Molecular identification and evaluation of antibiotic resistance of coagulase negative Staphylococcus isolated from Neonatal Sepsis hospitalized at Gharazi Hospital in Sirjan, Kerman

Download (0)

Full text

(1)

* هدنسیون لوئسم : نامرک -زآ هاگشناد ا ملاسا د ی نامرک دحاو -هورگ می بورک ی ژولو ی -نفلت : 09131992639 ، E-mail: mj.soltani@yahoo.com

اسانش

یی

لوکلوم

ی

سررب و

ی

تنآ تمواقم

ی

کيتويب

ی

اه کوکوليفاتسا

ی

فنم زلاوگآوک

ی

رتسب نادزون و ناکدوک نوخ تنوفع زا هدش ادج

ی

رد هدش

ضرغ ناتسراميب

ی

ناجريس

،

امرک

ن

رف ارهز

زو

ناطلس داوج دمحم ،هدن

ی

دنوانب

ی

*

خ کباب ،

ی

هاوخر

م هورگ ی بورک ی ژولو ی ، ملاسا دازآ هاگشناد ی جریس دحاو نا ، نامرک ، ناریا . :تفایرد خیرات 1 / 1 / 95 خیرات شریذپ : 28 / 5 / 95 :همدقم تنوفع نوخ ( سیسپس ) یکی زا یدج نیرت یرامیب یاه ینوفع نادازون ناکدوک و تسا هک دناوت یم هوقلاب هدننک دیدهت تایح دشاب . رامآ قبط نامزاس ( یناهج تشادهب WHO یم ،) ناز گرم یرامیب نیا ریم و نادازون رد دودح 5 نویلیم لاس رد و دشاب یم 98 نیا زا % یاهروشک رد دادعت لاح رد هعسوت خر دهد یم ( 1 ) رد . لاح نادازون رضاح هب لاتبم یتپس یمس شخب یگرزب زا نارامیب یرتسب شخب رد نادازون لیکشت ار و دنهد یم یورین یناسنا هنیزه و ییلااب مه ار یبایزرا رظن زا یاه یصیخشت مه و هنیزه رظن زا یاه ینامرد صاصتخا دوخ دهد یم . نیاربانب ماجنا یتامادقا تهج رد یریگشیپ نیا زا یرامیب مهم رایسب .تسا هب یتروص هک لماوع رد زاسرطخ :هديکچ

:فده و هنيمز

سپس( نوخ تنوفع ي س ) ی ک ی دج زا ی رت ی ن ب ي رام ی اه ی نوفع ی هک تسا ناکدوکو نادازون م ی ب دناوت ه دهت هوقلاب روط ی هدننکد ح ي تا ا ماجنا زا فده .دشاب ی ن اسانش ،هعلاطم یی سررب و ی تمواقم تنآ ی ب ي تو ي ک ی اتسا في کوکول فنم زلاوگآوک ی اه تنوفع رد ی رتسب ناکدوک و نادزون نوخ ی ب رد هدش ي ناتسرام ضرغ ی س ي ناجر م ی دشاب .

شور

سررب

ی

:

ا رد ی ن صوت هعلاطم ي ف ی -عطقم ی ، دادعت 140 رتسب ناکدوک و نادازون هب طوبرم نوخ هنومن ی هدش شخب رد NICU پ رظن تحت دندوب نوخ تنوفع هب کوکشم هک لافطا شخب و روآ عمج ،لافطا صصختم کشز ی روآ عمج زا سپ .دش ی اه هنومن ی رطب رد نوخ ی اه ی تست ،نوخ تشک اه ی ب فلتخم ي شو ي م ي ا یی ، م ي بورک ی و لوکلوم ی ( PCR اسانش تهج ) یی وس لماع ی ه اه ی فاتسا ي کوکول فنم زلاوگاوک ی ساسح تست .دش ماجنا ي ت تنآ ی ب ي تو ي ک ی د شور طسوت ی کس د ی ف ي نژو معلاروتسد ساسا رب ل CLSI تفرگ ماجنا .

ی

هتفا

:اه

دادعت زا 140 ،نوخ هنومن 10 وس ی ه CoNS سررب اب هک دش ادج ی اه تشک ی اه هلول هب طوبرم ی واح ی EDTA ت و أ يی د لوکلوم ی هک دش صخشم 6 ادج ی ،ه پا فاتسا ي مرد ي د ی س م ی اتن .دنشاب ی ج زا راشتنا نومزآ زا لصاح د ی کس برک تست( ی -ب هک داد ناشن )رئا-ب ي رتش ی ن ساسح ي ت اموکنو هب ی س ي ن بوون و ي سو ي ن ب و ي رتش ی ن هب تمواقم رتفس ی ،نوسکا سکفس ي م تولافس و ي ن ا رد .دوب ی ن ن هعلاطم ي م ی وس زا ی ه ( اه 50 د )% ا ر ا ی تونف ي پ سازگا هب تمواقم يل ي ن اربانب و دندوب ی ن فاتسا ناونع هب ي سوکوکول پا ي مرد ي د ی س تم هب مواقم ی س يل ي ن ( MRSE دندش هتفرگ رظن رد ) .

