตามแบบ 3 = ความ ถูกตองตามแบบแผน 4 = การกระทําอยางตอเนื่อง 5 = การทําจนเคยชิน ระดับจิตพิสัย 1= การเรียนรู 2 = การตอบสนอง 3 = การ สรางความคุมคา 4 = การจัดระบบ 5 = การสรางลักษณะนิสัย

(9)

หนวยการเรียนรู รหัสวิชา 2201-2406 วิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร หนวย ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา 1 1. การนําเสนอขอมูล 1. เขา1ใจบทบาทและ ความสําคัญของการ นําเสนอขอมูล 2. รูหลักการ วิธีการ นําเสนอผลงาน โดยใช โปรแกรมนําเสนอ 3. มีทักษะการใช โปรแกรมนําเสนอ 4. มีกิจนิสัย และสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม คํา นิยมที่ดี ในการใช คอมพิวเตอร 2 2. ขั้นตอนการวางโครงราง และการสรางสไลด 3 3. การปรับแตงขอความ 4 4. การปรับแตงสไลด 5 5.การปรับแตงสไลดดวยภาพ 6 6. การแทรกเสียงและ ภาพยนต 7 7. การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 8 8. การใสลูกเลนในการ นําเสนอ 9 9. การเตรียมในการนําเสนอ

(10)

กําหนดการเรียนรู รหัสวิชา 2201-2406 วิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร สัปดาห ที่ หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู ชั่วโมง (ชั่วโมง) เวลา 1-2 1 1. การนําเสนอขอมูล 1-7 7 2 -5 2 2. ขั้นตอนการวางโครงราง และการสรางสไลด 8-16 8 5-6 3 3. การปรับแตงขอความ 17-24 8 7-8 4 4. การปรับแตงสไลด 25-32 8 9-10 5 5.การปรับแตงสไลดดวยภาพ 33-40 8 11-13 6 6. การแทรกเสียงและ ภาพยนต 41-48 9 13-15 7 7. การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 49-56 8 15-17 8 8. การใสลูกเลนในการ นําเสนอ 57-64 8 17-18 9 9. การเตรียมในการนําเสนอ 65-72 8 รวม 72

(11)

รหัสวิชา 2201-2406 ชื่อวิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล 2 (4) จุดประสงครายวิชา 1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล 2.รูหลักการ วิธีการนําเสนอผลงาน โดยใชโปรแกรมนําเสนอ 3.มีทักษะการใชโปรแกรมนําเสนอ 4.มีกิจนิสัย และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดี ในการใช คอมพิวเตอร มาตรฐานรายวิชา 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลในงาน ธุรกิจ 2. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรม นําเสนอขอมูล 3. ประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลในการนําเสนอขอมูลทาง ธุรกิจ คําอธิบายรายวิชา ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการ นําเสนอขอมูล หลักการออกแบบงานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรม นําเสนอ

(12)

แผนการเรียนรู หนวยที่ 1 รหัสวิชา 2201-2406 ชื่อวิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล หนวยที่ 1 ชื่อหนวย การนําเสนอขอมูล ชื่อเรื่อง ความสําคัญของการ นําเสนอขอมูล เวลา 4 ชั่วโมง สาระสําคัญ สาระสําคัญ สาระสําคัญ สาระสําคัญ การนําเสนอ เปนการสื่อสารเพื่อถายขอมูลจากผูนําเสนอไปยังกลุม ของผูรับสาร ใหเกิดความเขาใจเรื่องที่นําเสนอ โดยอาศัยเทคนิค และสื่อ ตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อโนมนาวใหผูฟงเกิดความประทับใจ การ นําเสนอสําคัญตออาชีพหลาย ๆ อาชีพ ฉะนั้นผูนําเสนอจะตองรูจักศึกษา ขอมูลตาง ๆ วิเคราะหผูฟง โอกาส และสถานการณในการนําเสนอดวย เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว และสามารถสื่อความหมายได ตรงกัน ระหวางผูนําเสนอ จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคทั่วไป จุดประสงคทั่วไป จุดประสงคทั่วไป จุดประสงคทั่วไป ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ในการนําเสนอขอมูลได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมได 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลได 2 บอกสวนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม PowerPoint 2007 3 นําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม PowerPoint 2007 ได 4 เขาสูโปแกรมโปรแกรม Ms PowerPoint 2007 ได 5. สรางงานนําเสนอได 6. การบันทึกงานนําเสนอที่สรางได 7.เปดไฟลนําเสนอที่สรางขึ้นมาแกไขได 8. ปดไฟลงานได 9.การออกจากโปรแกรมได 10. มีคุณธรรม จริ่ยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงคตามกําหนด สาระการเรียนรู

