This Is Our Story: The Yezidi Cultural Movement and the Processes of a Collective Identity Constructing among the Yezidis in Kurdistan and the Diaspora

113  Download (0)

Full text

(1)

לת תטיסרבינוא

-ביבא

ע חורה יעדמל הטלוקפה

"

ןיטנא ילאסו רטסל ש

הקירפאו ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל גוחה

"

ונלש רופיסה הז

"

:

יכילהתו תידיזאה תיתוברתה העונתה

םידיזאה ברקב תיביטקלוק תוהז תיינבה

תולגבו ןאתסדרוכב

ראותה תארקל רמג תדובעכ שגוה הז רוביח

"

ךמסומ

הטיסרבינוא

"

M.A.

לת תטיסרבינואב

-ביבא

ידי לע

רירב ןדיע

תייחנהב הנכוה הדובעה

פורפ

'

גנב הרפע

'

ו

רבמטפס

2009

(2)

םיניינעה ןכות

תודות ... ... ... ... ג יללכ םושיר קיתעתו ... ... ... ... ד אובמ ... ... ... ... 1 תרסה ןירותסמה ןמ הידיזאה ... ... ... 4 התישאר לש תדה תידיזאה המרופרהו לש חיש ' ידע ... ... 5 תדה תידיזאה הביבסב תיטסיאתונומה ... ... ... 8 םירואית לש םידיזאה ןדיעב ינרדומה ... ... ... 15 הידיזאה הירוטסיהב תינרדומה לש ןאתסדרוכ לשו קאריע ... ... 23 שוביג רדסה יתרבחה ידיזאה תישארמ ןדיעה ינאמסועה ... ... 23 םינאמרפה םיינאמסועה לש האמה עשתה -הרשע ... ... . 27 םידיזאה ןדיעב טדנמה יטירבה הכלממהו תיקאריעה ... ... 35 םידיזאה ימיב ןוטלש רטשמ תעבה ' ... ... ... 41 תושבגתה העונתה תיתוברתה תידיזאה ... ... ... 50 התושבגתה לש העונתה תיתוברתה תידיזאה תמקהו םיזכרמה םייתוברתה ... 50 טנרטניאה – יעצמא הלחנהה יזכרמה לש העונתה תיתוברתה תידיזאה ... ... 55 ןורכיז יביטקלוק ביטקלוקהו ידיזאה ... ... ... 59 התאצמה לש המוארט – תונחת המוארטב תיביטקלוקה תידיזאה ... ... 65 " ונא , םידיזאה , םישפחמ רחא ונתוהז " ... ... ... 80 היצזיטילופ לש םיזכרמה םייתוברתה – םויא לע העונתה תיתוברתה ? ... .... 81 " ימ ונחנא ? " – יטוביח תוהזה תידיזאה השדחה ... ... ... 85 םוכיס ... ... ... ... 96 חפסנ ... ... ... ... 99 יארמ םוקמ תונומתל ... ... ... ... 100 היפרגוילביב ... ... ... ... 101

(3)

תודות

ילש ידיזאה עסמה , וז הדובעב ופוסש , ךרא הפוקת הכורא , הפוצר אל םא םג , יל היה הכלהמבו םיבר םירקי םישנאב רזעהל גנועה , שגפיהל םיבידנ םיפוגמ הכימתב תוכזלו םידחוימ םישנא םע . זפב אלוסת אל םלוכ לש םתובידאו םתמורת , תרקוהו יתכרעה הנותנ םלוכלו יבילל הרקי איה דותה ילש ה . תדחוימ הרקוהל םייוארו םינושה הדובעה יבלשב דחוימ ןפואב יל ועייס םישנא המכ . תשדקומ הנושארבו שארב יתבוהא ירישל וז הדובע , ה היווחלו םייחל יתפתוש ידיזא ת , תופי םירופיצ םתס ויהי אל םלועל רבכ םיסווט הרובעבש ; לכ תא הגפס ןהב תוכוראה תועשה לע ינא יתגפסש המ , משש יגיגה תא הע י תאו ייתובשחמ ורתה לש םימי לעו תוצצ יתיא דחי , תובקעב ה רופיסה ידיזא , דימת תיפוסניא תונלבסב , תונידעב ה ואה תבשק ןזואו תכמות די ןתמבו תינייפ . פורפל ' גנב הרפע ' ו , הדובעה תחנמ , תונלבס לע תיפוסניאה ה , הּעדימ ילע העיפשהש לע םוצעה , לע דימת יתוא הפחדו הדדועש המידק , תומיכחמה תורעהה לע , ןושלל רהוצ יל החתפש רקיעב ךא תרשפאתמ התייה אל הדובעה לכ וידעלבש תיברעה ; דל " ינלבסהו דומצה יווילה לע ףרוצ הרימ ר לכ -ךכ הייחנהב ה תישיא ו היישעה יבלש לכב , ו ה אשונב יתיא דחי הבהאתהש לע ידיזא םיתעלו , גרב םישקה םיע , יליבשב םג ותוא הבהא ; פורפל ' תינתומ יתלבה הכימתה לע רסיז לייא , יוביגה , ו טלחומה ןומאה תונורחאה םינשה שולשמ עגר לכב , עיגהל יתייה לוכי אל םהידעלבש םירבד עסמה ףוסל . רשא הינמרגל העיסנה לש בידנה ןומימה לע ילארשיה עדמה דרשמלו הברנימ ןרקל יל הרשפא " רופתל תווצקה לכ תא " ה ןיינעה לע בורקמ דומעלו ידיזא . הירוטסיהל הברנימ ןוכמל הליהתל הנושארבו שארבו תינמרג , ויסה לע הינמרגל העיסנב ילרומהו יפסכה ע ; פורפל ' ג פיליפ ' ןגניטג תטיסרבינואב םיינאריא םידומילל ןוכמה תווצלו קורבניירק הינמרגב לעו הכימתה לע שמב שמתשהל יל ורשפאש ירקחמ םודיקל ותיירפסבו ןוכמה יבא . דל תדחוימ הדות " הייטנא ר דלו דנאלטדנו " ח ר ' חרמוע אנ ' עויסה לע ילא , תודידיהו הכימתה . ל ֹוה בּ גנש ֹור כּ א ותוכזבש ןיבהל יל רשפאתנ יתלבה תא ןבומ תודוא ה ידיזא םתדו ם . לע יה וליאכ ירובעב ץמאתהש מ ילש רקחמה ה םייחב הדיחיה ותרט , ו לע ש חריא ןבכ תובידנב יתוא -תיב . ל םג הדות דיעס דארומריפ ו ד " אנד אזרימ ר י י יתלבה הרזעהו חוריאה לע תורבח לעו םילדנ תיתימא . הינמרגב תידיזאה הליהקה ירבחל םג הדות : גח ריקפ לדב ' י , ודבע חלאס , ג ' רווה ןאמילס , מ ו ודאמ דאר , וסח ן ג ' ה רוו , תסברס ובא , ןאמאס ובא , םירחאו םהיתב תא ינפב וחתפש םביל תאו . דל םג הדות " ח ר ' ג ליל ' ידנ , ושר ודיס ילע , ח ' ילמוד רד לו םירבח םירחא יל ןמדזנ אלש ועייס רשאו שוגפל , שיא -ותלוכי תדימכו וכרדב שיא . דלו דובע םזאכ ריהוז טפושל םג הדות " ר הכימתהו דודיעה לע וראקופ הדילנ . יירוהל , רירב יבאו היסרמ , יתוחאל ןירי יחאלו ןרומ ועמשש , וארק , תתל דימת ועדיו ווח תכמות ףתכו הבוט הצע ; םיבר םירבחלו , הל ץוחמו לארשיב , ועדי אל םא םגש , םלוכ יתיא ורבע אשונה םע תונביהלו חתפתהל יל ורזעו ידיזאה עסמה תא . םלוכ , תידוחייה םכרדב , תא רתוי בוט ריכהל יל ועייסש תושדח תונבותו עדימ ומרת ה החתנלו תידיזאה היגוס ו ל וכז םה וי ת תובר וז הדובע לש התאצותב . תאז םע , ולפנש תויועט הדובעב , ולפנ םאב , לוכ ןה ן האלמה יתוירחא לע .

(4)

ו םושיר יללכ

קיתעת

תישאר , ןפואב יתרחב וז הדובעב עדומ תורוצב שמתשהל " םידיזא " ו -" הידיזא " , םיבתוכש יפכ ינב םמצע הליהקה ) םא םג םיתעל תונוש תויצאירוב לקתיהל ןתינ , תמגוד " ידזא " וא " ידזיא " ( , אלו " םידיזי " ו -" הידיזי " , גוהנש יפכ היה תויאפוריא תונושלבו תירבעב – לע ללוכ בתוכ ידי ומצע הלא תורוש – דע הנורחאל . תעבונ וזה הריחבה םימעט ינשמ : תישאר , הריחבה םשב בש ו הליהקה ינב םישמתשמ םמצעל , םשה לש תידוחייה תועמשמה תא רמשל ידכ הב שי רשקהב וב השענ ובש יתרבחה שומיש , ב תועמשמ תקצלו ולש תירוטסיהה תוהמ ; תינש , זכרמש הדובעב תידיזאה תיתוברתה העונתה אוה הלש ןוידה , תושעל אלש ןוכנ אל הז היהי תביתכ הרוצב שומיש ןפואב הליהקה לש המש וזה העונתהש המדיקו הדדוע המצע . תורחא הביתכ תורוצ םשה לש " ידיזא " הדובעב םימיוסמ תומוקמב עיפוהל תויושע , םלוא בתכנ ןהבש תורישי תואבומ ךותב קר םשה ב רוקמב תרחא הרוצ . ללככ , רפסב עבקנש יפכ תירבעל תיברעמ קיתעתה יללכ וז הדובעב וטקני " הביתכל ךירדמ יתה חרזמה יאשונב הקירפאו ןוכ " ש ןועמש תאמ ' ) השדח הרודהמ ; ביבא לת : הירוטסיהל גוחה הקירפאו ןוכיתה חרזמה לש , 2002 .( ןושארה עפומב , דוקינב תומוקמ תומשו םייטרפ תומש ועיפוי הנוש ןפוגבו אלמ , השגדה ךרוצל . רוצ תמייק םהבש םירקמב ה ו תלבוקמ תרכומ תומש תביתכל תירבעב יעדמה קיתעתה ןמ הנושה ליגרה – התוא יתפדעה ) המגוד : לא םוקמב קאריע -קארע ; םוקמב לוסומ לא -לצומ ; עב םוקמב דאדגב ' דאד (. םייטרפ תומשב , הטמשוה םימיוסמ םירקמב " לא -" העידיה תיברעה . ךכ , םשה לא ינאזראב בתכנ ינאזראב לא םשהו -קאריע בתכנ קארע . תה תע י מ ק הדובעב תועיפומה תורחא תופש – תיכרות , תידרוכ תילגנאו – אלו יטנופ היה קיודמ רשאכ וקתעות אל רזע תועונת . רוציעה תועצמאב תירבעל וקתעות תוידרוכ תויתוא ליבקמה ) המגודל ךכ : گ -ג ;' ڤ -ו ' / ב ;' پ -פ ' .( קויד לע הרימש ךרוצל , הרוצ התייה רשאכ שומישב היוצמה תידרוכ רידת לש םהיבתכב ידיזא ה תיברע הרוצ הלומלו ם םיבתכב הרוגש םייברעה , תידרוכה הרוצה הפדעוה , םיתעל םא םג םיבתוכ םישוע ידיזא הרוצב שומיש ם תיברעה ) המגוד : גנס םוקמב לאגנש ' רא .( הלאכ םירקמב , םיירגוסב היינשה הרוצה הניוצ ןושארה עפומב , הנבההו האירקה תלקה ךרוצל . יברע םרוקמש םייכרות תומשב , תיכרותה הרוצה הפדעוה ) המגודל – תע אלו ינאמסוע ' ינאמ ; טנת אלו תאמיזנת ' תאמי ; לא דבע אלו תימחלודבע -דימח .(

(5)

אובמ

ידיל ולפנש םיטסקט ינש הרקמב ידיזאה ןיינעב תונרקס ילצא וררוע . יאנותיע חוויד היה ןושארה לש ותיינפ לע יקאריעה טנמלרפה רבח , ידיזאה כּ ח ןארימא ' ייב ירי , תלשממ שארל קאריע , םיהארבא לא -ג ' ירפע , השקבב ולדחי טנמלרפה ירבחש םהירבד תא חותפלמ ב ה תרימא " ַ דיִוְעַת ' ה " תימאלסאה – " רוראה ןטשה ינפמ הסחמ םיהולאמ ינא שקבמ " ] דועא ' לא ןמ הללאב -לא ןאטיש -גר ' םי [ ; 1 תינמגרותמ לש רפס היה ינשה אבצב תירבה תוצרא , המש סמאיליו הלייק ) Kayla Williams ( , השילפה ךלהמב התדיחי םע העיגהש תנשב קאריעל תינקירמאה 2003 לאגנשב ידיזא רפכל . םידיזאה םע תוברה תוחישה ןמ תחאב םיאבה םירבדה הל ורמאנ הרפסב סמאיליו הדעיתש " : הקירמא תא םיבהוא ונחנא םתאש ןוויכ םימלסומ ןכ םג םיאנוש ונאו םימלסומ םיאנוש . םיצור ונחנאו םינקירמא םיבהוא ונחנא הז ללגב חצנל ןאכ ראשית הקירמאש . םתא – לארשי וא . םימלסומה ןמ ונילע ןגהל ליבשב . םהש ללגב וניתושנ תא םיפטוחו ונלש תיזה יצע תא םיתרוכ ." 2 יתיארשמ דימ וללה םיטסקטה תא יתשח יכ תבכרומ היגוס איה תידיזאה היגוסה , תיטילופ הניחבמ ןהו תיתד הניחבמ ןה . ועל הסינכה ב י יתקדצ המכ דע יל החיכוה רקחמה תרגסמב הרוקה , לש הקמועל עדומ יתייה אל המכ דע םג ךא תובכרומה . ה ידיזא ם םה הצובק ד ית תיסקודורטה ת , ישרושש םתד ק ו מד םי תותדל תויטסיאיתונומה םהו רמשמ י ם םילאוטיר םיקיתע תרגוסמו הרוגס תיתרבח תרגסמ ךותב . םוקמ ב אוה תיזכרמהו רתויב הלודגה תידיזאה הליהקה לש הבשומ כ ו ה ןאתסדר קאריע תי , יצחכ הבש םידיזא ןוילימ , ה פקומ םי הירבע לכמ ם תוא ןיועה ימלסומ בורב ם ב לש תויה וא םירפוכ ם כ הלא רזחש ו הב ם םאלסאה ןמ . וז הדובעב שקבא ןוחבל תיתרבחו תיתוברת העפות תללוחתמה ברקב םיעשתה תונש תיצחממ יהק ה תול א ידיז ם ב תיקאריעה ןאתסדרוכ , הליהקה בל , תויולגבו הפוריאב תונושה , שדח יביטקלוק ןורכיז תלחנהו השדח תידיזא תוהז תיינבה לש העפות . תדמוע הדובעה לש הזכרמב " תידיזיה תיתוברתה העונתה " , תעונת גג יתלב לש תימשר א םילאוטקלטניא םידיז םינורחאה םירושעה ינשב השבגתהש ו איה הלעמב הנושארה התרטמש רשא יתרבח םזינכמ לש ותריצי אה תוליהק ןיב תודיכל רציי םידיז ןקציו םינושה תומוקמב 1 צאיפ דעמ ,' " אאנ ' לא בלאטי יקארע בּ -ג ' לא ילואסמו ירפע -טפל םדעב הלוד ' לא -דיועת ' ה , " לא -לא קרש -טסוא , ןויליג 9753 , 11 טסוגואב 2005 . 2 Kayla Williams, Love My Rifle More Than You, (New York: W. W. Norton & Company, 2005),

(6)

ל דחא ביטקלוק . תוהזה ןדבוא ינפמ םינושה תומוקמב םידיזאה לע ןגהל רומא הז ביטקלוק ה ןורכיזו ימלסומה בורה םע תויושגנתה ינפמ ןכו רבע – יברעו ידרוכ – תדלומב , ןאתסדרוכ תיקאריעה , תוליהק לצא תיביטקלוקה הקיזה ןדבאו תידיזאה תוהזה ןדבא ינפמו אסיג דחמ םילוגה . תיתוברתה העונתה לש םילאוטקלטניאה תרגסמב םילעופ תפתושמ נבהל יי תוהז ת א תיביטקלוק השדח תידיז ותיינבהלו לש הליהקה ינבל ידוחיי ירוטסיה ביטרנ ה ידיזא ת , לדבנה םיעבשה תונשל דע םידיזיה ברקב םייטננימודה ויה רשא יברעה וא ידרוכה םיביטרנה ןמ . ריצה הז ביטרנ לש יזכרמה , םישדחה םיירוטסיהה םיסותימהו םילמסה תכרעמ לש םג ומכ , ביבס בוסנ יזאה הליהקה התווחש גרההו תופידרה תמוארט תיקאריעה ןאתסדרוכב תיד ב םינשה תואמ תונורחאה . תידימתה הנכסהו הפידרה תשוחתו וזה המוארטה ןורכיז ויה ןורכיזב דואמ םיחכונ רוסמבו יממעה ו ידיזאה ת ו בטיה םירכומ םהו ת כל אה ל םידיז . אלפ ןיא , אופא , העונתהש םתוא המתר תיתוברתה ב דוסי ינבאכ שדחה ןורכיזה תיינבה . דחוימ שגד םישל שקבא לע יכרד ידוחייה הלועפה תו לעו תידיזיה תיתוברתה העונתה לש רומשה ידוחייה דיקפתה תידיזאה העונתה לש הלחנהה ינונגנמל – תוברתה יזכרמ , םינומאה יטקלוקה שוביג תכאלמ לעו שדחה ביטרנה לש הלחנההו החצנהה תכאלמ לע לעופב ב ; ו ירתא טנרטניאה אה ידיז םי – סמבו םתועצמאבש םתרג להנתמ דיזאה ןורכיזה חיש י . דיקפת טנרטניאל וז הדובעב דחוימ , רקחמה אשומ תא קר אל הווהמ אוה ןכש , רוקמה תא םג םא יכ לש יזכרמה תורוקמה ןמ םידיזא םילאוטקלטניא ידיב םיבותכה " תיתוברתה העונתה ." יכ איה תמא תורוקמ םינווקמ , וז הדובעב םיעיפומה הלא גוסמ , םיביצמ יעב תו לשו תוּיערא לש תורורב ישוק בתוכה רחא תוקחתהל . תא ה רותפל יחוכב הלעש הווקמ ינא וללה תויעב , תיקלח ולו , תועצמאב ןויצ דעומ נורחאה הייפצה הינמרגל רקחמ תעיסנ תועצמאבו טנרטניאב םייטנוולרה םידומעב ה ידיב העייסש עדוותהל םירמאמה יבתוכמ תצקמל " םינומלאה " רטניאה ירתאב םיידיזאה טנ . םע תאז , תויביטקייבואה תויעבה ףרח יכ המדנ , שדחה ידיזאה חישב טנרטניאה לש ותויזכרמ לשב יוטיבה ותויה לשבו רתויב קהבומה ל תידיזאה תיתוברתה העונת , תבצינה ה זכרמב מ רקח , ול ןיא הצצה רשפאמ אוהו ףילחת תקתרמ ירמוחל םלגה ןורכיזה יושע םהמש יביטקלוקה . רה קרפה תאו תידיזאה תדה לש התוחתפתה תאו התישאר תא רקוס הדובעב ןושא הביבסש יטסיאיתונומה םלועה םע םינושארה היעגמ . קרפה ךרוא לכל ורזשנ תובר תואבומ ה רשא םידיזאה לע ובתכנש םיחווידו םירקחממ נ הבש ךרדה לע הבר העפשה תולעב וי וספת יברעמה םלועבו םאלסאה םלועב םידיזאה , קהש רבד תידיזאה תימצעה הייארה לע םג ןיר . קרפה

