• No results found

Hate symbols at sporting events

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hate symbols at sporting events"

Copied!
72
0
0

Full text

(1)Sandi Vrbanić. SIMBOLI NESTRPNOSTI NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH Diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo. Ljubljana, junij 2018.

(2) SIMBOLI NESTRPNOSTI NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH Diplomsko delo. Študent:. Sandi Vrbanić. Študijski program:. visokošolski študijski program Varnost in policijsko delo. Mentor:. doc. dr. Aleš Bučar - Ručman. Somentor:. dr. Simon Slokan. Lektorica:. Saša Horvat, prof. slovenskega jezika s književnostjo.

(3) Zahvala V prvi vrsti se zahvaljujem vsem, ki so mi na kakršenkoli način pripomogli pri izvedbi študija in izdelavi diplomskega dela.. Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Alešu Bučarju - Ručmanu in somentorju dr. Simonu Slokanu za pomoč in vodenje pri pripravi diplomskega dela ter Saši Horvat za lektoriranje.. Posebna zahvala gre družini, ki je ves čas verjela vame in me s tem dodatno spodbujala ter motivirala skozi študij.. I.

(4) Simboli nestrpnosti na športnih prireditvah Ključne besede: huliganizem, vandalizem, neonacizem, rasizem, nestrpnost, nogometne tekme, simboli. Povzetek. Splošno znano je, da so športne prireditve že vrsto let deležne nasilnih in drugih odklonskih vedenj, do katerih prihaja s strani različnih navijaških skupin. Do takšnih vedenj v največji meri prihaja na nogometnih tekmah, tako da lahko rečemo, da so za skrajneže prav nogometni stadioni nekakšen poligon oziroma motivacijski prostor za izražanje nestrpnosti, kjer kažejo razne etnične, verske, lokalne, nacionalne, stanovske in druge vrste pripadnosti. Skozi diplomsko delo smo se predvsem osredotočili na nestrpnost navijačev in uporabo njihove simbolike v okviru aktivnosti, ki jih izvajajo. Najprej smo na kratko predstavili nasilje na športnih prireditvah. Predvsem smo se osredotočili na nogometne tekme in nogometno publiko, kjer nasilje prihaja najbolj do izraza. V nadaljevanju smo predstavili oblike nestrpnih vedenj navijačev, kot so vandalizem, huliganizem, nacionalizem in rasizem ter neonacizem. V največji meri smo se osredotočili na simboliko navijaških skupin, katero je Združenje evropskih nogometnih zvez v okviru organizacije Football Against Racism in Europa predstavilo kot nestrpno in njihovo razkazovanje ter uporabo prepovedalo na nogometnih stadionih v času nogometnih tekem. Te simbole smo podrobno opisali in slikovno prikazali. Predstavili smo njihov pomen skozi čas, saj večina le-teh prvotno ni imelo nestrpnega pomena, temveč je šlo v največji meri za verske simbole. Največ teh simbolov je pridobilo nestrpen pomen v času nacistične Nemčije, ko jih je Adolf Hitler prevzel kot razpoznavne znake nacizma. Po drugi svetovni vojni so jih v uporabo prevzeli neonacisti ter drugi pripadniki raznih rasističnih gibanj in so s takšnim pomenom v uporabi še danes. Predstavljenih je nekaj primerov, ko je do razkazovanja nestrpnih simbolov prišlo na nogometnih tekmah v Republiki Sloveniji. Predstavili smo tudi pravno ureditev v Republiki Slovenije, kjer smo se osredotočili na zakonodajo, katera ureja potek športnih prireditev in ukrepe v primeru kršitev, bodisi v II.

(5) zvezi nasilja oziroma nestrpnosti. Opredelili smo naloge organizatorja, rediteljske službe, policije in Nogometne zveze Slovenije ter opisali potek vzdrževanja javnega reda in miru na športnih prireditvah.. V zaključku smo skozi razpravo predstavili, ali je nestrpna. simbolika prisotna tudi na športnih prireditvah v Republiki Sloveniji, kateri nestrpni simboli se najpogosteje uporabljajo in na katerih športnih prireditvah najbolj izstopajo ter kako je urejena uporaba teh simbolov na športnih prireditvah.. III.

(6) Hate symbols at sporting events Key words: hooliganism, vandalism, neo-Nazism, racism, intolerance, football matches, symbols. Abstract. As it is generally known deviant behaviour and violence which is caused by football fans is imperative in recent years. We can claim football stadiums are kind of polygons for expression of intolerance and ethnic, religious, local, national and other kind of affiliations. In thesis we were focused above all on the intolerance of supporters and symbolism which they use. In general we have presented violence and aggression by the supporters, which is inherently part of football. We have presented several forms of intolerant behaviour by supporters, such as vandalism, hooliganism, nationalism, racism and neo-Nazism. We have introduced the symbolic of football supporters which was presented by the organisation Football against Racism in Europe as intolerant and therefore prohibited to display and use in football stadiums during football matches. We have described and displayed these symbols in details. We must point many of this symbols at the beginning were not in any way intolerant as they were religious symbols. During the Nazi Germany, when Adolf Hitler took over several of these symbols as the distinctive signs of Nazism. After the Second World War, Neo-Nazis and other members of various racist movements took over the use of those symbols and are still in use today. We have presented several events when those symbols were displayed during football matches in Slovenia. We have introduced the legal system of the Republic of Slovenia with focus on the legislation, which regulates the conduction of sporting events and actions in case of violations or intolerance. We have defined the tasks of the organizer, the warden's service, the police and the Football Association of Slovenia, and describe the course of maintaining public order at sports events. In conclusion, through the discussion, we have presented whether intolerant symbolism is presented at sports events in Slovenia. If such. IV.

(7) symbols are used and in which sporting events are most prominent and last but least how the use of these symbols in sports events is regulated.. V.

(8) Kazalo vsebine 1. UVOD .................................................................................................................... 1. 2. OPREDELITEV POJMOV .......................................................................................... 3. 2.1. Namen in cilj diplomskega dela ...................................................................................................... 3. 2.2. Metode raziskovanja ...................................................................................................................... 3. 2.3. Postavitev raziskovalnih vprašanj................................................................................................... 3. 3. NASILJE NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH ..................................................................... 5. 3.1. Nogometne tekme ......................................................................................................................... 6. 3.2. Nogometna publika ........................................................................................................................ 6. 4. NESTRPNOST NAVIJAŠKIH SKUPIN ....................................................................... 10. 4.1. Vandalizem .................................................................................................................................. 10. 4.2. Huliganizem ................................................................................................................................. 11. 4.3. Nacionalizem in rasizem ............................................................................................................... 13. 4.4. Neonacizem ................................................................................................................................. 15. 5. NESTRPNA SIMBOLIKA NAVIJAŠKIH SKUPIN ......................................................... 17. 5.1. Keltski križ .................................................................................................................................... 18. 5.2. Svastika ........................................................................................................................................ 19. 5.3. White power in White pride ......................................................................................................... 22. 5.4. Triskele/Triskelion ........................................................................................................................ 23. 5.5. Črno sonce/Sončno kolo ............................................................................................................... 25. 5.6. SS-lobanja/SS-Totenkopf .............................................................................................................. 27. VI.

(9) 5.7. Kladivo in meč .............................................................................................................................. 28. 5.8. Nacistični orel............................................................................................................................... 29. 5.9. Blood & Honour in Combat 18 ...................................................................................................... 29. 5.10. Ku Klux Klan simbol/Blood Drop Cross ......................................................................................... 31. 5.11. Rune ............................................................................................................................................. 31. 5.11.1. Sig runa/S-runa .......................................................................................................................... 32. 5.11.2. Wolfsangel runa/Volčji kavelj .................................................................................................... 33. 5.11.3. Tyr/Tiwaz runa ........................................................................................................................... 33. 5.11.4. Odal runa/Runa krvi in zemlje ................................................................................................... 34. 5.11.5. Runa življenja/Man runa............................................................................................................ 35. 5.11.6. Runa smrti/Yr runa .................................................................................................................... 35. 5.12. Črkovne in številčne kode ............................................................................................................. 36. 6. NESTRPNA SIMBOLIKA V SLOVENIJI ..................................................................... 39. 7. PRAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI .......................................................... 44. 7.1. Zakonodaja .................................................................................................................................. 44. 7.2. Naloge organizatorja na športnih prireditvah ............................................................................... 45. 7.3. Naloge policije na športnih prireditvah ........................................................................................ 47. 7.4. Nogometna zveza Slovenije .......................................................................................................... 48. 7.5. Vzdrževanje javnega reda in miru ................................................................................................ 48. 8. SKLEP .................................................................................................................. 52. 8.1. Odgovori na raziskovalna vprašanja ............................................................................................. 52. 8.2. Razprava in zaključek ................................................................................................................... 54. VIRI IN LITERATURA .................................................................................................... 55. VII.

(10) Kazalo slik Slika 1: Karnevalski stil navijanja na nogometni tekmi med reprezentanco Slovenije in Škotske v ljubljanskih Stožicah dne, 8. 10. 2017 ............................................................ 8 Slika 2: Huliganski stil navijanja na nogometni tekmi med NK Maribor in FS Spartak Moskva v Ljudskem vrtu v Mariboru dne, 13. 9. 2017................................................... 8 Slika 3: Keltski križ zamenjava za črko "O" v besedi »proti« ............................................... 18 Slika 4: Keltski križ skrajnežev ............................................................................................. 19 Slika 5: Krohn svastika ......................................................................................................... 20 Slika 6: Svastika Nemškega rajha ........................................................................................ 20 Slika 7: Svastika Zlate zore .................................................................................................. 21 Slika 8: Slovanska svastika ali Kolovrat ............................................................................... 21 Slika 9: White power .......................................................................................................... 22 Slika 10: Triskele trojne spirale ........................................................................................... 23 Slika 11: Triskele treh nog ................................................................................................... 23 Slika 12: Triskele Ministrstva za promet v Združenih državah Amerike ............................. 24 Slika 13: Zastava organizacije AWB ..................................................................................... 25 Slika 14: Črno sonce na tleh severnega stolpa gradu Wewelsburg v Nemčiji ................... 26 Slika 15: Črno sonce ............................................................................................................ 27 Slika 16: Črno sonce z dodano svastiko na sredini .............................................................. 27 Slika 17: SS-lobanja.............................................................................................................. 28 Slika 18: Kladivo in meč ....................................................................................................... 28 Slika 19: Nacistični orel s svastiko v nogah ......................................................................... 29 Slika 20: Logotip Blood & Honour s triskelo ........................................................................ 30 Slika 21: Logotip Combat 18 ................................................................................................ 30 Slika 22: Ku Klux Klan simbol ............................................................................................... 31 Slika 23: Simbol SS, sestavljen iz dveh Sig run .................................................................... 32 Slika 24: Wolfsangel runa .................................................................................................... 33 Slika 25: Tyr runa ................................................................................................................. 34 Slika 26: Odal runa .............................................................................................................. 34 Slika 27: Runa življenja ........................................................................................................ 35. VIII.

