• No results found

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru. Katalógové číslo dokumentu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru. Katalógové číslo dokumentu:"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

a obnova softvéru

Katalógové číslo dokumentu: 405533-231

(2)

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru ii

Obsah

1 Aktualizácie softvéru

Príjem automatických aktualizácií softvéru

spoločnosti HP . . . 1–1 Prevzatie aktualizácií softvéru z webovej lokality

spoločnosti HP . . . 1–2 Prístup k informáciám o počítači. . . 1–3

2 Zálohovanie

Ochrana údajov . . . 2–1 Zálohovanie systému . . . 2–1 Zálohovanie súborov a priečinkov . . . 2–2 Zálohovanie celého systému . . . 2–3 Zálohovanie úprav vykonaných v systéme . . . 2–4

3 Obnova

Vytvorenie diskov na obnovenie . . . 3–2 Uskutočnenie obnovy. . . 3–4

Uskutočnenie obnovy pomocou diskov

na obnovenie . . . 3–4 Uskutočnenie obnovy z jednotky

(3)

1

Aktualizácie softvéru

Aktualizácie softvéru dodaného s počítačom môžu byť dostupné prostredníctvom obslužného programu HP Software Update alebo na webovej lokalite spoločnosti HP.

.

Ak je počítač pripojený do podnikovej siete, každú inštaláciu aktualizácií softvéru (najmä aktualizácií systému BIOS) konzultujte so správcom siete.

Príjem automatických aktualizácií

softvéru spoločnosti HP

HP Software Update je obslužný program nachádzajúci sa v počítači, ktorý automaticky vyhľadáva aktualizácie softvéru od spoločnosti HP. Na základe predvolených nastavení sa obslužný program spustí každých 30 dní a ponúkne vám zoznam aktualizácií softvéru a upozornení oddelenia technickej podpory určených pre váš počítač.

Prístup k obslužnému programu HP Software Update: 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Help and Support

(Pomoc a technická podpora) > Update Software and Drivers (Aktualizovať softvér a ovládače).

(4)

1–2 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Aktualizácie softvéru

Prevzatie aktualizácií softvéru

z webovej lokality spoločnosti HP

Softvér na webovej lokalite spoločnosti HP je zvyčajne komprimovaný do súborov s názvom SoftPaq. Niektoré aktualizácie systému BIOS môžu byť k dispozícii

v komprimovaných súboroch, ktoré sa nazývajú ROMPaq.

.

Systém BIOS inicializuje operačný systém, určuje spôsob interakcie počítača s hardvérovými zariadeniami a zabezpečuje prenos údajov medzi hardvérovými zariadeniami, vrátane údajov o dátume a čase. Systém BIOS počítača je uložený v systémovej pamäti ROM.

Niektoré prevzaté balíky obsahujú súbor s názvom Readme.txt, ktorý obsahuje informácie o inštalácii a riešení problémov so súborom. (Súbory Readme.txt dodávané spolu so súbormi ROMPaq sú k dispozícii iba v angličtine.)

Prístup k aktualizáciám softvéru môžete získať aj vďaka disku CDSupport Software (predáva sa samostatne). Na disku sa nachádzajú ovládače zariadení, aktualizácie systému BIOS a obslužné programy. Ak si chcete zakúpiť aktuálnu verziu disku CD Support Software, alebo si tento disk a jeho ďalšie vydania chcete predplatiť, navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP http://www.hp.com.

(5)

Prístup k informáciám o počítači

Skôr, než získate prístup k aktualizáciám pre svoj počítač, pripravte si nasledovné informácie:

Kategória produktu je „prenosný počítač“.

■ Názov radu produktu, číslo radu asériové číslo (S/N) sa nachádzajú na servisnom štítku.

Ak chcete zistiť, či dostupné aktualizácie systému BIOS obsahujú novšie verzie systému BIOS ako verzie aktuálne nainštalované v počítači, musíte poznať verziu aktuálne nainštalovaného systému BIOS.

Informácie o verzii systému BIOS (označuje sa aj ako dátum pamäte ROM a systém BIOS) je možné zobraziť stlačením klávesov fn+esc (ak je spustený systém Microsoft Windows) alebo po otvorení programu Computer Setup.

Použitie programu Computer Setup na zobrazenie informácií o systéme BIOS:

1. Ak chcete spustiť obslužný program Computer Setup, zapnite, alebo reštartujte počítač a počas zobrazenia hlásenia „F10 = ROM Based Setup“ (F10 = Nastavenie pomocou pamäte ROM) v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte klávesf10.