(7)

תינאמסועה הירפמיאה ןוטלשל תונורחאה םינשה האמב הליהקה לש הירוטסיהה תא חתנמ ינשה םירשעה האמה ףוסל דעו קאריעב . ףצרב תויזכרמה תונחתה תא םלוכ םיווהמ קרפב םיעוריאה תידיזאה הליהקה לש תומוארטה . וברתה העונתה תא גיצמ ישילשה קרפה תידיזאה תית , תא התלועפ יכרד תאו היתורטמ . תידיזאה העדותב תיביטקלוקה המוארטה תיינבה תא חתנא קרפב לש דיכלו ךורא ףצרכ " תונחת " הלחנההו היינבהה תולועפ ירוחאמש לנויצרה תאו . יעיברה קרפה התוהדזהו הליהקה לש תימצעה הרדגהה אשונב ידיזאה חישה לש ותוחתפתהל היח המגוד איבמ םידיזאה לש תימצעה הייארה לע המוארטה חיש תעפשהלו תימואלה .

(8)

ה ןמ ןירותסמה תרסה

ידיזא

ה

ה תדה ידיזא ת , תד תיסקודורטה ו םיידוס תונומאו םיגהנמ תלעב םיידוחייו , ה הליהקהו ידיזא ת תרגתסמהו תדדובתמה מ םינשה ךשמ ויה יב םימרוגה ן םיקתרמה םיירותסמהו ב הימטופוסמ בו וז הביס לש ולעו וצצ ירופיס םינשה ךשמ -ו םידב םיסותימ ריבכמל תודוא ה ידיזא ם ו םתד . טועימ ה אשונב םירקחמ , תונורחאה םינשה דע תוחפה לכל , יושע קפסל יקלח רבסה ישוקל ןתמב ל רבסה ה תדה לש םינוש םיטביה ידיזא ת , ךא רבסה אל יאדווב לפרעלו תועדה יקוליחל קפסמ םיפפואה טעמכ היתודוא טרפ לכ . םיכרדב ושרופ הלש הווההו הליהקה לש הירוטסיההש תויה רבחמה לש ותייטהל וא ותייטנל ףופכבו תונוש , אל לקתיהל ענמנה ןמ םויכ םג תודגאב ש דבא חלכה ןהילע ה תודוא ידיזא ם , ש רחאל םינש םג וה יכ המדנ וכרפ . ה הליהקה ידיזא ת הזמ הז םיקחורמו םיבחרנ םייפרגואיג םירוזא ינפ לע הסורפ ןיב םיקלחנה תונידמ המכ לש ןחטש כ םויכ הנומו תואמ עבש םלועה יבחרב שיא ףלא . ןייצל יואר , ע תאז ם , תוידיזא תוליהק תומייק ןהב תונידמה ןמ תחא ףאב אצמנב םניא םיקיודמ םירפסמ יכ ךכיפלו , ובמ ןאכ אבומה ללוכה רפסמה ןתינה לככ םיבר תורוקממ עדימ תובלצהו תוכרעה לע סס רתוי ןטק וא לודג תויהל יושעו . בל -בל לש ה ה הליהקה ידיזא קאריעב ןכוש ת , םירפכבו תורייעב ה ס ו בב תא םי ב שדקמה ַ ל ִ לא ש חיש רוזאבש ' ןא , כ םישימח ןופצמ םירטמוליק ריעל חרזמ וסומ ל . ה הליהק ה ג הלוד תיקאריעה ןאתסדרוכב רתויב , ללכב םלועבו , מ היוצ ב ה תוביבס ריע ִ ש ְנ ַ ג לא ו לאגנש רה רוזאב ) תיברעה הרוצב – ַ ג ' ַ בּ ִ ס ל ְנ ַ ג ' רא (. לש םיכמסומ םירפסמ אצמנב ןיא ה ידיזא תיקאריעה ןאתסדרוכב ם , עיגמ ללוכה םרפסמ יכ םיכירעמ ךא רתויה לכל כל ןוילימ יצח שפנ . 1 תוליהק ידיזא הינמראב תומייק רתוי תונטק תו , הבש ךרענש ןיסולכואה דקפמב ונמנ תנשב 2001 םיעבראמ הלעמל ףלא ידיזא ם רשא הלעמל םיווהמ מ -95% תידרוכה הייסולכואה ןמ הנידמב ; 2 היגרואיגב , הבש םייוצמ , תונוש תוכרעה יפ לע , דע םידדוב םיפלא המכ רשע םי לא ף ידיזא ם ; 3 הירוסב , הבש ןיב ענש רפסמ רשע השימח לע ףלא תוטיעממ תוכרעה יפ ל ףלא םיעבש 1 Sebastian Maisel, "Social Change Amidst Terror and Discrimination: Yezidis in the New Iraq," The

Middle East Institute Policy Brief, № 18 (August 2008), p. 1.

2 תנשמ ינמראה ןיסולכואה דקפמ לש תואלמה ויתואצות 2001 , הינמרא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רתאב , רושיקב : http://docs.armstat.am/census/pdfs/51.pdf ) הנורחא הייפצ : ראוני 2009 .( 3 Iraklii Chikhladze and Giga Chikhladze, "The Yezidi Kurds and Assyrians of Georgia: The Problem of Diasporas and Integration into Contemporary Society," Journal of the Central Asia & the

(9)

לע -תוגילפמ תוכרעה יפ ; 4 הנידמל םויכ הכפהש הינמרגבו היוצמ הבש ייסולכוא ה ידיזא ת היינש קר הלדוגב ל תיקאריעה ןאתסדרוכב הליהק . תיברמ לש ה ה הליהקה ידיזא הינמרגב ת תבכרומ מ םיטילפו םירגהמ תייסולכוא ידיזא הינמרגל ועיגה רשא היכרותמ ם תונש זאמ םילג המכב תויזכרמ תוליהק רפסמב םיזכורמ םתיברמ רשאו םישישה . ה הליהקה ידיזא היכרותב ת , רשא תודדוב תואמ המכ הנומ איה םויכו ברעמל הלוכ טעמכ הרגיה םינשה ךשמ התד לשב הפדרנ . 5 לע תרבודמה הפשה םירוזאה ללכב םידיזאה ידי – הל ץוחמו קאריעב – הפשה איה גנאמרוקה בינב תידרוכה ' י ינידהבה ) ומשכש , לוסומ ריעה תברקב ןאנידהב רוזאב ורוקמ ( לע רבודמו םידיזאל דואמ ינייפואה -םייוהיז לע לקמה ידוחיי אטבמבו ידעלב טעמכ ןפואב םדי . 6 תאז םע , םירפכה יבשות ַ בּ ְ ע ִ ש ַ קי ה ו ַ בּ ְ ח ַ ז ִנא י תידרוכ םירבוד םניא לוסומ ריעל םיכומסה תפשכ םא , תיברעה הפשה לש ידוחיי בינ אלא , יקאריעה בינה ןמ לדבנה לוסומ ריעב רוּבדה רתוי המודו בינל ינונבלה , א תידרוכה הפשה לש תובר תועפשה וב תויוצמ יכ ם . 7 לע תידרוכהש ףא הפשה איה לע תרבודמה -םידיזאה ללכ ידי , שיא וכנחתה תונושה תונידמה יבשות -לש ךוניחה תכרעמב שיא םוקמל םוקממ הנתשמ םידיזאה לש הביתכה תפשו תוברתה תפש ןכלו הנידמ התוא . הז ןיינע וימב בושח םיבתוכה לש םתייטנו תידרוכה הפשב תידיזאה הביתכה טועימל הביסה תנבהל דח םירפס םסרפל םידיזאה , םירקחמו הריש קרו ךא טעמכ תיברעב ) םידיזאה ברקב תיכרותב וא יכרות םרוקמש (.

