Phytoplankton population structure of the Anzali wetland (2010 and 2011)

15  Download (0)

Full text

(1)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 105

ف تيعمج راتخاس

ي

نوتکنلاپوت

ی

ط یلزنا بلاات رد

ی

اهلاس

ی

09

-9830

رم

ی

م

حلاف

ی

1 *

ضرم ،

ی

ه

مراکم

ی

1

،

پس

ی

هد

طخ

ی

ب

1 m_fallahi2011@yahoo.com * 1 -زبآ هدکشهوژپ ی رورپ ی اهبآ ی لخاد ی قحت هسسؤم ، ی تاق ش مولع ی تلا ی قحت نامزاس ،روشک ی تاق و شزومآ ، ورت ی ج زرواشک ی :تفایرد خیرات ابآ ن 1311 شریذپ خیرات : دنفسا 1311 هديکچ اه نوتکنلاپوتیف زا ناگدننکدیلوت هیلوا رایسب مهم بلاات یلزنا شاد متسیسوکا نیا بآ تیفیک رد یهجوت لباق شقن هکدنشابیم هت و یلاوت و مکارت اهنآ هتسویپ زاین هب هعلاطم دراد . نیا یسررب رد 6 ینامز هرود رد و هاگتسیا دنفسا 9831 نمهب ات 9811 تروصب جیاتن ساسارب .دش ماجنا هناهام 66 سنج یاه هخاش زا Bacillariophyta ( 22 ج )سن ، Chlorophyta ( 26 ،)سنج Cyanobacteria ( 1 ،)سنج Euglenophyta ( 5 ،)سنج Chrysophyta ( 9 ،)سنج Dinoflagellata ( 2 ،)سنج Cryptophyta ( 9 و )سنج Xanthophyta ( 9 سنج ) دروم .دنتفرگرارق ییاسانش ینوتکنلاپوتیف یناوارف هکداد ناشن جیاتن هنلااس نیگنایم اب بیترت هب ناکرکو لکناخرس یاههاگتسیا رد 6 / 5 ± 4 / 24 و 4 / 5 ± 4 / 21 رادقم نیرتشیبرتیل رد لولس نویلیم هخاش .تسا هدوب Bacillariophyta سنج اصوصخ Cyclotella اههاگتسیا یمامترد هدوب بلاغ ناکرک هاگتسیا رد اما دایز یناوارف Cyanobacteria بلاغ سنج اب Oscillatoria نیا هنلااس نیگنایم هک هدش ثعاب هامنابآ طساوا ات هامریت زا زا شیب هخاش Bacillariophyta نیگنایم یلکروطب .دشاب یم هیحان نیا رد رتمک یذغم داوم راب زا یشان لاامتحا هک ،دشاب لاپوتیف یناوارف ونت و هدش ییاسانش یاهسنج دادعت .تسا هدوب رادقم نیرتمکررآ رد و رگید یاههام زا شیب رویرهش رد ینوتکن تسا هدوب یلبق تاعلاطم زا رتمک یسررب نیا رد سنج . یديلك تاغل : فی ،نوتکنلاپوت ناوارف ،عونت ی ، لزنا بلاات ی * لوئسم هدنسیون

(2)

یحلاف اکمه و نار ف تیعمج راتخاس ی نوتکنلاپوت ی رد ... 601 همدقم ا رد اه نوتکنلاپوتیف رد عقاو یاه مزیناگرا هب یژرنا لاقتن یبآ یاه متسیسوکا رد ییاذغ یاه هریجنز یلااب حوطس (دنشاب یم حرطم Tiwari & Chauhan, 2006

.) هیذغت حطس ظاحل هب اه بآ حطس رد اه نوتکنلاپوتیف ییارگ یلااب بآ (High Eutrophication) دیلوت و گ بیکرت رگید ترابع هب .دنراد تیمها هیلوا زا اهنآ یا هنو ای یتسیز یاه صخاش و یتسیز عونت ، یلصف یلاوت قیرط هیذغت ییارگ یلااب بآ (دنوش یم طبترم Bellinger & Sigee, 2008 ). ینوتکنلاپوتیف عماوج راتخاس یسررب و تیفیک یبایزرا تهج اهنآ یناوارف و شنکارپ صوصخ هب هدافتسا دروم اه بآ یگدولآ و دیلوت هجرد نییعت یم رارق (دریگ Ponmanickam et al., 2007 و Shekhar et al., 2008 . ) بلاات هب هک دنتسه دیلوترپ یاه متسیسوکا زا یکی اه .دنراد ناهج رد یدایز تیمها یداصتقا و کیژولوکا ظاحل و هیذغت ،یزیر مخت یارب یبسانم ناکم اه هاگتسیز نیا ام( یزبآ تادوجوم زا یرایسب ورلا شرورپ )نایهام دنن یم بوسحم (دنوش Costanza et al., 1989 .) ظاحل هب هک تسا یگرزب یبآ متسیسوکا یلزنا بلاات د روش بل بآ اب طابترا هزوح نیریش بآ و رزخ ی ایر زیربآ یلصا یاه هاگیاج زا و هدوب لااب یتسیز عونت یاراد ، و یناجازریم (دور یم رامشب رزخ یایرد نایهام یزیرمخت کمه ،نارا 8811 .) زا یبوخ یناوارف و عونت زا یلزنا بلاات نآ نیرتبلاغ هک هدوب رادروخرب ینوتکنلاپوتیف یاه هخاش اه Cyanobacteria ، Chlorophyta ، Euglenophyta Dinoflagellata ، Bacillariophyta یم .دنشاب اریز تسا تیمها زئاح بلاات رد اه نوتکنلاپوتیف هعلاطم ناونع هب اهنآ و نایزبآ عاونا یارب اذغ ،هیلوا تادیلوت (دنشاب یم بآ تیفیک یارب دمآراک یتسیز صخاش Kaur, 2015 & Brraich .)  وتیف تاعلاطم نوتکنلاپ لابمیک طسوت یلزنا بلاات لابمیکو ( 8791 .تفرگ تروص ) رد مکی رواشم نیسدنهم لاس 8839  دودح 881 یلزنا بلاات رد هنوگ و سنج دومن ییاسانش دن نینچمه . Holčík و Oláh لاس رد 8771 هقطنم برغ ینغ قطانم ریاس هب تبسن ار بلاات رت .دندرک شرازگ یحلاف هک تسا رکذ نایاش ( 8891 یط ) یلزنا بلاات رد ینوتکنلاپوئز و ینوتکنلاپوتیف تاعلاطم نایب هک دومن بلاات برغ رد رثکادح نوتکنلاپوتیف مکارت لیلدب کبلج دایدزا یاه تیفونایس یم هدهاشم ناتسبات لصف رد شیازفا اب هک دومن نایب نینچمه یو .ددرگ امد لاومعم نوتکنلاپوتیف مکارت یامد رد هک اه تیفونایس اصوصخ زا رتلااب 81 یم شیازفا دنوش یم ریثکت دارگیتناس هجرد .دبای هعلاطم یحلاف طسوت یرگید تسرپادخ و ( 8891 ) یاهلاس یط 8898 ات 8893 نآ یط هک دش ماجنا 818 زا سنج 3 یکبلج هخاش دروم یلزنا بلاات رد رارق ییاسانش تفرگ . نآ اه هخاش دوخ هعلاطم رد و نیرتمکارترپ ار اه تیفونایس و اتیفویرلایساب یاه هخاش نیرت عونتم ار اه تیفورلک و اتیفویرلایساب .دومن دادملق ینوتکنلاپوتیف راکمه و یناجازریم نا ( 8811 ) یط هلاس هد تاعلاطم 8891 یلا 8811 اب ییایفارغج هناماس زا هدافتسا GIS رد 11 بلاات رد هطقن لاس یط نوتکنلاپوتیف یناوارف هک دندومن ناونع یلزنا یاه فلتخم هخاش و هتشاد یدوعص دنور یلزنا بلاات رد Cyanobacteria .تسا هدوب اه هخاش ریاس زا رتبلاغ لاس رد هدش یتارییغت شوختسد یلزنا بلاات ریخا یاه ،یزرواشک زا هلصاح داوم و هدنیلاآ داوم دورو هک تسا بسانمان ینوتکنلاپوتیف یاه هنوگ ییافوکش ، تابوسر دورو بلاات یروراب نازیم یبایزرا .درب مان ناوت یم ار هریغ و رد هیلوا تادیلوت و یسررب دنمزاین نآ ریاخذ نازیم و یلزنا ات فلتخم یاه سنج و اههورگ عونت و مکارت .دشاب یم بلا یلزنا بلاات تیعضو ینوتکنلاپوتیف یفیک دوبهب رظن زا ار یم نشور بآ .دیامن تارییغت یسررب فده هعلاطم نیا هورگ یلعف اب نآ هسیاقم و بلاات ینوتکنلاپوتیف مهم یاه بلاات تسرد تیریدم یارب .دشاب یم هتشذگ تاعلاطم گآ یلزنا و تارییغت دنور زا یها ناونعب نوتکنلاپوتیف یلاوت دیلوت یاه صخاش ،هیلوا ناگدننک یاذغ و بآ یفیک یم یرورض نایزبآ هعلاطم نیا یارجا تیمها دوخ هک دشاب .دهد یم ناشن ار

(3)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 601 و داوم راك شور هعلاطم دروم هقطنم اه یسررب تهج 3 یرگید ، یزکرم بلاات رد یکی هاگتسیا رغ بلاات رد و ب 1 هاگور رد هاگتسیا فلتخم طاقن زا اه تیعقوم اب یلزنا بلاات لودج ( ریز ییایفارغج 8 لکش و 8 دنفسا نیب اهیسررب .دیدرگ باختنا ) 8817 نمهب و 8871 .دش ماجنا هناهام تروصب لودج 1 : ا ییایفارغج تیعقوم ی هاگتس یسررب تهج فلتخم یاه یلزنا بلاات نوتکنلاپوتیف تسیا مان هاگ ضرع لوط هقطنم لکناخرس هاگساپ ″ 17 ′ 11 º 83 ″ 81 ′ 18 º 18 یزکرم بلاات نایزاغ لپ ریز ″ 83 ′ 13 º 83 ″ 38 ′ 19 º 18 اگور یلزنا لپ ریز ″ 11 ′ 81 º 83 ″ 87 ′ 11 º 18 اگور ناشیورد هایس یهار هس ″ 98 ′ 78 º 83 ″ 81 ′ 11 º 18 اگور رازابریپ یهارود ″ 11 ′ 91 º 83 ″ 33 ′ 11 º 18 اگور ناکرک ″ 911 ′ 11 º 81 ″ 98 ′ 38 º 18 برغ بلاات  لکش 1 : لاس ،یلزنا بلاات رد نوتکنلاپوتیف زا یرادرب هنومن یاه هاگتسیا تیعقوم 09 -1830 ()  نوتکنلاپوتیف یرادرب هنومن اکیلپ هلول زا نوتکنلاپوتیف یرادرب هنومن تهج P.V.C لوطب 1 رطق و رتم 3 فتسا رتم یتناس هلول .دیدرگ هدا فک هب هک یوحن هب هدش بآ دراو یدومع تروصب اکیلپ لطس کی رد هلول نورد بآ سپس و دیامنن دروخرب بلاات 81 بآ زا رتیل کی ندز مه زا سپ .دش هتخیر یرتیل یسررب تهج ینوتکنلاپوتیف یلامرف اب ن 1 رد دص تیبثت دیدرگ یدرگ لقتنم هاگشیامزآ هب اه هنومن اهتنا رد و د ( ،تسرپادخ و یحلاف 8891 ؛ ، ناراکمه و یمراکم 8813 ؛ ،ناراکمه و یناجازریم 8811 و یونعم هاوخ تاجن ؛ ، ناراکمه 8817 .) ینوتکنلاپوتیف یناوارف یسررب هاگشیامزآ رد هنومن اد رد ادتبا اه خ زا سپ و هتخیر رشب ل تپ یپ اب ندش نگمه 3 تدمب نآ زا یس یس 11 بوسر .دش هداد پوکسورکیم طسوت سپس Invert ،نوکین( TE300 لومرف زا و دیدرگ شرامش و ییاسانش ) 8

(4)

ﻲﺣﻼﻓ ﺎﻜﻤﻫ و نار ﻓ ﺖﻴﻌﻤﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻴ ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘ ﻲ رد ... ١٠٨ ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ) ،ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ و ﻲﺣﻼﻓ 1378 و ﻲﻣرﺎﻜﻣ ؛ ،نارﺎﻜﻤﻫ 1385 ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ ؛ 1388 هاﻮﺧ تﺎﺠﻧ ؛ ، نارﺎﻜﻤﻫ و يﻮﻨﻌﻣ 1389 .( ﻊﺑﺎﻨﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ Prscott, 1970 ؛

Tiffany and Britton, 1971

؛ Maosen, 1983 ؛ Pontin, 1978 ؛

Throp and Covich,

2001

؛

Wehr and Sheath, 2003

ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ . يﺎﻫ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻚﻤﻛ ﻪﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ تﺎﻋﻼﻃا فاﺮﺤﻧا ،ﺲﻧﺎﻳراو ،ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻞﺜﻣ يرﺎﻣآ .ﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻧﺎﻳار رد ﺎﻫ هداد ﺖﺒﺛ ﺮﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣو ﺎﻫ رادﻮﻤﻧ ﻢﻴﺳ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد Excel ﺎﺑ هﺪﺷ ﺖﺒﺛ تﺎﻋﻼﻃا ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ و يرﺎﻣآ يﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا Excell ) ﻪﺨﺴﻧ 2007 ( و SPSS ﻪﺨﺴﻧ) 17 ( مﺎﺠﻧا ﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻬﺟ . عﻮﻨﺗ زا ﺰﻴﻧ ﺪﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ )

Shannon & Wiener,

1949 .( ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا رد 81 زا ﺲﻨﺟ 8 ) ﻪﺧﺎﺷ 22 ﻪﺧﺎﺷ زا ﺲﻨﺟ Bacillariophyta ، 33 ﻪﺧﺎﺷ زا ﺲﻨﺟ Chlorophyta ، 15 زا ﺲﻨﺟ Cyanobacteria ، 5 ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷزا Euglenophyta ، 2 ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷزا Chrysophyta ، 2 ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ زا Dinoflagellata ، 1 ﻪﺧﺎﺷ زا ﺲﻨﺟ Cryptophyta و 1 ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ زا Xanthophyta ﺮﻗ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ درﻮﻣ ﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ .ﺖﻓﺮﮔ را ن ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻛ داد يﺎﻫ Bacillariophyta و Cyanobacteria ﻪﺧﺎﺷ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺎﻫ ﻞﻜﺷ ) ﺪﻧا هدﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ 1 ﺎﺗ 7 . ( يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ Chlorophyta و Bacillariophyta عﻮﻨﺗ ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻜﻴﻟﺎﺣ رد يﺎﻫ ﻪﻣﻮﺗﺎﻳد و ﺎﻫﺮﺘﻛﺎﺑﻮﻧﺎﻴﺳ ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻦﻳﺮﺗ ﻢﻛاﺮﺗﺮﭘ ﺎﻫ .ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻫ ﺖﻴﻓوﺮﻠﻛ ، ﺎﻫ ﺮﺘﻛﺎﺑﻮﻧﺎﻴﺳ ،ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ لﺎﺳ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻃ ﺎﻫ ﺖﻴﻓﻮﻨﻠﮔﻮﻳ و 1390 دوﺪﺣ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ 59 ، 28 ، 10 و 3 بﻻﺎﺗ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻢﻛاﺮﺗ زا ﺪﺻرد ﻪﺧﺎﺷ زا .ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻟﺰﻧا Bacillariophyta ﺲﻨﺟ يﺎﻫ Nitzschia ، Cyclotella و Synedra ﻪﺧﺎﺷ زا ، Cyanobactria ﺟ ﺲﻨ يﺎﻫ Oscillatoria ، Anabaenopsis ، Anabaena و Microsystis زا ، ﻪﺧﺎﺷ Euglenophyta ﺲﻨﺟ يﺎﻫ Phacus ، Lepocinclis و Euglena زا ، ﻪﺧﺎﺷ Dinoflagellata ﺲﻨﺟ Gymnodinium زا و ﻪﺧﺎﺷ Chlorophyta يﺎﻫ ﺲﻨﺟ Ankistrodesmus ، Chlamydomonas ، Scenedesmus هدﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﺲﻨﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد .ﺖﺳا يﺎﻫ Nitzschia ، Cyclotella ، Synedra ، Navicula ، Melosira ، Oscillatoria و Scenedesmus هﺎﮕﺘﺴﻳا رد يﺎﻫ 3 ، 4 و 5 .ﺪﻧا هدﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ

(5)

ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ و ﺖﺴﻴﺑ لﺎﺳ ﻢﺠﻨﭘ هرﺎﻤﺷ/ 1 / رﺎﻬﺑ 1395 ١٠٩ ﻞﻜﺷ 1 : ﻞﻜﻧﺎﺧﺮﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ ) ﺪﻨﻔﺳا 1389 ﻦﻤﻬﺑ و 1390 ( ﻞﻜﺷ 2 : ﻪﺧﺎﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ نﺎﻳزﺎﻏ ﻞﭘ ﺮﻳز هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﺪﻨﻔﺳا ﻦﻴﺑ) 1389 ﻦﻤﻬﺑ و 1390 ( ﻞﻜﺷ 3 : ﻲﻟﺰﻧا ﻞﭘ ﺮﻳز هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﻦﻴﺑ ) 1389 ﻦﻤﻬﺑ و 1390 ( ﻞﻜﺷ 4 : نﺎﺸﻳورد هﺎﻴﺳ ﻲﻫار ﻪﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﻦﻴﺑ ) 1389 ﻦﻤﻬﺑ و 1390 (

(6)

یحلاف اکمه و نار ف تیعمج راتخاس ی نوتکنلاپوت ی رد ... 660 لکش 5 : رازاب ریپ یهار ود هاگتسیا رد نوتکنلاپوتیف یاه هخاش یناوارف نیگنایم دنفسا نیب ( 1830 نمهب و 1809 ) لکش 6 : یاه هخاش یناوارف نیگنایم ناکرک هاگتسیا رد نوتکنلاپوتیف دنفسا نیب ( 1830 نمهب و 1809 )   لکش 7 : یلزنا بلاات رد فلتخم یاه هخاش یناوارف هنلااس نیگنایم دنفسا نیب ( 1830 نمهب و 1809 )

(7)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 666 راهب و ناتسبات لصف نوتکنلاپوتیف نیگنایم جیاتن قبط زییاپ رد و لوصف ریاس زا شیب تسا هدوب رادقم نیرتمک لکش( 1 . ) هب ناکرک و لکناخرس هاگساپ هاگتسیا هک داد ناشن جیاتن هنلااس نیگنایم اب بیترت 3 ± 8 / 11 و 1 / 3 ± 1 / 11 نویلیم ریاس اب هسیاقم رد ار یناوارف نیرتشیب رتیل رد لولس لکش( دنا هدوب اراد اههاگتسیا 7 .) هک تسا رکذ نایاش هاگتسیا هنلااس نیگنایم اب رازابریپ یهارود 3 / 1 نویلیم .تسا هتشاد ار یناوارف نیرتمک لکش 3 : وارف نیگنایم فلتخم لوصف یط نوتکنلاپوتیف ینا یلزنا بلاات رد دنفسا نیب ( 1830 نمهب و 1809 ) لکش 0 : هاگتسیا رد نوتکنلاپوتیف هنلااس نیگنایم یلزنا بلاات فلتخم یاه دنفسا زا ( 1830 نمهب ات 1809 ) رد ینوتکنلاپوتیف مکارت رثکادح هدمآ تسدب جیاتن قبط لپ ریز هاگتسیا ،رویرهش هام رد ناکرک و لکناخرس هاگتسیا هس هاگتسیا و یلزنا لپ ریز هاگتسیا ، نیدرورف رد نایزاغ رازابریپ یهار ود هاگتسیا و دنفسا رد ناشیورد هایس یهار لودج (دیدرگ تبث هام ریت رد هرامش 1 .)

