The Evaluation of Social Medicine Training Programs from Point of View of General Practitioners

Full text

(1)

يكشزپ شزومآ هعسوت و تاعلاطم زكرم هلجم هرود مهد هرامش ، مود ص ، 64 -93 ، 9932

يزروراك و يزومآراك يشزومآ تاعوضوم ترورض يسررب

يعامتجا يکشزپ

يد زا

د

شناد

ناگتخومآ

يکشزپ

يميدق اضر

1

،

يجاح دومحم

يدمحا

2

،

رگريت مارآ

3 *

،

دنوشر نيسح

4

ييومع ناميلاادبع ،

5

،

يداجس نيورپ

6

ينيسح اضرديس ،

7 1 . يکشزپ مولع هاگشناد ،يکشزپ هدکشناد ،تملاس رب رثؤم يعامتجا لماوع تاقيقحت زکرم ،يعامتجا يکشزپ هورگ رايداتسا ،ينيلاب هيذغت يرتکد ،لباب ،لباب ناريا 2 . متجا يکشزپ هورگ يبرم ،يتايح رامآ دشرا سانشراک يعا تملاس رب رثؤم يعامتجا لماوع تاقيقحت زکرم ، ، ،لباب يکشزپ مولع هاگشناد ،يکشزپ هدکشناد ،لباب ناريا 3 . يرتکد هفرح تشادهب يصصخت متجا يکشزپ هورگ رايشناد ،يا يعا تملاس رب رثؤم يعامتجا لماوع تاقيقحت زکرم ، ، يکشزپ هدکشناد ،لباب يکشزپ مولع هاگشناد ، ،لباب ناريا 4 . ،يکشزپ هدکشناد ،يکشزپ يوجشناد ،لباب يکشزپ مولع هاگشناد ،لباب ناريا 5 . يرتکد يمومع تشادهب يصصخت متجا يکشزپ هورگ رايشناد ، يکشزپ هدکشناد ،يعا ،لباب يکشزپ مولع هاگشناد ، ،لباب ناريا 6 . يبرم ،هيذغت دشرا سانشراک متجا يکشزپ هورگ ،يعا تملاس رب رثؤم يعامتجا لماوع تاقيقحت زکرم ، ،يکشزپ هدکشناد ،لباب يکشزپ مولع هاگشناد ،لباب ناريا 7 . يکشزپ مولع هاگشناد ،يکشزپ هدکشناد ،تملاس رب رثؤم يعامتجا لماوع تاقيقحت زکرم ،يعامتجا يکشزپ هورگ رايشناد ،يعامتجا يکشزپ صصختم ،لباب ،لباب نارياهلاقم تفايرد : 03 / 2 / 19 هلاقم حلاصا نيرخآ : 93 / 8 / 19 هلاقم شريذپ : 2 / 2 / 12 * سم هدنسيون ؤ لو : یعامتجا یکشزپ هورگ ، یکشزپ هدکشناد ، لباب ،زورفا جنگ نابایخ ،لباب یکشزپ مولع هاگشناد ، ای نار  نفلت : 2913913 -3999  ربامن : 2912112 -3999 Email: a_tirgar@yahoo.com فده و هنيمز : لبق لاس نیدنچ زا ، هاگشناد رد توافتم یتیدج اب و هدنكارپ تروص هب هعماج رب ینتبم شزومآ درکیور نازومآراك روضح و هدیدرگ ارجا اه تشادهب زكارم رد نازروراك و ی -ینامرد ، تسا هدومن زاب یکشزپ شزومآ رد ار يدیدج هصرع . یشزومآ تاعوضوم ترورض یسررب روظنم هب شهوژپ نیا ومآراك يزروراك و يز یعامتجا یکشزپ دید زا شناد ناگتخومآ تسا هدش ماجنا یکشزپ هتشر . راک شور : لاس رد یعطقم هعلاطم نیا 9081 يور رب شناد ناگتخومآ ب هك لباب ناتسرهش رد لغاش یکشزپ ه هنومن شور دندوب هدش باختنا یفداصت يریگ ، دش ماجنا . شسرپ طسوت زاین دروم تاعلاطا سپس عمج ،دوب هدش یحارط تمسق هس رد هك همان هداد و دیدرگ يروآ مرن كمك اب اه رازفا SPSS هدافتسا اب و نومزآ زا ياه Chi-square و Fisher تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم . هتفاي اه : هعلاطم نیا رد ، 903 ب هك ناکشزپ زا رفن ه طسوتم روط رد 2 / 9 ± 4 / 93 هتشذگ لاس شناد تخومآ ه دندوب هدش ، دنتفرگ رارق یسررب دروم . ساسا رب هتفای شهوژپ نیا ياه ، ارا ی هفرح تشادهب ثحابم ه تشادهب لکشم لح و يرامیب تیریدم ،يا ی -تشادهب زكرم رد روضح و ینامرد ی و يرهش ینامرد هرود رد یتاقیقحت هژورپ يارجا زومآراك ياه يزروراك و ي شناد ناگتخومآ لاس زا سپ 9083 ب ه ینعم روط دوب هتشذگ راودا زا رتشیب يراد . نمض ا هك نی ریاس اب هسیاقم رد ییاتسور زكارم رد لغاش ناکشزپ شناد ناگتخومآ تشادهب ،نادنملاس تشادهب ،ناور تشادهب هب طوبرم ثحابم تیمها و ترورض رب ،سرادم تشادهب ،نادند و ناهد هویش اب ییانشآ و يرامیب تیریدم ب و هعماج یبایزرا ياه ه نآ يریگراك ت اه أ دنتشاد دیك . هجيتن يريگ : ناکشزپ تارظن هب هجوت اب ، یشزومآ بلاطم هیارا هفرح تشادهب هلمج زا نادنملاس و ناور ،يا هك هجوت دروم رتمك و دنتسه رد يدایز دربراك ناکشزپ یلغش هدنیآ دنراد -، هرود رد يزروراك و يزومآراك ياه یعامتجا یکشزپ ، مك رانك رد دربراك مك و يرارکت ثحابم ندش گنر هارمه اب يرازگرب همانرب موادم شزومآ ياه ، یم م یماگ دناوت ؤ هعماج فده هب ندش كیدزن رد رث دشاب یکشزپ شزومآ ندوب رگن . هژاو ديلک اه : ،شزومآ یکشزپ نایوجشناد ، هرود یعامتجا یکشزپ

