• No results found

Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

PERPUSTAKAAN KUiTTHO

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(3)

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

BORANG PENGESAHAN STATUS PROJEK SAR.JANA+

JUDUL: MEMBINA DAN MENILAI KESESUAIAN MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI UNTUK PELAJAR DIPLOMA PENGA.JIAN PERNIAGAAN SEMESTER 6

DI POLlTEKNIK UNGKU OMAR BAGt MAT A PELAJARAN PRINSIP DAN AMALAN INSURANS.

Saya

SESI PENGAJIAN : 200212003

MAIIANOM BINTIISMAIL (IITOI0102) (HURUF BESAR)

mcngaku mcmbcnarkan Projck Sarjana ini disimpan di Pcrpustakaan Kolcj Univcrsiti Tcknologi Tun Husscin Onn dcngan syarat-syarat kcgunaall scpcrti berikut

:-I. 2. 3. 4.

D

D

CJ

Projck Sarjana adalah hakmilik Kolcj Univcrsiti Tcknologi Tun Husscin Olin.

Pcrpustakaan Kolcj Univcrsiti Tek-nologi Tun Hussein Onn dibcnarkan mcmbllat salinan lIntuk tlljllan pcngajian sahaja.

PerplIstakaan dibcnarkan mcmbllat salinan Projek Smjana ini scbagai bahan pcrtllkaran mltara institllsi pcngajian tinggi.

"Sila tandakan (/ )

SULIT

TERHAD

(Mcngandungi maklumat yang bcrdarjah kcsclamatan atau kcpcntingan Malaysia scpcrti tcrmaktub di dalam AKT A

RAHSIA RASMI, 1972)

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasilbadan dimana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

4ka-'!t"---(T

~if~bAN

PENULlS)

Alamat Tetap: D97 PT. MOHAMMAD 83500 PT. SVLONG.

BATV I'ArIAT .JOHOR.

TVAN 11.1 SAPON BIN IBRAHIM

,.,. Nama Pcnyclia

!..0.1 .. ; ~~:.:·-.:.·:-}1: :;F; I\~:\~:/_LHi.1

Pe'ns'.'e;"]

Tarikh 5 Mac 2003

Tarikh

~:f!Jt:;~~:~:":"":'~"':.~.~:~:;'::i'_:S~'::~"~"rl

CATATAN: P\'lOn~ yang tidal\. bcrkcnaan.

iI .. Jika tesis mi SULIT alau TERIIAD, sila larnpirkan sural daripada pihak lx'Tkuasa/OTganisasi hcrKenaall dLilgan mcnyatakan SCh3b dan lc:..'1npoh tesis Ini p.:rlu dikclaskan sehagai Sl ILIT atall 'n,RIIAD

• Tesi':) IIlI Jimaksuukan sebagai tl::iis hagi Izajah Doktor Fals.al~lh Jan Sarjana $C~r..t rer.~didikaTl. alau dlsertasl hag.i renga.1ian sccam kCIja kursw> uan pcnycliuikan. i.llau

(4)

PE:\GESAII.\:\ PE0"YEUA

"Saya akui bahawa saya tclah mcmbaca karya ini dan pada pandangan saya karya 1111

adalah mcmadai dari scgi skop dan kualiti untuk tujuan penganugcrailan Ijanh Safjana

Pcndidikan Tcknik dan Vokasional" .

Tandatangan

Nama Pcnyclia

Tarikh

.

~

: Tuan Haji Sapon Ibrahim

1/. 3. o~. . , , " . '

I I

(5)

r:-MEMBINA DAN MENILAI KESESUAIAN MODUL PEMBELAJARAN

KENDIRI UNTUK l~ELAJAR DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

SEMESTER 6 DI POLITEKNIK UNGKU OMAR BAGI MATAPELAJARAN

PRINSIP DAN AMALAN INSUR.\NS

MAHANOM BINTl ISMAIL

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan VokasionaL

Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn

(6)

II

PENGAKUAN PENYELIDIK

"Saya akui karya ini adalah hasil ke~a saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumberuya".

Tandatangan : ... .

I~f..

... .

Nama Penulis : Mahanom binti Ismail

(7)

III

Teristimewa un/uk yang disayangi dan dikasihi mak, abah, kakak,

dan abang sekeluarga serta adik-adik

(8)

PENGHARGAAN

Oengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi MaIm Penyayang. Syukur ke

hadrat Ilahi dengan izin Nya dapatlah saya menyiapkan Laporan Akhir Projek SaJjana

ini mengikut masa yang telah ditetapkan.

IV

Oi kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

terima kasih kepada penye\ia saya, Tuan Haji Sapon bin Ibrahim yang telah banyak

memberikan bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tanpa jemu sepanjang saya

menyiapkan projek sarjana ini. Tidak lupajuga ucapan penghargaan dan terima kasih ini

ditujukan kepada pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar Diploma Pengajian

Pemiagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar dan Politeknik Kuching Sarawak di

atas kerjasama yang telah diberikan disepanjang kerja-kerja pengumpulan data

dilakukan.

Tidak lupa kepada rakan-rakan sepe~iungan yang banyak berkongsi ilmu,

pengalaman dan suka-duka bcrsama, dalam sarna-sarna menyiapkan projck sarjana ini.

Scsungguhnya segala jasa baik kalian amatlah saya hargai ..

Mahanom binti Ismail

(9)

v

ABSTRAK

Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) merupakan Sahl kaedah pembelajaran yang mengambilkira perbezaan individu. Penggunaan MPK sebagai bahan

pengajaran dan pembelajaran membolehkan pelajar meneruskan proses pembelajaran mengikut kebolehan dan kadar kendiri. Kajian ini dibuat bertujuan untuk membina dan menilai kesesuaian MPK bagi mata pelajaran Prinsip dan Amalan Insurans untuk pelajar Diploma Pengajian Pemiagaan semester 6 di Politeknik Unghl Omar. MPK dibina berdasarkan Model Teras Cabang dan dihasilkan dalam benhlk cekara padat dengan menggunakan perisian Microsofi Power Point. Kesesuaian MPK ini dinilai dari aspek isi kandungan, isi pelajaran, aktiviti pembelajaran, motivasi dan gaya persembahan. Dua orang pensyarah dan 60 orang pelajar telah dijadikan responden bagi menjawab soal selidik yang diedarkan. Statistical Package For Social Science

(SPSS) digunakan untuk mencari min dan peratusan dalam menganalisis data. Hasil

(10)

vi

ABSTRACT

Inner Self Leaming Module is one of the leaming skill that taking into account an individual difference's interpersonal skills. Students can continuously using the Inner Self Leaming Module as a teaching and leaming sources depends on their talented and inner self standard. The purpose of this study is to develop and evaluate the suitability of Inner SelfLeaming Module for the Principe and

(11)

VII

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA

SURAT PENGESAHAN PENYELIA

HALAMAN JUDUL

PENGAKUAN PENYELIDIK II

DEDIKASJ III

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

KANDUNGAN

vii

SENARAI JADUAL

xiii

SENARAI RAJAH

xiv

SENARAI SINGKATAN

xv

SENARAI LAMPlRAN XVI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

1.2 Latar Bclakang Kajian 2

1.3 Pcmyataan Masalah 3

(12)

VIII

1.5 Persoalan Kajian 5

1.6 Kerangka Teori 6

1.7 Kepentingan Kajian 7

1. 7.1 Pelajar 7

1.7.2 Pensyarah 7

1.8 Skop dan Batasan Kajian 8

1.9 Definisi lstilah dan Operasional

1.9.1 Modul Pembelajaran Kendiri 8

1.9.2 Pembelajaran 9

1.9.3 Pembelajaran Bennodul 9

1.9.4 Pembelajaran Individu 10

1.9.5 Pensyarah 10

1.9.6 Pelajar 10

BABII SO ROT AN PENULISAN

2.1 Pengenalan 11

2.2 Pembelajaran 11

2.2.1 Pembelajaran Sebagai Suatu Proses 12 2.2.2 Pembelajaran Sebagai Usaha Untuk Memperolehi 12

Pengetahuan dan kemahiran

2.2.3 Pembelajaran Sebagai Perubahan Tingkah Laku 13 2.2.4 Pembelajaran Sebagai Kegiatan Kendiri 13

2.3 Perbezaan fndividu 14

2.3.1 Keupayaan Mental 14

2.3.2 Kesediaan Belajar 15

2.4 Pembelajaran Elektronik 15

(13)

1:\

2.6 Modul Pembelajaran Kendiri 18

2.6.1 Tujuan Modul Pembelajaran Kendiri 19 2.6.2 Kebaikan Modul Pembelajaran Kendiri 19 2.6.3 Ciri-eiri Modul Pembelajaran Kendiri Yang Baik 22

2.6.3.1 Mudah Digunakan 22

2.6.3.2 Nyatakan lsi Kandunagn Modul Dengan Cara Yang Menarik 7'"' - . ) 2.6.3.3 Wujudkan Pembelajaran yang Aktif 24 2.6.3.4 Hasilkan Modul Dalam Tajuk Yang Keeil 24 2.6.4 Ciri-eiri Fizikal Bahan Pembelajaran

Yang Baik 25

2.6.4.1 Reka Letak 25

2.6.4.2 Saiz Huruf 25

2.6.4.3 I1ustrasi dan Bahan Grafik 25 2.6.4.4 Bahan Pembelajaran Mengandungi

Arahan yangjelas 26

2.7 Modul Pembelajaran Kendiri 26

2.7.1 Bahagian Utama Model Teras Cabang 26

2.7.1.1 Bahagian Teras 27

2.7.1.2 Bahagian Pemulihan 27

2.7.1.3 Bahagian Pengayaan 28

2.7.2 Komponen-komponen Dalam Pembelajaran

Kendiri Model Teras Cabang 28

2.7.2.1 Pengenalan 28

2.7.2.2 lsi Kandungan 29

2.7.2.3 Penilaian Kendiri 29

2.7.2.4 Pengukuhan 30

2.7.2.5 Maklum Balas 30

2.7.2.6 Rujukan 30

2.8 Kajian Lepas 31

(14)

:-;

BAB III METODOLOGI

3.1 Pcngcnalan 35

3.2 Rckabcntuk Kajian 35

3.3 Sumber Data dan Responden

3.3.1 Sumber Data 36

3.3.2 Responden 36

3.4 lnstrumen Kajian 37

3.4.1 Kajian Rintis 40

3.5 Prosedur Kajian 41

3.6 Kaedah Analisis Data 42

3.7 Batasan Kajian 43

3.7.1 Andaian 43

BABIV REKABENTUK DAN PENILAIAN PRODUK

4.1 Pengenalan 44

4.2 Teori Penghasilan Prod uk 44

4.2.1 Bahagian Utama Model Teras Cabang 45 4.2.2 Komponen Modul Pcmbelajaran Kendiri

Model Teras Cabang 45

4.3 Reka Bentuk Produk

4.3.1 Bentuk dan Ciri-ciri Produk 46

4.3.1.1 lsi Kandungan 46

4.3.1.2 lsi Pelajaran 47

4.3.1.3 Aktiviti Pcmbclajaran 47

4.3.1.4 Motivasi Kepada Pe\ajar 47

4.3.1.5 Gaya Persembahan 48

(15)

BABV

4.3.3 Tatacara I'cnggunaan Moullll'cmhclaiaran

Kcnuiri

4.3.4 I'cnnasalahan Dalam I'cmbinaan I'mduk

4.3.5 l3ahan_ Kos uan ivlasa I'cl11bmaan I'muuk

4.4 Pcnilaian Prouuk

4.4.1 Pcnilaian dan Pcmbinaan Instrull1cn '{ang

Mcnilai Produk

4.4.1.1 Set Soal Sclidik Untuk I'cnsvarah

4.4.1.2 Set Soal Selidik Untuk I'clajar

4.4.2 Pcmilihan Salll[1ci Kajian yang /\kan ivlcnilai

Produk

4.4.3 Fokus Pcnilaian

4.4.4 Cadangan Pcmbaikan

ANALISIS DATA

5.1

5.2

5.3

Pcndahuillan

I'cngllmpulan Data

/\nalisis Data

5.3.1 I'crsoalan Kajian : MPK MClllcnllhi Kcsahan lsi

Kandungan

5.3.2 Pcrsoalan Kajian : MPK MCll1hanlu MCl11ahall1i

lsi Pclajaran

5.3.3 Persoalan Kajian : MPK Mcngandungi /\kti\'ill

PClllhclajaran \'ang Ikrkcsan

5.3.4 I'crsoalan Kajian . ivlPK Mcnilllhllibn

j\·loli\ asi IklaJar Kcpada 1\:lapr

)35 Pcrsoalan Kajlan : Jvll'K ~knggllnabn (;;\:;\

I\:rscmhahan Yang :-'1cnank

(16)

\11

BAB VI KESIMPULAj\; DAj\; CADA;\GAj\;

6.1

Pcngcnalan

71

6.2

Kesimpulan

72

6.2.1

Persoalan Kajian : MPK MClllcnuhi Kcsahan lsi

Kandungan T2

6.2.2

Pcrsoalan Kajian : MPK Mcmbantu Mcmahami

lsi Pclajaran 73

6.2.3

Pcrsoalan Kajian : MPK Mengandungi Aktiviti

PClllbclajaran Yang Bcrkcsan

74

6.2.4

Pcrsoalan Kajian : MPK Mcnimbulkan

Motivasi Bclajar Kcpada Pclajar

75

6.2.5

Pcrsoalan Kajian : MPK Mcnggunakan Gaya

Pcrsembahan Yang Menarik

76

6.2.6

Kesilllpulan Kcscluruhan 77

6.3

Cadangan

79

6.4

Pcnutup

79

BIBLIOGRAFI 80

(17)

\: III

SENARAI.JADlJAL

NO .. JADUAL TA.JUK MtJKA StJRAT

3.1

Kategori Dan Bilangan Responden

36

3.2

Skala Likert Yang Telah Diubah Suai Dan Simbol

Yang Digunakan

38

., .,

Jenis Set Soal Selidik Yang Digunakan

38

.) . .)

3.4

Pengkelasan Jawapan Untuk Skala Likert

42

3.5

Tafsiran Skor Min

42

4.1

Kos Pembinaan Produk

50

5.1

Ringkasan Kedudukan Persoalan Kajian

Berdasarkan Set Soal Selidik

51

5.2

Taburan Kekcrapan, Pcratusan Dan Skor Min MPK

Memenuhi Kesahan lsi Kandungan.

57

5.3

Taburan Kekerapan, Pcratusan Dan Skor Min MPK

Mcmbantu Memahami lsi Pelajaran 59

5.4

Taburan Kekerapan, Pcratllsan Dan Skor Min MPK

Mengandungi Ativiti Pembelajaran Yang Berkesan

62

5.5

Taburan Kekerapan, Peratusan Dan Skor Min MPK

Menimbulkan Motivasi Belajar Kepada Pclajar

65

5.6

Taburan Kekerapan, Pcratusan Dan Skor Min MPK

Mcnggunakan Gaya Pcrscmbahan Yang Mcnarik

68

(18)

:\I\'

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJlJK MlJKA SlJRAT

1.1 Kerangka Teori MPK 6

2.1

Bahagian Utama Dalam Model Teras

Cabang 31

3.1 Prosedur Kajian

41

4.1

Proses Pembinaan Produk

48

(19)

CD

KUiTTHO

MPK

P&P

PFKK

PFSS

POLIKU

PUO

SPSS

SENARAI SINGKATAN

Campact Disc

Kolej Universiti Teknologi Tun l-Iussien Onn

Modul Pembelajaran Kendiri

Pengajaran Dan Pembelajaran

Penilaian FormatifKelompok Kecil

Penilaian Fonnatif Satu Dengan Satu Oleh Guru

Politeknik Kuching Sarawak

Politeknik Ungku Omar

Statistical Package For Social Science

(20)

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TA.JUK MUKA SURAT

A Set Soal Selidik Pertama - Pensyarah 85

B Set Soal Selidik Kedua - Pelajar 87

C Kajian Rintis - Pensyarah

90

D Kajian Rintis - Pelajar

93

E Hasil dapatan SPPS - Pensyarah

96

(21)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pcngcnalan

Peneapaian akademik merupakan satu isu yang penting bagi pelajar tidak kira sama ada di peringkat sekolah mahupun di peringkat institusi pengajian tinggi. lni kerana di samping matlamat utama pembelajaran untuk mendapatkan ilmu, tujuan pembelajaran juga adalah untuk meneapai prestasi akadcmik yang ecmerlang. Jadi tidak hairanlahjika keeemerlangan dalam prestasi akademik menjadi kebanggaan kepada setiap pelajar.

(22)

Jika diperhatikan kedua-dua cara dan kaedah proses P&P corak baru dan lama tersebut kurang menekankan kepada wujudnya perbezaan individu. Menurut Ee Ah Meng (1999), ini akan menyebabkan di dalam kelas biasa akan wujud pelajar yang sentiasa menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan ada pula yang kurang menunjukkan pencapaian yang baik. Ini kerana menurut beliau, setiap individu mengalami proses perkembangan yang berbeza, yang baleh menyebabkan kadar keupayaan pelajar untuk belajar juga berbeza.

Fah.'tor perbezaan individu ini sekiranya diambil mudah dan ringan akan

menghasilkan pembeIajaran yang kurang berkesan. Ini kerana apabila wujud perbezaan individu maka, cara individu-individu belajar dan menerima pelajaran juga akan berbeza (Ab Rahim, 1992). Untuk itu, fah.'tor perbezaan individu perlulah di ambil kira dalam proses P&P untuk memastikan kandungan Falsafah Pendidikan Negara untuk mengembangkan potensi individu pelajar dapat dicapai.

1.2 Latar Belakang Kajian

Tahap kemampuan atau potensi setiap pelajar untuk menerima isi pe\ajaran di dalam kelas adalah berbeza. Ini di sebabkan seliap individu adalah unik dan mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Untuk itu tidak hairanlah sekiranya wujud situasi

sebahagian pelajar tidak mampu menerima isi pelajaran dalam proses P&P biasa di dalam kelas. Masalah kelas besar sebenamya adalah anlara punca utama mengapa jurang perbezaan akademik ini berlaku.

(23)

3

dilayani okh pcnsyarah sccara scpcnuhnya. Ini kcrana pcnsyarah biasanya mcmbimbing

pdajar dalam kUl1lpulan yang bcsar antara 40 hingga 50 pclajar dcngan mcngal1lbil kira

kcpcrluan bagi kcbanyakan pclajar di tahap scdcrhana (Mohd Arif cLal, 2000). Dalam

kcadaan ini, pclajar-pclajar yang I1lcmpunyai kcbolchan bclajar yang rcndah tcntu

lambat mcncrima apa yang diajarkan oleh pcnsyarah. Akibatnya, pclajar-pelajar ini

kctinggalan kc bclakang kcrana tidak dapat I1lcnguasai kcmahiran-kemahiran yang

ditcntukan.

Apabila nisbah antara bilangan pensyarah dan pelajar terlalu besar maka, peluang

pclajar untuk bcrintcraksi dcngan pcnsyarah juga akan mcnjadi kurang. Ini boleh

mcnjcjaskan kualiti pcmbclajaran. Mcnurut Asmah (1992), pcmbclajaran yang berkesan

mcmcrlukan tiga clemcn pcnting iaitu pcnsyarah, alat bantu mcngajar dan pelajar. Jadi

apabila wujud kelas bcsar, akan mcnycbabkan intcraksi dan perhatian pensyarah

tcrhadap pclajar bcrkurang dan sctcrusnya menycbabkan pcmbelajaran yang berkesan

sukar untuk dicapai.

1.3 Pcrnyataan Masalah

Scbagai altcrnatif untuk mcngatasi masalah pcrbczaan prcstasi pelajar yang

bcrpunca daripada pcnsyarah kurang tumpuan kcpada pclajar akibat dari kclas bcsar

ialah mclalui pcmbclajaran sccara individu atau Icbih dikcnali dcngan pcmbclajaran

kcndiri. Mcnurut Aminuddin (2002), pcmbclajaran kcndiri mcrupakan pcmbclajaran

yang dilakukan bcrsendirian scpcrti di rumah dengan mcnggunakan pelbagai bahan

pcmbclajaran. Mclalui pcmbclajaran kcndiri, pelajar akan bcrusaha untuk menguasai isi

pclajaran sccara scndirian tcrlcbih dahulu scbclum meminta bantu an dari pcnsyarah

(Anung, 2002). Dalam kcadaan ini pclajar bcrpcluang untuk mclakukan pcmbclajaran

tambahan apabila pelajar bcnar-bcnar tclah bcrscdia untuk bclajar. Ini adalah pcnting

untuk mcmastikan pcmbclajaran Icbih bcrkcsan dapat dihasilkan. Mcnurut Mok Soon

(24)

individu itu bclum mcmpunyai kcscdiaan bclajar, ini kcrana mcnurut bcliau paksaan tidak akan mcnghasilkan kebcrkesanan dalam pembclajaran.

Tcrdapat bcberapa jcnis pembclajaran kendiri yang bolch digunakan scbagai salah satu jalan penyclcsaian kcpada pcrbczaan prestasi pelajar yang discbabkan oleh masalah kclas bcsar iaitu pembclajamn berbantukan komputer, pembelajaran bebas dan pembelajaran mcnggunakan Modul Pembelajaran Kendiri. Menurut kajian yang di lakukan olch Azizan (1998), Khadijah (1999) dan Azrina (2000), Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) merupakan kaedah pembelajaran kendiri yang sesuai digunakan sebagai bahan dalam pembelajaran kendiri.

Pembelajaran dcngan menggunakan Modul Pembelajaran Kendiri dapat membantu pelajar meneruskan proscs pcmbelajaran dengan lebih berkesan mengikut kebolehan dan kadar kendiri mereka sendiri. Omardin (1999), menyatakan salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ialah dengan menggunakan bahan bantuan mengajar. Mcnurut Shaharom (1996), melalui pembelajaran kendiri ia akan memberikan ruang kebebasan kepada pelajar untuk meneruskan proses pembelajaran mereka mengikllt tahap kebolehan, kemampuan dan cara mereka sendiri mcmandangkan penyediaan modul mengambil kim wujudnya perbezaan individu. Selain itu, pembelajaran menggunakan modul ini juga

membolehkan pelajar mcmilih cara pcmbelajaran yang paling sesuai untuk diri mercka sendiri.

4

Untuk itu kajian ini adalah untuk mcmbina scbuah Modul Pcmbclajaran Kcndiri mcnggunakan pcrisian ]vficrosofi Powerpoinl dalam bcntuk cereka padat yang

References

Related documents

To study antibody (Ab) biosynthesis in rheumatoid arthritis (RA), the immunoglobulin (Ig)M anti-Fc, anti-Fab ¢ , and antistreptokinase-streptodornase (SKSD) produced by peripheral

By in- vestigating the distribution of urease-encoding genes among EHEC O157 strains, we demonstrate in this study that EHEC O157:H7 and SF O157:NM differ remarkably from each other

Regression analysis of the relationship between the bleeding time and the platelet count in 18 rabbits showed a significantly different slope for rabbits with predominantly

In the remaining eight obese patients, the in vitro glucose transport studies showed not only a right- ward shift in the dose-response curves but also a marked decrease in basal

To evaluate the effects of glucocorticoids on the Na-K pump in human subjects, were evaluated the intracellular sodium and potassium, 42K influx across and the [3H]ouabain binding

The GenBank accession numbers of the sequences determined from the analysis of each gene, except for those of the RNA polymerase II gene (GenBank accession numbers AY552467 to

Since we observed that doxorubicin monotherapy inhibited primary tumor growth but not lung metastasis of TNBC, our data support the hypothesis that activation of TGF-β signaling

SQ 14225, a specific competitive inhibitor of ACE, was administered to normal mice and mice infected with Schistosoma mansoni to determine whether this compound could inhibit