תישאר

לש ה

תידיזאה תדה

חיש לש המרופרהו

'

ידע

דירש איה תידיזאה תדה יכ םינעוטה שי ש ל תוימטופוסמ תותד תירמושה תותדה תמגוד תומודק , תירושאהו תילבבה , םזיארתימה םזירטסאורוזה וא . ח ידיזאה רקוחה ' ג ליל ' יכ ןעוט ושר ידנ תויודעה םשה לש רעצמלו םידיזאה לש םמויקל רתויב תומדקומה " ידיזא " ןה הריפסה ינפל ישילשה ףלאה ןמ רבכ . הייארכ , ורפסב איבמ אוה " תידיזאה תדה לע תמאה תעידי תארקל " הליגש יגולואיכרא אצממ רחא ידיזא רקוח , רפואל י ובאנ י ) Laufrey Nabo ( , תירושא תבותכ 4 ךותמ םינותנה : יברק ראמע , " לא -לא הנאיד -הידיזיא , " לש חוד " הירוסב םדא תויוכזל ימואלה ןוגראה ) " NOHR-S ( , קשמד : לא -טנמ ' לא המ -לא קוקחל הינטו -ןאסנא הירוס יפ , 2007 . 5 Eszter Spät, The Yezidis (London: Saqi Books, 2005), p. 17. 6 Ibid. pp. 18-19. 7 Ibid. pp. 21-22. סמ הנומת ' 1 תורבהה " ה ֶא -י ִז -י ִד " ירמוש תודתי בתכב

(10)

ודתי בתכב הבותכ הקיתע תוינמיסה תועיפומ הילעו ת " יא -יז -יד " , ןתועמשמש " הבוטה חורה הרוהטהו " הלאשהבו – " הנוכנה ךרדב םיכלוהה ולא " ) ר ' סמ הנומת ' 1 .( 8 תורחאו וז תבותכ ובאנ ידי לע ואצמנש , כּלמ סוואט לש ילמס רויצל סיסבה ויה תנשב ובאנ רייצש 1990 ךפה רשאו תידיזאה הליהקה לש ימשר יתלבה למסל ) ר ' וז הדובעל חפסנ .( ינוויה יאקינורכה סנפואית , הריפסל תיעיבשה האמה ןמ יכ דיעמ רסיקה לש ואבצ המשש ריע דיל הנח סוילקרה יטנזיבה " י דז ם " , לש המוקמב תנכושה ריעה תב לוסומ -ונימי . מא דמחמ ידרוכה רקוחה כּז ןי יכו הז םשב הרבעב הארקנ לוסומ ריעהש הרקמ הז ןיא יכ רובס י םידיזא ויהש היבשוי לע דיעהל ידכ ךכב שי . גפס הארנה לככ ו םתוא " םידיזא " לוסומ רוזא יבשוי רוזאב ועיפוה רשא תושדחה תויטסיאיתונומה תותדה ןמ תועפשה םינשה ךשמ ם – תורצנה , תודהיה םאלסאהו . 9 תלבוקמ החנה יכ איה םויכ רקחמב תפסונ לש םאצומ םידיזאה , ומכ שממ ה לש םידרוכ , אוה ודוה -יפוריא . בינב תידרוכה ןושלה םידיזאה לצאש ךכב תרבסומ וז החנה גנאמרוקה ' י -ינידהב רובידה תפש םג הניה ו שדוקה יבתכ לש םתפש םג . ךכ לע ףסונ , םתדב םתוברתבו , מ םימודק םיגהנמ םידיזאה םירמש , םילמס פו םינחלו תותדבו תויוברתב םיגוהנ ויהש ודוה -תומודק תויפוריא . יטילופה חילשה טמולפידהו ג ליסס יטירבה ' סדנומדא ןו ) C.J. Edmonds ( תא הוושמ קמע שלאל , בושחה םוקמה שדוקמהו ידיזאה ןימאמל רתויב , יוצמ וב חישה רבק ' ןב יִדַע רֶפאַסֻמ , 10 ל " ה ָכּ ֶמ " רמואו םידיזאה לש " קמעה ַה אוה שלאל לש אלפנה ֶמּ ה ָכּ םע לש רתויב קתרמ חרואב גצומ תויהל רעצמ ןפואב הכוזה ךא הכלהכ ןבומ וניאו יוגש ." 11 מב ק רמוכה הוושמ רחא םו יא םאיליו י םארגיו רגנ ) W.A. Wigram ( יכ רמואו םידיזאה לש םילשוריל שלאל תא " שדקמה םהלש יזכרמה , םהיתוחנמ לשו םהירדנ לש םילשורי , אוה חיש לש רתסנה שדקמה ' ידע ." 12 חישה ' בשחנ ידע רֹוט ָמ ְרֹופ ֶרָל , התוא םיריכמ ונאש יפכ תידיזאה תדה לש היבאלו בצעמל ו םויה הבר הדימב הידיזאה לש הרופיס אוה ורופיס הלוכ – וב ברש לפרועמו םותס רופיס רתסנה 8 ח ' ג ליל ' ושר ידנ , לא הקיקח תפרעמ וחנ -לא הנאיד -הידיזיא , ) הלספוא : ןובאר , 1998 ( , מע ' 21-20 . 9 ח ' צ ' ילמוד ר , " לא -ג דיעב ןולפתחי ןוידיזיא ' תמת אלא ןועלטתיו המה ' לא יפ רבכא לי -ןאמלרב , " לא -ןאמז ) ןודנול ( , ןויליג 2522 , 10 רבוטקואב 2006 ; םג ואר : Austin Henry Layard, Ninveh and Its Remains, Vol. 1

(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2001), pp. 300-301; W. Francis Ainsworth, "The Assyrian Origin of the Izedis or Yezidis – the so-called ‘Devil Worshippers’," Transactions of the Ethnological Society

of London, Vol. 1 (1861), pp. 15-18. 10 חישה לש ומש לש ןוכנה הייגההו הביתכה ןפוא תודוא תואדו ןיא ' ידע : םינוש תורוקמ – אלו םידיזא םידיזא – םשה תויאל תונוש םיכרד תורוצ םיעיצמ – י ִד ַע , י ִדא ַע , י ִדא ַה וליפאו י ַדֻע . םישגפמב יתמייקש יתעמש םידיזא םע י ִד ַע תורוצה תא , י ַדֻעו י ִדא ַע , וז הדובעב הב שמתשהל יתרחב ןכלו ןלוכמ תיטננימוד הנושארה וז רשאכ . 11

C. J. Edmonds, A Pilgrimage to Lalish, (Aberdeen: Royal Asiatic Society, 1967), p. 21.

12

W. A. Wigram, The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan, 2nd Edition, (London: Adam and Charles Black, 1922), p. 38.

(11)

לע יולגה ויטרפ תיברמ יבגל תואדוו ןיא םויה דעשו . טעמ םה םי ה חישה תודוא םיעודיה םיטרפ ' הו ידע לע לבוקמ תיברמ יכ אוה תורוקמה שיא היה אוה -תיימואה תלשושל רצנ יפוצ תד , יכ םא , ֹוז ידיזאה רקוחה ןייצמש יפכ ַר בּא אַ ֹול ןאי ) Zorabê Bûdî Aloian ( , וסוחיי קיודמה חישה לש ' ידע ודוע תיימואה תלשושב יונש תקולחמב . 13 חישה ' ע יד רפכב דלונ רוזאב ַ בּ ַ ע ְ ל ַ בּ כּ ןונבלה תעקבבש םינשה ןיב 1073 ו -1078 14 ו דאדגבב וידומיל ימי תא הליבש רחאל , ירהב עקתשה ִ ראַכַּה י ןאתסדרוכבש , ול רשפיאש טלפמ אצמ םש ה וייח חרוא תא להנל יפוצ -ה ינפגס . תורוקמב חישה רכזומ םימלסומה ' ןפגסו קודא םלסמכ רפאסמ ןב ידע , כזומה ורוד ילודגמ ר תחא המישנב םע ַ ע ְ בּ לא ד -ַ ק ִ דא לא ר -ִ ג ַ לי ִנא י ו לא -ַ ע ' ַ ז ִ לא י םג אצי םמוסרפש וּצכ םה םיקודא םיפ . ה יאקינורכה לסומ ימ לא -ינאעמס , חישה לש וימיב לעפו יחש ' ידע , ורפסב ןייצ " לא -אַ ְנ ַס בּא " ה תא י םידיז ) רוקמב ךכ ( תאו ןאולח ירהב םתבישי םוקמ , ונימי לש ןאתסדרוכב : קאריעב , םתביבסבו ןאולח ירהב , םידיזי לש הלודג הצובק יתשגפ . ייח םייח םה תוּשׁי ִר ְפּ , לכוא םילכוא ’ לאלח ‘ םישנא םע עגמב םיאב תורידנ םיתעל קרו . ואעמ ןב דיזיל יכ םינימאמ םה יכו תוּמאמאה הי קדצה ומע . יתיאר לא דגסמב ם -גרמ ' ... ל דגסמב וחכנו ישיש םויב ךרוצ הליפת . .. חה ןמ הצובקו ' גראו ' הידיזי תארקנש , הסינא ןב דיזי לש וישנא םהו ... ןיבמ איבנ חלשי הלעתיו םמורי הללא יכ ןעטש ה ַע ַג ' ם ] םירכנה , אלה -םיברע [ העירשה תא שוטני אוהו דחא לולכמב םיימשב בתכנש רפס ול דירויו דמחמ לש , וילע הללא תליפת ול םישיו םולש , האַ ִבּא ַצה ןמ ותדע אהתו ןארוקב תרכזנה , ןמ ולאו חב רתויב םירפוכה ' גראו '. 15 התוא יהמ תואדו ןיא םא םג " הידיזי " ח לש תונוש תוצובק יתש וראתב ינאעמס לש ' גראו ' ינשל הנותנ ןתונמאנו קאריעב םש ותוא תחת תומייקה " םידיזי " םינוש , רוכזא והז יכ ןיינעמ םשל רתויב רידנו ןושאר " םידיזי " , חישה לש וימימ דוע ' ידע , םירקמה תיברמב ןכש , רחאל םג חישה לש ותריטפ ,' םשב התייה וידיסחל תוסחייתהה " לא -ַ ט ִ ר ַ קי לא ה -הַיִוַדַע " ) רדסמה יודעה יפוצה , לע -םש חישה ' ידע ( וא " לא -ַ ט ִ אא ' ַ פ ה לא -הַיִוַדַע " ) תיודעה הדעה (. שממ הז םשב חישה לש וידיסחל סחייתמ ' יאקינורכה ידע ימלסומה ) ידרוכ אצוממ ( ןבא ַח ' ִל ַכּ ןא ורפסב " ַפ ַו לא תאַי -ןאַי ְעאַ " חישה הל הכזש הצרעהה תדימ תא ןיבהל ונידיב עייסמו ' ידע יפוצה : חישה ' רפאסמ ןב ידע ... רופמהו ךרדה רשי ןימאמה תיודעה הדעה תארקנ ומש לע רשא םס ... םתנומא הַל ְבּ ִקל והוכפה יכ דע לובגה תא הרבע וב ] הליפתה ןוויכ [ םיללפתמ םה הילאש , תדיצ איה ם ל םלוע אבה ו ונעשי הילע . חישה ןיבמ הלודג הצובק לש התייוול ןב היה אוה ' ירשי םי םימסרופמהו ךרדה לא ליקעכ -גבנמ 'י ... לא דבעו -לא רדאק -ג ' ילי ] לא דבע -לא רדאק -ינאליג ...[ לא ירהל ול שרפ ךכ רחאו 13

Zorabê Bûdî Aloian, Religious and Philosophical Ideas of Shaikh ‘Adi b. Musafir: The History of the Yezidi Kurds in the Eleventh-Twelfth Centuries (Spånga: Apec Förlag, 2008), pp.38-40. 14 םש , מע ' 41-40 . 15 לא -ינאעמס , לא -באסנא , קלח 5 ) תוריב : לא ראד -ג ' ןאנ , 1988 ( , מע ' 694-693 .

(12)

היראכּה , לוסומ זוחמל םיכיישה , היואז םש ול הנבו ] יפוצ רדסמ .[ םלוכ הזה רוזאה ישנא , ול וטנ הדהא , םירדסמה ישאר לכ ברקב התומכש לע עמשנ אלש וזכ . 16 ה יאקינורכה ימלסומ בּא לא ן -אַ ִת ' רי יכ ןייצמ " שדוחב ם ַר ַח ֻמ ] תנש לש 557 גיהל ' הר – 1162 הריפסל [ ומלועל ךלה חישה ' ידע ןפגסה רפאסמ ןב לא ץראב ןכושה זוחמל תכיישה היראכּה לוסומ . לאמ אוה -םאש , כּבלעב ריעה ןמ , הזה רוזאה ןמ םירההו םירפכה ישנאו לוסומל רקעו וירחא וכלה , ויוויצל ועמשנ , ודי אוהו הבוט התייה וב םתעד דואמ דע ע ". 17 חישה לש ומש ' ידע םירחא םייברע תורוקמב םג רכזנ בו ה לכ לש וללה םירואית ו צמ ט ריי ת שיא לש הנומת תד ימלסומ קודא , בוהאו עודי , כ המכסה הנשיו ל ואצומ לע תיל ימאשה לעו ותוליעפ יתדה ת -תיפוּצה ןאתסדרוכ רוזאב . זמרנ אל ךכל רבעמ וללה תוקינורכב השדח תד דסיי אוה יכ ו ןכ םיטרופמ אל םתוא םעו וידיסח םע וירשק " םידיזי " ינאעמס לש ורפסב םירכזנה ןיב רושיק השענ אלו סוחיי ו יתחפשמה יימואה ל ב ןי ב תצרענ תיתד תומדל ותכיפה רוזא . ןכאו , לש וכרד תישאר חישה ' תידיזאה תדה לש וא תיודעה הקירטה לש הללוחמכ ידע ונ המותס הרת חישה תא תואדווב תרשוקה הדיחיה תודעהו ךרוצה יד הרורב יתלבו ' תדל ידע רודל רודמ ורסמנש תוידיזאה תורוסמה איה תידיזאה . השעמל , א ןי אצמנב תונמיהמ תויודע הידיזאל תוינוציחה וליפא תודוא ותלבק לש חישה ' ידע תדה תא ומצע הרמה לע וא תידיזאה ידיסח לש תינומה תיפוצה הקירטה ולש . תוללוש וא תוכמותה תויאר םג ןיא תואדווב תא ןתגיפס תוימאלסא תועפשה לש -ל תויפוצ ה ךות תויושע םויכ תויוצמה ןוימדה תודוקנו תידיזאה תד התביבסמ תידיזאה תדה הגפסש תועפשהמ רתוי אלכ תולגתהל תועפשה היוור התייהש תויטסיאתונומ . חישה ושעש רבעמל הדיחיה החכוהה ' יסחו ידע הידיזאל םאלסאה ןמ ויד תואיצמה ןחבמ איה תדה לש םיידוחייה היגהנמ תורוקמלו , םיאור םידיזאהש קפס ןיא הבש חישה לש וידיסח ידימלתו ויאצאצ םמצע ' םתדל ןתיא ירוטסיה רשקב ותוא םירשוקו ידע . הריסמ לע תססובמ תידיזאה תדהש הדבועה ש לעב -הפ רודל רודמ תלעב הבותכ תד הנניא איהו הבותכ תירוטסיה וא תיתד תורפס , רקיעבו תורחא תותדבכ ב תויטסיאיתונומה הלא , המרת רומאה תא ותמאיש ישילש דצמ תויודע יוליגב תעייסמ הניא הרקמ לכבו רקחמב הז רעפל יאדווב תוידיזאה תורוסמב .

תיטסיאתונומה הביבסב תידיזאה תדה

16 ח ןבא ' ןאכּל , לא תאיפו -אאבנאו ןאיעא ' אאנבא ' לא -אמז ן , קלח 3 ) תוריב : לא ראד -ת ' הפאק , 1969 ( , מע ' 255-254 . 17 תא ןבא ' רי , לא -לא יפ למאכ -חיראת ' , קלח 11 ) ןדייל : לירב סופד , 1851 ( , מע ' 190 .

(13)

ידיזאה לש התויה ה א תד לע תססובמה תילארו -לעב הריסמ הפ התשקהש הדבוע התייה קפס לכ ילב םינמיהמ תורוקמ תאיצמ לע היתודוא , הלש תיביטמרופה הפוקתה תודוא דוחייבו , חישה ימיב ' ידע . תאז םע , ןומט םינשה ךשמ תידיזאה תדה תנבהב תוחפ אל לודג ישוק יכ המדנ תניחב יכ הדבועב לש ה לע התשענ תידיזאה תדה -י םירקוחו םיבתוכ יד התייה תיתדה םתוברתש יטסיאיתונומ ת , הדבוע התשקהש לע תא ןיבהל םהי תדה לש תיגולואיתה תובכרומה תידיזאה לאה לש םייטסיאיתונומ םייומידמ קתונמב , םלועלו תיתבשחמה תרגסמל ץוחמו ויכאלמו ויחילש תויטסיאיתונומה תותדה לש םייומידהו םיגשומה . ןכאו , המדנ יב יכ המודה לע הנושה בר תויטסיאיתונומה תותדהו תידיזאה תדה ן . המדנ תועפשהב םרוקמו רתויב םיירקמ םה תותדה ןיב ןוימידה תודוקנו םיפתושמה םינכמה יכ םג יתכלהו יגולואית גולאידב אלו תויתביבס וצר ף תונושה תותדה ןיב . ללככ , היתונומאב תוהזל ןתינ תידיזאה תדה לש , םיוסמ ןוימד הינחלופבו היוויצב , בר ןוימד ףא םיתעלו , תותדב גוהנל תולודגה תויטסיאיתונומה . םלוא , ההז ףא וא המוד םש אשונ הלא תווצממ קלח םא םג , השק תוחפה לכל אלא תחא תד לש הרודס העפשה ןהב תוהזל תועפשה לש הגיזמ באושה ת דמ תות תונוש תופוקתמו תונוש . נה תא השעמלו הכלהל םעוציב ןפואב םיריכזמ םיבר םידיזא םייתד םינחלופו םייוויצ גוה תויטסיאיתונומה תותדב . םימיוסמ םירקמב םינוש םינחלופ לש םהיתומש תידיזאה תדב לשו םישודק תומוקמ הינימאמל תדב םיליבקמה תומשל ןיטולחל םיהז בו תויטסיאיתונומה תו ןפוא ב דחוימ םאלסא . םשה תא אשונה שודק ןייעמ םייק שלאלב רבקה םחתמ ךותב " םזמז " , המודב הכמב שודקה םזמזה ןייעמל רבקה םחתמ יוצמ וב קמעה לעמ אשנתמה םירהה דחא לש ומשו אוה " ג ' הפרע לב " , הכּמל ךומסה רהה לש ומשכ . תוביסה תוהזל זה תא יד תורורב ןניא בנ תויממע תודגאו ךרוצה לע ונ סיסב יא -וזה תוריהבה , תומוקמה ויה םנמא יכ הנעטה תמגודכ הכמב הליחתב וללה , חישה ךא ' שלאלל רובעל םהל םרג ידע . םאצומ יכ ןעטנ םירחא תומוקמב חישה לש יברעה ' ונתינש םיימלסומה תומשה תא ריבסהל לוכי םינושארה וידיסחמ המכ לשו ידע םיגהנמלו ולעפו ויח םתברקבש תומוקמל םהימיב הארנה לככ תדל וסנכוהש תידיזאה תדב . 18 םג יכ ןיינעמ חישה רבק לש שדוקמה םחתמל לגרל היילעה תווצמ ' ב תארקנ שלאלב ידע תד ה ידיזא ת " ַ ח ג ' " ו לעה תווצמ ומכ י הכּמל לגרל הי םאלסאה תדב , הגוהנ שלאלל לגרל היילעה םג תווצמכ -תושר , עסמה תא םמצעל תושרהל םילוכיה הלאל , תינפוגו תילכלכ . 18 Spät, The Yezidis, pp. 55-56 ; םג ואר : ח ' לא דלא -אאק ' ידי , " לא -תמ ' ןופק – לא -ןועדתבמ , " רתא " ינאזחב " , 4 יאמב 2009 , רושיקב : http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?t=35822 ) הנורחא הייפצ : ילוי 2009 (.

(14)

ףסונ ןוימיד תויטסיאתונומה תותדל םירחא םיידיזא םיגהנמב אוצמל רשפא : םידיזאה םיגהונ לוּמָל םהינב תא םאלסאבו תודהיב גוהנל המודב , הלימה ליג לש הרדגה אלב יכ םא , רשאכ ע לומינ תויהל בייח ידיזא םרטב דו ותרובק ; םידליה תלבטה םג הגוהנ ב וקמה תונייעמה ימ םישד שלאלב , ןייעמה ןבלה ) " ַ כּ ְנא ַי ְ ס א ִ פּ י " ( םזמזהו , תורצנב גוהנל המודב ; 19 ןכ ומכ , תדב תוגוהנ תוימוי תוליפת שמחל שולש ןיב תידיזאה , תויטסיאיתונומה תותדה לכל המודב , עוציבש אלא תותדה ראשבכ בייחמ וניא הליפתה , ח רקוחה תאז רידגמש יפכ אלא ' ג ליל ' ידנ , רדגב אוה " לוגרית ןוילעה ורצויל ןימאמה ןיב ישפנ " . 20 ביבאה גח תמגודכ םיפסונ םינייפאמב ןוימד דוע אוצמל ןתינ – ֶ ס ְ ר ַ ס לא – חנה ג וא אחספהו חספה גחל ליבקמב ג ידיזאה הנשה חולב יזכרמה גחה , " ֶ ג ' ֶ מ ה " וא " ַ ג ' ְ מ ִ ע ַיּ ה " , ידוהיה הנשה שארל ליבקמב גגחנה . יכ המדנ ןוימידה ףא לע תווצמהו םיגהנמה ןמ קלחב תויטסיאיתונומה תותדל םיוסמה , תותדל הידיזאה ןיב ןוימידה אקווד לודג תויטסיטרקניס , תויסקודורטה תויטסונגו -תויטסילאוד ו תוקיתע תוינרדומ סרפו הימטופוסמ רוזאמ . ח אלמ דמחא ידרוכה רקוחה הארמ ךכ ' ורפסב ליל " גיברזאמ ' שלאלל ןא " תידיזאה תדב םייזכרמ תודוסי המכ יכ – שמשה , עֹורהו שאה – רוזאה ןמ תורחא תותדב םימוד תונורקעל בר ןוימידב םינייפאתמ . שמשב הנומאה , ב העפשה םזירטסאורוזה ןמ הפיקעו הרישי , יארתימה ז ם תיאבאצה תדהו -יאדנמ קה ת דע קאריעב תמיי ונימי , תידיזאה תדב יזכרמ טנמלא איה : שמשה ןוויכל םינפה םע תעצובמ רקובה תליפת , תעב הרובקה , שמשה םשב העובשב רקש רבד רמול ןיאו שמשה ןוויכל םינפומ תמה לש וינפ . שאה , לע ח הארמש המ יפ ' ליל , םג הנומא איה סאורוז הרוקמש ט יר , ימ ת יאר , יאבאצ -יאדנמ ו דניה ףא י . הווהמ עורה אוה םג תידיזאה הנומאב יזכרמ טנמלא , ספתנ הבש ה ךאלמה ןטשה םע ההוזמ יהולאה עורה לש גוצייכ . א ו ל ם לע תידיזאה הנומאה יפ – תויטסיאיתונומה תותדל דוגינב – תיהולאה תושיה ןמ דרפנ יתלב קלח אוה ןטשה יהולאה בוטה ןמו ו ןכל אוה הווהמ ומצע ריצ בושח הנומא . םג הז הרקמב , ח ההזמ ' ליל וּהנל ןוימיד מב ג י ת ר האבאצב רקיעבו םזיא -יאדנמה ת רהו בוטה תא תשדקמה תילאוד תד הניהש םייחרכה םימילשמכ ע יהולאה תושייה ךותב ת . 21 יטירבה גולואיכראה , דראיאל ירנה ןיטסוא )

Austin Henry Layard ( איה הידיזאה יכ אצומ 19 ח ' ג ליל ' ושר ידנ , םש , מע ' 118-116 . 20 םש , מע ' 131-127 . 21 ח אלמ דמחא ' ליל , דא ןמ ' גיבר ' אלא ןא שלאל ) ליברא : זריפס , 2006 ( , מע ' 96-49 .

(15)

תיאבאצה תדה לש הגיזמ -יאדנמ ת , תורצנה , םאלסאה שה לשו פ תויטסונגו תויטסיאכינאמ תוע , האבאצל אוה הידיזאה לש רתויב לודגה ןוימידה יכ אצומ אוה םג יכ םא . 22 תורחא תוניינעמ תואמגוד ל ןוימיד ןיב רוזאב תורחא תותדו תידיזאה תדה , רקוחה איבמ ג פיליפ יטירבה ' קורבניירק ) Philip G. Kreyenbroek (, לע ורפסב יסקטה תרוסמהו ם םידיזאה לש תילאוטסקטה . ורבניירק אצומ ק תמייקתמה תרחא תד ןיבו הידיזאה ןיב בר ןוימיד ןאתסדרוכ רוזאב , ינאריאה הקלחב רקיעבו – אַ ְ ה לא ל -ַ ח ק ") תמאה ישנא .(" ןוימידה תא טלובה ב אצומ אוה רתויב דחא מ נייפאמ תידיזאה הליהקה לש םיקהבומה הי – תודמעמה תכרעמ וא םייתרבחה תֹוט ְס ַקּ ַה תויתרבחה , קלחמה ו הרבחה תא ת תולדבנ תויתרבח תוצובק שולשל – די ִר ֻמ , רי ִפּ י ֵשׁ ְו ח '. תודמעמה תכרעמ תידיזאה ידמל תבכרומ רוח טרופמה הרואיתו ג תרגסממ וז הדובע . ד תכרעמב רבודמ ןיא יכ רמוא םא י תיכרריה םיהובג תודמעמ הבש םירחאו םיפדעומו רתוי םיכומנ , רדגומו רורב דיקפת דמעמ לכל הרידגמה תכרעמב אלא , רקיעב תד ינחלופ עוציבב ושעיי תידיזאה תדה ךותב ןיאושינ ירשק יכ תעבוקו םינוש םיסקטו ו ךא דמעמ ותוא ינב ןיב קר םינושה תודמעמה ןיב אלו . ידיזאה רי ִמה דמוע תכרעמה שארב יכ עבקנ דוע , ל רצנ חישה תלשוש ' הרייעב ובשומ םוקמש ידע בּ א הרדע חישב ' ןא . ןיינעו םוחת לכב הדעה שארכ שמשמ רימה , ךא תדקפתמ ודיצל " תינחורה הצעומה ) " לא -גמ ' לא סל -לא ינאחור -ידיזיא ( הש אי ומאה הנ ידעלבה ת ב םישמשמו תדה יניינע לע ה םייתדה םידיקפתה יאשונ לכ – ֶפּה ְשׁ ִא ַמ םא ) שאר תדה ישנא ( , בּה בּא חיש א ' ) חישה שאר ' םי ( , ַצ אבאבה ' ִוא שׁי ) שלאל לע דקפומה ( םירחאו . לא להא לש וזל תידיזאה תודמעמה תכרעמ לש בר ןוימיד לע עיבצמ קורבניירק -קח , ןהיתשבש ןהיתשבו דחאכ תיתדו תיתרבח הניחבמ תבייחמ תידמעמ הקולח תודמעמה לכ ינב םהל םיצמאמ חישו ריפ ' םהייחב םתוא ווליש , םרובעב ןתוא ועצבי וא תדה תווצמ עוציבב םתוא וכירדי . 23 םג ב יוטיב לש קהבומה יאיתונומה םז – דחא לאב הנומאה – הליבקמ תידיזאה תדב ןיא הרורב . הזה יתועמשמה אשונב ברה לובלבהו תואסרגה יוביר תורמל , הרקיעב יכ המדנ , ןיא תיטסיאתונומ תד הידיזאה . תושי תדב תמייק םנמא םשב תארקנ ףא איהו תיהולא " הללא " , ךא תדב דיחיה הנומאה אשומ הנניא וז , לאה לש ודיצל ןכש , ונממ תמיוסמ תותיחפב םא םג , ןימאמ םיכאלמה שארב םג ידיזאה , ַ ט וּוא ֶ מ ס ֶ ל כּ ") למה סווטה ך " ; םג םיבתוכה שי וּואט כּאלמ ס , " ךאלמה סווטה " ( יכ םירמואה שיו םג םדיצל ב שׁ חי ' ַ שׁ ְ מ ס ) שמשה לא .( לע -ה יפ תרוסמ 22 Layard, op. cit., pp. 306-307.

23

Philip G. Kreyenbroek, Yezidism – Its Background, Observances and Textual Tradition,

Lewiston: Edwin Mellen Press, 1995), pp. 52-61. (

(16)

תידיזאה , הללא , קיה ארוב םו , ארב ו םיכאלמ העבש לע הוויצ םהי ןושארה םדא ינפב תווחתשהל . כּלמ סוואט , םג יורקה לֵזאָזֲע , ב ןכ תושעל בריס ת ו א תווחתשהל אלש וילע הוויצ הללא יכ הנ ודבלמ שיא ינפב . ש ימלסומה רופיסל דוגינב ויפל ִא ְבּ ִל סי , ןטשה , לאה תווצמל בריסש , וּק דע לל ןידה םויל , תרוסמב תידיזאה , כּלמ סוואט ךפה הללאל הווש השעמלו ל הּיצח תושיה לש ינשה תללוכה תיהולאה . בוטה אוה לאה הבש תידיזאה תדב תוילאודה לש התיצמת השעמל יהוז טלחומה ערהו טלחומה תחא הנועבו תעב ; דחי םג טלחומה רועיכהו טלחומה יפויה . 24 נ רעשל ןתי םתדב הזה םזילאודה לשב יכ , םתויהב הירוטסיהה ךשמ םידיזאה ומשאוה " ןטשה ידבוע " ) תיברע – לא תדבּע -שׁ ןאטי ; תילגנא – Devil Worshippers (. לעבש תרוסמה לע הרפסב -תיקאריעה ןאתסדרוכב םידיזאה ברקב הפ , ןיטסירכ תדמוע ןוסילא ) Christine Allison ( הבחרהב הז ןיינע לע בושח ךבדנ ול הפיסומו . טוטיצ האיבמ איה טסוא יטירבה גולואיכראה לש ורפסמ י דראיל ירנה ן )

Austin Henry Layard ( , ש הסנמ אוה וב ןחלופה ירותסמ לע דומעל ) worship ( תדה ירקיע לעו ידיזאה ) tenets ( תידיזאה . התנעטל , ב יטנמלא שממ הלא ם , יטסיאיתונומה םיגשומה םלועמ םיבואשה , תה םירקוח לש םהיישק ומלג םירצונ , םידוהי וא םימלסומ תנבהב תידיזאה תדה . לא ה הידיזאה לש הירתסנ תא חנעפל וסינ ןויסינ תועצמאב אלו הילע םהלש יטסיאיתונומה םייומידהו םיגשומה םלוע לש הכלשה תועצמאב םירחא םילכב הניבהל , תבכרומ תיסקודורטה תדל רתוי םימיאתמה , מ תילכתב הנושה תותדה ן תולודגה תויטסיאיתונומה . 25 ידיזאה רקוחה אַכּוֹרְבּ גְנֶשוֹה לש התנעטל ןיינעמ ךבדנ ףיסומ יכ ןעוטו ןוסילא " רפסהש םיאצומ ונאש ןמזב , תותד המכ יפ לע ) לשמל תולגתהה תותד ( , דרי ם ִע ֵמ םיהולא , ןוכנה אוה ךפהה הידיזאב – דרי םיהולאש םיאצומ ונא ם ִע ֵמ שודקה רפסה , " 26 ונייה שדוקמ יתד סקדוק ןיעכ תווהמהו הפ לעב תורבעומה תוידיזאה תורוסמה לולכממ . ותייארב ולא םה תויטסיאיתונומה תותדה לומ תידיזאה תדה לש התוידוחייל ןמיסו תוא ו לש תירשפא השחמה לע תידיזאה תדה תנבהבש תויתייעבה -תיטסיאיתונומ תוברת ינב ידי . לש וירבדמ ןיבהל ןתינש יפכ כּורב א , ךובס ןיינע אוה תידיזאה תדב שודקה רפסה ןיינע בכרומו : לכו רקיעו ללכ םייתד םיטסקט םידיזאל ויה אל םירשעה האמה תיצחמ דע םיטסקטה לעב ורבעוה םייתדה -רודל רודמ הפ . םינש תואמ ךשמ , ברקב תולבוקמ הביתכו האירק ויה אל 24 אכּורב גנשוה םע החיש , רניו ) הינמרג ( , 24 פסב רבמט 2008 . 25 Christine Allison, The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan (Richmond: Curzon Prsss, 2001),

pp. 33-34. 26 כּורב גנשוה א , " לא הללא בּעש -יופש , " רתא " יתוברתה חישה " ) לא -לא ראוח -ןדמתמ ( , 10 ראוניב 2008 , רושיקב : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121230 ) הנורחא הייפצ : ילוי 2009 ( .

(17)

םידיזאה , ישנא לש תמצמוצמ הצובק תלוז דמעממ תד חישה ' חיש לש וכרד יכישממ ובשחנש ' ידע . תיתדה העידיהו עדיה לע לופונומה תא הלא לש םהידיב הריתוה הביתכהו האירקה תעידי םחוכ תאו םדמעמ תא רמשל ולכי ךכו , םעה יטושפ דועב ורתונ םירוב םירעבנו תא וריכה אלו םתד יוויצ , תלוז םילאוטירה םיימוימויה . ךוניחה תעינמ יכ ןיוצי , יברעה רקחמב תספתנה תידיזאה תדב יתד יוויצכ יברעמהו – וא גהונמ רתוי הניא איהו תידיזאה תדל ישממ רשק הל ןיא ושרתשהש לגרה . תונושו תובר תוביס ךוניחה תעינמל שי , םייתד םייוויצב סוסיב הל ןיא ךא , םג םייתד םיעבצב הזה גהונה עבצנ םיתעל םא . 27 ךכ , יזאה םינימאמה ודיפקה םיד קר עבשיהל כּלמ סוואט םשב , לע רוסיאה תא וריכהו ל תשיב עבצב םידגב לוחכ , א לע וא הסח תליכ ןטשה לש ומש רוכזא לע , תוליפתה תא וריכה אל ךא םירומזמהו םייתדה תדה ישנא לש הליעפה םתוחכונ ילב ןחלופו תד ייח להנל ולכי אלו , ויהש סקטה עוציב ךרוצל םירפכל הפוקת ידמ םיעיגמ םי . לש הזה עדיהו חוכה לופונומ לש האצותה תורעבה רומיש לעו תילרוא תוברת לע תושקעתההו תדה ישנא , םידיזאה לש תורגתסה התייה הנכמ אכּורבש המ ךותב " יתד וטג " , דגנמו םהלש תולדבתה , ד תותדה ידי לע םתייח תויטסיאיתונומה , רפסה תוברת תולעב . 28 קר ב םירשעה האמה לש היינשה תיצחמ םיעבשה תונש זאמ תאשׂ רתיבו , הבש הפוקת תכרעמב בותכו אורק ודמל לכהו ללכה תלחנל הלכשהה הכפה ה ךוניח קאריעב תינרדומה , ולחה םידיזא םירקוח טקלל םייתד םיטסקט , לעבש הריסמה ןמ תוליפתו םירומזמ הפ םמסרפלו סופדב . ידיזאה רימה לש ורושיאב תדה ישנא לשו , ישו דועית לעפמ לחה יתדה עדיה לש רומ ותאלעהו ע בתכה ל . השדח היעב הרצונ ךכב , ידיזאה יתדה עדיה רסמנ דוע לכ תמייק התייה אלש לעב -הפ : יכ תנעוט טאפס רתסא הירגנוהה תרקוחה המדנ ש תיטסיאתונומה הביבסה תעפשהב , ל תוכימסה " רפסה תותד " ינרדומה ןדיעב בחרנה ךוניחהו , םמצעל רוציל םידיזאה ושקיב נאק ןו שדוקמ ותלב דוע ןיא , םהינבל הליחנהלו הניבהל רקיעבו םתד תא להנל ולכוי ויפלש , ומכ שממ םירחאה תותדה ינב םישועש . 29 לעב הריסמהמ רבעמה יכ טאפס תנעוט רחא םוקמב -ל הפ םיטסקטהו םירומזמה תאלעה ע םייתדה בתכה ל , וברת ינב םע קודהו ףוצר עגמ לש וילאמ ןבומ יאוול רצות הרואכל תותדו תוי תורחא לע ספתיהל אלש ןוצרו ינב ידי " רפסה תותד " תיביטימירפו התוחנ תדכ , יונישל איבה 27 E. S. Drower, Peacock Angel, (London: Johan Murray, 1941), pp. 13-14 ; לא דבע זיזע לא -בּאצק , ד ןמ ' יתאירכ ) תוריב : תאדיוע תארושנמ , 1962 ( , מע ' 274 ; Kameel Ahmady, "Yezidi identity in the last

century: Ethnic, national or religious?" The Kurdish Globe, № 43, February 7, 2006.

28

Allison, op. cit., pp. 35-36 ; םג ואר : כּורב א , " לא הללא בּעש -יופש " . 29 Spät, The Yezidis, pp. 37-39.

(18)

יתוברת תידיזאה תדב תכל קיחרמ . תידיזאה הליהקה , תיתד הליהק קר אל התייה רבעבש תילארוא , תליהק םג אלא -תילארוא תוברת , לעב הריסמה תא תשדקמה -הפ , בג הנפמ הלחה וזה תובאה תרוסמל . לע םתאלעהו םייתדה םיטסקטה לש היצזינונאקהו היצזינרדומה םשב בתכה , רבעוהש עדי לש לודג רובצמ םינשה ךשמ לעב הפ תונושו תובר תואסריגבו , ךא הכז אל רוא תוארלו דעותמ תויהל , לולכמכ וא ףויזכ ספתנו ימיטיגל בשחיהל קיספה תורוסמ םירומזמו ןמ קלח םניאש םיימוקמ " ימיטיגלה ןונאקה שדחה " דיזאה לש י ה . 30 המדנ , הש ןכ םא ה תד ידיזא ת הניא ןורתיפל השק הדיח קר ינב יניעב תותדה תויטסיאיתונומה , רובעב םג התוחפ אל הדימב אלא ה םינימאמה ידיזא םמצע ם . ךכב יד אל םא אל וא םייטנתוא םהלש םייתדה םיטסקטה םא ןחבאל םיעדוי םניא םהש , לע -תובר תויודע יפ , םנכות לע רבד טעמכ םיעדוי םניא םג םה תידיזאה תדה ינבכ םהמ שרדנה לעו םיטסקטה לש . המגודל , תנשב רבכ 1938 , בתכ זור יתפרצה רקוחה ' ֹוק ְסֶל ה ורפסב " גו הירוס לש םידיזאה ' לב גנס ' רא " ךכ ..." : םהל שי ] םידיזאל [ םמצע םהלש תדה לש רתויב תיקלח הנבה םג ; םיבר תונויאיר םיקסוע הדעה ירבח טעמ המכ עובקל ונל ורשפיא תוטסקה לכ לע םינמנה םילאודיבידניא םע אבה םלועה יניינעב ." 31 םהל המלשהכו הלא םירבדל ךשמהב , ג פיליפ ' ק קורבנייר בתכ לע רפסב ליהק ת ה םילוג הינמרגב תידיזאה תב -י ונימ םיאבה םירבדה תא : םילאווק תלוז ] ךומנ גרדמ םידיזא תד ישנא ה תריש לע םינומא םייתדה םירומזמה [ םינמואמ , םג ומכ חיש המכ ' םי , הז גוסמ םירבדב דחוימ ןיינע וליגש םירחאו םיריפ , ויה םייתרוסמ םידיזא דואמ טעמ גוסמ רשאמ רתוי םילמב עיבהל םיל תא תיתדה םתנומא לש רתויב םייראטנמלאה תודוסיה . תדה ייח לע םיססובמ ויה יגולואית ה תזמורמ , ל לעמ ךא תוכילהו תוגהנתה דוק לע לכ ה ֶאָי ] סיסקרפותרוא .[ ויה םיבושחה םירבדה הרבחב ומוקמ תא םדא לש ותעידי , תובוחה תוולנה תויוכזהו הז ודמעמל , םירחא יפלכ תובוחה דוביכ , םייוויצ לש הרושל תויצו םייתחפשמו םייתליהק םיסקטב תופתתשה םירוסיאו . 32 הינימאמ רובעב םג יכ הלוע הלא םירואיתמ , תדה תידיזאה תוחכונה תא הרסח תדה לש תילמסה םויה ייחב -םוי רדוסמ יתכלה ןונאק לש ףסומה ךרעה תאו , איה יכ דע הרתונ אל םיבר םירקמב מ רתוי תרוש חלופ םינ , םיסקט , םיגהנמו תורוסמ םיגוהנה לגרה חרוכמ תוביוחמ וא הנבה אללו תרשמ התוא הרטמה לש הקימעמ םעוציב . תאז , תויטסיאיתונומה תותדה ןמ דואמ הנושב 30 Eszter Spät, "Religious Oral Tradition and Literacy among the Yezidis of Iraq," Anthropos, Vol. 103

(2008), pp. 394-395.

31

Roger Lescot, Enquête sur les Yezidis de Syrie et du Djebel Sindjār, (Beyrouth: Mémoires de

l'Institut Français de Damas, 1938), p. 7.

32

Philip G. Kreyenbroek in collaboration with Khalil J. Rashow, Khanna Usoyan and Zekiye Kartal,

Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion, (Göttinger Orientforschungen: Iranica, forthcoming), p. 9.

(19)

הכלהה תותד רקיעבו , םילאוטירה עוציב תא החנמה ןויגיהה תנבה ןהבש תווצמהו סיסבה אוה נומאל ו ה יתכלהה ןוידה לכל . השעמל , הלופכ היעב םידיזאל הרצונ : דחא דצמ , ךותב תרגתסמו תרגוסמ הכפה הליהקה ותוא " יתד וטג " אכּורב גנשוה רבדמ וילע , תייחדל םרגש המ התד תייחדלו ה לע תותדה ינב ידי ןיב עגמ לכ ענמו רבע לכמ םתוא ופיקהש תויטסיאיתונומה -עקרקה תא ןיכה ךכבו יתוברת תורובל םימלסומו םירצונ דצמ םידיזאה יפלכ השיגה תא תנייפאמה הלודגה . ינש דצמ , הליהקה תידיזאה , יתלבו םיטושפ םירכיאמ הלוככ הבור תבכרומ התייהש םיליכשמ מנש נ םהמ וע ךוניח , לע הביתכו האירק -השארב םידמועה תדה ישנא ידי , תרעבנ הליהקל הכפה . תרעבנ התייה איה אל התייהש ךכב ינוציחה םלועל החתפנ אלו הליכשמ , הדודיבו הרוכינ תא רתוי דוע קימעהש המ ; ריבסהל ולכי אלו םתד תונורקע לע רבד ועדי אל הינבו תיתד הניחבמ תרעבנ םג התייה איה ךא ינוציחה םלועל םתד תא , תדה לע תוידבו אווש תונומא לש ןתוחתפתה תא רתוי דוע םדיקש המ , סיעה תא הוולמה העפות ונימי דע הב קו .

לש םירואית

ינרדומה ןדיעב םידיזאה

םתד לש םיבכרומה תונורקעה לשב רקיעבו לשב כּלמ סוואטב הנומאה , תואנ אלש ךאלמה ןבכ ספתנו ןושארה םדאל תווחתשהל -סילבּא לש ידיזאה ותומד , ןטשה ה א לס א ימ , ומשאוה ןטשה תא םידבוע םה יכ םינשה ךשמ םידיזאה . ךפה הז יוניכ תוברב םימיה לש ינשה םמשל םיבר םירוביחו םירפס לש םהיתומשב עיפומ אוהו ןושארה םמשל ףא תונמוזמ םיתעלו םידיזאה תונורחאה תואמה יתשב הידיזאה תודוא ובתכנש . 33 לע חמצ ןטש ידבועכ םידיזאה לש הז יומיד סותימ עקר םאלסאבו תורצנב ןטשה םג ומכ פתהש רקחמה תועצמאב הלודגה הפישחה םינשב חת הלא לע ב הנומאה ו ןטש ב הימטופוסמו בורקה חרזמה רוזאמ תוקיתע תויוברתב שמשה לא . 34 הידיזאה לש הלא םירואית , התוא וכפה ל תררועמ הייחד , ל ו תירותסמ ל הנוגמ , לשב ספתנש המ כ תדובע ןטש הב הגוהנה , םא םג קפסמ יתדבוע שושיאל התכז אלש תססובמ יתלב החנה וז התייה יאדוובו םמצע םידיזאה יפמ ךמסומ שושיאל אל . םיסותימ לש םתוחתפתהל עצמ רצונ וז ךרדב הלפא תימדת הל ווישו תדה ביבס ןירותסמה תליה תא וקימעהש םידיזאה לע תונומאו תמייאמו . 33 המגודל : לא דבע -לא קאזר -ינסח , לא תדבע -לא יפ ןאטיש -קארע ) ןודיצ : לא תעבטמ -ןאפרע , 1931 ( ; אר ו םג : ל " מ , " לא -סילבא תדבע וא הידיזי , " לא -ףטתקמ , ןויליג 12 , סמ ' 5 ) ראורבפ 1889 ( , מע ' 298-292 .

W. B. Seabrook, Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes and Yezidee Devil Worshipers (New York: Blue Ribbon Books, 1927); W. Francis Ainsworth, "The Assyrian Origin of the Izedis or Yezidis – the so-called ‘Devil Worshippers’," Transactions of the

Ethnological Society of London, Vol. 1 (1861), pp. 11-44.

34 תע וממ ' ןאמ , " כּלמ סוואט " , רתא " ינרדומה חישה " , 6 רבוטקואב 2004 , רושיקב : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24500 ) הנורחא הייפצ : ילוי 2009 (.

Figure

Updating...

References