Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov Právnická fakulta. Vykazovacie obdobie 2010 (november 2009 apríl 2011)*

27 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov Právnická fakulta

Vykazovacie obdobie 2010 (november 2009 – apríl 2011)*

*vykazovacie obdobie 2010 bolo v októbri 2010 predĺžené do apríla 2011; vykazovanie 2010 bolo ukončené 30.4.2011

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 1

AAA01 Občiansky súdny poriadok : komentár / Marek Števček ... [et al.]. - 1. vyd. -

Praha : C. H. Beck, 2009. - 936 s. - ISBN 978-80-7400-159-8

[ŠTEVČEK, Marek - FICOVÁ, Svetlana - CIRÁK, Ján - SMYČKOVÁ, Romana - BARICOVÁ, Jana - BAJÁNKOVÁ, Jana - KOTRECOVÁ, Alexandra]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 2

AAB01 Ľudské práva : vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov

Európskych spoločenstiev / Marica Pirošíková ... [et al.] ; rec. Marian Posluch, Branislav Fridrich. - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris - Európske právne centrum, 2009. - 476 s. - ISBN 978-80-89406-01-2

[PIROŠÍKOVÁ, Marica (29%) - SIMAN, Michael (17%) - BÁLINTOVÁ, Miroslava (29%) - JANČO, Milan (23%) - MOKRÁ, Lucia (2%) - POSLUCH, Marian (rec.) - FRIDRICH, Branislav (rec.)]

AAB02 Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania / Jaroslav Klátik ; rec. Vladimír

Čečot ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - 329 s. - Ondrej. - ISBN 978-80-8083-806-5

[KLÁTIK, Jaroslav - ČEČOT, Vladimír (rec.) - FENYK, Jaroslav (rec.) - ŠIMOVČEK, Ivan (rec.) - SAMAŠ, Ondrej (rec.)]

Ohlasy:

[3] ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 479 s. ISBN 978-80-7380-324-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 1

ABC01 K teoretické koncepci kapitálových obchodních společností / Jan Dědič,

Vlastimil Pihera.

In Soukromé právo na cestě : eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše / Bohumil Havel, Vlastimil Pihera (eds.). - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - ISBN 978-80-7380-265-3. - S. 72-89.

[DĚDIČ, Jan (80%) - PIHERA, Vlastimil (20%)]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 9

(2)

ABD01 Konanie o dedičstve / Daniela Gandžalová. XV. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 301-340.

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

ABD02 Dedenie podniku, obchodného podielu a akcií / Daniela Gandžalová, Ján Cirák.

XIV. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 283-295 [1 AH].

[GANDŽALOVÁ, Daniela (50%) - CIRÁK, Ján (50%)]

ABD03 Vymožiteľnosť subjektívnych práv spotrebiteľov v kontexte právnej úpravy

inštitútu nekalých klauzúl v spotrebiteľských zmluvách / Ján Cirák, Marián Ďurana. IV. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 75-92.

[CIRÁK, Ján - ĎURANA, Marián]

ABD04 Normy a inštitúty všeobecnej časti občianskeho práva v úvahách de lege ferenda

/ Ján Cirák. IX. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 163-181.

[CIRÁK, Ján]

ABD05 Rodinné právo v Slovenskej republike / Ján Cirák. X. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 181-200.

[CIRÁK, Ján]

ABD06 Európske súkromné právo a jeho vplyv na slovenské občianske právo / Ján

Cirák, Marek Števček, Martin Križan. I. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 21-40.

[CIRÁK, Ján - ŠTEVČEK, Marek - KRIŽAN, Martin]

ABD07 Ochrana spotrebiteľa / Ján Cirák, Marek Števček, Martin Križan. II. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 41-62.

[CIRÁK, Ján - ŠTEVČEK, Marek - KRIŽAN, Martin]

ABD08 Vybrané inštitúty ochrany práv dieťaťa v rodinnom práve / Jana Muránska,

Mária Kováčiková, Bronislava pavelková, Marek Števček, Svetlana Ficová. XI. kapitola. In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján

(3)

Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 201-246.

[MURÁNSKA, Jana - KOVÁČIKOVÁ, Mária - PAVELKOVÁ, Bronislava - ŠTEVČEK, Marek - FICOVÁ, Svetlana]

ABD09 Procesné garancie ochrany a vymožiteľnosti subjektívnych práv / Vlasta

Kovalančíková, Marek Števček, Katarína Ševcová, Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Romana Smyčková. XX. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 397-428.

[KOVALANČÍKOVÁ, Vlasta - ŠTEVČEK, Marek - ŠEVCOVÁ, Katarína - CIRÁK, Ján - PAVELKOVÁ, Bronislava - SMYČKOVÁ, Romana]

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 2

ACA01 Dedičské právo / Ján Cirák ... [et al.] ; rec. Daniela Švecová, Jana Bajánková. - 1. vyd. - Ostrava : KEY Publishing, 2010. - 237 s. - ISBN 978-80-7418-056-9

[CIRÁK, Ján (20%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (20%) - FICOVÁ, Svetlana (20%) - ŠTEVČEK, Marek (20%) - GANDŽALA, Ján (20%) - ŠVECOVÁ, Daniela (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

ACA02 Občianske súdne konanie / Svetlana Ficová, Marek Števček a kolektív ; rec.

Štefan Ogurčák, Eva Babiaková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2010. - 467 s. - (Beckova edícia právnické učebnice). - ISBN 978-80-7400-312-7

[FICOVÁ, Svetlana - ŠTEVČEK, Marek - BAJÁNKOVÁ, Jana - CIRÁK, Ján - KOVÁČOVÁ, Elena - SMYČKOVÁ, Romana - ŠVECOVÁ, Daniela - OGURČÁK, Štefan (rec.) -

BABIAKOVÁ, Eva (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 4

ACB01 Civilné právo procesné / Marek Števček a kol. ; rec. Renáta Šínová, Jana

Bajánková. - Bratislava : Vysoká škola práva, Eurokódex, 2010. - 856 s. - ISBN 978-80-89447-18-3

[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - ĎURICA, Milan (8%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (2%) - HENČEKOVÁ, Jana -

KOTRECOVÁ, Alexandra - PROCHÁZKA, Radoslav - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

ACB02 Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky / Júlia Ondrová, Ľubomír Dobrík,

Pavel Kypta ; rec. Igor Palúš, Peter Škultéty, Miroslav Slašťan. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - 290 s. - ISBN 978-80-8083-963-5

[ONDROVÁ, Júlia (40%) - DOBRÍK, Ľubomír (50%) - KYPTA, Pavel (10%) - PALÚŠ, Igor (rec.) - ŠKULTÉTY, Peter (rec.) - SLAŠŤAN, Miroslav (rec.)]