(8)

ﻲﺣﻼﻓ ﺎﻜﻤﻫ و نار ﻓ ﺖﻴﻌﻤﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻴ ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘ ﻲ رد ... ١١٢ هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ 2 : هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻢﻛاﺮﺗ هﺎﻣ و ﺎﻫ ﺪﻨﻔﺳا زا )ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ 1389 ﻦﻤﻬﺑ ﻲﻟا 1390 ( هﺎﻣ ﻞﻜﻧﺎﺧﺮﺳ نﺎﻳزﺎﻏ ﻞﭘ ﺮﻳز ﻲﻟﺰﻧا ﻞﭘ ﺮﻳز هﺎﻴﺳ ﻲﻫار ﻪﺳ نﺎﺸﻳورد ﻲﻫارود رازﺎﺑﺮﻴﭘ نﺎﻛﺮﻛ ﺪﻨﻔﺳا 30661200 4000000 5100000 92284200 3580000 18650000 ﻦﻳدروﺮﻓ 37400000 75250200 17100000 4820000 6340000 2675000 ﺖﺸﻬﺒﻳدرا 40725000 3640000 2025000 3060000 3920000 1850000 دادﺮﺧ 49800000 20700000 3510000 10780000 8460000 2300000 ﺮﻴﺗ 16450000 14040000 20250000 3040000 3960000 27400000 دادﺮﻣ 26853600 35000000 20250000 8860000 39560000 10550000 رﻮﻳﺮﻬﺷ 53100000 22620000 22800000 2060000 1180000 57950000 ﺮﻬﻣ 32300000 35871600 9850000 1320000 16800000 29450000 نﺎﺑآ 220000 4120000 22920000 2000000 4440000 8800000 رذآ 1600000 11160000 3680000 1580000 6800000 10880000 يد 1860000 3560000 23400000 2240000 5280000 20150000 ﻦﻤﻬﺑ 1680000 3740000 21450000 2480000 3540000 53920000 عﻮﻨﺗ ﺺﺧﺎﺷ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﺮﻴﺗ رد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﺘﺴﻳز ﺎﺑ نﺎﻛﺮﻛ و نﺎﺸﻳورد هﺎﻴﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا و دادﺮﺧ 61 / 2 و 6 / 2 رد و ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ نﺎﻛﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ار ناﺰﻴﻣ ) لوﺪﺟ 3 ( . ﻞﺼﻓ رد عﻮﻨﺗ ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ ﻞﻜﺷ ) ﺖﺳا هدﻮﺑ لﻮﺼﻓ ﺮﻳﺎﺳ زا ﺶﻴﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 10 .( ﻮﻄﺑ هﺎﻣ رد عﻮﻨﺗ ﻲﻠﻛ ر ﺮﻳﺎﺳ زا ﺶﻴﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ يﺎﻫ ﻞﻜﺷ ) ﺖﺳا هدﻮﺑ لﻮﺼﻓ 10 -3 .( لوﺪﺟ 3 : هﺎﻣ رد ﻲﺘﺴﻳز عﻮﻨﺗ ﺺﺧﺎﺷ هﺎﮕﺘﺴﻳا و ﺎﻫ ﺪﻨﻔﺳا ﻦﻴﺑ ) ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ 1389 ﻦﻤﻬﺑ و 1390 ( ﻮﺘﻴﻓ عﻮﻨﺗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻨﻔﺳا ﺪ ﻦﻳدروﺮﻓ ﺖﺸﻬﺒﻳدرا دادﺮﺧ ﺮﻴﺗ دادﺮﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ ﺮﻬﻣ نﺎﺑآ رذآ يد ﻦﻤﻬﺑ ﻞﻜﻧﺎﺧﺮﺳ هﺎﮕﺳﺎﭘ 38 / 1 10 / 1 97 / 1 23 / 1 05 / 2 34 / 2 79 / 1 77 / 1 89 / 1 68 / 1 30 / 2 95 / 1 نﺎﻳزﺎﻏ ﻞﭘ ﺮﻳز 26 / 2 35 / 1 89 / 1 21 / 1 13 / 2 07 / 2 62 / 1 80 / 1 75 / 1 75 / 1 76 / 1 41 / 2 ﻲﻟﺰﻧا ﻞﭘ ﺮﻳز 13 / 2 71 / 1 11 / 2 98 / 0 80 / 1 70 / 1 31 / 2 88 / 1 55 / 1 19 / 2 01 / 2 53 / 1 نﺎﺸﻳورد هﺎﻴﺳ 21 / 1 52 / 1 71 / 1 28 / 1 61 / 2 13 / 2 47 / 2 53 / 2 89 / 1 01 / 2 37 / 2 05 / 2 رازﺎﺑﺮﻴﭘ ﻲﻫارود 31 / 2 06 / 2 89 / 1 13 / 2 33 / 2 14 / 2 98 / 1 78 / 1 65 / 1 51 / 1 86 / 1 30 / 2 نﺎﻛﺮﻛ 81 / 0 17 / 1 97 / 1 60 / 2 70 / 1 09 / 2 88 / 1 42 / 1 40 / 2 92 / 1 97 / 0 31 / 1

(9)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 661 لکش 19 : دنفسا نیب ( یلزنا بلاات رد فلتخم یاههام یط نوتکنلاپوتیف یتسیز عونت صخاش 1830 نمهب و 1809 ) نومزآ هب هجوتاب لاکسورک -سیلاو و هناهام یناوارف نیب پوتیف یاه هخاش یلصف یرامآ راد ینعم فلاتخا نوتکنلا ( دیدرگ هدهاشم p< 0.05 ) هاگتسیا نیب نکیلو اه هام ، اه لوصف و فلاتخا نوتکنلاپوتیف لک عونت و یناوارف رظن زا ددرگ یمن هدهاشم یرامآ راد ینعم ( p>0.05 .) ثحب هلصاح جیاتن ساسا رب یسررب نیا رد اه 18 سنج دروم ت نیا و تفرگ رارق ییاسانش تاعلاطم زا رتمک رایسب دادع ( تسرپادخ و یحلاف 8891 یاهلاس یط ) 8898 و 8893 ( هباشم یرادرب هنومن شور اب 818 ، )سنج ( مکیرواشم نیسدنهم 8839 لاس یط ) 8833 ( 881 ( ناراکمه و یمراکم )سنج 8813 رد هعلاطم یط ) یاهلاس 8893 ات 8897 هباشم یرادرب هنومن شور اب و ( رضاح هعلاطم 881 )سنج تسا هدوب یلزنا بلاات رد لودج( 1 . ) تاعلاطم اب رضاح جیاتن یسررب هسیاقم یم ناشن هتشذگ رد یا هنوگ عونت رضاح لاح رد هک دهد تسا هتفای شهاک یلزنا بلاات رد شهاک نیا هکیروطب . هخاش دروم هموتاید و اتیفوزیرک یاه اتیفورلک ،اه ، هلژلافونیاد و اهرتکابونایس قدص اه سنج دادعت و هدومن تاعلاطم زا رتمک رایسب یسررب نیا رد هدش ییاسانش یاه لودج (تسا نیشیپ 1 .) لودج 4 : فلتخم تاعلاطم یط ینوتکنلاپ فلتخم یاه هخاش یاهسنج یناوارف هسیاقم تاعلاطم B a cilla rio ph y ta Chlo ro ph y ta Cy a no ba ct er ia Dino fla g ella ta E ug leno ph y ta Chry so ph y ta C ry pto ph y ta Xa ntho ph y ta Rho do ph y ta ع مج رضاح هعلاطم 11 88 83 1 3 1 8 8 18 یمراکم و (ناراکمه 8813 ) 87 33 81 9 3 1 1 8 881 و یحلاف ( تسرپادخ 8891 ) 91 38 33 83 3 3 8 818 نیسدنهم ( مکیرواشم 8839 ) 31 13 11 1 1 881

(10)

یحلاف اکمه و نار ف تیعمج راتخاس ی نوتکنلاپوت ی رد ... 661 لکش قبط 1 س یناوارف نیگنایم رثکادح ینوتکنلاپوتیف هنلاا اب بیترت هب ناکرک و لکناخرس یاههاگتسیا رد 1 / 11 و 1 / 11 رازابریپ یهارود .تسا هدوب رتیلرد لولس نویلیم ریاس اب هسیاقم رد ار عونت نیرتشیب و مکارت نیرتمک هاگتسیا . تسا هتشاد اه ( ناراکمه و یناجازریم 8813 هک دندومن شرازگ ) تیف یلولس یناوارف بلاات رد فلتخم یاهلاس یط نوتکنلاپو دودح زا و هتشاد یدوعص دنور یلزنا 7 / 9 رد لولس نویلیم لاس رتیل 8898 زا شیب نازیم هب 33 رد لولس نویلیم یاهلاس رد رتیل 8811 و 8818 لاح رد . تسا هدیسر حطس هکنیا هب هجوت اب رضاح هیذغت ییارگ بآ (Eutrophication) ور یلزنا بلاات اما تسا شیازفا هب یاهلاس هب تبسن نوتکنلاپوتیف مکارت 8811 و 8818 قبط شهاک نیا لیلاد زا یکی . تسا هتفای شهاک رایسب یزبآ ناهایگ دایز رایسب دشر تسا نکمم ینیع تادهاشم ار نوتکنلاپوتیف دشر هیاس داجیا اب دوخ هکدشاب هقطنمرد ( لابمیک و لابمیک (دهد یم شهاک 8791 . ) رکذ نایاش شیازفا زا یکاح قطانم رثکا ینیع هدهاشم هک تسا .دوب یزبآ ناهایگ ( لابمیک و لابمیک نینچمه 8791 ششوپ طابترا ) نوتکنلاپوتیف اب یهایگ هکیروطب دنا هتشاد نایب ار دشر یبرغ شخب رد ناتسبات و راهب طسو رد نوتکنلاپوتیف یز ناهایگ دشر هطساوب هک هتشادن ینادنچ فرصم و یبآ ر سا هدوب اهنآ طسوت یذغم داوم یناوارف تبسن اهنآ .ت ار نوتکنلاپوتیف هب تیفورکام 11 رب 8 رکذ و هبساحم هک دندومن ار نوتکنلاپوتیف دشر یبآ ناهایگ شیازفا دودحم .دنک یم لاس رد رانکبآ هقطنم رد نوتکنلاپوتیف هنلااس نیگنایم 8893 تسرپادخ و یحلاف شرازگ قبط ( 8891 ) 877 ناکرک هقطنم رد هکنآ لاح و هدوب رتیل رد لولس نویلیم هب رضاح هعلاطم رد برغ بلاات رد عقاو 1 / 11 نویلیم دایز شهاک هدنهد ناشن هک تسا هدیسر رتیل رد لولس .دشاب یم هقطنم نیا رد ینوتکنلاپوتیف مکارت نیرتشیب ینوتکنلاپوتیف یاه هخاش زا رضاح هعلاطم رد هب قلعتم مکارت Bacillariophyta و Cyanobacteria و هدوب Chlorophyta یدعب هدر رد ( اه هموتاید .دشاب یم Bacillariophyta هشیمه ) هدنهاچارف و هتفشآ ، قمع مک قطانم رد دنهد یم حیجرت هعماج ناونع هب یلحاس قطانم رد عقاو بلاغ یژرنا و ییاذغ داوم روفو .دننک یگدنز ینوتکنلاپوتیف روطب هتفشآ و قمع مک قطانم رد دیشروخ زا یشان ینارون شیازفا یزتنسوتف یاه تیلاعف هطساو هب ار اهنآ یدیدش یکیزیف یرادیاپان هدنهد ناشن اه هموتاید رثکا .دهد یم (دنشاب یم قمع مک یلحاس یاه طیحم رد Brandini , 2004 & Fernandez ) . طسوت هدش ماجنا تاعلاطم قبط Cheraghpour و ( شناراکمه 1188 هخاش ) Bacillariophyta اب 3 / 38 بلاات رد اه هخاش ریاس هب تبسن ار تیبلاغ رثکادح دصرد هتشاد یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا رد عقاو نایمدنگ .تسا یسررب قبط یاه ( تسرپادخ و یحلاف 8891 ) سنج یاه Cyclotella ، Spirulina ، Binuclearia ، Anabaenopsis ، Aphanizomenon ، Merismopedia ، Oscillatoria زا شیب اب 3 ار یناوارف نیرتشیب رتیل رد نویلیم یلزنا بلاات رد هتشاد سنج دنچ ره یاه Cyclotella ، Navicula ، Nitzschia ، Synedra ، Ankistrodesmus ، Chlamydomonas ، Scenedesmus ، Oscillatoria ، Euglena دهاشم دادعت نیرتشیب ه هاگتسیا رد زا شیب( اه 11 % هاگتسیا هام و ) اه زا شیب( اه 13 % هام .دنا هداد ناشن ار ) اه یاه سنج زین رضاح هعلاطم رد Cyclotella ، Oscillatoria و Nitzschia اه سنج ریاس زا رتشیب .دندش هدهاشم ( ناراکمه و یناجازریم تاعلاطم هب هجوت اب 8811 ) نوتکنلاپوتیف تیعضو یط لاس ءانثتسا هب( فلتخم یاه 8893 ) داد ناشن وتکنلاپ یلک یناوارف شیازفا هک ن رتشیب تیبلاغ و شیازفا هب طوبرم Cyanobacteria هدوب تسا .

