• No results found

Structure of Resilience in Older Adults with Chronic Conditions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Structure of Resilience in Older Adults with Chronic Conditions"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 -،يرتكد ىوجشناد ،يراتسرپ هورگ ،ییامام و يراتسرپ هدکشناد نیب هبعش یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد للملا ناریا ،نارهت ، 2 -،رایداتسا هورگ يراتسرپ ،ییامام و يراتسرپ هدکشناد ،یحارج یلخاد هاگشناد ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش یکشزپ مولع 3 -،رایداتسا هورگ يراتسرپ ،)س( همطاف ترضح ییامام و يراتسرپ هدکشناد ،یحارج یلخاد هاگشناد ناریا ،زاریش ،زاریش یکشزپ مولع 4 ،رایشناد یتسیز رامآ هورگ ، یکشزپاریپ هدکشناد ، هاگشناد ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش یکشزپ مولع هدیکچ :همدقم هفرح مهم فادها زا یکی يا نادنملاس زا تبقارم رد ناراتسرپ ، بات شیازفا يروآ یم یمك تاقیقحت .دشاب یفلتخم رب بات يور يروآ هدش ماجنا ایند رد نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس اما ، هعلاطم چیه ام روشك رد يا ( یفیك هچ و یمك هچ ) هنیمز نیا رد هتفرگن تروص .تسا فده ماجنا زا ،رضاح قیقحت راتخاس نییبت بات دوب نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس رد يروآ . شور : نیا شهوژپ یفیك شور هب و ماجنا یفیصوت یسانشرادیدپ درکیور اب دیدرگ هنومن شور اب ناگدننك تكرش . .دندش باختنا دنمفده يریگ ب د روظنم نی ، اب 22 نمزم يرامیب هب لاتبم دنملاس ، یط 24 هبحاصم هسلج تفرگ تروص هبحاصم نامز رثكادح و لقادح . 25 و 55 .دوب هقیقد هداد عمج هتفای راتخاس همین هبحاصم زا هدافتسا اب اه يروآ دیدرگ يداهنشیپ شور اب و Colaizzi تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم . هتفای :اه راهچ نورد هیام لماش « عبانم ینابیتشپ ، ،یهافر تیعضو هرهب شهاك يدنم و رامیب دنملاس هب شرگن » هتفای زا هك دش جارختسا اه ىم بات راتخاس نوماریپ نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس هاگدید دنناوت یگنهرف رتسب رد يروآ ریوصت هب ار ناریا هعماج صاخ یعامتجا ب دنشک . هجیتن :یریگ شهوژپ جیاتن بات راتخاس زا یمهم میهافم رضاح هك تخاس راکشآ ار نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس رد يروآ یم هب دناوت هیارا تبقارم ناگدنهد تهج یتشادهب ياه عبانم کرد بات رب رثؤم و يروآ همانرب ىزیر ياه تبقارم ی عماج و دشر يارب بات شیازفا يروآ نادنملاس دیامن کمك . هژاو دیلک :اه بات یسانشرادیدپ ،دنملاس ،يروآ :عاجرا دیمح دجم يولع ،زانهم ناشخر ،هدیخرپ ینسح ،تاداس همطاف یجنوا يدزیا . بات راتخاس نییبت یرامیب هب لاتبم دنملاس رد یروآ نمزم . یفیك تاقیقحت هلجم تملاس مولع رد 1395 ؛ 5 ( 4 :) 325 -314 . :تفایرد خیرات 4 / 7 / 94 :شریذپ خیرات 03 / 4 / 95 یشهوژپ هلاقم

(2)

همدقم رمع لوط رسارس رد یلك فده ، ت ندرك یگدنز بوخ ییاناو يارب فده نیا .تسا يرامیب هب لاتبم نادنملاس ،نمزم ياه یم حرطم شلاچ کی ناونع هب بلغا دوش ( 1 ) هرود رد . يدنملاس ، نمزم يرامیب دنچ ای کی هب لاتبا لامتحا شیازفا دراد دوجو ؛ نآ هصخشم هك یطیارش ، ینلاوط و دنك تفرشیپ ،تدم هارمه لاع ناسون اب ی تسا مولعمان ياهدمایپ و م ( 2 .) نینچمه ، لامتحا هجاوم یشوخان اب ندش ددعتم ياه زا یشان مه عوقو نمزم يرامیب دنچ ای ود نامز ، رتشیب یم دوش . هب لاس رد لیلد نیمه يرامیب هب هجوت شیازفا ،ریخا ياه ياه تسا هتفای شیازفا نآ زا یشان ياهدمایپ و نمزم ( 3 تارثا .) يرامیب اب یگدنز یفنم یتملاس شهاك لماش نمزم ياه ، کلمع شهاك ،یمسج در لمحت رظن زا ندش هوقلاب و درد شهاك ،ییاهنت ساسحا دننام یتادیدهت و رمع لوط شهاك شقن رد رییغت و سفن هب دامتعا ( تسا یعامتجا ياه 4 .) شیازفا يرامیب عویش ياه نمزم ، هب رجنم لیمحت یفاضا راب شیازفا ،تدم ینلاوط ندش يرتسب ،یعامتجا حوطس يور تبقارم عبانم زا هدافتسا هرهب شهاك و یتشادهب ياه يرو یم درگ د ( 2 .) هعلاطم جیاتن Roger درك شرازگ ناراکمه و هك يرامیب و يدرکلمع ،کیژولویزیف ضراوع اب نمزم ياه هارمه یتخانش هافر رد للاتخا یم دشاب ( 5 .) اب ریپ ندش ،تیعمج رطخ یگدنز اب يرامیب ياه نمزم شیازفا یم يرامیب .دبای ياه ،نمزم تلاکشم یعامتجا ،ینیلاب و یناور یناوارف ار لابند هب دنهاوخ تشاد نیا هك تلاکشم هب هبون دوخ ثعاب تیدودحم ینامسج تیلاعف و یناور دارفا دنملاس یم ( دوش 6 .) اب نیا دوجو ، ساسحا رگنایب تاقیقحت تسا نارود نیا رد یتسیزهب ( 1 هك ییایوپ و هدیچیپ دنیارف .) دنملاس دارفا دوجو اب هجاوم شلاچ اب ندوب ،اه هرابود کی هب یم تسد یتسیزهب ساسحا دنبای ، بات یم هدیمان يروآ دوش ( 5 .) دننام یتاقیقحت Rar-tur و Levy-Shiff ( 8 و ) Felten ( 9 ،) بات ار يروآ ناونع هب « اقترا ای و یبایزاب ،ظفح ي تملاس ب ینامسج و یناور ه تارییغت لابند سپ ای يرامیب کی زا نادقف ای رگناریو » یم فیرعت دقتعم و دننك تسه دن هك بات لماوع ناونع هب هك تسا يدرف عبانم دمایپ يروآ کیژولویب و یعامتجا ،یناور ،کیفارگومد حوطس رد یتظفاحم یم لمع .دنك جیاتن ا هداد ناشن تاعلاطم هك تس بات آ یتبثم هطبار يرو شوخ ،یعامتجا لماعت اب يدرکلمع للاقتسا و تردق ،ینیب دراد ( 12 -11 زا یعیسو فیط اب یفنم یگتسبمه ،لباقم رد .) لاع دننام ینامسج و یناور ياهراشف ی للاتخا ،یگدرسفا م زا سپ سرتسا س یمسج یناوتان و هحنا ( دراد 15 -13 ). تن قیقحت جیا Schure هك داد ناشن ناراکمه و بات آ يرو یم رامش هب قفوم يدنملاس زا یشخب دور تیهام کرد يارب و تسا زاین يرتشیب تاعلاطم هب ،دنملاس تیعمج رد نآ راتخاس و ( 16 .) و هعلاطم تخانش رب رثؤم لماوع بات يروآ ، يارب یعبنم یشوخان اب دارفا زا تبقارم ددعتم ياه اب کیور روحم درف در و عماج یم دشاب ( 2 .) Sturgeon و Zautra دنتسه رواب نیا رب م یجراخ عبانم هب دیاب هك ؤ بات رب رث یلخاد عبانم هزادنا هب يروآ دوش هجوت ؛ هك ارچ طیحم یم یعامتجا ياه شرورپ هب دناوت بات دنك کمك يروآ ( 15 .) شلات نینچ یم ییاه ب دناوت ه روط یتسیز هاگدید هدرتسگ ، یناور و هعلاطم يارب ار یعامتجا بات هب هك يروآ تسا هتفای روهظ یگزات ، ب ه ( دریگ راك 18 .) بات راتخاس نییبت نشور هب رجنم ،يروآ یجراخ لماوع يزاس یم نآ رب رثؤم بات دشر و اقترا هك ددرگ .دراد هارمه هب ار يروآ بات موهفم رگید موق هب یموق زا ،رگید درف هب يدرف زا يروآ و دیاب هراب نیا رد و تسا توافتم رگید گنهرف هب یگنهرف زا ( دریگ تروص هقطنم ره رد يرتشیب تاقیقحت 19 هیارا .) تبقارم ناگدنهد بات شیازفا يارب یتشادهب ياه يروآ بات رب رثؤم لماوع زا ینشور کرد دیاب نادنملاس هیاپ رب يروآ رد یناسنا براجت ساسا رب و یفیك تادنتسم رتسب ،یعامتجا هعماج صاخ يداصتقا و یگنهرف نیا زا .دنشاب هتشاد دوخ ،ور هعلاطم رضاح راتخاس ات دیدرگ یحارط یفیك درکیور اب بات و براجت رب ینتبم نمزم يرامیب هب لاتبم دنملاس يروآ نآ کرد يرامیب زا اه و ناشیاهزاین ار نییبت دیامن . شور نیا درکیور اب یفیك شور هب هعلاطم یسانشرادیدپ ماجنا تفرگ . هدیدپ فیصوت ،شور نیا فده ساسا رب صاخ ياه

