telugu kavulu - rachayitalu

32 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)
(2)

వ న ఱక ల కష బ లనన డ సస రమ ప డ ప లక ప స శయ చ వ న ఱక ల కష బ లనన డ సస రమ ప డ ప లక ప స శయ చ వ డ చ మ!టల$డ% పప చమ నక భ$జనమ బ+ట వ డక భ క-లద వ డ చ మ!టల$డ% పప చమ నక భ$జనమ బ+ట వ డక భ క-లద .. జనన :1895, గ ట ర జల మరణ : 1971 రచనల : ఫరద స స ప కథ గబ$లమ న'త)జ బ ప,జ ర.ష01ప,జ క3స4 చర7తమ క. ద7శక డ మ త)జ మహల స@ య చర7త

నవయ గ కవ చకవర

నవయ గ కవ చకవర

,

,

కవ క కల

కవ క కల

,

,

కవత వశ రద

కవత వశ రద

(3)

గ రజ డ వ కట అప $ర వ&

గ రజ డ వ కట అప $ర వ&

జనన 21 సCపC0 బర 1861 మరణ 1915 బర ద : నవయ గ వIJత)ళక డ రచనల : 1.కన)Nశ లP -న)టక (1893) 2.మ త)Nలసర.ల (1910) 3.ద'శభకX4 గZయ 4.ద7ద] బ ట (1911-త^లకథ)నక) 5.డIJరc 6.ప,రdమe - గZయరచన 7.క^ డ భటg0య – న)టక 8.బలhణgయ – న)టక 9.మ పkరZమటm – కథ 10.మత వమత – కథ 11.స సPర4 హpదయ – కథ 12.లవణర.జq కల – గZయరచన 13.కనNక - గZయరచన

దశమ న పమ చ మన

- మ చ అన ద ప చ మన

వట మటల కట పట !య - గట మల తలపటవ(య

ప డ+ ప టల ప- గప-ర01 - ద రల న వ4 ప ట పడవ(య

త డ+ కలగత9 క డ కలద:య - క డ కలవ డన మనష=య

ఈస ర:మన మన షBల టC - దశమగత బEగ పడ న(య

మ దగ చక మ ద అడ గ0య - వHనక పడ+తI వHనకKన(య

(4)

రచన ఆమ కమల ద

స హ

) త సమర గణ చకవర

స హ

) త సమర గణ చకవర

,

,

ఆ ధభ1జ3డ

ఆ ధభ1జ3డ

తsల గద'లయన ద'శ బ తsల గZన తsల గ వలtభ డ తsల గ^క డ యw లtనpపxల గ^ల వ నIఱ గన' బ స)డX ద'శభ షల ద దIల గ ల}స~.

(5)

ఓయమeనక మర డ

ఓయమeనక మర డ

మయ డtన బ ల పCర గ మననడమe

మయ డtన బ ల పCర గ మననడమe

ప„య

w దమ

I కPడXక†‡నన

ప„య

w దమ

I కPడXక†‡నన

మయన ల స రభ ల న మ జqలవ)ణg

మయన ల స రభ ల న మ జqలవ)ణg

క ల

15 వ శ.త)బ]

వర గలt

సహజకవ

సహజకవ

రచనల

వరభదవజయ

భŒగ7న ద డక

ఆ ధమహభ గవత

బమ ర ప తన

బమ ర ప తన

(6)

ట7

ట7

వ8

వ8

క ల : 1894 - 1979 నవలల : 1.మI J ద)న 2.అర ణ 3.వవ)హ 4.దIJవమచ’న భ రN 5.అమన) 6.ఎన” నవలల , వ)Nస)ల , అన వ)ద రచనల .

(7)

క:

క:

స)

స)

.

.

ర?

ర?

