The effect of subacute concentrations of Butachlor herbicide on some blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

11  Download (0)

Full text

(1)

151

داح تحت یاهتظلغ ریثأت

فلع

نوخ یاهرتماراپ یخرب رب رلکاتوب شک

ی

یهام

نامک نیگنر یلاآ لزق

(

Oncorhynchusmykiss

)

یداباهب یسیفن دومحم

1 *

رگداد مارهش ،

2

،

ییازکل زانحرف

2

ژ ،

یناجزارب یرجاهم هلا

3

یهلادبع هیضار ،

1 nafisi@pgu.ac.ir * 1 . اف جیلخ هاگشناد ،سراف جیلخ هدکشهوژپ رهشوب ، سر ، ناریا 2 . تاقیقحت نامزاس ،روشک یتلایش مولع تاقیقحت هسسوم ، شزومآ جیورت و ،یزرواشک نارهت ، ناریا 3 . رهشوب یملاسا دازآ هاگشناد ، ،رهشوب ناریا :تفایرد خیرات رویرهش 1394 :شریذپ خیرات نیدرورف 1395 هدیکچ قیقحت نیا ماجنا زا فده رثا یبایزرا تا فلع ینوخ یاهرتماراپ زا یخرب رب رلکاتوب شک یهام نامک نیگنر یلاآ لزق ( Oncorhynchus mykiss ) دوب تظلغ ادتبا . LC50 فلع رلکاتوب شک تدم رد 96 سپس و نییعت تعاس دادعت 150 هعطق هچب لزق یهام ینزو نیگنایم اب لاآ 33 / 2 ± 25 / 20 رد مرگ 5 لماش ،رامیت 4 رامیت امزآ (یشی 25 ، 50 ، 75 و 100 نازیم دصرد LC50 و ) کی رامیت تدم هب رارکت هس لماش رامیت ره و دهاش 6 ینوخ یاهرتماراپ زا یدادعت رییغت و دنتفرگ رارق شیامزآ دروم ،زور .دش یسررب هک داد ناشن جیاتن لوبلگ دادعت گ طسوتم مجح ریداقم و تیرکوتامه و نیبولگومه نازیم ،دیفس و زمرق یاه ،یلوبل امزآ فلتخم یاهرامیت رد یلوبلگ نیبولگومه طسوتم تظلغ و یلوبلگ طسوتم نیبولگومه رادانعم فلاتخا یشی یرامآ (دنتشاد p<0.05 ،) رلکاتوب مس تظلغ شیازفا اب هکیروطب لوبلگ دادعت لوبلگ ،زمرق یاه و نیبولگومه ریداقم و دیفس یاه تیرکوتامه ، یاهروتکاف نینچمه MCH و MCHC یس .دنتشاد یلوزن ر رادانعم توافت ( p<0.05 ) اب دهاش رامیت نیب یاهرامیت دیدرگ هدهاشم زین روتکاف ود نیا رد نومزآ دروم . ظاحل زا MCV زین و دهاش رامیت نیب یرامآ رادانعم فلاتخا ، ( دیدرگ هدهاشم اهرامیت ریاس p<0.05 .) ینعم شهاک بجوم مس نیا ب دروم یاهروتکاف یمامت رد راد شیامزآ نیا رد یسرر یانثتسا هب اهروتکاف یمامت رد نینچمه .دنداد ناشن ار یشهاک دنور رلکاتوب مس تظلغ شیازفا اب اهروتکاف مامت هک دیدرگ WBC ینعم فلاتخا %( رتنییاپ تظلغ ود نیب راد 25 % و 50 ود اب ) %( رتلااب تظلغ 75 % و 100 ) فلع نیا زا شک دوجو زین .تشاد یم رظنب دسر ینمیا شهاک ثعاب رلکاتوب مس ضرعم رد هتفرگ رارق نایهام ینوخ یاهروتکاف رد هلصاح رییغت .تسا هدش اهنآ تافلت زورب و یصاصتخاریغ یدیلک تاملک : ،نامک نیگنر یلاآ لزق یهام Oncorhynchus mykiss ، .ینوخ یاهروتکاف ،یصاصتخا ریغ ینمیا ،رلکاتوب * لوئسم هدنسیون

(2)