Ohlasy:

(4)

vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7160-300-9.

ACB03 Dejiny štátu a práva na území Slovenska [vysokoškolská učebnica Právnickej

fakulty UMB Banská Bystrica] / Peter Mosný a kol. ; rec. Jozef Beňa. - 2. dopln. vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2010. - 386 s. - ISBN 978-80-557-0006-9

[MOSNÝ, Peter (34%) - HUBENÁK, Ladislav (33%) - SKALOŠ, Martin (33%) - BEŇA, Jozef (rec.)]

ACB04 Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby : (vymedzenie pojmov a právna

úprava) / Soňa Kubincová ; rec. Milan Ďurica, Eva Hudecová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 328 s. - ISBN 978-80-8083-911-6

[KUBINCOVÁ, Soňa - ĎURICA, Milan - HUDECOVÁ, Eva]

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 1

BAA01 Právo kapitálových obchodních společností : přehled judikatury s komentářem /

Jan Dědič, Jan Lasák. 1. a 2. díl. - [1. vyd.]. - Praha : Linde, 2010. - 990 s. - Publikácia z technických dôvodov rozdelená do 2 dielov. - ISBN 978-80-7201-781-2

[DĚDIČ, Jan (75%) - LASÁK, Jan (25%)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 1

BAB01 Moderná slovenská štátnosť / Jaroslav Chovanec ; rec. Igor Palúš, Michal

Gašpar, Vincent Šabík. - Bratislava : Procom, 2009. - 420 s. - ISBN 978-80-85717-22-8 [CHOVANEC, Jaroslav - PALÚŠ, Igor (rec.) - GAŠPAR, Michal (rec.) - ŠABÍK, Vincent (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty Počet záznamov: 1

BCI01 Základy práva pre ekonómov : (vybrané kapitoly) / Eva Hudecová, Daniela

Gandžalová, Ján Hudec ; rec. Soňa Kubincová, Ľubica Švantnerová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - 72 s. - ISBN 978-80-8083-920-8 [HUDECOVÁ, Eva (45%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (30%) - HUDEC, Ján (25%) - KUBINCOVÁ, Soňa (rec.) - ŠVANTNEROVÁ, Ľubica (rec.)]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 8

FAI01 Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte

európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - 130 s. - ISBN 978-80-8083-768-6

[KUBINCOVÁ, Soňa (zost.) - MRÁZ, Stanislav (rec.) - KOPŠO, Anton (rec.)]

FAI02 Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po" / zost. Juliana Pogáčová, Michael Siman, Miroslav Slašťan ; rec. Ján Klučka, Ján Mazák, Ján Svák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - 184 s. - ISBN 978-80-89406-04-3

[POGÁČOVÁ, Juliana (zost.) - SIMAN, Michael (zost.) - SLAŠŤAN, Miroslav (zost.) - KLUČKA, Ján (rec.) - MAZÁK, Ján (rec.) - SVÁK, Ján (rec.)]

(5)

FAI03 Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác / ed. Katarína

Gerlichová, Lubomír Král, Pavel Grabczak ; rec. Ivan Čillík, Ján Bielik, Ľubica Ilievová. 1. ročník. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2010. - 518 s. - ISBN 978-80-8075-450-1

[GERLICHOVÁ, Katarína (vedec. red.) - KRÁL, Lubomír (vedec. red.) - GRABCZAK, Pavel (vedec. red.) - ČILLÍK, Ivan (rec.) - BIELIK, Ján (rec.) - ILIEVOVÁ, Ľubica (rec.)]

FAI04 Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 450 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-8083-910-9

[MRÁZ, Stanislav (vedec. red.) - CHOVANEC, Jaroslav (zost.) - KRÁLIK, Jozef (rec.) - STRAKA, Jaroslav (rec.) - CIRÁK, Ján (rec.) - VRZGULOVÁ, Beata (zodp. red.)]

FAI05 Sprievodca štúdiom Právnická fakulta / zost. Pavel Kypta. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0002-1

[KYPTA, Pavel (zost.)]

FAI06 Přehled judikatury / sestavili Jan Dědič a Jan Lasák. Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2009. - 339 s. - ISBN 978-80-7357-457-4

[DĚDIČ, Jan (80%) (zost.) - LASÁK, Jan (20%) (zost.)]

FAI07 Podnikatel a rekodifikace obchodního práva = The businessman and the recodification of business law / ed. Jan Dědič, Jiřina Kotoučová. - Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. - ISBN 978-80-86775-21-6

[DĚDIČ, Jan (50%) (zost.) - KOTOUČOVÁ, Jiřina (50%) (zost.)]

FAI08 Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - 162 s. - ISBN 978-80-557-0073-1

[KUBINCOVÁ, Soňa (zost.) - MRÁZ, Stanislav (rec.) - SUCHOŽA, Jozef (rec.)]

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 8

ACD01 Zmluvy a úkony / Monika Némethová.

In Slovenské obchodné právo : obchodné záväzky / Jozef Suchoža a kol. ; rec. Mária Bujňáková, Alena Križanová, Soňa Kubincová. - [1.vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta, 2004. - ISBN 80-8083-006-1. - S. 146-164.

[NÉMETHOVÁ, Monika]

ACD02 Dedičské právo / Daniela Gandžalová. 4. časť.

In Občianske právo hmotné / Ján Lazar a kol. 1. - 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, spol. s. r. o., 2010. - ISBN 978-808078-346-4. - S. 597-677.

(6)

ACD03 Vývinové štádiá trestného činu : Dušan Korgo. XI. kapitola.

In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Vladimír Mathern, František Novotný. 1. zv. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-308-2. - S. 231- 253.

[KORGO, Dušan (8%)]

ACD04 Zánik trestnosti : XV. kapitola / Dušan Korgo.

In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Vladimír Mathern, František Novotný. 1. zv. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-308-2. - S. 327-345.

[KORGO, Dušan (8%)]

ACD05 Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach : VIII. kapitola / Dušan Korgo.

In Trestné právo hmotné : osobitná časť / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Vladimír Mathern, František Novotný. 2. zv. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN

978-80-8078-308-2. - S. 337-404. [KORGO, Dušan (100%)]

ACD06 Vykonávacie konanie : XXVI. kapitola / Dušan Korgo.

In Trestné právo procesné / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Viktor Porada, Ctibor Koštál. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-308-2. - S. 803-826. [KORGO, Dušan (100%)]

ACD07 Trestné činy vojenské : Xl. kapitola / Dušan Korgo.

In Trestné právo hmotné : osobitná časť / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Vladimír Mathern, František Novotný. 2. zv. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN

978-80-8078-308-2. - S. 501-542. [KORGO, Dušan (100%)]

ACD08 Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu,

trestné činy vojnové : Xll. kapitola / Dušan Korgo.

In Trestné právo hmotné : osobitná časť / Jaroslav Ivor a kol. ; rec. Vladimír Mathern, František Novotný. 2. zv. - 2. dopl., prep. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2010. - ISBN

978-80-8078-308-2. - S. 543-596. [KORGO, Dušan (100%)]

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 2

ADE01 Použitie a ochrana spoločného a výlučného majetku pri podnikaní jedného alebo

obidvoch manželov a právne následky neúspešného podnikania jedného z manželov na spoločný alebo výlučný majetok nepodnikajúceho manžela / Daniela Gandžalová. In Acta academica karviniensia : vedecký recenzovaný časopis / editor Bohumil Fiala. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2009. - ISSN 1212-415X. - Roč. 2009, č. 2 (2009), s. 80-91.

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

ADE02 Consumer protection in SR and its concept within the common european

environment = Ochrana spotrebiteľa v SR po vstupe SR do Európskej únie / Daniela Gandžalová.

(7)

In Studia universitatis "Vasile Goldis" Arad : seria Stiinte Economice. Partea I. - Arad : Universitatea De Vest "Vasile Goldis" din Arad, 2009. - ISSN 1584-2339. - Č. 1-2 (2009), s. 199-206.

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 11

ADF01 Komunitárna zásada nediskriminácie v aktuálnych slovenských správnych a

súdnych rozhodnutiach v oblasti verejného obstarávania / Michael Siman.

In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2009. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 473-486.

[SIMAN, Michael]

ADF02 Zákon o súdoch - novela / Andrea Barancová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 5 (2009), s. 36-37.

[BARANCOVÁ, Andrea]

ADF03 Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností / Andrea Barancová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 11 (2009) s. 9-13.

[BARANCOVÁ, Andrea]

ADF04 Zabezpečenie záväzkov prevodom práva / Andrea Barancová.

In Poradca / zodp. red. Lenka Hlaváčová. - Žilina : Poradca s. r. o., 2010. - ISSN 1335-1583. - Č. 3 (2010), s. 190-194.

[BARANCOVÁ, Andrea]

ADF05 Vyhlásenie nútenej správy / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 1 (2010), s. 69-72.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

ADF06 Kontrolór obce - rozsah a pravidlá činnosti / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 2 (2010), s. 76-80.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

ADF07 Personálne kritériá aplikácie nariadení ES o právomoci v cezhraničných veciach

/ Elena Júdová.

In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2010. - ISSN 1335-1079. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 26-30.

(8)

ADF08 Zákon o spotrebiteľskom úvere : s komentárom / Soňa Kubincová.

In Poradca / zodp. red. Lenka Hlaváčová. - Žilina : Poradca s. r. o., 2010. - ISSN 1335-1583. - Č. 13 (2010), s. 11-50.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ADF09 Katastrálny zákon : s komentárom / Andrea Barancová.

In Poradca / zodp. red. Lenka Hlaváčová. - Žilina : Poradca s. r. o., 2010. - ISSN 1335-1583. - Č. 11-12 (2010), s. 7-68.

[BARANCOVÁ, Andrea]

ADF10 Constitutional adjustment of the whole-national referendum in the Slovak

Republic / Júlia Ondrová.

In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,

bezpečnostné štúdiá / zodp. red. Peter Kulašik ; vedec. red. Daniela Ježovicová, Jana Lasicová, Eleonóra Mesíková, Stanislav Matejkin, Lenka Štefániková, Jaroslav Ušiak. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISSN 1335-2741. - Roč. 13, č. 2 (2010), s. 120-129.

[ONDROVÁ, Júlia (100%)]

ADF11 Prekážky manželstva alebo "skutočnosti brániace vzniku manželstva" / Ivana Šošková.

In Historia et theoria iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov

právnických fakúlt na Slovensku. - Bratislava : Právnická fakulta, 2010. - ISSN 1338-0133. - Roč. 2, č. 4 (2010), s. 50-67.

[ŠOŠKOVÁ, Ivana (100%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 6

AEC01 Slovenskú korunu nahradí euro / Soňa Kubincová.

In Państwo, prawo, spoleczeństwo : w dziejach Europy srodkowej. - Katowice : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2009. - ISBN 978-83-7490-261-8. - S. 369-375.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

AEC02 Prezident samostatnej Slovenskej republiky / Jaroslav Chovanec.

In Państwo, prawo, spoleczeństwo : w dziejach Europy srodkowej. - Katowice : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2009. - ISBN 978-83-7490-261-8. - S. 91-100.

[CHOVANEC, Jaroslav]

AEC03 Poczatki wychodźstwa Slowaków do stanów zjednoczonych Ameryki =

Začiatky vysťahovania Slovákov do Spojených štátov amerických / Jaroslav Straka.

In Państwo, prawo, spoleczeństwo : w dziejach Europy srodkowej. - Katowice : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2009. - ISBN 978-83-7490-261-8. - S. 663-670.

[STRAKA, Jaroslav]

AEC04 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie / Daniela Gandžalová.

In Pocta Sentě Radvanové : k 80. narozeninám / ed. Alena Winterová, Jan Dvořák. - Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009. - ISBN 978-80-7357-432-1. - S. 173-187.

(9)

AEC05 Regulácia európskej normotvorby od Nice po Lisabon / Pavol Hrivík.

In Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám / zost. Kamila Bubelová, rec. Michaela Židlická, Matúš Nemec. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-244-2491-0. - S. 181-194.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

AEC06 Rodinné právo v Slovenskej republike / Ján Cirák.

In Pocta Sentě Radvanové : k 80. narozeninám / ed. Alena Winterová, Jan Dvořák. - Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009. - ISBN 978-80-7357-432-1. - S. [69-88].

[CIRÁK, Ján]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Počet záznamov: 32

AED01 Európske zoskupenie územnej spolupráce - nová forma spolupráce samospráv /

Soňa Kubincová.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 68-73. [KUBINCOVÁ, Soňa]

AED02 Analýza súčasného stavu aplikácie komunitárneho práva súdnymi orgánmi

Slovenskej republiky / Miroslav Slašťan.

In Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po" / zost. Juliana Pogáčová, Michael Siman, Miroslav Slašťan ; rec. Ján Klučka, Ján Mazák, Ján Svák. - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - ISBN 978-80-89406-04-3. - S. 113-136.

[SLAŠŤAN, Miroslav]

AED03 Konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy pred Ústavným súdom

Slovenskej republiky / Júlia Ondrová.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 94-101. [ONDROVÁ, Júlia]

AED04 Niekoľko poznámok k súčasej právnej úprave verejného obstarávania v

Slovenskej republike / Monika Némethová.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 80-93. [NÉMETHOVÁ, Monika]

AED05 Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe formou podávania sťažností podľa

zákona č. 152/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov / Andrea Barancová.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

(10)

978-80-8083-768-6. - S. 102-111. [BARANCOVÁ, Andrea (100%)]

AED06 Zodpovednosť územnej samosprávy za škodu spôsobenú orgánmi územnej

samosprávy pri výkone samosprávy po vstupe SR do EÚ / Daniela Gandžalová.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 21-39. [GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

AED07 Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci =

Legal regulations of liability for damages caused when executing public authority / Daniela Gandžalová.

In Acta oeconomica N° 26 : úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji / vedec. red. Helena Kuvíková ; rec. Soňa Čapková ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-916-1. - S. [1-11].

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

AED08 Zodpovednosť za nezákonnú nečinnosť orgánov verejnej správy a orgánov

verejnej moci pri výkone verejnej moci / Eva Hudecová, Daniela Gandžalová.

In Acta oeconomica N° 26 : úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji / vedec. red. Helena Kuvíková ; rec. Soňa Čapková ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-916-1. - S. [1-10].

[HUDECOVÁ, Eva (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela]

AED09 Právna úprava vybraných inštitútov obsiahnutých v Občianskom zákonníku

upravujúcich prípady, keď osoba, ktorá by inak dedila, nededí / Daniela Gandžalová. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 136-149.

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

AED10 Dedičské právo v Slovenskej republike / Ján Cirák. XII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 247-256.

[CIRÁK, Ján]

AED11 Inštitucionálne zabezpečenie boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti / Jaroslav Klátik.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 51-67. [KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

AED12 Nadobudnutie vlastníckeho práva privlastnením v rímskom práve / Michal

(11)

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 188-196.

[TUROŠÍK, Michal (100%)]

AED13 Vtáčia kriminalita v podmienkach Slovenskej republiky / Jaroslav Klátik.

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 116-128.

[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

AED14 Členstvo Slovenskej republiky v niektorých vybraných medzinárodných

organizáciách / Martin Skaloš.

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 150-157.

[SKALOŠ, Martin (100%)]

AED15 Sústava daní v Slovenskej republike : vývoj po roku 1992 / Soňa Kubincová.

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 95-115.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

AED16 Verejná správa, jej princípy fungovania a výstavby = Public administration, its

principles of working and building / Ján Nota.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 120-129. [NOTA, Ján (100%)]

AED17 Spotrebiteľské zmluvy / Ján Cirák. III. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 63-74.

[CIRÁK, Ján]

AED18 Ochrana osobnosti a úvahy de lege ferenda / Ján Cirák. VII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 137-149.

[CIRÁK, Ján]

AED19 Legislatívny rámec regulácie zahraničnej politiky a bezpečnosti v Európskej

(12)

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 79-94.

[HRIVÍK, Pavol (7%)]

AED20 Správne súdnictvo ako nástroj kontroly verejnej správy = Administrative

Judiciary as a Tool of Public Administration Control / Ladislav Kováč.

In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN

978-80-8083-768-6. - S. 112-119. [KOVÁČ, Ladislav (100%)]

AED21 Zmena rozhodnutí vydaných v správnom konaní = Alteration of Decisions

Issued in Administrative Proceedings / Ladislav Kováč.

In Všeobecné správne konanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 8. - 9. októbra 2009, Častá - Papiernička / vedec. red. Marián Vrabko. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7160-293-4. - S. 202-209.

[KOVÁČ, Ladislav (100%)]

AED22 Rozhranie medzi trestnoprávnou a civilnoprávnou ochranou autorského práva /

Martin Ľupták. VIII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 150-162.

[ĽUPTÁK, Martin]

AED23 Úvahy de lege ferenda a dedičské právo : Rekodifikácia dedičského práva /

Daniela Gandžalová. XIII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 257-266.

[GANDŽALOVÁ, Daniela]

AED24 Právna úprava poistných zmlúv po vstupe do Európskej únie / Radovan

Nárožný. XVI. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 341-352.

[NÁROŽNÝ, Radovan]

AED25 Konanie o predbežnej otázke ako súčasť ochrany a vymožiteľnosti

subjektívnych práv / Katarína Ševcová. IXX. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 387-396.

(13)

AED26 Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy jednotlivcovi porušením komunitárneho práva z pohľadu legislatívy Európskej únie :

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci / Daniela Gandžalová, Ján Gandžala. XVIII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 371-375.

[GANDŽALOVÁ, Daniela - GANDŽALA, Ján]

AED27 Komparácia dedenia zo závetu vo vybraných krajinách : Rekodifikácia

dedičského práva / Daniela Gandžalová. XIII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 267-282.

[GANDŽALOVÁ, Daniela]

AED28 Niektoré aspekty vývoja právnej úpravy zodpovednosti za škodu pri výkone

verejnej moci v Slovenskej republike : Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci / Daniela Gandžalová, Ján Gandžala. XVIII. kapitola.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 376-386.

[GANDŽALOVÁ, Daniela - GANDŽALA, Ján]

AED29 Medzinárodné aspekty boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti / Jaroslav Klátik.

In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 50-61.

[KLÁTIK, Jaroslav]

AED30 Znalec v správnom konaní / Pavel Kypta.

In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 77-86.

[KYPTA, Pavel (100%)]

AED31 Formovanie verejnej správy na území Slovenska (historické a právne aspekty) /

Martin Skaloš.

In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 127-144.

[SKALOŠ, Martin]

AED32 Samospráva uhorských provincií podľa niektorých predstaviteľov tzv. Novej

školy = Authority of Hungary provinces according to some officials called New school / Róbert Jáger.

In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,

(14)

Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 43-49. [JÁGER, Róbert (100%)]

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 1

AFA01 Extrémizmus / Dušan Korgo.

In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník, VI. mezinárodní konference, 22. ledna 2010, Hodonín, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. - ISBN 978-80-7314-202-5. - S. 55-62.

[KORGO, Dušan (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 4

AFC01Problémy v rozvodovej praxi súdov po prijatí zákona o rodinnom práve č. 265/1949 Sb. / Ivana Šošková.

In Fenomén judikatúry v právu : povaha, význam a specifika judikatury, judikatura evropských soudů a evropské otázky v judikatuře národních soudů, vybraná odvětvová judikatura : sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009 / ed. Ondrej Hamuľák. - Praha : Leges, 2010. - ISBN 978-80-87212-29-5. - S. 163-169.

[ŠOŠKOVÁ, Ivana]

AFC02Tvorba nového československého rodinného práva v období tzv. právnickej dvojročnice 1948-1950 = The Creation of the New Czechoslovak Family Law in the Period of 1948-1950 / Ivana Šošková. - Res. angl., slov.

In Dny práva - 2009 - Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity : sborník příspěvků / eds. David Sehnálek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-210-4990-1. - S. 2711-2726. [ŠOŠKOVÁ, Ivana]

AFC03Právne postavenie správcu a zodpovednosť za výkon jeho činnosti / Milan Ďurica. In XVIII. Karlovarské právnické dny = XVIII. Karlsbader Juristentage : [zborník z konferencie]. - Praha : Linde, 2010. - ISBN 978-80-7201-819-2. - S. 11-26.

[ĎURICA, Milan (100%)]

AFC04Podnikatel a rekodifikace obchodního práva / Jan Dědič.

In Podnikatel a rekodifikace obchodního práva = The businessman and the recodification of business law / ed. Jan Dědič, Jiřina Kotoučová. - Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. - ISBN 978-80-86775-21-6. - S. 13-54.

[DĚDIČ, Jan (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Počet záznamov: 19

AFD01 Vybrané prípady aplikácie komunitárneho práva v rozhodnutiach Ústavného

súdu SR / Michael Siman.

In Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po" / zost. Juliana Pogáčová, Michael Siman, Miroslav Slašťan ; rec. Ján Klučka, Ján Mazák, Ján Svák. - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - ISBN 978-80-89406-04-3. - S. 93-112.

(15)

AFD02 Spoločný majetok manželov / Jana Muránska.

In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / vedec. red. Stanislav Mráz, zodp. red. Beata Vrzgulová ; zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 192-205.

[MURÁNSKA, Jana]

AFD03 Aplikácia komunitárnych zásad nediskriminácie a vzájomného uznávania v

rozhodnutiach slovenských orgánov v oblasti verejného obstarávania / Michael Siman.

In Európska únia - právo a skutočnosť : zborník z medzinárodného sympózia 6. - 7. apríla 2009 / rec. Radoslav Procházka, Lucia Žitňanská. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, 2009. - ISBN 978-80-969320-6-1. - S. 56-74.

[SIMAN, Michael]

AFD04 Porušovanie komunitárneho práva na Slovensku - mýtus a realita / Miroslav

Slašťan.

In Európska únia - právo a skutočnosť : zborník z medzinárodného sympózia 6. - 7. apríla 2009 / rec. Radoslav Procházka, Lucia Žitňanská. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, 2009. - ISBN 978-80-969320-6-1. - S. 75-92.

[SLAŠŤAN, Miroslav (100%)]

AFD05 Konanie o predbežnej otázke ako súčasť ochrany a vymožiteľnosti

subjektívnych práv / Katarína Ševcová.

In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / vedec. red. Stanislav Mráz, zodp. red. Beata Vrzgulová ; zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 169-180.

[ŠEVCOVÁ, Katarína]

AFD06 Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických

osôb = Individuelle strafrechtliche Verantwortlischkeit versus strafrechtliche Verantwortlischkeit von juristischen Personen / Jaroslav Klátik.

In Tresná zodpovednosť právnických osôb = Die strafrechtliche Verantwortlischkeit von juristischen Personen : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v Bratislave dňa 12. novembra 2009 / ed. Jozef Záhora, Robert Kert ; rec. Frank Höpfel, Vladimír Mathern. - Bratislava : Eurokódex, s r.o., 2009. - ISBN 978-80-89447-15-2. - S. 201-208.

[KLÁTIK, Jaroslav] Ohlasy:

[4] STRÉMY, Tomáš. Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 133 s. ISBN 978-80-8082-413-6.

[4] STRÉMY, Tomáš. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike. In Právo v európskej perspektíve. I. diel. Trnava : Trnavská univerzita, 2011. ISBN

978-80-8082-460-0, s. 391-399.

[3] MAŠĽANYOVÁ, Darina a kol. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobnitná časť. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 496 s. ISBN 978-80-7380-338-4.

AFD07 Rozhodnutie SD ES West Tankers - je rozhodcovské konanie naozaj vylúčené z

(16)

In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 : sympóziá, kolokviá, konferencie : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. - 18. 4. 2009 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička / zost. Juraj Hamuľák, Anton Martvoň. 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7160-295-8. - S. 108-115.

[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

AFD08 Protikrízové opatrenia Vlády SR v pracovno-právnych, daňových, príp.

odvodových veciach a tvorba práva / Soňa Kubincová.

In Hospodárska politika a právo v období hospodárskej krízy : zborník z vedeckého seminára, Banská Bystrica 26.03.2010 / rec. Juraj Nemec ... [et al.]. - Banská Bystrica : Bankovní institut, 2010. - ISBN 978-80-970422-0-2. - S. 139-147.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

AFD09 Rekodifikácia dedičského práva / Daniela Gandžalová.

In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / vedec. red. Stanislav Mráz, zodp. red. Beata Vrzgulová ; zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 139-153.

[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

AFD10 Harmonizačné opatrenia v trestnom konaní pre členské štáty Európskej únie =

Harmonization measures in criminal proceeding for member states of European Union / Jaroslav Klátik.

In Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : 0. ročník medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej konferencie konanej dňa 23.11.2009 : zborník príspevkov / rec. Václav Krajník, Jozef Čentéš. - Bratislava : Akadémia PZ, 2010. - ISBN 978-80-8054-493-5. - S. 168-175.

[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

AFD11 Organizovaný zločin – nebezpečný fenomén modernej spoločnosti / Jaroslav

Klátik.

In Interpolis ´09 : zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková, Juraj Cintula, Marek Lenč, Lucia Vanková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 135-139.

[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

AFD12 Historicko-právny aspekt slovenskej cirkevnej provincie / Renáta Jakubčová.

In Interpolis ´09 : zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková, Juraj Cintula, Marek Lenč, Lucia Vanková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 113-119.

[JAKUBČOVÁ, Renáta (100%)]

AFD13 Extrémizmus v Trestnom zákone / Dušan Korgo.

(17)

interdisciplinárnej konferencie konanej dňa 23.11.2009 : zborník príspevkov / rec. Václav Krajník, Jozef Čentéš. - Bratislava : Akadémia PZ, 2010. - ISBN 978-80-8054-493-5. - S. 4-7. [KORGO, Dušan (100%)]

AFD14 Vyživovacia povinnosť v EÚ: Aktuálny stav a budúcnosť / Elena Júdová.

In Interpolis ´09 : zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková, Juraj Cintula, Marek Lenč, Lucia Vanková. - Banská Bystrica :

Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 450-454.

[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

AFD15 Legislatívny rámec boja proti praniu špinavých peňazí v medzinárodnom a

komunitárnom práve EÚ / Vieroslav Júda.

In Interpolis ´09 : zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková, Juraj Cintula, Marek Lenč, Lucia Vanková. - Banská Bystrica :

Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 443-449.

[JÚDA, Vieroslav (100%)]

AFD16 Kriminologické aspekty domáceho násilia / Pavel Kypta.

In Spoločnosť, kríza, rodina : zborník príspevkov z lll. ročníka vedecko-odbornej konferencie "Sociálne posolstvo Jána Pavla ll. pre dnešný svet" s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010, Ružomberok / ed. Petr Vyhnal, Ľudmila Slovíková, Matej Červan, rec. Michal Pružinský... [et al.]. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-610-7. - S. 312-324.

[KYPTA, Pavel (100%)]

AFD17 Ochrana spotrebiteľa v skrátenom konaní / Ján Cirák.

In Cezhraničná a nadregionálna spolupráca Trnavska : ekonomické, sociálne, technologické, právne, politické a územné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Slovenska a podunajského priestoru : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. - 6. 11. 2009 na Vysokej škole v Sládkovičove / ed. Jiří Ježek ; rec. Jan Sucháček, Jaroslav Straka. -

Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. - ISBN 978-80-89267-49-1. - S. [61-74]. [CIRÁK, Ján (100%)]

AFD18 Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka v súvislosti s ochranou

spotrebiteľa / Marian Ďurana.

In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / vedec. red. Stanislav Mráz, zodp. red. Beata Vrzgulová ; zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 206-214.

[ĎURANA, Marián (100%)]

AFD19 Vymožiteľnosť spotrebiteľských práv v kontexte úpravy nekalých klauzúl v

spotrebiteľských zmluvách / Ján Cirák.

In Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike : zborník z medzinárodnej konferencie v kontexte vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike konanej v dňoch 1. - 2. októbra 2009 v

(18)

Omšení pri príležitosti 5. výročia vzniku Justičnej akadémie Slovenskej republiky / rec. Peter Hulla, Miroslav Slašťan ; ed. Gabriela Urbanská. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2009. - ISBN 978-80-970207-0-5. - S. [31-44].

[CIRÁK, Ján (100%)]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Počet záznamov: 2

AFG01 The Creation of the New Czechoslovak Family Law in the Period of 1948-1950

= Tvorba nového československého rodinného práva v období tzv. právnickej dvojročnice 1948-1950 / Ivana Šošková.

In Dny práva - 2009 - Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity : sborník abstraktů / eds. David Sehnálek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-210-4989-5. - S. 240-241. [ŠOŠKOVÁ, Ivana]

AFG02 Personal marital rights and duties conversion in the Czechoslovak law in the

middle of 20th century = Premena manželských osobných práv a povinností v československom práve v polovici 20. storočia / Ivana Šošková.

In Dny práva - 2010 - Days of Law : abstrakty - abstracts. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 221-222.

[ŠOŠKOVÁ, Ivana (100%)]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Počet záznamov: 4

AFH01 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/ 2008 o rozhodnom práve

pre zmluvné záväzky (Rím I) / Miloš Levrinc.

In Interpolis '09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / [ed. Dagmar Hoscheková ... a kol.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3. - S. 78.

[LEVRINC, Miloš (100%)]

AFH02 Ochranná známka Spoločenstva ako nástroj jednotného trhu EÚ / Katarína

Ševcová.

In Interpolis '09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / [ed. Dagmar Hoscheková ... a kol.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3. - S. 71.

[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%)]

AFH03 Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu / Monika

Némethová.

In Interpolis '09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / [ed. Dagmar Hoscheková ... a kol.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3. - S. 77.

[NÉMETHOVÁ, Monika]

AFH04 Starosta obce a obecné zastupiteľstvo, rozsah ich právomocí pri nakladaní s

(19)

In Interpolis '09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / [ed. Dagmar Hoscheková ... a kol.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3. - S. 17-18.

[BARANCOVÁ, Andrea (100%)]

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 9

BDE01 Znalec v Slovenskej republike / Pavel Kypta.

In Journal of modern science = Zeszyty naukowo-dydaktyczne. - Józefów : Wydawnictvo Wyzszej Skoły Gospodarki Euroregionalnej, 2010. - ISSN 1734-2031. - S. 63-72.

[KYPTA, Pavel (100%)]

BDE02 Právní důsledky změny koncepce sídla / Petr Čech, Jan Dědič, Ivana Štenglová.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 2, č. 4 (2010), s. 100-105.

[ČECH, Petr (35%) - DĚDIČ, Jan (35%) - ŠTENGLOVÁ, Ivana (30%)]

BDE03 Nabývání a zastavování vlastních podílů a podílů na mateřské společnosti / Jan

Dědič, Jana Skálová.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 65-70.

[DĚDIČ, Jan (75%) - SKÁLOVÁ, Jana (25%)]

BDE04 Zamyšlení nad změnou správní praxe při vyměřování daní za nezměněného

zákona / Václav Pátek, Jan Dědič.

In Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1210-6410. - Roč. 17, č. 13 (2009), s. 472-476.

[PÁTEK, Václav (30%) - DĚDIČ, Jan (70%)]

BDE05 Oceňování nepeněžitých vkladů a finanční asistence v novele obchodního

zákoníku a účetní souvislosti / Jan Dědič, Jana Skálová, Jiří Hlaváč. (2. část).

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo

finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 11 (2009), s. 308-318.

[DĚDIČ, Jan (40%) - SKÁLOVÁ, Jana (30%) - HLAVÁČ, Jiří (30%)]

BDE06 Oceňování nepeněžitých vkladů a finanční asistence v novele obchodního

zákoníku a účetní souvislosti / Jan Dědič, Jana Skálová, Jiří Hlaváč. (1. část).

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo

finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 10 (2009), s. 278-287.

[DĚDIČ, Jan (40%) - SKÁLOVÁ, Jana (30%) - HLAVÁČ, Jiří (30%)]

BDE07 Několik poznámek ke koncernovým přeshraničním fúzím kapitálových

obchodních společností / Jan Dědič, Jan Lasák.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 9

(20)

(2009), s. 248-253.

[DĚDIČ, Jan (75%) - LASÁK, Jan (25%)]

BDE08 K problematice právní úpravy koncernu / Jan Dědič, Petr Kasík, Vlastimil

Pihera.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 5 (2009), s. 133-135.

[DĚDIČ, Jan (40%) - KASÍK, Petr (30%) - PIHERA, Vlastimil (30%)]

BDE09 Změny pro auditované obchodní společnosti / Ján Dědič, Petr Čech.

In Právní rádce : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia a.s., 2009. - ISSN 1210-4817. - Roč. 17, č. 5 (2009), s. 4-14.

[DĚDIČ, Jan (60%) - ČECH, Petr (40%)]

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 22

BDF01Ako oddlžiť dlžníka - fyzickú osobu v rámci konkurzu? / Martin Kubinec. In Zisk. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. - ISSN 1337-9151. - Č. 1 (2009), s. 72-74. [KUBINEC, Martin (100%)]

BDF02Daň z pridanej hodnoty : od 1. júla 2009 zmena výšky obratu pre povinnú registráciu platiteľa / Soňa Kubincová.

In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2009. - ISSN 1335-1079. - Roč. 15, č. 10 (2009), s. 2-3.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF03Majetok obce - novela zákona / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 10 (2009), s. 2-6.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF04Služby verejnosti poskytované STV a SRo / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 11 (2009), s. 36-38.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF05Rozhodovanie obce vo veciach miestnych daní / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 12-13 (2009), 42-46.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF06Samospráva obcí / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 12-13 (2009), s. 38-41.

(21)

BDF07Čo by znamenalo opätovné spustenie Bohuníc? / Lucia Mokrá, Michael Siman. In Zahraničná politika. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2009. - ISSN 1336-7218. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 29-30.

[MOKRÁ, Lucia (50%) - SIMAN, Michael (50%)] BDF08Návrh rozpočtu obce / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 1 (2010), s. 65-68.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF09Postavenie obcí a miest v hospodárskych procesoch / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 4 (2010), s. 74-78.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF10Nečinnosť vo verejnej správe - vymožiteľnosť práva formou podávania sťažností / Andrea Barancová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2009. - ISSN 1337-0448. - Č. 12-13 (2009), s. 90-93.

[BARANCOVÁ, Andrea (100%)]

BDF11Zákon o obecnom zriadení - novela / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 6 (2010), s. 2-4.

[KUBINCOVÁ, Soňa]

BDF12Konanie o proteste prokurátora - nález Ústavného súdu SR / Soňa Kubincová. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 5 (2010), s. 36-39.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

BDF13Spôsoby zabezpečenia pohľadávok (záväzkov) / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie / zodp. red. Elena Bošnjakovič. - Žilina : Poradca, s. r.o., 2010. - ISSN 1337-0448. - Č. 7-8 (2009), s. 63-68.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

BDF14Kreovanie slovenskej cirkevnej provincie v širšom kontexte / Renáta Jakubčová. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela ; Ústav politických vied SAV. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 121-131.

(22)

BDF15Rozpočtový proces / Soňa Kubincová.

In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie : mesačník. - Žilina : Poradca, s. r. o., 2010. - ISSN 1337-0448 (tlačené vydanie). - Č. 10 (2010), s. 7-10.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

BDF16Poskytovanie platobných služieb : právna úprava / Soňa Kubincová.

In DUO bez chýb pokút a penále : mesačník. - Žilina : Poradca, s.r.o., 2010. - ISSN 1336-7986 (tlačená verzia). - S. 63-66.

[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

BDF17Lisabonská reforma EÚ : následky uplatňovania Charty základných práv / Pavol Hrivík. 1. časť.

In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 11 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

BDF18Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA / Pavol Hrivík. 1. časť. In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 1 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

BDF19Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA / Pavol Hrivík. 2. časť. In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 2 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

BDF20Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA / Pavol Hrivík. 3. časť. In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 3 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

BDF21Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA / Pavol Hrivík. 4. časť. In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 4 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)]

BDF22Lisabonská reforma EÚ : následky uplatňovania Charty základných práv / Pavol Hrivík. 2. časť.

In Siločiary = NEZES : spravodaj nezávislého združenia ekonómov Slovenska : odborný mesačník o ekonomike a politike. Roč. 7, č. 12 (2009). - Bratislava : Nezávislé združenie ekonómov Slovenska NEZES, 2009. - ISSN 1336-4634.

[HRIVÍK, Pavol (100%)] Skupina X - Nezaradené

(23)

DAI Dizertačné a habilitačné práce Počet záznamov: 3

DAI01 Špania Dolina v 16. a 17. storočí : dizertačná práca / Zuzana Mičková. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2010. - 119 s.

[MIČKOVÁ, Zuzana (100%)]

DAI02 Analýza lexiky z oblasti slovenského kultúrneho dedičstva a historických

geografických názvov z hľadiska jej výskytu a interpretácie v anglickom jazyku : dizertačná práca / Anna Schneiderová ; školiteľ: Marta Grossmanová. - Bratislava : Univerzita

Komenského, Katedra anglistiky a amerikanistiky, 2009. - [160] s. [SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%) - GROSSMANOVÁ, Marta (727)]

DAI03 Účinnosť metodických postupov vo vyučovaní zjazdového lyžovania na základných školách : dizertačná práca / Lubomír Král ; školiteľ: Ivan Čillík. - Banská Bystrica, 2009. - 137 s. : obr. + Prílohy. - Katedra telesnej výchovy a športu Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

[KRÁL, Lubomír - ČILLÍK, Ivan (727)] EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch Počet záznamov: 6

EDI01 Etika ako podmienka efektivity práva: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Michal Turošík.

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 219-221.

Recenzia na: Etika ako podmienka efektivity práva : zborník z medzinárodnej vedeckej

konferencie konanej 21. septembra 2005 pri píležitosti 10. výročia založenia Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / vedec. red. Mojmír Mamojka. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005

[TUROŠÍK, Michal (100%)]

EDI02 Peter Mičko a kol.: Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938 / Zuzana Chladná.

In Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu : zborník vydaný Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici pri príležitosti životného jubilea doc. Ing. Ivana Herčka, CSc. / eds. Pavel Hronček ... [et al.] ; rec. Alexander Dudich, Marian Skladaný, Jolana Darulová, Michal Šmigeľ. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. - ISBN 978-80-8083-879-9. - S. 288-290.

Recenzia na: Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938 / odb. red. Peter Mičko ; rec. Michal Šmigeľ, Ján Stanislav. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008

[CHLADNÁ, Zuzana (100%)]

EDI03 Ignác Augustín Hrdina: Texty ke studiu konfesního práva I., II., III. / Renáta Jakubčová. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 209-212.

(24)

Recenzia na: Texty ke studiu konfesního práva I., II., III. / Ignác Augustín Hrdina. - Praha : Karolinum, 2007

[JAKUBČOVÁ, Renáta]

EDI04 M. Pauknerová: Evropské mezinárodní právo soukromé / Elena Júdová.

In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2010. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1296-1297.

Recenzia na: Evropské mezinárodní právo soukromé / M. Pauknerová. - C.H.Beck ; Praha, 2008. - ISBN 978-80-7400-034-8

[JÚDOVÁ, Elena]

EDI05 Gustáv Dianiška a kol.: Kriminológia / Pavel Kypta.

In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník XV. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 207-208.

Recenzia na: Kriminológia / Gustáv Dianiška a kol. - Plzeň : Vydavateství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - ISBN 978-80-7380-198-4

[KYPTA, Pavel]

EDI06 Moderná slovenská štátnosť : recenzia monografie Prof.JUDr.Jaroslava Chovanca,CSc. / Pavol Hrivík.

In Siločiary. - Bratislava : NEZES, 2010. - ISSN 1336-4634. - Roč. 8, č. 5 (2010), s. 5-6. Recenzia na: Moderná slovenská štátnosť / Jaroslav Chovanec ; rec. Igor Palúš, Michal Gašpar, Vincent Šabík. - Bratislava : Procom, 2009

[HRIVÍK, Pavol]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 9

GII01 K emisnímu kurzu akcií, k přednostnímu právu akcionářů na upisování akcií, k vyměnitelným a prioritním dluhopisům / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 6 (2009), s. 175-176.

[DĚDIČ, Jan (100%)]

GII02 Poznámka k rozhodnutí Spolkového soudního dvora (SRN) : zákaz konkurence

uplatňovaný vůči akcionářům ovládaného podniku v zájmu ovládaných společností / Jan Dědič, Jan Lasák.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 4 (2009), s. 116.

[DĚDIČ, Jan (60%) - LASÁK, Jan (40%)]

GII03 Poznámka k rozhodnutí Vrchního zemského soudu Frankfurt nad Mohanem (ERN) : odvolání člena dozorčí rady při přisvojení si pravomocí dozorčí rady / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 3

(25)

(2009), s. 85.

[DĚDIČ, Jan (100%)]

GII04 Predhovor / Ján Cirák.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 17-20.

[CIRÁK, Ján]

GII05 Záver / Ján Cirák.

In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 429-434.

[CIRÁK, Ján]

GII06 Souběh výkonu funkce statutárního o orgánu a zákonného zmocnění, ochrana dobré víry třetích osob / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 24-28.

[DĚDIČ, Jan]

GII07 K pojmu "soud ve smyslu čl. 234 SES", k soudu povinnému předložit předběžnou otázku, k možnosti omezit právo soudu předložit předběžnou otázku vnitrostátním právem, k přemístění sídla a zachování osobního statutu společnosti / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 52-58.

[DĚDIČ, Jan]

GII08 Neplatnost a nicotnost rozhodnutí valní hromady : část podniku ve smyslu § 69a ObchZ / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 5 (2009), s.139-146.

[DĚDIČ, Jan]

GII09 Poznámka k nesení ztráty ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, povinnost bývalého komplementáře hradit ztrátu po vyúčtování opravných položek do výnosů / Jan Dědič.

In Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. - ISSN 1803-6554. - Roč. 1, č. 6 (2009), s. 168.

[DĚDIČ, Jan]

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :