Treatment of generalized anxiety disorder in a 10-year-old (Case report)

Download (0)

Full text

(1)

هرود 6 هرﺎﻤﺷ ، 3 ، ﺰﻴﻳﺎﭘ 1391

تﺎﺤﻔﺻ : 297 -289 ‘ŽǤ6ǡ‘Ǥ3ǡAutumn 2012

ƒ‰‡•ǣ289Ǧ297

رد ﺮﺸﺘﻨﻣ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا نﺎﻣرد

كدﻮﻛ

10

ﻪﻟﺎﺳ

)

درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ

ي

(

”‡ƒ–‡–‘ˆ‰‡‡”ƒŽ‹œ‡†ƒš‹‡–›†

isorder in a 10

Ǧ›‡ƒ”Ǧ‘Ž†

ȋƒ•‡”‡’‘”–Ȍ

ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ : 4 / 11 / 1390 شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ : 26 / 5 / 1391

ﻲﻠﻴﻠﺧ ﻪﻤﻃﺎﻓ ﻲﻧﺎﻣﺮﻛ

، ﻲﺴﻧﻮﻳ لﻼﺟﺪﻴﺳ

1

ŠƒŽ‹Ž‹Ǧ‡”ƒ‹ Ǥ… ǡ‘—‡•‹ǤŠ

يﺪﻤﺤﻣ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ

2

‘Šƒƒ†‹Ǥ

هﺪﻴﻜﭼ

„•–”ƒ…–

ﻪـﻣﺪﻘﻣ : ﺑاﺮﻄﺿا تﻻﻼﺘﺧا ﻲ

ﺎﺷ زا ﻳ ﻊ ﺮﺗ ﻳ ﻦ ـﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ﻲ

ﻛدﻮـﻛ هرود ﻲ

ﻣ ﻲ ﺪﺷﺎﺑ . ﻤﻫ ﻪﺑ ﻴ ﻦ ﺷ سﺎﺳاﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻴ

هﻮ ﻧﺎﻣرد ﻲ وﺎﺼﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﻧور ﻳ

ﺮ ﻪﺑ

ﻧد ﻴﺎ ي ﺶﻟﺎﭼ ،هﺪﺷ دراو كدﻮﻛ ﺎﻫ

ي ﻨﻫذ ﻲ ﺎـﻫروﺎﺑ و ﻲﻳ ﻞﻜـﺷ وا رد ﻪـﻛ

ﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻲﻳ

ﻣ ﻲ دﻮﺷ ا نوﺪﺑ كدﻮﻛ و ﻳ

ﻪﻜﻨ ﻪﺒﻨﺟ ﺪﺷﺎﺑ هﺎﮔآ ﺎﻫ

ي ـﻔﺨﻣ ﻲ

ﻌﻗاو ﻴ ﺖ ﻧﺎﻣرد شزرا ﻪﻛ ار دﻮﺧ ﻲ

ﻣ ﻦﺷور ،دراد ﻲ

دزﺎﺳ .

شور : ﺮﻈﻧ رد ﺖﻧور ﻳﻪ

اﺮﮔرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻳ ﺶﻘﻧ نﺎﻛدﻮﻛ نﺎﻣرد رد ﻤﻬﻣ

ﻲ ﻪﺘﺷاد

ﭘ و ﻴ مﺎﮕﺸ ﺷﺎﻘﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻲ

ﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ رد ﻲ

ﺪﺷﺎﺑ . ا رد ﻳ ﻦ ﺮﻈﻧ ﻳ ،ﻪ ﻫ ﻴ ﭻ

ﻗاﺮﺘﻓا ﻲ ﺑﻴ ﻦ زرا ﻳﺑﺎ ﻲ ا ﻪـﺑ ،دراﺪـﻧ دﻮـﺟو نﺎﻣرد و ـﻳ

ﻦ ﻟد ـﻴ ﻞ شوﺎـﻛ ﻪـﻛ

ﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ ي ﻨﻫذ ﻲ ﻧﺎﻣرد ﻪﺒﻨﺟ دﻮﺧ ،دﺮﻓ ﻲ

ﺧ و دراد ﻴﻠ ﻲ ﺎﻘﺣ زا ﻳ ﻖ ار ور ﻦﺷ

ﻣ ﻲ دزﺎﺳ . اﺮﺑ ي ﻐﺗ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻴﻴ تاﺮ ﻟ ﻚـﭼ زا نﺎﻣرد لﻮﻃ رد ﻴ

ﺖـﺴ رﺎـﺘﻓر ي

ﻨﺧآ نﺎﻛدﻮﻛ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻛدﻮﻛ ﺖﻓﺎﻳرﺪﻧا نﻮﻣزآ و خﺎﺒ

.

ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ : ﺘﻧ رد ﻴ ﻪﺠ ﻐﺗ ،نﺎﻣرد ﻴﻴ تاﺮ رادﺎﻨﻌﻣ ي ﻣز رد ﻴ ﻪﻨ ﺑاﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ ﺶﻫﺎﻛ ﻲ

ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ كدﻮﻛ .

ﺘﻧﻴ ﻪﺠ ﮔ ﻴ ﺮ ي : ﺶﻫﺎـﻛ ﻪـﻨﻴﻣز رد ﻲﺤﺿاو رﺎﻴﺴﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺖﻧور نﺎﻣرد هﻮﻴﺷ

ﻲﻣ دﺎﺠﻳا نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﺑاﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ ﺪﻨﻛ

. ﺞﻳﺎـﺘﻧ سﺎـﺳا ﺮﺑ اﺬﻟ ،ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا

نﺎـﻛدﻮﻛ ﺞـﻳار ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ تﻼﻜﺸﻣ نﺎﻣرد و ﻲﺑﺎﻳزرا رد هﻮﻴﺷ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ﻲﺑاﺮﻄـﺿا تﻻﻼﺘـﺧا عاﻮـﻧا و ساﻮﺳو ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا لﻼﺘﺧا ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻲﻣ دﻮﺷ .

ﻠﻛ ﻴ هژاوﺪ ﺎﻫ : ﻮﮕﻟا ،ﺮﺸﺘﻨﻣ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا ي

ﻧﺎﻣرد ﻲ كدﻮﻛ ،ﺖﻧور

–”‘†—…–‹‘ǣ š‹‡–› †‹•‘”†‡” ‹• ‘‡ ‘ˆ –Š‡ ‘•–

’”‡˜ƒŽ‡–‡–ƒŽŠ‡ƒŽ–Š‹••—‡•ˆƒ…‹‰…Š‹Ž†”‡Ǥ‘™‡˜‡”ǡ ƒ˜‡‡––‡ǯ•–”‡ƒ–‡–ƒ‡•‹–’‘••‹„Ž‡–‘•ƒˆ‡Ž›‡–‡”ƒ …Š‹Ž†ǯ• ‹‡” ™‘”Ž† –Š”‘—‰Š ‹†‡–‹ˆ›‹‰ †‹ˆˆ‹…—Ž–‹‡• ƒ† „‡Ž‹‡ˆ• —•‹‰ ’‹…–—”‡•Ǥ —”–Š‡”‘”‡ǡ ™‹–Š‘—– ƒ …Š‹Ž†ǯ• …‘•…‹‘—• ƒ™ƒ”‡‡••ǡ –Š‹• –”‡ƒ–‡– ‘†‡Ž …ƒ …Žƒ”‹ˆ› ˜ƒ”‹‘—•Š‹††‡ƒ•’‡…–•™Š‹…ŠŠ‡Ž’‹–”‡ƒ–‡–Ǥ

‡–Š‘†ǣƒ˜‡‡––‡Šƒ•’Žƒ›‡†ƒ…”—…‹ƒŽ”‘Ž‡‹…Š‹Ž†”‡ǯ•

–”‡ƒ–‡–ƒ•ƒ”‡•—Ž–‘ˆ–Š‡…‘•–”—…–‹˜‡–Š‡‘”›ǢŠ‡‹•ƒ ’‹‘‡‡” ‹ —–‹Ž‹œ‹‰ ’ƒ‹–‹‰ ˆ‘” –”‡ƒ–‡– ‘ˆ …Š‹Ž†”‡Ǥ ‘•–”—…–‹˜‡ –Š‡‘”› ’‘•‹–• –Šƒ– –Š‡”‡ ‹• ‘ †‹ˆˆ‡”‡…‡ „‡–™‡‡ ƒ••‡••‡– ƒ† –”‡ƒ–‡– ƒ• •‡ƒ”…Š‹‰ ƒ ‹†‹˜‹†—ƒŽǯ• ‡–ƒŽ •–”—…–—”‡• Šƒ• ‹Š‡”‡– –”‡ƒ–‡– ˜ƒŽ—‡ ƒ† ’”‘˜‹†‡• ƒ’Ž‡ …Žƒ”‹ˆ‹…ƒ–‹‘ǤŠ‹Ž†”‡ ™‡”‡ ƒ••‡••‡† —•‹‰ –Š‡ …Š‡„ƒ…Š Š‹Ž†”‡ǯ• Š‡…Ž‹•– ƒ† •…ƒ•Ǥ

‡•—Ž–•ǣ Š‡ ƒš‹‡–› Ž‡˜‡Ž• ‘ˆ ’ƒ”–‹…‹’ƒ–• ™‡”‡

•‹‰‹ˆ‹…ƒ–Ž›”‡†—…‡†ˆ‘ŽŽ‘™‹‰–”‡ƒ–‡–Ǥ

‘…Ž—•‹‘ǣ ƒ˜‡‡––‡ǯ• –”‡ƒ–‡– •‹‰‹ˆ‹…ƒ–Ž›

†‡…”‡ƒ•‡• ƒš‹‡–› •›’–‘• ‹ …Š‹Ž†”‡Ǥ ‡•—Ž–• ‘ˆ –Š‡ ’”‡•‡– •–—†› •—‰‰‡•– –Šƒ– ƒ••‡••‹‰ ƒ† –”‡ƒ–‹‰ …‘‘ …Š‹Ž†Š‘‘† ‡–ƒŽ Š‡ƒŽ–Š ‹••—‡•ǡ •—…Š ƒ• †‡’”‡••‹‘ǡ ‘„•‡••‹‘ ƒ† ƒš‹‡–› †‹•‘”†‡”•ǡ ‹• ’‘••‹„Ž‡ —•‹‰ƒ˜‡‡––‡ǯ•–”‡ƒ–‡–‘†‡ŽǤ

‡›™‘”†•ǣ ‡‡”ƒŽ‹œ‡† š‹‡–› ‹•‘”†‡”ǡ ƒ˜‡‡––‡ǯ•

”‡ƒ–‡–ǡŠ‹Ž†”‡

ناﺮﻳا ،ناﺮﻬﺗ ،ناﻮﺟﻮﻧ و كدﻮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﺰﻛﺮﻣ

1 - هوﺮﮔ ناﺮﻬﺗ ﻲﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ و ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،هروﺎﺸﻣ ناﺮﻳا ،

‘””‡•’‘†‹‰—–Š‘”ǣ‡–”‡‘ˆŠ‹Ž†ƒ†

(2)

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻊﻳﺎﺷ زا ﻲﺑاﺮﻄﺿا تﻻﻼﺘﺧا نارود ﻲـﻧاور تﻻﻼﺘـﺧا ﻦﻳﺮـﺗ

ﻲﻣ ﻲﻧاﻮﺟﻮﻧ و ﻲﻛدﻮﻛ ﺪـﺷﺎﺑ

] 3 -1 [ . ﺎـﺑ ًﻻﻮـﻤﻌﻣ باﺮﻄـﺿا

ﻲـﻣ هاﺮﻤﻫ نﺎﻛدﻮﻛ رد ﺮﮕﻳد ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا زا ﻪـﻛ دﻮـﺷ

ﻲﻣ ﺎﻬﻧآ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ﻪﻠﻤﺟ دﺮـﻛ هرﺎـﺷا ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻪﺑ ناﻮﺗ

] 4 [ .

هرود رد باﺮﻄـﺿا ﻪـﻛ ﺪـﻧا هداد نﺎـﺸﻧ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻲﻣ ﻲﻛدﻮﻛ ﻲﺼﺨﺷ ﺪﺷر و دﺮﻜﻠﻤﻋ رد هﮋﻳو ﺺﻳﺎﻘﻧ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ

ددﺮﮔ هاﺮﻤﻫ .

ﻲﻣ لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ

ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد ندﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ زا ﺰـﻴﮕﻧاﺮﺑ ﺶﻟﺎﭼ ﺎﻳ و ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ

ﻲﻣ بﺎﻨﺘﺟا ﺪﻨﻨﻛ

] 5 [ ﺮﻈﻧ زا دﻮﺧ نﻻﺎﺳ و ﻦﺳ ﻢﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و

ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺢﻄﺳ رد ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲـﻣ راﺮـﻗ يﺮـﺗ

ﺪـﻧﺮﻴﮔ .

ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﻲﻣ ﻞﻴﻠﻘﺗ نﺎﻛدﻮﻛ ﻦﻳا ﺲﻔﻧ

ترﺎﻬﻣ ﺰﻴﻧ و ﺪﺑﺎﻳ يﺎﻫ

مزﻻ ﺪـﺷر داﺮﻓا ﻦﻳا رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا و ﻲﻔﻃﺎﻋ طﺎﺒﺗرا ياﺮﺑ مزﻻ ﻲﻤﻧ ار ﺪﻨﻛ ] 6 [ رد ﺖﻛﺮـﺷ بﺮﻄـﻀﻣ كدﻮـﻛ ﻚـﻳ ياﺮﺑ

ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺎـﻳ و ﺪـﻨﻠﺑ ياﺪـﺻ ﺎﺑ ﻲﻧاﻮﺧور نﻮﭽﻤﻫ ﻲﺳﻼﻛ يﺎﻫ

ﻪﭽﺑ ﻊﻤﺟ رد ندﺮﻛ ﺖﺒﺤﺻ داﺪـﻤﻠﻗ ﻲﺘﺨـﺳ رﺎﻴـﺴﺑ رﺎـﻛ ،ﺎﻫ

ﻲﻣ دﻮﺷ ] 7 [.