152 همدقم زورما تفآ ه شک لرتنک روظنم هب و یزرواشک رد اتدمع اه یم هدرب راک هب یهایگ تافآ دح زا شیب هدافتسا اما دنوش تفآ موادم و شک و هتخادنا هرطاخم هب ار رشب تملاس اه بجوم و دراد فدهریغ تادوجوم رب یسوکعم تارثا بآ عبانم یگدولآ ، (ددرگ یم اوه و کاخ و رداهب ،رداهب 1386 ، و یوسوم ،راگتسر 1377 داوم دربراک .) تفآ ناونع هب یعونصم ییایمیش لاس زا شک 1930 ههد یط رد و زاغآ یدلایم 1940 یناهج گنج زا سپ و عیسو روط هب مود دهد یم ناشن رامآ .تفای شرتسگ یرت دودح عومجم زا هک 35000 یتابن تافآ عفد هدام نت دودح ،روشک حطسرد هدش عیزوت 25000 را رد نآ نت یضا ناتسا یزرواشک نازرواشک فرصم دروم روشک لامش یاه یم رارق ( دریگ Tavakol, 2007 ، Arjomandi et al., 2010 ، ،راگتسر و یوسوم 1377 .) هچرگا یمامت متسیسوکا اه تارثا ربارب رد تیمس تفآ شک ساسح اه رد تیساسح نیا اما دنتسه متسیسوکا اه ز تارثا و تسا رتشیب بتارم هب یبآ ی نای راب یگدولآ نیا هیاپ اه ینعی ییاذغ هریجنز رد یلصا یاه نوتکنلاپوتیف نوتکنلاپوئز و اه رارق یدج دیدهت دروم ار اه یم ،یناودرک( دنهد 1374 تیفیک اب یهام هچب دیلوت .) زا یکی هک دراد یگتسب یدایز یطیحم لماوع هب بسانم لماوع ی لحارم رب هک نم ریثات نایهام ییادتبا دشر یف یم ذگ ا در ، مومس .دنتسه مومس شک تفآ و نیرت هدمع اه نیب زا هک دنتسه نایهام رد تیمومسم داجیا لماوع تفآ هدش یزاساهر ییایمیش هدام نارازه رد یتح اه شک تظلغ یم یدایز ریمو گرم بجوم مک رایسب یاه دنوش ( Sanchez-fortun and Barahona, 2005 .) دان هدافتسا و هیور یب فرصم اه شک تفآ عاونا زا تسر یحم هب بیسآ ندش دراو ثعاب هدنز تادوجوم عاونا و ط متسیسوکا یم اه رد رلکاتوب شکزره فلع هدافتسا .دوش یقاب مومس هک دوش یم ثعاب روشک لامش جنرب عرازم یاه بآ و یزرواشک یاه بآ زره طسوت طیحم رد هدنام دننک ادیپ هار رزخ یایرد لحاوس هب ناور . زا فلع نیب شک رپ زا یکی اه فرصم نآ نیرت اه فلع یم رلکاتوب شک لومرف هک دشاب نآ ییایمیش N-(Boutaxymethyl)-2chloro 2-6-diethyl Acetanilide ا ( تس Roy, 2002 ). فلع وزج رلکاتوب عیرس لرتنک یارب هک تسا دیلیناتساورلک یاه شکزره لاسکی یاه فلع هرظتنمریغ شیور ماگنه یاه فلع و ه رثا .دوش یم هدافتسا وج و جنرب عرازم رد گرب نهپ زره یگتسب تسا هایگ سرتسد رد هک یبآ نازیم هب مس نیا ،نایزورون( دراد 1378 رد تارک هب رلکاتوب مس ریثات .) دروم فلتخم نایهام رارق یسررب هلمج نآ زا هک هتفرگ یم :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت ریثأت فلع شک رلکاتوب یور یاهرتماراپ زا یخرب یژولوتامه رد یهام خرف طسوت دیفس و ینادیشلازور ( ناراکمه 1389 هدمع خساپ نآ رد و یسررب ) ینعم شهاک رلکاتوب مس هب دیفس نایهام کیژولوتامه راد ( P<0.05 لوبلگ ) و تیرکوتامه ،نیبولگومه ،زمرق یاه MCHC ینعم شیازفا و راد MCV و MCH رازگ ش .دش نازیم شهاک RBC رد تیرکوتامه و نیبولگومه ، یلومعم روپک یهام 1 هرلکوناگرا مس ضرعم رد هک نافلوسودنا 2 طسوت زین دندوب هتفرگ رارق Jenkins و (ناراکمه 2003 دش شرازگ ) . رلکلاآ هرلکوناگرا مس ریثات 3 صخاش یور و یژولوتامه یاه تفاب طسوت یلومعم روپک یسانش Mikula و ه (ناراکم 2008 ) نازیم هک دش صخشم و یسررب RBC ، MCHC ، MCH مس تظلغ شیازفا اب نآ نیبولگومه و و هتفای شهاک نازیم PVC و MCV ادیپ شیازفا یم لدم زا هدافتسا .دنک یگدولآ شیاپ رد یروناج یاه یاه تسیز و یطیحم رب مومس یژولویب تارثا یسررب صخاش لدم تملاس یاه یشیامزآ یاه یروناج و یهایگ لوادتم زا یکی ناونع هب دناوت یم شور نیرت رد اه مس تاعلاطم دریگ رارق هجوت دروم یسانش رد هک نیا نایم مومس تاریثات هعلاطم یاهرتماراپ نیرتمهم زا یکی نوخ نورد تارییغت هب تبسن و هدوب تسا دعتسم رایسب یطیحم یم لمع هدنز دوجوم تملاس یولبات دننام هب و دنک سپ ، یم ینوخ یاهروتکاف شجنس رد ار یبسانم تاعلاطا دناوت 1.Cyprinuscarpio 2.Endosulfan 3 .Alchlor

(3)