تن

ي

هج

گ

ي

ر

ی

:

فاتسا ي کوکول فنم زلاوگاوک ی فاتسا( ي کوکول پا ي مرد ي س اش زا ) ی ع رت ی ن سپس ي س م بوسحم ی .دنوش ساسح ي ت لمع تعرس و PCR اسانش تهج یی ا ی ن رتکاب هنوگ ی ارش رد اه ی ط سناژروا ی فم ي د م ی دشاب . و هژا :یديلک یاه اسانش یی ، فاتسا ي سوکوکول اه ی فنم زلاوگآوک ی ، ،یکيتويب یتنآ تمواقم سپس ي س دازون ی .

(2)

نادازون رد ار یمس یتپس زورب ناردام و ییاسانش و هدرک فرطرب اب نآ ندومن ماگ اه یرثوم رد یریگشیپ نیا زا یرامیب ماجنا داد ( 2 ) یاهروشک رد . لاحرد هعسوت یرتکاب یاه مرگ تبثم عیاش نیرت لماوع هدننکداجیا یمیرتکاب دنتسه ناتسرامیب زا هدش بسک ( 6 -3 ). رد یتاعلاطم هک ام روشک رد ماجنا هدش تسا ، یرتکاب یاه مرگ یفنم عیاش نیرت لماع تنوفع یاه لایرتکاب یناتسرامیب شرازگ دنا هدش ( 9 -7 .) رد نادازون ناکدوک و ًلاومعم رد رثکا دراوم لماع ،سیسپس یرتکاب اه و زا هلمج کوکولیفاتسا زلاوگاوک یاه یفنم ( CoNS ) دنتسه ( 10 .) CoNS عیاش نیرت لماع یتپس یمس یناتسرامیب هب هژیو شخب رد یاه زا ناگدننک هدافتسا و هژیو تبقارم لخاد رتتاک یقورع سا ت ( 11 ) اه مسیناگرا نیا . یکی زا لماوع مهم تنوفع رد یاه یناتسرامیب رثکا هب هک دنتسه دنشاب یم مواقم دوجوم یاه کیتویب یتنآ ( 12 ). تمواقم یتنآ یکیتویب نایم رد کوکولیفاتسا رتشیب یفنم زلاوگاوک تسا یباستکا هب و فرصم یتنآ یاه کیتویب عیسو یفیطلا ددرگ یم طوبرم ( 13 .) و ( زارمیلپ ریجنز شنکا PCR شور کی ) تیساسح و یگژیو اب هک دشاب یم یصاصتخا یپیتونژ .دهد صیخشت ار ینوفع لماع تعرس هب دناوت یم لااب تیمها هب هجوت اب CoNS هجوت اب و لافطا و نادازون رد تنوفع رثکا هک نیا هب هب مسیناگرا نیا اب یقیقح یاه نوخ تشک یاه یرطب یگدولآ هابتشا یعیبط رولف ای و نیا هب هجوت اب و دنوش یم روصت ریم و گرم شهاک هک یتشادهب یاه همانرب مهم فادها زا یکی یدازون نارود هار و هدننکدعتسم لماوع نییعت اذل ،دشاب یم ینامرد یاه عقوم هب صیخشت نینچمه و تنوفع زورب زا یریگشیپ شهاک و نامرد رد یرثوم کمک دناوت یم ینوخ تنوفع هعلاطم ماجنا زا فده .دیامن نآ زا یشان ریم و گرم ییاسانش ،رضاح یلوکلوم کوکولیفاتسا زلاوگآوک یفنم و یسررب تمواقم یتنآ یکیتویب نآ اه رد تنوفع یاه نوخ نادزون و ناکدوک یرتسب هدش رد ناتسرامیب یضرغ دشاب یم ناجریس . شور سررب ی : نیا هعلاطم یفیصوت – یعطقم رد یط کی زاب ه ینامز 6 ههام ( زا یادتبا ریت تیاغل یاهتنا رذآ 1394 ) ماجنا دش . 140 هنومن نوخ زا نادازون هدش یرتسب ناکدوک و رد شخب NICU لافطا و هک کوکشم هب تنوفع نوخ دندوب ، رظن تحت کشزپ صصختم لیرتسا یاه یرطب رد ،لافطا یواح هک 50 نویزوفنا تراه نیرب تشک طیحم رتیل یلیم ( ثارب BHI دش یروآ عمج )ناملآ ،کرم( ) . زا کی ره زا نارامیب لاومعم ود ای هس راب تشک نوخ هتفرگ دش . هب ار نوخ تشک یاه یرطب نورد عیام طیحم یرادقم لصاوف 24 ، 48 و 72 راگآ نورد هب دعب هتفه کی و تعاس یواح(راد نوخ 5 نیزوئا ،)دنفسوگ نوخ % نلیتم ولب ( EMB ) س یگمه( راگآ تلاکش و ،کرم تکرش تخا تدم هب و هداد ژاساپ )ناملآ روشک 24 ات 48 رد تعاس یامد 37 دومن یراذگ هناخمرگ سویسلس هجرد دش ه . یاه تست زا هدافتسا اب هتفای دشر یاه ینلک ییاسانش سپس هب تیساسح ،زلاوگاوک ،زلااتاک ،مرگ یزیمآ گنر راگآ تلاس لوتینام طیحم یور رب دشر زین و نیسویبوون ( MSA تفرگ رارق یبایزرا دروم ) یارجا لحارم مامت رد . سیدیمردیپا سوکوکولیفاتسا زا هژورپ ATCC 25923 یکیتویب یتنآ تیساسح .دش هدافتسا تبثم لرتنک ناونع هب یور رب و کسید زا راشتنا شور زا هدافتسا اب اه هیوس ( راگآ نوتنیه رلوم طیحم MHA ،کرم تکرش تخاس( ) رب و )ناملآ روشک درادناتسا هسسوم لمعلاروتسد ساسا ( نیلاب و هاگشیامزآ CLSI یارب و ) 12 کسید هلمج زا فلتخم یکیتویب یتنآ : ،منپ یمیا ،میسکاتوفس ،نیتولافس ،نیلیسازگا مآ یسکومآ ،نیساکی ،نیلیس ،نیسیاماتنج ،نیسکلافس ،نیسیاموکناو ،نویسکایرتفس میسکفس و نیسویبوون یاه تکرش زا هدش هیهت( یایدم -)ناتسودنه دش ماجنا ( 13 ) . DNA هدافتسا اب زا تیک DNA نژانیس ( Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF ) جارختسا .دیدرگ شنکاو PCR نژ ییاسانش یارب یاه Se-fib و SPP ( IS431 ) یصاصتخا یاهرمیارپ زا هدافتسا اب لودج( دش ماجنا هرامش 1 ).