ناﺰﻴﻣ ﻪـﺑ ﻢﻴﻘﺘـﺴﻣ ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻲﺑاﺮﻄﺿا تﻻﻼﺘﺧا ﻲﻔﻨﻣ تاﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪـﺑ نﺎﻣرد مﺪﻋ ترﻮﺻ رد و دراد لﻼﺘﺧا نﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ و ماود

ﺪـﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﻪﻣادا ﻲﻟﺎﺴﮔرﺰﺑ رد ﻦﻣﺰﻣ لﻼﺘﺧا ﻚﻳ ترﻮﺻ ]

8 [ ،

ﻲﻣ دﺮﻓ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺰﻴﻧ و ﻲﻧاور دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﻓا ﺚﻋﺎﺑ دﻮﺷ

يرﺎـﻤﻴﺑ ﺖـﻠﻋ ﻪـﺑ نﺪﺷ يﺮﺘﺴﺑ لﺎﻤﺘﺣا و رد ﻲـﻧاور يﺎـﻫ

ﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲـﻣ ﺶﻳاﺰـﻓا ار ﻲـﺸﻛدﻮﺧ ﻲﺘﺣ ﺎﻳ و ن ﺪـﻫد

] 9 .[

نﺎﻛدﻮﻛ رد ﺪﺑ ﻲﻬﮔآ ﺶﻴﭘ ﻦﻴﻴﻌﺗ صﻮﺼﺧ رد ﻲﻤﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻣ ﺎﻬﻧآ ﻪﻠﻤﺟ زا ،دراد ﺶﻘﻧ باﺮﻄﺿا رﺎﭼد دراﻮـﻣ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ

دﺮﻛ هرﺎﺷا ﺮﻳز :

ﺦﺳﺎﭘ ،ﻢﺋﻼﻋ زوﺮﺑ تﺪﺷ ،يرﺎﻤﻴﺑ عوﺮﺷ ﻦﺳ

ﻪﻴﻟوا نﺎﻣرد ﻪﺑ ﻒﻴﻌﺿ ]

10 [ يرﺎـﻤﻴﺑ ﺎـﺑ نﺪﺷ هاﺮﻤﻫ و يﺎـﻫ

ﺮﮕﻳد ] 10 .[ ﻄﺿا ﻲﻣ باﺮ نﻮـﭽﻤﻫ ﻲﻠﻣاﻮـﻋ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻧاﻮﺗ

هدﺎﻔﺘﺳاﻮﺳ ،ﺖﻧﻮﺸﺧ ،ﺎﻫوراد دﻮﺷ دﺎﺠﻳا ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ

] 5 .[

ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺰﻴﭼ زا ﺮﺸﺘﻨﻣ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﺪﻧراد يﺪﻳﺪﺷ ﻲﻧاﺮﮕﻧ .

ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﻦﻳا ﻲﻣ ﻲﻠﻛ ﺎﻫ

لﺮـﺘﻨﻛ و ﺪﻨﺷﺎﺑ

نﺎﻨﻴﻤﻃا دﻮﺟو ﺎﺑ ﻲﺘﺣ ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﻦﻳا ﻲـﻣ ﻞﻜـﺸﻣ ،ﻲﺸﺨﺑ

ﺪـﺷﺎﺑ

] 11 .[ يرﺎﻴﺴﺑ و ﻲﻧﺪـﺑ ﻢـﺋﻼﻋ ،باﺮﻄﺿا رﺎﭼد نﺎﻛدﻮﻛ زا

ﻲﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار يرﺎﻴﺴﺑ ﻲﻤﺴﺟ ﺪﻨﻨﻛ

. قﺮﻋ ،عﻮـﻬﺗ ﺖﻟﺎﺣ ،ندﺮﻛ

ﺶﻨﺗ ﻒﻌﺿ ،ﺲﻔﻧ ﻲﮕﻨﺗ ،ﺐﻠﻗ نﺎﺑﺮﺿ ﺶﻳاﺰﻓا ،ﻲﻧﻼﻀﻋ يﺎﻫ هﺪﻌﻣ درد و بﺎﻬﺘﻟا ،شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ دﺮﻜﻠﻤﻋ ،ﺪﻳﺪﺷ هﺪﻫﺎـﺸﻣ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻌﻳﺎﺷ دراﻮﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﻣ دﻮﺷ ] 5 .[ اﺮﮕﻧ ﻚﻳﺮﺤﺗ و سﺮﺗ و ﻲﻧ ﻪـﻔﻟﻮﻣ ،يﺮﻳﺬﭘ

يﺎـﻫ

ﺪﻨﺘﺴﻫ باﺮﻄﺿا ﻲﻔﻃﺎﻋ ]

5 .[ ،نﺪـﻴﻜﻣ ﺖﺸﮕﻧا ،نﺪﻳﻮﺟ ﻦﺧﺎﻧ

ﻲـﮕﻧز ﻪـﺑ شﻮـﮔ ﺖـﻟﺎﺣ ﻚﻳ و رﺎﺒﺟا و راﺮﻄﺿا سﺎﺴﺣا داﺮـﻓا ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ باﺮﻄـﺿا ﻊﻳﺎـﺷ يرﺎـﺘﻓر ﻢﺋﻼﻋ زا ،ﻲﻃاﺮﻓا شور ﻦﻳا زا ﻻﻮﺻا ﻲﺑاﺮﻄﺿا دﻮـﺧ باﺮﻄﺿا ﻦﻴﻜﺴﺗ ياﺮﺑ ﺎﻫ

ﻔﺘـﺳا از سﺮﺘﺳا ﻂﻳاﺮﺷ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ و ﻲـﻣ هدﺎ

ﺪـﻨﻨﻛ . نﺎـﻛدﻮﻛ ﻲﻣ يراﺮﻘﻴﺑ و ﻲﻧﺎﺸﻳﺮﭘ سﺎﺴﺣا ،بﺮﻄﻀﻣ

ﻲﻤﻧ و ﺪﻨﻨﻛ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ

لﺎـﺣ رد ًﺎﻤﺋاد ،ﺪﻧراﺪﻧ راﺮﻗ و مارآ ،ﺪﻨﻨﻴﺸﻨﺑ مارآ ﺎﺟ ﻚﻳ رد ﻚﭼ ﻲـﻣ ﺮﻄﺧ سﺎﺴﺣا و ﺪﻨﺘﺴﻫ فاﺮﻃا ﻂﻴﺤﻣ ندﺮﻛ ﺪـﻨﻨﻛ

.

ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ داﺮﻓا ﻦﻳا ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﺪﺑﺎﻳ

] 5 .[ زا ﺶﻴـﺑ رﺎﻈﺘﻧا

ﻪﻛ ﻲﻄﻳاﺮﺷ ﺎﻳ و ﻦﻳﺪﻟاو ﺪﺣ ﻊـﻗﻮﺗ كدﻮـﻛ زا ماﺪﻣ ﻦﻳﺪﻟاو

ﻲﻣ ﺪﻧراد نﺎـﻛدﻮﻛ رد ﺮﺸﺘﻨﻣ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا دﺎﺠﻳا رد ﺪﻧاﻮﺗ

ﺪﺷﺎﺑ ﻞﻴﺧد ]

11 .[

ﺰﻳو ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و ]

12 [ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﻛ ﺪﻧﺪﻴـﺳر ﻪـﺠﻴﺘﻧ ﻦـﻳا ﻪﺑ

ﻪﺑ ﻪﭽﻧآ ﺎﺑ ﻚﻠﻨﻴﻠﻛ رد ﻲﻧﺎﻣرد ﻪـﺋارا ﻲﻧﺎـﻣرد ﻞﻜﺗوﺮﭘ ناﻮﻨﻋ

ﻲﻣ ﻲﻣ توﺎﻔﺘﻣ دﻮﺷ ﺪﺷﺎﺑ

. ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺮﻣا ﻦﻳا ﺖﻠﻋ

ﺘﻨﻛ ددﺮﮔﺮﺑ هﺪﺸﻧ لﺮ .

رد ﻪﻛ ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻓﺮﻃ زا

ﻲﻣ خر نﺎﻣرد ﻦﻳزﺎﻏآ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﮔﺪـﻴﭽﻴﭘ ﻦـﻳا ﺮـﺑ ﺪـﻨﻫد

ﺎـﻫ

ﻲﻣ ﺪﻨﻳاﺰﻓا .

يرﺎﺘﻓر ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد ȋȌ

و ﺞﻳار نﺎﻣرد ،

ﻲــﻣ باﺮﻄــﺿا نﺎــﻣرد رد ﻖــﻓﻮﻣ ﺪــﺷﺎﺑ

] 15 - 13 .[ ﻮﻟاﺪــﻨﻛ

شور ﻲﻳارﺎﻛ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ يداﺮﻓا ﻦﻴﻟوا زا ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ

ار

ﺪﻧدﺮﻛ ﺪﻴﻳﺎﺗ نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ و نﺎﻛدﻮﻛ درﻮﻣ رد ]

16 .[ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

شور ﻲﻳارﺎـﻛ ﻪـﺑ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻲﺧﺮﺑ

ﻢـﺋﻼﻋ ﺶﻫﺎـﻛ رد

هدﺮﻛ هرﺎﺷا لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد باﺮﻄﺿا ﺪﻧا

] 15 - 13 .[

ﻞﻜﺗوﺮﭘ ياﺮﺟا

ﻲـﻫوﺮﮔ ﺎـﻳ و يدﺮﻓ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد

‘’‹‰ƒ– ]

15 [ ﻲﻫوﺮﮔ نﺎﻣرد و Ǯ ”‹‡†•ˆ‘”‘—–Šǯ

،

د ﺰﻴﻧ يدﺮﺑرﺎﻛ و دراد ﻲﻳاﺰﺴﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ باﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ ﺶﻫﺎﻛ ر

ﻲﻣ ﻪﻓﺮﺻ ﻪﺑ نوﺮﻘﻣ و ﺪﺷﺎﺑ

] 15 .[ ﻲـﻫوﺮﮔ نﺎـﻣرد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

ﺖﻳﻮﻘﺗ و ﺖﺒﺜﻣ يرادﺮﺑﻮﮕﻟا دراﻮﻣرد ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ار رﺎﺘﻓر ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻫد

] 17 .[

رﺎﻛ مﺎﮕﻨﻫ ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ،هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻖﺒﻃ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ .

يﺪـﺷر ﺮـﻈﻧ زا ﻲﻧﺎـﻣرد يزﺎـﺑ

ﻪـﭽﺑ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻲـﻣ ﺎـﻫ

ﻖـﻳﺮﻃ زا ﻢـﻫ ار طﺎـﺒﺗرا و ﺪـﺷﺎﺑ

ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻣﻼﻛﺮﻴﻏ ﻢﻫ و ﻲﻣﻼﻛ يﺎﻫ ﻪﭽﺑ ،ﺪﻫد

ﺎﻫ

ﻲﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﺮﻴﮔرد ار ياﺮـﺑ ار ﻲـﻨﻣا يﺎـﻀﻓ و ﺪﻨﻛ

ﻲﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﻬﻧآ ﻲﻔﻨﻣ ﻒﻃاﻮﻋ زاﺮﺑا ﺪـﻨﻛ

] 18 .[ ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا

فﺮﺣ ﻲﻤﻧ ندز ﺎﻣرد هﻮﻴﺷ ﺪﻧاﻮﺗ ﺎـﻳ و نﺎـﻛدﻮﻛ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻧ

هﻮﻴـﺷ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ،ﺪـﺷﺎﺑ نﻻﺎـﺴﮔرﺰﺑ زا ﻲـﺧﺮﺑ ﻲﺘﺣ يﺎـﻫ

ﻦﺷ ،نﺎﺘﺳاد ﻪﻠﻤﺟزا ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﻣﻼﻛﺮﻴﻏ ﻲﻣ ﻲﺷﺎﻘﻧ و يزﺎﺑ

ﺪﻧاﻮﺗ

لﻼﺧ رد دﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﻴﻔﻣ ]

19 .[ زا دراﻮـﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد

ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ ياراد نﺎـﻛدﻮﻛ ﺎـﺑ رﺎـﻛ ياﺮﺑ ﻲﺷور ناﻮﻨﻋ

ﻲﺒﺼﻋ و ﻚﻴﺗورﻮﻧ تﻼﻜﺸﻣ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا

دﻮﺷ ] 20 .[

ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد بﺎﺘﻛ ﻪـﺑ ًﻼﻣﺎـﻛ ،نﺎـﻛدﻮﻛ درﻮﻣ رد هﮋﻳو

ناﻮـﻨﻋ

ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺖـﺳا هﺪـﺸﻧ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ .

ﻲـﻣ ﺎـﻣا رد نآ زا ناﻮـﺗ

ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا سﺮـﺗ و نﺎﺤﺘﻣا باﺮﻄﺿا ،زاوﺮﭘ زا سﺮﺗ ﺶﻫﺎﻛ دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا .

بﺎﺘﻛ ﺮﺘﺸﻴﺑ ناروﺎﺸﻣ ﺪﻨﭼﺮﻫ رد ار ﻲﻠﻴﺨﺗ يﺎﻫ

ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ،ﺪﻨﻨﻛ

بﺎﺘﻛ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻫ

(3)

ﻲﻣ ،ﺎﻬﻧآ ﻚـﻤﻛ نﺎﻛدﻮﻛ ﻒﻃاﻮﻋ زاﺮﺑا و شروﺮﭘ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ

ﺪﻨﻛ ] 21 .[ ﻪﭽﺑ نﺎﺘﺳاد لﻼﺧ رد ﻲـﻣ ﺎـﻫ

تﺎﻋﻮـﺿﻮﻣ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ

ﻲﻣ قﺪﺻ ﺰﻴﻧ نﺎﺷدﻮﺧ درﻮﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻀﻓ رد ار ﺪﻨﻛ

هﺪﻨﻨﻛ ﺪﻳﺪﻬﺗ ﺮﺘﻤﻛ ﺪﻨﻨﻛ حﺮﻄﻣ يا

. ﻪﭽﺑ ﻪﺑ نﺎﺘﺳاد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺎﻫ

ﻲﻣ ﻚﻤﻛ ﺰـﻴﻧ ناﺮـﮕﻳد و ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ ﺲﺣ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ

ﺪﻧراد ار ﺎﻬﻧآ ﻪﺑﺎﺸﻣ تﻼﻜﺸﻣ Ǥ

تﻼﻜـﺸﻣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ ﻊﻗاو رد

ﻪﭽﺑ ﻪﺑ ،ناﺮﮕﻳد ﻲـﻣ ﻚﻤﻛ ﺎﻫ

ﻞﻜـﺸﻣ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﺎـﺗ ﺪـﻨﻛ

ﺪﻨﻨﻛ اﺪﻴﭘ ﺶﻨﻴﺑ ناﺮﮕﻳد و نﺎﺷدﻮﺧ ]

19 .[

لﻼﺧ رد ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا

ﻪﭽﺑ ﻪﺑ ﺎـﻫ ﻦﻳﺪـﻟاو و

ﻲﻣ ﻚﻤﻛ ﺎﻬﻧآ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ

ﻲﺑاﺮﻄﺿا يﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ار نﺎـﺷ

ﺪﻨﻨﻛ . نﺎـﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا زا ﻲﻛﺎﺣ هﺪﺷ حﺮﻄﻣ ﺪﻫاﻮﺷ

زا

ﻲﻣ رﺎﻬﻇا و ﺪﻧراد ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ ﻖﻳﺮﻃ نﺎﻣرد ﻮﺤﻧ ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﺷ

ﻲـﻣ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﺷر ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖـﻴﻘﻓﻮﻣ و ﺪـﺷﺎﺑ

يﺎـﻫ

ﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﻛدﻮﻛ ﻪﺑ شزﻮﻣآ رد ار يﺮﻴﮕﻤﺸﭼ ﻲﻧﺎﻣرد ﺎﺑ ﻪ

ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد هاﺮﻤﻫ باﺮﻄﺿا ]

22 [ يﺮـﻴﮕﻴﭘ لﻼـﺧ رد

،

ﻲﻣ ناﺮﮕﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ تاﺮﻴﺛﺎﺗ ،كدﻮﻛ ﺐﻗاﺮﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺪﻨﻧاﻮﺗ

شرﻮﻣآ كدﻮﻛ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ و ﺪﻨﻫد دﺎﻳ كدﻮﻛ ﻪﺑ ار ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻔﻨﻣ ﺶﺑاﺮﻄـﺿا ﺎﺑ و ﺪﻨﻛ ﻢﻴﻈﻨﺗ ار دﻮﺧ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻪﻧﻮﮕﭼ ﺎﺗ ﺪﻨﻫد ﺪﻨﻛ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ]

3 .[

ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﻞﻜﺗوﺮﭘ

ﻲﻣ ﻞﻣﺎـﺷ و ﺪـﺷﺎﺑ

ﺖﺳا ﺮﻳز دراﻮﻣ :

1 ȋ ﻲﻧاور يزﺎﺳ هدﺎﻣآ 2

( ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ شزﻮﻣآ

هرادا ﺦﺳﺎﭘ ندﺮﻛ باﺮﻄﺿا ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫ

3 ( و ﺎـﻫروﺎﺑ ﺮـﻴﻴﻐﺗ

رﺎــﻜﻓا 4 ( سﺮــﺗ ﺖــﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎــﺑ ﻲﺠﻳرﺪــﺗ ﻪــﻬﺟاﻮﻣ روآ

5 (

يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ . يدراﻮـﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا نﺎﻣرد رد ﻦﻳﺪﻟاو ندﺮﻛﺮﻴﮔرد

د ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻧﺎﻣرد يزﺎﺑ ر

-يرﺎﺘﻓر ﻲـﻣ ظﺎﺤﻟ دﻮـﺷ

] 22 .[ باﺮﻄﺿا نﺎﻣرد رد ﻦﻳﺪﻟاو ﺖﻛرﺎﺸﻣ ]

2 و 23 [ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ،

باﺮﻄـﺿا ،ﻦﻳﺪـﻟاو يﻻﺎـﺑ لﺮـﺘﻨﻛ نﻮﭽﻤﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ يﮋﺗاﺮﺘـﺳا زا هدﺎﻔﺘـﺳا مﺪﻋ رد ﻦﻳﺪﻟاو ﺖﻳﻮﻘﺗ ،ﻦﻳﺪﻟاو يﺎـﻫ

ﻲـﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ باﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ يرﺎﮔﺪﻧﺎﻣ رد،باﺮﻄﺿا ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ دراد ] 23 .[

ﻴﻨﻜﺗ ﻚ هﺪـﺷ ﻦﻳوﺪـﺗ نﺎـﻛدﻮﻛ ﺎﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ياﺮﺑ يرﺎﻴﺴﺑ يﺎﻫ

ﺖﺳا . ﻲﻣ ﻲﺷﺎﻘﻧ ﺎﻬﻧآ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ

] 24 .[ ﺖـﻧور مﺎﮕـﺸﻴﭘ

ﻲﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ رد ﻲﺷﺎﻘﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪـﺷﺎﺑ

] 25 .[ ﻊـﻗاو رد

ﺖﻧور رد ﻲﻳاﺮﮔرﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻪـﻳﺮﻈﻧ رد ﻪﻛ ﺖﺳا يداﺮﻓا ﻪﻠﻤﺟ زا

ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﻲﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ نﺎﻛدﻮﻛ نﺎﻣرد .

ﻲﻳاﺮﮔرﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻪﻳﺮﻈﻧ

لﺎﺳ ﻞﻳاوا رد 1950

ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻠﻛ جرﻮﺟ ﺪـﺷ حﺮﻄﻣ

] 26 .[ ﻦـﻳا

دﺮﻜﻳور ﻪﺑ هﺎﮔﺪﻳد ﻦﻳﺮﺘﻜﻳدﺰﻧ ﻪﻳﺮﻈﻧ

ﻲﻣ ﺪـﺷﺎﺑ ] 27 .[ رد

دراﺪـﻧ دﻮﺟو نﺎﻣرد و ﻲﺑﺎﻳزرا ﻦﻴﺑ ﻲﻗاﺮﺘﻓا ﭻﻴﻫ ﻪﻳﺮﻈﻧ ﻦﻳا .

ﻪـﺑ

ﻲﻧﺎـﻣرد ﻪﺒﻨﺟ دﻮﺧ دﺮﻓ ﻲﻨﻫذ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ شوﺎﻛ ﻪﻛ ﻞﻴﻟد ﻦﻳا ﻲـﻣ ﻦﺷور ار ﻖﻳﺎﻘﺣ زا ﻲﻠﻴﺧ و دراد دزﺎـﺳ

] 27 .[ هﺪـﻴﻘﻋ ﻪـﺑ

ﺖﻧور ﻲﻤﻧ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ رد ،دﺮـﻛ ﻪﻴﻜﺗ كدﻮﻛ رﺎﺘﻔﮔ ﻪﺑ ناﻮﺗ

هﺎﮔﺪـﻳد و ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ياﺮﺑ ﻲﺷﺎﻘﻧ و ﺮﻳوﺎﺼﺗ زا ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻜﻠﺑ دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا شدﻮﺧ ﻂﻴﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يو .

ا فﺪﻫ ﺮﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ز ﻲﻣ ار ﺖﻧور هﺎﮔﺪﻳد ﻖﺒﻃ

دﺮـﻛ ﻪـﺻﻼﺧ درﻮـﻣ ود رد ناﻮـﺗ :

و ﻖﻳﺎـﻘﺣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يو هﺎﮔﺪﻳد و تﺎﻋﻼﻃا طﺎﺒﻨﺘﺳا لوا فﺪﻫ ﺖﺳا ﻊﻳﺎﻗو .

ار كدﻮـﻛ دراد يﺮﺘـﺸﻴﺑ ﻖـﻤﻋ ﻪﻛ مود فﺪﻫ

ﺦﺳﺎﭘ يﻮﺠﺘﺴﺟ ﻪﺑ ﺪﻬﻌﺘﻣ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻫ

ﻲـﺑﺮﺠﺗ ﻊﻳﺎـﻗو زا ﻪـﻛ ﺪﻨﻛ

ﻲﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﺢﻄﺳ رد و ﺪﻧﻮﺷ

ترﻮـﺻ ﻲﻫﺎـﮔآ زا يﺮـﺗ

ﻲﻣ ﺪﻧﺮﻴﮔ . ﻦﺷور رد ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻦﻳا ترﺪﻗ ﻪﺒﻨﺟ ندﺮﻛ

ﻲﻔﺨﻣ يﺎﻫ

ﻲـﻣ ﺖﻴﻌﻗاو زا ﺪـﺷﺎﺑ

. شور ﺖـﻧور يﺎﻫﺮﻴـﺴﻔﺗ طﺎﺒﻨﺘـﺳا رد

ﻲﻣ ﺮﺛﻮﻣ رﺎﻴﺴﺑ نﺎﻛدﻮﻛ ﺪﺷﺎﺑ

] 28 .[

ﻪﺘـﺴﺟﺮﺑ ﺶـﻘﻧ ،ﻪـﻬﺟاﻮﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ تﻼﺧاﺪﻣ رد يا

ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد

دراد نﺎـﻛدﻮﻛ باﺮﻄـﺿا درﻮﻣ رد يرﺎﺘﻓر

] 29 [ ﻪﻠﺧاﺪﻣ رد ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ ﻚـﻴﻨﻜﺗ ﻦـﻳا زا ﺖﻧور يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ

ﻲﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ

. ﻪﻴـﺿﺮﻓ زا ﻲـﻜﻳ درﻮـﻣ رد يدﺎـﻴﻨﺑ يﺎـﻫ

ار نﺎـﻬﺟ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻦـﻳا ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا بﺮﻄﻀﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﻣ ﺪﻳﺪﻬﺗ زا يدﺎﻤﻧ ﺪﻨﻧاد

. ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ نﺎﻣرد لﻼﺧ رد ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ -

ﻲﻣ ﻲﻌﺳ يرﺎﺘﻓر ،ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻴﺑﺮﺠﺗ ندروآ ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﺑ ﻪﻛ دﻮﺷ

وﺎﺑ و هدﺮﻛ حﻼﺻا ار كدﻮﻛ روﺎﺑ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎـﺟ ار يﺪـﻳﺪﺟ ر

ﺪﻧزﺎﺳ ] 30 .[ زا ﺺﺨـﺷ ﺖﺷادﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﻳاﺮﮔرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﻳﺮﻈﻧ رد

هزﺎﺳ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﻴﻌﻗاو ﻲـﻨﻌﻳ ،دراد راﺮـﻗ يو ﻲﺼﺨﺷ يﺎﻫ

ﻲﻣ ﺮﻈﻧ رد ار دﻮﺧ فاﺮﻃا يﺎﻫداﺪﻳور دﺮﻓ ﻪﻛ ﻲﺷور ،دﺮـﻴﮔ

ﻲﻣ ﺮﻴﺒﻌﺗ و ﻪﻴﺟﻮﺗ ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻦـﻳا ﺮﮕﻧﺎﻣرد ﺶﻘﻧ و ﺪﻨﻛ

ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﻦﻴﻌﺟاﺮﻣ ﻮـﺧ هزﺎـﺳ يﺎـﻫ

يرﻮـﻃ ار د

ﻪﺘـﺴﻳﺎﺷ ﻮـﺤﻧ ﻪـﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار دﻮـﺧ هﺪـﻨﻳآ يا

ﺶﻴﭘ ﻨﻨﻛ ﻲﻨﻴﺑ ﺪ ] 31 .[

نﺎﻛدﻮﻛ ﺖﻓﺎﻳرﺪﻧا نﻮﻣزآ ȋȌ

ﻲﺘﻴـﺼﺨﺷ ﻪـﻳﺮﻈﻧ سﺎـﺳاﺮﺑ

يرﻮﻣ لﺎﺳ رد 1949 ﻪﺑ ﻪﻠﻴﺳو كﻼﺑ لرﻮﺳ ﺎﻴﻧﻮﺳ و

كﻼﺑ دﺎﭘﻮﺌﻟ

نﺎﻛدﻮﻛ ياﺮﺑ 3

ﺎﺗ 10 هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﺖﺳا ] 32 .[ ﻦﻴـﺑ نﻮـﻣزآ ﻦﻳا

37 / 0 ﺎﺗ 90 / 0 ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ ﺮﻈﻧ زا نآ ﻲﻳاور و دراد رﺎﺒﺘﻋا

ﺖﺳا هﺪﺷ دروآﺮﺑ بﻮﺧ ]

33 .[ ياراد نﻮﻣزآ 10

و ﺖﺳا ترﺎﻛ

ترﺎﻛ رد ﺮﻳﻮـﺼﺗ زا نﺎـﺴﻧا ﺮﻳوﺎـﺼﺗ يﺎﺟ ﻪﺑ نﻮﻣزآ ﻦﻳا يﺎﻫ

ناﻮﻴﺣ درﻮﻣ رد نﺎﻛدﻮﻛ ﻪﻛ رﻮﺼﺗ ﻦﻳا ﺎﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ

نﺎﺳآ تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻲﻣ ﻲﻨﻜﻓاﺮﻓ ﺮﺗ

ﺪﻨﻨﻛ . يرﻮـﻃ ﺎﻫﺮﻳﻮـﺼﺗ

ﻃ هﺪﺷ ﻲﺣاﺮ هرود برﺎـﺠﺗ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ تﻼﻴﺨﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا

ﺎﺑ كدﻮﻛ طﺎﺒﺗرا عﻮﻧ كرد نﻮﻣزآ فﺪﻫ ،دﺰﻴﮕﻧاﺮﺑ ار ﻲﻛدﻮﻛ ﺶﻳاﺮﮔ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و نﺎﻴﻓاﺮﻃا ضرﺎﻌﺗ ،ﺎﻫ

ﺖﺑﺎﻗر ،ﺎﻫ و ﺎـﻫ

سﺮﺗ ﺖﺳا وا يﺎﻫ ]

32 .[

خﺎــﺑ ﻦــﺧآ نﺎــﻛدﻮﻛ يرﺎــﺘﻓر ﺖــﺴﻴﻟ ﻚــﭼ ȋȌ

:

ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻦﻳﺪﻟاو ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا يا

ﻲﻣ ﺪـﺣ و ددﺮﮔ

ﻲﮕﺘﺴﻳﺎﺷ و يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ زا ﻲﻌﻴﺳو ﺺﺨﺸﻣ ار دﺮﻓ يﺎﻫ

ﻲﻣ ﺪﻨﻛ ] 34 .[ ﺮﻤﻧ ،نﻮﻣزآ ﻪﺠﻴﺘﻧ تا

رد ار 8 ﻲﻠﺻا ﻪﺼﺨﺸﻣ

و 3 ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﻲﮕﺘﺴﻳﺎﺷ سﺎﻴﻘﻣ ﺪﻨﻛ

. هﺪـﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ

ﻪﺼﺨﺸﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﻳاﺮﮕﻤﻫ نﻮـﻣزآ رد هﺪﺷ حﺮﻄﻣ يﺎﻫ

و

تﻻﻼﺘﺧا Ǧ

ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار ]

34 .[ ﻲﻳﺎﻨﻴﻣ ] 35 [ ﺐﻳﺮﺿ

نﻮﻣزآ ﻲﻧورد ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ

(4)

دﺮﻛ . رد ﻲﻳﺎـﻣزآزﺎﺑ رﺎـﺒﺘﻋا ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺐﻳاﺮﺿ ﻪﻜﻧآ ﻦﻤﺿ

سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻳز ﻪﻴﻠﻛ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ

05 / 0 دﻮﺑ رادﺎﻨﻌﻣ .

درﻮﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ

ﻲﻛدﻮﻛ ﻊﺟاﺮﻣ 10

ﻪﻟﺎﺳ ﻲﻣ يا مﻮـﺳ سﻼـﻛ رد ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ

ﻲﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ نﺎﺘﺴﺑد ﺪﻨﻛ

. يو ﻦﻳﺪﻟاو ﻚﻳ

ﻢـﻫ زا ﺶﻴـﭘ لﺎﺳ

هﺪﺷ اﺪﺟ ﻪـﺑ رﻮـﺒﺠﻣ ،ﻪﻧﺎﺧ جرﺎﺨﻣ ﻦﻴﻣﺎﺗ ياﺮﺑ يو ردﺎﻣ و ﺪﻧا

ﻲـﻣ لﺰـﻨﻣ زا جرﺎـﺧ رد ﺖﻗو هرﺎﭘ يﺎﻫرﺎﻛ مﺎﺠﻧا ﺪـﺷﺎﺑ

. ود

ﺮﺘﮔرﺰﺑ ﺮﻫاﻮﺧ ﻲﻠﻋ

ﻪﻛ ، 13 و 19 لوا ﻊـﻄﻘﻣ رد ،ﺪﻧراد لﺎﺳ

ﻲﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﺶﻴﭘ و ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ﺪﻨﻨﻛ

.

لﻮﻃ رد 6 ،ﻪﺘﺷﺬﮔ هﺎﻣ ﻲﻠﻋ

ﻲﻧاﺮﮕﻧ رد ار يﺪﻳﺪﺷ يﺎﻫ دراﻮﻣ

ﻞﻜـﺸﻣ رﺎﻴـﺴﺑ ﺶﻳاﺮـﺑ ﺎـﻬﻧآ لﺮﺘﻨﻛ ﻪﻛ هداد نﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻣ دﻮﺑ . ﻪـﻛ ﻲﺗﻼﻜـﺸﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻢﺋﻼﻋ ﻦﻳا ندﻮﺑ هاﺮﻤﻫ

ﻲﻣ ﺮﻛذ ﻪﻣادا رد ﺮـﺸﺘﻨﻣ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﺮﺑ لاد دﻮﺷ

دراد كدﻮﻛ ﻦﻳا رد .

باﺮﻄـﺿا ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ ﻢﺋﻼﻋ كدﻮﻛ

Ȍ ﻚﻳﺮﺤﺗ ،ﻲﮕﺘﺴﺧ ،يراﺮﻘﻴﺑ نﻮﭽﻤﻫ ،ﻲﻧﻼـﻀﻋ رﺎﺸﻓ ،يﺮﻳﺬﭘ

ﺰﻛﺮﻤﺗ و باﻮﺧ لﻼﺘﺧا (

هدﺮـﻛ ﻪـﺑﺮﺠﺗ تﺪﻣ ﻦﻳا ﻲﻃ رد ار

ﺖﺳا . ﻲـﻧاﺮﮕﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ دﺮـﻜﻠﻤﻋ درﻮـﻣ رد كدﻮـﻛ يﺎـﻫ

دراﻮـﻣ ﺎـﻳ و ﻲﻳاﺪـﺟ و ردﺎـﻣ نداد ﺖﺳد زا سﺮﺗ ،ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ دﻮﺑ سﻮﺴﺤﻣ ﺮﮕﻳد .

دﺎﻤﺘﻋا ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﺳﻮﺴﺤﻣ ﺖﻓا كدﻮﻛ

دﻮـﺑ هداد ﺖﺳد زا ﺰﻴﻧ ار شدﻮﺧ ﻪﺑ نﺎﻨﻴﻤﻃا و ﻪﺘﺷاد ﺲﻔﻨﺑ .

ﺟ باﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا زا ﻲﻳاﺪﺟ رد ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ باﺮﻄﺿا ﺎﺑ ﻲﻳاﺪ

دﻮﺑ نﺎﻳﺎﻤﻧ ردﺎﻣ .

زا سﺮﺗ دراﻮﻣ رد ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا سﺮﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

دﻮﺑ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺑﺎﻗ ردﺎﻣ يرﺎﻤﻴﺑ و ﻲﻧﺪﺑ ﺐﻴﺳآ ،دزد ،ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ .

ﻲﺑﺎﻳزرا رد و ردﺎـﻣ ﺎـﺑ ﻪﺒﺣﺎـﺼﻣ ﻦﻴـﺣ رد هﺪـﻣآ ﻞﻤﻌﺑ يﺎﻫ

نﻮﻣزآ ياﺮﺟا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

نﻮﻣزآ ﺰﻴﻧ و

ﺺﺨـﺸﻣ

كدﻮﻛ باﺮﻄﺿا ﻪﻛ ﺪﺷ ،كدﻮـﻛ ﻂﻳاﺮﺷ و ﻦﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

نﻮﻣزآ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﺖﺴﻴﻧ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ و ﻲﻌﻴﺒﻃ

هﺮـﻤﻧ

ﺎـﺑ ﺮﺑاﺮﺑ نآ 86

دﻮـﺑ . ﺎـﺑ نرﺎـﻘﻣ باﺮﻄـﺿا ﻢـﺋﻼﻋ عوﺮـﺷ

يﺮﻴﮔرد شراﺰـﮔ ﻢـﻫ زا ﻦﻳﺪـﻟاو ﻲﻳاﺪﺟ و ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻫ

ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ .

كدﻮـﻛ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ هزﻮﺣ ﻲﺑاﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ دﻮﺟو

ﺖﺳا ﻪﺘﺧﺎﺳ دوﺪﺤﻣ ار .

خر ﺎﺑ ﻪﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ كدﻮﻛ درﻮﻣ ود نداد

ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ و هدﻮـﺑ ﺎـﻬﻧآ ﺪﻫﺎﺷ كدﻮﻛ ﻪﻛ نﺎﺑﺎﻴﺧ رد يدزد راﺮﻗ ﺐﻴﻘﻌﺗ ﺖﺤﺗ ﺎـﺑ هاﺮﻤﻫ لﺰﻨﻣ زا جوﺮﺧ مﺎﮕﻨﻫرد ﻦﺘﻓﺮﮔ

ﺖـﻳﺎﻬﻧ رد و لﺰـﻨﻣ ﻚـﻳدﺰﻧ هزﺎﻐﻣ زا ﺪﻳﺮﺧ ﺪﺼﻗ ﻪﺑ ﺮﻫاﻮﺧ تﺪـﺷ ﺮـﺑ ﻪـﻛ ﺪـﻧدﻮﺑ ﻲﻠﻣاﻮـﻋ ،ﻪـﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺸﮔزﺎﺑ و راﺮﻓ ﻪـﻨﻣاد و ﻪﺘـﺷاﺬﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ يﺮﻴﮕﻤﺸﭼ ﺪﺣ ﻪﺑ كدﻮﻛ باﺮﻄﺿا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺘﺧﺎﺳ دوﺪﺤﻣ ار كدﻮﻛ يﺎﻫ ﺪﻧا

. كدﻮﻛ ،لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ

ﺑ و ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﭻﻴﻫ ﻪﺑ ﻪـﻧﺎﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ كرﺎﭘ رد ردﺎﻣ نوﺪ

ﻲﻤﻧ يزﺎﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ و هدﺮﻛ ﻪـﺑ لﺰـﻨﻣ زا جرﺎﺧ يﺎﻫ

دﻮـﺑ ﻪﺘﺸﮔ ردﺎﻣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تﺪﺷ .

زا كدﻮـﻛ ﺪﻳﺪـﺷ سﺮـﺗ

ار دﻮﺧ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﺗ دﻮﺑ هدﺮﻛ رﻮﺒﺠﻣ ار هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻀﻋا ،ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪـﻧﺎﺧ رد ناﻮﻨﻋ ﭻﻴﻫ ﻪﺑ كدﻮﻛ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﻛ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ كدﻮﻛ ﺎﺑ ﺪﻣ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺪﻧﺎﻤﻧ ﺎﻬﻨﺗ

ﺪـﺷﺎﺒﻧ ردﺎﻣ زا رود ﻪﺑ ﺰﻴﻧ يدﺎﻳز ت .

دﺮـﻜﻠﻤﻋ و ﻪﺘـﺷاد يﺮﻴﮕﻤـﺸﭼ ﺖﻓا ﺰﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ ناﺰﻴﻣ يرﻮـﻃ ﻪﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﺘﺨﻣ يو ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ نوﺪـﺑ كدﻮـﻛ ﻪـﻛ

ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار و ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻲـﺳرد ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ردﺎﻗ ردﺎﻣ يﺎﻫ

ﻪﺑ رد و هدﺮﻛ ﻞﻤﻋ ﺪﻨﻛ رﺎﻴﺴﺑ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا رد و دﻮﺒﻧ دﻮﺧ ﻮﻣ ﻞﻜﺸﻣ ﺎﺑ سورد ندﺮﭙﺳ ﺮﻃﺎﺧ دﻮـﺑ ﻪﺟا

. سﺮﺘـﺳا ﻪـﻨﻣاد

ترﻮـﺻ ﻦﻳا ﻪﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ هﺪﻴﺸﻛ ﺰﻴﻧ ﻪﺳرﺪﻣ رﻮﻣا ﻪﺑ كدﻮﻛ هدﺎﻣآ ياﺮﺑ كدﻮﻛ ﻪﻛ ار يﺰﻴﭼ ﺎﻳآ ﻪﻜﻨﻳا و ﺶﻠﻳﺎﺳو ندﺮﻛ

ﻲـﻣ يدﺎـﻳز باﺮﻄـﺿا ﻞﻤﺤﺘﻣ ﻪﻧ ﺎﻳ هدﺮﻛ شﻮﻣاﺮﻓ ﺖـﺸﮔ

.

نﻮـﭽﻤﻫ يﺮـﮕﻳد تﻻﻼﺘـﺧا دﻮﺟو ﺮﺑ ﻚﺷﺰﭙﻧاور ﺺﻴﺨﺸﺗ و ﻚﻴﺗ ﺖﺷاد هرﺎﺷا كدﻮﻛ رد .

رد كدﻮـﻛ ﻚﻴﺗ

اﻮﻣ سﺮﺘﺳا ﻊﻗ ﻲﻣ تﺪﺷ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻊﻗاﻮﻣ رد ﺰﻴﻧ و از

ﺖﻓﺎﻳ . ﻚﻴﺗ

دﻮﺑ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻚﻴﻤﺘﻳر ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻚﻴﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ كدﻮﻛ .

و ردﺎﻣ رد باﺮﻄﺿا دﻮﺟو ﺮﺑ لاد هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻲﻣ كدﻮﻛ رﺪﭘ رد رﺪﺨﻣ داﻮﻣ ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋا ﺰﻴﻧ ﺪـﺷﺎﺑ

. ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ

ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ردﺎﻣ ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ ﻚﺒﺳ ﻲﮕﺘـﺴﺑاو ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﻪﻛ هدﻮﺑ يا

ﺸﻴﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ كدﻮﻛ رد ﺮﺘ .

ﻪﻧﺎـﺸﻧ دﻮـﺟو زا ﻲﻛﺎﺣ كدﻮﻛ ﻲﻧاور ﺖﻴﻌﺿو ﻪﻨﻳﺎﻌﻣ يﺎـﻫ

،يراﺮـﻘﻴﺑ ،ﻊﻳﺮـﺳ مﻼﻛ ،ناﺮﮕﻧ هﺎﮕﻧ نﻮﭽﻤﻫ باﺮﻄﺿا ﻲﻨﻴﻋ ﻲـﻣ ﺶﻨﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ناﺮﮕﻧ ﺮﻫﺎﻇ ﺪـﺷﺎﺑ

. ﻪـﺑ دﻮـﺟﻮﻣ ﺶﻨـﺗ

ضﺎﺒﻘﻧا ترﻮﺻ ﻲـﺸﻧﺎﻜﺗ تﺎﻛﺮﺣ ﺰﻴﻧ و ﻲﻧﻼﻀﻋ ﺪﻳﺪﺷ يﺎﻫ

ﻲﻳﺎـﻬﻨﺗ مﺎـﮕﻨﻫ رد صﻮـﺼﺧ ﻪـﺑ ﻊﻴـﺳو دﺮﺑ رد ﺎﭘ و ﺖﺳد ﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸ .

ﻲﻠﻋ ﺖﺤﺗ ﺮـﺿﺎﺣ لﺎـﺣ رد و دﻮـﺑ ﺰـﻴﻧ ﻚـﺷﺰﭙﻧاور ﺮـﻈﻧ

يﺎﻫوراد ﻲـﺑ و نوﺪﻳﺮﭙـﺳر ،ﻦﻴﺘﻴـﺴﻛﻮﻠﻓ ﻦﻳﺪـﻳﺮﭘ

فﺮـﺼﻣ

ﻲﻣ ﺪﻨﻛ .

ﻲﺼﺨﺷ ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ :

لﺎﻤﻛ ﺖﻴﺼﺨﺷ كدﻮﻛ ﻪـﺑ و ﻪﺘـﺷاد اﺮـﮔ

يو زا ردﺎـﻣ ﻪـﻛ ﻲﺗارﺎﻈﺘﻧا و هداﻮﻧﺎﺧ رﺪﭘ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ﻞﻴﻟد ﺖﺒﺤﺻ ﺰﻴﻧ و ﻪﺘﺷاد دﺮﻣ ﻮﺗ ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺑ لاد ردﺎﻣ يﺎﻫ

ﻪﻧﺎﺧ و يا

ﺎـﺑ ﻪـﻛ هدﻮﺑ يدﺎﻳز سﺮﺘﺳا ﻞﻤﺤﺘﻣ ،ﻲﻨﻛ ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺎﻣ زا ﺪﻳﺎﺑ دﻮﺑ هدﺮﻛ اﺪﻴﭘ تﺪﺷ ﻪﻴﻀﻗ ﻦﻳا ﻦﻳﺪﻟاو ﻲﻳاﺪﺟ .

هاﺮـﻤﻫ نﺪـﺷ

ﻦﺘﻓﺮـﮔ راﺮﻗ ﺐﻴﻘﻌﺗ ﺖﺤﺗ ﺰﻴﻧ و يدزد ﻪﭽﺑ نﻮﭽﻤﻫ ﻲﺗﺎﻗﺎﻔﺗا ﻪﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ ،كدﻮﻛ كدﻮـﻛ رد سﺮـﺗ ﺶﻨـﻛاو نﺪﺷ

ﻳ زا ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺮﺑ لاد ار ﻲﺼﻗﺎﻨﺘﻣ سﺎﺴﺣا و ﻪﺘﺸﮔ ﻮﺴﻜ

ياﺮـﺑ ار ﺮـﮕﻳد يﻮـﺳ زا هداﻮﻧﺎـﺧ زا ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻪﻔﻴﻇو ﺰﻴﻧ و دﻮﺑ ﻪﺘﺷاد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ كدﻮﻛ .

ﻲﻣ ﻲﺘﻟﺎﺠﺧ كدﻮﻛ ﺎـﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ

و ﻦـﺴﻤﻫ ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا يراﺮﻗﺮﺑ ترﺪﻗ ﻲﺑاﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ زوﺮﺑ دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ يو رد ﺶﻧﻻﺎﺳ .

رد كدﻮـﻛ ﺲﻔﻨﺑ دﺎﻤﺘﻋا

يزﺎﺑ ﻦـﻳا رد ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ و دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻫوﺮﮔ يﺎﻫ

ﻮﻧ يزﺎﺑ ع ﻲﻤﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﺎﻫ دﺮﻛ

. عﺎﻓد ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ كدﻮﻛ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

ﻪﺘﺳاﻮﺧ زاﺮﺑا ،دﻮﺧ زا زاﺮـﺑا زا و ﻪﺘـﺷاﺪﻧ ار دﻮﺧ ﺪﻳﺎﻘﻋ و ﺎﻫ

ﻲـﻣ يراددﻮـﺧ دﻮﺧ تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ دﺮـﻛ

. داد زا ﻲـﺘﺣ كدﻮـﻛ

(5)

مﺎـﺠﻧا ﻪـﺑ ﺶﻧﺎﺘـﺳود ﺪﻳﺪﻬﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﺘﺣار ﻪﺑ ،ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ رﺎﻛ ﻲﻣ ﻦﺗ ﻪﺳرﺪﻣ رد ي داد

.

ﻲﺑﺎﻳزرا :

نﻮـﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺑ هوﻼﻋ

ياﺮـﺑ نﺎـﻛدﻮﻛ

نﻮﻣزآ زا كدﻮﻛ ﻲﺑاﺮﻄﺿا ﻢﺋﻼﻋ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ

رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ

تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا ﻲﺑﺎﻳزرا نﻮﻧﺎـﻗ رﺎـﺘﻓر ،ﻪـﺟﻮﺗ تﻼﻜـﺸﻣ ،ﺮﻜﻔﺗ تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﻲﻔﻃﺎـﻋ تﻼﻜـﺸﻣ ،ﻪﻧاﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ رﺎﺘﻓر ،ﻲﻨﻜﺷ تﻼﻜـﺸﻣ

كﻮﻠﺳ تﻼﻜﺸﻣ ،يا ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ ، ﻲﻠﻋ

ﻪﺑ

ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ ﺶﻴﭘ ترﻮﺻ .

ﻪﺒﺣﺎـﺼﻣ

ﻪـﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺪﻧور رد ﺰﻴﻧ ردﺎﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يا

ﺖﺷاد . رادﻮﻤﻧ رد ﻲﺑﺎﻳزرا ﻞﻣﺎﻛ ﻪﺠﻴﺘﻧ 1

و 2 هﺪـﺷ ﺺﺨـﺸﻣ

ﺖﺳا . يﻮـﮕﻟا سﺎـﺳا ﺮـﺑ كدﻮﻛ ﺎﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻪﺒﺣﺎـﺼﻣ

ﺖﻧور ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ .

ياﺮـﺑ ﻮـﮕﻟا ﻦـﻳا رد ﻪﻛ

،شدﻮﺧ و ﻂﻴﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ كدﻮﻛ هﺎﮔﺪﻳد و ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺷﺎﻘﻧ و ﺮﻳوﺎﺼﺗ زا دﻮﺷ

. هوﻼـﻋ شور ﻦﻳا ﺎﺑ ﻪﻛ

ﺪﻬﻌﺘﻣ كدﻮﻛ ،كدﻮﻛ هرﺎﺑرد ﻊﻳﺎﻗو و ﻖﻳﺎﻘﺣ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﺮﺑ ﺦﺳﺎﭘ يﻮﺠﺘﺴﺟ ﻪﺑ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻫ

ﺣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﻊﻳﺎﻗو زا ﻪﻛ دﻮﺷ ﻞـﺻﺎ

ﻲﻣ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺢﻄﺳ رد و ﺪﻧﻮﺷ ا يﺮﺗ

ﻲﻣ ترﻮﺻ ﻲﻫﺎﮔآ ز ﺪـﻧﺮﻴﮔ

.

سﺮﭘ ترﺪﻗ و

ﻪﺒﻨﺟ ندﺮﻛ ﻦﺷور رد حوﺮﺸﻣ ﻮﺟ ﻲـﻔﺨﻣ يﺎﻫ

ﺖﺳا ﺖﻴﻌﻗاو زا ]

28 .[

ﻦـﻳا ﺖـﺷاد ﻪﺟﻮﺗ نآ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﺪﻨﻳاﺮﻓ رد ﻪﻛ ﻲﺒﻠﻄﻣ ﻪـﻤﻠﻛ دﺮﺑرﺎﻛ رد ﻪﻛ ﺖﺳا »

اﺮـﭼ « ،دﺮـﻛ ار مزﻻ طﺎـﻴﺘﺣا

ﻲﻣ كدﻮﻛ زا نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ ﻲﺘﻗو ﻪﻛاﺮﭼ ﺪﻨﺳﺮﭘ

» اﺮـﭼ « ﻦـﻳا ،

كدﻮـﻛ و دراد ار مﺎـﻬﺗا و ﺪﻳﺪﻬﺗ ﻢﻜﺣ كدﻮﻛ ياﺮﺑ ﻪﺘﻔﮔ ﻲﻣ نﺎﻤﮔ ﻪﺑ ﺖﺳا هداد مﺎﺠﻧا ﻲﻫﺎﺒﺘﺷا ﻞﻤﻋ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ صﻮـﺼﺧ

ﻦـﻳا رد ﻪـﻛ ﺪـﻳﻮﮕﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ يﺰﻴﭼ باﻮﺟ رد ﺮﮔا ﻪﺑ ترﻮﺻ ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ ﻮﮕﻏورد ﺎﻳ مﺮﺠﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ

ﻲـﻣ دﻮـﺷ

] 28 .[

نﺎـﻣرد ﺪﻨﻳآﺮﻓ :

تﺪﻣ ﻪﺑ ﻲﻠﻋ 11

ﻪـﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ و ﻪﺘﻔﻫ

ﺪﺷ ﺖﻳﺰﻳو .

ﻦﻴﺑ ﻪﺴﻠﺟﺮﻫ نﺎﻣز تﺪﻣ 45

ﺎﺗ 60 دﻮـﺑ ﻪﻘﻴﻗد .

6

ﺪـﺷ يﺮـﻴﮕﻴﭘ ﻲﻨﻔﻠﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﺪﻌﺑ هﺎﻣ .

،لوا ﻪـﺴﻠﺟ رد

نﻮﻣزآ ﻦﻳﺪﻟاو مﺮﻓ و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ردﺎﻣ ﺎﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ

ﺰﻴﻧ ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ يﻮﮕﺘﻔﮔ ،ﺪﻳدﺮﮔ ﻞﻴﻤﻜﺗ ردﺎﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﺖـﻬﺟرد

ﺎـﺑ ﻖﺑﺎـﻄﻣ ﺪﻌﺑ و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ كدﻮﻛ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا يراﺮﻗاﺮﺑ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا كدﻮﻛ ﺎﺑ ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ يزﺎﺑ هﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻲﻧﺎﻣرد فاﺪﻫا .

و باﺮﻄـﺿا سﺎـﻴﻘﻣ ﺰـﻴﻧ و داد ردﺎـﻣ ﻪـﻛ ﻲـﺷراﺰﮔ ﻖﺒﻃ نﻮﻣزآ ﻲﮔدﺮﺴﻓا

ﺪـﺣ رد كدﻮـﻛ باﺮﻄﺿا ناﺰﻴﻣ ،

هﺮـﻤﻧ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻻﺎﺑ يﺮﻴﮕﻤﺸﭼ

ﺖـﺴﻴﻟ ﻚـﭼ ﻦـﻳا رد نآ

ﺮﻄﺿا ﺪﺣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻨﻌﻳ با

86 ﻲـﻣ نﺎﺸﻧ ار داد

. تﻼﻜـﺸﻣ

ماﺪـﻛ ﺮـﻫ و ﺪﻧدﻮﺒﻧ ﻲﻨﺜﺘﺴﻣ ﺮﻣا ﻦﻳا زا ﺰﻴﻧ ﺮﻜﻔﺗ ﺰﻴﻧ و ﻪﺟﻮﺗ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ رد ار ﻻﺎﺑ ﺪﺣ هﺮـﻤﻧ ﻲـﻨﻌﻳ ﺪﻧداد

85

هﺮﻤﻧ و ﻪﺟﻮﺗ تﻼﻜﺸﻣ ياﺮﺑ 82

نﺎـﺸﻧ ار ﺮـﻜﻔﺗ تﻼﻜـﺸﻣ ﻲﻣ

داد . ﻻﺎـﺑ ﺰـﻴﻧ دراﻮـﻣ ﻦـﻳا زا ﻲـﺷﺎﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﻼﻜﺸﻣ

هﺮـﻤﻧ ﻪﻛ ﺪﺷ شراﺰﮔ 81

نﻮـﻣزآ رد

ﻦـﻳا يﺎـﻳﻮﮔ

دﻮﺑ ﺐﻠﻄﻣ .

زا ﻲﻛﺎـﺣ ردﺎـﻣ شراﺰـﮔ دراﻮـﻣ ﻦـﻳا رﺎﻨﻛ رد

ﻪـﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ رﺎﻤﻴﺑ تﻼﻜﺸﻣ تﺪﺷ يﺎﻳﻮﮔ ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ تﺎﻳﺎﻜﺷ تﻼﻜـﺸﻣ ﻪـﺑ ﻼﺘـﺑا تﺪـﻣ رد ﻲﻧﺎﻤـﺴﺟ تاﺮﻫﺎﻈﺗ ترﻮﺻ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻲﻠﺠﺘﻣ ﻲﺑاﺮﻄﺿا .

يﻻﺎـﺑ هﺮـﻤﻧ ﺎـﺑ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا 80

رد

نﻮﻣزآ دﻮﺑ ﺪﻴﺋﺎﺗ ﻞﺑﺎﻗ .

ﻣ ﻦﻳا رﺎﻨﻛ رد تﻼﻜـﺸﻣ دراﻮ

ﻪﺷﻮﮔ نﻮﭽﻤﻫ يﺮﮕﻳد ﻲﮔدﺮـﺴﻓا و يﺮـﻴﮔ

) هﺮـﻤﻧ ﺎـﺑ 73

ȋ ،

نﻮﻧﺎﻗ رﺎﺘﻓر ﻲﻨﻜﺷ

) هﺮﻤﻧ ﺎﺑ 75 ( ﻪﻧاﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ رﺎﺘﻓر ﺰﻴﻧ و )

ﺎـﺑ

هﺮﻤﻧ 74 ( ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ كدﻮﻛ رد ﺰﻴﻧ ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ ﺪﺷ

دﻮﺒﻧ زرﺎﺑ يو تﻼﻜﺸﻣ ﺮﮕﻳد .

نﻮﻣزآ مود ﻪﺴﻠﺟ رد

ﺪـﺷ اﺮﺟا نﺎﻛدﻮﻛ .

زا ﻊـﻗاو رد

ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ ﻲﻤﻧ نﺎﻴﺑ ار دﻮﺧ ﻞﻜﺸﻣ ﻲﺘﺣار ﻪﺑ نﺎﻛدﻮﻛ و ﺪـﻨﻨﻛ

زا ﻲـﻠﻴﺧ ،ناﺮـﮕﻳد ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد دﻮـﺧ ﻪـﻬﺟو ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ ﺰﻴﻧ سﺮﺗ ﺎﻳ و ﺖﺳردﺎﻧ يﺎﻫرﺎﻛ باﺮﻄﺿا و ﺎﻫ

رﺎﻜﻧا ار دﻮﺧ يﺎﻫ

ﻲﻣ و ﺺﻴﺨـﺸﺗ و ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﺒﻨﺟ ﻢﻫ نﻮﻣزآ ﻦﻳا ياﺮﺟا ،ﺪﻨﻨﻛ

ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﻲﻧﺎﻣرد ﻪﺒﻨﺟ ﻢﻫ ﺪﻨﻛ

. ﺮﻳوﺎـﺼﺗ اﺪﺘﺑا صﻮﺼﺧ ﻦﻳا رد

ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺎـﺗ ﻢﻴﺘﺳاﻮﺧ كدﻮﻛ زا و هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ كدﻮﻛ

ﻲﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ ﺪﻨﻛ نﺎﻴﺑ ﺪﻫاﻮﺧ

. ﺖﺒﺤﺻ ﺲﭙﺳ ار كدﻮـﻛ يﺎـﻫ

ﺖﻬﺟ لاﻮﺳ حﺮﻃ ﺎﺑ و هدﺮﻛ راد شزرا و رﺎـﻜﻓا زا ﻲﻳﺎﻫ

يﺎـﻫ

ﻒﻌـﺿ ﺎـﻳ و تﻮـﻗ طﺎـﻘﻧ يدراﻮﻣ رد و هﺪﺷ هﺎﮔآ كدﻮﻛ ﻢـﻳداد راﺮﻗ ﺚﺤﺑ درﻮﻣ و هدﺮﻛ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ار ﻦﻳﺪﻟاو يرﺎﺘﻓر .

سﺮﺗ ﻧ كدﻮﻛ ﻒﻃاﻮﻋ و ﺎﻫ نﺎـﺸﻧ ﺎـﺑ ترﻮـﺻ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺰﻴ

ﻲﻣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺮﮕﻳد ﺮﻳوﺎﺼﺗ نداد ﺪﻧﻮﺷ

. ﻪﺑ ﺎﻨﺑ نﻮﻣزآ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا

ﻪـﻛ يرﺎـﺸﻓ و كدﻮـﻛ ﻂـﺳﻮﺗ هﺪﺷ لﺎﻘﺘﻧا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻲﻨﻴﮕﻨﺳ ﻪﺑ كدﻮﻛ ﻞـﻤﺤﺘﻣ ﺐـﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا نﺎﻴﺑ زا هﺎﮔآدﻮﺧﺎﻧ ترﻮﺻ

ﻲﻣ لﻮﻃ رد ،دﻮﺷ 3

ﺮـﻫ رد نآ رﺎـﻨﻛ رد و ﺪـﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﺴﻠﺟ

ـﺸﻣ ﺰـﻛﺮﻤﺗ و ﻪـﺟﻮﺗ ﻒﻌـﺿ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻪﺴﻠﺟ رد هﺪـﺷ هﺪﻫﺎ

ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻢـﺋﻼﻋ زا ﻲـﻜﻳ ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا ﺰـﻴﻧ و هﺪـﻣآ ﻞﻤﻋ

ﻲـﻣ ﺰـﻛﺮﻤﺗ و ﻪـﺟﻮﺗ ﺶﻫﺎﻛ باﺮﻄﺿا ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ ،ﺪـﺷﺎﺑ

يزﺎﺑ ﺖـﻳﻮﻘﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺰﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ و ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ ﻪـﻈﻓﺎﺣ و ﺖـﻗد ﺖﻳﻮﻘﺗ ،تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ و هﺎﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺰـﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﻦﻴﻋ رد ﺎﺗ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يراﺪﻴﻨﺷ ﻛ ﺪﻨﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ نﺎﻣرد زا لﺎﺒﻘﺘﺳا ياﺮﺑ ار ﻲﺑاﺬﺟ يﺎﻀﻓ ،كدﻮ .

ﻚﺑﺪﻴﻓ ﻦﻳﺮﻤﺗ زا ﺪﻌﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻲـﻣ هداد كدﻮﻛ ﻪﺑ ﺎﻫ

رد ﺪـﺷ

رد يو ﺮﺘﻬﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ًﺎﺒﻗﺎﻌﺘﻣ و يو ﺲﻔﻧ ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ﺖﺷاد ﻲﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ نﺎﻣرد .

دﻮـﻤﻧ روآدﺎـﻳ ار ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻳا ﺪﻳﺎﺑ

ﻪﻛ ﻲﻳﻮﮕﺘﻔﮔ لﻼﺧ رد نﺎﻣرد ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ و ﻢﻈﻋا ﺶﺨﺑ ﻪﻛ رد

ﻲﻣ مﺎﺠﻧا كدﻮﻛ ﺎﺑ ﻪﺴﻠﺟ ﻪﺳ ﻦﻳا ﻲﻣ ترﻮﺻ ،دﻮﺷ

دﺮﻴﮔ . ﻪـﺑ

ﺶﻟﺎـﭼ كدﻮﻛ ﻪﻛ ترﻮﺼﻨﻳا ياﺮـﺑ ار دﻮـﺧ ﻲـﻨﻫذ يﺎـﻫ

ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﺮﮕﻧﺎﻣرد ﻲﻔﻨﻣ رﺎﻜﻓا رﺎﺸﻓ زا ﻦﻴﺣ ﻦﻳا رد و دزﺎﺳ

ﻲﻣ ﻪﺘﺳﺎﻛ يو يﺎـﻫروﺎﺑ شﺮﻳﺬـﭘ ياﺮﺑ كدﻮﻛ ﻦﻫذ و دﻮﺷ

ﻲﻣ هدﺎﻣآ ﺪﻳﺪﺟ دﻮﺷ

(6)

ﺑ ﺮﺠﻨﻣ و ﻲﻣ نﺎﻣرد رد ﻊﻳﺮﺳ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ نﺪﻴﺳر ﻪ ددﺮﮔ

.

ﻪـﺑ عوﺮـﺷ دﻮﺧ تﻼﻜﺸﻣ درﻮﻣ رد كدﻮﻛ مرﺎﻬﭼ ﻪﺴﻠﺟ رد دﺮﻛ ﺖﺒﺤﺻ .

ﺖـﻴﻘﻓﻮﻣ ﻪﻧﺎﺸﻧ نﺎﻣرد زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ نﺪﻴﺳر

ﺰـﻴﻧ و كدﻮﻛ ﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻲﻧﺎﻣرد ﻪﻄﺑار يراﺮﻗﺮﺑ رد ﺮﮕﻧﺎﻣرد ﺎـﺑ درﻮﺧﺮﺑ و ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫروﺎﺑ شﺮﻳﺬﭘ ﺖﻬﺟ يو ندﻮﺑ هدﺎﻣآ ﺶﻟﺎﭼ ﻣ وا ﻲﻨﻫذ يﺎﻫ ﻲ

ﺪﺷﺎﺑ . ،نﺎـﻣرد عﻮـﻧ ﻦـﻳا رد ﻊﻗاورد

مواﺪـﺗ ﺮﺑ و هدﺮﺑ ﻻﺎﺑ ار نﺎﻣرد ﺖﻋﺮﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﻲﻣ ﻚﻤﻛ نﺎﻣرد ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﺪﻨﻛ

. يﺎـﻫرﺎﻜﻫار نآ زا ﺪـﻌﺑ

هدﺮـﻛ حﺮﻄﻣ ﺶﻴﭘ تﺎﺴﻠﺟ رد ﻪﻛ يدراﻮﻣ درﻮﻣ رد كدﻮﻛ ﻢﻳﺪﺷ ﺎﻳﻮﺟ ار دﻮﺑ .

كدﻮـﻛ بﺎـﻴﻏ رد ﻪـﺴﻠﺟ ﺮﻫ ﻪﻤﺗﺎﺧ رد

ترﻮﺸﻣ هداد ردﺎﻣ ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻫ رد رﺎـﺘﻓر ﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺗ ﺪﺷ

ياﺮـﺑ هﮋﻳو ﻂﻳاﺮﺷ ندﺮﻛﺎﻴﻬﻣ ﺎﻳ و هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻀﻋا ﺎﻳ و دﻮﺧ دروآ ﻞﻤﻌﺑ ار مزﻻ تﺎﻣاﺪﻗا كدﻮﻛ .

ﺎـﺑ ﺢﻴﺤـﺻ ﻞﻣﺎﻌﺗ هﻮﺤﻧ

مﺎـﺠﻧا ﻦﻴـﺣ رد ﺢﻴﺤـﺻ درﻮـﺧﺮﺑ هﻮـﺤﻧ نﻮـﭽﻤﻫ كدﻮﻛ ،ناﺮــﮕﻳد ﻞــﺑﺎﻘﻣ رد ﺢﻴﺤــﺻ درﻮــﺧﺮﺑ هﻮــﺤﻧ ،ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺖﺒﺤﺻ كدﻮـﻛ ﻦـﺳ ﺎـﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ندﺮﻛ )

ﻠﺟ رد ﺎـﻫرﺎﺑ ﻪـﺴ

ظﺎـﻔﻟا ﺎـﺑ ار كدﻮـﻛ ردﺎـﻣ ﻪـﻛ دﻮـﺑ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻧﺎﻣرد ﻚﭼﻮﻛ دﻮﺑ هداد راﺮﻗ بﺎﻄﺧ درﻮﻣ ﺶﻨﺳ زا ﺮﺗ (

يﺎﻘﻟا ﺰﻴﻧ و

ردﺎـﻣ ﺐﻧﺎﺟ زا ﺢﻴﺤﺻ يﺎﻫروﺎﺑ )

ﻲـﺗﻼﻤﺟ دﺮﺑرﺎـﻛ رﻮـﻈﻨﻣ

ﻲﺋﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻲﻣ كدﻮﻛ يﺎﻫ

ﻲـﻔﻨﻣ تاﺮﺛا ًﻼﺜﻣ ﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ

دوﺮـﺑ ﻦﻴﺑ زا كدﻮﻛ ياﺮﺑ ندﻮﺑ ﻪﻧﺎﺧ دﺮﻣ (

ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﺖـﻬﺟ

ﺳﺎﺴﺣا شزﻮـﻣآ ردﺎﻣ ﻪﺑ ،يو تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ ﺶﻫﺎﻛ و كدﻮﻛ تﺎ

ﺪﺷ هداد . ﺖﺷﺬﮔ زا ﺪﻌﺑ 5

ﺶﻫﺎـﻛ و رﺎﺘﻓر رد ار ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ردﺎﻣ ﻪﺴﻠﺟ

دﺮﻛ شراﺰﮔ كدﻮﻛ باﺮﻄﺿا .

ﻪـﻛ دﺮـﻛ نﺎـﻴﺑ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ

ﻲﻣ لﻮﻐﺸﻣ يزﺎﺑ ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ نﻮﻨﻛا ﻢﻫ كدﻮﻛ ﻪـﺑ زﺎﻴﻧ و دﻮﺷ

دراﺪـﻧ ار ردﺎـﻣ ﻪـﻈﺤﻟ ﻪﺑ ﻪﻈﺤﻟ نﺪﻴﻳﺎﭘ .

يﺪـﻌﺑ تﺎـﺴﻠﺟ رد

ﻣاﺮﻴﭘ ﺖﺒﺤﺻ هﺪﺷ كدﻮﻛ باﺮﻄﺿا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ يدراﻮﻣ نﻮ

ﺪﻧا

ﺖﻓﺎﻳ ﻪﻣادا كدﻮﻛ رد ﺖﻴﻨﻣا سﺎﺴﺣا دﺎﺠﻳا ﺰﻴﻧ و .

ﺎـﺠﻧآ زا

رد ار دﻮـﺧ تﺎـﺳﺎﺴﺣا و رﺎـﻜﻓا ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﻮﺤﻧ ﻪﺑ كدﻮﻛ ﻪﻛ ﻲﻤﻧ نﺎﻴﺑ هﺮﻣزور ﻲﮔﺪﻧز يﺎـﻀﻓ دﺎـﺠﻳا ﺎـﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻌﺳ ،ﺪﻨﻛ

سﺮﺘـﺳا رﺎﻜﻓا ﻪﻴﻠﺨﺗ ﻦﻤﺿ رد ،تﺎﺳﺎﺴﺣا نﺎﻴﺑ ياﺮﺑ مزﻻ ،از

ا ﻲﺘــﺳرد كرد ﻪــﺑ ﺖــﺳد ﺖــﻴﻌﻗﻮﻣ ز

ار شرﺎــﻜﻓا و ﻪــﺘﻓﺎﻳ

ﺪـﻨﻛ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ .

ﺎـﺗ ﺪـﺷ ﻲﻌـﺳ ﺮـﻣا ﻦـﻳا ﻞﻴﻬـﺴﺗ ياﺮـﺑ

ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ ار كدﻮﻛ يﺎﻫ دﺎـﻤﺘﻋا ًﺎـﺒﻗﺎﻌﺘﻣ و هدﺮـﻛ ﺮﺗ

ﻪﺑور ياﺮﺑ ار كدﻮﻛ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ و ﺲﻔﻨﺑ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ نﺪﺷور

يﺎﻫ

سﺮﺘﺳا ﻢﻴﻫد ﺎﻘﺗرا از .

درﻮـﻣ رد ﺐـﻠﻄﻣ ﻦﻴـﻤﻫ يﺎﺘـﺳار رد

ﺖﻴﻌﻗاو بﺎﻨﺘﺟا ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ يﺎﻫ هﻮﺤﻧ و ﺪﺷ ﺖﺒﺤﺻ ﺰﻴﻧ ﻲﮔﺪﻧز

ﻪﺑور ﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ كدﻮﻛ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ﺎﺑ نﺪﺷ ور .

يدراﻮﻣ رد

ﻲﻣ ﻪﻛ سﺮﺘﺳا ﻲﺘﻴﻌﻗﻮﻣ زا ﺪﺷ مزﻻ ﺖﺧﺎﻨﺷ دﺮﻛ يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ از

ﻲــﻣ هداد كدﻮــﻛ ﻪــﺑ زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﻪــﺑ ﺐــﻴﻏﺮﺗ ار وا و ﺪــﺷ

ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻲﻣ دﻮﺧ يﺮﻜﻓ يﺎﻫ ﻢﻳدﺮﻛ

.

يزﺎـﺑ ،ﺰﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ تﻼﻜﺸﻣ صﻮﺼﺧ رد ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ

ترﻮﺻ ﻪـﻛ ﺪـﺷ هداد ﻢﻴـﻤﻌﺗ ﺰﻴﻧ ﻲﺳرد دراﻮﻣ ﻪﺑ و ﺖﻓﺮﮔ

ﻲـﻣ ندﺮﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺢﻴﺤﺻ هﻮﺤﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﺪـﺷ

. يزﺎـﺑ ﺐـﻟﺎﻗ رد

ﻞـﻣﺎﻌﺗ هﻮـﺤﻧ و ﺪـﺷ ﺖـﻳﻮﻘﺗ كدﻮﻛ ﺲﻔﻨﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﻲﻧﺎﻣرد و تاﺮـﻈﻧ نﺎـﻴﺑ و دﻮـﺧ ﻖـﺣ زا عﺎـﻓد ،نﻻﺎﺴﻤﻫ ﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ ﺶﺗﺎﺳﺎﺴﺣا .

مﺎـﺠﻧا ﺢﻴﺤﺻ يﻮﮕﻟا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

يزﺎﺑ و ردﺎﻣ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪـﺘﺧﻮﻣآ يو ﺮﺘﮔرﺰﺑ ﺮﻫاﻮﺧ ود

ددﺮﮔ هدﺎﻣآ نﻻﺎﺴﻤﻫ ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ يزﺎﺑ ياﺮﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ .

ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ ﺖـﺷﺬﮔ زا ﺪﻌﺑ ،بﻮﻠﻄﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ لﻮﺼﺣ ﺮﺑ ردﺎﻣ شراﺰﮔ دﻮﺟوﺎﺑ

10 نﻮﻣزآ ﻪﺴﻠﺟ

هﺪﺷ دﺎﺠﻳا تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ ﺪﺷ اﺮﺟا دﺪﺠﻣ

و فﺬﺣ و نﺎﻣرد بﻮﻠﻄﻣ ﺪﻧور زا ﻲﻛﺎﺣ ،مود نﻮﻣزآ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد يﺎـﻫرﺎﺘﻓر دﺎـﺠﻳا و كدﻮـﻛ رد بﻮﻠﻄﻣﺎـﻧ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﺶﻫﺎﻛ دﻮﺑ يو رﺪﺑﻮﻠﻄﻣ .

ﻞـﺑﺎﻗ رﻮـﻃ ﻪـﺑ كدﻮـﻛ ﻲﺑاﺮﻄـﺿا ﻢـﺋﻼﻋ

ﻪﻈﺣﻼﻣ ﺶﻫﺎﻛ يا هﺮﻤﻧ ،دﻮﺑ هﺪﺷ فﺬﺣ دراﻮﻣ ﺮﺜﻛا رد ﺎﻳ و ﻪﺘﻓﺎﻳ

نﻮﻣزآ رد

، 25 ﻪـﺑ و ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ هﺮﻤﻧ 61

رد ﻲـﻨﻌﻳ

دﻮﺑ هﺪﻴﺳر رﺎﺠﻨﻫ ﻲﻨﺤﻨﻣ زا ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﺪﺣ .

كدﻮﻛ ﺰﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ

30 و ﻪﺟﻮﺗ ﺢﻄﺳ دﻮﺒﻬﺑ زا نﺎﺸﻧ ﻪﻛ دﻮﺑ هداد نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﻛ هﺮﻤﻧ

ﺖﺷاد يو رد ﺰﻛﺮﻤﺗ .

يﺮـﻣا ﻲﻧﺎﻤـﺴﺟ تﺎﻳﺎﻜﺷ ﺪﻳﺪﺷ ﺶﻫﺎﻛ

هﺮـﻤﻧ و دﻮﺑ ﺮﻴﮕﻤﺸﭼ رﺎﻴﺴﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ياﺮﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ 44

نﻮـﻣزآ

ﻳا ﺰﻴﻧ دﻮﻤﻧ ﻲﻣ ﺪﻴﺋﺎﺗ ار ﺐﻠﻄﻣ ﻦ .

ﺶﻴـﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

زا 20 هﺮﻤﻧ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا يﺎﻳﻮﮔ هﺪﺷ ﺖﺴﺗ دراﻮﻣ زا ماﺪﻛﺮﻫ رد يا

زﺎـﺑ يو ﻪﺑ دﺪﺠﻣ ار ﻲﮔﺪﻧز يدﺎﻋ ﺪﻧور ﻪﻛ ،دﻮﺑ ﻲﻠﻋ رد نﺎﻣرد ﺪﻧادﺮﮔ ) رادﻮﻤﻧ 1 و 2 .(

صﻮـﺼﺧ رد ﻲـﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ كدﻮـﻛ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﺴﻠﺟ لﻮﻃ رد دراﻮﻣ ﻲﺧﺮﺑ رد ﻪﻛ ﺖﺷاد رﺎﺘﻓر هﻮﺤﻧ ﻲﻣ شراﺰﮔ ﻲﻔﻨﻣ

ﺪـﺷ

30 40 50 60 70 80 90 100

رادﻮﻤﻧ 1 : نﻮﻣزآ تاﺮﻤﻧ

>

لﻼﺘﺧا ﺎﺑ كدﻮﻛ نﺎﻣرد رد

ﻲﺑاﺮﻄﺿا ) ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺎﻫ هﺮﻤﻧ

dͲ^ĐŽƌĞ

(

(7)

ﻪـﻛ ،ردﺎـﻣ زا يدﺎﻳز تارﺎﻈﺘﻧا و ﻲﻠﺒﻨﺗ ،يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻪـﻟﺰﻨﻣ ﻪـﺑ ﺎـﻫرﺎﺘﻓر ﻦﻳا ،ﻲﻔﻨﻣ ﺮﻫﺎﻇ دﻮﺟو ﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟا ﻲﻣ داﺪﻤﻠﻗ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ﻞﻴﻣ و كدﻮﻛ يرﺎﺘﻓر ﻊﻴﺳو ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺪﺷ

ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻦﻳا ردﺎﻣ ﺰﻴﻧ و كدﻮﻛ ﻪﺑ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ

ﺪﻧﺪﺷ ﺖﻳاﺪﻫ ﺖﺳرد ﺮﻴﺴﻣ .

ﺪﺟ لو 1 تاﺮﻤﻧ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺎﻫ هﺮﻤﻧ

ﭘ رد ﻴ ﺶ نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ

ﺑاﺮﻄﺿا لﻼﺘﺧا ﺎﺑ كدﻮﻛ نﺎﻣرد رد ﻲ

نﻮﻣزآ ﺲﭘ

نﻮﻣزآ ﺶﻴﭘ

54

73 ﻲﮔدﺮﺴﻓا ويﺮﻴﮔﻪﺷﻮﮔ

61

86 ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا

56

81 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﻼﻜﺸﻣ

44

80 ﻲﻧﺎﻤﺴﺟتﺎﻳﺎﻜﺷ

50

75 ﻲﻨﻜﺷ نﻮﻧﺎﻗ رﺎﺘﻓر

52

74 ﻪﻧاﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ رﺎﺘﻓر

55

85 ﻪﺟﻮﺗ تﻼﻜﺸﻣ

40

80 ﻲﻔﻃﺎﻋ تﻼﻜﺸﻣ

48

78 تﻼﻜﺸﻣ

69

86 ﻲﺑاﺮﻄﺿا تﻼﻜﺸﻣ

52

70 يا ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ

42

68 كﻮﻠﺳ تﻼﻜﺸﻣ

47

72 ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ تﻼﻜﺸﻣ

52

82 ﺮﻜﻔﺗ تﻼﻜﺸﻣ

ترﻮﺸﻣ ﺎﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺪﺷ هداد رﺎﺘﻓر ﺮﻴﻴﻐﺗ ياﺮﺑ ردﺎﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ

ﺎـﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﺑﻮﻠﻄﻣ هﻮـﺤﻧ نﻮـﭽﻤﻫ كدﻮـﻛ

ﺢﻴﺤﺻ درﻮﺧﺮﺑ هﻮﺤﻧ ،ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا ﻦﻴﺣ رد ﺢﻴﺤﺻ درﻮﺧﺮﺑ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ندﺮﻛ ﺖﺒﺤﺻ ،ناﺮﮕﻳد ﻞﺑﺎﻘﻣ رد كدﻮـﻛ ﻦـﺳ

ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ .

ﺎﻴﻬﻣ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و رﺎﻜﻓا نﺎﻴﺑ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻀﻓ ﻦﺘﺧﺎﺳ

ﻪﺘﺳاﻮﺧ و تاﺮﻈﻧ زاﺮﺑا ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ كدﻮﻛ ،تﺎﺳﺎﺴﺣا دﻮـﺧ يﺎﻫ

ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ رد ار دﺮـﻛ اﺪﻴﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

. شزﻮـﻣآ ﺎـﺑ يﻮـﮕﻟا

ﺎـﺑ ﺢﻴﺤـﺻ درﻮﺧﺮﺑ هﻮﻴﺷ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ ﺰﻴﻧ و يزﺎﺑ مﺎﺠﻧا ﺢﻴﺤﺻ يزﺎﺑ رد ﺖﻛﺮﺷ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ كدﻮﻛ ،نﻻﺎﺴﻤﻫ ار ﻲـﻫوﺮﮔ يﺎﻫ

ﻲﻣ عﺎﻓد ﺶﻧﻻﺎﺴﻤﻫ ﺎﺑ درﻮﺧﺮﺑ رد دﻮﺧ ﻖﺣ زا و ﻪﺘﻓﺎﻳ دﻮـﻤﻧ

.

ﻲـﺳﻮﺴﺤﻣ دﻮـﺒﻬﺑ كدﻮـﻛ ﺲﻔﻨﺑ دﺎﻤﺘﻋا رﻮﻣا ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ رد دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ .

ﺚﺤﺑ يﺪﺑ قﺎﻔﺗا ﻲﺘﻗو ﺖﻧور ﻪﺘﻔﮔ ﻖﺒﻃ ﻲﻣ كدﻮﻛ ياﺮﺑ

ﺎﻳ و ﺪﺘﻓا

ﻲﻣ ﺖﺣارﺎﻧ يﺰﻴﭼ زا لﺎـﻤﺘﺣا ﻦـﻳا دراﻮـﻣ ﺐـﻠﻏا رد ،دﻮـﺷ

ﻲﻣ ﺶﻴﭘ ﻞﻜﺸﻣ درﻮﻣ رد ﺎﻬﻧآ ﻪﻛ دور نﺎـﺸﺳﺎﺴﺣا ﺎﻳ و هﺪﻣآ

ﺪﻨﻨﻜﻧ ﺖﺒﺤﺻ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ .

ﻲﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﻟو زا ﺪﻨﻧاﻮﺗ

ﻲﺷﺎﻘﻧ رد ،ناﺮﮕﻳد ﻞﺑﺎﻘﻣ نﺎﺷرﺎﺘﻓر رد ﺎﻳ و يزﺎﺑ ﻖﻳﺮﻃ و ﺎـﻫ

ﺎﻫﺰﻴﭼ ﻦﻳا ،نﺎﺘﺳاد ﻲﻫﺎﮔ ﺎﻳ ﺪـﻨﻨﻛ نﺎﻴﺑ ار

. كدﻮـﻛ ﻲـﺘﻗو

ﺖﺳا ﺖﺨﺳ رﺎﻴﺴﺑ وا ياﺮﺑ دراد ناﺮﮕﻳد ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﻲﻠﻜﺸﻣ كدﻮـﻛ زا ﻪـﻜﻨﻳا ﻲـﻟو ﺪـﻧاﻮﺨﺑ ار ﻲـﺒﻠﻄﻣ درﻮﻣ ﻦﻳا رد ﺎﺗ ﺖﻴﺼﺨﺷ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ رﻮﺼﺗ ﺎﺗ ﻢﻴﻫاﻮﺨﺑ ﺮـﻜﻓ رﻮـﻄﭼ نﺎﺘﺳاد يﺎﻫ

ﻲﻣ ﻲﻣ سﺎﺴﺣا ﺎﻳ و ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺪﻴﻔﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺪﻨﻨﻛ

ﺪﺷﺎﺑ ] 36 .[

ﺑ دورو ياﺮﺑ ﺮﻳوﺎﺼﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ و كدﻮﻛ يﺎﻴﻧد ﻪ

ﺶﻟﺎﭼ سﺮﺗ ﺰﻴﻧ و ﻲﻨﻫذ يﺎﻫ ﻞﻜـﺷ وا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫروﺎﺑ و ﺎﻫ

هﺎﮔﺪﻳد سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺖﻧور

ﻪﻳﺎﭘ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﺪﺷ يراﺬﮔ

.

،ﻲﺷﺎﻘﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ رد ﺖﻧور ﺪﺷ ﺮﻛذ ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﺦﺳﺎﭘ يﻮﺠﺘﺴﺟ ﻪﺑ راداو ار كدﻮﻛ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻫ

ﻊﻳﺎﻗو زا ﻪﻛ ﺪﻨﻛ

ـﺑ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻗﺎﻔﺗا و هﺮﻣزور ﻞـﺻﺎﺣ ،ﺪـﻧا هدﺎـﺘﻓا كدﻮـﻛ ياﺮ

ﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ . هﺎـﮔآ ﻪﻜﻨﻳا نوﺪﺑ كدﻮﻛ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ زا هﻮﻴﺷ ﻦﻳا رد

ﻪﺒﻨﺟ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﺷور ار دﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو زا ﻲﻔﺨﻣ يﺎﻫ

دزﺎﺳ .

يدراﻮـﻣ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ياﺮﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻌﺳ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ﺎـﻳ و ﻲـﺷﺎﻘﻧ زا دﻮﺑ هدﺮﻛ باﺮﻄﺿا دﺎﺠﻳا كدﻮﻛ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻒﻴﺻﻮﺗ لاﻮﺳ ﺎﺑ ﻲﻫﺎﮔ و ﻢﻴ

ﻪـﻄﻴﺣ ﻲﻳﺎﻫ

ﺖﺒﺤﺻ ﺎـﺗ ﻢﻴﺘﺳاﻮﺧ وا زا ﺎﻳ و هدﺮﻛ ﺺﺨﺸﻣار كدﻮﻛ يﺎﻫ

ﺖﺒﺤـﺻ لﻼﺧ رد ﻲﺒﻠﻄﻣ درﻮﻣ رد يﺮﺘـﺸﻴﺑ ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﺶﻳﺎـﻫ

ﺪﻫﺪﺑ . ﺎـﺗ ﺖـﺷاد راﺮـﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﻧﻮﮕﻨﻳا رد ﻪﺘﺒﻟا

لاﻮﺳ حﺮﻃ ﻦﻳا فﺪﻫ ﻪﻛاﺮﭼ دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ناواﺮﻓ ﺖﻗد ﺎﺑ ﺎﻫ

ﺮﻄـﺿا سﺎـﺴﺣا ﻪﻜﻨﻳا نوﺪﺑ كدﻮﻛ ﺖﺳا ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد با

دزﺎﺳ ﻦﺷور ﺎﻣ ياﺮﺑ شدﻮﺧ درﻮﻣ رد ار ﻲﻘﻳﺎﻘﺣ ﺪﻧاﻮﺘﺑ .

نﺎﻴﺑ

ﻲـﻣ ﺖﺨﺳ ﻲﻫﺎﮔ كدﻮﻛ ﺐﻧﺎﺟ زا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا نﻮـﭼ ﺪـﺷﺎﺑ

ﻲﻣ ناﻮﻨﻋ ار ﻲﺒﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳا ناﺰﻳﺮﮔ ﺎﻬﻧآ زا ﻪﻛ ﺪﻨﻛ

. ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ

ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺰﻴﻧ و ﺖﺒﺤﺻ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﺴﻠﺟ نﺎﻣز ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳﺎـﻫ

ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﺴﻠﺟ رد ﺮﮕﻳد فاﺪﻫا ﺎﺑ ﻪﻛ ﻢـﻬﻣ رﺎﻴـﺴﺑ

ﻲﻣ ﻲﻣ ﻦﻳا زا ﻊﻧﺎﻣ ﻪﻛ اﺮﭼ ﺪﺷﺎﺑ دﻮـﺷ ﻪﺘﺴﺧ كدﻮﻛ ﻪﻛ دﻮﺷ

ﺪﻨﻛ يراددﻮﺧ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺢﻴﺿﻮﺗ زا ﺎﻳ و .

ﻲﻗاﺮﺘﻓا ﭻﻴﻫ ،ﻲﻳاﺮﮔرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﻳﺮﻈﻧ رد ﺪﺷ حﺮﻄﻣ ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ دراﺪﻧ دﻮﺟو نﺎﻣرد و ﻲﺑﺎﻳزرا ﻦﻴﺑ .

شوﺎـﻛ ﻪـﻛ ﻞﻴﻟد ﻦﻳا ﻪﺑ

30 40 50 60 70 80 90 100

رادﻮﻤﻧ 2 : نﻮﻣزآ تاﺮﻤﻧ

>

لﻼﺘﺧا ﺎﺑ كدﻮﻛ نﺎﻣرد رد

ﻲﺑاﺮﻄﺿا ) ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺎﻫ هﺮﻤﻧ

dͲ^ĐŽƌĞ

(

(8)

زا ﻲـﻠﻴﺧ و دراد ﻲﻧﺎـﻣرد ﻪـﺒﻨﺟ دﻮﺧ دﺮﻓ ﻲﻨﻫذ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻖﻳﺎﻘﺣ ﻲﻣ ﻦﺷور ار دزﺎﺳ

] 27 .[ ﺪـﺷ ﻲﻌﺳ ﺰﻴﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد

نﻮﻣزآ زا ﺎﺗ

رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ نﺎﻣرد و ﻲﺑﺎﻳزرا فﺪﻫ ود ﺎﺑ

رد و لوا ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد كدﻮـﻛ تﺎﺳﺎﺴﺣا و ﺎﻫروﺎﺑ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ،تﺎـﻧﺎﺠﻴﻫ ﻪﻴﻠﺨﺗ ﺰﻴﻧ و ﻲﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫروﺎﺑ دﺎﺠﻳا ﻲﻧﺎﺛ دﻮﺷ . نﻮﻣزآ رد

ﻪـﺑ تﺎـﻧاﻮﻴﺣ ﺐﻟﺎﻗ رد نﺎﺴﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﻤﻋا

ﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺶﻳﺎﻤ .

كدﻮﻛ ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻦﻳا نداد نﺎﺸﻧ ﺎﺑ

ﻲﻣ رﻮﺼﺗ تﺎﻧاﻮﻴﺣ نآ يﺎﺟ ﻪﺑ ار دﻮﺧ دﻮـﺧ يﺎﻫرﺎﻛ و ﺪﻨﻛ

ﺶﻟﺎـﭼ و ﺎـﻫروﺎﺑ دﺎـﺠﻳا رد ﻪﻛ يداﺮﻓا و نﺎﻜﻳدﺰﻧ و يﺎـﻫ

ﻪﺘﺷاد ﺶﻘﻧ وا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ار ﺪﻧا

ﺪﻫد . ياﺮﺑ ﻪﺘﺒﻟا

راﺮـﻗ ﺐﻟﺎﻗ ﻦﻳا رد ار دﻮﺧ ﻪﻛ ﺖﻤﺳ ﻦﻳا ﻪﺑ كدﻮﻛ ﺖﻳاﺪﻫ لاﻮﺳ حﺮﻃ ﺪﻫد ياﺮـﺑ كدﻮﻛ ﺎﺗ ﺖﺳا ﻲﻣاﺰﻟا ﺪﻨﻤﻓﺪﻫ ﻲﻳﺎﻫ

دﻮﺷ دﻮﺧ ﻲﮔﺪﻧز ﻊﻳﺎﻗو رد ﻮﺠﺘﺴﺟ ﻪﺑ رﻮﺒﺠﻣ لاﻮﺳ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ .

ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ نﺎﻛدﻮﻛ درﻮﻣ رد ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣرد هﺪـﺷ هرﺎـﺷا نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ رد تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺳا . ﻪﺑ ﺎـﻛدﻮﻛ تﺎﻴﺑدا رد فرﺎﻌﺘﻣ هﻮﻠﺟ ﻚﻳ ،لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ن

ﻪﺑ تﺎﻧاﻮﻴﺣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺒﻤﺳ ناﻮﻨﻋ

ﺖﺳا نﺎﻛدﻮﻛ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫ

سﺮـﺗ دﺎـﺠﻳا ﺎـﻬﻧآ ياﺮـﺑ ﻪﻛ يرﻮﻣا و ﺎﻨﺷآ داﺮﻓا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ هدﺮﻛ ﻲـﻤﻧ كﺎﻨـﺳﺮﺗ نﺎـﺸﻳاﺮﺑ ﻪـﻛ ﻲﺗرﻮﺻ ﻪﺑ ار ﺪﻧا ﺪﻨـﺷﺎﺑ

هﻮﻠﺟ ﺪﻧزﺎﺳ ﺮﮔ ]

37 .[ رد ﻲﻣ نﺎﺘﺳاد رد تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻊﻗاو ﺪـﻨﻧاﻮﺗ

ار دﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﻛ دﺎﺠﻳا ﻲﻳﺎﻀﻓ ﺪﻨﻨﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ

] 19 .[ ﺎــﺑ ار كدﻮــﻛ ﺎــﺗ ﺪــﺷ ﻲﻌــﺳ ﺰــﻴﻧ ﻖــﻴﻘﺤﺗ ﻦــﻳا رد

ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﻲﻣ باﺮﻄﺿا دﺎﺠﻳا يو ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪـﺑور ﺪـﻨﻛ

ور

ﻪﺑ و هدﺮﻛ ﺶﺗﺎﺳﺎﺴﺣا درﻮﻣ رد ﺎﺗ ﻢﻴﻫاﻮﺨﺑ يو زا ﺮﻇﺎﻧ ناﻮﻨﻋ

ﺪـﻨﻛ ﺖﺒﺤـﺻ اﺮﺟﺎﻣ نآ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻫﺎﮔﺪﻳد و .

زا هدﺎﻔﺘـﺳا

ﻲﻣ ناﻮﻨﻋ كدﻮﻛ ردﺎﻣ ﻪﻛ ﻲﺒﻟﺎﻄﻣ ﻣ بﺎﺨﺘﻧا ياﺮﺑ ﺪﻨﻛ

عﻮﺿﻮ

ﻲﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺚﺤﺑ ﺪﺷﺎﺑ

.

ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻞﺑ و يﺮﺒﻨﺘﺴﻳﺮﻛ ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ

بﺎـﺨﺘﻧا ﻪـﻛ ﺪـﻨﻨﻛ

يﺎﻴﻧد ﻪﺑ ناﻮﺘﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ يﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ نﺎﻛدﻮﻛ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳاد ﺎـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﺘﻣ ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ ﺮـﻈﻧ زا ﺰـﻴﻧ و دﺮﻛ ذﻮﻔﻧ ﺎﻬﻧآ نورد ﺪﺷﺎﺑ كدﻮﻛ ﮓﻨﻫﺮﻓ ]

38 .[ ﺐـﻠﻄﻣ ﻦـﻳا ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ

ﺎﻔﺘﺳا يﺮﻳوﺎﺼﺗ زا ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻌﺳ ﺎﺑ ار نرﺎﻘﺗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﻪﻛ دﻮﺷ هد

ﻲﺷﺎﻘﻧ ﺎﻳ و ﻪﺘﺷاد كدﻮﻛ ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺎـﺑ ﻪـﻛ دﻮﺷ ﻢﻴﺳﺮﺗ ﻲﻳﺎﻫ

ﺪﻨﺷﺎﺑ ناﻮﺨﻤﻫ يو ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺖﻴﻌﺿو .

ﻲﺷﺎﻘﻧ و ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا كدﻮﻛ يﺎﻴﻧد ﻪﺑ دورو زا ﺪﻌﺑ يﺎﻫ

دﺮـﻜﻳور ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ار ﻲﻧﺎﻣرد فاﺪﻫا ،ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻪـﻣادا

ﻢﻳداد . ـﻛ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺺﻳﺎﻘﻧ ﻪﻛ ترﻮﺼﻨﻳا ﻪﺑ ار كدﻮ

و هدﺮــﻛ نﺎــﺤﺘﻣا ار ﺎــﻬﻧآ ﺖــﻴﻌﻗاو رد ،هدﺮــﻛ ﻲﻳﺎــﺳﺎﻨﺷ ترﺎﻬﻣ يﺎﻫروﺎﺑ و رﺎﻜﻓا ﺰﻴﻧو ﻢﻳداد دﺎﻳ يو ﻪﺑ ار ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎـﺟ ﻲـﻘﻄﻨﻣ ﺮﻜﻔﺗ ﺎﺑ و هﺪﻴﺸﻛ ﺶﻟﺎﭼ ﻪﺑ ار ﻲﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ

ﻢﻳدﺮﻛ ] 19 .[

ﺎـﺑ نﺎـﻣرد ﻲـﺸﺨﺑﺮﺛا ﺮـﺑ ﻲﻨﺒﻣ ﻲﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻲﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ نﺎﻣرد رد ﻦﻳﺪﻟاو رﻮﻀﺣ

ﺪﻨﻛ ] 39 .[ رد ﻊـﻗاو رد

ﻪﺑ لﺰﻨﻣ رد ردﺎﻣ رﻮﻀﺣ زا ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻌﺳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ

يﺎـﻫرﺎﺘﻓر ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ رد ﺎـﺗ هدﺮـﻛ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻲﻧﺎﻣرد رﺎﻜﻤﻫ ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ يو ﻪﺑ كدﻮﻛ ]

23 .[

ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ

ﺺﺨـﺸﻣ نﻮـﻣزآ ﭻﻴـﻫ ،ﻪـﺘﻓﺮﮔ ترﻮـﺻ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﻖﺒﻃ دراﺪـﻧ دﻮـﺟو باﺮﻄـﺿا درﻮﻣ رد ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻴﺑو ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور .

ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،كدﻮـﻛ ،ﻦﻳﺪﻟاو تﺎﺷراﺰﮔ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺺﻴﺨﺸﺗ

دﺮﻴﮕﺑ ترﻮﺻ ناﺮﮕﻳد و نﺎﻤﻠﻌﻣ ]

40 .[ دراﻮـﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد

ﺎـﻳ و باﺮﻄـﺿا ﻖـﻴﻗد ﺖـﻠﻋ ﺺﻴﺨـﺸﺗ ﻪـﻛ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺸﻳر ﻲﻣ ﻞﻜﺸﻣ رﺎﻴﺴﺑ نآ ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻤﻧ ﻦﻳﺪﻟاو و ﺪﺷﺎﺑ

ًﺎﻘﻴﻗد ﺪﻨﻧاﻮﺗ

ﻲﻣ بﺮﻄﻀﻣ ﺖﻠﻋ نآ ﻪﺑ كدﻮﻛ ﻪﻛ يﺰﻴﭼ ﻪﺑ ﺪﻧﺮﺒﺑ ﻲﭘ دﻮﺷ

و سﺪﺣ ﻪﺑ ﻂﻘﻓ و ﻲﻣ هرﺎﺷا ﻦﻜﻤﻣ نﺎﻤﮔ

ﺪﻨﻨﻛ . رد ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ

نداد و ﺖﺒﺤـﺻ ﻪﺑ ﻲﻠﻳﺎﻤﺗ ﺰﻴﻧ نﺎﻛدﻮﻛ دﻮﺧ ﻊﻗاﻮﻣ زا ﻲﻠﻴﺧ ﺪﻧراﺪﻧ ار ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد تﺎﻋﻼﻃا .

ﻦـﻳا ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮـﻈﻧ رد ﺎـﺑ

ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ هﻮﻴﺷ ،ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻚـﻤﻛ ﺮﮕﻧﺎـﻣرد ﻪﺑ ﺪﺷ حﺮﻄﻣ ﻪﻛ يا

ﻲﻣ بﺎﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ترﻮﺻ ﻪﺑ كدﻮﻛ ﺖﻣوﺎﻘﻣ نوﺪﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ

زﺎﺑ ار كدﻮﻛ ﺎﺑ ﻮﮕﺘﻔﮔ باﺮﻄـﺿا ﻞـﻳﻻد ﻪـﺑ ﻲـﭘ و ﺪـﻨﻛ

دﺮﺒﺑ كدﻮﻛ .

ﻦـﻳا رد نﺎﻣرد ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ و ﻢﻈﻋا ﺶﺨﺑ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ

ﻲﻣ ترﻮﺻ ﻦﻴﺣ ،ﻲـﻔﻨﻣ تﺎـﺳﺎﺴﺣا و رﺎـﻜﻓا ﻪﻴﻠﺨﺗ و دﺮﻴﮔ

ﻲﻣ دﺎﺠﻳا كدﻮﻛ رد ار ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫروﺎﺑ شﺮﻳﺬﭘ ﺖﺻﺮﻓ ﺪﻨﻛ

.

هدوﺰﻓا نﺎﻣرد ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺑ نﺎﻣرد رد يﺪﻴﻠﻛ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻲﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﻲﻤﺋاد و ﻊﻳﺮﺳ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﺮﮔ

دد . ﺎـﺑ رﺎـﻛ هﻮﻴـﺷ ﻦﻳا

ﻲﻣ ناﻮﺨﻤﻫ ﺖﻧور شور ﺪﺷﺎﺑ

. ﺐﺒـﺳ ﺖـﺳا ﻲﻬﻳﺪﺑ ﻲـﺳﺎﻨﺷ

ﻲﻣ نﺎﻣرد زا ﻲﻤﻴﻧ ﻖﻴﻗد و ﻲﺑﺎـﻳزرا رﻮـﻈﻨﻣ ﻦﻴـﻤﻫ ﻪـﺑ ﺪﺷﺎﺑ

ياﺮـﺑ ﺮﻳوﺎـﺼﺗ ﻒﻴـﺻﻮﺗ ﻖـﻳﺮﻃ زا نﺎـﻛدﻮﻛ ﺎـﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ تﻼﺧاﺪـﻣ رد ﻲﺒـﺳﺎﻨﻣ شور ﻖـﻴﻗد تﺎـﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد دﻮﺷ ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ نﺎﻛدﻮﻛ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻧﺎﻣرد .

ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا

و نﺎـﻛدﻮﻛ ﺞﻳار ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تﻼﻜﺸﻣ نﺎﻣرد و ﻲﺑﺎﻳزرا رد هﻮﻴﺷ تﻻﻼﺘﺧا عاﻮﻧا و ساﻮﺳو ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا لﻼﺘﺧا ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﺑاﺮﻄﺿا دﻮﺷ

.

ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :

سﺎﭙﺳ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻛ ﻢﻴﺘﺴﻧاد مزﻻ

ﺮـﻔﻇ ناﻮـﺟﻮﻧ و كدﻮـﻛ ﻊﻣﺎﺟ ﺰﻛﺮﻣ نارﺎﻜﻤﻫ زا ار دﻮﺧ ﻢﻴﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .

ﻊﺑﺎﻨﻣ

1Ǧ ‹Ž˜‡”ƒǡ‹ƒǡ‹•™‡•˜ƒ”ƒǤ˜‹†‡…‡Ǧ

„ƒ•‡† ’•›…Š‘•‘…‹ƒŽ –”‡ƒ–‡–• ˆ‘” ’Š‘„‹… ƒ† ƒš‹‡–› †‹•‘”†‡”• ‹ …Š‹Ž†”‡ ƒ† ƒ†‘Ž‡•…‡–•Ǥ Ž‹ Š‹Ž† Adolesc. 2008;37(1):105Ǧ30.

Figure

Updating...

References