153 هب هدنز دوجوم ندب رد هدش داجیا تارییغت اب هطبار رگشهوژپ دهد . سکعنم ،نوخ تایصوصخ هدننک بیسآ یتفاب یسانش صخاش و تسا یهام کیژولوتامه یاه تارییغت صیخشت یارب یبسانم رایسب یاهرتماراپ ناونع هب کیژولویزیف هدافتسا لباق هدنیلاآ لماوع اب هجاوم زا دعب صخاش ،رگید ترابع هب .دنتسه تیعضو رگنایب ینوخ یاه یهام تملاس یلک دنتسه ( Adhikari et al., 2004 ؛ Maheswaran et al., 2008 ). تیلاعف نایم رد یاه لاس رد تلایش تعنص نوگانوگ شرورپ تعنص ،ریخا یاه لزق یهام ارش هب هجوت اب لاآ رتسب و بولطم یمیلقا طی هناخدور رد فلتخم قطانم رد بسانم هچایرد ،اه اهرهن ،اه ،ناراکمه و یدنو نیدلا سمش( تسا هتفای شرتسگ ..و 1386 ). لزق یهام دازآ هنوگ نیرتمهم نامک نیگنر یلاآ درس نایهام شرورپ عرازم رثکا یشرورپ نایهام و ایند یبآ بیرقت ا دص هام شرورپ عرازم دصرد درس نای ار ناریا یبآ یم صاصتخا دوخب د ،یداباهب یسیفن( ده 1389 ) اب هک هب هجوت نوزفازور شیازفا و هنوگ نیا یداصتقا شزرا تفآ مومس فرصم رواشک رد شک توافتم تیساسح و یز فلتخم نینس رد نایهام تسا یرورض مومس نیا هب . شیامزآ مس یاه یسانش یارب نیا نایهام نینس رد فلتخم ب ا اهتظلغ توافتم ی .دریگ تروص رضاح قیقحت زا فده ، هدنشک ای داح تیمس نییعت ( LC50 96 h ) فلع یور رلکاتوب شک هچب یهام نا لزق نیگنر یلاآ نیا کیژولوتامه خساپ یسررب و نامک یم رلکاتوب داح تحت یاه تظلغ اب یهام .دشاب اه شور و داوم زییاپ رد قیقحت نیا 1392 مزآ طیارش ردو هب یهاگشیا یاهروتکاف رب رلکاتوب مس داح تیمس تارثا یبایزرا روظنم یزرواشک هدکشناد رد نامک نیگنر یلاآ لزق یهام ینوخ .تفرگ ماجنا رهشوب سراف جیلخ هاگشناد یعیبط عبانم و صولخ هجرد اب رلکاتوب مس شیامزآ دروم هدام 60 دصرد کی ناونع هب نویسلوما تروص هب للاح اب هارمه فلع مس نیا زا و یرادیرخ یزرواشک مومس هاگشورف زا شک شیامزآ یارب نآ للاح اب هارمه یاه LC50 96h یسررب و دادعت .دش هدافتسا ینوخ یاهروتکاف 150 یهام هچب هعطق ینزو نیگنایم اب لاآ لزق 33 / 2 ± 25 / 20 نیگنایم و مرگ یلوط 96 / 2 ± 1 / 12 نیا ریثکت زکارم زا یکی زا رتم یتناس هنوگ زا رتمک رد و یرادیرخ سراف ناتسا رد 12 رد تعاس شیامزآ ماجنا لحم هب نژیسکا لوسپک هب زهجم نزخم یارب هاگشیامزآ هب دورو زا سپ نایهام .دندش لقتنم تداع یریذپ دیدج طیارش اب تدم هب 24 روظنم هب تعاس نآ زا سپ و دندشن یهداذغ سرتسا دورو زا یریگولج یهداذغ 2 زور رد راب 6 و حبص 6 % نازیم هب رصع 5 / 1 نزو ،تفرگ تروص هدنز هدوت دورتسکا تروص هب ییاذغ هریج ( یراصتخا تملاع اب EX-GT1 ینواعت تکرش زا ) 21 .تفرگ رارق فرصم دروم و یرادیرخ ءاضیب تداع هرود یریذپ 5 زور تدم نیا رد اهیهام و دوب رد کنات یاه هگن شرورپ وص هب اه کنات بآ و دندش یراد هب و هنازور تر هتفای ساسا رب دصرد دص نازیم ( یاه Nafisi and Soltani, 2008 ) میشوکیزیف یاهروتکاف .دش ضیوعت ی ییا هزادنا هنازور تروص هب زین بآ یریگ هکیروطب هدش یروش نآ هنماد رد 74 / 2 -50 / 2 لولحم نژیسکا ،رتیل رد مرگ 1 ± 8 هنماد رد بآ ترارح هجرد ،رتیل رد مرگ یلیم 4 ± 15 و دارگیتناس هجرد pH هنماد رد 15 / 8 -25 / 7 .دش تبث نویساتپادآ لحارم زا سپ ، مویراوکآ هب اه یهام هدامآ یاه دراو شیامزآ ماجنا یارب هدش دندش مویراوکآ رد . یاه هدش نییعت ، 24 مجح ات شیامزآ زا لبق تعاس 48 رتیل و هدش یریگبآ تهج اهیهام زاین دروم نژیسکا نیمات زا سیس کی تردق اب ینوزلح هداوه عون زا یهداوه یزکرم مت 4 / 0 یجورخ یاوه یبد ،تاوولیک 3 / 1 رد بعکم رتم یجورخ راشف و هقیقد 110 دش هدافتسا راب یلیم ( Nafisi and Soltani, 2008 ) نازیم هداوه نیا . دح رد شیامزآ هرود لوط رد ار اهکنات نژیسکا طیارش دو .تشاد هگن عابشا نییعت شیامزآ LC50 داح تیمس تارثا شیامزآ ماجنا زا هلحرم نیا رد LC50 رد تدم 96 یور رلکاتوب یزرواشک مس تعاس هچب لزق نایهام ریداقم نییعت روظنم هب .دیدرگ نییعت نامک نیگنر یلاآ رد رلکاتوب مس هدنشک تظلغ نامز یاه 24 ، 48 ، 72 و 96 ،تعاس 150 رد یهام هعطق 5 رامیت و اب رامیت ره 3 ت رارک

(4)