(13)

1. ความหมายของการนําเสนอขอมู 2. ความสําคัญของการนําเสนอขอมูล 3. PowerPoint กับการนําเสนอขอมูล 4. การเขาสูโปรแกรมโปรแกรม Ms PowerPoint 2007 5. สวนประกอบของโปรแกรม Ms PowerPoint 2007 6. การสรางงานนําเสนอ 7. การบันทึกงานนําเสนอ 8.การเปดไฟลนําเสนอที่สรางขึ้นมาแกไข 9. การปดไฟลงาน 10.ออกจากโปรแกรมได คุณลักษณะอังพึ่งประสงค พฤติกรรมบงชี้ 1. เปนสมาชิกที่ดีของกลุมเพื่อนและสังคม 2. มีระเบียบวินัย ของตนเอง 3. ควบคุมอารมณ กิริยาอาการในสถานการณตาง ๆ ได พฤติกรรมที่พึงประสงค 1. มีการเตรียมความพรอมในการเรียน และการปฏิบัติงาน 2. กลาซักถามปญหา หรือขอสงสัยตาง ๆ อยางถูกกาลเทศะ 3. แกปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเองอยางเปนเหตุเปนผล 4. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดี 5. กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุมีผล 6. ยอมรับความคิดเห็นของผุอื่น 7. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 1. 1ผู ส อ น ชี้ แ จ ง วัตถุประสงค หัวขอเรื่อง การ

(14)

นําเสนอขอมูล 2. ขั้นสอน 2.1 ผูสอนอธิบายความหมาย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร นําเสนอขอมูล 2.2 เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบ เสร็จผูสอนเฉลย ใหผูเรียนแลก กันตรวจดวยความซื่อสัตย 2.3 ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค หัวขอเรื่อง การนําเสนอขอมูล 2.4 ผูสอนอธิบายความหมาย ของการนําเสนอขอมูล 3. ขั้นปฏิบัติ (A) 3.1 ผูสอนเปดซีดีเกี่ยวกับการ นําเสนองาน 3.2 แจกใบงาน 3.3อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ 3.4 นั ก ศึ ก ษ า ส ง ตั ว แ ท น นําเสนอเนื้อหา 4. สรุป 4.1 ผูสอนทําการสรุปเนื้อหา 4..2 ใหนักศึกษาทํา แบบทดสอบหลังเรียน 2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบกอน เรียน หนวยที่ 1 2.2 นักเรียนบอกความหมาย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร นําเสนอขอมูล ตามความเขาใจ 2.3 ผูเรียนตอบคําถามที่ละ คนและไปคนควาหาคําตอบ เพิ่มเติม 3.1 ผูเรียนศึกษาการนําเสนอ ขอมูลจากซีดี 3.2ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึง วิธีการนําเสนองาน 4.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลัง เรียน พรอมเฉลยรวมกับเพื่อน ใหหองเรียน สื่อการเรียนการสอน 1หนังสือแบบเรียนวิชาการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล Microsoft PowerPoint 2007 2. แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน

(15)

3. วีซีดีเรื่องการนําเสนองาน 4. ใบงาน 5. แบบฝกปฏิบัติงาน 6. แบบฝกหัด 7. อินเทอรเน็ต การวัดผลและประเมินผล 1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 2. ประเมินจากการตอบคําถามกอนและหลังเรียน 3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู

(16)