(3)

لودج هرامش 1 : هدش هدافتسا یاهرگزاغآ یديتوئلکونوگيلا یلاوت ( هعطق لوط bp ) رمیارپ یلاوت ( ʹ 3 ʹ→ 5 ) رظن دروم هعطق ريثکت زا فده 445bp F-5ʹ-AGGATGTTATCACTGTAGCC-3ʹ R-5ʹ -GATGTACAATGACAGTCAGG-3ʹ IS431 فلتخم یاه هنوگ ییاسانش CoNS 720bp F-5ʹ-AGTACAGAACCGTTATGCCTGGCT-3ʹ R-5ʹ -TGATGAGTCAATTCGTGCTCCCGT-3ʹ Se-fib سیديمرديپا سوکوکوليفاتسا ییاسانش شنکاو ،سپس PCR ییاهن مجح هب 25 رتیلورکیم لماش 5 زا رتیلورکیم PCR master mix5X ،نولکانیس( یواح )ناریا Taq DNA (0.08 U/µl) polymerase

، MgCl2(3mM) و dNTPs (0.4 mM) ، 5 / 0 زا رتیلورکیم کی ره تظلغ هب نژ ره یارب اهرمیارپ زا 8 / 0 ،رلاومورکیم 5 / 0 زا رتیلورکیم DNA ( وگلا ng 10 و ) 5 / 18 رتیلورکیم رلکیاسومرت تنایدارگ زا هدافتسا اب لیرتسا هزینوید بآ یارب )ناملآ ،فوردنپا( 35 نژ یارب .تفرگ ماجنا لکیس SPP ( IS431 ) یامد رد یگتشرساو ۀلحرم 94 هجرد تدم هب سوسیلس لحرم ،هقیقد کی ی ه رد اهرمیارپ لاصتا 5 / 49 لحرم و هقیقد کی تدم هب سوسیلس هجرد ی ه رد یزاس لیوط 72 هقیقد کی تدم هب سوسیلس هجرد .تفرگ ماجنا نینچمه ، نژ یارب se-fib و لحارم زین رد اهرمیارپ لاصتا هلحرم ءانثتسا هب هدش هتفگ یاه نامز 5 / 60 .تفرگ ماجنا سویسلس هجرد تلاوصحم ،نایاپ رد شنکاو PCR زراگآ لژ رد 5 / 1 مویدیتا یواح دصرد ( دیامورب 0.5 µg/ml زا هدافتسا اب و دیدرگ زروفورتکلا ) هاگتسد GelDoc دیدرگ تبث . :اه هتفای زا 140 دازون کدوک و ،هعلاطم دروم 59 ( 1 / 42 و رتخد رفن )% 81 ( 8 / 57 دندوب رسپ زین رفن )% دلوت هک 93 ( رفن 4 / 66 نآ زا )% نیرازس تروص هب اه یقبام 47 دروم ( 5 / 33 نامیاز هارمه هب )% یعیبط دوب . نیا نادازون انب رب صیخشت ناکشزپ صصختم لافطا و نادازون هب تلع نتشاد میلاع سیسپس رد شخب نادازون هدش یرتسب دندوب لودج( هرامش 2 ). لودج هرامش 2 : هعلاطم دروم تيعمج کيفارگومد تاعلاطا زو رب( ن بسح )مرگ وليک 2 -1 وليک 9 دروم 3 -2 وليک 46 دروم 4 -3 وليک 34 دروم 5 -4 وليک 10 دروم 6 -5 وليک 8 دروم 10 -6 وليک 16 دروم 20 -10 وليک 17 دروم 30 -20 وليک 2 دروم میلاع عاونا راميب ینيلاب لاح حرش( )ناراميب هلان ندرک ( )گنيتنارگ 18 دروم ینومونپ 14 دروم )ناقری ای یدرز( رتکیا 6 دروم سران ندوب 9 دروم هنپآ 2 دروم لاهسا غارفتسا و 8 دروم گنیديفروپ 11 دروم یسفنت سرتسید 10 دروم هارمهزولگيش بت اب 3 دروم باهتلا یوافنل ددغ 2 دروم یسکارتوتنپ 1 دروم یب یلاح 1 دروم تيلولس جنرآ وناز و 2 دروم ازناولفنآ 1 دروم یمسلاگوپیاه 2 دروم تیزونيس 2 دروم علب مسج یجراخ 1 دروم لخاد دشر شهاک یمحر 1 دروم هلبآ ناغرم 1 دروم لاکينولگ 1 دروم یمنآ 1 دروم تنوفع یراردا 2 دروم دردولگ 3 دروم تباید یگلماح 2 دروم یگراپ هسيک یموينومآ 1 دروم سيسپس 3 دروم بت 32 دروم دارفا نس دروم هعلاطم کی هزور ات 40 هزور 75 دروم کی هلاس 16 دروم راوخريش 45 هزور ات 5 / 1 هلاس 33 دروم 9 -2 هلاس 32 دروم