154 هدش عیزوت رامیت ره رد 30 نآ رارکت ره یارب و هعطق 10 .دندش عیزوت هعطق تظلغ ضرعم رد ،رفص یاه 05 / 0 ، 1 / 0 ، 25 / 0 و 5 / 0 تفآ رتیل رب مرگیلیم تدم هب رلکاتوب شک 96 ره و هداد رارق تعاس 24 تبث تافلت دادعت تعاس دیدرگ . هلحرم نیا رد LC50 تدم رد رلکاتوب مس 96 ور تعاس ی لاآ لزق نایهام هچب 25 / 0 و دش نییعت رتیل رد مرگ یلیم ریداقم LC50 یط 96 زاجم تظلغ رثکادح نازیم و تعاس ( 10 نازیم % LC50 تدم رد 96 و دندش صخشم )تعاس تدم هب اهیهام 6 هدش صخشم یاه تظلغ ریثات تحت زور .دنتفرگ رارق داح تیمس تارثا یسررب شیامزآ شیامزآ مود هلحرم رد رد نایهام 4 هب و یشیامزآ هورگ تروص 25 ، 50 ، 75 و 100 نازیم دصرد LC50 کی و اب رامیت ره هک یا هنوگ هب دندش میسقت دهاش هورگ 3 دادعت و رارکت 12 .تفای صاصتخا رارکت ره هب یهام هعطق د یفداصت تروص هب اهیهام ر 15 .دندش عیزوت مویراوکآ اه میراوکآ داعبا 40 × 40 × 40 یتناس هک دوب رتم اب 48 رتیل صخشم یاه تظلغ و هدش رپ بآ مس ( 0625 / 0 ، 1250 / 0 ، 1875 / 0 و 2500 / 0 )رتیل رد مرگ یلیم 24 و دوب هدش دراو بآ هب نایهام یزاس اهر زا لبق تعاس تدم هب اهیهام .تفرگ تروص زین یهداوه 6 تحت زور یاه تظلغ ریثات روکذم .دنتفرگ رارق یریگ نوخ و یریگ هنومن دادعت رارکت ره زا شیامزآ هرود نایاپ رد 5 هب یهام هعطق زورب زا یریگولج روظنم هب و باختنا یفداصت تروص تظلغ اب کخیم لگ ردوپ زا هدافتسا اب سرتسا 150 یلیم رتیل رد مرگ ،یبارهم( 1376 ) و هدش شوهیب س زا سپ و تفرگ ماجنا یریگنوخ یمد هقاس دیرو قیرط یس مین یس ار نوخ زا هنیراپه و راد برد لیرتسا یاه هلول لخاد هب یژول ورس تاعلاطم تهج خی یواح یاه هظفحم رد و .دش لقتنم هاگشیامزآ یژولوتامه یاهرتماراپ یریگ هزادنا یاه شور یریگ هزادنا شور هب نیبولگومه نایس تم اب و نیبولگومه تفرگ تروص نیکبارد لولحم زا هدافتسا اب تیرکوتامه و شور طسوت تیرکوتامه ورکیم یاه هلول فیرتناس ی ژو HETTICH هزادنا .دش یریگ و زمرق لوبلگ یارب .دش شرامش رابوئن ملا هلیسو هب دیفس لوبلگ صخاش هبساحم هچیوگ یاه لومرف زا یا هئارا یاه هدش طسوت Köprücü et al., 2006) هک دش هدافتسا ) دنترابع : زا یرامآ لیلحت و هیزجت نیا و یزیر همانرب یفداصت لاماک حرط بلاق رد قیقحت هبساحم لماش اه هداد لیلحت و هیزجت .دیدرگ ارجا رازفا مرن زا هدافتسا اب رایعم فارحنا و نیگنایم SAS اب و هفرطکی سنایراو هیزجت یرامآ شور زا هدافتسا ANOVA نومزآ و LSD ریداقم و تفرگ تروص P<0.05 ینعم دیدرگ یقلت راد زا لصاح یاه هداد لیلحت و هیزجت یارب . یرامآ شور زا رلکاتوب مس ضرعم رد نایهام ریم و گرم Probit program ک هلیسوب ه EPA و هیزجت یارب اکیرمآ و نمزم تیمومسم زا یشان ریم و گرم یاه هداد لیلحت نکاس و یراج یاه بآ رد نایزبآ ریاس و نایهام داح طا حطس اب( تسا هدش یحارط نانیم 95 هدافتسا ،)دصرد دیدرگ ( Aydin and Köprücü, 2005 ). جیاتن قیقحت نیا زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب LC50 تدم رد 96 لاآ لزق نایهام هچب یور رلکاتوب مس تعاس 25 / 0 ( زاجم تظلغ رثکادح و رتیل رد مرگ یلیم MAC Value ) زین مس نیا 025 / 0 دیدرگ نییعت رتیل رد مرگ یلیم

(5)

155 تن زا یخرب یسررب زا لصاح جیا زا فلتخم ینوخ یاهروتکاف لوبلگ دادعت لیبق و نیبولگومه نازیم ، ،دیفس و زمرق یاه نیبولگومه ،یلوبلگ طسوتم مجح ریداقم و تیرکوتامه یلوبلگ نیبولگومه طسوتم تظلغ و یلوبلگ طسوتم ناشن اهرامیت نیب رد هک داد یرامآ رادانعم فلاتخا تشاد دوجو ( p<0.05 لودج( ) 1 .) ب شیازفا ا تظلغ رلکاتوب مس هزادنا ینوخ یاهروتکاف .تشاد یشهاک دنور هدش یریگ % یاهرامیت اب دهاش رامیت نیب رادانعم توافت 25 % و 50 و % یاهرامیت اب 75 % و 100 نازیم LC50 96h رد ،رلکاتوب هزادنا روتکاف ود نیا ظاحل زا .دش یریگ MCV فلاتخا ، یرامآ رادانعم رامیت نیب دهاش هدهاشم اهرامیت ریاس و ( دیدرگ p<0.05 .) حوضوب تیرکوتامه و نیبولگومه نازیم نیگنایم یسررب ناشن داد شک فلع اب دیدش یگدولآ و داح طیارش هک رامیت(رلکاتوب 100 نازیم % LC50 نازیم شهاک ثعاب ) نیبولگومه هچب یهام نا لاآ لزق نامک نیگنر ی و هدش ا ار نآ رادقم ز 49 / 0 ± 16 / 12 هب 0 / 0 ± 13 / 4 یسد رد مرگ هداد شهاک رتیل .تسا نینچمه رد تیرکوتامه دصرد یگدولآ رلکاتوب شک فلع اب دیدش یاه و تفای شهاک نیا زا مقر 20 / 1 ± 16 / 24 هب 41 / 1 ± 26 / 16 دیسر دصرد . دصرد تیرکوتامه زین نومزآ یاهرامیت ریاس رد تروص هب ینعم دنتفای شهاک یراد (p<0.05) ب . نیگنایم یسرر لوبلگ نازیم هک داد ناشن حوضوب دیفس یاه یگدولآ دیدش فلع اب ک لوبلگ نازیم شهاک ثعاب رلکاتوب ش یاه دیفس زا 21 / 0 ± 90 / 28 هب دهاش هورگ رد 41 / 1 ± 00 / 17 رد بعکم رتم یلیم رد رازه .دیدرگ ،رلکاتوب یلااب تظلغ فلع تظلغ شیازفا اب زین نوخ تیرکوتامه نازیم شک ک اتوب ینعم تروص هب رل تفای شهاک یراد (p<0.05) . فلع زمرق هتخای یاهروتکاف رادانعم شهاک ببس رلکاتوب شک دش نوخ ( (p<0.05 ، نازیم هک یروطب MCV زا 55 / 1 ± 96 / 251 د هورگ ر هب دهاش 98 / 1 ± 02 / 235 شهاک دیدش یگدولآ رد رتیلوتمف تفای نازیم و MCH زا 64 / 0 ± 98 / 126 رد مرگوکیپ هورگ هب دهاش 53 / 0 ± 92 / 59 مرگوکیپ نینچمه ،تفای شهاک نازیم MCHC زین زا 34 / 2 ± 33 / 50 رد دصرد هورگ هب دهاش 18 / 2 ± 46 / 25 دیدش یگدولآ رد دصرد شهاک تفای لودج( 1 .) لودج 1 کیژولوتامه یاهرتماراپ نیگنایم هسیاقم ( نامک نیگنر یلاآ لزق نایهام هچب Oncorhynchus mykiss ریثأت تحت ) تظلغ ( داح یاه 100 نازیم % LC50 ( رلکاتوب مس داح تحت و ) (mean±SD تافص تظلغ رلکاتوب مس (LC50) RBC HTC HB WBC MCV MCH MCHC دهاش 96 / 0 a ± 0 / 0 16 / 24 a ± 20 / 1 16 / 12 a ±0/49 90 / 28 a ± 21 / 0 96 / 251 a ± 55 / 1 98 / 126 a ± 64 / 0 33 / 50 a ± 34 / 2 25 % 96 / 0 ab ± 02 / 0 33 / 21 b ± 41 / 1 23 / 9 b ± 77 / 0 73 / 26 b ± 05 / 1 02 / 235 b ± 67 / 1 26 / 99 b ± 80 / 0 26 / 43 b ± 22 / 2 50 % 78 / 0 b ± 03 / 0 33 / 19 c ± 41 / 1 70 / 7 c ± 20 / 0 40 / 21 c ± 63 / 0 41 / 220 b ± 96 / 10 75 / 87 b ± 73 / 11 75 / 39 b ± 34 / 2 75 % 75 / 0 c ± 07 / 0 16 / 17 d ± 06 / 1 43 / 4 d ± 35 / 0 13 / 19 d ± 69 / 1 92 / 226 b ± 96 / 2 60 / 58 c ± 88 / 0 82 / 25 c ± 56 / 2 100 % 69 / 0 c ± 08 / 0 26 / 16 d ± 41 / 1 13 / 4 d ± 0 / 0 00 / 17 e ± 41 / 1 02 / 235 b ± 98 / 1 92 / 59 c ± 53 / 0 46 / 25 c ± 18 / 2 رح یاراد یاه نیگنایم و کرتشم ف نوتس ره رد لامتحا حطس رد یرامآ ظاحل زا ، 5 .دنتسین راد ینعم توافت یاراد دصرد ثحب ،شهوژپ نیا رد تیمومسم فلع ییاز هچب رد رلکاتوب شک لزق نایهام راتفر رب نآ ریثات اب هارمه نامک نیگنر یلاآ لاطم دروم ینوخ یاهروتکاف یخرب زین و ینیلاب رارق هع یط .تفرگ 6 رلکاتوب مس اب ییاز تیمومسم شیامزآ زور نینچمه .دشن هدهاشم دهاش هورگ رد یتافلت هنوگ چیه عابشا دح رد نومزآ و دهاش هورگ ود ره رد نژیسکا نازیم تفر مئلاع نیرت عیاش .تشاد رارق ا رد یعیبط ریغ یر دوب یبصع جلف مردنس نایهام هک زا سپ هلصافلاب نایهام ق یب راچد مس رد نتفرگ رار تظلغ شیازفا اب و دیدش یبات مس ، نیا هک دندش یجنشت تاکرح و هریاد مین یانش راچد تسا هدش رکذ زین رگید ناققحم شرازگ رد دراوم