ใบความรู แผนการเรียนรูที่ 1 ความหมายของการนําเสนอขอมูล การนําเสนอขอมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอขอมูล ความรู ความคิดเห็น หรือความตองการไปสูผูรับสารโดยใชเทคนิค หรือวิธีการ ตาง ๆ อันจะจะตองรูจักวิธีการทําใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของ การนําเสนอ ความสําคัญของการนําเสนอขอมูล ในปจจุบันนี้การนําเสนอเขามามีบทบาทสําคัญในองคกรธุรกิจ ทาง การเมืองการศึกษา หรือแมแตหนวยงานของรัฐทุกแหงก็ตองอาศัยวิธีการ นําเสนอเพื่อสื่อสารขอมูล เสนอความคิดเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอขอ สรุปผลการดําเนินการงานตาง ๆ ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ ประชาสัมพันธ การแนะนําเพื่อการเยี่ยมชม การฝกอบรมการประชุม หรือผูที่เปนหัวหนางานทุกระดับจะตองรูจักวิธีการนําเสนอ เพื่อนําไปใช ใหเหมาะสมกับงานตางๆ และเพื่อผลสําเร็จของการพัฒนางานของตน หรือขององคกร และหนวยงานตาง ๆ Powerpoint เปนโปรแกรมที่นิยมใชในการนําเสนอขอมูล เพราะ เปนโปรแกรมที่ใชงานงาย และสะดวกในการใชงาน โปรแกรม Ms. Powerpoint2007 เปนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติหลายอยางผูใชสามารถ สรางงานในการนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถนําขอความ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิตาง ๆ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว และเสียง มา ประกอบกันเปนลักษณะสื่อประสม เพื่อสรางเปนงานนําเสนอตอผูอื่น ได อยางสวยงาม และนาตื่นตาตื่นใจ ความหมายของสวนประกอบตางๆ ของ โปรแกรม Ribbon สวนที่ติดตอกับผูใชงาน รวมปุมคําสั่งที่ใชควบคุมการ สรางงานทั้งหมด Titie bar (แถบชื่อเรื่อง) ที่แถบที่แสดงชื่อไฟลที่เปดใชงานอยู Quick Access (แถบเครื่องมือดวน) เปนแถบเครื่องมือที่รวบรวม คําสั่งที่ใชงานเปนประจํา

(17)

ปุม Office เปนปุมที่รวบรวมคําสั่งที่ใชงานกับไฟลงานทั้งหมด Status Bar (แถบสถานะ) เปนแถบที่แสดงขอความการทํางาน View เปนสวนที่ใชเปลี่ยนมุมมองในการแสดงสไลด Slide Pane เปนพื้นที่สําหรับออกแบบ / แสดงสไลดที่ทํางานอยู งานนําเสนอขอมูล คืออะไร ไฟลงานที่เราสรางขึ้นสําหรับการนําโดยจะ ประกอบไปดวยรายละอียดของเนื้อหา โดยสรุป และมีการจัดวาเนื้อหา ออกเปนหลาย ๆ หนา ซึ่งเราจะเรียกแตละหนาวา สไลด (Slide) การสรางงานนําเสนอ งานนําเสนอ คือ ไฟลงานที่เราสรางขึ้นสําหรับการนําเสนอ โดยจะ ประกอบไปดวยรายละเอียดของเนื้อหา โดยสรุป และมีการจัดวาง เนื้อหาออกเปนหลาย ๆ หนา ซึ่งเราจะเรียก แตละหนานี้วา สไลด ก า ร ส ร า ง ง า น นําเสนอ 1. ค ลิ ก เ ลื อ ก ปุ ม Office ‘ 2. คลิกเลือกคําสั่ง New สราง 3. จะมีรูปแบบในการสราง 5 รูปแบบการสรางชิ้นงาน 5 รูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และความสะดวกในการสรางชิ้นงาน วางและลาสุด วางและลาสุด วางและลาสุด

วางและลาสุด ((((Blank and recent)Blank and recent)Blank and recent)Blank and recent) ขั้ขั้ขั้ขั้นตอนในการสรางงานดังนี้นตอนในการสรางงานดังนี้นตอนในการสรางงานดังนี้ นตอนในการสรางงานดังนี้

1. คลิกเลือก Office

2 คลิกเลือกคําสั่ง NEW (สราง)

3 คลิกเลือก Blank and recent (วาง และลาสุด)

4. อบพื้นฐานคลิกเลือก Blank Presentation (งานนําเสนอ เปลา)

5. คลิกเลือกปุม Create (สราง)

6. จะปรากฏหนาสไลด เปลาใหเราตกแตงใสเนื้อหาไดตาม ตองการ

(18)

2. แมแบบที่ติดตั้ง แมแบบที่ติดตั้ง แมแบบที่ติดตั้ง แมแบบที่ติดตั้ง (Installed Templates) รูปแบบนี้เปนการสรางงาน จากแมแบบที่มีองคประกอบทางศิลป และตัวอยางเคาโครงเนื้อหามา ใหเหมาะสมสําหรับผูที่ไมถนัดทางดานออกแบบ โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ แมแบบสําหรับสรางอัลบั้มรูป และแมแบบที่มีตัวอยาง โครงสรางเนื้อหามาใหดวย โดยเราสามารถทําไดตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ค ลิ ก ปุม 2. คลิกเลือกคําสั่ง new (สราง) 3. คลิกเลือก (Installed Templates) แมแบบที่ติดตั้ง 4. คลิกเลือกรูปแบบที่ตองการ 5. คลิกเลือกปุม Create (สราง) 6. จะไดแมแบบที่เราเลือกตามที่ตองการ

3. ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ((((Installed Themes) Installed Themes) Installed Themes) รูปแบบนี้เปนการสรางInstalled Themes) นําเสนอจากชุดรูปแบบที่มีการจัดองคประกอบพื้นหลังลักษณะของ ขอความ และลักษณะของขอความ และลักษณะของขอความ และ ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ตาง ๆ ไวเรียบรอยแลว โดยเราสามารถ เลือกชุดรูปแบบ ใหเหมาะสมกับงานที่เราตองการไดทันที โดยมีขั้นตอนใน การสรางดังนี้ 1. คลิกเลือกปุม Office 2. คลิกเลือกคําสั่ง New สราง 3.คลิกเลือก Installed Templates) ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง 4. คลิกเลือกชุดรูปแบบที่ตองการ 5. คลิกเลือกปุม Create 6. จะๆไดชุดรูปแบบที่เราติดตั้งตามตองการ 4. แมแบบของฉัน (my Templates) รูปแบบนี้เปนการสรางขึ้นเอง ซึ่ง เราอาจจะไมไดสรางเองทั้งหมด อาจจะเปนไฟลแมแบบที่ไดมีการแกไข ใหเปนรูปแบบของ เราเอง แลวมีการบันทึกไวในรูปของไฟล แมแบบ ซึ่งมีขั้นตอน ในการสรางดังนี้

(19)

1. คลิกเลือกปุม Office

2. คลิกเลือกคําสั่ง NeW (สราง)

3. คลิกเลือก My Templates (แมแบบของฉัน) 4. คลิกเลือกไฟลตนแบบ คลิกปุม ตกลง

5. สรางจากที่มีอยู (New form existing) 1. คลิกเลือกปุม Office

2. คลิกเลือกคําสั่ง NeW (สราง)

3. คลิกเลือก New form existing (สรางจากที่มีอยู) 4. คลิกเลือกไฟลที่ตองการสรางเปนตนแบบ 5. คลิกเลือกคําสั่ง CreateNew (สรางใหม) การบันทึกงานนําเสนอ (SAVE) การบันทึกงานนําเสนอที่สรางไว มี จุดประสงคเพื่อเปด หรือแกไขงานที่สรางขึ้น หรือใชเปนตนแบบในการ สรางสไลดอื่น ๆ โดยเราสารารถตั้งชื่อไฟลไดความยาวไมเกิน 256 ตัวอักษร 1. คลิกเลือกปุม Office 2. คลิกเลือกคําสั่ง SAVE (บันทึก) 3. คลิกเลือกโฟลเดอรที่ตองการบันทึก 4. ตั้งชื่อไฟลงาน 5. คลิกเลือกปุม SAVE (บันทึก) การเปดไฟลงานนําเสนอทีสรางขึ้นมาแกไข (Open) หากเราตองการเปดงานที่เราเคยบันทึกไว เราสามารถทําไดดังนี้ 1. คลิกเลือกปุม Office 2. คลิกเลือกคําสั่ง Open (เปด) 3. คลิกเลือกโพลเดอรของไฟลงานที่ตองการเปด 4. คลิกเลือกไฟลงานที่ตองการ 5. คลิกเลือกปุม Open (เปด) เพื่อเปดไฟลงาน การเปดไฟลงาน

(20)

หากเราไมตองการทํางานกับไฟลนั้น เราสามารถทําไดดังนี้ 1. ค ลิ ก เ ลื อ ก ปุ ม Office 2. คลิกเลือกคําสั่ง close (ปด) การออกจากโปรแกรม หากเราตองการออกจกโปรแกรม เราสามารถทําไดดังนี้ 1. ค ลิ ก เ ลื อ ก ปุ ม Office 2. เลือกคําสั่ง Exit Powerpoint ใบงานที่ 1 คําชี้แจง ใหนักก ก กก ก ก!" 4 ก ก # 1 $ %$&''( ()กก#$*!#ก ชื่องานนําเสนอ ... ขั้นตอนในการดําเนินการ 1……… ……….. +!&'

(21)

2……… …….… 3……… ………. 4……… ………. 5……… …….… 6……… ………. 1. งานนําเสนอมีประโยชนตอตนเองอยางไร ……… ………. ……… ………. ……… ……… ……… ………. ……… ……….