(11) Slika 28: Runa smrti ............................................................................................................. 36 Slika 29: Navijač Nemčije s kodo »88« na hrbtu ................................................................. 37 Slika 30: Transparent navijačev s kodo »14/88«................................................................. 38 Slika 31: Transparent navijačev s kodo »18« ...................................................................... 38 Slika 32: Skrajnež z jakno s kodo »28« na hrbtu ................................................................. 38 Slika 33: Nalepke skrajnih navijačev Green Dragons s simbolom keltskega križa .............. 40 Slika 34: Transparent navijačev iz Splita s prikazanim keltskim križem .............................. 41 Slika 35: Zastava navijaške skupine Viole z vrisanim keltskim križem ................................ 41 Slika 36: Zastava navijaške skupine Green Dragons z vrisanim kolovratom ...................... 42 Slika 37: Zastava s SS-lobanjo na tribuni Viol ...................................................................... 42 Slika 38: Transparent navijaške skupine Green Dragons s podobo Hitlerja ..................... 43 Slika 39: Navijači nogometnega kluba Olympique de Marseille, katere poleg organizatorjevih rediteljev ........................................................................................... 51. IX.

(12) Uporabljeni simboli in kratice AWB – Afrikaner Weerstandsbeweging FARE – Football Against Racism in Europa KZ-1 – Kazenski zakonik NK Maribor – Nogometni klub Maribor NK Olimpija – Nogometni klub Olimpija NSDAP – Nacionalsocialistična nemška delavska stranka NZS – Nogometna zveza Slovenije PPE – Posebna policijska enota SS – Schutzstafell UEFA – Združenje evropskih nogometnih zvez ZJRM-1 – Zakon o varstvu javnega reda in miru ZJZ – Zakon o javnih zbiranjih ZNPPol – Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. X.

(13) 1 Uvod Šport je zelo pomemben dejavnik sodobne družbe. Zelo veliko ljudi se s športom ukvarja na profesionalen, amaterski oziroma rekreativen način. Še več je tistih, ki šport samo spremljajo. Takšne ljudi družba imenuje kot t. i. navijače, del katerih se glede na pripadnost združuje v navijaške skupine (Nabernik, 2008).. Že skozi leta spremljamo, da na športnih prireditvah, predvsem na nogometnih tekmah, prihaja do nasilnih in odklonskih vedenj s strani pripadnikov navijaških skupin. Vzroke za takšno vedenje lahko pripisujemo različnim dejavnikom, ki so lahko vezani na samo športno prireditev ali pa tudi ne. Vzroke nasilnega vedenja navijačev lahko pripisujemo tudi poteku tekme, kot je rezultat oziroma posamezne odločitve športnih sodnikov. Na drugi strani pa je lahko športna prireditev posameznikom motivacijski prostor za izražanje nestrpnosti, kjer kažejo razne etnične, verske, lokalne, nacionalne, stanovske in druge pripadnosti. V zadnjem obdobju pa ob tem ugotavljamo, da skozi svoje aktivnosti navijaške skupine kažejo tudi politične nazore in aktivnosti v okviru športa izrabljajo za svojo politično promocijo (Nabernik, 2008).. Skozi diplomsko delo se bomo tako predvsem osredotočili na nestrpnost navijačev in uporabo njihove simbolike v okviru aktivnosti, ki jih izvajajo. Motiviranost in vzroke za takšno vedenje oziroma izražanje navijaških skupin je potrebno pregledati širše in ne zgolj kot samo športni fenomen. Potrebno je pogledati tudi družbeni položaj takšnih posameznikov (socialno dno, psihopati, prestopniki …), politično stanje države (navijači tekmo izkoristijo kot nekakšen protest) in razlike v okviru etničnih, verskih ter nacionalnih razlik med navijači.. Kot policist in pripadnik Posebne policijske enote se z nestrpnostjo in različno simboliko, vezano na izražanje nestrpnosti, večkrat srečujem pri opravljanju svojih nalog. Zavedanje, da je velikokrat v simboliki prikritih veliko drugih pomenov, izrazov nestrpnosti, izrazov 1.

(14) nestrinjanja, odkritih in prikritih groženj policistom, politiki, družbi itd., je med samimi policisti kot tudi družbi nasploh zelo nizko. Pogosto so sporočila skrita v simbolih, ki so poznani zaprtemu krogu ljudi, za njihovo dekodiranje in razumevanje pa vsi tisti, ki smo izven tega kroga, potrebujemo dodatno znanje.. 2.

(15) 2 Opredelitev pojmov 2.1 Namen in cilj diplomskega dela V diplomskem delu bomo poskušali predstaviti in opisati vrsto nestrpnosti in simbolike, ki se s strani navijaških skupin pojavlja na športnih prireditvah. V nadaljevanju bomo raziskovali, na katerih športnih prireditvah navijači v največji meri izražajo nestrpnost in uporabljajo prepovedano simboliko ter kakšno vrsto simbolike vse uporabljajo (zastave, slogani, grafiti itd.). Prav tako bomo opisali zakonodajo, ki ureja in sankcionira neprimerno vedenje navijačev ter način vzdrževanje javnega reda na športnih prireditvah. Glavni cilj diplomskega dela bo predstaviti nestrpnost in prepovedano simboliko na športnih prireditvah. S pomočjo raziskovalnih vprašanj bomo poskušali ugotoviti, katera izmed navedenih ravnanj s strani navijačev so prisotna tudi na tekmah v Republiki Sloveniji in kakšni pristopi soočanja s tem pojavom so učinkoviti.. 2.2 Metode raziskovanja Metodološki pristop pri izdelavi diplomskega dela temelji na podlagi analize pisnih virov, kjer se bomo osredotočili na pregled domače in tuje literature, ki obravnavajo različne oblike nestrpnosti in simbolike na športnih prireditvah. Opravili smo analizo primerov z opazovanjem z udeležbo, kjer smo na več različnih nogometnih tekmah opravili opazovanje aktivnosti posameznih navijaških skupin, usmerjeno v analiziranje različnih ravnanj in simbolov v okviru navijanja.. 2.3 Postavitev raziskovalnih vprašanj V diplomskem delu bomo preverjali naslednja raziskovalna vprašanja: 1. Ali so nestrpnost in z njo povezani simboli prisotni na športnih prireditvah v Republiki Sloveniji? 3.

(16) 2. Kakšni simboli, povezani z nestrpnostjo, so najpogosteje uporabljeni in na katerih športnih prireditvah najbolj izstopajo v Republiki Sloveniji? 3. Kako je urejena (zakonsko prepovedana) uporaba simbolov, povezana z nestrpnostjo in sovraštvom na športnih prireditvah? Kakšni pristopi soočanja s tem pojavom so učinkoviti?. 4.

(17) 3 Nasilje na športnih prireditvah Nasilno vedenje in nestrpnost športne publike na športnih prireditvah nas spremlja skozi zgodovino in sega v same začetke športnih tekmovanj. Nasilna vedenja in agresivnosti ne zaznamo na vseh športnih prireditvah. V največji meri takšna vedenja zasledimo na nogometnih tekmah, v nekoliko manjšem obsegu na hokejskih in košarkarskih tekmah, občasno na borilnih ter izjemoma na ostalih športnih tekmovanjih (Košir, 1997). Pečjak (1994) poudarja, da do nasilni vedenj športne publike ne prihaja na smučarskih, teniških in gimnastičnih prireditvah.. Bučar - Ručman (2004) zavrača navedbe, da na smučarskih in teniških prireditvah ne prihaja do neredov. Poudarja, da je v Sloveniji prišlo do posebnega fenomena, ko so se navijači nasilno vedli na smučarskih tekmah. Te nerede so povzročali nogometni navijači Bad Blue Boys1. Navaja, da je do nasilja prišlo tudi na teniških prireditvah. Znano je, da je teniško igralko Moniko Seleš med teniško prireditvijo zabodel moški, in da je zaradi izgredov prišlo do prekinitve teniškega dvoboja med Hrvaško in Argentino na turnirju Davisovega pokala. Tudi te izgrede so povzročili nogometni navijači Bad Blue Boys.. Poznamo primere, ko je na športnih prireditvah prihajalo do pravih katastrof, v katerih je bilo večje število poškodovanih in mrtvih. Do takšnih katastrofalnih posledice je prišlo, kljub temu da večina nestrpnih navijače nima namena nasprotnika fizično poškodovati, temveč ga zgolj javno osramotiti in ponižati. V večini primerov do hujših posledic ni prihajalo zaradi fizičnega nasilja, temveč je do poškodb in smrti prišlo zaradi panike, gneče ali zrušitve konstrukcije športnih objektov med izgredi (Košir, 1997).. 1. Bad Blue Boys ime zloglasne navijaške skupne NK Dinamo Zagreb iz Hrvaške (Bad Blue Boys, 2013). 5.

