Experiences of family from caring patient suffering from trauma: a qualitative study

11  Download (0)

Full text

(1)

* لوئسم هدنسیون : ناهفصا -دحاو يملاسا دازآ هاگشناد ناگساروخ -نفلت : 09144556648 ، E-mail: f.asadi.sharif@gmail.com

ب تبقارم زا هداوناخ براجت

ی

رام

:امورت هب لاتبم

ی

ک

ک هعلاطم

ی

ف

ی

م

ی

ون

قتم

ی

1

دسا کنارف ،

ی

رش

ی

ف

2 * 1 ناهفصا ،ناگساروخ دحاو يملاسا دازآ هاگشناد ، ای نار ؛ 2 وجشناد ، ناهفصا ،ناگساروخ دحاو يملاسا دازآ هاگشناد ، ای نار . :تفایرد خیرات 27 / 12 / 94 خیرات شریذپ : 17 / 5 / 95 :همدقم ییادتبا هداوناخ مهم و نیرت هعماج داهن نیرت یم بوسحم یرشب رف رد یمهم شقن و دوش ا دنی یاه ادهب و یعامتجا یم افیا هعماج و درف یناور تش دنک . هداوناخ تبقارم هب روحم تسا یتبقارم هفسلف کی ناونع هب ار هداوناخ دحاو تیمها هک زکرمت هطقن ناونع یلصا تبقارم مامت رد یم تیمسر هب یتشادهب یاه ( دسانش 1 .) هب هراومه یددعتم لماوع یم یناهگان روط تملاس دناوت ت تحت ار هداوناخ أ رارق ریث هداد ناشن تاقیقحت .دهد دنا یرتسب هک ناتسرامیب رد هداوناخ یاضعا زا یکی ندش یم تلاکشم و بارطضا نآ یاضعا رگید رد دناوت ر و یحور هب ،دیامن داجیا یناو رد رامیب نیا رگا صوصخ شخب سناژروا ای هژیو تبقارم شخب دننام یشنترپ یاه فعاضم شیوشت و بارطضا نیا ،دشاب یرتسب یم ( دوش 2 یم ،اضعا رد یرامیب هنوگره زورب .) دناوت مه زا ،هداوناخ نارحب .دنک نارحب دراو ار هداوناخ یب ،موادم یگتخیسگ وتان ای یمظن متسیس رد ینا هداوناخ .تسا هداوناخ یعامتجا نکمم نارحب یاراد یاه هتشاد یهدنامزاس رد یدج تلالاتخا تسا یارب و دنشاب :هدیکچ

فده و هنيمز

:

داهن یمامت نيب رد نامزاس ،اه و اه مهم هداوناخ یعامتجا تاسسوم نیرت دنمشزرا ، رثا و نیرت شخب شقن ،نیرت اه یم ثعاب هک تساراد ار زا صيخرت زا سپ ،ناراميب زا یرادهگن رد ار ینيگنس هفيظو دوش دنشاب هتشاد ار ناتسراميب ؛ نیاربانب هب رضاح هعلاطم . بت روظنم يي ن ب زا تبقارم زا هداوناخ براجت ي نارام امورت یی خرت زا سپ ي ص و تبقارم شخب زا ی هژ ب ي ناتسرام رتکد مطاف ی بدرا رهش ي ل اجنا .دش م

شور

سررب

ی

:

ا رد ی ن ور زا شهوژپ ی درک ک ي ف ی ش هب ي هو یسانشرادیدپ هدافتسا هدش .تسا هنومن یريگ شور هب نتبم ی م زا و فده رب ي نا ب هداوناخ ي نارام امورت یی خرت ي ص و شخب زا هدش ی هژ ب ي ناتسرام رتکد مطاف ی بدرا رهش ي ل تهج .دندش باختنا عمج روآ ی هبحاصم شور زا تاعلاطا نودب مع و راتخاس ي ق ات سر ي ند هب تاعلاطا عابشا درگ هدافتسا ی د دادعت رخآ رد هک تکرش ناگدننک هب 13 سر رفن ي د لحت و ي ل ب تاعلاطا ا شور 7 هلحرم یا لاک ی ز ی .دش ماجنا

ی

هتفا

اه

:

تکرش براجت ليلحت رجنم ناگدننک ییاسانش هب 241 ریز اب هيلوا کوش هیام نورد داجیا و هيلوا دک موهفم اه دوجوم تيعضو رواب مدع ی موهفم ریز اب تبقارم و راميب اب ههجاوم ؛نايفارطاو دوخ نتسناد رصقم ، یاه ريغ و تخس روصت و راميب زا یرادهگن رد یناوتان ساسحا هب راميب زا تبقارم ندوب نکمم ریز ناونع ههجاوم تاقبط ريغ تفرگ رارق هرظتنم .

تن

ي

هج

گ

ي

ر

ی

:

هب هجوت اب ی هتفا اه ی هب سد هداوناخ ،هدمآ ت عضو هب هجوت اب اه ي ت ب ي رام ارش و ی ط رادهگن ی رد نانآ اهزور رد لزنم ی ادتبا ی خرت ي ص سرتسارپ نارود ی رپس ار ی م ی دننک . ی ک رورض ماگ ی راگزاس تهج ی و رتهب امح ی ت حص ي ح ا زا ی ن هداوناخ ت کمک ،اه ي م نامزاس و نامرد اه ی تلود ی .تسا هژاو اه ی یديلک : ،یگدنز براجت ییامورت ناراميب راميب زا تبقارم ، .

(2)