2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku File (Súbor) > System Information (Systémové informácie) a potom stlačte kláves enter.

Zobrazia sa informácie o pamäti ROM.

3. Ak chcete zavrieť okno programu Computer Setup, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku File (Súbor) > Ignore changes and exit (Ignorovať zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

(6)

1–4 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Aktualizácie softvéru

Prevzatie aktualizácie systému BIOS

Ä

VÝSTRAHA: Ak chcete zabráni poškodeniu počítača alebo neúspešnej inštalácii, počítač by mal by počas preberania a inštalácie aktualizácie systému BIOS pripojený k spo$ahlivému externému zdroju napájania pomocou adaptéra striedavého prúdu. Ak je počítač napájaný z batérie, vložený vo volite$nom stolnom zariadení alebo pripojený k volite$nému zdroju napájania, nepreberajte, ani neinštalujte aktualizáciu systému BIOS. Počas preberania a inštalácie:

■ Neodpájajte počítač od zdroja napájania tak, že vytiahnete napájací kábel z elektrickej zásuvky.

■ Nevypínajte počítač a neaktivujte úsporný režim, ani režim hibernácie.

■ Nevkladajte, nevyberajte, nepripájajte, ani neodpájajte žiadne zariadenie alebo kábel.

Ak chcete prevziať aktualizáciu systému BIOS, použite nasledovný postup:

1. Prejdite na stránku webovej lokality spoločnosti HP, na ktorej máte k dispozícii softvér pre svoj počítač.

❏ V okne Help and Support Center (Centrum pomoci a technickej podpory) kliknite na prepojenie na aktualizáciu softvéru.

– alebo –

❏ Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/support.

2. Podľa pokynov na obrazovke zistite údaje o svojom počítači a prejdite k aktualizácii systému BIOS, ktorú chcete prevziať. 3. V oblasti pre prevzatie vykonajte nasledovné kroky:

a. Identifikujte novšiu verziu systému BIOS než je verzia, ktorá je aktuálne nainštalovaná v počítači.

b. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite vybratú aktualizáciu na pevný disk.

Poznačte si cestu k miestu na pevnom disku, na ktoré sa prevezme aktualizácia systému BIOS. Keď budete pripravení na inštaláciu aktualizácie, budete túto cestu potrebovať.

(7)

Inštalácia aktualizácie systému BIOS

Ak je počítač pripojený do podnikovej siete, každú inštaláciu aktualizácií softvéru (najmä aktualizácií systému BIOS) konzultujte so správcom siete.

Postupy inštalácie jednotlivých aktualizácií systému BIOS sa môžu líšiť. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa po dokončení preberania zobrazia na obrazovke. Ak sa nezobrazia žiadne pokyny, postupujte nasledovne:

1. Otvorte program Windows Explorer (Prieskumník) kliknutím na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky

programy) > Accessories (Príslušenstvo) > Windows Explorer (Prieskumník).

2. V ľavej časti okna Windows Explorer (Prieskumník) vykonajte nasledovné kroky:

a. Kliknite na položku My Computer (Tento počítač) a potom na označenie jednotky pevného disku. Označenie jednotky pevného disku je obyčajne Local Disk C (Lokálny disk C).

b. Použite cestu k miestu na pevnom disku, ktorú ste si poznačili predtým, a otvorte priečinok na pevnom disku, ktorý obsahuje aktualizáciu.

3. Dvakrát kliknite na súbor s príponou exe (napríklad nazovsuboru.exe).

Spustí sa inštalácia systému BIOS.

4. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Po zobrazení hlásenia o úspešnom dokončení inštalácie na obrazovke môžete prevzatý súbor odstrániť z pevného disku.

(8)

1–6 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Aktualizácie softvéru

Prevzatie a inštalácia iného softvéru

Pri preberaní a inštalácii iného softvéru, ako je aktualizácia systému BIOS, použite nasledovný postup:

1. Prejdite na stránku webovej lokality spoločnosti HP, na ktorej máte k dispozícii softvér pre svoj počítač.

❏ V okne Help and Support Center (Centrum pomoci a technickej podpory) kliknite na prepojenie na aktualizáciu softvéru.

– alebo –

❏ Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/support a kliknutím na položku Download drivers and software (Prevziať ovládače a softvér) zvoľte prevzatie softvéru pre svoj model počítača.

2. Podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte softvér, ktorý chcete aktualizovať.

3. V oblasti pre prevzatie vyberte požadovaný softvér

a postupujte podľa pokynov pre prevzatie na webovej stránke.

Poznačte si cestu k miestu na pevnom disku, na ktoré sa

softvér prevezme. Keď budete pripravení na inštaláciu softvéru, možno budete túto cestu potrebovať.

4. Po dokončení preberania otvorte program Windows Explorer (Prieskumník) kliknutím na tlačidlo Start (Štart) >

All Programs (Všetky programy) > Accessories (Príslušenstvo) > Windows Explorer (Prieskumník).

(9)

5. V ľavej časti okna Windows Explorer (Prieskumník)

vykonajte nasledovné kroky:

a. Kliknite na položku My Computer (Tento počítač)

a potom na označenie jednotky pevného disku. Označenie jednotky pevného disku je obyčajne Local Disk C (Lokálny diskC).

b. Použite cestu k miestu na pevnom disku, ktorú ste si poznačili predtým, a otvorte priečinok na pevnom disku, ktorý obsahuje aktualizáciu.

6. Dvakrát kliknite na súbor s príponou exe (napríklad nazovsuboru.exe).

Spustí sa inštalácia.

7. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

.

Po zobrazení hlásenia o úspešnom dokončení inštalácie na obrazovke môžete prevzatý balík odstrániť z pevného disku.

(10)

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru 2–1

2

Zálohovanie

Pomocou nástroja HP Backup and Recovery Manager môžete niekoľkými spôsobmi zálohovať systém a obnovovať optimálnu prevádzkyschopnosť systému. Ďalšie informácie o obnove prevádzkyschopnosti systému nájdete v kapitole 3 v časti

„Obnova“.

Ovládače, obslužné programy a aplikácie nainštalované spoločnosťou HP je možné na disk CD alebo DVD kopírovať s použitím nástroja HP Backup and Recovery Manager.

Ochrana údajov

Softvér alebo zariadenia pridané do počítača môžu zapríčiniť nestabilitu systému. Chráňte svoje dokumenty. Osobné súbory ukladajte do priečinka My documents (Moje dokumenty) a tento priečinok pravidelne zálohujte.

Zálohovanie systému

Pomocou nástroja HP Backup and Restore Manager môžete zálohovať:

■ určité súbory a priečinky, ■ celý systém,

■ úpravy vykonané od posledného zálohovania (pomocou bodov obnovenia systému HP).

(11)

Zálohovanie súborov a priečinkov

Súbory a priečinky môžete zálohovať na pevný disk, na voliteľný externý pevný disk alebo na iné disky.

Zálohovanie súborov a priečinkov:

1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > HP Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager.

2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

3. Kliknite na položku Back up to protect user system settings and important data files (Zálohovať nastavenia systému a dôležité súbory) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 4. Kliknite na položku Back up specific files and folders

(Zálohovať určité súbory a priečinky) a potom kliknite na tlačidloNext (Ďalej).

Otvorí sa okno Backup Wizard (Sprievodca zálohovaním). 5. Kliknite na položku Back up selected files from most

common locations (Recommended) (Zálohovať vybraté súbory z najčastejšie používaných lokalít (odporúča sa)). – alebo –

Ak chcete získať prístup k metódam rozšíreného filtrovania, kliknite na položku Advanced Backup (Experienced users) (Rozšírené zálohovanie (skúsení používatelia)).

6. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

7. Zálohovanie vybratých súborov a priečinkov vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

(12)

Zálohovanie

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru 2–3

Zálohovanie celého systému

Pri zálohovaní celého systému ukladáte kompletnú bitovú kópiu pôvodného stavu, vrátane operačného systému Windows, softvérových aplikácií a všetkých osobných súborov a priečinkov.

Celú bitovú kópiu môžete uložiť na iný pevný disk, na sieťovú jednotku alebo na disky na obnovenie, ktoré vytvoríte. Ďalšie informácie o vytváraní diskov na obnovenie nájdete v kapitole 3 v časti „Vytvorenie diskov na obnovenie“.

Zálohovanie celého systému:

1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs

(Všetky programy) > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager.

2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

3. Kliknite na položku Back up to protect user system settings and important data files (Zálohovať nastavenia systému a dôležité súbory) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 4. Kliknite na tlačidlo Make a complete backup of my system (Kompletne zálohovať systém) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

Otvorí sa stránka Welcome to Full Image Manager (Víta vás správca vytvárania kompletnej bitovej kópie). 5. Zálohovanie celého systému vykonajte podľa pokynov

na obrazovke.

Tento proces môže trvať niekoľko minút, v závislosti od rýchlosti počítača a množstva ukladaných údajov.

(13)

Zálohovanie úprav vykonaných v systéme

Pri zálohovaní úprav vykonaných v systéme vytvárate body obnovenia systému. Týmto spôsobom môžete uložiť snímku pevného disku v určitom okamihu. Následne sa teda môžete vrátiť k tomuto časovému bodu, a tak zrušiť neskoršie zmeny vykonané v systéme.

Na základe predvolených nastavení sa pri prvom zálohovaní automaticky vytvorí prvý bod obnovenia systému (snímka kompletnej bitovej kópie). Ďalšie body obnovenia vytvárajú kópie zmien uskutočnených neskôr.

Spoločnosť HP odporúča vytvárať body obnovenia v nasledovných prípadoch:

■ pred pridaním alebo rozsiahlymi zmenami softvéru alebo hardvéru,

■ v pravidelných intervaloch počas optimálnej činnosti systému.

Návrat do skoršieho bodu obnovenia neovplyvňuje súbory s údajmi, ani e-mailové správy, ktoré boli vytvorené po poslednom bode obnovenia.

Po vytvorení bodu obnovenia sa zobrazí výzva na naplánovanie nasledujúcich bodov obnovenia. Vytvorenie bodov obnovenia môžete naplánovať na určitý čas alebo v súvislosti s určitým javom v systéme.

(14)

Zálohovanie

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru 2–5

Vytvorenie a plánovanie vytvorenia bodu obnovenia systému: 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs

(Všetky programy) > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager.

2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

3. Kliknite na položku Back up to protect user system settings and important data files (Zálohovať nastavenia systému a dôležité súbory) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 4. Kliknite na položku Back up the modifications made on

your system since your last recovery point or your first complete backup (Zálohovať zmeny vykonané v systéme od posledného bodu obnovenia alebo od vytvorenia prvej kompletnej záložnej kópie) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

Otvorí sa okno Recovery Point Manager (Správca bodov obnovenia).

5. Pri vytváraní a spravovaní bodov obnovenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

(15)

3

Obnova

Správca HP Backup and Recovery Manager podrobí pevný disk analýze a vytvorí vyhradenú oblasť pre obnovu na pevnom disku s dostatočnou veľkosťou, kam uloží celú bitovú kópiu pôvodného stavu. Môžete so zvoliť, či chcete kópiu uložiť do tejto vyhradenej oblasti alebo na externé disky na obnovenie alebo na inú jednotku.

Pred použitím správcu HP Backup and Recovery Manager sa pokúste o opravu systému prostredníctvom spustenia obslužného programu Microsoft Windows System Restore. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Start (Štart) > Help and Support (Pomoc a podpora) a následnom vyhľadaní pojmu „obnovenie systému”.

Pomocou správcu HP Backup and Recovery Manager môžete: ■ vytvárať disky na obnovenie (dôrazne odporúčané).

Disky na obnovenie sa používajú v prípade zlyhania alebo nestability systému na spustenie počítača a na obnovenie kompletnej bitovej kópie pôvodného stavu (operačného systému a softvéru). Ďalšie informácie nájdete v časti

„Vytvorenie diskov na obnovenie“.

vykonať obnovenie. Pomocou správcu HP Backup and Recovery Manager môžete uskutočniť obnovenie celého systému a dôležitých súborov. Tento softvér pracuje z oblasti pre obnovu na pevnom disku alebo z vytvorených diskov na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Uskutočnenie

(16)

3–2 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Obnova

Vytvorenie diskov na obnovenie

Spoločnosť HP odporúča vytvárať disky na obnovenie pozostávajúce z kompletnej bitovej kópie pôvodného stavu po prvej inštalácii počítača.

Po vytvorení diskov na obnovenie môžete odstránením oblasti pre obnovu zväčšiť miesto na pevnom disku. Tento postup však nie je odporúčaný.

Pomocou programu HP Recovery CD/DVD Creator môžete pre svoj počítač vytvoriť súpravu diskov na obnovovanie. Disky na obnovovanie sa používajú v prípade zlyhania alebo nestability systému na spustenie počítača a na obnovu operačného systému a softvérových aplikácií, ktorá ich nastaví do pôvodného stavu. Pred vytváraním diskov na obnovovanie vezmite do úvahy nasledovné skutočnosti:

■ Budete potrebovať disky CD-R, DVD-R alebo DVD+R vysokej kvality, ktoré sa predávajú samostatne.

■ Pre daný počítač môžete vytvoriť iba jednu súpravu diskov na obnovovanie.

■ Pred vložením každého disku do optickej jednotky počítača, ho očíslujte.

■ V prípade potreby môžete program ukončiť ešte pred ukončením vytvárania diskov na obnovenie. Pri ďalšom otvorení programu HP Recovery CD/DVD Creator sa zobrazí výzva na pokračovanie v procese vytvárania disku v bode jeho prerušenia.

(17)

Vytvorenie súpravy diskov na obnovenie:

1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs

(Všetky programy) > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager.

2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

3. Kliknite na položku Create factory software recovery CDs or DVDs to recover the system (highly recommended) (Vytvoriť disky CD alebo DVD na obnovenie softvéru dodaného výrobcom a obnovenie systému (dôrazne odporúčané)).

4. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

Otvorí sa okno sprievodcu programom Recovery CD/DVD Creator.

5. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

6. Podľa pokynov na obrazovke vytvorte disky na obnovenie.

Pred začiatkom procesu vytvárania diskov stanoví sprievodca

(18)

3–4 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Obnova

Uskutočnenie obnovy

Uskutočnenie obnovy pomocou diskov

na obnovenie

Uskutočnenie obnovy pomocou diskov na obnovenie:

1. Vytvorte záložnú kópiu všetkých osobných súborov. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 2 v časti „Zálohovanie súborov a priečinkov“.

2. Prvý disk na obnovenie vložte do optickej jednotky a počítač reštartujte.

3. Podľa pokynov na obrazovke uskutočnite obnovu pomocou diskov na obnovenie.

Uskutočnenie obnovy z jednotky

pevného disku

Obnovu z jednotky pevného disku môžete uskutočniť 2 spôsobmi:

n v systéme Microsoft Windows,

(19)

Uskutočnenie obnovy v systéme Windows

Uskutočnenie obnovy v systéme Windows:

1. Pred uskutočnením obnovy vytvorte záložnú kópiu všetkých osobných súborov. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 2 v časti „Zálohovanie súborov a priečinkov“.

2. Ak je počítač zapnutý, kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > HP Backup &

Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 3. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

4. Kliknite na položku Recover important files or the entire system (Obnoviť dôležité súbory alebo celý systém)

a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

5. Vyberte možnosť obnovenia a potom kliknite na tlačidlo

Next (Ďalej).

.

Ak si zvolíte možnosť obnovy celého systému, dôjde k reštartovaniu počítača a spustí sa proces obnovy. 6. Podľa pokynov na obrazovke uskutočnite obnovu

(20)

3–6 Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Obnova

Uskutočnenie obnovy z oblasti pre obnovu

Uskutočnenie obnovy z oblasti pre obnovu:

1. Pred uskutočnením obnovy vytvorte záložnú kópiu všetkých osobných súborov. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 2 v časti „Zálohovanie súborov a priečinkov“.

2. Počítač zapnite, alebo reštartujte. Potom ešte pred spustením operačného systému Windows stlačte kláves f11.

3. Vyberte možnosť obnovenia a potom kliknite na tlačidlo

Next (Ďalej).

4. Podľa pokynov na obrazovke uskutočnite obnovu z oblasti pre obnovu.

(21)

Microsoft v USA.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez

predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Aktualizácia, zálohovanie a obnova softvéru Prvé vydanie január 2006

References

Related documents

Negative electrode Positive electrode Separator Current collector Cell cap (+) Gasket Cell can (-) Bottom insulator Safety-vent system Top insulator Separator Positive nickel

We simulate the Intrepid and Mira systems and show that our heuristics obtain better system throughput and application dilation compared to what happens when congestion

5 firm ; within 30 days of withdrawal filer will rollover lump sum payment into a separate retirement account not affiliated with firm.. 5 P ursu an t to partne rs hip agreement,

(iii) We also report results for the non-manufacturing firms, where we find no substitution effects between parents and daughters in the service sectors, while we do find

Based on an improvement of this technique, we have developed a video-based, contact-free eye-gaze estimation algorithm that can: (1)track and detect the eye position from the face

Indicator Definition Significance Source Staff Expert Changes from 2040 Method..

In my position as a white settler and cis queer woman living and learning on the territories of the Lekwungen and W̱SÁNEĆ peoples, I argue that the regeneration of

We aimed to share the utility of percutaneous biopsy in the diagnosis of lung and bone tuberculosis and review the radiological features of the tuberculosis cases