(18) 3.1 Nogometne tekme Nasilje je na nogometnih tekmah prisotno že od samih začetkov, ko je nogomet postal zanimiv za gledalce. Najprej se je v 19. stoletju pojavilo v Angliji, na celini pa ga je bilo zaznati šele v začetkih 20. stoletja. Na nogometnih tekmah lahko prihaja do spontanih enkratnih primerov nasilja, lahko pa tudi do organiziranega stalnega nasilja (Cameron, 2004).. O spontanem enkratnem nasilju govorimo, ko v njem sodeluje vsa množica navijačev, vzroke pa pripisujemo trenutnim okoliščinam kot posledica kombinacije dejavnikov tveganja in čustvenih odzivov. Spontano nasilje pa ni prisotno samo pri profesionalnem nogometu, temveč ga je moč zaslediti tudi na amaterskih tekmah, tako med gledalci kot med igralci (Cameron, 2004).. V sodobnem nogometnem svetu pa se srečujemo s stalnim nasiljem, ki je povsem naklepno in organizirano. Govorimo o skupinskem nasilju v obliki fizičnih napadov, v katerih sodelujejo jedra navijaških skupin. Ta jedra navijaških skupin spremljajo svoj klub, pri čemer načrtno iščejo soočenja z navijači nasprotnega kluba. Govorimo lahko o tako imenovanem huliganizmu in vandalizmu. Gre za povsem organizirane oblike nasilja, saj je v teh skupinah prisotna določena raven strukturiranosti. O naklepnih oblikah nasilja govorimo zato, ker je v naprej načrtovano in pričakovano na določen dan (Cameron, 2004).. 3.2 Nogometna publika Nogometna publika je znana kot eno najbolj številčnih in problematičnih publik športnih prireditev. Že ob pogledu na nogometne tekme je opaziti razloge, zakaj nogomet izstopa po številu gledalcev glede na druge športe. Prvi razlog se nedvomno kaže v tem, da so nogometni stadioni zgrajeni na način, da lahko sprejmejo večje število gledalcev, drugi razlog je v enostavnosti nogometa kot športa, tretji pa poudarja, da je nogomet od vedno 6.

(19) pripadal delavskemu razredu. Po večini nogometno občinstvo sestavlja moška populacija, kateri na tekme hodijo zaradi izjemne ljubezni do nogometa in kluba, kateremu pripadajo (Cvijanovič, 2009).. Cvijanovič (2009) navaja, da je potrebno nogometno publiko ločiti med pasivno in aktivno publiko. Za pasivno publiko je znano, da jo po večini sestavljajo otroci in starejši ljudje, ki mirno spremljajo dogajanje na tekmi. Zanjo je značilno atmosfersko spremljanje športnih dogodkov, na katere se povsem mirno odzovejo. Medtem ko so aktivni navijači dejavni in glasno navijajo skozi celo tekmo ne glede na rezultat. Za aktivno publiko so značilne razne koreografije, uporaba transparentov, petje navijaških pesmi in uporaba pirotehnike. Na nogometnih stadionih jih je običajno opaziti na predelih tribune, ki se nahajajo za goli.. Giulianotti (v Plesec in Doupona Topič, 2002) razlaga, da je potrebno med nogometno publiko ločiti vsaj dva tipa navijačev, katera se med seboj razlikujeta po stilu navijanja. Govorimo o »karnevalskem« (slika 1) in »huliganskem« (slika 2) stilu navijanja. »Karnevalski« navijači so bolj umirjeni, pri njih je prisotno družabno in priljudno obnašanje. Značilnost teh navijačev je bučno in hrupno navijanje. Čeprav je njihovo obnašanje močno povezano z uživanjem alkohola, pri njih ni zaznati nasilnega obnašanja. Medtem ko se »huliganski« navijači spuščajo v tekmovalno nasilje z drugimi navijaškimi skupinami.. 7.

(20) Slika 1: Karnevalski stil navijanja na nogometni tekmi med reprezentanco Slovenije in Škotske v ljubljanskih Stožicah dne, 8. 10. 2017 (vir: lastna fotografija, 8. 10. 2017). Slika 2: Huliganski stil navijanja na nogometni tekmi med NK Maribor in FS Spartak Moskva v Ljudskem vrtu v Mariboru dne, 13. 9. 2017 (vir: lastna fotografija, 13. 9. 2017). Lalić (1993) opisuje, da se navijaške skupine od ostale športne publike razlikujejo v nekaterih pomembnih elementih:  imajo večji interes za spremljanje določenega športa,. 8.

(21)  izstopajo po močnejši čustveni identifikaciji s klubom, za katerega navijajo in prispevajo k simbolni identifikaciji kluba z vsem, kar on predstavlja (mesto, regijo, državo),  razlikujejo se po večjem zavzemanju in zagotavljanju podpore svoji ekipi, da bi ta lahko lažje premagala nasprotnika.. V Sloveniji lahko nogometne navijače na splošno delimo na tri vrste, in sicer na navadne navijače (fani), ultra navijače (ultrasi) in navijače huligane. Fani so znani kot miroljubni navijači in zagovorniki t. i. »kodeksa navijanja«, ki vselej zahteva športno navijanje brez odgovarjanja na provokacije. Povprečna starost teh navijačev je okrog 30 let in več. V takšnih skupinah najdemo tudi veliko otrok in starejših ljudi. Ultrasi naj bi spadali v kategorijo najbolj zaželenih navijačev, saj se kot takšni najbolj približajo podobi idealnih navijačev. Povprečna starost ultrasov je okrog 20 let. Njihov glavni cilj je, da na tekmi, podobno kot fani, spodbujajo svoj klub, zraven tega pa poskušajo čim bolje predstaviti svojo navijaško skupino z raznimi transparenti, petjem in podobnimi predstavami, nad katerimi so očarani vsi prisotni na tekmi. Pretepov načeloma ne zagovarjajo, če pa se priložnost za pretep ponudi, je ne zamudijo. Gre za skupino zelo dobro organiziranih navijačev, ki točno vedo, kaj hočejo, sledijo modnim trendom in so hkrati zelo emotivne osebe. Tretja vrsta navijačev velja za najmanj priljubljeno in najnevarnejšo. To so navijači oziroma t. i. huligani. Od ostalih navijačev se v prvi vrsti ločijo po tem, da jih šport in navijanje sploh ne zanimata. Njihov glavni namen je nestrpno in nasilno obnašanje oziroma jim je nogometna tekma nekakšen poligon za njihove prave namene (Šmid v Nabernik, 2008).. 9.

(22) 4 Nestrpnost navijaških skupin. Med navijaškimi skupinami se pojavljajo različne oblike nestrpnosti in odklonskih vedenj. V največji meri je to vandalizem, huliganizem, nacionalizem in rasizem ter oblike neonacizma.. 4.1 Vandalizem Vandalizem pomeni »poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, namena« (»Fran«, 2017).. Gorenak, Meško in Udovič (2001) razlagajo, »da po strukturi lahko razdelimo vandalizem na:  vandalizem kot posledica nezadovoljstva in nepravičnosti;  vandalizem kot preizkušanje mej;  vandalizem, povzročen iz dolgočasja in zaradi vpliva skupine;  vandalizem kot izhod iz slabe vzgoje;  vandalizem kot kriminalno vedenje.«. Najpogosteje se vandalizem definira kot namerno poškodovanje, uničenje ali zmanjšanje uporabne vrednosti nekega prostora oziroma objekta brez soglasja lastnika (Gorenak et al., 2001). Košir (1997) vandalizem na športnih prireditvah opisuje kot nasilje, do katerega pride povsem na spontan način, nastane pa kot posledica popolne čustvene sprostitve med samo tekmo in celotnim dogajanjem, katera je odraz tekme. Dejansko ne gre za načrtno in organizirano izvajanje nasilja, tako da tudi same posledice takšnih dejanj niso tako tragične kot pri huliganizmu.. 10.

(23) Na športnih prireditvah se vandalizem kaže v največji meri kot uničevanje javne ali privatne lastnine. Do takšnih ravnanj prihaja s strani navijačev, ko le-ti sproščajo svojo jezo, bes in druge frustracije, povezane s samo tekmo. Pri tem največkrat prihaja do razbijanja plastičnih stolov, klopi, ograje in ostalih stvari, ki se jih da poškodovati. Glede na navedeno je vandalizem razmeroma lahko nadzorovati in s tem preprečevati posledice, katere nastanejo zaradi njega (Šmid, 2003).. 4.2 Huliganizem »Lahko me kaznujete in mi vzamete prostost, ne morete pa mi vzeti sovraštva do navijačev drugih klubov.« (angleški huligan). V slovenščini huligan pomeni »mladoletnik, ki v želji po uveljavljanju krši splošno veljavne družbene norme« (»Fran«, 2017).. Pearson (v Valda, 2012) opisuje nogometni huliganizem kot nasilno vedenje navijačev, katero izvira iz Anglije in se je pojavilo okoli leta 1960. Izraz so ustvarili mediji, predvsem angleški častniški tabloidi. V tistem času so pričeli huliganom pripisovati različne incidente. »Sama beseda »hooligan« dejansko izvira iz priimka neke nemirne irske družine, ki je ob koncu 19. stoletja živela v južnem delu Londona« (Protega v Plesec in Doupona Topič, 2002). Giulianotti (v Plesec in Doupona Topič, 2002) pa opisuje, da »angleški huligan« izvira iz obračunov med tolpami v poznem 19. stoletju v Angliji, označuje pa agresivno vedenje med navijaškimi skupinami.. Košir (1997) opisuje huliganizem kot nasilje, ki je skrbno načrtovano, zavestno in organizirano, in ki se po času in prostoru navezuje na tekmo, vendar je po vsebini relativno neodvisno od dotičnega športnega dogodka.. 11.