(4)

شیپ هعلاطم رد عومجم زا ور 140 نوخ هنومن دادعت ،هدش ذخا 10 ( 1 / 7 کوکولیفاتسا هیادج )% ب نوخ تشک رد یفنم زلاوگاوک ه دمآ تسد هک 6 دروم ( 60 دازون( رتخد )% 45 ،هزور 54 راوخریش ،هزور 9 ،ههام 6 ،ههام 14 و ههام 2 و لاس 5 / 0 اب هک دندوب ،یمنآ ،لاهسا ،یسفنت لکشم ،وناز هیحان تیلولس میلاع نیا ردام نامیاز عون .دندوب هدش یرتسب بت و ینومونپ نارتخد 4 ( دروم 6 / 66 و یعیبط )% 2 دروم ( 3 / 33 )% نینچمه .دوب نیرازس 4 دروم ( 40 رد هک ینارسپ زا )% نآ نوخ تشک راگآ دلاب دوجو رظن زا اه CoNS تبثم نادازون نیا هک دوب هدش 28 ،هزور کی ،هزور 56 ،هزور راوخریش 6 ،ینومونپ ؛لیبق زا یمیلاع اب هک دندوب ههام نیا ردام نامیاز عون .دندوب هدش یرتسب بت و گنیتنارگ ،نارسپ 3 دروم ( 75 دروم کی و نیرازس )% ( 25 )% نآ نزو و دوب یعیبط اه 4 ،مرگولیک 2 ،مرگولیک 3 و مرگولیک 5 / 0 و مرگولیک 8 دوب مرگولیک ؛ نینچمه 22 ( 7 / 15 یواح یاه هلول زا نوخ هنومن )% EDTA و تشک جیاتن هک تفرگ رایتخا رد یسررب تهج PCR اه هنومن نیا 6 ( هیادج 3 / 27 وکولیفاتسا )% سوک زا راشتنا نومزآ زا لصاح جیاتن .دوب سیدیمردیپا یبرک تست( کسید -نیرتشیب هک داد ناشن )رئاب تیساسح هب نیسیاموکنو نیرتشیب و دوب نیسویبوون و تمواقم هب شرازگ نیتولافس و میسکفس ،نوسکایرتفس لودج( دش هرامش 3 .) لودج هرامش 3 : یکيتويب یتنآ تيساسح تست جیاتن هجيتن کيتويب یتنآ شیامزآ ( مواقم R ) ( ساسح همين I ) ( ساسح S ) ( نيتولافس CF ) 4 ( 6 / 66 )% 1 ( 6 / 16 )% 1 ( 6 / 16 )% ( ميسکاتوفس CTX ) 2 ( 3 / 33 )% -4 ( 6 / 66 )% ( نيسیاموکناو V ) 0 0 6 ( 100 )% ( نويسکایرتفس CRO ) 1 ( 6 / 16 )% -5 ( 3 / 83 )% ( نيليسازگا OX ) 3 ( 50 )% -3 ( 50 )% ( نيساکيمآ AN ) 1 ( 6 / 16 )% 1 ( 6 / 16 )% 4 ( 6 / 66 )% ( نيليس یسکومآ AM ) 3 ( 50 )% 1 ( 6 / 16 )% 2 ( 3 / 33 )% ( نيسکلافس CN ) 4 ( 6 / 66 )% -2 ( 3 / 33 )% نيسیاماتنج (GM) 1 ( 6 / 16 )% -5 ( 3 / 83 )% ميسکفس (CFM) 4 ( 6 / 66 )% 1 ( 6 / 16 )% 1 ( 6 / 16 )% نيسويبوون (N) 0 0 6 ( 100 )% نیا رد ( اه هیوس زا یمین هعلاطم 50 د )% یارا اقم پیتونف ناونع هب نیاربانب و دندوب نیلیسازگا هب تمو نیلیس یتم هب مواقم سیدیمردیپا سوکوکولیفاتسا ( MRSE ت جیاتن .دندش هتفرگ رظن رد ) أ تست یدیی یمامت رد هک دومن تابثا یلوکلوم 10 هلوزیا CoNS و 6 سیدیمردیپا سوکوکولیفاتسا هیادج 3 رتخد و 3 رسپ نیا زا یشان یمیرتکاب هب لاتبم دندوب مسیناگرا ( نارتخد : دازون 40 ،هزور 45 هزور و 1 لاس و 5 / 0 اب هک دندوب میلاع بت لکشم و یسفنت جنشت و یرتسب هدش دندوب . عون نامیاز ناردام نآ ره اه 3 نیرازس نزو و نآ اه 2 ،مرگولیک 3 و مرگولیک 12 دوب مرگولیک ) ( دازون :نارسپ 1 ،هزور 5 ههام و 1 هلاس یلاع اب هک م گنیتنارگ جنشت ،)یرارقرب( لاهسا و یرتسب هدش دندوب . عون نامیاز ناردام نآ نیرازس زین اه نزو و دوب نآ اه 5 / 2 ،مرگولیک 9 و مرگولیک 11 دوب مرگولیک . و رچلاک دلاب هجیتن PCR رد 2 دازون تبثم سیدیمردیپا فاتسا یارب رتخد و رسپ