డ@

డ@

జనన : 1931 రచనల : 1. న)గ.ర• న స)గర 2. కర –ర వస తర.యల 3. మధNతరగత మ దహస 4. వశ భర (జ నప@ఠ బహ›మత) 5. పప చపద ల 6. మటm0-మనష-ఆక.శ

(8)

వమన

వమన

యగర జ వ కవర జ వ వచ ప ఆయతగణ ల పయమ ఈ యతగణ ల భ!తయ గ"తయ ప#త? చ'తల(న ద+త-బ(ధ+మ1తమ కవత+మ1తమ-తళ4క లన7డ చ9క :టద+<ల మద జ రపBలDద కFరమస+ల సIగస తర గనKలDద మ జ ల ధరమ ల(న రకNOమ మ- తల(న వరకNO యS మ ప+ల గ రUడ న ఫ+లఫలకమ ద చ9రగపBలDద ర జYలక[- పద+ల పసడN మK డల వడన+డN పల`aట!ళb వ7dప నక స+గనవదKమ న పద+ల ? క ల 17 వ శత)బ] తయతయన నత జ తయమ లన తhల గ బడjల న టl క ద చన+వ క గ డN త+లల( డNపmక య గ!డ అపmగ చ న న ఉపకపర బ పIటlsచuక :లతF న త బ ట`sలమయ వథబడNకyగ తuల స జ వKళల ద ఆటవడ ప లన+డ మ అయYవ+ర చ9పmన+రయY మక న చతOశ ద~ నతకyతన బ న చ'త ధరయ చ చ9డ గ మద ద+డN చ'సన+వ నద మక టశFభ న డ7న సర€త వశ€మ ద నవ శ శ€త డవ నమన హర మక టసనƒకటమ ద వ7ల గ బ టల గన+ƒర తhల గ వ+ర వ7లయ చ న+ƒర స+హత వథ ల ద ఎ దరF పలaవKమనƒ లపడNప డ . --- కర ణశ ఉపకపర బ న క ప లకన డ చ డ చ డ ర చ ల జ డవఱ ప ర ష ల ద ప ణ ప ర ష ల వఱయ వశ#ద%భర(మ వన ర వమ చత,శ ద./ కల0 చ2స4న ప ణ బ క6 చమ89 న నద.య ; గ6ద వ క(ద వత,న బ మర. వ?క బ నక న8 త వశ#ద%భర(మ వన ర వమ

(9)

కD

కD

షF

షF

ర I

ర I

న తKల గ ణ క ట7 రతన ల వణ

క ల : 1927-87 రచనల : 1.అగ7 ధ)ర 2.ర దవణ 3.మహ ధ దయ 4.పxనర వ 5.అమpత)భషkక 6.కవత)పxష–క 7.నవమ 8.నవమ జర7 9.తమర త సమర 12.ఆలŒచన)లŒచన)ల 13.గ.లబ గcత)ల

(10)

వ&

వ&

లR

లR

కD

కD

షF

షF

స)S

స)S

జనన : 1897 రచనల : 1.స స ర 6.క షపక 2.ఊర శ 7.పవ$స 3.పల%క' 8.కన)ర 4.శ+వణ. 9.క+ర1క' 5.మహత 10.ఎన8) ర9డ'య న$ట.కల , వ$ స$ల , స@నమ ప$టల .

భ వకవ

భ వకవ

(11)

ప&

ప&

ప)

ప)

జనన 1910 సCపC0 బర త డ తపxరన'న ర.మస) మ చ దర7 కథల 1.ధరeవడX¥ 2.మమక.ర 3.త డ§ల క^డ క ల 4.స య కpత 5.బ డతక3చ 6.స–ర¨ 7.క3ర74శªష«డ 8.మక ఉన) య స గత)ల నవలల 1.అసమర¨ న జవత యత 2.ప డXత పరమ' శ రశ.స41 వల న)మ 3.యమప)శ 4.చకటm గద ల ఇతర రచనల 1.ప„స0 చ°యన ఉత4ర.ల 2.తత4 వ'త4ల ఇతరమ ల అవ'క రZడXయ న)టmకల , చలనచత దర²కత

(12)

ట:

ట:

ర?

ర?