(24) Večina si nogometni huliganizem predstavlja kot nasilje ali nered, ki ga povzročijo nogometni navijači. Izraz huliganizem se je tako prijel za poimenovanje dveh različnih tipov nasilja. Prvi je spontano nasilje, ki se običajno pojavi na gostovanjih domačih navijačev. Drugo pa je namerno povzročeno nasilje, ki ga povzročajo organizirane skupine, poimenovane »firme«, ki sprejmejo nogometni klub za svojega in se borijo proti drugim navijaškim skupinam iz drugih klubov. Včasih se taki pretepi zgodijo izven stadionov, kjer poteka nogometna tekma z razlogom, da se skupine s tem izognejo ukrepom policije (Pearson v Valda, 2012).. Na splošno razlikujemo dve podzvrsti teh navijačev. Prvi so navijači – huligani, ki se zanimajo za nogomet in navijanje, vendar ji tudi nasilje pomeni zelo veliko. Drugi pa so »čisti huligani«, ki jim je nogomet in navijanje le paravan za njihove prave namene (Rotar v Plesec in Doupona Topič, 2002).. Huligani so združeni v skupine znotraj navijačev posameznega kluba. Takšne skupine imenujemo tudi bande. Zanimivo je, da ti navijači temu poimenovanju, kljub negativnemu pomenu besede, ne nasprotujejo. Namreč, lahko bi se ti huligani poimenovali kot navijači kakšnega kluba in bi dajali videz normalnih navijačev. Tako pa ob prvem kontaktu vemo, da imamo opravka z bando navijačev – huliganov. Huliganske bande sestavlja moška populacija, stara med 17 in 35 let, s srednjo in nižjo stopnjo izobrazbe. V teh bandah vlada hierarhična struktura, kjer so na čelu najbolj zagreti, sposobni, ki prednjačijo v pretepih, se nikogar ne ustrašijo in držijo bando skupaj. V sredini so tisti manj izkušeni, ki jim banda daje občutek varnosti. Huliganske bande imajo dobro organiziranost, prisotna je pripadnost članov, skratka počutijo se povezane kot družbena skupina. Člani se družijo tekom celega tedna in se pripravljajo na tekmo, ki jo obiščejo med vikendom. Uporabljajo različne taktike, vendar vse strmijo k temu, da pride do pretepa z navijači nasprotnega kluba. Zaradi navedenega že pred samimi tekmami žalijo, izzivajo in napadajo druge navijače, jih pričakajo na železniških in avtobusnih postajah ali jim potujejo nasproti. Velikokrat še pred koncem zapustijo tekme, da pričakajo nasprotnikove navijače, ko ti zapuščajo stadion (Lowles in Nicholls v Nabernik, 2008).. 12.

(25) Pripadnikom huliganskih band je to način življenja in s tem cilj, za katerega se borijo. Ta način življenja jih spremlja vse od otroštva do odraslosti. S številnimi gostovanji, vzdušjem na tekmah, pretepi in ostalimi stvarmi so zasvojeni in nanje vplivajo kot droga. Edini cilj obiska tekme je pretep, rezultat je le sekundarnega pomena. Ponosni so, v kolikor v gostovanju, se pravi na tujem območju, počnejo kar hočejo, predvsem pa, da se lahko tepejo z domačimi navijači. Prepričani so, da navijači, ki gostujejo v njihovem mestu, tega ne zmorejo. Takšno situacijo jemljejo kot neke vrste vojno, v kateri skušajo zavzeti sovražnikovo ozemlje. Pri tem je potrebno poudariti, da v takšnih situacijah ostali gledalci niso ogroženi, huligani se namreč pretepajo le med seboj. Huligan torej vedno pripada določeni navijaški skupini – bandi. Vsi pripadniki teh skupin imajo skupno značilnost, to je sovraštvo do drugih sorodnih skupin in njihovih članov. Pripadnost določeni bandi, huliganu v resnici pomeni beg iz anonimnosti, daje mu občutek varnosti, pretep pa ima za najmočnejši izraz čustvenega naboja in osrednji smisel življenja. V njegovih očeh biti huligan pomeni biti svoboden in živeti življenje na najboljši možni način (Nabernik, 2008).. Huliganov ne zanima trenutno politično stanje, vendar so kot takšni na nek način protest zoper družbeni sistem. Huliganizem nastaja zaradi nezadovoljstva in neenakosti v družbi, zaradi česar lahko rečemo, da predstavlja neke vrste ventil zoper socialne nemire. Za huliganizem lahko rečemo, da je relativno obvladljiv s strani policije, zaradi česar so nekateri raziskovalci, ki se ukvarjajo s tem fenomenom prepričani, da ga v mnogih državah tolerirajo. »Prevladuje torej mišljenje; bolje huliganizem kot družbeni nemiri, stavke, upori …« (Nabernik, 2008).. 4.3 Nacionalizem in rasizem Poleg huliganizma, ki je najbolj znan po nasilju, sta se na nogometnih tekmah pričela pojavljati tudi nacionalizem in rasizem. S pomočjo televizije se je nogomet približal milijardam ljudem, pri čemer povzroča različno čustveno napetost, kar pa je razlog, da je postal najbolj priljubljen šport na Zemlji. Prav s to popularnostjo pa so se pričele 13.

(26) spodbujati mnoge strasti, ki se kažejo v obliki nacionalizma in rasizma, na drugi strani pa lahko tudi v oblika bratstva. Zmage nacionalnih ekip, torej državnih reprezentanc, so pogosto izrabljene kot sredstvo propagande (Geršak v Plesec in Doupona Topič, 2002).. Anderson (2007) nacionalizem opisuje kot patologijo sodobne razvojne zgodovine, ki bi ga lahko primerjali z nervozo, tako da je po večini neozdravljiv. Prav tako je mnenja, da bi bilo nacionalizem lažje obravnavati kot pojem »sorodstvo« ali »verstvo«, ne pa kot ideologijo, kot sta npr. fašizem in liberalizem. Anderson (2007) razlaga definicijo naroda »Narod je zamišljena politična skupnost - zamišljen je hkrati kot notranje omejen in kot suveren« (str. 14). Narod je zamišljen, zato živi v predstavah ljudi. Ne poznamo namreč pripadnika enega naroda, ki bi poznal vse svoje sočlane, pa vendar se posamezniki počutijo povezani v skupnost. Skupnosti tako razlikujemo po načinu, kako so zamišljene.. Nabernik (2008) opisuje, da agresivno vedenje navijačev pogosto povzroča prav nacionalizem. V nogometu nacionalizem v največji meri zaznamo v dvobojih državnih reprezentanc tistih držav, ki so bile nekoč v vojni. Takšna znana rivalstva so med Južno in Severno Korejo, Francijo in Anglijo, Rusijo in Finsko, Nemčijo in Nizozemsko in še v mnogih drugih meddržavnih dvobojih. V Sloveniji je najbolj znano rivalstvo med državami nekdanje Jugoslavije. V tem okviru je največje rivalstvo oziroma je prisotna največja nestrpnost med Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Med temi tremi narodi pa ne gre le za nacionalno nestrpnosti, temveč je v veliki meri prisotna tudi verska nestrpnost.. V zadnjih letih se pri nogometu vse bolj srečujemo tudi z rasizmom. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pojav rasizma v nogometu, v medijih, med politiki in v širši nogometni skupnosti, povzročil številne obsežne razprave. Pristaši rasizma oziroma nosilci teh ideologij so predvsem nemške in italijanske ultradesničarske skupine oziroma skupine t. i. skinheadov, ki so privrženci ostankov fašizma in nacizma. V Italiji je rasizem še toliko bolj prišel do izraza, zaradi nestrinjanja italijanske družbe z naraščanjem števila priseljencev iz revnih držav. Iz tega naslova so proti koncu osemdesetih let pričeli. 14.

(27) pristaši rasizma na stadionih prepevati rasistične pesmi in razkazovati fašistične simbole in antisemitske zastave (Del Lago in Biasi v Plesec in Doupona Topič, 2002).. 4.4 Neonacizem Neonacisti so tisti, ki še vedno verjamejo v mnoge nacistične ideologije, ki so v drugi svetovni vojni prevladovale v Evropi. Te skupine imajo antisemitsko2 prepričanje in verjamejo v superiornost bele rase. Pogosto poveličujejo Adolfa Hitlerja in imajo pogosto enake poglede, kot jih je imela nacistična stranka Hitlerjeve Nemčije. Neonacisti pogosto uporabljajo simbole, ki so jih uporabljali nacisti v času tretjega rajha. Nestabilnost gospodarskih, družbenih in političnih razmer v veliki meri pripomore k vzponu neonacizma. Neonacizem je tako problem držav po vsem svetu. Iz tega vidika so v določenih državah, kot sta Nemčija in Italija, z zakonom prepovedali uporabo in prikazovanje nacističnih simbolov (Hitlers Children, n. d.).. Pripadniki neonacističnih skupin v največji meri sovražijo jude, homoseksualce, kristjane in druge pripadnike različnih ver. Med vsemi naštetimi najbolj sovražijo in prezirajo jude, tako da neonacisti jude smatrajo za smrtne sovražnike. Boj proti judom si predstavljajo kot sveto vojno oziroma kot vojno med dobrim in zlom, namreč mnenja so, da naj bi prav judje nadzirali vladanje držav, medije in finančne institucije. Na podlagi navedenega sklepajo, da naj bi bili prav judje odgovorni za vse globalne težave. Poleg tega, da imajo neonacistične skupine skupno sovraštvo do judov in ostalih skupin, imajo skupno tudi to, da obožujejo Hitlerja in nacistično Nemčijo. Moramo pa poudariti, da nimajo vsi neonacisti enakega mišljenja in enakih pogledov. Določene skupine prikazujejo samo sovraštvo, rasizem, netolerantnost ipd., medtem ko so druge skupine nasilne, spet tretje pa delujejo politično, z namenom ustanovitve nacistične države (The Southern Poverty Law Center, 2018).. 2. Antisemitizem je »nazor, gibanje, ki je proti semitom, Židom« (»Fran«, 2017). 15.