(6)

156 ،یمتسر روابشوخ و یناطلس( 1381 و Svobodova et al., 2003 وم .) درا رد نایهام عمجت لیبق زا یرگید فارطا یهداوهلحم انش ، هکل روهظ ،بآ حطس کیدزن رد دراوم مشچ یهایس ندش دیفس و ندب یور هایس یاه یرگید یا هدهاشم دندوب یم هک .درک هراشا اهنآ هب ناوت لودج رد هدش هئارا جیاتن هب هجوت اب هرامش 1 صخشم لوبلگ دادعت هک تسا لوبلگ ،زمرق یاه ریداقم و دیفس یاه شیازفا اب ،تیرکوتامه و نیبولگومه ،رلکاتوب مس تظلغ یم ناشن رما نیا .دنتفای شهاک ضرعمرد نایهام هک دهد مک طیارش راچد ،هتفرگرارق ریثُات رگنایب ًاملسم و هدش ینوخ تفآ برخم نوخ نژیسکا لمح تیفرظ رب رلکاتوب شک یم ثعاب هک تسا ار نژیسکا لاقتنا دناوتن یهام دوش دادعت هک تسا هدش شرازگ .دهد ماجنا یبوخب لوبلگ یاه هدنیلاآ اب ههجاوم رد یهام دیفس لیلد هب یطیحم یاه ندب یعافد متسیس کیرحت یم شیازفا دبای ( Hymavathi and Rao, 2000 تلاح داجیا لیلد هب رگید فرط زا .) ،نژیسکا هب دوخ یاهزاین عفر یارب یهام ،تیمومسم دیلوت نازیم لوبلگ و نیبولگومه شیازفا ار زمرق یاه یم ( دهد Fareé et al., 2009 یلصا تلع ،عقاو رد .) هچیوگ شیازفا یم زمرق یاه عفر یارب ندب شلات دناوت نژیسکا ناصقن ندش دازآ و ششبآ هب بیسآ رثا رد یناسر ( دشاب نوخ رد دوخ هریخذ لحم زا اهنآ Svoboda et al., 2001 یارب .) شرازگ اب ام جیاتن رد هک ضقانت نیا حیضوت یاه ذم قوف روک یم هدهاشم لوبلگ دادعت ندوب رتمک ،دوش یاه تظلغ رد ینوخ یم ار رلکاتوب رتلااب یاه بیرخت هب ناوت لوبلگ مادنا بیسآ ای و هدش دیلوت ینوخ یاه یاه مس روضح رثا رد دبک و لاحط نوچمه اهنآ هدننکدیلوت ( داد تبسن Shah and Altindag, 2004

یشهاک ریثُات .) هدنیلاآ ریاس نونیزاید و لونف لینون دننامه یعیبط یاه صخاش رب نایهام نوخ یشرامش یاه لابق هدش هداد ناشن تسا ،ناراکمه و رف یدیعس( 1391 ؛ Mekkawy et al., 2011 ) هک تسا هدش رکذ نینچمه . تظلغ % یاه 25 و % 75 رادانعم شهاک ثعاب رلکاتوب مس RBC ،تیرکوتامه ، ،نیبولگومه MCH و MCHC یهام رد یم دیفس دوش ،ناراکمه و ینادیشلا زور خرف( 1389 ) . امسلاپ بآ نتفر نیب زا ،دبک بیرخت اب نیبولگومه تظلغ یم رییغت نوخ ظیلغت و ( دنک Nicula et al., 2013 رد .) رادقم ،بآ رد رلکاتوب مس تظلغ شیازفا اب رضاح هعلاطم ار شهاک نیا .تفای شهاک زین نایهام نوخ نیبولگومه یم اوت لوبلگ دادعت ندش رتمک هب ن .داد تبسن زمرق یاه طسوت هک یقیقحت رد Zutshi لاس رد ناراکمه و 2010 یم هدنیلاآ هک هدش صخشم هدیسر ماجنا هب لداعت دناوت لوبلگ نژیسکا لمح تیفرظ و هدز مهرب ار یزمسا یاه رما نیا ناربج یارب یهام هجیتن رد ؛دهد شهاک ار زمرق نوخ هب عورش زاس هچیوگ ندرک دازآ و ی ریاخد زا زمرق یاه یم دوخ رب مس میقتسم ریثُات نتفرگ رظن رد اب ًاملسم .دنک مادنا یم ندب یلخاد یاه هعلاطم رد هک دومن اعدا ناوت نوخ یاهدنیآرف بیرخت رضاح هیزجت دننامه یزاس لوبلگ ( اه Ololade and Oginni, 2010 زورب بجوم ،) خ یاهروتکاف یشهاک دنور تظلغ شیازفا اب نامزمه ینو .تسا هدش رلکاتوب شهاک یارب زین یرگید لیلاد هتبلا یاه لوبلگ نوخ هدش رکذ تسا هک شهاک لاثم ناونع هب لوبلگ دادعت ار نوخ رد زمرق یاه عمجت هب ناوت یم اهنآ نایهام ششبآ رد هتفرگ رارق زا یشان سرتسا ضرعم رد روضح هدنیلاآ داد تبسن (

Narain and Srivastava,

1989 .) ریداقم MCV ، MCH و MCHC ًلاماک ریداقم هب یاه لوبلگ دادعت و تیرکوتامه ،نیبولگومه یاهرتماراپ دشاب یم هتسباو نوخ زمرق ؛ رد تارییغت نیاربانب یم روتکاف هس نیا رد رییغت ببس هدش رکذ یاهرتماراپ .ددرگ ،رضاح هعلاطم زا لصاح جیاتن اب قباطت رد Mekkawy لاس رد ناراکمه و 2011 رادانعم شهاک نازیم MCV ، MCH و MCHC رد ار یهام هبرگ ییاقیرفآ 1 شرازگ لونف لینون ضرعم رد هدش هداد رارق ضرعمرد هک تسا هدش شرازگ نینچمه .دندرک یراذگ یلومعم روپک یهام اب تفآ بجوم نادنیل هرلکوناگرا شک یاهرتماراپ رادانعم شهاک MCV ، MCH و MCHC رد یم لرتنک رامیت اب هسیاقم ( دوش Saravanan et al., 2011 ریداقم شهاک .) MCV ، MCH و MCHC هب 1.Clariasgariepinus

(7)

157 یم رضاح هعلاطم رد رلکاتوب روضح لابند دناوت ناشن مک هدنهد عقاو رد و دشاب یتیسورکام عون زا ینوخ شهاک هجیتن رد ای هدنیلاآ لباقم رد یعافد شنکاو رگنایب لوبلگ ومه ،زمرق یاه لابند هب تیرکوتامه ریداقم و نیبولگ ( دشاب رلکاتوب ءوس تارثا Vaseem and Banerjee,

2012 زا .) یوس لوبلگ شهاک ،رگید ،زمرق یاه یم سرتسا ثعاب تیرکوتامه و نیبولگومه هب هک دنوش فرصم یاهرتماراپ رگید و دشر شهاک بجوم دوخ هبون یم اذغ یم لماوع نیا مامت هک دنوش مک دنناوت یشان ینوخ ( دننک رتدیدش ار هدنیلاآ هدام زا James and Sampath,

1999 .) داح تیمس یسررب 1 هرشح فلع و نونیزاید شک شک یلوک هایس یهام هچب یور )رلکاتوب( یتچام 2 طسوت یئاشاپ اکلچ ( ناراکمه و یرس 1391 جیاتن و تفرگ ماجنا ) یور رلکاتوب و نونیزاید داح تیمس نازیم هک داد ناشن نایهام هچب 1 ات 2 ربارب بیترت هب یلوک هایس یمرگ 09 / 0 و 61 / 0 یلیم رتیل رد مرگ دوب تارییغت عون نیا لاامتحا . یم لاحط و هیلک زاسنوخ تفاب رب مس میقتسم رثا زا یشان تاعلاطم ریاس و هعلاطم نیا جیاتن هب هجوت اب نیاربانب ،دشاب درک یریگ هجیتن نینچ ناوت یم هراشا دروم هب رلکاتوب هک لزق یصاصتخا ریغ ینمیا متیس فیعضت بجوم هدمع روط یاهتفاب بیرخت لیلد هب دناوت یم رما نیا هک ،دوش یم لاآ لیلاد هب اه نآ یعافد ناوت نتفر تسد زا و زاسنوخ رد نتفرگ رارق نامز تدم شیازفا و مس تظلغ شیازفا هک نانچ .دشاب مس ضرعم Oh ( ناراکمه و 1991 ) نایب ک نایزبآ تیمومسم رد راذگ ریثات لماوع زا یکی هک دندر یتباث یاه تظلغ ضرعم رد یهام هک یماگنه .تسا نامز و دور یم لیلحت یهام تمواقم نامز رورم هب دشاب مس زا یارب یرتشیب تصرف مس ریثأت دنک یم ادیپ یهام یور . نیلوا ناونع هب نایهام نوخ رد نیبولگومه تظلغ شیازفا نیا خساپ و تسا یمس داوم اب تیمومسم هب تادوجوم ندیسر ات نیبولگومه یجیردت شهاک ،شیازفا نیا بقاعتم دهد یم خر یعیبط دحزا رتمک تظلغ هب . هعلاطم رد یرگید ثات ی هنوگ رب نویتلاام ر Cyprinion wabosoni 1.Acute toxicity