(22)

……… ………. 2. นักศึกษาสามารถนําความรู ในเรื่องงานนําเสนอไปประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันอยางไร ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ………. 3. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ……….

(23)

แบบทดสอบยอยหลังเรียน หนวยที่ 1 รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมนําเสนอขอมูล เรื่อง การนําเสนอ ชื่อ – สกุล ... รหัสประจําตัว ...กลุมที่ ...ชั้นป... คําชี้แจง 1. ขอสอบมีทั้งหมด 10 ขอ 2. ใหนักศึกษาเลือกทําเครื่องหมาย X ทับตัวเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียง ขอเดียว 1. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007เหมาะสมสําหรับงานใน ดานใด ก. การสรางสื่อนําเสนอขอมูลค. การจัดการเอกสาร ข. การจัดการขอมูลในรูปตารางง.การจัดการกับฐานขอมูล จํานวนมาก 2. สวนหนาของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007ที่แสดงชื่อ ไฟลที่เปดอยูคือขอใด

ก. Robbom ข. Guick Access ค. Title bar ง. View 3. หากตองการออกจากการชมสไลดในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่ง จะตองกดปุมใด ก. Enter ข. Tab ค. F5 ง. Esc 4. ขอใด คือ คําสั่งในการบันทึกขอมูล ก. Ctrl + P ข. Ctrl + s ค. Ctrl + O ง. Ctrl + A 5. หากเผลอไปคลิกที่ปุมโปรแกรมแลวยังไมไดทําการบันทึกขอมูล จะตองกดปุมใด เพื่อบันทึกขอมูลเมื่อมีกลองโตตอบขึ้นมา ก. Yes ข. No ค. Cancel ง. ถูกทุกขอ 6. ขอใด คือ คําสั่งในการสรางงานใหม

(24)

ก. Ctrl + P ข. Ctrl + N ค. Ctrl + O ง. Ctrl + A

7. ขอใด คือ การสรางงานจากแมที่โปรแกรมมีให

ก. Blank and recent ค. Installed Templates

ข. Installed Themes ง. My Templates 8. ขอใด คือ การสรางงานจากแมแบบที่เราสรางขึ้นมาเอง

ก. Blank and recent ค. Installed Templates

ข. Installed Themes ง. My Templates 9. การสรางงานนําเสนอ โดยใชแมแบบแบงออกเปนกี่รูปแบบ ก. 2 รูปแบบ ข. 3 รูปแบบ ค. 4 รูปแบบ ง. 5 รูปแบบ 10. การออกจากโปรแกรมการทํางานจะตองกดปุมใด ก. Ctrl + P ข. Ctrl + F4 ค. Ctrl + O ง. Ctrl + A

(25)

แบบทดสอบยอยหลังเรียน รหัสวิชา 2201-2406 ชื่อวิชา โปรแกรมนําเสนอชอมูล เรื่อง การนําเสนอขอมูล ขอ 1 ก ขอ 2 ก ขอ 3 ข ขอ 5 ก ขอ 6 ข ขอ 8 ง ขอ 9 ค ขอ 10 ข

(26)

,ก-ก + ,ก-ก +$ $ 2201-2406 ก4%!ก+ Microsoft 2007 !$ 2 $ 1 5$ ก+ 3 % #7 ก !"ก5'58+-ก,+9!ก ,+4$ก 4-45 % #5) : !#;&' '5%4$,+<=ก !#4-ก+ 7)$ : ' >#( ,+-#)กก+) : #$,+<= %ก#8ก?4ก '54$ - $ 9#85 $9)ก#$,+ 1.8#!#-$ 1) ;ก กก+%4%!ก MS PowerPoint 2007 9 2.- !#ก + - !#9! ,+ +4- ก กก4%!ก Microsoft PowerPoint 2007 4ก +9 3.- !#'C)ก 3.1 ' ;' 1) ก$ก+9 2) ;7ก+9 3) # !#ก%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 3.2 ก#' 1) ก +%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 2) ก%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 3.3 -)' 1) 5ก; ก+%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 2) -ก+%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 4.#ก + 1) $ก+ 2) 7ก+ 3) PowerPoint กก+

(27)

4) ก+%!ก%!ก Ms PowerPoint 2007 5) !#ก%!ก Ms PowerPoint 2007 6) ก 7) กก 8)ก!D9< (ก9 9) ก!D9< 10)กก-ก%!ก 5.ก-กก + 1) ,+ ก $ 1 2) 5,+ *-,+> 4$,+ กก)-F5) 3) ,+ (-)8 !# $5 ก+ 4) ,+;$ก+ 5) ,+4$ก ก$#7ก+ 6) ,+ )8 ##9!$)') 7) ,+!DF ก กก$5ก ก กกก!" 4 ก ก # 1 $ 8) ,+ ก&!8; ก$5# !,ก 9) ,+#ก ก !ก$%)#ก 10) ,+ IJก$ $ 18 '>ก'54$$ 11) ,+ก !5($#4$,+ $ 6.5ก + 1)$5 ก4%!ก+ Microsoft PowerPoint 2007 ก''+ # 2) ก $ 3) Web Guide 4) F 5ก#ก 5) 4 6) IJก!K) 7) IJก$ 8) *) 7.$กLก + 7.1 $กL+ - ก

(28)

- $ 7.2 $กLก!K) - 4ก-กก + 1.1#ก-ก 1.2 - IJก$ 1 8. กก!#, 1) !#-ก,ก!K))4 (10) 2) !#-กกก#;)(20) 3) !#-ก'C)กก + (5) 4) !#-กก)8ก (5) 5) !#-กก)8$ (5)

(29)

ก ก

2201-2406 กก !"!# $%& 3 %& 1 (&! ก !"!# # 4 &)

* +, ก !"ก5'58+-ก,+9!ก ,+4$ก 4-45 % #5) : !#;&' '5%4$,+<=ก !#4-ก+ 7)$ : ' >#( ,+-#)กก+) : #$,+<= %ก#8ก?4ก '54$ - $ 9#85 $9)ก#$,+ 1..** 1) กก+%4%!ก MS PowerPoint 2007 9 2./ *)+$ก / *)+$%&0 ,+ +4- ก กก4%!ก Microsoft PowerPoint 2007 4ก +9 3./ *)+$)123ก 3.1 1/%41 1) ก$ก+9 2) ;7ก+9 3) # !#ก%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 3.2 %ก5*1 1) ก +%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 2) ก%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 3.3 31 1) 5ก; ก+%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 2) -ก+%!ก Microsoft PowerPoint 2007 9 4.*ก 1) $ก+ 2)7ก+ 3)PowerPoint กก+ 4) ก+%!ก%!ก Ms PowerPoint 2007 5) !#ก%!ก Ms PowerPoint 2007

(30)

6) ก 7) กก 8)ก!D9< (ก9 9) ก!D9< 10)กก-ก%!ก 5.กกก 1) ,+ ก $ 1 2) 5,+ *-,+> 4$,+ กก)-F5) 3) ,+ (-)8 !# $5 ก+ 4) ,+;$ก+ 5) ,+4$ก ก$#7ก+ 6) ,+ )8 ##9!$)') 7) ,+!DF ก กก$5ก ก กกก!" 4 ก ก # 1 $ 8) ,+ ก&!8; ก$5# !,ก 9) ,+#ก ก !ก$%)#ก 10) ,+ IJก$ $ 18 '>ก'54$$ 11) ,+ก !5($#4$,+ $ 6.(&!ก 1)$5 ก4%!ก+ Microsoft PowerPoint 2007 ก''+ # 2) ก $ 3) Web Guide 4) F 5ก#ก 5) 4 6) IJก!K) 7) IJก$ 8) *) 7.#ก8ก 7.1 #ก8+ - ก - $

(31)

7.2 #ก8ก9:3) - 4ก-กก + 1.1#ก-ก 1.2 - IJก$ 1 8. ก ก*# 1) !#-ก,ก!K))4 (10) 2) !#-กกก#;)(20) 3) !#-ก'C)กก + (5) 4) !#-กก)8ก (5) 5) !#-กก)8$ (5) 9.กก!* / )%&!:. ... ... ... 10. :%>ก#)! 10.1 "!/#)ก ก ... ... ... 10.2 ?,!/+%&1: ... ... .10.3 %)กก0"(!1@ ... ... . 5...+,+ (...) )$…... .../.../...

Figure

Updating...

References

Related subjects :