(5)

.دوب رتخد دازون نیا 45 عون ،هزور نامیاز ،نیرازس ردام نزو 14 تلع و مرگولیک یرتسب ینومونپ نآ دوب . نیا زین رسپ دازون 1 عون ،هزور نامیاز نزو اب نیرازس ردام دودح 5 / 2 میلاع و مرگولیک یرتسب گنیتنارگ ( هلان ندرک ) تاعطق ریثکت زا لصاح جیاتن .دوب IS431 و se-fib رد ریوصت ش هرام 1 و 2 تسا هدش هداد ناشن . وصت ری هرامش 1 : ریوصت لژ زروفورتکا IS431 رد 5 یباختنا هلوزیا زا تمس پچ هب بیترت نوتس M : رکرام

bp 100 DNA pulse marker ( ،نژانیس ناریا ) و نوتس تبثم : لرتنک تبثم ( فاتسا سیدیمردیپا ATCC25923 ) و نوتس 5 -1 ینلک یاه دشر هدرک و ییاسانش هدش هب ناونع CoNS زا نارامیب و س نوت یفنم : لرتنک یفنم ( کنلاب .) ریوصت هرامش 2 : ریوصت لژ زروفورتکا se-fib رد 5 یباختنا هلوزیا زا تمس پچ هب بیترت نوتس M : رکرام

bp100 DNA pulse marker ( ،نژانیس ناریا ) و نوتس تبثم : لرتنک تبثم ( فاتسا سیدیمردیپا ATCC25923 ) و نوتس 5 -1 ینلک یاه هب هدش ییاسانش فاتسا ناونع سیدیمردیپا زا نارامیب و نوتس یفنم : لرتنک یفنم ( کنلاب ). ثحب : نوخ تنوفع )سیسپس( یدج زا یکی نیرت یرامیب دناوت یم هک تسا لافطا و نادازون ینوفع یاه تسا نکمم سیسپس .دشاب تایح هدننک دیدهت هوقلاب و تبثم مرگ یاه مسیناگراورکیم زا یعیسو فیط طسوت یفنم مرگ زا دناوت یم هک دوش داجیا اه چراق و کیتپس کوش ات تملاع نودب یعضوم تنوفع کی ( دشاب ریغتم 15،14 .) لماوع یاهروتکاف لماش تنوفع هدننک نییعت هدافتسا ،یلبق یمجاهت یاه شور ،نابزیم هب طوبرم نارامیب اب هجاوم و اه کیتویب یتنآ زا هدافتسا ،رتتاکزا اهروتکاف .دشاب یم رگید لماش نابزیم هب طوبرم ی وس ،اضعا درکلمع للاتخا ،تسوپ هب بیسآ ء و هیذغت یرامیب مه یاه یشوخان ای یا هنیمز یاه .دشاب یم نامز یرامیب نامرد و اه دهد یم رییغت ار ینمیا هک ییاه شیب ( دنتسه تنوفع زاس هنیمز همه زا 16 عافد اهرتتاک .) یم رود ار نابزیم یکیناکم سد و دننز هب میقتسم یسرت ثعاب دنناوت یم و دیامن یم مهارف ار لیرتسا یحاون تنوفع ( دنوش )یمگنوف و یمیرتکاب( کیمتسیس یاه 17 .) للع زا یکی نانچمه )دیدش سیسپس( نوخ تنوفع رب رد ار یدایز یلم هنیزه و تسا ناکدوک رد گرم ( دریگ یم 14 ، 18 کوکولیفاتسا عقاو رد .) زلاوگاوک یاه یفنم نژوتاپ ناونع هب رد مهم یاه تنوفع یناتسرامیب یاه ( دنتسه حرطم 19 سیدیمردیپا سوکوکولیفاتسا .) یرتکاب زلاوگاوک و تبثم مرگ رولف هیلوا روط هب هک تسا یفنم لاسنماک یرتکاب ناونع هب و ناسنا ملاس تسوپ لامرن لاس رد .دشاب یم لماع ناونع هب یرتکاب نیا ریخا یاه تنوفع عیاش ( تسا هدش حرطم یناتسرامیب یاه 20 .) سوکوکولیفاتسا سرپاسونومیا نارامیب رد سیدیمردیپا ناتسرامیب رد ینلاوط تدم هب هک ینارامیب و یرتسب اه دنوش یم ، نیب رد و دراد یرتشیب ییاز یرامیب یفنم زلاوگاوک یاه کوکولیفاتسا 92 -74 زا دراوم % تنوفع وخ هب ار ناتسرامیب رد نوخ یاه صاصتخا د دهد یم ( 22،21 تلاخد ملیفویب دیلوت رد یرتکاب نیا .)

(6)

تناش و رتتاک هب یتحار هب و دراد هب و دبسچ یم اه یبورکیمدض لماوع تارثا زا ار دوخ مسیناکم نیا هطساو یم ظفح ( دنک 23 رضاح هعلاطم رد .) ، نیرتشیب تیساسح هب تمواقم نیرتشیب زین و نیسیاماتنج و نیسیاموکنو هب رد هک یا هعلاطم رد .دوب نیلیسازگا و نوسکایرتفس دش ماجنا هیکرت روشک ، زلاوگاوک یاه کوکولیفاتسا مرگ یاه هیوس نیرت عیاش ناونع هب سوئروا و یفنم ناونع هب ازونیژورئآ سانومودوس و لایسبلک و تبثم یشهوژپ رد .دندش هتخانش بلاغ یفنم مرگ یاه هیوس دش ماجنا دنه روشک رد ، ا یفنم زلاوگاوک کوکولیفاتس مسیناگرا سوئروا و و لایسبلک و تبثم مرگ بلاغ یاه مسیناگرا رتکابورتنا نیرتشیب .دندوب یفنم مرگ عیاش یاه و نیسیاموکناو هب تبثم مرگ یاه هیوس تیساسح و نیساسکولفورپیس هب یفنم مرگ یاه هیوس نیرتمک و نیلیس ینپ هب تبثم مرگ یاه هیوس تیساسح س .تسا هدش شرازگ نیلیس یپمآ هب یفنم مرگ یاه هیو یازرطخ لماوع زین ندوب سران و دلوت نیح یسکفیسآ ( دندوب شهوژپ نیا رد نادازون نوخ تنوفع یلصا 24 .) ،کیزکم یاهروشک رد هک یهباشم تاعلاطم ساسا زیربت رهش رد ناریا و هیرجین ،ناتسبرع ،ناتسکاپ ،ایلارتسا ماجنا فاتسا ،تفریذپ مسیناگرا یفنم زلاوگاوک کوکولی ناونع هب سانومودوس و لایسبلک و تبثم مرگ یلصا رد نوخ تنوفع ببسم یفنم مرگ عیاش مسیناگرا هدافتسا تاعلاطم نیا رثکا رد .دندیدرگ یفرعم نادازون نامرد زا تبقارم شخب رد یمجاهت یاه هژیو یاه زا ناتسرامیب رد یرتسب تدم لوط شیازفا و نادازون کوکولیفاتسا اب نوخ تنوفع هدننکدعاسم للع تسا هدوب یفنم زلاوگاوک ( 25 .) عیاش مه نملاک طسوت هدش ماجنا هعلاطم رد نیرت مسیناگراورکیم زلاوگاوک کوکولیفاتسا هدش ادج یاه ب کوکوتپرتسا و سوئروا کوکولیفاتسا و یفنم کیتیلومهات ،زیربت رد زین یعیفش طسوت هدش ماجنا هعلاطم رد .دندوب عویش اب یتیروچام هرپ یا هنیمز لماع نیرتشیب 3 / 43 % داجیا رد یددعتم یبورکیم یاز یرامیب لماوع .دوب رد هچرگا .دنشاب یم لیخد نادازون نوخ تنوفع رد زین و هتشذگ تاعلاطم یرتکاب هتفرشیپ یاهروشک یاه نم مرگ هدش شرازگ نوخ تنوفع لماع نیرت عیاش یف رد اما کوکولیفاتسا شقن ریخا تاعلاطم زا یرایسب تنوفع ببسم یلصا لماع ناونع هب یفنم زلاوگاوک ت نادازون نوخ أ ( تسا هدش دیی 26 ، 27 یاه ههد رد .) نیشیپ ، هابتشا هب هشیمه ار یفنم زلاوگاوک کوکولیفاتسا دنتشادنپ یم تشک طیحم یگدولآ ، د رد هک یلاح ر رضاح نامز ، عیاش تسا یناتسرامیب یمیرتکاب لماع نیرت ًاصوصخ تبقارم شخب و نادازون و ناکدوک رد یاه و اهرتتاک زا هدافتسا هک هژیو یعونصم لیاسو و اهزتورپ ( تسا جیار 28 رضاح هعلاطم رد .) ، عیاش تلع نیرت یفنم زلاوگاوک نادازون و ناکدوک رد یمیرتکاب ولیفاتسا( و اینرف هعلاطم اب هک دوب )سیدیمردیپا کوک تشاد تقباطم ناراکمه و یمشاه ، جیاتن اب یلو هک درادن یناوخمه فیرش و فوعشم و سانش قح رد اه هسایرتکابورتنا هک دشاب لیلد نیا هب دناوت یم نآ هعلاطم عیاش اه دندوب لماوع نیرت . هجيتن یريگ : فاتسا ی کوکول فنم زلاوگاوک ی اتسا( فی کوکول پا ی مرد ی س اش زا ) ی ع رت ی ن رتکاب لماوع ی م ی ب ی ناتسرام ی و ًاصوصخ نوخ تنوفع .تسا نادازون و ناکدوک رد ساسح ی ت لمع تعرس و PCR اسانش تهج یی ا ی ن هنوگ رتکاب ی ارش رد اه ی ط سناژروا ی فم ی د م ی دشاب . رکشت و ینادردق : ای ن تمسق هلاقم ی اپ زا ی نا همان ی سانشراک ی دشرا می بورک ی ژولو ی م ی رات رد هک دشاب ی خ 15 / 2 / 1394 رد ملاسا دازآ هاگشناد ی س ی ناجر هرامش اب ی 348217023023 هب وصت ی ب سر ی هد ون .تسا ی ناگدنس مزلا دوخ رب هلاقم م ی شخب مرتحم لنسرپ و ناراکمه زا هک دنناد می بورک ی ژولو ی ملاسا دازآ هاگشناد ی س دحاو ی ناجر دقت ی ر امن رکشت و ی دن .

(7)

انم :عب

1. Mohammed D, El Seifi OS. Bacterial nosocomial infections in neonatal intensive care unit, Zagazig University Hospital, Egypt. Egypt Pediatr Assoc Gaz. 2014; 62(3): 72-9.

2. Dasgupta S, Das S, Chawan NS, Hazra A. Nosocomial infections in the intensive care unit: Incidence, risk factors, outcome and associated pathogens in a public tertiary teaching hospital of Eastern India. Indian J Crit Care Med. 2015; 19(1): 14-20.

3. Christina N, Ioanna P, George L, Konstantinos T, Georgios S. Risk Factors for Nosocomial Infections in Neonatal Intensive Care Units (NICU). Health Sci J. 2015; 9(2:9): 1-6.

4. Usha M, Shwetha D, Vishwanath G. Speciation of coagulase negative Staphylococcal isolates from clinically significant specimens and their antibiogram. Indian J Pathol Microbiol. 2013; 56(3): 258.

5. Pawar A, Raut A, Kalrao V, Jacob J, Godha I, Thomas R. Etiology and clinical outcomes of neonatal and pediatric sepsis. Arch Ped Infect Dis. 2016; 4(2); 66-9.

6. Sohn AH, Garrett DO, Sinkowitz-Cochran RL, Grohskopf LA, Levine GL, Stover BH, et al. Prevalence of nosocomial infections in neonatal intensive care unit patients: Results from the first national point-prevalence survey. J Pediatr. 2001; 139(6): 821-7.

7. Salamati P, Rahbarimanesh AA, Yunesian M, Naseri M. Neonatal nosocomial infections in Bahrami Children Hospital. Indian J Pediatr. 2006; 73(3): 197-200.

8. Stover BH, Shulman ST, Bratcher DF, Brady MT, Levine GL, Jarvis WR, et al. Nosocomial infection rates in US children's hospitals' neonatal and pediatric intensive care units. Am J Infect Control. 2001; 29(3): 152-7.

9. Ghotbi F, Raghib Motlagh M, Valaei N. Nosocomial sepsis in NICU department in Taleghani Hospital. J Shaheed Beheshti. Univ Med Sci. 2005; 29(4): 313-7.

10. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB: Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2014: 861-867.

11. Martin MA, Silverman HJ. Gram-negative sepsis and the adult respiratory distress syndrome. Clin Infect Dis. 1992; 14(6): 1213-28.

12. Swartz MN. Use of antimicrobial agents and drug resistance. N Engl J Med. 1997; 337(7): 491-2.

13. Van der Zwet WC, Kaiser AM, van Elburg RM, Berkhof J, Fetter WP, Parlevliet GA, et al. Nosocomial infections in a Dutch neonatal intensive care unit: Surveillance study with definitions for infection specifically adapted for neonates. J Hosp Infect. 2005; 61(4): 300-11.

14. Kaplan SL, Vallejo JG. Systemic infectious disease. In: Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, editors. Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: PA: Saunders Elsevier; 2010: 837.

15. Palazzi DL, Klein JO, Baker GJ. Bacterial sepsis and meningitis. In: Remington JS, Klein Jo, Wilson CB. Infectious disease of the Fetus and newborn infant. 6th ed. Philadelphia: Elsevier and Saunders; 2006: 247-296.

16. Burke JP. Infection control : A problem for patient safety. N Engl J Med. 2003; 348(7): 651-6. 17. Nowak JE, Brilli RJ, Lake MR, Sparling KW, Butcher J, Schulte M, et al. Reducing catheter-associated bloodstream infections in the pediatric intensive care unit: Business case for quality improvement. Pediatr Crit Care Med. 2010; 11(5): 579-87.

18. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BM. Nelson textbook of pediatrics: Elsevier Health Sciences; 2007.

19. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey and scoott’s: Diagnostic microbiology. 11th ed. USA: Mosby Inc, 2002: 250-81.

(8)

20. Lim SM, Webb SA. Nosocomial bacterial infections in Intensive Care Units. I: Organisms and mechanisms of antibiotic resistance. Anaesthesia. 2005; 60(9): 887-902.

21. Ziebuhr W. Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis: emerging pathogens in nosocomial infections. Contrib Microbiol. 2001; 8: 102-7.

22. Howden BP, Davies JK, Johnson PD, Stinear TP, Grayson ML. Reduced vancomycin susceptibility in Staphylococcus aureus, including vancomycin-intermediate and heterogeneous vancomycin-intermediate strains: resistance mechanisms, laboratory detection, and clinical implications. Clin Microbiol Rev. 2010; 23(1): 99-139.

23. Bowker KE, Noel AR, MacGowan AP. Pharmacodynamics of dalbavancin studied in an in vitro pharmacokinetic system. J Antimicrob Chemother. 2006; 58(4): 802-5.

24. Nandi-Lozano ME, Perez-Delgadillo MA, Avila-Figueroa C. Bacteremia and pseudobacteremia caused by coagulase-negative Staphylococcus in children. Gac Med Mex. 2001; 137(2): 97-103. 25. Mokuolu AO, Jiya N, Adesiyun OO. Neonatal septicaemia in Ilorin: Bacterial pathogens and antibiotic sensitivity pattern. Afr J Med Med Sci. 2002; 31(2): 127-30.

26. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest. 1992; 101(6): 1644-55.

27. Chapman I, Stoll B. Nosocomial infection in the nursery. In: Taeusch HW, Ballard RA, Gleaso CA. Avery's Diseases of the Newborn. 8th ed. USA; Philadelphia: Saunders; 2004: 578-90. 28. Yousefi Mashouf R. Distribution of septicemia and drug susceptibility of bacteria to antibiotics, Hamedan, 1998-1999. Babol Univ Med Sci J. 2000: 4(2): 34-40.

(9)

Cite this article as: Forouzandeh Z, Soltani Banavandi MJ, Kheyrkhah B. Molecular identification and evaluation of antibiotic resistance of coagulase negative Staphylococcus isolated from Neonatal Sepsis hospitalized at Gharazi Hospital in Sirjan, Kerman. J Shahrekord Univ Med Sci. 2017; 19(1): 117-125.

*Corresponding author:

Microbiology Dept., Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, I.R Iran. Tel: 00989131992639, E-mail: mj.soltani@yahoo.com

Molecular identification and evaluation of antibiotic resistance of

coagulase negative Staphylococcus isolated from Neonatal Sepsis

hospitalized at Gharazi Hospital in Sirjan, Kerman

Forouzandeh Z, Soltani Banavandi MJ*, Kheyrkhah B

Microbiology Dept., Sirjan Branch, Islamic Azad University, Kerman, I.R. Iran. Received: 18/Nov/2014 Accepted: 26/Apr/2015

Background and aims: Sepsis is one of the serious infectious diseases in the neonates and infants that is potentially life threatening. The aim of the current study was to identify coagulase negative Staphylococcus and their antibiotic resistance patterns in Neonatal Sepsis in the neonates and infants hospitalized at Ghrazi Hospital, Sirjan.

Methods: In the cross-sectional study, 140 blood samples were obtained from neonates and infants hospitalized in a period of time from June to November 2015 in the Sirjan, Kerman and then evaluated based on many items such as: BC(blood culture)/sex/age/admission date/weight/type of birth/admission ward/clinical findings/predisposing factors. All of these informations were acquired from patients profile. All of the isolated S. epidermidis strains were confirmed by PCR. Antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. Results: of 140 blood samples, 10 CoNS strains were isolated. Evaluation of EDTA tube and molecular identification confirmed that 6 isolates were S. epidermidis. The results of disk diffusion test showed that most of them were susceptible to vancomycin and novobiocin and the most of them were resistance to cefixime, ceftriaxone and Cephalexin. In the work, half of strains (50%) were resistance to oxacillin. So, they were methicillin resistance S. epidermidis (MRSE).

Conclusion: Coagulase negative Staphylococcus (S. epidermidis) is most common cause of sepsis. The specificity and sensitivity of PCR for detection of this strains in the emergency condition was useful.

Keywords: Identify, Coagulase negative staphylococcus, Antibiotic resistance, Neonatal sepsis.

Figure

Updating...

References