2.Vimba vimba persa

داد ناشن جیاتن و دش یسررب بجوم هرفسفوناگرا مومس هک وش یم یهام ندب رد یتارییغت تیلاعف شهاک ثعاب هک دن هجیتن رد و هیلوا زاسنوخ تفاب ببس یهام رد ینوخ مک دوش یم ( Khattak and Hafeezn, 1996 ). جیاتن هب هجوت اب قیقحت نیا و رگید روپک یور نیققحم رلکاتوب مس هک تفگ ناوت یم نایهام ریاس زین و نایهام شهاک ،ینوخ مک بجوم جنرب عرازم بلاغ شک فلع نازیم لوبلگ ،تیرکوتامه ،نیبولگومه ینوخ یاهروتکاف ،زمرق لوبلگ ،دیفس MCV ، MCH و MCHC فیعض و تاعلاطم اذل .ددرگ یم نایهام ندب ینمیا متسیس ندش شیپ زا شیب اه هناخدور رد مس نیا ریداقم زا یشیاپ .دراد ترورض عبانم .ف ،رداهب ،.ع ،رداهب 1386 . کشزپ یسانشبورکیم .ی لواپاچ . هت نار . یورسخرشان . 272 .هحفص ،.م ،ینادیشلازور خرف ،. ح ،یرساکلچ ییاشاپ .ی ،نایمیهاربا ،.ع ،ینیمز 1391 . تظلغ نییعت ( هدنشک LC50 96h فلع ،و نونیزاید شک هرشح ) هایس یهام هچب یور رب یتچام شک یلوک (Vimbavimbapersa). تلایش یملع هلجم هرامش،موس لاس،ناریا 9 تاحفص ، 68 -63 .. س یدیع باهو ،.م ،رف ،ینیمز ،.ح ،یرسدور هداز 1391 . تفآ ریثات یخرب و راتفر رب نونیزاید شک ضخاش لزق نایهام هچب ینوخ یاه نیگنر یلاآ .نامک ،تلایش هلجم ،لوا هرامش ،مشش لاس تاحفص 106 -95 . .ح ،یمتسرروابشوخ ،.م ،یناطلس 1381 . رثا هعلاطم و ینوخ یاه صخاش یخرب رب نونیزاید ییایمیشویب شابلاچ ای یسور یهام سات (Acipenser guldenstadti) ،ناریا ییایرد نونف و مولع هلجم . هرامش 1 تاحفص ، 65 -75 . .ح ،یملاس ،.یا ،حلاص ،.ر ،یدنو نیدلا سمش 1386 . لزق یهام شرورپ عرازم یروآدوس شجنس ملایا رد لاآ یسررب و نیمشش تلااقم هعومجم .نآ رب رثؤم لماوع

(8)

158 فنک یسودرف هاگشناد .ناریا یزرواشک یداصتقا سنار .یزرواشک هدکشناد .دهشم ،.ک،ور کلف ،.ا ،داژن یمساق ،.م ،ینادیشلا زور خرف میهف .م ،رشب یمیحر ،.م ،هدیس 1389 . فلع ریثات رد یژولوتامه یاهرتماراپ زا یخرب رب رلکاتوب شک لاس ،ناجیهلا دحاو یتسیز مولع هلجم .دیفس یهام مراهچ تاحفص ،لوا هرامش، 65 -57 . .پ ،یناودرک 1374 . هاگشناد تاراشتنا .یژولویبوردیهوئز .نارهت 77 .ص .م ،راگتسر ،.م ،یوسوم 1377 . .یزرواشک رد اه شکتفآ .نیمارو دحاو .یملاسا دازآ هاگشناد تاراشتنا 300 .ص .ی ،یبارهم 1376 . ردوپ یشوهیب رثا یتامدقم هعلاطم لزق یور رب کخیم ر یلاآ و شهوژپ هلجم .نامک نیگن هرامش ،یگدنزاس 41 -40 هحفص ، 160 -162 . .م ،یداباهب یسیفن 1389 . یهام شرورپ یلمع یامنهار نیگنر یلاآ لزق نامک .ناگزمره هاگشناد تاراشتنا . .مود پاچ 365 .ص .م ،نایزورون 1378 تاراشتنا .روشک زاجم مومس تسرهف . .تاتابن ظفح نامزاس 233 .ص

Adhikari, S., Sarkar, B., Chatterjee, A., Mahapatra, C. T., and Ayyappan, S., 2004. Effects of cypermethrin and carbofuran on certain hematological parameters and prediction of their recovery in a freshwater teleost, Labeorohita (Hamilton). Ecotoxicology and environmental safety, 58(2): 220-226.

AydMn, R. and Köprücü, K., 2005. Acute

toxicity of diazinon on the common carp (CyprinuscarpioL.) embryos and larvae. Pesticide Biochemistry and Physiology: 82, 220-225.

Arjmandi, R., Tavakol, M. and Shayeghi,

M., 2010. Determination of

organophosphorus insecticide residues in the rice paddies. International Journal of Environmental Science Technology, 7(1):

175-182.

Farré, M., Gajda-Schrantz, K., Kantiani, L. and Barceló, D., 2009 . Ecotoxicity and analysis of nanomaterials in the aquatic environment. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 393(1): 81-95.

Hymavathi, V. and Rao, L.M. 2000. Effect of sublethal concentration of lead on the Haematology and Biochemical Constituents of Channapunctatus. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 19: 1-5.

James, R. and Sampath, K., 1999. Effect of

the ion-exchanging agent, Zeolite, on reduction of cadmium toxicity: an experimental study on growth and elemental uptake in Heteropneustesfossilis (Bloch). Journal of Aquaculture in the Tropics, 62: 222-229.

Jenkins, F., Smith, J., Hajanna, B., Shameen, H., Umadevi, K., Sandhyra, V. and Madhavi, R., 2003. Effect of sublethal

concentration of endosulfan of hematological and serum biochemical parameters in the Carp (CyprinusCarpio ) Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 70:993-997.

khattak, I.U.D. and Hafeez, M.A., 1996.

Effect of malathionon blood parameters of fish, Cyprinion watsoni pak. Journal of Zoology, 28: 45-49.