یاهوگلا رد یساسا تارییغت دنمزاین ،تابث ندنادرگزاب دنراد درکلمع ( 3 .) ا اب ههجاوم ی ن عضو ی ت م ی دناوت ببس ازفا ی ش ما شهاک ،هودنا و مغ ی راود ی دنمناوت و ی هداوناخ اه اربانب ؛دوش ی ن ن هب هجوت ی اهزا ی تهج هداوناخ رادهگن ی ب زا ی نارام سب ی را مها زئاح ی ت تسا ( 4 دیاب .) یرامیب هب لاتبا هک تشاد هجوت تایح هدننک دیدهت یاه رد هژیو تبقارم دحاو کی رد ندش یرتسب نآ بقاعتم و ابلاغ ناتسرامیب هب ریغ تروص چیه نودب ،هرظتنم هنوگ ا یم خر یرادشه و راطخ و ایهم یارب ینامز و دهد هدامآ هداوناخ و نارامیب ندش رارق نانآ رایتخا رد ناشیاه یمن هداوناخ یارب دراوم زا یرایسب رد دادیور نیا .دهد اه هعجاف مه هب و یگتفشآ زورب هب رجنم ،هدوب زیمآ یگتخیر نداد تسد زا یسرت و دیدرت و کش ،بارطضا ،یفطاع رف کی یم هقلاع دروم د ددرگ ( 5 .) هداوناخ ط رد اه ی ب زا تبقارم ی ،نارام تلالاتخا اب تسا نکمم ی ظن ی ر امح ی ت فاکان ی ، اهروسرتسا ی لااب حوطس ،ددعتم ی شاوح ،بارطضا ی اهوگلا ،هداوناخ رد ملاسان ی طابترا ی ناوتان ،بسانمان ی ب رد ی نا تراهم ،تاساسحا اه ی فاکان ی شقن ،هلاسم لح اه ی صخشمان اهوگلا ، ی رارکت ی لماعت ظن ی لاگ ر ی ه د زا ی نارگ ی ا لوئسم نداد تبسن ی ت هب دوخ د ی نارگ م هجاوم ی دنوش ( 6 .) زا رظن یکشزپ امورت ترابع تسا زا ره عون مخز بیسآ ای ذفان ای ذفانریغ هک رد رثا لماوع یجراخ هب روط ای یدمع یدمعریغ رد ندب ناسنا داجیا یدارفا ییامورت نارامیب .دوش راچد هک دنتسه تلاکشم دننام تایح هدننک دیدهت تلالاتخا دیدش یبلق و یسفنت ، یسفنت و یبلق تسیا ، تیمومسم یاه دیدش ، مخز هسفق زاب یاه یزیرنوخ و هنیس ی دیدش یاه و یجراخ و یلخاد م .... ی دنوش ( 7 .) اب ثداوح هکنیا هب هجوت هراومه ییامورت رد نیمک رشب هدوب ،تسا هب یروط ک ه دادعت یدایز زا دارفا رد لوط یگدنز لقادح دوخ رابکی اب یاهادیور کلهم هجاوم یم .دنوش ناققحم زا یخرب یعدم دنتسه هک ثداوح ییامورت رد شیب زا 50 % دارفا رد( یانخارف )یگدنز به عوقو یم ددنویپ نتفرگرارق رد ضرعم ثداوح ییامورت و دیدش ا شنت ،از یم دناوت تارثا دیدش و اح ید ار ب ه لابند هتشاد دشاب ( 8 هزورما .) رب یور ناینابرق یشان زا امورت رتشیب زا ریاس یرامیب اه راک یم .دوش تخانش یسررب ،امورت و کرد عون عوقو هثداح کی رد ،لرتنک ،یریگشیپ شهاک تامدص و ضراوع مهم امورت .دوب دهاوخ هب ناونع کی لضعم مهم یتشادهب یناور رد رثکا عماوج رد لاح ،هعسوت حرطم هدوب و رد دارفا ریز 30 لاس امورت تبسن یرامیب هب یاه ،رگید بجوم گرم و ریم یرتشیب یم دوش ( 9 .) Ploeg قحت رد ناراکمه و ی ق ی ک ی ف ی مز رد ی هن بقارم تشادرب ی ن رد راتسرپ شقن زا نانآ هداوناخ و تبقارم اه ی نلاوط ی هداد ماجنا تدم ا رد .دنا ی ن قحت ی ق ، وناخ هدا اه ی تکرش لماش هدننک 15 و نز 6 لااب درم ی 40 زا تاعلاطا .دندوب لاس رط ی ق هورگ و هبحاصم عمج زکرمتم روآ ی وب هدش د هورگ . رد اه 2 هسلج 30 قد ی هق ا ی و دوخ براجت و هناخ رد راتسرپ شقن هرابرد اضر ی ت زجت اب .دندرک تبحص لزنم راتسرپ زا ی ه و لحت ی ل هداد اه 2 لصا مت ی ؛ ا تبقارم هئار اه ی و روحم هداوناخ ازفا ی ش ک ی ف ی ت ققحم .تسا هدش تشادرب تبقارم ی ن هب ب تامادقا ماجنا ترورض ی ن للملا ی دوبهب و هدافتسا تهج ک ی ف ی ت تبقارم اه ی راتسرپ ی کات لزنم رد ی هکدندرکد اب ی د س فلتخم حوطس مامت رد ی متس تبقارم اه ی تشادهب ی رارق هجوت دروم گ ی در ( 10 ). Walsh و مهم ،دوخ قیقحت رد ناراکمه نیرت ب هداوناخ یاهزاین هب هژیو شخب نارامی تیمها بیترت ار ،نانیمطا ،تاعلاطا تفایرد یتحار و تیامح ،ترواجم یم مهم و دنناد نآ زاین نیرت اه هب یتاعلاطا زاین ار روظنم م رد تاعلاطا بسک عون و رامیب تیعضو درو نامرد یاه میب یارب هدافتسا دروم دوخ نارا حرطم یم دننک ( 11 .) Sayers شزومآ هب هجوت ناراکمه و یاه تراهم و یعامتجا یناور هیاپ یگنوگچ و یراتفر یاه اب دروخرب لنسرپ ریاس و ناراتسرپ یارب هداوناخ و رامیب ینامرد یم مزلا ار دنناد ( 12 ). هداوناخ ییانشآ مدع لامتحا تبقارم هوحن زا اه نارامیب ددجم شریذپ یم شیازفا هژیو شخب رد ار .دهد شریذپ یاه ددجم یناتسرامیب هب تلع ریثأت رب هنیزه ،اه

(3)