(28) Pripadniki neonacističnih gibanj za izkazovanje in izražanje svojih pogledov med drugim uporabljajo tudi nogometne tekme, bodisi igrane med nogometnimi klubi bodisi med reprezentancami na raznih prvenstvih. Slednji namreč na nogometnih tekmah razkazujejo razne neonacistične simbole, katere so prevzeli po razpadu nacistične Nemčije. Te simbole v največji meri prikazujejo na raznih transparentih, letakih, šalih in oblačilih (Fare network, 2016). Več o neonacističnih simbolih in ostalo nestrpno simboliko bomo predstavili v naslednjem poglavju.. 16.

(29) 5 Nestrpna simbolika navijaških skupin Nestrpni navijači in razni pripadniki rasističnih, nacionalističnih in neonacističnih gibanj na nogometnih tekmah uporabljajo različno simboliko, s katero izražajo svojo nestrpno prepričanje. Ta simbolika se s strani skrajnežev po navadi pojavlja na oblekah, zastavah, letakih, šalih in tetovažah. Nestrpno simboliko navijaških skupin po večini sestavljajo starodavni simboli, kateri prvotno niso imeli nestrpnega pomena. V času druge svetovne vojne so te starodavne simbole prevzeli v uporabo pripadniki nacizma, ko so tudi dobili nacističen oziroma rasističen pomen. Po razpadu nacizma so jih v uporabo prevzeli razni pripadniki neonacističnih in rasističnih gibanj, ki jih za izražanje svojega prepričanja uporabljajo še danes (Fare network, 2016).. Zaradi vse večje uporabe in prisotnosti nestrpne simbolike na nogometnih tekmah je bila organizacija Football Against Racism in Europa (FARE)3 v okviru programa Unite Against Racism, s strani Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA), za čas Evropskega prvenstva v nogometu 2008 (UEFA EURO 2008™) zaprošena, da je pripravila in razposlala priročnik za usposabljanje tistih, ki so bili leta 2008 v času evropskega prvenstva v nogometu zadolženi za varnost na stadionih. S strani FARE je bil izdelan priročnik Racist and Neo-Nazi Symbols in Football, kateri je vseboval priporočila z vidika prepoznavanja rasizma in rasističnih simbolov in boja proti rasizmu. Namen tega priročnika je bil okrepiti ozaveščenost o priljubljenih neonacističnih in rasističnih simbolih, rasističnih napevih in zastavah (Racist and Neo-Nazi Symbols in Football, 2008). Projekt organizacije FARE je v okviru Nogometne zveze Slovenije (NZS) v Sloveniji prisoten že od leta 2004. S tem želi tudi Slovenija vsem športnim navdušencem pokazati, da je šport prostor za vse, ne glede na versko, rasno, narodno pripadnost ali spolno usmerjenost (AK, 2014).. 3. Fare network je krovna organizacija, ki združuje posameznike, neformalne skupine in organizacije, ki se ukvarjajo z bojem proti neenakosti v nogometu in uporabljajo šport kot sredstvo za družbene spremembe. Fare se bori proti vsem oblikam diskriminacije, vključno z rasizmom, ekstremnim nacionalizmom, seksizmom, trans- in homofobijo ter diskriminacijo invalidov.. 17.

(30) 5.1 Keltski križ Keltski križ je simbol, ki ga uporabljajo rasisti po vsem svetu in označuje "nadvlado bele rase" oziroma ponazarja superiornost bele rase. Je eden najbolj razširjenih rasističnih simbolov. Poleg rasistov ga uporabljajo neonacisti in pripadniki gibanja »White supremacist«4. Na športnih prireditvah se najpogosteje pojavlja na nogometnih stadionih, in sicer na zastavah, šalih in letakih. Keltski križ pogosto ostane neopažen, saj izgleda precej neškodljivo. Velikokrat ga skrajneži uporabijo kot zamenjava za črko "O" (slika 3) (Fare network, 2016).. Slika 3: Keltski križ zamenjava za črko "O" v besedi »proti« (vir: Košak, 2012). Različica keltskega križa, ki ga uporabljajo skrajneži, je sestavljena iz enakokrakega križa, ki je povezan s krogom ali ga obkroža (slika 4). Poreklo keltskega križa izvira iz časov predkrščanstva v starodavni Evropi in je bil poimenovan kot "sončni križ" ali "kolesni križ". Keltski križ je kasneje prevzelo krščanstvo kot verski simbol in je postal tradicionalni krščanski simbol, ki se uporablja za verske namene in simbolizira pojme, kot je »irski ponos«. V takšnih primerih ga zelo pogosto uporabljajo ne-skrajneži. Večina primerov. 4. White supremacist - oseba, ki verjame, da je bela rasa sama po sebi boljša od drugih ras in da morajo imeti beli ljudje nadzor nad ljudmi drugih ras (Merriam-Webster, 2017). 18.

(31) tradicionalnega keltskega križa ima podolgovato navpično os, zaradi česar spominja na druge krščanske križe (Anti-Defamation League, 2017).. Slika 4: Keltski križ skrajnežev (vir: Hazel, 2015). 5.2 Svastika Svastika je znana kot simbol mnogih starih kultur, v katerih je predstavljala simbol življenja, moči in sonca. Kasneje je svastika postala prepoznavni znak nacistov in je ponazarjala simbol trpljenja, nasilja in smrti. Neonacisti še danes uporabljajo svastiko, ki je predstavljala nacistično Nemčijo, prav tako pa se poslužujejo še drugih različic svastike (Loeser v Blažič in Nemec, 2015).. Svastika je simbol z več pomeni. Najdemo jo skoraj po celem svetu, v različnih kulturah, ki si jo razlagajo na različne načine. Med drugim lahko ta simbol predstavlja življenje, moč, sonce, zvezde, strelo. Nekje lahko predstavlja človeško bitje z dvema rokama in nogama ali pa simbol yin in yang (Loeser, 2016).. Svastiko še danes zasledimo v Aziji, kjer še zmeraj predstavlja verski simbol pri hinduizmu, budizmu ter drugih podobnih verah in je povezan z dobrim. Pri teh verah ga povezujejo s srečo in bogastvom (Anti-Defamation League, 2017).. 19.

(32) Adolf Hitler je svastiko uporabil kot simbol Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP), s čimer je postala simbol nacizma in s tem simbol smrti in trpljenja. Prav takrat se je svastike prijel izraz »kljukasti križ«. Navdih je dobil od skrite Thulske organizacije5, s katero je stranka sodelovala. V letih od 1919 do 1921 je imel Adolf Hitler dostop do posebne Nacionalistične knjižnice, katere lastnik je bil dr. Friedrich Krohn. Med drugim je bil Friedrich Krohn zobozdravnik in aktivni član Thulske organizacije. Tako je bil Friedrich Krohn avtor prve svastike (slika 5), ki so jo nacisti uporabili leta 1920 na prvem uradnem srečanju stranke. V knjigi Mein Kampf je Adolf Hitler Krohna omenil kot avtorja svastike, vendar je Hitler kasneje sam oblikoval svastiko, ki je postala simbol nacizma in s tem simbol trpljenja in smrti, poimenovana kot svastika Nemškega rajha (slika 6) (Loeser, 2016).. Slika 5: Krohn svastika (vir: Krohn, 2010). Slika 6: Svastika Nemškega rajha (vir: Loeser, 2016). 5. Thulska organizacija (Tule-Gesellschaft) je bila nemška okultistična in ljudska organizacija v Münchnu, poimenovana po mitski severni državi iz grške legende. Poznana je predvsem kot organizacija, ki je sponzorirala Nemško delavsko stranko (Deutsche Arbeiterpartei), ki jo je Adolf Hitler kasneje preoblikoval v nacistično stranko (Thule Gesellschaft and the Vril Society, 2013).. 20.

(33) Blažič in Nemec (2015) opisujeta, da se med neonacisti in pripadniki skrajno desničarskih gibanj pojavljata še svastika Zlate zore6 (slika 7) in Slovanska svastika ali Kolovrat7 (slika 8).. Slika 7: Svastika Zlate zore (vir: Wikimedia Commons, 2005). Slika 8: Slovanska svastika ali Kolovrat (vir: Wikimedia Commons, 2012). 6. Zlata zora je skrajno desna stranka v Grčiji, katere pripadniki so pristaši nad nekdanjimi nacisti in vodjo tretjega rajha (Mekina, 2012). 7 Slovanska svastika ali kolovrat je star slovanski verski simbol, ki je nastal iz starih poganskih simbolov za sonce. Gre za enega najstarejših verskih simbolov skoraj povsod po svetu, vendar je negativni pomen dobil, ko ga je za svojega vzel nacistični vodja Adolf Hitler (Petrovčič, 2016). 21.

(34) 5.3 White power in White pride White Power8 in White Pride9 sta slogana, katera se uporabljata kot termina za "nadvlado bele človeške rase". Pripadniki teh skrajnih gibanj uporabljajo simbol bele stisnjene pesti desne roke (slika 9). Simbol uporabljajo t. i. obritoglavci (skinheadi), neonacisti, rasisti in desni ekstremisti. Gre za eden ključnih simbolov svetovne neonacistične scene (Fare network, 2016).. Slika 9: White power (vir: Guide to Spotting Klansmen, Neo-Nazis, Racist Skinheads, and Other White Supremacists, 2017). Pokončna stisnjena pest se že dolgo uporablja kot simbol, ki predstavlja teme, kot so nasprotovanje, enotnost in moč. Uporablja se tako grafična kot ročna gesta. V šestdesetih in sedemdesetih letih so določene skupine, ki so se zavzemale za pravice temnopoltih v Združenih državah Amerike in drugod po svetu, pogosto uporabljale geste ali podobe s temno obarvanimi pestmi kot simbol »black power«. Kasneje so si pripadniki skrajnega gibanja, ki zagovarjajo nadvlado bele rase, pripisali simbol črne pesti, vendar so črno pest nadomestili z belo. S tem simbolom skrajneži gibanja za nadvlado bele rase trdijo, da uporabljajo simbol, ki predstavlja belo nadvlado in beli ponos (Anti-Defamation League, 2017). 8. Marcel Štefančič (2017) navaja, da si je izraz White power izmislil George Lincoln Rockwell, t. i. ameriški Führer in ustanovitelj Ameriške nacistične stranke. Izraz se je med rasisti in nacisti dobro prijel. Marcel Štefančič (2017) je White power prevedel kot »bela moč« (Štefančič, 2017). Besedna zveza White power ima več pomenov, za kar nimamo prevoda, tako da bomo skozi diplomsko delo uporabljali originalni izraz. 9 Besedna zveza White Pride ima več pomenov, za kar nimamo relevantnega prevoda, tako da bomo skozi diplomsko delo uporabljali originalni izraz. 22.

(35) 5.4 Triskele/Triskelion Triskele ali triskelion je starodavni simbol, ki izvira še iz predkrščanske Evrope. Največkrat je simbol sestavljen iz trojne spirale, ki potekajo iz skupnega središča, tako da kažejo rotacijsko simetrijo (slika 10). Poznana je tudi različica triskele s tremi človeškimi nogami (slika 11), ki je uporabljena v grbu Otoka Man. Triskele najdemo tudi na pečatu Ministrstva za promet v Združenih državah Amerike (slika 12). Simbol triskele se pojavlja v številnih različnih oblikah, in sicer od oblike, ki je videti kot trikotna svastika in oblik z ukrivljenimi linijami ter zavoji. Simbol triskele je vedno sestavljen iz treh segmentov, ki izvirajo iz ene osrednje točke (Anti-Defamation League, 2017).. Slika 10: Triskele trojne spirale (vir: Triskelion/Triskele Symbol – The Celtic Spiral Knot and Its Meaning, 2012). Slika 11: Triskele treh nog (vir: Wikimedia Commons, 2008). 23.

(36) Slika 12: Triskele Ministrstva za promet v Združenih državah Amerike (vir: Wikimedia Commons, 2011). Triskele je eden mnogih starih evropskih simbolov, ki so si ga prisvojili nacisti in pripadniki gibanja »white supremacist«. Kot simbol sovraštva je postal po drugi svetovni vojni, ko se je pričel uporabljati v južnoafriški organizaciji Afrikaner Weerstandsbeweging10 (AWB), katera je bila ustanovljena s strani pripadnikov gibanja. »white supremacist«.. Organizacija AWB je uporabljala podobno zastavo kot nacisti, vendar je zamenjala svastiko s simbolom triskele, kateri je sestavljen iz treh sedmic (slika 13). Takšno različico uporabljajo skrajneži kot tetovažo oziroma logotip na različnih plakatih in transparentih (Anti-Defamation League, 2017).. Simbol triskele, ki ga uporabljajo skrajneži, je sestavljen iz ostrih kotnih oblik. Kot takšen je podoben svastiki, zato ga pogosto uporabljajo neonacisti. Prav tako lahko skrajneži simbol triskele uporabljajo tudi v zaobljeni obliki. Triskele je tudi eden glavnih simbolov gibanja Blood & Honour11 (Fare network, 2016).. 10. Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB ) je bila organizacija s skrajno desnim krilom, ki je nastala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Vodil jo je Eugene Terreblanche, katerega cilj je bil ustvariti državo Boer, katera bi temeljila na starih afriških republikah (South African History Online, 2017). 11 Blood & Honour je mednarodno neonacistično gibanje, katerega bomo podrobneje opisali v podpoglavju 5.9. 24.

(37) Slika 13: Zastava organizacije AWB (vir: Hazel, 2015). 5.5 Črno sonce/Sončno kolo Črno sonce ali Sončno kolo je prav tako eden od številnih starodavnih evropskih simbolov. V preteklosti je bil zasleden v tradicionalni simboliki mnogih držav in kultur (AntiDefamation League, 2017), ob tem pa je znano tudi kot vikinška runa12, vendar so si ga v drugi svetovni vojni prisvojili pripadniki paravojaške organizacije Schutzstafell (SS)13, ko je postal eden od simbolov nacizma. Črno sonce je simbol, kateri ponazarja svastiko, sestavljeno iz dvanajst Sig run (Hazel, 2015). Miroslav Bertoncelj (2009) opisuje, da se je v času nacistične Nemčije simbol črno sonce pojavil v gradu Wewelsburg v Nemčiji, kjer je simbol prisoten še danes. V gradu Wewelsburg je bila v času druge svetovne vojne tako imenovana šola za oficirje SS pod okriljem vodje SS, Heinrichom Himmlerjem. Simbol črno sonce se nahaja v severnem stolpu gradu, kjer je bila v času nacistične Nemčije dvorana poveljnikov SS. Nahaja se na tleh dvorane in je sestavljen iz treh krogov ter dvanajstih prelomljenih sončnih žarkov, ki imajo podobo Sig run (slika 14). To je šestnajsto znamenje runske pisave, katerega so si pripadniki SS prisvojili, saj so bili prepričani, da označuje. 12. Runa je »pisni znak najstarejše pisave germanskih plemen« (»Fran«, 2017). Rune bomo podrobneje predstavili v podpoglavju 5.11. 13 Schutzstafell (SS) je bila paravojaška organizacija NSDAP, katero je za osebno zaščito, po noči dolgih nožev leta 1934, ustanovil Adolf Hitler. V času druge svetovne vojne je delovala pod vodstvom Heinricha Himmlerja (Slovenci in SS: pozabljeni nacist Odilo Globočnik, 2016). 25.

(38) zmago, sonce, steber, šolo itd. Simbol Črno sonce bi naj v takratni dvorani poveljnikov SS predstavljal vrteči se kljukasti križ.. Slika 14: Črno sonce na tleh severnega stolpa gradu Wewelsburg v Nemčiji (vir: SS Generals Hall in the North Tower of Wewelsburg Castle, 2008). »Čudaško wewelsburško kolo« so šele po letu 1945 poimenovali oziroma je dobilo naziv črno sonce. Prav takrat so ga pričeli uporabljati desničarski skrajneži kot nadomestek za prepovedane neonacistične simbole ter pomemben zunanji znak pripadnosti neonacizmu (Bertoncelj, 2009).. Danes neonacisti in pripadniki ostalih rasističnih gibanj črno sonce uporabljajo kot nadomestek svastike. Simbol v največji meri uporabljajo navijači na stadionih in udeleženci neonacističnih shodov ali prireditev (Fare network, 2016).. Pripadniki skrajnih gibanj, ki se zavzemajo za nadvlado bele rase, se v največji meri poslužujejo simbola črno sonce, sestavljenega iz dveh krogov z ukrivljenimi žarki, ki potekajo iz notranjega kroga v zunanji krog (slika 15). Prav tako je med skrajneži moč zaslediti črno sonce, katero ima poleg opisanega v središču notranjega kroga, še dodatni simbol sovraštva, to je svastiko (slika 16). Glede na to, da slike sonca predstavljajo simbol. 26.

(39) številčnih kultur po svetu, moramo biti previdni, da le-teh ne zamenjamo za črno sonce, ki predstavlja nestrpnost in rasizem (Anti-Defamation League, 2017).. Slika 15: Črno sonce (vir: Guide to Spotting Klansmen, Neo-Nazis, Racist Skinheads, and Other White Supremacists, 2017). Slika 16: Črno sonce z dodano svastiko na sredini (vir: Anti-Defamation League, 2017). 5.6 SS-lobanja/SS-Totenkopf SS-lobanjo so v času nacistične Nemčije kot razpoznavni simbol uporabljali pripadniki posebnih enot SS. Simbol SS-lobanje so SS-ovci uporabljali kot njihovo poslanstvo, namreč njihov moto je bil »dajem smrt in sprejemam smrt«. Danes so SS-lobanjo v uporabo. 27.

(40) prevzeli neonacisti, pri katerih je med najbolj vidnimi simboli sovraštva. Pri neonacistih jo je moč najti na oblekah, plakatih, zastavah, letakih itd. (Loeser v Blažič in Nemec, 2015).. Simbol SS-lobanja je sestavljen iz človeške lobanje in dveh prekrižanih kosti (slika 17). Po vojni so neonacisti in drugi pripadniki skrajnih gibanj, katera se zavzemajo za nadvlado bele rase, simbol SS-lobanje označili kot skupni sovražni simbol (Anti-Defamation League, 2017).. Slika 17: SS- lobanja (vir: Anti-Defamation League, 2017).. 5.7 Kladivo in meč Kladivo in meč je bil v času nacistične Nemčije simbol Hitlerjeve mladine in pripadnikov nemške delavske družbe. Simbol sestavljata prekrižano kladivo in meč (slika 18). Po drugi svetovni vojni so ga v uporabo prevzeli neonacisti, med katerimi je še danes zelo priljubljen. Neonacisti ga uporabljajo kot simbol četrtega rajha in kot simbol novodobne Hitlerjeve mladine (Fare network, 2016).. Slika 18: Kladivo in meč (vir: Fare network, 2016). 28.

(41) 5.8 Nacistični orel Nacistični orel je simbol, ki se je uporabljal v nacistični Nemčiji med leti 1935 in 1945. Simbol se je najpogosteje uporabljal v kombinaciji s svastiko, katero orel drži z nogami (slika 19). Lahko se je uporabljal tudi z drugimi simboli, odvisno od tega, kateri oddelek oziroma skupino nacistov je predstavljal.. Po drugi svetovni vojni so si ga prisvojili. neonacisti, ki ga še danes uporabljajo na raznih prireditvah, shodih in nogometnih tekmah. Danes nacistični orel z nogami po navadi drži keltski križ ali kladivo in meč ali pa grb nogometnega kluba (Fare network, 2016).. Slika 19: Nacistični orel s svastiko v nogah (vir: Wikimedia Commons, 2006). 5.9 Blood & Honour in Combat 18 Blood & Honour (B&H) in Combat 18 (C18) sta znani kot mednarodni neonacistični gibanji, preko katerih se po vsem svetu povezujejo tako imenovani obritoglavci (skinheadi). V največji meri jih je moč zaznati na območju Evrope. Glede na prepričanje in simboliko, katera je prisotna pri pripadnikih teh gibanj, je moč govoriti o novodobni Hitlerjevi mladini in novodobnem SS-u (Loeser, 2017).. Pripadniki Blood & Honour in Combat 18 v največji meri uporabljajo logotipe, kateri so sestavljeni iz simbola triskele in simbola SS-lobanje, ob katerih je prisoten napis Blood & Honour in Combat 18 (sliki 20 in 21) (Hazel, 2015).. 29.

(42) Slika 20: Logotip Blood & Honour s triskelo (vir: Hazel, 2015). Slika 21: Logotip Combat 18 (vir: Hazel, 2015). Neonacistično mrežo obritoglavcev Blood & Honour je ustanovil pevec skupine Skrewdriver, Ian Stuart Davidson, medtem ko je bil Combat 18 ustanovljen kot "oboroženo krilo" britanske neonacistične organizacije Blood & Honour. V času nacistične Nemčije je bil »Blood & Honour« slogan takratne Hitlerjeve mladine, katerega si je vrezovala na svoje nože (Racist and Neo-Nazi Symbols in Football, 2008).. Simboli Blood & Honour so prepovedani po določenih državah, zaradi česar so pripadniki tega gibanja pričeli uporabljati alternativne oznake. Ena najbolj znanih je število »28«, kjer število 2 pomeni drugo črko abecede »B«, število 8 pa osmo črko abecede »H«, tako da dobimo začetnice imena Blood & Honour (Anti-Defamation League, 2017).. Ime Combat 18 je sestavljeno iz začetnic imena Adolfa Hitlerja, kjer število 1 pomeni prvo črko abecede »A«, medtem ko 8 pomeni osmo črko abecede »H« (Anti-Defamation League, 2017).. 30.

(43) 5.10 Ku Klux Klan simbol/Blood Drop Cross Neonacisti, rasisti in pripadniki Ku Klux Klan (KKK) uporabljajo simbol, ki je sestavljen iz kroga, v katerem je križ, na sredini križa pa rdeča pika, ki ponazarja kri (slika 22). Simbol KKK se največkrat pojavlja v Združenih državah Amerike na prireditvah KKK. Opaziti ga je tudi na nogometnih stadionih, kjer ga uporabljajo navijači, da z njim izkazujejo nestrpnost in sovraštvo (Fare network, 2016).. Slika 22: Ku Klux Klan simbol (vir: Fare network, 2016). 5.11 Rune Runa je »pisni znak najstarejše pisave germanskih plemen« (»Fran«, 2017). Rune so v času nacistične Nemčije uporabljali nacisti, predvsem pripadniki SS in Hitlerjeve mladine (Loeser, 2017). Po drugi svetovni vojni so rune v uporabo vzeli tudi neonacisti in rasisti, ki jih uporabljajo še danes. Pri pripadnikih neonacističnih in rasističnih gibanj se rune pojavljajo natisnjene na oblekah, zastavah, raznih transparentih ali pa služijo kot tetovaže. Velikokrat so zamenjava za običajne črke, tako da jih je včasih težko opaziti. Rune se največkrat pojavljajo na nogometnih stadionih v Nemčiji, Poljski in celo v Rusiji (Fare network, 2016).. 31.

(44) 5.11.1 Sig runa/S-runa. Sig runa. v starem nordijskem in germanskem svetu predstavlja sonce. Najstarejša. različica Sig rune je bila poimenovana Sowilo ali Sonce, kasneje je bilo zaslediti ime Sól ali Sonce, medtem ko so v anglo-saksonskem svetu poimenovali Sigel ali sonce. Avstrijski raziskovalec run, Guido von List, je imenu sigel spremenil pomen, in sicer iz sonca v zmago. V nemščini namreč »zmaga« pomeni »sieg«. Prav zaradi navedenega se je v nacistični Nemčije prijel izraz Sig Runa ali Siegesrune (runa zmage). Sig runa je bila pri nacistih najbolj prepoznavna takoj za svastiko (Norse Rune Symbols and the Third Reich, n. d).. Med drugo svetovno vojno so Sig runo uporabljali nacisti, in sicer pripadniki SS in pripadniki Hitlerjeve mladine. Najbolj prepoznaven simbol iz Sig run je tako imenovani »esesovski simbol«, katerega sestavljata bodisi dve črki »S« bodisi dve Sig runi (slika 23). Hitlerjeva mladina je kot simbol uporabljala le eno Sig runo. Glede na to, da je Sig runa podobna črki »S« jo danes ekstremni navijači na nogometnih stadionih na transparentih, zastavah, majicah in raznih letakih uporabljajo kot nadomestek črke »S«. Prav zaradi tega uporabo Sig rune kot sovražni simbol težko opazimo (Racist and Neo-Nazi Symbols in Football, 2008).. Slika 23: Simbol SS, sestavljen iz dveh Sig run (vir: Anti-Defamation League, 2017). 32.

(45) 5.11.2 Wolfsangel runa/Volčji kavelj. Wolfsangel runa (slika 24) je starodavni runski simbol, za katerega so verjeli, da pripomore k odganjanju volkov. Pred časom so v Nemčiji Wolfsangel runo uporabljali na znakih ob cestah, na grbih mest, obstaja pa tudi mesto Wolfsgang. Prepričanje o odganjanju volkov so med drugo svetovno vojno prevzeli nacisti, vendar v veri, da bo Wolfsangel runa odganjala sovražnike Nemčije (Anti-Defamation League, 2017).. Po razpadu nacizma v Nemčiji so Wolfsangel runo prevzeli v uporabo pripadniki neonacizma in rasizma. Prav tako jo je moč opaziti med navijaškimi skupinami, ki imajo enaka prepričanja kot neonacisti in rasisti (Hazel, 2015).. Slika 24: Wolfsangel runa (vir: Hazel, 2015). 5.11.3 Tyr/Tiwaz runa. Tyr runa (slika 25) je eden od mnogih starih evropskih simbolov, ki so si jih v času druge svetovne vojne prisvojili nacisti (Anti-Defamation League, 2017). V preteklosti je bila Tyr runa poznana kot runa pravičnosti oziroma runa žrtvovanja posameznika za dobrobit celotne družbe (Tyriel, 2008). Med nacisti se je Tyr runa največ uporabljala pri pripadnikih Sturmabteilung (SA) ali jurišnikih stranke NSDAP, predvsem v takratnih šolah za nacistične vodje. Tyr runo je bilo moč zaznati tudi pri pripadnikih SS enot in Hitlerjeve mladine. Po razpadu nacistične Nemčije so ga v uporabo prevzeli neonacisti, kateri ga še danes. 33.

(46) uporabljajo v prepričanju, da vzpostavljajo red in pravičnost.. Ekstremni navijači ga. uporabljajo na stadionih v obliki transparentov, zastav, majic, itd. (Fare network, 2016).. Slika 25: Tyr runa (vir: Fare network, 2016). 5.11.4 Odal runa/Runa krvi in zemlje. Odal runa (slika 26) je še en starodavni simbol, ki so si ga v času druge svetovne vojne prilastili nacisti. Prvotno je Odal runa pomenila lastnino oziroma posestvo, medtem je bila pri nacistih Odal runa simbol krvi in zemlje (Norse Rune Symbols and the Third Reich, n. d.). V času nacistične Nemčije se je Odal runa uporabljala kot emblem pri Hitlerjevi mladini. Po razpadu nacizma je simbol Odal rune v uporabo prevzela nemška neonacistična mladinska organizacija, ki se je imenovala Vikinška mladina. Organizacija je bila leta 1994 prepovedana. Danes Odal runo kot sovražni simbol in simbol neonacizma ter rasizma uporabljajo neonacisti in rasisti. Odal runa se prav tako pojavlja pri ekstremnih navijačih, kateri imajo neonacistično in rasistično prepričanje. Navijači Odal runo uporabljajo na stadionih, kjer se pojavlja na transparentih, zastavah, majicah, letakih, itd. (Fare network, 2016).. Slika 26: Odal runa (vir: Fare network, 2016). 34.

(47) 5.11.5 Runa življenja/Man runa. Tudi Runa življenja (slika 27) je starodavni evropski simbol, katerega so si med drugo svetovno vojno prisvojili nacisti. Runa življenja simbolizira človeka, ki z rokami sega proti bogu. S tem predstavlja moč naroda, ponovno rojstvo, reinkarnacijo in obnovo rase (Tyriel, 2008). Po koncu druge svetovne vojne in s tem nemškega nacizma, so Runo življenja prevzeli v uporabo pripadniki neonacizma. Danes neonacisti Runo življenja uporabljajo kot simbol upanja, da bo ponovno oživel nacistični rajh. Runa življenja je eden od univerzalnih nacionalističnih simbolov, katerega neonacisti in rasisti uporabljajo po vsem svetu. Runo življenja lahko kot sovražni simbol opazimo na nogometnih stadionih (Fare network, 2016).. Slika 27: Runa življenja (vir: Fare network, 2016). 5.11.6 Runa smrti/Yr runa. Runa smrti (slika 28) je starodavni simbol, ki je bila prvotno poimenovan kot Yr runa. V preteklosti je predstavljala skupek znanj oziroma spretnosti, ki jih je oseba pridobila skozi življenje, lahko pa je simbolizirala tudi orožje (Silver, 2014). Zaradi njenega starodavnega pomena so si jo prisvojili nacisti v času druge svetovne vojne, saj naj bi predstavljala popolnost, orožje, ponos, disciplino in skupek znanj v nacistični Nemčiji (Blažič in Nemec, 2015). Nacisti so si Yr runo predstavljali kot navzdol obrnjeno Runo življenja, ki označuje smrt. V tretjem rajhu je runa smrti v dokumentih in na nagrobnih kamnih označevala datum smrti (Norse Rune Symbols and the Third Reich, n. d.). V času nacizma so runo. 35.

(48) smrti v največji meri uporabljali pripadniki SS, saj se je eden njihovih sloganov glasil »Dajem smrt in sprejemam smrt«. Zaslediti jo je bilo tudi pri pripadnikih Hitlerjeve mladine (Blažič in Nemec, 2015). Po koncu nacizma so runo smrti v uporabo vzeli neonacisti. Runo smrti neonacisti največkrat uporabljajo za komemoracijo, namenjeno v spomin in čast Rudolfu Hessu, ki je bil desna roka Hitlerja. Runa smrti se s strani neonacistov pojavlja na raznih shodih, prireditvah in nogometnih stadionih (Fare network, 2016).. Slika 28: Runa smrti (vir: Fare network, 2016). 5.12 Črkovne in številčne kode Mnoge države po svetu so prepovedale določene organizacije s pripadniki desničarskih ekstremistov. S tem so prav tako prepovedale nošenje in razkazovanje nacističnih, neonacističnih in drugih simbolov, s katerimi ti skrajneži predstavljajo in izražajo svojo nestrpnost. V izogib kaznovanju so pričeli desničarski ekstremisti vse pogosteje uporabljati črke in številčne kode kot nadomestek raznih simbolov in sloganov. Takšne kode je moč zaznati tudi na nogometnih stadionih, in sicer na majicah nestrpnih navijačev. Črke največkrat pomenijo okrajšavo skrajno desničarske organizacije oziroma okrajšavo kakšnega slogana, medtem ko številke pogosto pomenijo zaporedne črke v abecedi. Najpogostejši primeri takšnih črkovnih in številčnih kod so:.  88: koda, ki pomeni dva krat osmo črko angleške abecede, se pravi »HH«, kar je okrajšava za nacistični slogan »Heil Hitler«. Zelo pogosto jo je moč opaziti na. 36.

(49) nogometnih dresih oziroma majicah navijačev ter kot del imena skupin, ki podpirajo neonaciste (slika 29);  14: koda za »14 besed« ameriškega neonacista Davida Lana, »We must secure the existence ofour people and the future for our white children«, kar v prevodu pomeni »Zagotoviti moramo obstoj našega ljudstva in prihodnost za naše bele otroke«. Koda 14 se pogosto kombinira s kodo 88, npr. kot pozdrav 14/88 (slika 30);  18: koda, ki pomeni prvo in osmo črko angleške abecede, se pravi »AH«, kar je okrajšava za »Adolf Hitler«. Kodo 18 najpogosteje najdemo v imenu angleške neonacistične skupine Combat 18 (slika 31);  28: koda za mrežo nacističnih obritoglavcev "Blood & Honour", in sicer pomeni drugo in osmo črko abecede, se pravi »BH«, kar sta začetni črki »Blood & Honour« (slika 32);  B&H: okrajšava za »Blood & Honour«;  HH: okrajšava za »Heil Hitler«;  KKK: okrajšava za »Ku Klux Klan«;  WP: Okrajšava za »White Power«;.  WAR: okrajšava za organizacijo »White Aryan Resistance«14;  NS: okrajšava za nacionalsocializem (Fare network, 2016).. Slika 29: Navijač Nemčije s kodo »88« na hrbtu (vir: Fare network, 2016). 14. White Aryan Resistance je bivša neonacistična organizacija v Združenih državah Amerike, ustanovljena pod okriljem Toma Metzgerja (Anti-Defamation League, 2017). 37.

(50) Slika 30: Transparent navijačev s kodo »14/88« (vir: Fare network, 2016). Slika 31: Transparent navijačev s kodo »18« (vir: Fare network, 2016). Slika 32: Skrajnež z jakno s kodo »28« na hrbtu (vir: Fare network, 2016). 38.

(51) 6 Nestrpna simbolika v Sloveniji V Sloveniji je med nogometnimi navijači prav tako moč zaznati nestrpno simboliko, vendar ne moremo govoriti, da gre to za stalno prakso oziroma stalni pojav. Kot policist in pripadnik Posebne policijske enote (PPE) sem se v zadnjih petnajstih letih, v sklopu zagotavljanja javnega reda in miru, udeležil veliko nogometnih tekem, katere so bile ocenjene kot dogodek z visoko stopnjo tveganja. V največji meri so bile to nogometne tekme med Nogometnim klubom Olimpija (NK Olimpija) in Nogometnim klubom Maribor (NK Maribor), znane kot »derbi« oziroma, ko so v Sloveniji gostovali različni evropski nogometni klubi. Pri tem sem tudi sam zaznal prisotnost nestrpne simbolike, prav tako pa so o tem veliko pisali različni mediji.. V Sloveniji imamo dve bolj znani navijaški skupini, znotraj katerih je moč zaznati posameznike oziroma manjše skupine, za katere lahko rečemo, da so huligani oziroma imajo rasistične in nestrpne poglede. To je navijaška skupina Green Dragons, ki so pristaši kluba Olimpija, in navijaška skupina Viole, ki navija za NK Maribor. Nikakor pa ne moremo reči, da imajo prav vsi pripadniki omenjenih navijaških skupin nestrpne poglede. Namreč, navijači z ekstremnimi pogledi so le posamezniki, ki se združujejo v manjše skupine znotraj celotne navijaške skupine. Te posameznike, katere lahko poimenujemo kar huligani, prepoznamo po stilu oblačenja in načinu njihovega obnašanja. Po navadi so to obritoglavci, oblečeni v temna oblačil s kapucami na glavi, preko obraza pa so prekriti z raznimi rutami ali šali.. V letih 2014 in 2015 so se pričele na območju Ljubljane pojavljati nalepke (slika 33) velikosti približno pet krat pet centimetrov, na katerih je bil napis Green Dragons Rudnik, podoba mrtvaške glave, domobranski orel in keltski križ (Košak, 2015).. 39.

(52) Slika 33: Nalepke skrajnih navijačev Green Dragons s simbolom keltskega križa (vir: Košak, 2015). Na evropski nogometni tekmi, ki je bila odigrana julija 2014 v Ljudskem vrtu v Mariboru med NK Maribor in HŠK Zrinski Mostar, je bil s strani delegata na južni tribuni med navijači Viol opažen transparent, na katerem je bil keltski križ, ki je znan kot rasistični simbol. Zaradi navedenega je UEFA NK Maribor sankcionirala, in sicer z zahtevo po delnem zaprtju stadiona na naslednji evropski tekmi (R. K., 2014).. Znan je tudi primer razkazovanja rasističnih simbolov s strani navijačev NK Hajduk iz Splita, ko so le-ti julija 2015 gostovali na Bonifiki v Kopru, kjer je bila odigrana nogometni tekma med NK Koper in NK Hajduk. Kot policist in pripadnik PPE sem se tudi sam udeležil varovanja omenjene nogometne tekme in na tribuni navijačev Torcide iz Splita videl transparent z rasističnim simbolom. V tem delu je namreč eden od teh navijačev, najverjetneje gre za navijača z rasističnimi pogledi, držal in razkazoval transparent, na katerem je bil simbol keltskega križa (slika 34).. Zaradi navedenega transparenta s. keltskim križem je UEFA smatrala, da gre za prikazovanje rasističnih simbolov, zato je NK Hajduk izrekla kazen v višini 15.000 evrov in zahtevala, da NK Hajduk na naslednji evropski domači tekmi zapre del tribune (Nogomanija, 2015).. 40.

References

Related documents

Radius coordinate Axial coordinate Meridional velocity Swirl velocity Radial velocity Axial velocity Static pressure Static temperature Total pressure Total temperature Entropy

For those who are unable to complete the repetitions prescribed in day 13 of the pull up program, additional pulling is advisable to ensure that you are getting enough pulling

The analysis show that customer deposits, the size of the bank, outstanding expenditure and return on assets all have a positive impact on bank profitability and are

In general there was a trend that controllers looked more to the video wall in the remote tower compared to looking out of the window in the tower, and a trend that

Whenever possible, water for building purposes will be supplied through meters supplied by the Company and charged at the General Metered Service, Rate Schedule No. A

Data related to student interaction with course content, including time spent reviewing online course materials, such as module PowerPoint presentations and course videos and

There are many advantages to using mobile technology in behavioral healthcare, yet some agencies are still somewhat hesitant to adopt the idea. This document describes the factors

HP Indigo publications production solutions start with a selection of HP Indigo digital presses, all delivering offset quality and outstanding productivity and cost-effectiveness,

The voivodeship records insufficient number of welfare establishments, in particular in rural areas. Moreover, many establishments do not comply with applicable

While oppressive, these same homelike public spaces provide openings for subversive agency as women act as consumers, workers, and entrepreneurs in businesses related to

The manner of proceeding in the present paper allows the methods of discriminating between the two theories to be advanced, in that, under the rent sharing hypothesis, the

In order to obtain cohesion within local stakeholders and a single identity creation Public Administration must create recognized and localized brands that allow

expectancy scores for preservice teachers in the experimental group, who participated in a field experience, significantly increased while the mathematics teaching outcome

o Separation sanitation concept (vacuum, digestion of faeces): Vacuum separa- tion toilets, gravity urine transport, storage of the urine, transport to the farmer nearby

Prior to joining McAlister Investment Real Estate, David served as the Houston Director for MetroStudy for seventeen (17) years and brings with him over thirty-five (35)

We have described a flexible generalisation of convolutional matching pursuit, that extends the classical formulation us- ing a multilinear expansion of the basis functions to

Digital image processing, including extracting feature points and determining outline shape, major hue and print style, is exploited in Image Analyzer for extracting

This optional 12 credit program is designed for students interested in future careers or graduate study in the areas of social work, criminal psychology, or sociology. Students

Keywords - performance evaluation; page segmentation; region classification; layout analysis; recognition; OCR; datasets; historical documents;..

Computational results indicate that test set correctness for the reduced support vector machine (RSVM), with a nonlinear separating surface that depends on a small randomly

1 small shallot, minced ½ oz champagne vinegar 1 Tbs parsley, finely chopped Salt & Pepper to taste.. Sauté squash in canola oil over medium

The aim of this study was to estimate the genetic parameters of Ormosia excelsa seeds based on germination traits, at different temperatures, in order to facilitate the selection

The- refore, the paper first summarizes the concept of integrated reporting with refe- rence to the differences on the basis of reporting on corporate social responsibi- lity, and