(3)

مزلا و یساسا هلأسم .تسا یناسنا براجت شور دربراك ىارب ىسانشرادیدپ ، هب زاین ایآ هك تسا لاؤس نیا هب خساپ نشور هدیدپ رتشیب ىزاس صاخ ی دراد دوجو ؟ ( 21 هدیدپ .) بات ییبت ىتسرد هب زونه ام روشك رد يروآ نوتم .تسا هدشن ن و درادن دوجو هنیمز نیا رد ىدایز تاقیقحت و تاعلاطم دوجوم ىسررب بوچراچ رد رتشیب مه ىمك ىاه رد هورگ ینس ياه ریز 61 لاس هتفرگ ماجنا تسا هدیدپ هك نیا هب هجوت اب . بات يروآ یم یناسنا براجت ،رضاح شهوژپ رد شور زا ،دشاب خاس کرد نآ فده هك یسانشرادیدپ هبرجت هدیدپ یلصا رات یهافش تاحیضوت لیلحت و هیزجت قیرط زا یناسنا هدش .دیدرگ هدافتسا ،تسا ناگدننك تكرش یسانشرادیدپ شبنج ياتسار رد و هاگدید ساسا رب ياه شور ،یفسلف یسانش عمج يارب یفلتخم ياه و هیزجت و يروآ هداد لیلحت تسا هدش حرطم اه ( 21 هعلاطم رد .) رضاح زا ت اب یفیصوت یسانشرادیدپ أ رب دیك شور و هاگدید Colaizzi تهج بات هدیدپ راتخاس فشك .دش هدافتسا يروآ شور نیا هن هدیدپ قیقحت تیاده ىارب ار هلحرم یفیصوت ىسانش هیارا ىم دنك . تیلاعف نیا ىبوچراچ اه ار ت ىارب أ و لم رد قمعت ىم مهارف نآ ریسفت و هعلاطم دروم هبرجت دیامن ( 21 ماجنا .) شور یسانش هلحرم هن نیا بلاق رد شهوژپ ، ناققحم هب یم کمك ىفسلف هیاپ ساسا رب ار شهوژپ شور دنناوتب ات دنك نآ .دنروآرد ارجا هلحرم هب هن لحارم پ هناگ ی داهنش شور هدش Colaizzi ارب ي زجت ی ه و لحت ی ل هداد اه لماش « رظن دروم هدیدپ حرش ، عمج يروآ تكرش فیصوت هدیدپ دروم رد ناگدننك ، ررکم ندناوخ تاعلاطا ، مهم تلامج جارختسا ، و ینعم ندرك صخشم هلمج ره موهفم ، هتسد و هباشم یناعم و میهافم يدنب هورگ میهافم يدنب ، صخشم ،لماك و عماج فیصوت کی نایب هدیدپ یلصا راتخاس ندرك و يارب ناگدننك تكرش هب هعجارم فیصوت ندرك ربتعم اه » یم ب دشا .

لوا هلحرم

:

رظن دروم هدیدپ حرش

:

اب هلحرم نیا س موادم روضح هب هراشا ؤ رد یسررب دروم هدیدپ هب طوبرم لا رگشهوژپ نهذ ، یم هدرب شیپ هب دوش ( 21 شهوژپ رد .) بات زا نادنملاس یعقاو تایبرجت رب زكرمت ،رضاح ات دوب يروآ دیاش زا یقیمع کرد ندرك مهارف و میسرت اب ناوتب هبرجت بات زا نمزم يرامیب هب لاتبم نارامیب آ يارب زین ار یتصرف ،يرو هفرح دارفا هدیدپ نیا هب تبسن ار دوخ هاگدید ات تخاس مهارف يا رارق يرگنزاب دروم دنهد يارب ار مزلا تادیهمت ،نآ هب هجوت اب و بات زا نادنملاس ياهزاین ندرك فرطرب مهارف يروآ دنیامن .

مود هلحرم

:

عمج

ناگدننک تکرش فیصوت یروآ

هدیدپ دروم رد

:

عمج دنیارف تقیقح رد هلحرم نیا يروآ هداد اه م ی دشاب دوخ نمض رگشهوژپ نآ یط رد هك د زا يرا یصخش رظن راهظا و یبایزرا ،دقن هنوگره ، تخانش هب عورش یم ناگدننك تكرش فیصوت ساسا رب رظن دروم هدیدپ دنك ( 21 ، 21 عمج .) هداد يروآ اب اه راتخاس همین هبحاصم شور قیمع و هتفای و هبرجت دروم رد یلك لاؤس کی حرط اب آ زا نان يارب یفاشتكا تلااؤس سپس .دش ماجنا رظن دروم هدیدپ قیمع تاعلاطا هب یبایتسد و هدننك تكرش قیوشت هدیسرپ رت لماش هعلاطم هب دورو ياهرایعم .دش تاساسحا نایب هب لیامت نس ،قیقحت دروم موهفم هب تبسن دوخ ینورد 65 و لاس ت اب نمزم يرامیب کی لقادح هب لاتبا ،رتلااب أ کشزپ دیی هب لاتبا مدع ،یسراف نابز مهف و ملکت ییاناوت ،صصختم هب هجوت اب .دوب ىتخانش تلالاتخا و ىناور هدش دییأت ىرامیب ب ناگدننك تكرش ،هعلاطم فده هنومن ساسا ر دنمفده يریگ هنومن شنیزگ دنیارف .دندش باختنا هداد چیه هك ىماگنه ات اه دشن رادیدپ ىدیدج ، هداد و تشاد همادا .دیسر عابشا هب اه ب ه یلك روط ، 24 اب هبحاصم هسلج 22 هدننك تكراشم هبحاصم تدم لقادح هك دش رازگرب ، 25 نآ رثكادح و هقیقد 55 یضعب اب .دوب هقیقد ،یگتسخ لیلد هب ناگدننك تكراشم زا هدش قفاوت ناکم و نامز ساسا رب و هسلج ود یط هبحاصم تكرش هب ققحم ،هبحاصم ره نایاپ رد .تفریذپ تروص اب هرابود سامت يارب ناگدننك نآ اه روظنم هب نفلت قیرط زا هتفای ثحب یم يروآدای هعلاطم ياه دوش نئمطم ات درك هتفای اه جت زا یساکعنا تایبر نانآ .تسا

موس هلحرم

:

ب تاعلاطا ندناوخ

ه

ررکم روط

:

هبحاصم هیلك ض هاگتسد زا هدافتسا اب اه ب طبض توص ط یدرگ .د هاتوك رد تاعلاطا ،هبحاصم ره ماجنا زا سپ نکمم نامز نیرت سپس و دش هداد شوگ قیقد روط هب راب نیدنچ هدش طبض

(4)

هبحاصم لقتنم ذغاك يور رب هملك هب هملك اه دش طلست ات نینچمه .ددرگ لصاح روكذم تاعلاطا رب يرتشیب ، هلصافلاب هبحاصم ره نایاپ زا سپ ، دنور دروم رد یهاتوك شرازگ ت هلحرم رد ات دش هتشون نآ مهم تاکن و هبحاصم أ و لم هجیتن و ثحب نوتم نتشون .دریگ رارق هدافتسا دروم يریگ

مراهچ هلحرم

:

یلصا ترابع جارختسا

:

نیا رد هلحرم فیصوت هب و دش عوجر ناگدننك تكراشم ياه رب يور بات هدیدپ هعلاطم يارب هك یتانایب یم رظن هب مهم يروآ دیسر ، .دیدرگ زكرمت Colaizzi مهم تانایب يزاسادج زا هلحرم نیا ار « یلصا تارابع جارختسا » تسا هدیمان ( 21 .) هلحرم نیا رد ، 565 دك .دش جارختسا

مجنپ هلحرم

:

نتفای

یلصا تارابع یانعم

:

Colaizzi هلحرم نیا رد ناهنپ یناعم هك تسا دقتعم آ راکش یم دوش ( 21 ). تقیقح رد ، تارابع و تلامج هك نیا زا سپ نآ زا یخرب ،دش ادج نتم زا ینومضم يارب یتارابع هب اه هتخانش یم لیدبت رظن دروم هدیدپ ندش رت .دنوش

مشش هلحرم

:

لصا تارابع یناعم یهدنامزاس

ی

:

هداد هب شیارگ ای لومعم يوگلا ،هلحرم نیا ماجنا نامز رد اه دراد ندش راکشآ هب لیامت ( 21 یناعم ،رضاح شهوژپ رد .) هبحاصم زا لصاح هشوخ رد اه زا يا نورد هیام هورگ و دش يدنب رارکت هبحاصم ره يارب دنیارف نیا .تفای نامزاس دیدرگ و هشوخ نورد هب یناعم یهدنامزاس نورد هیام .تفرگ ماجنا ب د هبحاصم عومجم زا بیترت نی اه ، ادتبا 5 نورد و هیام 35 ریز هقبط جارختسا دش . ،تیاهن رد و تاكرتشم هسیاقم اب نآ ماغدا اه 3 نورد و هیام 5 ریز دیدرگ نایامن هقبط .

متفه هلحرم

:

لماک و عماج فیصوت کی نایب

:

رد تشاددای زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد هك ییاه نتم لیلحت نیح هبحاصم فیصوت ،دوب هدش هیهت اه هرابرد یبتك تاحیضوت و اه هتفگ هنومن ،ناگدننك تكراشم ياه لوق لقن زا ییاه ياه هتفای یسانشرادیدپ نوتم و ناگدننك تكراشم .دیدرگ میظنت اه

متشه هلحرم

:

یارب ناگدننک تکرش هب هعجارم

فیصوت ندرک ربتعم

اه

:

،هلحرم نیا رد هتفای تهج اه و دش هداد عاجرا ناگدننك تكرش هب یشخبرابتعا نآ اه جیاتن تایبرجت اب تهباشم رظن زا ار لیلحت ناش .دندومن یبایشزرا

مهن هلحرم

:

لوط رد مزلا دراوم نوزفا ای حلاصا

رابتعا نییعت

:

هب یبایتسد تروص رد و رابتعا نییعت لوط رد هداد هداد نیا ،دیدج ياه فیصوت هب اه یم هفاضا عماج دنوش ( 21 هصلاخ عاجرا زا سپ زین رضاح شهوژپ رد .) زا يا نورد و هبحاصم هیام ،ناگدننك تكرش هب هدش رادیدپ ياه نتم رد ناگدننك تكرش طسوت هدش هفاضا ای و یحلاصا دراوم هتفای ییاهن .دیدرگ ظاحل اه

شهوژپ ندوب قثوم

:

يارب ت أ تقد و ییاور دیی ( Rigor زا هعلاطم ) شور .دش هدافتسا یعونتم ياه ندوب ربتعم ( Credibility ) هجرد ینعی هعلاطم کی هتفای ندوب یقیقح هتفای هك نیا و هعلاطم ياه فده باتزاب اه شهوژپ رد ناگدننك تكرش یعامتجا تیعقاو و شهوژپ دنتسه ( 22 ) ،رضاح هعلطم ندوب ربتعم يارب . هتفای اه هب نآ و دش هیارا ناگدننك تكرش اه دروم رد ار دوخ تارظن هتفای یگنهامه بات زا دوخ تایبرجت اب اه زاربا ققحم هب يروآ رب هولاع .دندومن نیا ، ت يارب أ لیلحت زا رایعم نیا نیم رفن ود زا ناراکمه هدافتسا یتقو .دش کی يارب ندوب ربتعم رایعم ت شهوژپ أ دیی ،ددرگ دامتعا تیلباق رایع ( Dependability ) زین دروم تأ دیی تسا ( 21 نعم هب رایعم نیا .) يا یقطنم ،راگزاس هتسویپ و هتفای ندوب یم اه ( دشاب 22 ) یتامادقا ماجنا اب ققحم . لیلحت و اضعا طسوت ینیبزاب دننام ناراکمه زا رفن ود ( External check ) ت زین ار شهوژپ دامتعا تیلباق ، أ .درك نیم لاقتنا تیلباق ( Transferability ) شهوژپ ياه یفیك ناکما .تسین ریذپ اهنت اب رگشهوژپ ارا ی زا طوسبم تاحیضوت ه هتفای اه ، یم هب دناوت يارب هك يدارفا ب ه هتفای يریگراك رد اه رگید تیعقوم ي دنمقلاع دنتسه ، دیامن کمك ( 21 رد .) هعلاطم رضاح فیصوت اب دش یعس طوسبم ياه ، و تواضق يارب هنیمز هتفای لاقتنا تیلباق دروم رد نارگید یبایزرا مهارف اه ددرگ . ت تیلباق أ دیی ( Confirmability ار ) یم ارا قیرط زا ناوت هی دشاب يریگیپ تیلباق هك یقیرط هب شهوژپ دنور ، نیمضت دومن ( 21 شهوژپ لحارم مامت رد تادنتسم ظفح اب ققحم .) ، هب ت تیلباق نیمضت أ دیی نآ کمك درك هب رگشهوژپ ىدنمقلاع . هدیدپ دروم هداد اب تدم زارد سامت ،هعلاطم شلات ،نینچمه و اه نارگید تارظن بسك ىارب ، زا هلمج تیلباق هدننك نیمضت لماوع

(5)

تأ دوب دیی . اب و یمیت تروص هب رضاح شهوژپ ،نیا رب هولاع بحاص تراظن و ییامنهار ماجنا نارظن تفرگ مه هك نانیمطا هداد يریذپ ناکما ار دییأت تیلباق مه و اه ریذپ .تخاس لبق ناگدننك تكرش ،یقلاخا تاظحلام تیاعر روظنم هب اب و دندش هاگآ قیقحت تیمها و فادها زا هبحاصم عورش زا دندومن تكرش قیقحت رد هناهاگآ تیاضر . زا ناگدننك تكراشم طبض يارب توص طبض زا هدافتسا و قیقحت رد تكرش يارب هبحاصم نآ هب و دش هتفرگ هزاجا اه هك دش هداد نانیمطا اه ب تاعلاطا ه هدمآ تسد اهنت دروم قیقحت فادها تهج رد یم رارق هدافتسا شهوژپ میت زا ریغ يدارفا رایتخا رد و دریگ یمن هتشاذگ .دوش نینچمه ، هك دیدرگ دیكأت ناگدننك تكرش هب هلحرم ره رد یم شهوژپ زا يا فارصنا دنناوت تكرش زا ار دوخ رد همادا لوط رد نانآ تاصخشم و دنیامن ملاعا شهوژپ یم ظفح هنامرحم تروص هب نآ زا دعب و قیقحت درگ .د هتفای اه عومجم رد ، 22 هك رفن ياراد ياهرایعم هعلاطم هب دورو رداق و ارا هب ی دندوب ینغ تاعلاطا ه ، تكرش هعلاطم رد دندومن . یگژیو رد ناگدننك تكرش ياه لودج 1 .تسا هدش هیارا لودج 1 . یگژیو هعلاطم ناگدننک تکرش یاه ریغتم رادقم سنج تی نز 12 درم 11 نس )لاس( نیگنایم 2 / 51 هنماد 82 -65 هبحاصم نامز تدم )هقیقد( نیگنایم 55 هنماد 55 -25 تنوکس لحم رهش 15 اتسور 5 ت تیعضو أ له لهأتم 15 هویب 5 درجم 1 هقلطم 1 تلایصحت یب داوس 14 ییادتبا 4 ملپید 1 یسانشراك 2 دشرا یسانشراك 1 هداد لیلحت زا شهوژپ رد هدمآ تسد هب ىاه ،رضاح راهچ نورد راتخاس نوماریپ ناگدننك تكراشم هاگدید زا ىلصا هیام بات ىم هك دش رادیدپ يروآ هب لاتبم نادنملاس کرد دنناوت يرامیب راتخاس زا ار نمزم ياه .دننك نایامن هدیدپ نیا نیا نورد هیام اه لماش « ینابیتشپ عبانم ، شهاك ،یهافر تیعضو هرهب يدنم و رامیب دنملاس هب شرگن » دوب لودج( 2 ). لودج 2 . نورد هیام بات راتخاس تاقبطریز و اه نادنملاس یروآ نمزم یرامیب هب لاتبم نورد هیام تاقبطریز عبانم ینابیتشپ نایفارطا و هداوناخ تیامح نامرد میت تیامح تیامح نامزاس و اهداهن یتلود ياه یهافر تیعضو یلام للاقتسا هب یسرتسد مدع یناربج عیانم هرهب شهاك يدنم نایفارطا و ناکیدزن نادقف شهاك ییاناوت یمسج هشدخ یناسنا تمارك ندش راد رامیب دنملاس هب شرگن مدع یعامتجا شریذپ

:ینابیتشپ عبانم

زا یکی نورد هیام و مهم رایسب ياه بات راتخاس زا ناگدننك تكراشم هبرجت رد یساسا يروآ ، عبانم تشپ ی ناب ی نورد نیا .دوب هبحاصم همه رد هیام دوخ ىلکش هب اه یم ناشن ار هطبار نیا رد .داد هس ریز هقبط « و هداوناخ تیامح تیامح و نامرد میت تیامح ،نایفارطا نامزاس و اهداهن ياه یتلود » .دش رادیدپ ناگدننك تكراشم تایبرجت رد

:نایفارطا و هداوناخ تیامح

تكرش نادنملاس تایبرجت تیامح ،هدننك ینابیتشپ و هداوناخ ار ب ه کی ناونع زا ی لماوع بات مهم راکشآ يروآ دومن تكراشم . دنتشاد راهظا ناگدننك هك کمك عاونا و یلام ،یفطاع تیامح ياضعا زا رگید ياه هداوناخ ياضف رد نتشاد رارق و ناتسود ،نایفارطا ،هداوناخ ، نآ هبلغ يارب یمهم لماع تسا هدوب نمزم يرامیب رب اه رب و سکع ریاس ای و نادنزرف ،رسمه فرط زا یگدشاهر ای و توف نایفارطا ناونع هب ار بات هدنهد شهاك لماع هبرجت يروآ دندوب هدرك . یم نایب نادنملاس دندرك هك و ناکیدزن نادقف نایفارطا ، طباور عطق ای و یعامتجا طباور ندش گنرمك ثعاب اب نایفارطا زا یضعب .تسا هدش

(6)

«

نز

و

هچب

یلیخ

مهم

دنا

.

انوا

هب

مدآ

حور

ی

ه

یم

ند

ات

ینوتب

تدرد

ار

لمحت

ینك

.

هداوناخ

تبسن

هب

نم

چیه

یهاتوك

من

ی

دننك

.

یم

متساوخ

یتح

مرب

هاگشیاسآ

مباوخب

ات

ثعاب

رازآ

و

نوشتیذا

،مشن

یلو

انوا

ًاصوصخم

رسپ

مگرزب

ًادیدش

فلاخم

نیا

هیضق

نتسه

.

بوخ

ا

ی

ن

روج

هچب

اه

هب

مدآ

خ

یل

ی

حور

ی

ه

م

ی

ند

» هرامش هدننك تكراشم( 13 .)

:نامرد میت ینابیتشپ و تیامح

ناگدننك تكرش راهظا دنتشاد هك یم نامرد میت ارا و رامیب دامتعا بلج اب دناوت ی ه تبقارم و نامرد ،شزومآ هنیمز رد یصصخت تامدخ ، نآ هب اه شلاچ اب ییورایور يارب کمك اه دیامن . «

تقو

ی

رم

ی

ض

ی

م

م لوا هشب تخس

ی

.رتكد مر

آ

پ مد

ی

ش

ره

رتكد

ي

ابن

ی

د

بب .هرب

ی

هن

ك

ی

پ هرب ؟هدراو

ی

ش

ملمحت نم ...نوا

ب هب تبسن

ی

رام

ی

م

خ

یل

ی

هبوخ

؛

مراد دامتعا مرتكد هب نوچ

» هرامش هدننك تكراشم( 6 .) «

نم

21

لاس

دوب

هك

ی

تسوب

،متشاد

پ

ی

ش

قوف

صصخت

م

ی

متفر

ی

ن

ردق

وراد

هب

نم

داد

هك

دزن

ی

ک

دوب

لك

ی

ه

ماه

زا

راك

بی

هتف

و

مبوخ

مدشن

.

دعب

متفر

پ

ی

ش

ا

ی

ن

رتكد

ي

هك

لااح

م

ی

مر

پی

شش

.

تفگ

وت

ه

ی

چ

ی

ت

ن

ی

تس

...

ای

ن

تلکشم

لام

،هتباصعا

هب

فرح

نم

شوگ

نك

ی

بوخ

م

ی

ش

ی

.

ورادخ

رکش

لااح

مه

رتهب

متسه

» هرامش هدننك تكراشم( 15 .)

تیامح

نامزاس و اهداهن

یتلود ياه

:

نایب ناگدننك تكرش هك دندومن نامزاس و اهداهن اه یم دنناوت ياهودرا يرازگرب اب یترایز یتحایس همانرب شخپ ،نادنملاس هژیو زا داش ياه هناسر قیرط ارا و یعمج طابترا ياه ی هنیزه کمك ه ياه نامرد ،ی هب نآ هیحور تیوقت زا یشان تلاکشم رب هبلغ يارب اه يرامیب .دننك کمك «

جرخ

اود

و

نومرد

نم

خ

یل

ی

تسلااب

.

ره

هعفد

لك

ی

لوپ

م

ی

مد

ات

ا

ی

ن

رپسا

ي

اه

ار

گب

ی

مر

.

منز

مه

رم

ی

هض

.

اب

تخس

ی

نوشلوپ

ار

روج

م

ی

نك

ی

م

.

مك

ی

هت

دادما

ی

ک

کمك

زج

یی

م

ی

هنك

» هرامش هدننك تكراشم( 8 .)

:یهافر تیعضو

نورد زا یکی هیام مهم رایسب ياه ياول رد یلکش هب ار نآ ناگدننك تكرش همه هك هدش رادیدپ یم حرطم دوخ تایبرجت دندرك ، « یهافر تیعضو » زا هك دوب ریز ود هقبط « للاقتسا یلام و هب یسرتسد مدع یناربج عیانم » .دوب هدش لیکشت

یلام للاقتسا

:

رتشیب شهوژپ رد هدننك تكرش نادنملاس دنتشاد دیكأت هك و یلام للاقتسا یتشیعم و یهافر تیعضو ،بسانم بات شیازفا و رطاخ تینما یعون ثعاب یم يروآ دوش سکع رب و هنیزه نیمأت رد ییاناوت مدع ىاهزاین و نامرد ياه ،ىگدنز ىرورض رگید ای نادنزرف هب يداصتقا یگتسباو نآ ییاناوت شهاك ثعاب نایفارطا تلاکشم اب ییورایور رد اه یم يرامیب زا یشان .ددرگ «

عم

ی

تش

گدنز

ی

خ

یل

ی

اسم مروظنم ...همهم

ی

لام ل

ی

ه

.

اب و متشادن لوپ نم هگا بوخ

ی

د

م لمع

ی

مدش

،

چ

ی

م

ی

دش

،

رد اپ زا دوز

م

ی

مدموا

؛

من نوچ

ی

.منك نومرد ار مدوخ متسنوت

بی

رتش

م هصغ

ی

مدروخ

،

لو

ی

م نوچ

ی

خ ،متسنوت

ی

ملا

دوب تحار

مدوخ داد هب دوز داد هزاجا مهب معسو و مراد ار شناوت هك

سر

ی

مد

» هرامش هدننك تكراشم( 19 .)

هب یسرتسد مدع

یناربج عیانم

:

ریز هقبط هك يرگید هراشا نآ هب ناگدننك تكراشم دنتشاد ، هب یسرتسد مدع عیانم .دوب یناربج تلایهست ای و ىنامرد همیب هب ىسرتسد مدع همیب نییاپ ،ىنامرد ىاه هب ناسآ یسرتسد مدع تامدخ نازرا ای ناگیار یتبقارم و ینامرد و تصرف دوبن یلغش ياه نادنملاس ىارب ، ناونع هب دندش دای يدراوم لع زا یکی هك ل بات شهاك یفرعم يروآ دیدرگ . «

همیب

يا

هك

ام

میراد

چیه

هدیاف

يا

هرادن

.

ارتكد

ي

بوخ

هك

ب

ی

هم

ام

ار

لوبق

من

ی

دننك

و

م

ی

نگ

ام

دادرارق

رادن

ی

م

.

لوپ

نوماهوراد

مه

یلیخ

یم

هش

...

زی

دا

قرف

ی

اب

نوا

ی

هك

ب

ی

هم

هرادن

نی

تس

» هرامش هدننك تكراشم( 5 .) «

ادنملاس

ب

ی

نوشرتش

لثم

نم

درد

و

ضرم

ز

ی

دا

هب

نوشنوج

م

ی

هتفا

.

ای

ن

هچرتفد

نم

هك

درد

ي

زا

نم

اود

من

ی

هنك

.

هنوخ

شن

ی

ن

مه

هك

مدش

.

هگا

راك

ي

مارب

روج

م

ی

دش

یا

ی

ک

ررقم

ي

هب

م

م

ی

،نداد

معضو

رتهب

دوب

.

رتهب

م

ی

متسنوت

هب

مدوخ

مسرب

.

نوا

تقو

ملمحت

مه

م لااب

ی

ر

تف

» تكراشم( هرامش هدننك 3 .)

هرهب شهاک

یدنم

:

نورد زا یکی هیام رد هدش رهاظ ياه بات راتخاس اب هطبار يروآ ، « هرهب شهاك يدنم » دوب . هطبار نیا رد ریز هس هقبط « شهاك ،نایفارطا و ناکیدزن نادقف ییاناوت یمسج

(7)

هشدخ و یناسنا تمارك ندش راد » تفرگ لکش .

نایفارطا و ناکیدزن نادقف

:

شهاك ناگدننك تكراشم بات ،رسمه فرط زا یگدشاهر ای و توف تاعبت زا ار يروآ نایب نادنملاس .دندرك فیصوت نایفارطا ریاس ای و نادنزرف هك دندومن نایفارطا و ناکیدزن نادقف ، ندش گنرمك ثعاب نارگید اب طباور عطق ای و یعامتجا طباور یم دوش . «

خ مرسمه

یل

ی

پ لاس شش .دوب بوخ نم ارب

ی

ش

مرهوش

د تسد زا ار

تقو ات ...مدا

ی

دوب هدنز

،

من تخس نم هب

ی

.تشذگ

لآا

خ نم هدرم هك ن

یل

ی

ذا

ی

ت

چ همه راگنا .مدش

ی

ز

تسد زا ار

مداد

» هرامش هدننك تكراشم( 5 .)

شهاك

ییاناوت

یمسج

:

ریز هقبط تكراشم هك يرگید دندرك هراشا نآ هب ناگدننك ، شهاك ییاناوت ب یمسج ه لیلد يارب یعنام هك دوب نمزم يرامیب ،یگداوناخ طباور موادت تیلاعف ماجنا ،یگدنز هنازور ياه تیلاعف رد تكراشم ياه یبهذم تاعمجت رد تكرش و سدقم نكاما هب رفس ،یعامتجا .دوب یبهذم ریغ و «

ای

ن

رم

ی

ض

ی

ب ونم

ی

هراچ

تخس همه ...هدرك

ی

اه

ي

گدنز

ی

م

هب

ی

ه

فرط

،

رم

ی

ض

ی

م

هب مه

ی

ه

...فرط

21

لمحت مراد هلاس

م

ی

وس .منك

ي

من .مداد تسد زا ار مامشچ

ی

راك همه منوت

ي

ا .منکب

و

عقوم ن

مدوب اپ ور هك اه

،

لکشم

ی

متشادن

،

لو

ی

لااح

من مه هچوك رس ات

ی

هلاس دنچ .مرب منوت

ی

ک

ز

ی

ترا

.متفرن مه

وت شمه

ي

متسه هنوخ

» هرامش هدننك تكراشم( 21 .)

هشدخ

یناسنا تمارك ندش راد

:

تكراشم تایبرجت دنملاس ناگدننك ریز هقبط هشدخ راد هب ار یناسنا تمارك ندش رد یلماع ناونع هاك ش بات .دومن راکشآ يروآ تافیصوت نآ هك داد ناشن ناگدننك تكراشم فلتخم لاکشا زا اه یگدنز نادقف دننام یناسنا تمارك و راقو زا تیمورحم یب ،هنادنموربآ یم جنر يراتفر و یفطاع ،یملاك یمارتحا دندرب . زا یکی اتفر نآ هرابرد نادنملاس همه هك بسانمان ياهر یم تبحص دندرك ، یب .دوب یملاك یمارتحا «

نم

من

ی

منوت

زا

سپ

همه

ماراك

برب

ی

ما

.

ی

ک

تقو

اه

یی

هب

هچب

اه

م

ی

مگ

کمك

دننك

.

م

ی

ممهف

راگنا

م

ی

ناوخ

وك

ننکب

...

خ

یل

ی

نوشتخس

تسه

.

اب

ب

ی

می

ل

ی

نوا

راك

ار

م

ی

دننك

.

هگا

ود

راب

مه

نوشهب

مگب

مخا

و

مخت

م

ی

دننك

.

بوخ

مدآ

تقو

ی

هب

ای

ن

ازور

م

ی

،هتفا

شلمحت

اپ

یی

ن

م

ی

دا

» هرامش هدننك تكراشم( 3 .) «

ی

ه

رسپ

مراد

من

ی

هش

شاهاب

ًلاصا

فرح

دز

.

ات

شاب

فرح

م

ی

نز

ی

،

م

ی

هگ

ا اب .مرادن ار تلصوح نم ورب وشاپ

ی

ن

نوا هلمج

ونم

م

ی

نوبوك

ه

قحت(

ی

ر

م

ی

هنك

)

» هدننك تكراشم( هرامش 11 .)

رامیب دنملاس هب شرگن

:

زا رگید یکی د نور هیام ياه بات راتخاس ،يروآ رامیب دنملاس هب شرگن هك دوب هقبطریز زا « یعامتجا شریذپ مدع » و دوب هدش لیکشت ناگدننك تكرش نآ ت لماع ناونع هب ار أ راذگریث ي بات رب يروآ دندوب هدرك هبرجت .

شریذپ مدع

یعامتجا

:

دندرك نایب نادنملاس هك ب ه لابند نآ شریذپ هعماج دارفا يوس زا اه ، نآ لماعت و طابترا يایند اب اه رتشیب نوریب ظفح یم تیلاعف رد تكراشم هنیمز و دوش ياه نمجنا رد تیوضع و یعامتجا یه و اه أ ت ریغ و یبهذم ياه یم مهارف یبهذم ددرگ دارفا يوس زا شریذپ مدع سکع رب و نآ لماعت شهاك ثعاب ،هعماج هناخ و اه یم ینیشن ددرگ . «

تقو زا

ی

جنشت

ی

مدش

،

مداد تسد زا ار مراك

،

هنوخ

شن

ی

ن

مدش

،

م نم هنوخ رتمك انشآ و تسود

ی

نا

م .

ی

دجسم مر

ی

ک

راك

ي

م

ی

دوز منکب ماوخ

ي

م نم زا ار راك نوا

ی

گ

ی

دنر

م .

ی

نگ

رم وت

ی

ض

ی

من

ی

نوت

ی

...

» هرامش هدننك تكراشم( 1 .) «

نم

نلآا

بد

ی

ر

هتسشنزاب

متسه

.

ی

ک

ازور

یی

م

ی

مر

هرادا

کمك

م

ی

منك

رم هك لااح .

ی

ض

تقو اب متسه

ی

رم هك

ی

ض

مدوبن

،

ی

ک

روج

م هاگن نم هب

ی

م هرادا وت .دننك

ی

نومه مر

قرف نوشارب .مراد ار مارتحا

ی

من

ی

هاگن .هنك

اهراتفر و اه

ی

ک

.تسه روج

ای

ن

روج

اهراتفر

ونم

وشت

ی

ق

م

ی

هنك

هك

ب

ی

رتش

زا

هنوخ

ب

ی

نور

ب

ی

ما

» هرامش هدننك تكراشم( 19 .) ثحب ا زا فده ماجن هعلاطم ،رضاح هب لاتبم نادنملاس هاگدید نییبت بات راتخاس زا نمزم يرامیب قیقحت زا هدافتسا اب هك دوب يروآ و تفرگ ماجنا یسانشرادیدپ درکیور اب یفیك هب رجنم جارختسا راهچ نورد هیام « ینابیتشپ عبانم ، ،یهافر تیعضو هرهب شهاك يدنم و رامیب دنملاس هب شرگن » .دیدرگ هبرجت قبط ناگدننك تكراشم ، مهم لماوع زا یکی تأ بات رب راذگریث يروآ ، ینابیتشپ عبانم و هداوناخ تیامح دننام

(8)

تیامح و نامرد میت تیامح ،نایفارطا زاس و اهداهن نام ياه یتلود دوب . رد دوجوم دهاوش رب يرورم طابترا صوصخ بات رد یعامتجا تیامح اب يروآ یم ناشن نادنملاس دهد هك هدرتسگ فیط رد یتیامح و یتبقارم طباور لاتبم نارامیب زا يا نمزم يرامیب هب ، بات شیازفا ثعاب دمایپ لیهست و يروآ یم تبثم دوش ( 3 .) جیاتن شهوژپ Janssen ه و ناشن ناراکم بات هك ینادنملاس داد اد يرتلااب يروآ ،دنر یعامتجا تامدخ زا هدوب رادروخرب زاین دروم یتشادهب و دنا ( 23 ) یبرجت دهاوش . نآ رگنایب بات هك تسا هب یفاك و عقوم هب یسرتسد اب يروآ یتبقارم و یتشادهب عبانم ، شیازفا یم دبای ( 24 .) هعلاطم رد DiMatteo ، نارامیب هك ی یعامتجا عبانم يلااب حوطس زا دننام دارفا فرط زا تیامح رادروخرب ،دندوب میژر اب يرتشیب ماجسنا دنتشاد دوخ ینامرد ،نینچمه . نآ لیامت زا هدافتسا يارب اه یتشادهب تامدخ هعلاطم رد .دوب رتشیب ینامرد ،يو تیامح بات رد زین هداوناخ شقن نادنملاس يروآ ییازسب تشاد ( 25 .) Resnick و Inguito هك دنتسه رواب نیا رب عبانم دوجو ،یتیامح فلتخم اقترا و شرورپ ثعاب ي بات رد يروآ یم نادنملاس دوش ( 26 نامزاس دننام یتیامح عبانم .) ،اه یم کمك دنملاس هب هداوناخ دارفا و ناتسود ك ن نادقف اب دن اه و شلاچ اه اكدوخ ،سفن تزع تیوقت ثعاب و دنك هلباقم يدمار موادم یشرورپدوخ و نآ رد اه یم ددرگ ( 28 ، 25 ) . ،یلك روط هب هکبش تیامح زا یبیكرت ناتسود و هداوناخ دارفا زا يا ياه یم مهارف ار يرازبا و یفطاع یامن هك د پ شی دمایپ هدننك ینیب بات یم يروآ دشاب ( 31 ، 29 ناققحم .) طباور زا یعیسو هریاد ،دامتعا اب هارمه نایفارطا اب بوخ طباور ،ناکیدزن و ناتسود اب هعماج اب لماعت و هداوناخ تیامح ار يدوجوم هریخذ باسح و يژرنا بات يارب دنملاس يروآ یم هك دنناد اب یگتسویپ ساسحا یم شیازفا دنملاس رد ار هعماج دهد ( 31 ، 28 .) Netuveli و رد ناراکمه یلوط هعلاطم کی هك دندیسر هجیتن نیا هب عبانم يارب دامتعا لباق دارفا هب دنملاس یسرتسد لماش یعامتجا مارتحا و تزع اب هارمه کمك تفایرد ، بات ثعاب يروآ یم دوش ( 32 .) نامزاس رضاح هعلاطم رد و هداوناخ دارفا و نامرد میت ،اه هکبش ناتسود لیکشت ار یعامتجا تیامح زا يا داد دن زا هك ياهراتفر قیوشت ،يرامیب هب طوبرم تاعلاطا شیازفا قیرط هلباقم نداد رارق سرتسد رد و سفن تزع شیازفا ،يا تلایهست ، کمك نمزم يرامیب زا یشان سرتسا لیدعت هب دندرك ت . أ یعامتجا تیامح ریث رب بات يور لاتبم نادنملاس يروآ نمزم يرامیب هب ، زاین و تیامح عون هب یگتسب .تشاد دنملاس ناونع هب لاثم ، رتشیب زاین نز نادنملاس ي زا یفطاع تیامح هب دنتشاد نادنزرف و رسمه فرط ؛ تیامح شقن هك یلاح رد دنملاس نادرم يارب یفطاع مك رایسب تیامح و دوب گنر ياه نایفارطا یتبقارم ، بات شیازفا ثعاب نآ يروآ یم اه جیاتن .دش قیقحت Janicki-Deverts و Cohen داد ناشن هك تفایرد تیامح ریثأت ،نایفارطا زا تبثم و مهم ی یتخس هبرجت دمایپ رد دراد ؛ ب ه دشاب درف زاین اب قباطم هك یطرش ( 33 .) بات ياهراتخاس زا رگید یکی هب لاتبم نادنملاس يروآ نمزم يرامیب ، نآ یهافر تیعضو اه تاعلاطم رورم .دوب یكاح زا هجوت کدنا ترا یسررب هب طاب يداصتقا و یهافر تیعضو اب بات يروآ نادنملاس تسا . Hildon صاخ روط هب ناراکمه و رد ار )هناخ تیکلام هلمج زا( يداصتقا و یلام عبانم شقن هعلاطم دروم دنملاس درف یگدنز تیفیك دوبهب و یتخس لیدعت .دنداد رارق نآ هك دندیسر هجیتن نیا هب اه يداصتقا دب طیارش ، ینعم طابترا نادنملاس یگدنز تیفیك یفنم تارییغت اب يراد هجیتن .درادن يریگ نانآ رد هك دوب نیا ا دارفا همه رد یفاكان دم ب .تسین یگدنز تیفیك هدننك دیدهت ه رگید ترابع ، تیعضو و یهافر تیامح دننام یلماوع هزادنا هب بسانم يداصتقا یعامتجا ، ن تسا نکمم ق ربارب رد یتظفاحم ش یتخس اه دشاب هتشادن ( 28 هعلاطم رد .) Wells سوکعم هطبار ی نیب بات و دمارد حطس يروآ ( دش هدهاشم 12 .) یم رظن هب دسر تأ ریث يداصتقا و یهافر تیعضو بات يور رد دنملاس يروآ گنهرف هب یگتسب نیا و دشاب توافتم فلتخم عماوج و اه نآ سرتسد رد تلایهست و يداصتقا و یعامتجا طیارش هعماج یفاك تلایهست هك یعماوج رد .دراد دوخ دنملاس تیعمج يارب رارق نادنملاس سرتسد رد يرامیب لرتنك و نامرد يارب ،دراد تیعضو بات يور يداصتقا ت نادنچ يروآ أ راذگریث هتکن .تسین رگید ، رباربان تیمها یناوتان گنهرف رد یلام و یمسج ياه نیا و تسا فلتخم بات رب مادك هك وآ م ير ؤ تسا رترث ، رد دیاب

(9)

هعماج ره ب يا ه .دریگ رارق یسررب دروم هناگادج روط نورد زا یکی هیام بات راتخاس رد هدش رهاظ ياه يروآ ، « هرهب شهاك يدنم » دوب . بات شهاك ناگدننك تكراشم يروآ رد ناکیدزن و رسمه نادقف هجیتن ار شاهر ای توف رثا د یگ یم .دنتسناد Lee ناراکمه و نادقف دننام فلتخم ياه شهاك تلاماعت نایفارطا نادقف لابند هب ،یمسج تملاس شهاك ، و یعامتجا تیامح ك یناسنا تمار ار شهاك رب رثؤم لماوع زا بات یم يروآ ( دنناد 34 .) عیاش یب لاکشا نیرت هك یتمرح نادنملاس رضاح شهوژپ نآ صوصخ رد دندومن تبحص ، یب ر و يراتفر ،یملاك یمارتحا دوب یگدشاه . تفگ ناوتب دیاش ىعامتجا صاخ طیارش دننام رییغت ،ىیارگددجت ،ىنیشنرهش رد شزرا مدع و میدق و دیدج لسن ىشزرا ماظن داضت ،ىتنس ىاه دنملاس زا تبقارم شریذپ ىارب ىگدامآ ، ىم ببس هك ددرگ دشابن دنملاس لابق رد دوخ فیاظو ىافیا هب رداق هداوناخ . رد مم ىطیارش نینچ ءوس رطخ ضرعم رد دنملاس تسا نک راتفر دریگ رارق نآ زا یشان ياهدمایپ و هداوناخ ىاضعا طسوت ( 35 .) نییعت ياهراتخاس زا رگید یکی ،رامیب دنملاس هب شرگن بات رد هدننك .دوب نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس يروآ دندرك نایب نادنملاس هك ،دنملاس هب هعماج دارفا شرگن عون يور لماعت نآ اه اب نایفارطا هعماج دارفا ریاس و هدوب راذگریثأت نآ شریذپ مدع ای و شریذپ هب رجنم و رد تكرش يارب اه تیلاعف دننام یعامتجا ياه یه أ ت یبهذم ریغ و یبهذم ياه و مسارم رد روضح .تسا هدش فلتخم ياه ناشن تاعلاطم جیاتن تسا هداد هك یعامتجا طباور شیازفا يرایسب اب تبثم جیاتن زا یکیزیف درکلمع شیازفا هلمج زا نادنملاس يارب دوبهب ، یگدنز زا تیاضر و سفن تزع ،ناور تملاس هارمه یم دشاب ( 35 ، 36 هاگدید ساسا رب .) Musick و Wilson رد روضح ، تیلاعف یعامتجا ياه ، ار صخش یعامتجا و يدرف عبانم یم شیازفا رف يدوجوم زا یشخب عبانم نیا .دهد يارب د تشگزاب هب عت ا تسا یعامتجا و یناور لد ( 38 .) شهوژپ جیاتن Greenfield و Marks تیلاعف هك داد ناشن یعامتجا ياه یم هنابلطواد هجاوم ماگنه ار نادنملاس دناوت ه شقن نادقف اب هب هجوت اب )ردام و ردپ ،دنمراك ،رسمه لاثم ناونع هب( تیوه دنك تظفاحم یگدنز فده ( 39 ). راشم نادنملاس یندم تك تیلاعف رد بلطواد شیازفا اب دوخ عماوج رد یعامتجا ياه لماع ناونع هب هعماج اب یگتسویپ ساسحا و لماعت حطس بات هدنهد اقترا ( تسا هدش ییاسانش يروآ 35 مسیناکم .) ییاه تیلاعف قیرط زا هك بات شیازفا هب هنابلطواد ياه کمك يروآ یم دنك ، ارا لماش ی شقن کی ه ثعاب هك دنملاس يارب شزرارپ یم تیوه موادت و سفن هب دامتعا دوش ، یهار ندرك مهارف و هناخ زا جراخ دارفا اب یعامتجا طباور ظفح و داجیا يارب هب ناونع هلباقم شور لاعف يا ثعاب ، ندوب دیفم و فده ساسحا رد یم دنملاس ددرگ ( 35 ) یم رظن هب . دسر زا دنملاس شریذپ هك ،هعماج يوس شرتسگ ثعاب تیلاعف ياه و یعامتجا تیوقت یگدامآ يارب يدرف عبانم رتشیب نادقف ربارب رد ای و اه نارحب اه یم یم دنملاس و دوش ناونع هب نآ زا دناوت خساپ ی رد ربارب نآ زا یساسحا ای و یفطاع ياهزاین عفر يارب تامیلامان .دنك هدافتسا يارب دنملاس قیوشت و شریذپ ،نینچمه كرش ت تیلاعف رد ياه يراکمه و یهورگ انشآ دارفا اب ، ظفح هب یتخانش و ینامسج درکلمع وا کمك یم دنك و سفن تزع و تراهم ياه يو یم لااب ار تیوه و درب ش ت ار أ یم دیی یامن د . هجیتن یریگ هعلاطم رضاح يرامیب هب لاتبم نادنملاس هاگدید نییبت هب بات راتخاس نوماریپ نمزم يروآ جارختسا هب رجنم و تخادرپ نورد هیام ياه « عبانم ینابیتشپ ، شهاك ،یهافر تیعضو هرهب رامیب دنملاس هب شرگن و يدنم » دیدرگ . هتفای هعلاطم ياه ت تیمها زا نادنملاس تایبرجت ساسا رب دنتسم يدهاش أ ریث تیعضو و یهافر يداصتقا دنملاس عبانم و ینابیتشپ رب يور بات .تسا يروآ شریذپ هعماج دارفا طسوت و ،هداوناخ تیامح ارا ،نایفارطا ،ناتسود ی یتشادهب تامدخ ناگدنهد ه و ینامرد داهن اه نامزاس و اه ، زا هلمج بات يارب مهم یجراخ عبانم يروآ نینچمه .دوب نمزم يرامیب هب لاتبم دنملاس ، هب یسرتسد عبانم نادقف تروص رد یناربج عبانم هدننك تیامح بسانمان و ب ندو تیعضو و یهافر يداصتقا ، يور هك دوب یلماوع زا بات شیازفا م شقن يروآ ؤ .تشاد يرث رد تیاهن ، جیاتن شهوژپ بات راتخاس زا یمهم میهافم نادنملاس رد ار يروآ تخاس راکشآ نمزم يرامیب هب لاتبم نیاربانب . ، رد تسا مزلا

(10)

همانرب ىاتسار ارا يارب ىزیر ی تبقارم ه عماج يراتسرپ ياه زا تیوقت رب زكرمتم تلاخادم ،نمزم يرامیب هب لاتبم نادنملاس م لماوع ؤ بات رب رث .دشاب دنملاس زاین قبط يروآ

داهنشیپ

اه

:

یم داهنشیپ ب دوش ه رد شهوژپ دوبمك لیلد بات هدیدپ اب هطبار تاعلاطم ،ناریا دشر هب ور نادنملاس رد يروآ هدنیآ شور زا هدافتسا اب عمج رگید ياه يروآ هداد .دوش ماجنا اه نینچمه ، لاطم رورم رضاح هع داد ناشن هك رد ایند تاقیقحت بات اب يداصتقا تیعضو هطبار نییعت يارب یفاك رد يروآ نادنملاس ن ماجنا شهوژپ هب زاین و تسا هتفرگ ياه رد رتشیب نشور يارب هنیمز نیا يزاس یم ساسحا ددرگ .

تیدودحم

اه

:

تیدودحم زا شهوژپ ياه ،رضاح ب ه ب قیقحت جیاتن یلمع يریگراك ه ندوب میمعت لباق ریغ لیلد شهوژپ جیاتن یم یفیك ياه نینچمه .دشاب ، هب لاتبم نارامیب اب دومن یعس رگشهوژپ هك دنتشاد یكدنا يراکمه ناطرس تراهم زا هدافتسا تكراشم ،یطابترا ياه آ ن تكرش يارب ار اه دیامن بلج شهوژپ رد . ینادردق و رکشت هعلاطم رضاح هتفرگرب زا هلاسر عطقم يرتكد یم .دشاب نیدب هلیسو زا تنواعم یشهوژپ هدکشناد يراتسرپ و ییامام هاگشناد مولع یکشزپ دیهش یتشهب هك رد نیا هنیمز يراکمه مزلا ار هب لمع دندروآ و نینچمه ، زا مامت نادنملاس و يدارفا هك ،دندومن يرای رضاح شهوژپ ماجنا رد و ریدقت هب رکشت یم لمع دیآ . References

1. Fontes AP, Neri AL. Resilience in aging: Literature review. Cien Saude Colet 2015; 20(5): 1475-95.

2. Guiding principles for the care of older adults with multimorbidity: An approach for clinicians: American Geriatrics

Society Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity. J Am Geriatr Soc 2012; 60(10): E1-E25.

3. Trivedi RB, Bosworth HB, Jackson GL. Resilience in chronic illness. In: Resnick B, Gwyther LP, Roberto KA,

Editors. Resilience in aging: Concepts, research, and outcomes. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2010. p. 181-97.

4. Southwick SM, Litz BT, Charney D, Friedman MJ. Resilience and mental health: Challenges across the lifespan.

Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2011.

5. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al. Heart disease and stroke

statistics-2011 update: A report from the American Heart Association. Circulation statistics-2011; 123(4): e18-e209.

6. Esmaeili Shahmirzadi S, Shojaeizadeh D, Azam K, Salehi L, Tol A, Moradian Sorkhkolaei M. The impact of

chronic diseases on the quality of life among the elderly people in the east of Tehran. Payavard Salamat 2012; 6(3): 225-35. [In Persian].

7. Ungar M. The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct.

Am J Orthopsychiatry 2011; 81(1): 1-17.

8. Rar-tur L, Levy-Shiff R. Coping with losses and past trauma in old age: The separation-individuation perspective.

J Pers Interpers Los 2000; 5(2-3): 263-81.

9. Felten BS. Resilience in a multicultural sample of community-dwelling women older than age 85. Clin Nurs Res

2000; 9(2): 102-23.

10. Lamond AJ, Depp CA, Allison M, Langer R, Reichstadt J, Moore DJ, et al. Measurement and predictors of

resilience among community-dwelling older women. J Psychiatr Res 2008; 43(2): 148-54.

11. Jeste DV, Savla GN, Thompson WK, Vahia IV, Glorioso DK, Martin AS, et al. Association between older age

and more successful aging: Critical role of resilience and depression. Am J Psychiatry 2013; 170(2): 188-96.

12. Wells M. Resilience in rural community-dwelling older adults. J Rural Health 2009; 25(4): 415-9.

13. Connor KM, Davidson JR, Lee LC. Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A

community survey. J Trauma Stress 2003; 16(5): 487-94.

14. Burns RA, Anstey KJ. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Testing the invariance of a

uni-dimensional resilience measure that is independent of positive and negative affect. Pers Individ Dif 2010; 48(5): 527-31.

15. Mehta M, Whyte E, Lenze E, Hardy S, Roumani Y, Subashan P, et al. Depressive symptoms in late life:

Associations with apathy, resilience and disability vary between young-old and old-old. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23(3): 238-43.

(11)

16. Schure MB, Odden M, Goins RT. The association of resilience with mental and physical health among older

American Indians: the Native Elder Care Study. Am Indian Alsk Native Ment Health Res 2013; 20(2): 27-41.

17. Sturgeon JA, Zautra AJ. Resilience: A new paradigm for adaptation to chronic pain. Curr Pain Headache Rep

2010; 14(2): 105-12.

18. Davydov DM, Stewart R, Ritchie K, Chaudieu I. Resilience and mental health. Clin Psychol Rev 2010; 30(5):

479-95.

19. Ungar M. Cultural dimensions of resilience among adults. In: Reich JW, Zautra AJ, Hall JS, Editors. Handbook

of adult resilience. New York, NY: Guilford Press; 2010. p. 404-23.

20. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative.

Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

21. Grbich C. Qualitative data analysis: An introduction. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE; 2012.

22. Trainor A, Graue E. Reviewing qualitative research in the social sciences. Abingdon, UK: Routledge; 2013. 23. Janssen BM, Van Regenmortel T, Abma TA. Identifying sources of strength: Resilience from the perspective of

older people receiving long-term community care. Eur J Ageing 2011; 8(3): 145-56.

24. Clark PG, Burbank PM, Greene G, Owens N, Riebe D. What do we know about resilience in older adults? An

exploration of some facts, factors, and facets. In: Resnick B, Gwyther LP, Roberto KA, Editors. Resilience in aging: concepts, research, and outcomes. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2010. p. 51-66.

25. DiMatteo MR. Social support and patient adherence to medical treatment: A meta-analysis. Health Psychol 2004;

23(2): 207-18.

26. Resnick BA, Inguito PL. The Resilience Scale: Psychometric properties and clinical applicability in older adults.

Arch Psychiatr Nurs 2011; 25(1): 11-20.

27. Harris PB. Another wrinkle in the debate about successful aging: The undervalued concept of resilience and the

lived experience of dementia. Int J Aging Hum Dev 2008; 67(1): 43-61.

28. Hildon Z, Montgomery SM, Blane D, Wiggins RD, Netuveli G. Examining resilience of quality of life in the face

of health-related and psychosocial adversity at older ages: What is "right" about the way we age? Gerontologist 2010; 50(1): 36-47.

29. Aléx L. Resilience among very old men and women. J Res Nurs 2010; 15(5): 419-31.

30. Wu G, Feder A, Cohen H, Kim JJ, Calderon S, Charney DS, et al. Understanding resilience. Front Behav

Neurosci 2013; 7: 10.

31. Hildon Z, Smith G, Netuveli G, Blane D. Understanding adversity and resilience at older ages. Sociol Health Illn

2008; 30(5): 726-40.

32. Netuveli G, Wiggins RD, Montgomery SM, Hildon Z, Blane D. Mental health and resilience at older ages:

Bouncing back after adversity in the British Household Panel Survey. J Epidemiol Community Health 2008; 62(11): 987-91.

33. Janicki-Deverts D, Cohen S. Social ties and resilience in chronic disease. In: Southwick SM, Litz BT, Charney D,

Friedman MJ, Editors. Resilience and mental health: Challenges across the lifespan. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2011. p. 76-89.

34. Lee YJ, Choi YS, Hwang IC, Kim HM, Hwang SW. Resilience at the end of life as a predictor for postloss

growth in bereaved caregivers of cancer patients: A prospective pilot study. J Pain Symptom Manage 2016; 51(3): e3-e5.

35. Bandari R, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A, Zayeri F, Mirmohammadkhani M, et al. Psychometric

properties of the Persian version of the critical care family needs inventory. J Nurs Res 2014; 22(4): 259-67.

36. Parkinson L, Warburton J, Sibbritt D, Byles J. Volunteering and older women: Psychosocial and health predictors

of participation. Aging Ment Health 2010; 14(8): 917-27.

37. Morrow-Howell N, O'Neill G, Greenfield JC. Civic engagement: Ppolicies and programs to support a resilient

aging society. In: Resnick B, Gwyther LP, Roberto KA, Editors. Resilience in aging: Concepts, research, and outcomes. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2010. p. 147-62.

38. Musick MA, Wilson J. Volunteering and depression: The role of psychological and social resources in different

age groups. Soc Sci Med 2003; 56(2): 259-69.

39. Greenfield EA, Marks NF. Continuous participation in voluntary groups as a protective factor for the

psychological well-being of adults who develop functional limitations: Evidence from the national survey of families and households. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2007; 62(1): S60-S68.

(12)

Structure of Resilience in Older Adults with Chronic Conditions Fatemeh Sadat Izadi-Avanji1, Parkhideh Hasani2, Mahnaz Rakhshan3, Hamid Alavi-Majd4

Abstract

Introduction: Promoting resilience in older adults with chronic conditions is one of the goals of professional nursing. However, few studies have been conducted in world on this issue. In our country, Iran, no study, either qualitative or quantitative, has been done in this area .The aim of this study was to explore the structure of resilience in older adults with chronic conditions.

Method: In this study with descriptive phenomenological approach, participants were selected using purposive sampling method. Overall, 24 interview sessions were held with 22 participants. The minimum duration of an interview was 25 and the maximum was 75 minutes. The data were collected through semi-structured interviews and analyzed using the Colaizzi`s proposed stages.

Results: Four themes were emerged that could illustrate the perspective of older adults with chronic conditions from the external structure of resilience in particular socio-cultural context of Iranian society. The themes were supportive resources, welfare status, cut-of benefit, and attitude to the elderly patient. Conclusion: Results of this study revealed important concepts in the structure of resilience in older adult patients with chronic diseases. Our fidings can help health care providers to understand the effective resources on the resilience and comprehensive care planning to grow and increase the resilience among older adults.

Keywords: Resilience, Older adults, Phenomenology

Citation: Izadi-Avanji FS, Hasani P, Rakhshan M, Alavi-Majd H. Structure of Resilience in Older Adults with Chronic Conditions. J Qual Res Health Sci 2016; 5(4): 314-25.

Received date: 26.09.2015 Accept date: 20.07.2016

1- PhD Student, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, International Branch, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Assistant Professor, Department of Internal and Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Assistant Professor, Department of Internal and Surgical Nursing, Fatemeh School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4- Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Original Article

References

Related documents

Overburden stress from integration of density logs (solid block line), pore pressure measurements (small dots), S hmin values deter- mined from LOTs in different wells (larger dots)

-If you here any loud noises near where your vehicle is parked, especially during the late night or early morning hours, attempt to look outside without alerting anyone and if

Aspirin and heparin have been administered concomitantly with and following infusions of Activase in the management of acute myocardial infarction and pulmonary embolism, but

The effects of contaminants from surface water runoff on SCI fauna species and/or QI habitats and species, during construction and operation of the proposed development, have

Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Marić“ u proizvodnji je 80 svinja, od toga su većina crne slavonske svinje, a dio svinja su križanci crne slavonske svinje i

For BAS that will be adopted in construction projects to monitor the manpower usage and linked to the submission of manpower data through the ePSS, builders

Conclusions: The results of this study describe the first 5 cases of ARV-experienced HIV-1 infected patients with clinically significant resistance to INSTIs,

naglasak europske unije na regionalnom razvoju učinili su pitanja regio- nalizacije i decentralizacije političkim mainstreamom. Pa ipak, paralelne studije Hrvatske i Srbije pokazat