تیفیک تبقارم یاه و یناتسرامیب لیمحت راب یفاضا هب نارامیب و هداوناخ نآ ی ار اه یکی زا دراوم نارگن هدننک یارب هئارا ،نارامیب تبقارم ناگدننک و ناتسرامیب اه یم بوسحم .دنوش اب ت ترورض هب هجو شهاک هنیزه یاه یشان زا ددجم یرتسب ( دوز ماگنه یط و 30 زور سپ زا )صیخرت هجوت نارگشهوژپ و نایلوتم شخب تملاس هب یوس نتفای هار شهاک تهج ییاه شریذپ ددجم یاه و یناتسرامیب لباق یریگشیپ فوطعم هدرک ( تسا 13 .) لاومعم نارامیب هداوناخ صیخرت زا سپ ییامورت نآ رامیب اب هژیو شخب زا اه هوحن دروم رد یتلاکشم یم وربور نارامیب نیا زا تبقارم هک یتلاکشم ،دوش لباق نیبقارم یارب بلغا ددجم یرتسب ثعاب و هدوبن لح اب .دوش یم ناتسرامیب رد نارامیب قوف تامدقم هب هجوت هعلاطم نارامیب هداوناخ براجت نییبت یلک فده اب یا سپ ییامورت هژیو تبقارم شخب زا صیخرت زا رد لیبدرا رهش یمطاف رتکد ناتسرامیب اب ههجاوم یاتسار لزنم رد نارامیب زا یرادهگن .دیسر رظن هب یرورض شهوژپ نیا یدربراک فده هب یبایتسد اعلاطا یقیمع ت هداوناخ یاضعا براجت زا اب ههجاوم رد ییامورت نارامیب میب نیا زا تبقارم و یرادهگن ارا زا صیخرت زا سپ ن و ناتسرامیب رد یساسا میهافم فشک لاکشم هنیمز نیا ت هداوناخ و هنیمز نیا رد اه پ هئارا دنور یارب یتاداهنشی نآ تبقارم هداوناخ تملاس حطس اقترا و اه اه تسا . شور سررب هعلاطم نیا ور اب درکیور اب و یفیک ش رادیدپ یسانش .تسا هدش ماجنا رادیدپ قیقحت نش یسا هفسلف زا و هدش قتشم ییارقتسا یفیصوت شور زا هدیدپ یم همشچرس یسانش ت هک دریگ أ رب نآ دیک هدیدپ تیهام و تاذ تخانش یم اه رب اهنت و دشاب هراپ ای نیعم تمسق ندیمهف هدنسب درف راتفر زا یا یمن خساپ لک ندیمهف نآ تیروحم هکلب ،دنک یاه ( تسا یناسنا دوجوم 14 .) تکراشم نک نیا رد ناگدن هک دنتسه ییامورت نارامیب هداوناخ یاضعا ،شهوژپ تبقارم شخب زا ناتسرامیب هژیو یاه یمطاف رتکد لیبدرا هدش صیخرت دنا یط رد شهوژپ نیا . 6 زا هام هام نمهب لاس 1393 لاس هام ریت ات 1394 دش ماجنا . شور هنومن یریگ هب تروص دنمفده ماجنا هدش تسا . شور نیا رد م باختنا هب تبسن یهاگآ اب ققح هنومن یم مادقا اه ب دارفا .دیامن ه عوضوم زا یهاگآ لیلد یم باختنا قیقحت رب ار دارفا ققحم و دنوش ساسا صخشم یاهرایعم هدش یم باختنا ( دیامن 15 ) ؛ ب ربان نیا هنومن زا زین رضاح شهوژپ رد فده رب ینتبم یریگ ت یاراد هک یدارفا زا ات هدش هدافتسا ینغ براج رد دنتسه هنیمز نیا ، هیلوا دورو رایعم .دوش هدافتسا لماش هعلاطم رد یراکمه هب لیامت ، رامیب اب یگدنز ، م طسوت ندوب ییامورت صیخشت نیصصخت مدع ، ره دوجو اوتان ای تیلولعم هنوگ نآ رامیب ین زا لبق اه امورت زورب رت ، صیخ ناتسرامیب و هژیو شخب زا هدش تشذگ و نه دوز ( ط و ماگ ی 30 زا سپ زور تملاس شخب نایلوتم و نارگشهوژپ هجوت )صیخرت هار نتفای یوس هب شریذپ شهاک تهج ییاه یاه هدرک فوطعم یریگشیپ لباق و یناتسرامیب ددجم ( تسا 13 .) رد یعس هداوناخ یاضعا لوا هلحرم یم هب ار تلاکشم ات دننک یگدنز زا یشخب ناونع دنناوتب و دنریذپب هنازور نآ اب ههجاوم رد هناکت اه اه ناجیه و دننک لرتنک ار دوخ یاه ، اتسار نیمه رد و دننک کرد ار لکشم دیاب دارفا فیرعت نآ زا دنهد هئارا یتایلمع هلحرم نیا هب ندیسر تهج . زا سپ نامز هتفه نیدنچ دنمزاین هداوناخ یاضعا ههجاوم ( دنتسه نارحب اب 16 ) ؛ نیاربانب زا سپ ا اب تروشم ناشیا اب یرظن مه و هطوبرم دیتاس هب هک دش هتفرگ میمصت کوش شهاک روظنم زا صیخرت زا سپ یگداوناخ نیبقارم یرادهگن ب یراکمه و ناتسرامیب جیاتن هب ندیسر تهج رته یعقاو رت رد صیخرت زا سپ هام کی نامز تدم ، رظن هب لیامت مدع هعلاطم زا جورخ رایعم .دوش هتفرگ هنومن یراکمه اه هلحرم ره رد زا یا .دوب هعلاطم هنومن ودب یریگ یبرضم ای نومزآ چیه زا هدافتسا ن ، هب هک یدارفا نیب زا روط میقتسم شهوژپ هلئسم اب

(4)

دندوب طابترا رد ادیپ همادا یتاعلاطا عابشا هب ندیسر ات ، درک ( 17 ) . اب هبحاصم ماجنا زا سپ شهوژپ نیا رد 9 ( هداوناخ 13 طا عابشا )رفن یتاعلا دیدرگ لصاح چیه و هداد .دیدرگن جارختسا یدیدج ی عمج روظنم هب قیقحت نیا رد زا تاعلاطا یروآ ور ش دش هدافتسا راتخاس نودب هبحاصم . شور نیا رد زا رگشهوژپ هنومن اب یملاک طابترا قیرط عمج هب اه یروآ هداد یم اه دزادرپ شسرپ ، نآ خساپ و حرطم ار دوخ یاه اه تفایرد ار یم تبث و عقاو رد ،دنک یرس کی اب ققحم بیترت تلااوس هتفای یمن عورش صخشم تارابع اب و دننک ، عورش یلک تلااوس ندیسرپ اب هکلب یم تلااوس و دنک خساپ یانبم رب ار یدعب وش هبحاصم یاه هب هدن جیردت یم دسرپ ( 16 ) ؛ ربانب یلصا لاوس اب ار هبحاصم رگشهوژپ نیا « یلوا رد امش هبرجت ن ؟تسیچ رامیب زا تبقارم اب دروخرب » یدعب تلااوس و دومن زاغآ رب سا تکراشم خساپ سا هبحاصم .تفرگ لکش ناگدننک ور رد ور اه نودب و قیمع ، تسا هتفرگ تروص راتخاس ؛ زا هبحاصم نیح رد نینچمه دننام یتلااوس « یم دیهد حیضوت رتشیب دیناوت » ای و « روظنم تسا نیا امش » رد ده تهج ای ت .دش هدافتسا هبحاصم هبحاصم اه تکرش تیاده لقادح اب د ناگدننک تدم ر 30 ات 45 هتفرگ تروص هقیقد نامز تدم نیا رد هک عابشا هب تسد یتاعلاطا دش هتفای . حاصم ماجنا زا سپ رگشهوژپ جارختسا و هب دک و تاعلاطا یراذگ د ندرک ریذپدامتعا تهج ، هدا ،اه هب اددجم هنومن هعجارم اه نآ تقفاوم و هدومن اب ار اه بیترت نیا هب و هدرک یسررب بلاطم زا وا تشادرب هنومن یبایزرا هخسن بلاطم زا اه هدش یرادرب دروم ، ئات ی د رارق و ثحب دروم یلامتحا مهم بلاطم نینچمه و تفرگ فافش قیرط نیا زا و تفرگ رارق یزاس ت و قفاوت أ دیی هنومن دش لصاح اه . ا رد ی ن هب هعلاطم تسد روظنم ی با ی شهوژپ فده هب اب هبحاصم 9 هداوناخ ی ب ی نارام امورت یی ، رد عومجم 13 رفن لماش هک 4 ،رسمه 2 ،ردام 1 ،رهاوخ 2 ،ردپ 1 ،سورع 1 و گرزبردام 1 و ومع 1 هب ومع نز لد ی ل دلاو توف ی ن و نوناق تسرپرس ی ی ک ب ی ،رام تفرگ تروص رکذ هب مزلا . تسا یاضعا یمامت اب هبحاصم ، رد رامیب اب هک هداوناخ یم یگدنز نانآ اب و هدوب طابترا دیدرگ ماجنا ،دندرک . تکرش ینس هدودحم نیب ناگدننک 24 ات 61 یم لاس دشاب . درف تاصخشم ی هرامش لودج رد ناکدننک تکرش ی ک تسا هدش رکذ . لودج هرامش 1 : تاصخشم درف ی تکرش ناگدننک هعلاطم رد تکرش هدننک سنج نس تلايصحت تيعضو ت أ له تبقارم تدم لوط هرامش 1 نز 33 یب داوس لهأتم 2 لاس هرامش 2 نز 24 مجنپ ییادتبا لهأتم 8 هام هرامش 3 نز 31 ملپید لهأتم 3 هام هرامش 4 نز 32 یب داوس لهأتم 2 لاس هرامش 5 نز 30 یب داوس درجم 8 هام هرامش 6 نز 50 یب داوس لهأتم 8 هام هرامش 7 نز 32 يل سناس لهأتم 4 هام هرامش 8 نز 61 یب داوس لهأتم 4 هام هرامش 9 درم 56 ملپید لهأتم 6 هام هرامش 10 نز 45 ملپید لهأتم 6 هام هرامش 11 درم 54 مجنپ ییادتبا لهأتم 5 هام هرامش 12 نز 60 یب داوس لهأتم 8 هام هرامش 13 نز 30 سناسيل لهأتم 8 هام