(2)

همدقم

هینایب رد لاس رد تشادهب یناهج عمجم نیموس یمسر 9122 تسا فورعم اتآاملآ هینایب هب هك ، رد هك دیدرگ ملاعا ههد تلود یلصا و یعامتجا فده هدنیآ ياه نامزاس و اه زا یحطس هب ناهج مدرم همه یبایتسد دیاب تشادهب یناهج یتملاس ( یعامتجا و یناور ،یمسج ) ناکما هك دشاب دنز كی زا يرادروخرب مهارف نانآ يارب ار دلوم و رثؤم یگ دروآ . لاس رد 9128 تبقارم سنارفنك زین رد یتشادهب هیلوا ياه همه يارب تشادهب هب یبایتسد شور و دیدرگ لیکشت اتآاملآ دش یفرعم ( 2 ، 9 ) . رد یساسا یماگ ناونع هب یتشادهب هیلوا تامدخ لوصا سد ت تابوصم رد یناگمه تشادهب فادها هب یبای تسشن نیلوا همانرب رد رییغت روظنم هب ناملآ گروبنیدا یناهج شزومآ ياه تسا هتفرگ رارق دیكأت دروم هعماج ياهزاین يانبم رب یکشزپ ( 0 ) . هیصوت زا یکی يارب تشادهب یناهج نامزاس مهم ياه یکشزپ شزومآ ، و درف تملاس هب طوبرم ياهزاین تخانش تسا هعماج ( 4 ) . هدکشناد زپ مولع ياه همانرب دنراد هفیظو زین یکش و اه شزومآ و نیودت ساسا نیا رب ار دوخ یشزومآ فادها هب ندیسر يارب ار نایوجشناد دنیامن تیاده فادها . رد یم ینامز یکشزپ مولع شزومآ هك درب مان تیفیك زا ناوت دروم یگتسیاش هب وجشناد فده رد رظن هدیسر هدش نییعت ياه دشاب . رگید ترابع هب ، مآ همانرب و شزو هب دیاب یشزومآ ياه هنوگ ار يدارفا هك دشاب يا شرتسگ هب هك دیامن تیبرت و هبرجت ،شناد زا و هتشاد هجوت ملع نیا هنماد نوزفازور دنشاب رادروخرب یفاك تراهم ( 9 ) . شلاچ نیا رگید تاظحلام يرایسب نینچمه و اه ، بحاص هدناسر هجیتن نیا هب ار یکشزپ يایند نارظن تلاسر هك تسا يرامیب نامرد رد اهنت دیابن ار یکشزپ درك روصت اه ؛ اب دیاب هکلب همه یتامادقا قح كی ناونع هب ار تملاس ،هفرص هب و هبناج داد رارق هعماج دارفا همه رایتخا رد یساسا . و هفسلف نیا هك دیدرگ بط ملاع رد یهاگدید شیادیپ هب رجنم شرگن یم ار نآ ناوت "Community – Oriented Medicine"

دیمان ( 1 ) . نیا زا ور ، هعماج یکشزپ شزومآ رگن ( COME ای

Community– oriented medicine education ) ، كی بسانم شزومآ هویش فده يارب شیپ تفگ یم یقلت ددرگ ؛ چ ار هك اب دنناوتب رثؤم روط هب هك درك دهاوخ تیبرت یناکشزپ اسم ی ل رد هعماج یتملاس اب طبترم دروخرب هیوناث و هیلوا داعبا دنشاب هتشاد بسانم ( 2 ) . یکشزپ شزومآ اب ینامرد ماظن ماغدا لابند هب ام روشك رد لاس رد 9014 هعماج بلاق رد یکشزپ شزومآ هنیمز ، ایهم رگن دیدرگ . مه و ماغدا نیا زا سپ هکبش رتشیب شرتسگ اب نامز ياه یتشادهب دنفسا زا ،ینامرد 9019 هاگراك ياه یکشزپ شزومآ هعماج سم يارب رگن ؤ هاگشناد نلاو هداد بیترت یکشزپ مولع ياه همانرب رد تارییغت ترورض و دش شزومآ يارجا هوحن و اه هعماج شور هب یکشزپ تفرگ رارق دیكأت دروم ،رگن ( 8 ) . يدنمناوت هك نیا هب هجوت اب و ناکشزپ ياه شناد ناگتخومآ یتشادهب تلاکشم ییاسانش رد -مرد ییوگخساپ و هعماج ینا یتشادهب ياهزاین هب رتهب و تبقارم ماجنا و هعماج ینامرد همانرب فادها زا یکی مدرم تملاس ظفح یکشزپ یشزومآ ياه یم تشادهب هطیح رد لاس زا ،دشاب 9014 ههام كی هرود نایوجشناد تهج یعامتجا یکشزپ يزروراك و يزومآراك اب نانآ ندومن انشآ فده اب یکشزپ یتشادهب هکبش ماظن -یتشادهب تلاکشم یعقاو تخانش و روشك ینامرد ینامرد یتشادهب زكارم تیریدم هرادا هوحن و مدرم همانرب رد ینامرد دش نییعت یمومع یکشزپ یشزومآ ( 0 ) . كش نودب ، هورگ لاعف روضح اهدحاو نیا رد یشزومآ ياه ك دوبهب بجوم ،نارامیب اب ههجاوم رد یملع دروخرب و رد تیفی نینچمه و نایوجشناد شزومآ ارا ی ه تامدخ مدرم هب رتهب دش دهاوخ . هار زا یکی یم نایب ار ریثأت نیا نازیم هك ییاه دنك ، و نایوجشناد يدنمتیاضر نازیم زا یجنسرظن شناد ناگتخومآ ناونع هب یشزومآ تامدخ ناگدننك تفایرد متسیس رد یلصا

(3)

یم نآ جیاتن زا هك تسا یشزومآ ناوت هنیهب يارب يزاس رف ا دنی هصرع رد یشزومآ درك هدافتسا فلتخم ياه ( 1 ) . هدشن ارجا ای و یحارط یتسرد هب یشزومآ همانرب هچنانچ دشاب ، یم ناربج تراسخ دناوت یعامتجا رابنایز و ریذپان ، دراذگ اج رب هعماج دارفا رب یگنهرف و يداصتقا . نیا هب هجوت اب ناکشزپ هك شناد هتخومآ ارا میقتسم روط هب لغاش و ی ه هدنهد یکشزپ ینیلاب تامدخ هاگآ هفرح نیا تلاکشم زا و دنتسه ، نانآ تارظن زا هدافتسا رد یشزومآ ياهزاین ییاسانش تهج رف ا يرورض هعماج ياهزاین رب ینتبم یسرد همانرب نیودت دنی تسا ( 93 ) . هعلاطم نیا ماجنا زا فده ، رظن یبایزرا شناد ناگتخومآ زپ تیمها و ترورض زا یکش ارا ی ه رد یلمع و يروئت ثحابم هرود يزروراك و يزومآراك یشزومآ ياه یعامتجا یکشزپ ( هب ،تیلاعف عون ،راك هب لاغتشا لحم ریظن اهریغتم زا یخرب كیکفت لاس شناد یگتخومآ و لیصحت لحم هاگشناد ، )... دوب .

راک شور

هعلاطم رضاح یفیصوت یسررب كی یلیلحت هب شور یعطقم دوب هك لاس رد 9081 يور رب 903 زا رفن شناد ناگتخومآ لباب ناتسرهش رد لغاش یکشزپ دش ماجنا . هنومن ياضعا ب ه هنومن شور یماسا تسیل نیب زا یفداصت يریگ تنواعم زا هك طیارش دجاو ناکشزپ ياه یتشادهب و نامرد ناتسرهش یکشزپ ماظن نامزاس و لباب یکشزپ مولع هاگشناد هیهت لباب دوب هدش ، دندیدرگ باختنا . يارب زاین دروم تاعلاطا،ناراکمه نیا هب هعجارم اب سپس شسرپ طسوت شهوژپ نیا همان عمج شخب هس رد يا دش يروآ . شسرپ لوا شخب همان ، لماش 20 دارفا نآ رد هك دوب لاؤس دروم هجوت اب هعلاطم هب هرود ثحابم يزروراك و يزومآراك ياه یکشزپ یعامتجا ، رد صوصخ 0 حرش هب عوضوم ریز دروم یم رارق شسرپ دنتفرگ : ثحبم ایآ رظن دروم هرود رد يزروراك و يزومآراك ياه یعامتجا یکشزپ ارا ناشلیصحت لحم هاگشناد رد ی دش ه تسا ه ؟ ثحبم ایآ رظن دروم رد هفرح شناد ناگتخومآ راك هب دش هتفرگ تسا ه ؟ -ارا ایآ ی م ثحبم ه و ر د رظن هرود رد و يزومآراك ياه يزروراك یعامتجا یکشزپ تشاد ترورض تسا ه ؟ لماش مود شخب 1 يارب يداهنشیپ نامز تدم هرابرد لاؤس ازجا ي هرود يزروراك و يزومآراك ياه یعامتجا یکشزپ و یتشادهب زكرم ،تشادهب هناخ رد تماقا تدم نینچمه -یتشادهب زكرم و يرهش ینامرد -دوب ییاتسور ینامرد . شخب لماش موس 2 ناکشزپ هقلاع دروم تاعوضوم هرابرد زاب لاؤس ارا تهج یمومع ی هرود رد ه يزروراك و يزومآراك ياه یکشزپ یعامتجا هرود يارجا لکش رد نانآ يداهنشیپ تاحلاصا و ياه شیپ تفگ دوب . ییایاپ نییعت تهج ( Reliability ) س یناوخمه و ؤ تلاا شسرپ صخاش زا همان Cronbach's alpha دیدرگ هدافتسا شسرپ مود و لوا شخب يارب نازیم نیا هك ب همان ه بیترت 81 / 3 و 29 / 3 دوب . شسرپ ییاور صوصخ رد س و همان ؤ و تارظن زا زین تلاا تایبرجت 1 اضعا زا نت ي یه أ یعامتجا یکشزپ هورگ یملع ت لاس نانآ هیلك هك رد نینچمه و نایوجشناد شزومآ رما رد اه رط نیا يارجا هتشاد تكراشم ح دنا ، دش هدافتسا . نمض هك نیا عمج رد لصا یمومع ناکشزپ رظن يروآ دوب نیققحم هجوت دروم تاعلاطا ندوب هنامرحم . نایاپ رد ، مرن كمك هب تاعلاطا یمامت رازفا SPSS هخسن 98 ( version 18, SPSS Inc., Chicago, IL ) اب و صخاش زا هدافتسا نومزآ و یفیصوت ياه Chi- square و قیقد تست Fisher و دیدرگ زیلانآ 39 / 3 P < حطس ناونع هب ینعم دش هتفرگ رظن رد نومزآ يراد .

هتفاي

اه

عومجم زا 903 ،هعلاطم دروم رفن 82 رفن ( 9 / 10 دصرد ) درم تیلاعف لحم و 11 رفن ( 9 / 90 دصرد ) دوب رهش رد نانآ .

(4)

س ن شناد یگتخومآ یمومع ناکشزپ دروم نیب یسررب لاس ياه 9014 ات 9081 نیگنایم اب 2 / 9 ± 4 / 93 رد هك دوب لاس 92 دندوب هدید شزومآ روشك فلتخم یکشزپ هدکشناد . دادعت یا زا يدایز ناش ( 48 رفن ) و لباب یکشزپ هدکشناد هتخومآ شناد 999 رفن ( 9 / 88 دصرد ) دندوب یناردنزام . فلا -ارا ی يزروراك و يزومآراك نارود رد ثحابم ندش ه یکشزپ یعامتجا تكرش رظن ساسا رب تامدخ لوصا ،هعلاطم رد ناگدننك یتشادهب زكارم رد روضح و هیلوا یتشادهب اب ییاتسور ینامرد 10 اب نادنملاس تشادهب و دصرد 22 ب دصرد ه نیرتشیب بیترت هرود رد هدش هیارا ثحابم نیرتمك و ياه شیپ تفگ لیکشت ار یم دنداد ( لودج 9 .) لودج 9 . ارا ی ه هرود رد فلتخم ثحابم ترورض و يریگراك هب ، يزروراك و يزومآراك ياه یعامتجا یکشزپ هاگدید زا شناد ناگتخومآ یکشزپ ثحابم دش هئارا دش هتفرگ راك هب تشاد ترورض یناوارف ( دصرد ) یناوارف ( دصرد ) یناوارف ( دصرد ) تامدخ لوصا هیلوا یتشادهب ( 929 ) 10 ( 82 ) 990 ( 14 ) 922 یتشادهب ماظن -روشك ینامرد ( 28 ) 932 ( 29 ) 12 ( 18 ) 922 يرامیب یموب و عیاش ياه ( 23 ) 19 ( 28 ) 932 ( 11 ) 921 هفرح تشادهب فادها و لوصا يا ( 98 ) 29 ( 40 ) 91 ( 12 ) 923 طیحم تشادهب لوصا ( 10 ) 82 ( 19 ) 84 ( 19 ) 924 هداوناخ میظنت و تیعمج دشر ( 84 ) 931 ( 80 ) 938 ( 12 ) 921 هیذغت ءوس و كدوك و ردام هیذغت جیار ياه ( 22 ) 933 ( 80 ) 938 ( 18 ) 922 یتشادهب تاعلاطا ( هدنورپ مرف ،اه رتافد و اه ) ( 98 ) 21 ( 92 ) 24 ( 88 ) 994 ناردام زا تبقارم و هداوناخ تشادهب ( 82 ) 931 ( 89 ) 939 ( 19 ) 924 ینحنم ،كدوك تبقارم و دشر یبایزرا دشر ياه ( 81 ) 992 ( 82 ) 990 ( 11 ) 921 همانرب نمیا ياه نویسانیسكاو و يزاس ( 12 ) 923 ( 81 ) 991 ( 18 ) 928 ناور تشادهب میهافم ( 42 ) 19 ( 98 ) 29 ( 12 ) 923 نادنملاس تشادهب میهافم ( 22 ) 28 ( 08 ) 93 ( 19 ) 998 نادند و ناهد تشادهب ( 21 ) 08 ( 01 ) 42 ( 28 ) 939 لمعلاروتسد و نیماضم سرادم تشادهب ياه ( 04 ) 44 ( 43 ) 92 ( 28 ) 932 تشادهب زكرم ياهدحاو و راتخاس ( 10 ) 82 ( 18 ) 88 ( 13 ) 992 یتشادهب لکشم لح و يرامیب تیریدم -ینامرد ( 08 ) 93 ( 44 ) 92 ( 88 ) 994 هویش هعماج یبایزرا ياه ( 28 ) 02 ( 02 ) 49 ( 83 ) 934 روضح یتشادهب زكرم رد -ییاتسور ینامرد ( 14 ) 922 ( 89 ) 999 ( 19 ) 920 یتشادهب زكرم رد روضح -يرهش ینامرد ( 22 ) 933 ( 22 ) 14 ( 19 ) 991 يزروهب هاگشزومآ زا دیدزاب ( 01 ) 42 ( 28 ) 02 ( 14 ) 84 یتعنص زكارم زا دیدزاب ( ینمیا لوصا ،راك طیحم ) ( 41 ) 14 ( 41 ) 13 ( 82 ) 932 یتاقیقحت هژورپ ماجنا ( 10 ) 82 ( 02 ) 48 ( 80 ) 938

(5)

یشزومآ ياوتحم توافت شناد ناگتخومآ لاس زا دعب و لبق 9083 هفرح تشادهب فادها و لوصا ثحابم ندنارذگ رد يا ( 1 / 48 ربارب رد دصرد 2 / 18 ،دصرد 30 / 3 = P ) ثحبم زین و لح و يرامیب تیریدم یتشادهب لکشم -ینامرد ( 9 / 24 دصرد ربارب رد 8 / 93 دصرد ، 330 / 3 = P ) و دوب سوملم شناد لاس ناگتخومآ ریخا ياه ، ب ه زكارم رد يرتشیب رادقم یتشادهب -ح يرهش ینامرد ض رو هتفای ( 2 / 12 ربارب رد دصرد 1 / 81 ،دصرد 39 / 3 = P ) دندوب یتاقیقحت هژورپ ریگرد و ( 2 / 99 ربارب رد دصرد 0 / 83 د ،دصر 339 / 3 = P .) نایم رد شناد ناگتخومآ هاگشناد رد روضح ،كی پیت ياه یتشادهب زكارم رد يرهش ینامرد 9 / 98 دصرد ا دوجو دارفا ز نایم رد ددع نیا هك ،تشاد شناد ناگتخومآ هاگشناد پیت ياه ،ود 4 / 89 دوب دصرد ( 330 / 3 = P .) ب ثحابم يریگراك هب شیپ تفگ زا سپ شناد یگتخومآ زا سپ هدش هتفرگ راك هب ثحابم نیرتشیب شناد یگتخومآ ، همانرب اب ییانشآ نمیا ياه نیرتمك و نویسانیسكاو و يزاس نآ اب بیترت هب يزروهب هاگشزومآ زا دیدزاب ،اه 81 و 28 دصرد دوب ( لودج 9 ) . 9 / 24 ،ییاتسور یتشادهب زكارم نیلغاش زا دصرد هتخومآ رم ثحابم هب طوبرم ياه ت ب طب ا ب زا سپ ار ناور تشاده دندوب هتفرگ راك هب دوخ لیصحت نارود ؛ نازیم نیا هك یلاح رد يرهش زكارم نیلغاش نیب رد 9 / 42 دوب دصرد ( 330 / 3 = P .) ،نادنملاس تشادهب دروم رد 1 / 99 زكارم نیلغاش زا دصرد اهنت و ییاتسور 1 / 28 هب داقتعا يرهش زكارم نیلغاش زا دصرد دربراك د رد قوف ثحبم دنتشاد لیصحت زا سپ نارو ( 330 / 3 = P .) نینچمه 9 / 48 و ییاتسور زكارم نیلغاش زا دصرد 1 / 28 يرهش نیلغاش زا دصرد ، و ناهد تشادهب هب طوبرم ثحابم دندوب هتفرگ راك هب لیصحت نارود زا سپ ار نادند ( 34 / 3 = P .) تیریدم و سرادم تشادهب هب طوبرم ثحابم يریگراك هب بیترت هب يرامیب رد 2 / 90 و دصرد 0 / 91 نیلغاش زا دصرد و ییاتسور زكارم 03 و دصرد 1 / 02 زكارم نیلغاش زا دصرد تشاد دوجو يرهش ( 339 / 3 = P و 334 / 3 = P .) ج -ارا ترورض ی ثحابم ه يرورض ارا تهج ثحابم نیرت ی هرود رد ه و يزومآراك ياه يزروراك یعامتجا یکشزپ اب ییانشآ ،یمومع ناکشزپ دید زا میب يرا تبقارم و دشر یبایزرا میهافم ،یموب و عیاش ياه ینحنم و كدوك نمیا زین و دشر ياه ره ،نویسانیسكاو و يزاس اب مادك 18 تسا هدوب دصرد . نآ دید زا هك یثحبم نینچمه يارب ار ترورض نیرتمك اه ارا ی هرود رد ه ياه شیپ تفگ تسا هتشاد ، هاگشزومآ زا دیدزاب يزروهب ( 14 دصرد ) وب تسا هد ( لودج 9 .) دید زا 1 / 82 دصرد ( 09 رفن ) زا شناد ناگتخومآ هاگشناد و كی پیت ياه 2 / 19 دصرد ( 98 رفن ) زا شناد ناگتخومآ هاگشناد ارا ،ود پیت ياه ی هب طوبرم ثحابم ه تشاد ترورض نادنملاس تشادهب ( 39 / 3 = P .) نینچمه 8 / 11 زا دصرد شناد ناگتخومآ لاس زا لبق 9083 و 1 / 81 زا دصرد شناد ناگتخومآ لاس زا دعب 9083 ثحبم ترورض رب ییانشآ هویش اب دنتشاد دیكأت هعماج یبایزرا ياه ( 30 / 3 = P .) تكرش دارفا هاگدید تدم صوصخ رد هعلاطم رد هدننك هرود يزروراك و يزومآراك ياه کشزپ ی عامتجا ی نامز تدم ، كارم و تشادهب هناخ رد تماقا يارب يداهنشیپ یتشادهب ز -نامرد ی نآ رظن نینچمه و ییاتسور و يرهش تماقا دروم رد اه يزروراك هرود رد هتوتیب اب هارمه یعامتجا یکشزپ لوادج رد 2 و 0 تسا هدش هداد ناشن . لودج 2 . يزروراك و يزومآراك هرود تدم بسانت یعامتجا یکشزپ زا هاگدید شناد ناگتخومآ یکشزپ سنج یفاك دایز مك یناوارف ) دصرد ( یناوارف ) دصرد ( یناوارف ) دصرد ( يزومآراك هرود نایاقآ ( 41 ) 08 ( 99 ) 20 ( 93 ) 19 ( 8 ) 1 ( 9 ) 2 ( 2 ) 1 ( 41 ) 08 ( 43 ) 92 ( 40 ) 92 مناخ اه لك يزروراك هرود نایاقآ ( 11 ) 94 ( 22 ) 03 ( 11 ) 82 ( 93 ) 8 ( 94 ) 1 ( 99 ) 94 ( 24 ) 23 ( 94 ) 1 ( 20 ) 03 مناخ اه لك

(6)

لودج 0 . زكرم ،تشادهب هناخ رد تماقا يارب يداهنشیپ نامز تدم تشادهب ی -ینامرد تشادهب زكرم و يرهش ی -ینامرد هاگدید زا ییاتسور شناد ناگتخومآ یکشزپ نامز يداهنشیپ درم نز لك یناوارف ( دصرد ) یناوارف ( دصرد ) یناوارف ( دصرد ) روضح تشادهب هناخ رد ( يزومآراك ) كی رتمك و هتفه ( 01 ) 21 ( 00 ) 94 ( 01 ) 42 0 – 2 هتفه ( 40 ) 09 ( 48 ) 23 ( 49 ) 91 4 رتشیب و هتفه ( 29 ) 92 ( 91 ) 8 ( 91 ) 29 روضح تشادهب زكرم رد ی ینامرد يرهش ( يزومآراك ) رتمك و هتفه كی ( 22 ) 98 ( 22 ) 99 ( 24 ) 02 0 – 2 هتفه ( 98 ) 48 ( 92 ) 24 ( 92 ) 24 4 رتشیب و هتفه ( 23 ) 92 ( 91 ) 2 ( 91 ) 29 تشادهب زكرم رد تماقا ی -ینامرد ییاتسور ( يزروراك ) رتمك و هتفه كی ( 02 ) 21 ( 21 ) 99 ( 28 ) 02 0 – 2 هتفه ( 42 ) 09 ( 90 ) 22 ( 42 ) 19 4 رتشیب و هتفه ( 21 ) 22 ( 29 ) 1 ( 29 ) 00 22 زا دصرد شناد ناگتخومآ تشادهب زكرم رد هتوتیب اب ی -ییاتسور ینامرد دوب قفاوم تشادهب يزروراك هرود رد دن هك مناخ و نایاقآ رد نازیم نیا ب اه ه بیترت 29 و 92 دصرد دوب .

هجيتن و ثحب

يريگ

هدمع هك داد ناشن شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن ثحبم نیرت ارا ی ه هرود رد هدش يزروراك و يزومآراك یشزومآ ياه یکشزپ یعامتجا دید زا شناد ناگتخومآ تامدخ لوصا یکشزپ یتشادهب زكرم رد روضح نینچمه و هیلوا یتشادهب ینامرد تسا هدوب ییاتسور . میهافم اب ییانشآ هك تسا یلاح رد نیا هرود نیا زا یمك شخب نادنملاس تشادهب ار یشزومآ ياه تسا هدش لماش . هتفای نینچمه ناکشزپ هك دوب نیا زا یكاح اه یاتسور زكارم رد لغاش یمومع ،يرهش زكارم نیلغاش زا شیب ی تشادهب هب طوبرم تلاکشم اب ،دوخ لیصحت نارود زا سپ هتشاد راكورس نادنملاس و دنا رب دنتشاد دیكأت شزومآ ترورض . نایم رد هك نانچمه شناد ناگتخومآ هاگشناد ود پیت ياه ارا يارب يرتشیب ترورض ی تسا هدش ساسحا ثحبم نیا ه . رب ،تاقیقحت جیاتن ساسا تیعمج نوزفازور شیازفا هب هجوت اب یتملاس ياهزاین شیازفا و هعماج رد نادنملاس نیا یتشادهب ییاناوت شهاك نتشاد رظن رد اب ینس هورگ نانآ ياه ( 99 ) ، رد نادنملاس تشادهب دروم رد رتشیب نامز صاصتخا ترورض هرود ساسحا تشادهب يزروراك و يزومآراك یشزومآ ياه یم دوش . رب هتبلا هزوح نیا نیصصختم هك تسین هدیشوپ یسك نیا رد شزومآ دروم بلاطم و دودحم رایسب روشك رد یملع یمومع یکشزپ شزومآ هرود یط صوصخ رایسب زیچان یم دشاب تسا مزلا و تیعضو حلاصا ددصرد یشزومآ نایلوتم ب دوجوم دنشا . هفرح تشادهب فادها و لوصا لح و يرامیب تیریدم ،يا یتشادهب لکشم -یتشادهب زكرم رد روضح ،ینامرد ینامرد یتاقیقحت هژورپ ماجنا و يرهش ، هك دندوب یثحابم زا شناد ناگتخومآ لاس زا سپ 9083 هجوت ،هتشذگ هب تبسن دروم ار تاعوضوم نیا هب رتشیب تأ دیك دنداد رارق . نانچمه هك هعلاطم جیاتن دروم رد رگریت هفرح تشادهب شزومآ ترورض يا هدکشناد رد بلاطم تیمك و تیفیك رد يرگنزاب ،یکشزپ ياه هفرح تشادهب شزومآ یکشزپ هتشر نایوجشناد هب يا ار اب زومآ تیبرت فده ش یعقاو ياهزاین عفر تیلباق هك یناگدنریگ دنشاب هتشاد ار هعماج ، یم یبایزرا دیفم دیامن ( 92 ) . رب نینچمه ساسا لاطم فارص هع ناراکمه و ناگداز ناهفصا رد دش هیصوت همانرب و هعماج رب ینتبم یشزومآ همانرب هك بناج زا ،هباشم ياه نییعت یلماع ناونع هب ییارجا نیلماع هژیو هب نابطاخم رد هدننك دریگ رارق هجوت دروم همانرب تیقفوم هجیتن رد و تیریدم هوحن ( 90 ) . رگا تشادهب زكارم رد روضح هچ ی نایم رد يرهش ینامرد شناد ناگتخومآ هاگشناد هب تبسن كی پیت ياه شناد ناگتخومآ هاگشناد ،دوب رتمك ود پیت ياه اما هورگ نیا هك داد ناشن جیاتن زا شناد ناگتخومآ ( هاگشناد كی پیت ياه ) ار يدایز ترورض یتشادهب زكرم رد روضح يارب هدومن ركذ يرهش ینامرد دندوب ( زا شیب 89 دصرد ) ، نیا زا ور نیا هب رتشیب هجوت موزل

(7)

سم طسوت زاین ؤ هاگشناد نیلو ياه طوبرم همانرب رد رییغت و يزروراك و يزومآراك یشزومآ یعامتجا یکشزپ ساسحا یم دوش . نمیا و نویسانیسكاو همانرب اب ییانشآ يزاس ، ثحبم نیرتشیب يوس زا هدش هتفرگ راك هب شناد ناگتخومآ نارود زا سپ ب لیصحت ه یتشادهب زكارم رد هژیو اب هك دوب ییاتسور ینامرد همانرب يارجا دشر هب ور دنور هب هجوت نویسانیسكاو ياه دوب راظتنا لباق یمومع شناد حطس شیازفا و يروشك . یمومع ناکشزپ هك دوب یثحابم هلمج زا ناور تشادهب نیلغاش هب تبسن ییاتسور زكارم رد لغاش هش يریگرد ير تشاد نآ اب يرتشیب ا هك دن ی ن بلطم رد شرازگ هعلاطم يریط و ناراکمه دوهشم ؛تسا ب ه وحن ي لغاش ناکشزپ هك زكارم رد ناونع هب ییاتسور لنسرپ همانرب رد زكارم نیا يدیلك ياه تشاد یفیعض تراظن ناور تشادهب دن چیه و رب یتراظن هنوگ وس زا ییاتسور زكارم ناکشزپ تیلاعف و نیصصختم ي تسد ناور تشادهب ناراكردنا ( كشزپناور ) دوب هدشن ماجنا ( 94 ) هك ، رگنایب هنیمز نیا رد رتشیب هجوت ترورض تسا . رب ،ییاتسور زكارم رد لغاش ناکشزپ نینچمه ترورض و سرادم تشادهب ،نادند و ناهد تشادهب ثحابم هیارا یتشادهب لکشم لح و يرامیب تیریدم -هب تبسن ینامرد يرهش زكارم نیلغاش تأ دیك يرتشیب تشاد دن یم رما نیا هك دناوت هیارا حطس نیلوا ناونع هب ناکشزپ زا هورگ نیا سامت زا یشان یتشادهب تامدخ رد هعماج دارفا زا يرتشیب دادعت اب ینامرد دشاب يرهش تیعمج اب هسیاقم رد ییاتسور عماوج . شناد لاس ناگتخومآ ریخا ياه ، هویش هب طوبرم ثحابم ياه هدرب راك هب رتشیب دوخ لیصحت نارود زا سپ ار هعماج یبایزرا هب تبسن هورگ نیا دید زا و دندوب شناد ناگتخومآ یمیدق رت ، ارا ی هرود رد قوف ثحبم ه يزروراك و يزومآراك ياه یکشزپ یعامتجا تسا هتشاد يرتشیب ترورض . رف هعماج یبایزرا ا يدنی نآ یط هك تسا عمج اب هعماج ياضعا و نارگشهوژپ و يروآ هداد لیلحت ،هعماج ياهزاین و عبانم ،توق طاقن نییعت و اه یسپاولد ،تملاس زا تسرد یكرد تملاس تبقارم ماظن و اه یم تسد هب هعماج دنروآ . رد تیقفوم بسك يارب یلصا طرش یتشادهب تاعلاطا متسیس -عمج ،ینامرد مظنم و قیقد يروآ تاعلاطا نآ عقوم هب لاسرا و تسایس يارب اه و يراذگ میمصت يریگ تسا شخبرثا . نامه فصآ هعلاطم رد هك روط هداز روظنم هب هك داد ناشن جیاتن ،نیوزق رهش رد ناراکمه و میمصت شخبرثا يریگ يرگلابرغ عوضوم هب تسا مزلا نییاپ حوطس رد تاعلاطا ریسفت هویش و دوش يرتشیب هجوت رت هب تاعلاطا سم ؤ نیلو دوش هداد شزومآ تاعلاطا و رامآ ( 99 ) . تكرش دارفا دید زا هك نیا هب هجوت اب ،هعلاطم نیا رد هدننك ارا يارب ار ترورض نیرتمك يزروهب هاگشزومآ زا دیدزاب ی رد ه هرود يزروراك و يزومآراك ياه یعامتجا یکشزپ ،تسا هتشاد نایامن شیپ زا شیب شخب نیا رد يرگنزاب تیمها یم دوش . هرود تدم دروم رد یمومع ناکشزپ هاگدید يزومآراك ياه رد تماقا يارب يداهنشیپ نامز تدم و تشادهب يزروراك و رم ،تشادهب هناخ ا تشادهب زك ی -ینامرد و ییاتسور و يرهش یثحب لباق فلاتخا دیؤم ،تشادهب يزروراك هرود رد هتوتیب نآ هب تبسن نیا رد رضاح لاح رد هك هچ هرود یم ارجا اه دوش دوبن . هاگشناد عونت هك تسا يرورض هتکن نیا ركذ هتبلا لحم ياه لیصحت شناد ناگتخومآ توافت و زج ياه ی ياوتحم رد ی همانرب یکشزپ يزروراك و يزومآراك هرود یشزومآ ياه نامز تشذگ رانك رد یعامتجا ، دارفا يروآدای هب ياطخ ثعاب همانرب تایوتحم زا یشزومآ ياه هرود رد هدش هیارا طوبرم ياه هتشذگ تاونس رد رما نیا هك دوب تیدودحم زا هعلاطم نیا ياه یم بوسحم ددرگ . هجیتن يریگ هعلاطم نیا جیاتن هب هجوت اب ، زا یضعب هب هجوت ترورض ،نادنملاس ،ناور تشادهب ریظن يدربراك و دیدج ثحابم زرا ياه هویش اب ییانشآ ،راك طیحم رد تشادهب ب هعماج یبای ه هرود رد قیقحت ماجنا اب نآ لح و لکشم ندرك ادیپ روظنم ياه ساسحا شیپ زا شیب تشادهب يزروراك و يزومآراك یشزومآ

(8)

یم ش و اتسار نیا رد و د ، یم داهنشیپ هعسوت زكارم و رتافد ددرگ هاگشناد یکشزپ شزومآ هورگ لاعف تكراشم اب اه ریگرد ياه ( هب و یعامتجا یکشزپ هورگ تشاد ) اوتحم رد بسانم يرگنزاب همانرب تیفیك و راك روتسد رد ار تشادهب یکشزپ شزومآ ياه دنهد رارق دوخ . شزومآ موادم يرازگرب نینچمه يرورض ياه همانرب ناونع تحت يدربراك و و يروآدای تهج يزومآزاب ياه صوصخ نیا رد دیدج بلاطم هیارا ، یم ياشگهار دناوت شناد تخومآ گ یط رد نا دشاب ناشتمدخ نارود .

يرازگساپس

نیدب نف و تاقیقحت تنواعم زا هلیسو ا يرو ( حرط هرامش 8909241 ) زكرم و EDC ب لباب یکشزپ مولع هاگشناد ه لیلد ب یتشادهب تنواعم مرتحم ناراکمه زین و قیقحت زا تیامح ه نیا رد هدننك تكرش مرتحم ناکشزپ و يربنق ياقآ هژیو یم ینادردق یجنسرظن ددرگ . References:

1. Brock KA, Doucette WR. Collaborative working relationships between pharmacists and physicians: an exploratory study. J Am Pharm Assoc 2004; 44(3):358-65.

2. Soheili S. Health for all by the year 2000 and Primary health care in Public Health textbook, 3rd edition, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, 2008: 78-82. [in Persian]

3. clerkship and internship curriculum in medical education, 5th high council of medical education planning, published February 1999. [In Persian]

4. Garcia-Barbero M. Medical education in the light of the world Health Organization health for all strategy and the European Union. Med Educ 1995; 29(1):3-12.

5. Asadollahi GA. Perspective of evaluation of medical education, Conference abstracts of 1st seminar of Medical education quality, Isfahan University of Medical Sciences, 1992: 5. [In Persian]

6. Walton HJ. The Edinburgh Declaration: ten years afterwards. Basic Science Educator 1999; 9: 3-7.

7. Akbari M. Community Oriented Medicine Education, National report of Community Oriented Medical education workshop, Isfahan University of Medical Sciences, 1989. [In Persian]

8. Marandi A, Azizi F, Larijani B, Jamshidi HR. Health in Islamic Republic of Iran. Tehran: UNICEF publication; 1998: 843-6. [In Persian]

9. Cooper HC, Gibbs TJ, Brown L. Community oriented medical education: extending the

boundaries. Medical Teacher 2001; 23(3): 295-9.

10. Ghazanfari Z, Forozy M and Khosravi F. The Opinions of Graduated students of Medicine on the amount of compatibility existing between the program of clinical education and their occupation needs in Kerman. Journal of Babol University of Medical Sciences 2010, 12(1): 52-9. [in Persian]

11. Adib Haj Bagheri M. Geriatic Disability and its Related Factors in elder people of Kashan city (2007). Iranian Journal of Ageing, 2009; 3(8): 547-55. [In Persian]

12. Tirgar A. The necessity of occupational health training in community oriented medical education. Teb va Tazkieh 2000; 9(3): 18-21. [In Persian]

13. Sarrafzadegan N, Alavi M, Rabiei K, et al. Management of an interventional community-based program community-based on information resulted from process evaluation: Isfahan healthy heart program. Health Information Management 2010; 7(3): 24-34. [In Persian]

14. Tairi F, Asgharnejad Farid A, Bolhari J, Ghazizade A. Evaluation of mental health program integration into the primary health care system of Sanandaj district. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2007; 12 (4): 403-9. [In Persian]

15. Asefzadeh S, Rezapour A, Shabani G, et al. Assessing the information management from the health houses to the health centers of Qazvin Province (2008). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2011; 14 (4):57-63. [In Persian]

(9)

Journal of Medical Education Development Center

2013; 10(2):39 -46

The Evaluation of Social Medicine Training Programs from Point of

View of General Practitioners

Reza Ghadimi1, Mahmoud Hajiahmadi2, Aram Tirgar3*, Hossein Rashvand4, Abdoleiman Amouei2

Parvin Sajadi3, Seyyed Reza Hosseini2

1. PhD in Clinical Nutrition, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2. MSc in Biostatistics, Instructor, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3. PhD in Occupational Health, Associate Professor, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

4. Medical Student, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

5. PhD in Public Health, Department of Community Medicine, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

6. MS in Nutrition, Lecturer, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

7. Specialist in Community Medicine, Associate Professor, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

 Received: 19 May, 2012  Received Corrected Version: 31 Oct, 2012  Accepted: 22 Apr, 2013

٭Correspondence: Department of Social Medicine, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Ganj Afrouz Street, Babol, Iran

 Tel: (+98) 111 219 056  Fax: (+98) 111 219 766  Email:a_tirgar@yahoo.com

Background & Objective: Community oriented medical education has been considered by many

universities. The aim of this study was to determine the general practitioners (GPs) point of view regarding social medicine training programs (SMTP).

Methods: This cross-sectional study was conducted on GPs, graduated from different Iranian

medical Universities after 1985, in Babol, Iran, in 2010. Subjects were selected by simple randomized sampling method. Data were gathered using a questionnaire consisting of three parts and analyzed using chi-square and Fisher’s exact tests by SPSS.

Results: In this study 130 GPs, who had graduated 10.4 ± 5.7 years ago, were evaluated. Data

showed some topics of SMTP, like occupational health, disease management, executing a research project, and presence in rural/urban health centers, were more common in GPs graduated after 2001 in comparisons with counterpart group. Moreover, GPs who worked in rural health centers indicated to have more attention on mental health, dental health, elderly care, disease management, and social health assessment methods in curriculum of SMTP.

Conclusion: According to our findings, mental and occupational health along with elderly care

should be considered in social medicine curriculum of medical students. Moreover, appropriate revisions on SMTP and continuous education programs on these topics for GPs are recommended.

Figure

Updating...

References

Updating...