1. Lync ท ำไมต อง Lync 2013

32  Download (0)

Full text

(1)

1.

Lync 2013

Lync 2013 คือ โปรแกรมของค่าย Microsoft ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายอาทิเช่น การ รับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM), การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, การประชุมออนไลน์, ข้อมูล เวลาว่าง (สถานะ) และการแบ่งปันหน้าจอ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และยังสามารถติดตั้งได้ ทุก Device ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พีซี, โน้ตบุ๊ก (Windows ส่วน MAC จะมีแค่ LYNC2010), มือ ถือสมาร์ทโฟน (IOS, Android, Windows phone)

2.

ท ำไมต้อง Lync 2013

Lync 2013 เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถที่โดดเด่น และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ท าสัญญา กับทางบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการใช้งานซอฟแวร์ตัวใหม่ ของทางไมโครซอฟที่ชื่อว่า “Office365” และมีลูกเล่นของการใช้งานที่หลากหลาย, พื้นที่การเก็บ ข้อมูลที่มากมาย และสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

(2)

3.

กำรดำวน์โหลดและกำรติดตั้ง Lync 2013

ในเนื้อหานี้จะอธิบายการดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Windows, IOS, Android และ Windows phone

3.1 การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Windows

การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บน Windowsนั้น หากท่านใดติดตั้ง Microsoft office 2013 แล้ว จะมีโปรแกรม Lync 2013 ติดตั้งมาด้วยอยู่แล้ว แต่ถ้าหากท่านใดยังไม่ได้ ติดตั้ง Microsoft office 2013 หรือติดตั้ง Microsoft office ในเวอร์ชั่นที่ต่ ากว่าก็สามารถเข้าไป ดาวน์โหลดใน Office365 ของเราได้ ดังนี้

3.1.1 ล็อกอินเข้า Office365 ของท่านแล้วคลิกที่สัญลักษณ์ ที่มุมขวาบนแล้วเลือก Office365 settings

(3)

3.1.3 เลือก Lync จากนั้นท าการเลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ เสร็จแล้วคลิก Install

3.1.4 หลังจากที่ท าการคลิก Install แล้วระบบจะท าการดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Lync 2013 และ เก็บไว้ที่ c://user//ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์//downloads ให้ท าการเปิดขึ้นมาแล้วท าการติดตั้ง

(4)

3.1.5 รอจนกว่าจะท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

(5)

3.2การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ IOS 3.2.1 เข้าไปที่ App Store

3.2.2 พิมพ์ Lync 2013 ที่ช่องค้นหา

(6)

3.3การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Android 3.3.1 เข้าไปที่ Play Store

(7)

3.4การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 3.4.1 เข้าไปที่ Windows Store

(8)

4.

กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน Lync 2013

4.1 การล็อกอินเข้าใช้งาน Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Windows

4.1.1 เปิดโปรแกรม Lync 2013 ขึ้นมา กรอก username ในช่อง Sign-in address โดยใช้โดเมน เนมของมหาวิทยาลัย (@office365.mju.ac.th) แล้วคลิก Sign In

(9)
(10)

4.2การล็อกอินเข้าใช้งาน Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ IOS

4.2.1 เปิดแอปพลิเคชั่น Lync 2013 ขึ้นมา กรอก username โดยใช้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย (@office365.mju.ac.th) ในช่องแรกและกรอกรหัสผ่าน ในช่องที่สอง แล้วกด Sign In

(11)

4.3การล็อกอินเข้าใช้งาน Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Android

4.3.1 เปิดแอปพลิเคชั่น Lync 2013 ขึ้นมา กรอก username โดยใช้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย (@office365.mju.ac.th) ในช่องแรกและกรอกรหัสผ่าน ในช่องที่สอง แล้วกด Sign In

(12)

4.4การล็อกอินเข้าใช้งาน Lync 2013 บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone

4.4.1 เปิดแอปพลิเคชั่น Lync ขึ้นมา กรอก username โดยใช้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย (@office365.mju.ac.th) ในช่อง Sign-In address แล้วกด Sign In

(13)
(14)

5.

กำรตั้งค่ำเบื่องต้น

ในหัวข้อนี้จะสอนการตั้งค่าและการใช้งานเบื้องต้นในส่วนของโปรแกรม Lync 2013 บน ระบบปฏิบัติการ Windows 5.1 การตั้งค่าทั่วไป คลิกที่ Options สัญลักษณ์ แล้วเลือก General 5.2การตั้งค่ารูปโปรไฟล์ คลิกที่ My Picture แล้วเลือกว่าต้องการแสดงรูปภาพหรือซ่อนไว้ แต่หากต้องการเปลี่ยน รูปภาพต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ office365

(15)

5.3 การตั้งค่าล าโพงและไมโครโฟน

คลิกที่ Audio Device ปรับเปลี่ยนค่าล าโพง,ไมโครโฟน และเสียงได้ตามต้องการ

5.4การตั้งค่าที่เก็บข้อมูล

(16)

6.

กำรใช้งำนเบื้องต้น

6.1 การเพิ่มผู้ติดต่อภายในองค์กร

6.1.1 คลิกที่ Add Contact ที่สัญลักษณ์รูป แล้วเลือก Add Contact in My Organization

6.1.2 จากนั้นกรอก e-mail ของผู้ติดต่อลงไป ระบบจะท าการค้นหาให้อัตโนมัติ เมื่อเจอผู้ติดต่อ แล้ว ให้คลิกขวาแล้วเลือก Add to Favorites หรือ Add to Contacts List ก็ได้

(17)

6.2 การเพิ่มผู้ติดต่อที่ไม่ใช่ภายในองค์กร

6.2.1 คลิกที่ Add Contact ที่สัญลักษณ์รูป แล้วเลือก Add Contact Not in My Organization จากนั้นเลือก Lync, Skype หรือ Other (ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น Skype)

6.2.2 กรอก e-mail address และตั้งค่าที่ต้องการแล้วคลิก OK

(18)

6.3 การเพิ่มกลุ่มผู้ติดต่อ

6.3.1 คลิกที่ Add Contact ที่สัญลักษณ์รูป แล้วเลือก Crate a New Group

(19)

6.4การย้ายผู้ติดต่อไปยังกลุ่มที่สร้าง 6.4.1 คลิกขวาผู้ติดต่อที่ต้องการย้าย แล้วเลือก Move to Contact To จากนั้นเลือกกลุ่มที่เรา ต้องการย้าย 6.5การจัดการกลุ่ม หากต้องการจัดล าดับของกลุ่ม, เปลี่ยนชื่อ หรือลบ สามารถท าได้ดังนี้ 6.5.1 คลิกขวากลุ่มที่ต้องการจัดการ แล้วเลือกการจัดการกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Move Group Up คือการย้ายล าดับกลุ่มขึ้นข้างบน เป็นต้น

(20)

6.6 การส่งข้อความ (IM)

6.1 ดับเปิ้ลคลิกที่ผู้ติดต่อที่เราต้องการส่งข้อความ (IM)

(21)

6.7การโทรด้วยเสียง (Call)

6.7.1 คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อท าการโทรด้วยเสียง

6.7.2 รอการตอบรับจากผู้ติดต่อ

6.7.3 เมื่อผู้ติดต่อกดรับสายแล้วก็สามารถสนทนาด้วยเสียง

(22)

6.8การโทรด้วยภาพและเสียง (Video Call)

6.8.1 คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อท าการโทรภาพและเสียง

6.8.2 รอการตอบรับจากผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อกดรับสายแล้วก็สามารถสนทนาได้เลย

(23)

6.9 การ Present 6.9.1 การ Present monitor 6.9.1.1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก Present monitor ที่ต้องการ 6.9.1.2 เมื่อผู้ติดต่อกดรับการ Present หน้าจอ จะแสดงการ Present หน้าจอดังรูป 6.9.1.3 หากต้องการให้การควบคุมแก่ผู้ติดต่อให้คลิกที่ Give Control แล้วเลือกผู้ติดต่อ ที่ต้องการให้การควบคุม

(24)

6.10 การ Present Program

6.10.1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก Program

(25)

6.10.3 เมื่อผู้ติดต่อกดตอบรับการ Present Program แล้วจะแสดงการท างานดังรูป

6.10.4 หากต้องการให้การควบคุมแก่ผู้ติดต่อให้คลิกที่ Give Control แล้วเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ ให้การควบคุม

(26)

6.11 การ Present PowerPoint

6.11.1ให้คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก Power Point

6.11.2 เลือกไฟล์ Power Point (.pptx) ที่ต้องการแล้วคลิก Open

(27)

6.12 การ Present Whiteboard

6.12.1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก Whiteboard

6.12.2 จากนั้นรอการตอบจากผู้ติดต่อ แล้ว Present whiteboard ไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความ ใช้ ปากกา หรือแม้แต่แทรกรูปภาพ

(28)

6.13 การท า Poll (แบบส ารวจ)

6.13.1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก Poll

(29)

6.13.3 รอผลจากผู้ติดต่อ นอกจากนั้นยังสามารถท าอย่างอื่นได้เช่น การปิดแบบสอบถาม, การเครีย์แบบสอบถาม, การแก้ไขแบบสอบถาม เป็นต้น โดยคลิกที่ Poll Actions

(30)

6.14 การเชิญผู้ติดต่อ (Invite)

6.14.1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์

(31)

6.14.3 พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญหรือคลิกเลือก แล้วคลิก OK

(32)

6.14.5 ไม่เพียงแค่สามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้แค่นั้น ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆที่ได้น าเสนอ ก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมด โดยที่ผู้เข้าร่วมที่คนสามารถเห็นพร้อมกันได้ แต่การให้การ ควบคุมยังได้แค่ 1 คนเท่านั้น

Figure

Updating...

References

Related subjects :