Köprücü, S.Ş., Köprücü, K., Ural, M.Ş., İspir, Ü. and Pala, M., 2006. Acute

toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its effects on behavior and some hematological parameters of

(9)

159

fingerling European catfish (Silurusglanis

L.). Pesticide biochemistry and physiology,

86(2): 99-105.

Maheswaran, R., Devapaul, A.,

Muralidharan, S., Velmurugan, B. and Ignacimuthu, S., 2008. Haematological

studies of fresh water fish,

Clariasbatrachus (L.) exposed to mercuric

chloride. International Journal of Integrative Biology, 2(1): 49-54.

Mekkawy, I. A., Mahmoud, U.M. and Sayed, A.E.D.H., 2011. Effects of

4-nonylphenol on blood cells of the African catfish Clariasgariepinus (Burchell, 1822). Tissue and Cell, 43(4): 223-229.

Mikula, P., Mpdra, H., Nemethora, D. and Groch, L., 2008. LASSOMTX (Alachlor

92/. WlV ) on Hematological Inddices. Environmental Contamination and Toxicology, 81: 475-479.

Nafisi, M. and Soltani, M., 2008. Effect of

different dietary energy levels and feeding rates on growth and body composition of

fingerling rainbow trout

(Oncorhynchusmykiss), Iranian Journal ofFisheries Sciences,7(2s): 171-186.

Narain, A.S. and Srivastava, P.N., 1989.

Anemia in the Freshwater Teleost,

HeteropneustesFossilis, under the stress of

Environmental pollution. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 43(4): 627-634.

Nicula, M., Dumitrescu, G., Petculescu-Ciochină, L., Bănăţean-Dunea, I., Marcu, A., Tăpălagă, I. and Lunca, M., 2013.

Subsequent Study Regarding some

Histopathological Tissue Changes Related to EDTA Experimental Exposure in Prussian Carp (CarassiusGibelio). Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 46(1): 265-272.

Oh, H.S., Lee. S.K., Kim, Y.H. and Roh, J.K., 1991. Mechanism of selective toxicity

of diazinon to killfish(Oryziaslatipes) and loach (Misgurnusanguillicaudatus). Aquatic Toxicology and Risk Assesment, 14: 343-353.

Ololade, I.A. and Oginni, O., 2010. Toxic

stress and hematological effects of nickel on African catfish,Clariasgariepinus, Fingerlings. Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 22: 14-19. Roy, N.K. 2002. Chemestery of Pesticides.

Indian agriculture. Research. 346 pp.

Sanchez-fortun, S. and Barahona, M.V., 2005. Comparative study on the environmental risk induced by several pyrethroids inestuarine and freshwater invertebrate organisms.Chemosphere, 59: 553-559

Saravanan, M., Prabhu Kumar, K. and Ramesh, M., 2011. Haematological and

biochemical Responses of Freshwater teleost fish Cyprinuscarpio (Actinopterygii: Cypriniformes) during acute and chronic sublethal exposure to lindane. Pesticide Biochemistry and Physiology, 100(3): 206-211.

Shah, S.L. and Altindag, A., 2004.

Hematological parameters of tench (Tincatinca L.) after acute and chronic exposure to lethal and sublethal mercury

(10)

160 treatments. Bulletin of Environmental

Contamination and Toxicology, 73(5): 911-918.

Svoboda, M., luskova, V., Drastichova, J. and Ilabek, V., 2001 . The effect of

Diazinon on Hematological Indices of Common Carp (CyprinusCarpio). ActaVeterinaria Brno, 70: 457-465

Svobodova, Z., luscova, V., Drastichova, J., Svoboda, M. and Zlabek, V., 2003. The

Effect of Deltamethrin on Hematological

Indices of Common Carp

(CyprinusCarpio). Actaveterinaria Brno, 72: 70-85.

Tavakol, M., 2007. Environmental impact

assessment of diazinon in rice fields (a Case Study on Amol Township Rice Fields), M.Sc. Thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(In Persian).

Vaseem, H. and Banerjee, T.K., 2012.

Toxicity analysis of effluent released during recovery of metals from polymetallic sea

nodules using fish

haematologicalparameters, In: The Functioning of Ecosystem. Edition: 1st, Chapter: 13, Publisher: INTECH, Rijeka, Croatia, pp. 249-260.

Zutshi, B., Prasad, S.R. and Nagaraja, R., 2010. Alteration in hematology of

Labeorohita under Stress of pollution from

Lakes of Bangalore, Karnataka, India. Environmental Monitoringand Assesment. 168(1-4): 11-19.

(11)

The effect of subacute concentrations of Butachlor herbicide on

some blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Mahmoud NafisiBahabadi*1; Shahram Dadgar2; Farahnaz Lakzaei2; Zhaleh Mohajeri3; Razieh Abdolahi1

*

nafisi@pgu.ir

1. Persian Gulf Research Institute, University of Persian Gulf, Bushehr, Iran

2. Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran

3. Islamic Azad University, Bushehr, Iran

Received: September 2015 Accepted: April 2016 Keywords: Rainbow trout, Oncorhynchusmykiss, Butachlor, Blood factors Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effect of Butachlor on some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 150 pieces of fish in five experimental groups (25, 50, 75, 100% dosage of LC50 and control) were exposed to various concentrations of the herbicide

Butachlor for 6 days and changes in the blood parameters were studied. At the end of experiment, there were significant difference (p <0.05) between experimental treatments in terms of their number of red and white blood cells, hemoglobin and hematocrit values. MCV, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration. The number of red and white blood cells, hemoglobin and hematocrit values decreased with increasing Butachlor concentration. Also MCH and MCHC showed decreasing trend by increasing percentage of Butachlor. These two factors as well as MCH were significantly different in control compared to the other treatments. Regarding MCV, an insightful difference was observed between control group and other groups. Increasing Butachlor concentration reduced every studied factor eloquently. Moreover, in every factor except WBC, there was a significant difference between low (25%, 50%) and high (75% , 100%)concentration of the Butachlor. Evidently, change in different blood factors of fish under the Butachlor toxin had cause a reduction in their protection system and mortality.

*

Corresponding author

Figure

Updating...

References