(5)

هنومن حرش نیدب یریگ هک تسا هتفرگ تروص تبقارم شخب هب هعجارم اب رگشهوژپ ،یحارج هژیو یاه خرت رتفد زا هدافتسا اب لوئسم ییامنهار و نارامیب صی شخب ک ار یدارفا ، امورت عاونا یاراد ه ،مکش یامورت( امورت یتلوم ،مشچ یامورت یامورت ، رظن رد اب و )...و رس نامز تدم نتفرگ یرتسب ندوب و هژیو شخب رد نینچمه یاهرایعم قبط و لیبدرا رهش رد نارامیب ندوب نکاس .دومن جارختسا ،هعلاطم هب دورو ،نفلت هرامش ذخا زا سپ یفرعم نمض و دش هتفرگ سامت نارامیب نیا هداوناخ اب یشهوژپ فادها لماک نایب و هداوناخ یاضعا هب شیوخ یراکمه هب لیامت تروص رد نانآ هب دوخ یطیحم ، ا و تحار نم .دندومن باختنا هبحاصم ماجنا یارب ار هبحاصم اه رد اهداوناخ قفاوت قبط 7 لزانم رد دروم نانآ رد دروم کی و رامیب ردپ راک لحم دروم کی ، اراتسرپ تحارتسا قاتا رتکد ناتسرامیب هژیو شخب ن یمطاف دش ماجنا . حم رظن دروم ناکم رد روضح زا سپ قق نمض رارقرب ضاو ،نشور یطابترا ی نانیمطا و ح هب بسن نداد اعر ی ت هبحاصم ماجنا هب مادقا یقلاخا تاظحلام ردور لااوس اب راتخاس نودب و قیمع ،ور رد .دومن زاب ت هبحاصم ره نایاپ پ ، تکرش زا رکشت نمض رگشهوژ ناگدننک ار نانآ اب ینفلت سامت ای ددجم رادید لامتحا ، فش ای لیمکت روظنم هب هبحاصم یزاس فا تروص یاه هتفرگ بلج هنیمز نیا رد ار نانآ تیاضر و هدومن ملاعا ، .درک زا هزاجا بسک رب هولاع شهوژپ ماجنا تهج نیلوئسم هاگشناد مولع یکشزپ ناتسا ،لیبدرا هتیمک زا ت هاگشناد قلاخا أ هیدیی هرامش هب قلاخا دک اب و تفایرد 139404057 قوف دراوم رب هولاع .دیدرگ تبث تاحیضوت رابرد یفاک قیقحت فادها و تیمها ه ، زا هدافتسا هزاجا تاعلاطا و تاصخشم ندوب هنامرحم ای رابجا هنوگره مدع ،هبحاصم ماگنه هب ادص طبض رد فارصنا رایتخا و شهوژپ رد تکرش تهج دیدهت تکرش کی ره هب قیقحت زا هلحرم ره .دش هداد ناگدننک تکراشم ار هناهاگآ تیاضر مرف قیقحت رد ناگدننک اضما دندرک . هیزجت تهج و هداد لیلحت شور زا اه 7 هلحرم (یزیلاک یا Colaizzi .تسا هدش هدافتسا ) هبحاصم ،یزیلاک لوا هلحرم رد هدش طبض یاه ذغاک یور رب هملک هب هملک و دش هداد شوگ راب نیدنچ طبض یادص اب راب نیدنچ راک لصاح و دیدرگ هدایپ رارق یسررب دروم تقد اب و هسیاقم هدش .تفرگ هب ،یزیلاک مود هلحرم رد جارختسا روظنم نعم تاعلاطا ی هتفگ زا کیره هب ،راد زاب اه و هتشگ دروم هدیدپ اب طبترم و مهم تلامج ریز شور اب هعلاطم طخ ندرک راد هب ار هلحرم نیا .دندش صخشم ناونع جارختسا « مهم تانایب » یم دنسانش . ریز یانعم ،یزیلاک موس هلحرم رد یانب ره کی تحت هک ،هعلاطم دروم هدیدپ اب طبترم مهم تانایب زا ناونع « م هلومرف یناع هدش » یم هتخانش دنوش جارختسا ، یزیلاک مراهچ هلحرم رد .دندیدرگ زا سپ رگشهوژپ ، میهافم ،موس هلحرم رارکت و اهدک ررکم یناوخزاب هلومرف هتسد نورد ار هدش هشوخو اه رارق یعوضوم یاه ات و هداد هتسد هب ندیسر تاعوضوم نامه ای مت یاه رد .تسا هداد همادا ار راک ،یلصا مجنپ هلحرم ،یزیلاک یم قیفلت مه اب جیاتن هدیدپ زا یعماج فیصوت ات دوش مت تاطابترا هلحرم نیا رد .ددرگ لصاح هعلاطم تحت اه نآ لیکشت هوحن و یم هداد حیضوت اه دوش . رد لحرم ه ی مشش نیودت فیصوت ماج یع زا دیدپ ه ی تحت هعلاطم ات دح ناکما اب ینایب حضاو و نودب ماهبا تروص تفرگ و رد ةلحرم متفه هتفای اه یارب دییأت رابتعا هب تکرش ناگدننک رد هعلاطم عاجرا هداد دش و نآ اه تارظن دوخ ار رد دروم یگنهامه هتفای اه اب تایبرجت دوخ هب رگشهوژپ زاربا دندرک و هب نیا بیترت رابتعا ییاهن هب تسد دمآ . تارظن زا لیلحت دنیارف رد 2 دارفا زا رفن هداد زیلانآ هنیمز رد صصختم دش هدافتسا اه . و تاعلاطا جارختسا و هبحاصم ماجنا زا سپ رگشهوژپ

(6)

دامتعا تهج ،یراذگدک هداد ندرک ریذپ اددجم ،اه هب هنومن نآ تقفاوم و هدومن هعجارم اه وا تشادرب اب ار اه زا هنومن یبایزرا بیترت نیا هب و هدرک یسررب بلاطم زا اه هخسن بلاطم یرادرب دروم ،هدش ئات ی د رارق و تفرگ یلامتحا مهم بلاطم نینچمه فافش و ثحب دروم ، قیرط نیا زا و تفرگ رارق یزاس ت و قفاوت أ هنومن دیی اه دش لصاح هب . صح روظنم ندوب قثوم زا نانیمطا لو هداد اه لات ققحم ، یارب ار دوخ ش عمج تاعلاطا یروآ رب ینتبم هبرجت هب دوخ نیا هک تخاس زکرمتم ، ینیع هداد ندوب ت یارب یشور و هدومن کمک اه أ دیی قثوم ( دوب دهاوخ تاعلاطا ندوب 18 ). ی هتفا اه : ی هتفا اه ی ب ه ههجاوم اب طابترا رد هدمآ تسد غ ی ر بقارم رد هرظتنم ی ن گداوناخ ی ب ی نارام امورت یی رد ود نورد ام ی ه دپ ی راد لوا کوش لماش هک تشگ ی ه روصت و غ و تخس ی ر نکمم ب زا تبقارم ندوب ی رام دوب . نورد ام ی ه لوا کوش ی ه ز لماش ی ر هقبط اه ی مدع عضو رواب ی ت دوجوم فارطا و دوخ نتسناد رصقم و ی نا م ی ا زا مادکره هک دشاب ی ن هافم ی م هناگادج تروص هب سررب دروم ی م رارق ی گ ی در . ب مدع عضو روا ی ت دوجوم : بقارم ی ن گداوناخ ی ا زا ندش علطم زا سپ ی ن هک عوضوم ا زا سپ ی ،ن رادهگن و تبقارم رما ی ب زا ی نارام ی خرب هک ی شوه حطس اب نانآ زا ی را ی اپ یی ن اراد و ی هلول موتسوئکارت ی و یا موتسرتساگ ی و ا راچد دنتسه ... ی ن م ساسحا ی دنوش ا هک ی ن غ عوضوم ی ر نآ .تسا نکمم اه م ا هک دندوب دقتع ی ن ب ی نارام اب ی د دوبهب عقوم ات ی لماک ب رد ی ناتسرام دوبهب ات دننامب ی دنبا رادهگن و ی نآ زا رد اه دوب دهاوخن نکمم لزنم ضعب . ی نآ زا ب اه ه لد ی ل مدع ا لوبق ی ن خرت زا عوضوم ی ص ب ندرک ی رام عانتما دوخ م ی دنزرو . ارب ی هنومن ی ک ی ا رد ناگدننک تکراشم زا ی ن مز ین ه :تفگ « اب ی د ب ی رام لاماک نم پ دوبهب ی اد دناوتب و دنک لاماک بوخ هب نم اب ی و دنک تبحص یا ا ی هکن اهراک ی صخش ی و دهد ماجنا ار دوخ وا نم نآ زا دعب دوخ اب ار مربب هناخ هب ».... هرامش هدننک تکرش 9 . د هدننک تکراشم ی رگ ی :تفگ « لاصا هگم ب هک شتسه نکمم ی رام ی ا اب ی ن عضو ی ت و شخب زا ی هژ دوش صخرم روطچ هدشن اپ رس زونه هک وا . ی م ی ناوخ وا خرت ار ی ص دننک «.... هرامش هدننک تکرش 13 . تکراشم دننک ه هرامش 4 تفگ : ...« اهزور ی لوا خ نم یل ی م ی سرت ی مد من لاصا ی منومب شاهاب اهنت متسنوت م ماباب ی پ دموا ی نومش م ی دنوم م . ی سرت ی مد هش بارخ شلاح یا نشت ا و منومب اهنت تسد نم هنک ج ی هکن ز ی دا من ی اب هک متسنود ی د چ ی راک دلب ور ندرک نشکاس .منک مدوبن . اوا ی ل ب ملاح ه م مه ی لو دروخ ی اهدعب ی دا متفرگ »... . ی ک ی د ی رگ مز رد ناگدنک تکراشم زا ی هن سرت ناوتان زا ی :تفگ تبقارم ماجنا رد « من لوبق نم ی مدرک ، م ی سرت ی مد ، من ی متساوخ ا اب مردارب هک ی ن عضو یت ی هک هشب صخرم تسامک وت زونه ... دوب اهنت ام ی م م مزاب ی مگ ب هک ی ناتسرام تقو ی خرت ی ص درک ،دوب هدشن بوخ لاماک م ی سرت ی مد ب ی مرا ...هنوخ » هرامش هدننک تکرش 5 . فارطا و دوخ نتسناد رصقم ی نا : خرب ی بقارم زا ی ن گداوناخ ی ب دروم رد ی رام زع ندش ی ناشز زورب و ا ی ن و دوخ نارحب یا فارطا ی نا ناش م رصقم ار ی دنناد ارب . ی دادعت هنومن ی زا تکراشم ا رد ناگدننک ی ن مز ی هن نتفگ : « 7 جاودزا زا لاس م نام ی ا رد ام و درذگ ی ن هچب تدم راد هدشن ا ی م . خ یل ی درک شلات ی م اف اما ی هد ا ی مه تشادن ی هش م ادخ هب ی ام هب ارچ هخآ متفگ ی ه من هچب ی د ی هک درک فداصت مرهوش م رکف . ی فرح هک منک اه ی نم ا هک دش ثعاب ی ن داتفا قافتا »... تکرش هرامش هدننک 1 . « هچب ی خ نم یل ی دوب ملاس ه . ی چ راک تقو ی د هک درکن ی نارگ اتسود هرخلااب اما هدب رازآ ور ی و دب و شدرگ هرب نوشاهاب بش نوا هک ندش ثعاب بابان ا و هنک فداصت مه شدعب ی روجن ی شب ه . تسد زا ناما انوا .. ». تکرش هرامش هدننک 5 . نورد ام ی ه ب اب ههجاوم ی رام تبقارم و سپ زا خرت ی ص ب زا ی ناتسرام هداوناخ رد ار دوخ اه هوک لباقم ی زا تلاکشم ی م ی ب ی دنن تاعلاطا هک ی ز ی دا ی دنرادن نآ دروم رد و ب زا تبقارم ی رام هبنج مامت و اه ی سب ار تبقارم ی را و تخس راوشد صوت ی ف ام نورد .دندرک ی ه ب اب ههجاوم ی رام تبقارم و

(7)

ز لماش ی ر هقبط اه ی ناوتان ساسحا ی رادهگن رد ی ب زا ی رام و غ و تخس روصت ی ر نکمم ندوب ب زا تبقارم ی رام هک تسا ا زا مادکره ی ن هافم ی م هب سررب دروم هناگادج تروص ی م رارق ی گ ی در . ناوتان ساسحا ی رادهگن رد ی ب زا ی رام : تخس ندوب مع مغ و تبقارم رما ی ق ا رد ی ن ددعتم تلاکشم زورب ،دروم تبقارم ی شک باذع و ی ند رادهگن رد ی ب زا ی رام مهم زا رت ی ن دراوم ی لاومعم هک دنتسه بقارم ی ن گداوناخ ی اهزور رد ی خرت زا سپ لوا ی ص نآ اب م هجاوم اه ی ارب دنوش ی هنومن تکراشم ا رد ناگدننک ی ن مز ی هن :دنتفگ « خ یل ی باذع شک ی د ی م تسنوتن مه زونه و ی م نک رواب ی م ا اب تخس و ی ن ضق ی ه دموا رانک ی م لع رکش ورادخ . ی لو .هدنوم نومارب ی اب لاک ی د نوتب ات تشاد لمحت و ربص ی م ا ی ن لح مدق هب مدق ور هلئسم نک ی م .. ». تکرش هرامش هدننک 11 . « ... تقو زا ملوا رسپ ی ند هب یا م هدموا رد لکش اد ندرک تبحص و نتفر هار تش . 5 راد هک هلاس ی م م شاوادم ی نک ی م گزات و ی م اه ی د هنوت ی هگ مک ی هار هنزب فرح و هرب مک . ی عضو دوب هدش رتهب ی نومت لو ی اب ا ی ن م عضو ی ان اعقاو نامرد و اود ندرک عورش هرابود هتخس نومارب »... تکرش ننک هد هرامش 10 . غ و تخس روصت ی ر زا تبقارم ندوب نکمم بی رام : وربور ندش ب زا تبقارم رما اب ی رام رادهگن و ی سر و لزنم رد وا ی گد ی تساوخ مامت هب اه ی و ی ارب ی هداوناخ م راظتنا زا رود اه ی نآ .دشاب لاومعم اه زا عضو ی ت ب ی رام و یا تبقارم تلاکشم ی هب جنر رد رس م ی دنرب ؛ مه نچ ی ن عون ی رادهگن رد سرت ساسحا ی زا بی رام هداوناخ رد لزنم رد اه دوجو د درا نچ رد . ی ن تاظحل ی هداوناخ و ربص راتساوخ اه رد لمحت لباقم عضو ی ت ب ی رام .دنراد ار «. . رادهگن رد نم رظن هب . ی زا ی ه چمه ی ن بی اهرام یی اب هنوخ وت ی د ب لثم ی ناتسرام ی ه رفن دنچ ی ش هک دنشاب ی تف ی پ اراتسرپ لثم ی ش ب ی رام .ننومب اهنت یی من ی ا سپ زا هش ی ن رم ی ض .. دموا رب . » رش هدننک تک هرامش 12 . لودج هرامش 2 : هوحن ليکشت نورد هیام ریز و یلصا نورد هیام دک هقبط نورد هیام ریز نورد هیام ه هج او م هرظ تنمر يغ کوش هيلوا دوجوم تيعضو رواب مدع رسمه یراميب تيعضو رواب مدع ، یراميب راکنا ، راميب لوبق رد دیدرت ، صيخرت هب ضارتعا ،ماگنهدوز و بارطضا دیدش یتحاران ، یرادهگن و ینامرد تيعضو زا سرت ، راميب صيخرت زا سپ لوا یاهزور رد دیدش بارطضا ، سرت راميب صيخرت زا ، لزنم رد راميب لوبق زا سرت ، راميب تيعضو دروم رد رکفت زا یشان بارطضا نايفارطا نتسناد رصقم و دوخ نتخادنا یرگید هب ار ريصقت ، کفا هب تبسن هانگ ساسحا دوخ را ، مدع نايفارطا هب دامتعا ههجاوم و راميب اب تبقارم زا یرادهگن رد یناوتان ساسحا راميب یتبقارم تلاکشم رطاخ هب بقارم قيمع مغ ، راميب زا یرادهگن رد باذع و جنر ساسح ، لباقم رد لمحت و ربص تساوخ یاه راميب و تخس روصت نکممريغ ندوب راميب زا تبقارم ا ندرب جنر راميب تيعضو ز ، تبقارم رما ندوب تخس ، راميب یرادهگن رد نديشک یتخس ثحب : ی هتفا اه دپ داد ناشن ی هد ارف تبقارم ی دن ی شلاچ گنارب ی ز مامت رب و هدوب ی گدنز داعبا ی بقارم ی ن اس ی ه م ی دزادنا بقارم . ی ن ارف لوط رد ی دن تبقارم لماوع ی م هبرجت ار ی هام هک دننک ی ت بجوم نآ هست ی ل ی ا س تخ ی رارقرب رد ی ب لداعت ی ن شقن و اه لاعف ی ت اه ی گدنز فلتخم ی م هوحن و بقارم تبقار زا بی رام م ی دوش رادهگن . ی ب زا ی نارام امورت یی هب هک لاد ی ل فلتخم ی شخب رد اه ی و ی هژ رتسب ی هدوب دنا م ثعاب ی بقارم هک دوش ی ن عون راچد ی مه هب و نارحب اهوگلا ندرخ ی درکلمع ی دوش نانآ . دتبا رد بقارم ا ی ن

(8)

گداوناخ ی من ی دنناوت عضو یت ی پ هک ی ش هدمآ هب ار بوخ ی دننک کرد و آ رانک نآ اب ی ،دن قحت ی تاق ن ماغرض ی ز مه رد ی ن ب اتسار ی نا م ی عقاو رد هک دنک رف نیا لوط رد ا هجوت اب درف ،دنی زکرمت و ز ی ،دا یم یعس هچ هک دزاس صخشم تقد اب دنک م رد قافتا نیا و تسا هداتفا یقافتا بق براجت اب هسیاق وا یل یم ادیپ ار یهاگیاج هچ دنک وناث دنیآرف . ،هی تیعقاو لماش ی یم ریبعت رد هک دوش هجیتن نییبت نتفای و یرکف راوخشن ی ییاه رب هکنیا " ؟هداتفا یقافتا هچ " و " ب قافتا نیا ارچ ه هدمآ دوجو ؟تسا " رف نیا لوصحم .تسا هدش انب ا هثداح هب یهدانعم ،دنی دادملق یم ( دوش 19 ). اب تکرش تبحص هب هجوت ناگدننک ، رتسب ی رد ندش و شخب ی ،هژ سب ی را تسا کاندرد . خرب ی و دوخ نانآ زا یا فارطا ی نا ا لماع ار ی داج م نارحب ی ،دنناد ون ی د ی نا ناراکمه و رتسب دندقتعم ی ب رد ندش ی ناتسرام گنهرف رد اه ی هب فلتخم و ی هژ ا روحم هداوناخ گنهرف رد ی نار ی لاومعم عادت ی هدننک سآ ،همدص ی ب ازفا و ی ش زورب و نداد تسد زا و گرم رطخ اسم ی ل غ ی ر لباق پ ی ش ب ین ی غت و هداوناخ وضع تملاس رد یی ر رد کرت و درکلمع ی ب ا و تسا هداوناخ ی ن زورب ثعاب دوخ شنکاو اه ی تخانشناور ی اضعا رد ی ( تسا هداوناخ ملاس 20 .) ی هتفا اه ی لد هب هک داد ناشن هعلاطم ی ل ب ناهگان زور ی بقارم ،امورت ی ن گداوناخ ی عون راچد ی ذپ مدع ی شر ساسحا ، ناوتان ی رد ب زا تبقارم ی ،رام خرت لوبق مدع ی ص ا رد ی ن نامز و ب اب ههجاوم زا سرت ی رام زنم رد ل م ی قحت .دنوش ی تاق Figueroa نی ز اب ی هتفا اه ی مه رگشهوژپ ب اتسار ،دو رب هولاع قوف دراوم صحت ی تلا اپ یی ،ن ذپ ی شر همانرب نودب بی رام رد تبقارم شخب اه ی و ی هژ صقان تاعلاطا و اب هطبار رد عضو ی ت ب ی رام اس ناونع هب ار ی ر ت رطخ لماوع أث ی راذگر رد اه شنکاو زورب ی ناور ی اضعا رد ی ب هداوناخ ی نارام رتسب ی شخب رد اه ی و ی هژ دومن شرازگ ( 21 .) ب قبط ی نا تکرش ب زا تبقارم ناگدننک ی رام اب لزنم رد نچ ی ن ارش ی ط ی غ ی ر م نکمم ی دشاب ، ا زا نانآ ی داج تلاکشم مسج ی ا ی داج ب رد هدش ی نارام ، مع مغ ساسحا ی ق م ی دننک . Mann ن ناراکمه و ی ز ا هب ی ن م هراشا عوضوم ی دنک هک بی نارام زغم هبرض راچد ی پ رظن زا ی تفرش لاع ی م دش ی اد رد دنرطخ ضرعم . زرا ی با ی حص نامرد و ی ح اب ی د رد نآ اه گ تروص ی ،در ز ی ار نکمم هعماج هب تشگزاب زا سپ وس هب تسا ی زا تلالاتخا عاونا ازلآ ،سنامد هلمج ی رم و د ی رگ ب ی رام ی م هک دنورب اه ی دناوت سگ مه زا هب ی گتخ ی هداوناخ نوناک راک تصرف نداد تسد زا ، ی فرظ ، ی ت و راک اوزنا ی حا لامت ی ب ی رام رجنم ا هک دوش ی ن تلاکشم شلاچ اب ار هداوناخ اه ی م و تبقارم مه ی هژ هجاوم م ی دزاس ( 22 ). تن ی هج گ ی ر ی : اتن هب هجوت اب ی ج هداوناخ رثکا ،هعلاطم زا اه ذپ ی شر ب ی رام راددوخ ی م ی دننک م روصت و ی امن ی دن خرت ی ص ب زا ماگنهدوز ی ناتسرام ا .تسا هدش ماجنا ی ن بقارم ی ن اهزور رد ی ادتبا ی خرت زا سپ ی ص ب زا ی ناتسرام سرتسارپ نارود ی تشپ ار م رس ی تلع هب و دنراذگ ب زا تبقارم اب ههجاوم ی رام م کوش راچد ی دندرگ ؛ اذل ؛ پی داهنش م ی دوش راگزاس تهج ی هداوناخ رتهب اب اه ارش ی ط بی ،رام لوئسم و ناراتسرپ طسوت ی ن بوخ هب ی جوت ی ه امح دروم و هدش ی ت فاک و مزلا ی ، گ رارق ی دنر . اب هب هجوت ی هتفا اه ی هئارا تهج رضاح شهوژپ امح و تبقارم ی ت بقارم رتهب ی ن گناخ ی ب رد ی نارام امرت یی 1 -هرود ندرک مهارف و ندومن هاگآ اه ی شزومآ ی ارب بسانم ی ت ی م نامرد ی امورت زکارم یی زا ناکشزپ هلمج ب هداوناخ براجت زا ناراتسرپ و ی نارام امورت یی تهج نآ لئاسم رتهب کرد اه ؛ 2 -س ءاقترا ی متس اه ی امح ی ت داصتقا ی متجا و عا ی هب شنت شهاک روظنم اه ی هدش دراو هداوناخ هب راگزاس دوبهب و اه ی قفوم ی ت مآ ی ز نآ اه ، ای داج زکارم ی رادهگن تهج ی ب ی نارام امورت یی و یا رد کمک رادهگن تهج ی پ ،لزنم رد نانآ ی داهنش م ی دوش . دربراک ی هتفا اه شهوژپ ی لاب رد ی ن : هب هداوناخ دورو ثعاب امورت هچرگا ی ک ،نارحب غت یی ر شقن ،اه ا ی داج سب تلاکشم ی را ی هلمج زا تلاکشم داصتقا ی فطاع ، ی عامتجا ، ی م ی ،دوش روضح بجوم اما هداوناخ ب رانک رد تاظحل مامت رد ی رام امح و دوخ ی ت

(9)

روبص ات وا زا هنا سر ی ند دوبهب هلحرم هب ی م ی دوش ا . ی ن هلئسم مها ی ت ب دوبهب رد ار هداوناخ شقن ی رام هست و ی ل سم ی ر نامرد ی م حرطم ی ابن زگره هک دنک ی د دان ی هد دوش هتفرگ . ا ربانب ی ن اتن زا ی ج م رضاح شهوژپ ی ناوت ازفا تهج ی ش شناد هاگآو ی ناکشزپ ،ناراتسرپ ، همانرب ر ی ناز و س ی ناراذگتسا اتسار رد ،تملاس شخب ی هب ی هن زاس ی اقترا و همانرب اه ی دم ی ر یت ی ، شزومآ ی نامرد و ی تسد روظنم هب ی با ی هب اک رثکادح ار یی زاسدنمناوت و ی هداوناخ ددجم ب و اه ی نارام .تسج هرهب نانآ مدع امت ی ل خرب ی بقارم زا ی ن رد تبحص هب دروم هبنج مامت اه ی تبقارم ی ب زا ی رام دوخ پ تهج ی گش ی ر ی ندرک تحاران زا بی رام ،دوخ م ببس ی دوش لاامتحا مامت برجت ی تا ا ی ن بقارم ی ن تخا رد ی را ت ی م قحت ی ق دشاب هتفرگن رارق ، ای ن م هلئسم ی معت زا دناوت ی م ذپ ی ر ی اتن ی ج دهاکب ، هچرگ مطا بلج اب دومن شلات رگشهوژپ ی نان بقارم ی ن ات ز دودخ ی دا ی ا رب ی ن دودحم ی ت امن هبلغ ی د . ور زا هتفرگرب رضاح هلاقم ی اپ ی نا همان سانشراک ی دشرا راتسرپ شزومآ ی م ی و دشاب دودحم ی ت نامز ی گرد ناکما ی ر ی نلاوط و موادم ی دم اب ت تکراشم تسا هداد شهاک ار ناگدننک . هرهب گ ی ر ی ماوقا براجت زا ی دلاو ءزج هب ی ن هب ناونع ب تسرپرس ی ،رام انغ ببس هک ی برجت ی تا ب ه تسد مز رد هدمآ ی هن ب زا تبقارم ی نارام امورت یی دش . :ینادردق و رکشت نیدب هلیسو نیا ماجنا رد هک ینازیزع هیلک زا یراکمه قیقحت هتشاد دنا ، ریدقت و یم رکشت .ددرگ انم :عب

1. Alim M, Lindley R, Felix C, Gandhi DB, Verma SJ, Tugnawat DK, et al. Family-led rehabilitation after stroke in India: The ATTEND trial, study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2016; 17: 13.

2. O'Brien K, Bracht M, Robson K, Ye XY, Mirea L, Cruz M, et al. Evaluation of the family integrated care model of neonatal intensive care: A cluster randomized controlled trial in Canada and Australia. BMC Pediatrics. 2015; 15(2): 300-30.

3. Cottrell L, Zatezalo J, Bonasso A, Lattin J, Shawley S, Murphy E, et al. The relationship between children's physical activity and family income in rural settings: A cross-sectional study. Preventive Medicine Reports. 2015; 2: 99-104.

4. Parent K, Jones K, Phillips L, Stojan JN, House JB. Teaching patient- and family-centered care: Integrating shared humanity into medical education curricula. AMA Journal of Ethics. 2016; 18(1): 24-32.

5. Telman MD, Overbeek MM, de Schipper JC, Lamers-Winkelman F, Finkenauer C, Schuengel C. Family functioning and children's post-traumatic stress symptoms in a referred sample exposed to interparental violence. Journal of Family Violence. 2016; 31: 127-36.

6. Mann CM, Ward DS, Vaughn A, Benjamin Neelon SE, Long Vidal LJ, Omar S, et al. Application of the Intervention Mapping protocol to develop Keys, a family child care home intervention to prevent early childhood obesity. BMC Public Health. 2015; 15: 1227.

7. Aas M, Andreassen OA, Aminoff SR, Faerden A, Romm KL, Nesvag R, et al. A history of childhood trauma is associated with slower improvement rates: Findings from a one-year follow-up study of patients with a first-episode psychosis. BMC psychiatry. 2016; 16: 126. 8. Rippin A. Evidence-based design: Structuring patient- and family-centered ICU care. AMA Journal of Ethics. 2016; 18(1): 73-6.

9. Abu-Zidan FM. Advanced trauma life support training: How useful it is? World Journal of Critical Care Medicine. 2016; 5(1): 12-6.

10. Ploeg J, Kaasalainen S, McAiney C, Martin-Misener R, Donald F, Wickson-Griffiths A, et al. Resident and family perceptions of the nurse practitioner role in long term care settings: A qualitative descriptive study. BMC Nursing. 2013; 12(1): 24.

11. Walsh A, Moore A, Barber A, Opsteen J. Educational role of nurse practitioners in a family practice centre: Perspectives of learners and nurses. Canadian Family Physician Medecin De Famille Canadien. 2014; 60(6): e316, e8-21.

(10)

12. Sayers SL, Farrow VA, Ross J, Oslin DW. Family problems among recently returned military veterans referred for a mental health evaluation. The Journal of Clinical Psychiatry. 2009; 70(2): 163-70.

13. Mansourian M, Ahdari H, Zamani Alavijeh F, Ghorbani M, Rahimzadeh H, Shafieian Z. Explaining the reasons for the use of shared needles among intravenous drug users in Ahvaz: a qualitative study. Journal of Medical Science. 2012; 101(19): 39-2.

14. Booth A. Searching for qualitative research for inclusion in systematic reviews: a structured methodological review. Systematic Reviews. 2016; 5: 74.

15. Hansson CH, Wennick A. How do patients with peripheral arterial disease communicate their knowledge about their illness and treatments? A qualitative descriptive study. BMC Nursing. 2016; 29(15): 300-315.

16. Markson L, Lamb ME, Losel F. The impact of contextual family risks on prisoners' children's behavioural outcomes and the potential protective role of family functioning moderators. The European Journal of Developmental Psychology. 2016; 13(3): 325-40.

17. Bannon L, McGaughey J, Clarke M, McAuley DF, Blackwood B. Impact of non-pharmacological interventions on prevention and treatment of delirium in critically ill patients: protocol for a systematic review of quantitative and qualitative research. Systematic Reviews. 2016; 5: 75.

18. Morris AM, Ricci KA, Griffin AR, Heslin KC, Dobalian A. Personal and professional challenges confronted by hospital staff following hurricane sandy: A qualitative assessment of management perspectives. BMC Emergency Medicine. 2016; 16(1): 18.

19. Zargham Hajebi M. Adaptive effects of trauma: A review paper. Thought and Behavior in Clinical Psychology. 2009; 22(11): 7-11. [Persian]

20. Navidian A, Sarhadi M, Kaykhaee A. The psychological reactions of family members of the patients admitted in intensive care units and public and comparison with the general population. Center for Nursing Care Research, Iran Journal of Nursing. 2013; (26) 86: 16-28. [Persian] 21. Ortiz Figueroa F, Moftakhar Y, Dobbins Iv AL, Khan R, Dasgupta R, Blanda R, et al. Trauma boot camp: A simulation-based pilot study. Cureus. 2016; 8(1): e463.

22. Mann CM, Ward DS, Vaughn A, Benjamin Neelon SE, Long Vidal LJ, Omar S, et al. Application of the Intervention Mapping protocol to develop Keys, a family child care home intervention to prevent early childhood obesity. BMC Public Health. 2015; 15: 1227.

(11)

Cite this article as: Motaghi M, Assadisharif F. Experiences of family from caring patient suffering from trauma: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016; 5(4): 90-100.

*Corresponding author:

Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch, Isfahan, I.R. Iran, Tel: 00989144556648, E-mail: f.asadi.sharif@gmail.com

Experiences of family from caring patient suffering from trauma:

A qualitative study

Motaghi M1, Assadisharif F2*

1

Khorasgan BranchIslamic Azad University Isfahan, Isfahan, I.R. Iran. 2Student, Khorasgan Branch Islamic Azad University Isfahan, Isfahan, I.R. Iran.

Received: 17/Mar/2016 Accepted: 7/Aug/2016

Background and aims: Among all institutions, organizations and social institutes, family has most important, valuable and effective role which leads to its important duty in patient care after discharge. The present study aims to explain the families caring experiences of traumatic patients after discharge from special care unit of Dr. Fatemi hospital regarding confronting with patient care at home in Ardebil.

Methods: In the study, a qualitative approach by phenomenology method was used. Sampling

method was purpose-based and selected from special cares section of Dr. Fatemi hospital. For data collection, unstructured deep interview, until data saturation, was used which finally number of participants reached to 13 persons and data analysis was done by Colaizzi seven-stage method.

Results: Analysis of experiences of participants led to detection of 241 initial codes and making

themes of initial shock with sub-conception of "not believing the present situation", " Self‐ and Other‐Blame ", "confronting with patient" and "care" with sub-conceptions of "feeling inability in patient care" and conception of "being hard and impossible the patient care" as sub-stratum of "unexpected encounter".

Conclusion: According to gathered findings, families in first days after discharge have a

high-stress time regarding patient condition and their care conditions at home and for better compatibility need to help of the treatment team and governmental organizations and correct protection of the families is a necessary step.

Keywords: Life experiences, Traumatic patients, Patient care.

Figure

Updating...

References