(11)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 661 رد هورگ نیرت بلاغ اه موتاید زین رضاح هعلاطم رد ا هاگتسی هخاش هکیلاحرد هدوب اه Cyanobacteria رد هاگتسیا ریاس زا شیب ) ناکرک (بلاات برغ .تسا هدوب اه Cyanobacteria هخاش ناتسبات لیاوا و راهب رخاوا رد رد امد شیازفا اب هدوب هقطنم نیا رد ینوتکنلاپوتیف بلاغ هب بآ رد نب و روانش و رو هطوغ ناهایگ دشر و ناتسبات هیلا ناهایگ اب تباقر رد اهنآ دشر و هتفر رت قیمع یاه لیاوا و رویرهش رخاوا رد و دبای یم شهاک یزبآ اب زییاپ یلصف یاه یگدنراب عورش ینوتکنلاپ رولف رد یلک رییغت ، لابمیک و لابمیک ( ددرگ یم داجیا هقطنم 8791 .( یسررب جیاتن ( تسرپادخ و یحلاف یاه 8891 یور رب ) ا بلاات لاس زا نوتکنلاپوتیف مکارت داد ناشن یلزن 8898 ات 8893 مکارت نیرتشیب بلاات برغ و هتشاد یدوعص دنور نآ .تسا هدوب اراد ار نوتکنلاپوتیف هک دندومن نایب اه هک ناتسبات نامز ود رد نوتکنلاپوتیف مکارت نیرتشیب رخاوا رد و تسا اهرتکابونایس یارب بسانم ترارح هجرد آ و رهم شدرگ تلعب لاامتحا هک دوش یم هدهاشم ناب هخاش .دشاب یم هزییاپ Cyanobacteria لاس رد 91 -8898 بلاغ سنج اب Oscillatoria ار مکارت نیرتشیب یایرد بآ حطس نتفر نییاپ اب و هتشاد برغ بلاات رد لاس رد رزخ 8893 (دنا هدوب بلاغ بلاات لک رد اه موتاید ، تسرپادخ و یحلاف 8891 .) نیققحم نیا شرازگ قبط لاس زا نوتکنلاپوتیف مکارت برغ بلاات هقطنم رد 8898 ات 8893 قمع نآ تلع و تسا هتفای شیازفا ربارب نیدنچ یبوخ طیارش هک هدوب بلاات برغ رد یبآ تسیا و بسانم نینچمه اهنآ . تسا هدومن داجیا قطانم ریاس هب تبسن ار لاس رد هک دنتشاد نایب 8893 اپ اب بآ عافترا نتفر نیی نازیم هب ایرد 83 تیرتین و کاینومآ شیازفا و رتمیتناس یاهسنج و .دندش اهرتکابونایس نیزگیاج اه هموتاید Nitzschia ، Synedra ، Cyclotella .دندیدرگ بلاغ زاین تیرتین و کاینومآ زا یرتمک نازیم هب اهرتکابونایس .دنشاب یم تزا هدننک تیبثت دوخ و هتشاد ( لابمیک و لابمیک 8791 یکی ینوتکنلاپوتیف کیپ ود ) تیبلاغ اب ناتسبات لیاوا رد Oscillatoria رد یرگید و زبس یاهکبلج ییافوکش اب زییاپ لیاوا و ناتسبات رخاوا ( یحلاف .دندرک شرازگ یا هتشر 8891 هک دومن نایب زین ) ت دادرم زا بلاات برغ رد نوتکنلاپوتیف مکارت رثکادح رهم ا برغ رد ار اهرتکابونایس مکارت یو .ددرگ یم هدهاشم نیا .دومن شرازگ لوصف ریاس زا شیب ناتسبات یط بلاات .دراد تقباطم رضاح یاه هتفای اب جیاتن و اتیفونلگا هنلااس نیگنایم رثکادح رضاح هعلاطم رد هلاخدنه رد عقاو لکناخرس هاگتسیا رد اه هلژلافونیاد روآرب یبونج .دیدرگ د یاه هخاش هک داد ناشن ینونک جیاتن نینچمه Dinoflagellata و Euglenophyta نیرتمک زا رادروخرب یلزنا بلاات رد اه هخاش ریاس هب تبسن تیبلاغ ( ناراکمه و یمراکم .دنشاب یم 8813 اتیفونلگوا مکارت ) قطانم ریاس زا شیب یزکرم بلاات و هاگور رازاب هبنش رد ار عا هب هک یدایز یلآ داوم راب زا یشان ار رما نیا و دومن ملا تسرپادخ و یحلاف .دنتسناد دوش یم دراو قطانم نیا ( 8891 بلاات( یبونج هلاخدنه هقطنمرد هک دندومن نایب ) لاس یط ) یزکرم 8891 یاه سنج اب اه هموتاید هخاش Nitzschia ، Cyclotella و Synedra و هدوب بلاغ اس رد ل 8893 هخاش Euglenophyta هتفای یدایز دشر . تسا هتشاد اه هخاش ریاس هب تبسن ار مکارت رثکادح و ی اه سنج Phacus ، Lepocinclis و Euglena زا هخاش نیا یاه سنج ریاس هب تبسن یرتشیب مکارت تبسن سنج هس نیا زین رضاح یسررب رد .دندوب رادروخرب لاغ هخاش نیا یاه سنج ریاس هب نیسدنهم .دندوب ب ( مکی رواشم 8839 رد اه سنج نیا هک دندومن شرازگ ) یبوخ دشر دشاب دایز یلآ داوم مکارت هک ییاه طیحم .دنراد اهاگور رد ینوتکنلاپوتیف مکارت رضاح هعلاطم رد ( هاگتسیا یاه 1 ، 8 ، 1 و 3 ناکرک و لکناخرس زا رتمک ) ور هک تسنیا شهاک نیا لیلد .تسا هدوب ریسم رد اهاگ یم هدولآ یزرواشک و یگناخ یاهبلاضاف طسوت دوخ شزرا اب نایهام دوروریسم اهاگور هکنیا هب هجوت اب .دندرگ نیا اذل دنشاب یم بلاات یوسب رزخ یایرد زا رجاهم . تشاذگ دهاوخ ترجاهم یور رب یفنم تاریثأت یگدولآ هاگور رد لاس مامت رد ینوتکنلاپوتیف بلاغ هخاش اه د .دندوب اه هموتای

(12)

یحلاف اکمه و نار ف تیعمج راتخاس ی نوتکنلاپوت ی رد ... 661 هاگتسیا رضاح تاعلاطم قبط اه رد عقاو ( لکناخرس ی رظن زا ) بلاات برغ رد عقاو ( ناکرک و ) یبونج هلاخدنه کبلج هخاش .دنا هدوب نیرت ینغ مکارت یاه Cyanobacteria شیب )برغ بلاات ( ناکرک هاگتسیا رد کبلج و اه موتاید .دوب قطانم ریاس زا رد زبس یاه هاگتسیا .دندش هدهاشم اههاگتسیا ریاس زا شیب لکناخرس ( لابمیک و لابمیک 8791 دیلوت هک دندومن شرازگ ) تلعب بلاات یقرش و یزکرم هیحان رد نوتکنلاپوتیف عنام هک روانش ناهایگ زا بآ حطس لماک ندوب هدیشوپ ضامغا لباق و زیچان تسا بآ لخاد هب دیشروخ هعشا ذوفن .تسا اه هموتاید هک داد ناشن رضاح هعلاطم ( Bacillariophyt ) 37 اهرتکابونایس ،دصرد ( Cyanobacteria ) 11 کبلج ،دصرد زبس یاه ( Chlorophyta ) 81 اتیفونلگا ،دصرد ( Euglenophyta ) 8 اعمج اه هخاش ریاس و دصرد ریز نازیم 3 / 1 اراد ار ینوتکنلاپوتیف تیعمج لک زا دصرد ف تاعلاطم.دندوب ( تسرپادخ و یحلا 8891 هک داد ناشن ) لاس رد 8898 اه هموتاید 17 اهرتکابونایس ،دصرد 88 کبلج ،دصرد زبس یاه 83 ریز اه هخاش ریاس و دصرد 1 رد اهنآ شرازگ قبط نینچمه .دنا هدوب لماش ار دصرد یاهلاس 91 -8891 ریاس هب تبسن اهرتکابونایس هخاش و هدوب بلاغ اه هخاش 31 -38 دصرد تیعمج لک زا رد .دنداد صاصتخا دوخ هب ار یلزنا بلاات ینوتکنلاپوتیف لاس 8893 نیزگیاج اه هموتاید هخاش اددجم و هدش اهرتکابونایس 31 .دندوب اراد ار مکارت لک زا دصرد اه هموتاید مکارت یلعف طیارش رد هک ددرگ یم هدهاشم اذل ک اهکبلج ریاس مکارت دصرد نکیلو هتفای شیازفا شها . تسا هتفای ( ناراکمه و یمراکم تاعلاطم 8813 هک داد ناشن ) یاه هخاش Cyanobacteria و Bacillariophyta یاه هخاش و نیرت بلاغ Chlorophyta و Bacillariophyta یاه هخاش نیرت عونتم هک دندرک نایب اهنآ .دنا هدوب یلزنا بلاات رد ینوتکنلاپوتیف بلاات و برغ بلاات قطانم نیرت ینغ ) هلاخدنه ( یزکرم .دنشاب یم و برغ رد ناکرک هاگتسیا زین رضاح هعلاطم رد رضاح هعلاطم رد .دندوب رت ینغ یزکرم بلاات رد لکناخرس ریاس زا شیب ) برغ بلاات ( ناکرک رد اهرتکابونایس ( ناراکمه و یمراکم .دنتفای شیازفا قطانم 8813 ) سنج هک دندرک شرازگ اه ی Anabaena ، Anabaenopsis ، Merismopedia و Oscillatoria هقطنم رد ناتسبات لیاوا ای راهب رخاوا رد هک دنداد همادا اهنآ .دنوش یم هدید ) رانکبآ ( برغ بلاات یاهسنج ( اه هموتاید اوه ندش درس اب زییاپ رد Nitzschia ، Navicula ، Cyclotella ، Synedra تشادار یناوارف نیرتشیب رد رضاح یاه هتفای اب هک دنا ه .دراد تقباطم بلاات برغ رد عقاو ناکرک یاهبلاضاف و یزرواشک و یتعنص یاه هدنیلاآ دورو نیا رگا و هداد رارق ریثأت تحت ار بلاات متسیسوکا یرهش هب رجنم تسا نکمم دبای همادا اه هدنیلاآ هیور یب دورو لاد زا یکی .دوش یلزنا بلاات یدوبان شهاک هدمع لی هوبنا یهایگ ششوپ مکارت قطانم یخرب رد ینوتکنلاپوتیف .تسا بآ مک قمع و Vanderstukken ناراکمه و ( 1181 هب رجنم تیفورکام ناهایگ دشر هک دندومن نایب ) . دوش یم نوتکنلاپوتیف دشر شهاک یلک روطب یاه هخاش ندوب بلاغ هکنیا هب هجوت اب Bacillariophyta و Cyanobacteria هیذغت هناشن بآ یلااب ییارگ ( High Eutrophication ) دشاب یم ( Li, 1994 ،) یلااب ییارگ هیذغت زا یکاح رضاح جیاتن اذل .دشاب یم هقطنم عونت ندرب لااب و تیعضو دوبهب یارب ، یرهش فلتخم یاه هدنیلاآ دورو تسیاب یم یا هنوگ لاات ءایحا و ددرگ لرتنک یزرواشک و یتعنص یلزنا ب .دوش ماجنا تعرسب عبانم .م ،یحلاف ، 1872 سامویب و شنکارپ یسررب . (یلزنا بلاات یاه نوتکنلاپوئز رانکبآ نایاپ. ) همان ییایرد نونف مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک

(13)

ناریا تلایش یملع هلجم و تسیب لاس مجنپ هرامش/ 1 / راهب 1315 661 یملاسا دازآ هاگشناد – . لامش نارهت دحاو 871 ص هحف . .م ،یحلاف و ،.ح.س ،تسرپادخ 1873 . ژولوردیه ی تلایش تاقیقحتزکرم .یلزنا بلاات یژولویبوردیهو .یلزناردنب ،نلایگ ناتسا 888 ص هحف . ،.فا .س ،لابمیک و .د .ک ،لابمیک 1074 تاعلاطم . و ناریا تلایش تکرش .یلزنا بلاات یژولونمیل ،یلزنا ردنب .ناریا تسیز طیحم تظافح نامزاس 881 ص هحف . دمحم شافک و .ج ،ارآ کبس ،.م ،یمراکم ،.ط ،یناج 1835 . قطانم رد ینوتکنلاپوتیف شنکارپ و ییاسانش .رزخ یایرد یلحاس یحاون و یلزنا بلاات فلتخم ،ناریا تلایش یملع هلجم 817 -817 (: 8 ) 83 . ،یحلاف ،.ط ،یناجدمحم ،.ج ،ارآ کبس ،.م ،یمراکم .ح ،یعیبر دلاوا ،.م و .ش ،یچولب یماظن 1836 . یتاقیقحت یاه حرط ییاهن شرازگ یا هنوگ ییاسانش یحاون و یلزنا بلاات یاه نوتکنلاپ سلطا هیهت و یایرد یلحاس رزخ 8897 -8893 تاقیقحت هسسوم . .نارهت .ناریا تلایش 18 ص هحف . ،مکی رواشم نیسدنهم 1867 حرط لوا ماگ تاعلاطم . .یژولونمیل ،متفه دلج .یلزنا بلاات یایحا عماج ،نلایگ ناتسایگدنزاس داهج تاراشتنا 887 ص هحف . ،.ف ،دازلامج ،.ب ،یبایک ،.ع ،یناجازریم ،.م ،یحلاف ،.م ،یمراکم ،.ا ،مدقم یملاغروپ ،.ح ،روپ هلادبع ،.ه ،ییاباب ،.م ،تسود نطو ،.ح .س ، تسرپادخ ،.ع ،یدنق یاداد ،.ج ،ارآ کبس ،.ک ،یسابع .ا ،ییارسناساس عناق و ،یناجنیسح ،.ع 1833 . بلاات یکیژولونمیل یسررب تاعلاطم یانبم رب یلزنا ( هلاس هد 8811 -8891 هناماس زا هدافتسا اب) یئایفارغج GIS ناریا تلایش تاقیقحت هسسؤم. ، 818 ص هحف .. هاوختاجن ،یونعم پ . ، ،یودهم م . و ،دزورف م . ب . ، 1830 . یسررب عماوج ینوتکنلاپوتیف تیفیکو بآ رد بلاات دنب ناخیلع . هلجم مولع و یژولونکت طیحم تسیز 8:817 -831 .

Bellinger, E.G. and Sigee, D.C., 2010. Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators. John Wiley & Sons Ltd, 271 p.

Brraich, O.S. and Kaur, R., 2015. Phytoplankton Community Structure and Species Diversity of NangalWetland, Punjab, India. Int. Res. J. Biological Sci. 4(3): 76-83

Cheraghpour, J., Afsharzadeh, S., Sharifi, M., RamezannejadGhadi, R. and Masoudi M., 2013. Phytoplankton diversity assessment of Gandoman wetland, West of Iran. -Iran. J. Bot. 19 (2): 153-161.

Costanza, R., Farber, S.C. and Maxwell, J., 1989. Valuation and management of wetland ecosystems, Ecological Economics 1: 335–361.

Fernandez, L.F. and Brandini, F.P., 2004. Diatom association in variation in shelf waters off Parana State, southern Brazil: Annual variation in relation to environmental factors. Brazilian Journal of Oceanography 52(1):19-34.

Holčík, J. and Oláh, J., 1992. Fish, fisheries and water quality in Anzali Lagoon and its watershed. Report prepared for the project - Anzali Lagoon productivity and fish stock investigations. Food and Agriculture Organization, Rome, FI:UNDP/IRA/88/001 Field Document 2:x + 109 pp.

Li, S.F., 1994. Introduction: freshwater fish culture. In: Li, S. and Mathias, J. (eds) Freshwater Fish Culture in China:

(14)

یحلاف اکمه و نار ف تیعمج راتخاس ی نوتکنلاپوت ی رد ... 661 Principles and Practice. Elsevier,

Amsterdam, pp.1-25.

Maosen, H., 1983. Fresh water plankton Illustration. Agriculture Publishing house Beijing. 85 p.

Ponmanickam, P.,Rajagopal, T., Rajan, M. K., Achiraman, S. and Palanivelu, K.,2007. Assessment of drinking water quality of vembakottai reservoir, virudhunagar district, Tamil nadu. Journal of Experimental Zoology 10(2): 485-488. Pontin, R.M., 1978. A key to fresh water

planktonic and semiplanktonicrotifera of the British Isles. Titus Wilson and Son Publication. Ambleside [England]: Freshwater Biological Association.178 p. Shekhar, R.T., Kiran, B.R., Puttaiah, E.,

Shivaraj, T.Y. and Mahadevan, K.M., 2008. Phytoplankton as index of water quality with reference to industrial pollution. Journal of Environmental Biology, 29(2):233-236.

Shannon, C.E. and Wiener, W. 1949. The mathematical theory of communication Urban.Univercity of Illinois press, Urban, USA, 132p.

Throp, J.H. and Covich, A.P., 2001. An overview of freshwater habitats.In:Throp, J. H. and Covich, A. P. (eds) Ecology and Classification of North America Fresh Invertebrates. Academic press. San diego, California. pp .19-42.

Tiffany, L.H. and Britton, M.E., 1971. The Algae of Illinois. -Hafner Publishing Company, New York. 407p.

Tiwari, A. and Chauhan, S.V.S., 2006. Seasonal phytoplanktonic diversity of Kitham Lake. Journal of Environmental Biology 27(1): 35-38.

Vanderstukken, M., Steven, A.J., Declerck, Ellen Decaestecker, D.E. and Muylaert, K., 2014. Long-term allelopathic control of phytoplankton by the submerged macrophyte Elodea

nuttallii.Journal ofFresh water

Biology.Volume 59, Issue 5 May

2014. pp. 930–941.

Wehr, J.D. and Sheath R.G., 2003. Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification. USA:

(15)

Iranian Scientific Fisheries Journal Vol. 25, No. 1, Spring 2016

Phytoplankton population structure of the Anzali wetland (2010 and 2011)

Fallahi M.1*; Makaremi M.1; Khatib S.1 * m_fallahi2011@yahoo.com

1-Inland Waters Aquaculture Research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture research Education and Extension Organization (AREEO).Bandar-e Anzali. Iran

Abstract

Phytoplankton groups are very important producers in the Anzali wetland having a significant role in the quality and need to be constantly studied in term of their sequence and density. This survey was conducted at 6 stations between March 2011 and February 2012. According to the results, 67 different genera (22 Bacillariophyta, 26 Chlorophyta, 9 Cyanobacteria, 5 Cryptophyta, 1 Euglenophyta, 2 Chrysophyta, 1Dinoflgellata and 1 Xanthophyta) were identified .Most observed in Sorkhankol and Karkan stations with the annual average of 24.4±5.6 and 20.4± 5.4 cells/ liter respectively. The Bacillariophyta particularly Cyclotella was dominant in all of the stations, but high abundance of Cyanobacteria in Karkan station from July to mid-Octobercaused the annual average of this phylum to be more than Bacillariophyta. The highest and lowest phytoplankton abundances were observed in September and December, respectively.The number of phytoplankton genera and diversity in this study were less than previous studies.

Keywords: Phytoplankton, Diversity, Abundance, Anzali Wetland

_______________ *Corresponding author

Figure

Updating...

References