డ@

డ@

క ల 1880-1950 రచనల 1.కవత తత వచ)ర 2.భ రత కవxల వమర² 3.కళ ప,ర ´దయ లŒన సµగస ల 4.మ సలమe మరణ 5.వ'మనన గ ర7 చ ఇతరమ ల ఆ ధ వశ వద)Nలయ స)¶పనక మ ఖNక.రక డ

(13)

క[

క[

ట7

ట7

స)

స)

స)S

స)S

రచనల 1.బ ర7ష0ర ప)ర తశ - నవల 2.పతబ బ ల 3.కన వ-వన వ 4.స బ $ర.య డ 5.మక PబడX

(14)

ప&

ప&

ట:

ట:

ర I

ర I

సరస]తప&త

సరస]తప&త

రచనల 1.శవత) డవ (స గcత,స)హతN,న)టN సమ' eళన ) 2.మ' ఘద త 3.ష)జ 4.స)క.త)Pర 5.ప డరc భ గవత 6.జనపయ ర.మయణ 7.లవ~ ఇన ద7 వ డ (ఆ గt ) క ల 20వ శత)బ]

(15)

ట7

ట7

స_

స_

జ3

జ3

క ల : 1915-1994 రచనల : కథల , కథ)నకల 1.పరబహe 2.క క PటÇశ ర 3.ద మ eలగ^ డX 4.క క డ)క 5.వ)య లన 6.బÉ డ మల}tల

(16)

త I

త I

క ల : 14 వ శత)బ] ఆస న : ప„లయవ'మరËడX¥

శ భ ద స డ

శ భ ద స డ

,

,

పబ ధ పరమశ]ర డ

పబ ధ పరమశ]ర డ

రచనల : 1.ఆ ధమహభ రత (అరణNపర శªష ) 2.ర.మయణ (అలభN ) 3.నpస హ పxర.ణ 4.హర7వ శ

(17)

కh

కh

ట7

ట7

ట7

ట7

వ&

వ&

క ల : 1909-1980 రచనల : నవలల 1.చద వx 2.అర ణŒదయ 3.వ)రసత 4.గడ¥ ర జqల 5.ఎ డమవxల 6.బత క భయ 7.పkమ చన మనష ఇ క. స)హతN , వIJదN , వజ న , కళల , స సPpత, సనమల , తత4 శ.స41 , మదల}Íన వషయలపCÎ ఎనI న” వ)Nస)ల .

(18)

క ల : 14 వ శత)బ]

కవ

కవ

స ర]భkమ డ

స ర]భkమ డ

రచనల :

1.మర త4ర.ట’ర7త

2.ప డXత)ర.ధN చర7త

3.శp గ.ర నIJషధ

4.హరవల స

5.భమఖ డ

6.క.శఖ డ

7.శవర.త మహతeN

8.పల టm వర చర7త

9.ఎన” చ)ట పద)Nల

గ రవ ల : 1.గ డడX డXమ భట0 క చ ఢకP పగ లగ^టm0 చ పÑఢ ద'వర.యల మ త)Nలశ.లలŒ కనక.భషkక 2.పCదక మటm వ'మరËడX¥ ఆస)¶న లŒ వద)Nధ7క.ర7గ. ర.జభŒగ.ల

(19)

వ&

వ&

క ల : 1910 - 1983 రచనల : 1.పభవ 2.మహపస)¶న 3.మర పస)¶న 4.ఖడÓసpష0 5.మ డ యభ}Íల (వN గ క.ర0 న కవత) 6.సప)ల 7.1+1=1 (రZడXయ న)టmక) 8.చరమర.త (కథ) 9.అన త (ఆతeకథ)

(20)

ర?

ర?

డ@

డ@

క.ల 1896-1953 గ లక^ డ పతక స)¶పన - 1925 రచనల 1.ఆ ధ§ల స) ఘక చర7త 2.హ ద వxల ప డ గల 3.ఎన” స)హతN, స) సPpతక, చ)ర7తక పర7శ ధన వ)Nస)ల ఆ ధ మహ సభక అధNకత

తKల గ ణ వ8mత ళక లక ఆద Iడ

తన పతక ద+€ర తhల గ ణ పజల స+ స:1తక ప నర జ‹వన తద+€ర నజ ప+లనక పక:ల( బల`a గ గFలకu డ పతకన మరŒట స!•రOద+యక అయ ద.

(21)

పo

పo

ర p

ర p

వ&

వ&

క.ల 20 శత)బ] రచనల 1.ప)తప)ళ 2.క^త4ప)ళ 3.ద'వ)లయల మద బ త బÉమeల} ద క 4.పCళÚ- ద)న పxట0 ప,ర త4ర.ల 5.ర.ల -రప–ల 6.ఆల డXయ అడ క P తన'వ)ళÚ మహసభ 7.ఇన ప కచ’డ)ల 8.స)హత మరeర.ల 9.చ°మక ర వ' కటకవ - 'వజయ వల స)నకX' - "హpదయల స వ)ఖN". 10.మబ $తsరల పత కతల 1.ద7నపతకలŒ త^లస)ర7 వ)Nవహర7క భ షన పవ'శపCటm0న స ప)దక డ 2.జనవ)ణm, క.గడ) మదల}Íన పతకల నర హణ 3.ఎన” న)టmకల , న)టక.ల , నవలల , పర7శ ధన వ)Nస)ల . 3.స)రధ7 స0 డXయ వ)ర7 మలపలtక , అన'క చలనచత) లక స భ షణ రచయత.

త త జ

(22)

క[

క[

స_

స_

క ల : 13 వ శత)బ] ఆస న మన మసద7Þ

ఉభయకవమతyడ

ఉభయకవమతyడ

,

,

కవబహp

కవబహp

రచనల : 1.ఆ ధమహభ రత (వర.ట-స ర.ßర హణ ---- 15 పర. ల ) 2.నర చన”త4ర ర.మయణ 3.కpషdశతక ఇవ ద సFసGన వJళL దవల సగమ దPవ పQయ దక' నయవ కT రవUల కడ ద1ర మటల యవసరమ న దలపవలయ నచ తవనన. (ద పద7 కpష«d నత ఉద Nగ పర లŒ)

(23)

తర పత వ కట కవ&ల

తర పత వ కట కవ&ల

దవ కరR తర పత శ స)S

(1872-1920)

చ|ళ~ప)ళ~ వ కట శ స)S

(1870-1950) ప+ డవ దFYగ వజయ మదల`Žన న+టక ల , పదYక వ+YలD క క డ+ అవధ+నకళక చర ద"ప+నƒ వ7లగ చ అఖ డ జ(Yతగ మరŒన మహనయ ల

ప)చన ఆధ నక స)హతNయ గ.లక వ)రధ ల

(24)

మp

మp

సo

సo

మ•

మ•

చ€

చ€

తKల గ ల‚ క

తKల గ ల‚ క

,

,

అభనవ తక[న

అభనవ తక[న

,

,

మహత pన ఆస …నకవ

మహత pన ఆస …నకవ

రచనల

1.ఆతeకథ (మహత)eగ. ధc) 2.మహతe కథ (గ. ధc మహత eన చర7త)

3.ఆత)eర–ణ 4.ఉదయగ.న

5.శబల 6.గcత)దర²న

7.సర దయగ.న 8.తsన గ నత

9.న'న 10.పCÎరప ట

(25)

క•

క•

ర†

ర†

గదI తక[న

గదI తక[న

క ల 1848-రచనల 1.సతNవత చర7త 2.చ దమత చర7త 3.సతN స జవన 4.ఆ ధ కవxల చర7త 5.బహeవవ)హ (పCద]యN గ.ర7 పCళÚ) 6.వNవహరబŒధ7న (ప@tడర న)టక ) 7.ర.జశªఖర చర7తమ (వవ'క చ ద7క) 8.సతNర.జ ప,ర ద'శ యతల 9.జసస క3స4 (జవత చర7త) 10.ర.మమహనర.య (జవత చర7త) 11.స@ యరచన (తsల గ లŒ మదటmద7) 12.స సPpత, ఇ గctష« న)టక.ల అన వ)ద పతకల 1.సతహత బŒధ7న 2.ఆ ధభ ష) స జవన 3.పxర ష)ర¨పద)యన 4.వవ'కవర7Þన

(26)

శ]

శ]

తI

తI

క.ల 1895-1976

కవ సమట

కవ సమట

,

,

కళ పపŠరF

కళ పపŠరF

రచనల 1.శమద)మయణ కల–వpక (జ నప@ఠ బహ›మత) 2.వ'యపడగల 3.ఏకవర 4.కXనI రస)న ప)టల 5.బద]న సkన)న 6.వష«d శరe ఇ గctష« చద వx 7.హహ హèహè 8.వరలకXe తశత 9.సర4నశ.ల (న)టక ) 10.భ క†‡ల స (న)టక ) 11.పxర.ణవIJర గ థమల (16 నవలల ) 12.చëలయల కట0 (నవల) 13.చన కథల 14.తsఱచర.జq 15.వ)Nసస పxటm

(27)

కŒp

కŒp

స)

స)

క ల : 1867 - 1946 రచనల : 1.గయప)ఖ Nన -న)టక (తsల గ లŒ లక పత ల ద)క. అమ eడయన త^ల పxస4క ) 2.సÑ దరNతలక - నవల 3.గణపత - నవల 4.ర.మచ ద వజయ 5.ఆతeకథ 6.అన'క జవతకథల , ఎన” పహసన)ల .

(28)

ళ~

ళ~

లR

లR

కD

కD

షF

షF

రp

రp

రచనల 1.వ'మన (పర7శ ధన గ థ ) 2.స)రస త పన)Nసమ ల 3.న)టక పన)Nసమ ల 4.జ యపసkన)న నpతNసkన)న పర7షPరణ 5.శమద) ధ మహభ గవత పర7షPరణ 6.ప) డ ర గ మహతeN పర7షPరణ 7.త)ళÚప)క అన మచ)రN స క3ర4నలక స రరచన, ప@ఠ7క. రచన

(29)

న•

న•

ట •

ట •

క ల : 11 వ శత)బ] ఆస న ర.జర.జ నరZ ద§డ

ఆదకవ

ఆదకవ

,

,

శబ•శ సన డ

శబ•శ సన డ

రచనల : 1.ఆ ధమహభ రత (ఆద7,సభ ,అరణNపర 31/2 పర ) 2.ఆ ధ శబ] చ త)మణm కవత# పతకతల 1.అకర రమNత, 2.పసన కథ) కవత)ర¨య కX4, 3.న)న)ర చర.ర¨స కX4 నధ7త

(30)

కవతయ

కవతయ

నన•యభట •రక డ

కRల : 11 వ శత బV ఆస Yన రRజరRజ నర0 ద\డ బర ద ల 1.అదకవ 2.శబVశRసన డ రచనల : 1.ఆ ధమహభEరత (ఆద,సభE,అరణhపరi 31/2 పరi ) 2.ఆ ధ శబV చ త మణ కవతi పతIకతల 1.అకర రమhత, 2.పసన కథ కవత రqయ క+s, 3.నన న ర చరRరqసtక+s నధతi

తక[న

స_మయజ

కRల : 13 వ శత బV ఆస Yన మన మసwదx బర ద ల 1.ఉభయకవమత\డ 2.కవబహ~ రచనల : 1.ఆ ధమహభEరత (వరRట-సiరR•ర:హణ ---- 15 పరRiల ) 2.నరiచన(తsర రRమయణ 3.క•ష‚శతక

ఎరన మత Iడ

కRల : 14 వ శత బV ఆస Yన ప=లయవమర…డ+† బర ద ల 1.శ భ ద స డ 2.పబ ధ పరమశiర డ రచనల : 1.ఆ ధమహభEరత (అరణhపరiశKష ) 2.రRమయణ 3.న•సw హ ప4రRణ 4.హరవ శ

(31)

లR

లR

ప‘

ప‘

ద•

ద•

క ల 16 వ శత)బ] ఆస న శకpషd ద'వర.యల

ఆ ధ కవత ప)త మహ’డ

ఆ ధ కవత ప)త మహ’డ

రచన స) ర చష మన స భవమ (మన చర7తమ )

అలCస%నవ%న అలCక జగ.బగ.

(32)

వŠ]

వŠ]

ర?

ర?

డ@

డ@

క.ల 1897

కవక కల

కవక కల

క వ 1.నలజ రమe అగ7 పవ'శమ 2.వనక మర7 3.జలద) గన 4.కడపటm వడ Pల 5.ప)నశ.ల 6.కpష@వల డ న టక ల 1.క. గZస వ)ల 2.క భర.ణ

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :