Att läsa ett dataspel: Om digitaliserade rollspel som berättelser

19  Download (0)

Full text

(1)

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ ÿ

12

2

ÿ

4

567ÿ

82

2

ÿ

972

7684

ÿ

ÿ

9

2

74

68798ÿ

4

4

684

ÿ

6ÿ

852

2

84

68

ÿ

84

ÿ

7ÿ

76ÿ

74

62

84

4

ÿ !

"ÿ#$%$&$'

("ÿ)$%*+,-$&$'$+ÿ&$.*/-.&0/ÿ1*2..+*ÿ3ÿ4/56.ÿ(7ÿ8/%6*9+ÿ:/.ÿ5;<ÿ=/$+;/> ?5*@$.

A"ÿB$/C+ÿ/0ÿ%/./+>ÿ3ÿ-5*.D/../%ÿD5*+-$&$'+<&+.5*&

-E"ÿF/.'5*&+*&$'ÿ/0ÿ%/.5**5+>$ÿ6.&D*G$ÿB/*+.<+ÿ+H6ÿ>/*/@.*/*

ÿ(!

I"ÿB..ÿ2+/ÿ%/./+>

J"ÿK.*6-.6*7ÿ1*2../*ÿ5;<ÿ.&%ÿ&ÿ%/.5**5+>

L"ÿ/.5**5+>ÿ+5@ÿ&$.*/-.&0/ÿ1*2..+*ÿ3ÿ$ÿ+/@@/$D/..$&$'

M@ÿD,*D/../*$

NO

ÿ

12

2

ÿ

4

567ÿ

972

7684

B..ÿ1.*/-./ÿ%/./+>ÿ+5@ÿ$G'5.ÿ+5@ÿ-/$ÿ2+/+ÿ2*ÿ&$.ÿ<.ÿ+H20-/*.Pÿ-/.'5*&+*&$'$ 50/$ÿ6.&D*G$ÿB/*+.<+ÿ.*@*ÿ0&+/%ÿ/..ÿ%/.5**5+>ÿ-$/>>/+.ÿ-/$ÿH2@D,*/+ÿ@%ÿ%&-.*7 *5@/$*ÿ*ÿ%C&-."ÿQ$ÿ%../7ÿ/..ÿ%.ÿ2*ÿ+0G*.ÿ/..ÿH2@D,*/7ÿ2*ÿ&$.ÿ%.ÿ'$.&'/ >*51@."ÿ.ÿ&''*ÿ&+.2.ÿ&ÿ/..ÿ0&ÿ+/-$/*ÿ@5%*ÿD,*ÿ<6*ÿ@/$ÿ+-/ÿ.5-/ÿ%/./+> +5@ÿ2+1/*/ÿ1*2..+*"ÿR2@D,*+*ÿ',*+ÿ/.D,*ÿ5D./ÿ6.&D*G$ÿ%ÿ0&-5*ÿ+5@ÿ'2*ÿD,* .*/%&.&5$ÿ&..*/.6*ÿ5;<ÿ%2*D,*ÿ+.G*ÿ+&'ÿ'&0.0&+ÿ@G$'/ÿ;C1*.S.*ÿ+2.." ).'G$'+>6$-.$ÿ2*ÿ+G%+ÿ&$.ÿ*2..0&+"

(2)

012ÿ45676ÿ810ÿ622ÿ0626915ÿ1927ÿ6ÿ2ÿ11251ÿ6946ÿ294506ÿ21256ÿ0159 77688179974ÿ98ÿ21ÿÿ0159ÿ705601ÿ151812ÿ98ÿ212ÿ764ÿ 50ÿ9671ÿ917ÿ21ÿ40176ÿ26ÿ8217ÿ1672ÿ7992212ÿ81ÿ48621 81556ÿ01996ÿ2ÿ21256ÿ7ÿ0ÿ6ÿ42ÿ689271ÿ7ÿ21ÿ92 70ÿ6ÿ77688129 214946ÿ851217ÿ!7768817676ÿ67ÿ2629ÿ255ÿ996ÿ17967ÿ152ÿ14152 7ÿ622ÿ21ÿ91512ÿ94655ÿ5ÿ7721752ÿ9272ÿ"ÿ012ÿ7ÿ21ÿ#$%ÿ622ÿ6506ÿ156 1745121ÿÿ0265ÿ78ÿ&22ÿ945ÿ255ÿ016ÿ2601ÿ179ÿ7ÿ622ÿ0627ÿ21 7ÿÿ920ÿ255ÿ622ÿ792ÿ62752ÿ974ÿ#7ÿ'5ÿ()))*+)%(+

,729ÿ7768974129ÿ2 056ÿ1746ÿÿ95270421ÿ48817ÿ6ÿ7ÿ1415129ÿ9455 622ÿ 4127176ÿ 8ÿ ÿ 596719ÿ 821ÿ 810ÿ 17221591ÿ ÿ 046 77688179974129ÿ21256ÿ-12ÿ7ÿ01ÿ17221591ÿ59671ÿ8217ÿ98ÿ271991767 8

&ÿ66ÿ42ÿ2945560ÿ98ÿ'5ÿ7ÿ7ÿ622ÿ6ÿ94517ÿ81556ÿ./00/123ÿ5/66/780ÿ012 55ÿ96ÿ699617ÿÿ546ÿ915671ÿ21ÿ67ÿ2ÿ5 2601ÿÿ2176426ÿ65895/66/780 #'5ÿ()))*+:%ÿ;677626ÿ699617ÿ7148817ÿÿ968256ÿ0179426ÿ0627755915 <1512ÿ267ÿ427551ÿ17ÿ6051ÿ7ÿ59671ÿÿ91567ÿÿ1ÿ605ÿ98ÿ86 21ÿ46ÿ1746ÿ=ÿ>?ÿ8217ÿ86ÿ21ÿÿ1ÿ6ÿ5967467642719ÿ7197ÿ1ÿ927ÿ8262ÿ 1ÿ817601ÿ792ÿÿ810ÿ47626ÿ61ÿ@2621ÿ94217ÿ17ÿ122ÿ67ÿ017 26ÿ622ÿ86ÿ46ÿ76ÿ2ÿ;7ÿ82621ÿ255ÿ992ÿ917ÿ596746764271ÿ917ÿ6ÿ2 011ÿ622ÿ21ÿ56ÿ9ÿÿA71217ÿ7917ÿ82621ÿÿ59671ÿ2177ÿ427551 17ÿ91512ÿB129ÿ67ÿ016ÿ677626ÿ69961ÿ1ÿ12 01591ÿ7ÿ6051ÿ81ÿ01 7ÿ86ÿ21ÿ7456760ÿ7ÿ9ÿ77ÿ12 052ÿ91671ÿ4601ÿ19017ÿ9ÿ1ÿÿCB ÿ!,ÿ;677626ÿ699617ÿÿ06277559151ÿ17467ÿ967692ÿ9 26ÿ255ÿ622ÿ1ÿ51027067ÿ255 6051ÿ9682ÿ255ÿ622ÿ5106ÿÿ59671ÿÿ1ÿ817ÿ1142ÿ

'5ÿ0179417ÿ728ÿ715621ÿ81556ÿ012ÿ69276426ÿ7768817997412ÿ 012ÿ817ÿ447126ÿ6768127676ÿ764ÿÿ7689276ÿ5176ÿ546ÿ676517ÿÿ922ÿ794 622ÿ19476ÿ0626915ÿ98ÿ6776217*ÿ915129ÿ755601ÿ255ÿ217642ÿ42ÿ915129ÿ2 ÿ79922ÿ7689276ÿ218765212ÿ9682ÿ012462ÿ=ÿ012ÿ5601ÿ94655ÿ6 47262262ÿ0942176ÿ01ÿ2ÿ6ÿ'59ÿ676517ÿ98ÿ6ÿ17ÿ8192ÿ27199626ÿ7ÿ012 5517ÿ06277559151ÿ851ÿ79922ÿÿ012462ÿ-62691519ÿ7518ÿ810 67762ÿÿ20ÿ69ÿ122ÿ112ÿ6922

DEFGHHGIJJ

B7992212ÿÿ06277559151ÿ7ÿ6946ÿ48512ÿ-12ÿ9ÿ86ÿ546ÿ79922ÿ98 21748817ÿK42692ÿ7ÿ91594781ÿ"ÿ7ÿ517ÿ86ÿ6051ÿÿ94ÿ716520ÿ<106 9ÿ1ÿ80ÿ5947867ÿ46727ÿÿ1ÿ06266817601ÿ019141917 B7992212ÿ7ÿ91594781ÿ917ÿ129ÿ546ÿ2ÿ7ÿ01ÿ546ÿ9151ÿ81ÿ122ÿ1819682 076ÿ7ÿ622ÿ86ÿ65520ÿ917ÿ9157501ÿ9122ÿ7ÿ<51019ÿ6017ÿ86ÿ21ÿ9 46764279ÿÿ7ÿ622ÿ56ÿ015917512ÿ#998ÿ65512ÿ7ÿ21ÿÿLM61ÿÿN238.ÿ ÿ86ÿ62915ÿ21ÿÿOPPQÿÿRS/T8%ÿ26ÿ86ÿ517ÿ0159176ÿ7ÿ6ÿ#7 ÿ?%

K6512ÿ6ÿ122ÿ271011799179142ÿ94667ÿ122ÿ6920ÿ81556ÿ59671ÿÿ0119 4676427ÿ9671ÿ5117ÿ21ÿ62862942ÿ622ÿ6ÿ7ÿ122ÿ810ÿ9ÿ4676427ÿ925512ÿ217ÿ012 9ÿ98ÿ8ÿ59671ÿ92 7ÿ46764271ÿ17ÿ98ÿ1ÿ867122046ÿ-1226ÿ01752267 129ÿ85121ÿ622ÿ17076ÿ4676427176ÿ622ÿ76ÿU06Uÿ767ÿ"ÿ59671ÿ57 21ÿÿ96886ÿ922ÿ17952ÿ6967ÿ7ÿ01ÿ60567ÿ98ÿ86ÿ5217ÿ96ÿ467642717 276

(3)

012ÿ45ÿ67809688ÿÿÿ6ÿ6ÿÿ6ÿ88ÿ66ÿÿÿ68 6ÿÿÿ6668ÿ66ÿ66

ÿ6986ÿÿÿ676ÿ9 18ÿ06ÿ012ÿ866ÿ!ÿ80ÿÿ6ÿÿ8 09ÿ8ÿ2ÿ6ÿ6ÿÿ96ÿ6ÿ6ÿ0ÿ6ÿ09ÿ02 0 6ÿ6ÿ81ÿ86888680ÿÿÿ2ÿ"908ÿÿ8ÿ01ÿ9 18 09ÿ8ÿ6ÿ6ÿ96ÿ6ÿ8#ÿ8ÿ016ÿ0990ÿ$09ÿ8ÿ7ÿ8ÿÿÿ09ÿ 96ÿ8ÿ %ÿ6ÿÿÿÿÿ276ÿÿ8ÿ99

&'()*ÿ,-ÿ./01)*23ÿ4/563ÿ(*78338'55ÿ'ÿ39603:7*;68

(4)

ÿ

12345ÿ78ÿ9235ÿ2ÿ9ÿ5

ÿÿ !"#ÿ"ÿ"$ $%&"$ÿ'$ÿ ()ÿ*+ ÿ+ÿ #,+-ÿ $ÿ%.ÿ"ÿ$ ,$/,0 $")ÿ0$",,$ $ÿ12$"ÿ2)ÿ %#ÿ"ÿ !$,,ÿ+ÿ+ ,%"+$34ÿ5$ÿ !"#ÿ!ÿ+,$ (2$"! ÿ+,$"!,+2,6ÿ&,ÿ01"ÿ $ ÿ %#ÿ$ÿ"",+2ÿ -$ÿ'*"ÿ%234

ÿ

12345ÿ78ÿ8945ÿ2ÿ:;45<ÿ=

(5)

01234ÿ67ÿ8991914ÿ1ÿ039ÿ

ÿ ÿ!"ÿ#$%#ÿ&#'()##ÿÿ!' #*ÿ+'#, ÿ-'ÿ#!)#'ÿÿ"#'%.' +/ÿ)!',,##ÿ!)%.ÿÿ)#'ÿ"%'%.'ÿ!''ÿ!#ÿ!&&'ÿ!ÿ,!%#!ÿ%.*ÿ0!',! ÿ!"ÿ+#!ÿ,%!ÿ!.1ÿ+/ÿ)#'ÿ+/'!ÿ"%!ÿ)#ÿ #ÿ234ÿ,$ÿ567ÿ##ÿ %)#ÿ2897ÿ)#'!%' -ÿ)#'ÿ, :)#ÿ)ÿ!)%.#ÿ+/ÿ'%+#'ÿ-'#!ÿ#ÿ-';ÿ+/ÿ)#'ÿ!)!ÿ-'./ÿ)#ÿ#! ")!',*ÿ4#, ÿ -%$%.!ÿ:ÿ")!',!ÿ&#,)!ÿ!#ÿ!!'#!ÿ!'' &#/!ÿ"%!ÿ!'#*

(6)

01234ÿ67ÿ89ÿ4ÿ49ÿ9ÿ49

!"ÿ$%&ÿ'()*+ÿ,!ÿ-".!&-,!ÿ/,!'*!)/!"*!&"-ÿ"0."-*1ÿ2!-ÿ0&ÿ /!/*ÿ- $!&-)-ÿ*'.ÿ"-&&-/-ÿ3-**- !&1ÿ4$-",ÿ !&ÿ!"ÿ5.*!)/!"*ÿ$-) &",*"5'&.-'"ÿ61!71ÿ 89ÿ'.ÿ,!"ÿ"0&ÿ5')!ÿ0."-,!ÿ*):,,*&..!";<ÿ$-",ÿ$-&-ÿ5%&!$+,-&ÿ,!ÿ-ÿ"+ ' )'..!&ÿ-ÿ*)!1ÿ=-" !"ÿ0&ÿ*:5!ÿ!"$-&ÿ!*!*)ÿ>ÿ1!71ÿ5+&ÿ.-"ÿ5%?-ÿ"+ 'ÿ*'.ÿ?* @0"ÿ3+ÿ*3!*)0&.!"ÿÿ!"ÿ,!-?!&-,ÿ/,!'*!)/!"*1ÿ!ÿ1!71ÿ5 1ÿA1

01234ÿB7ÿC1D9ÿ49ÿE34FÿG HIJKLMNMOPLMQK

(7)

-0121034256ÿ8901ÿ13323ÿ2ÿ2ÿ9412012103425261ÿ011ÿ033ÿ42ÿ80ÿ133ÿ289956 32ÿ1ÿ56ÿ16312ÿ8ÿ941256ÿ5563956ÿ635ÿ199ÿ552ÿ563521ÿÿ5 25ÿ8ÿ9ÿ0252ÿ42ÿ53ÿ56ÿ0912ÿ09961ÿ59916ÿ133ÿ2563ÿ10303ÿ2531ÿÿ8901 169612ÿ8ÿ133ÿ23ÿ122ÿ16ÿ99ÿ21ÿ5ÿ !52ÿ52ÿ56ÿ"890ÿ2#65ÿ5995 13ÿ6955ÿÿÿ56ÿ01210352ÿ8ÿ13ÿ825311ÿ6895ÿ169612ÿ$ÿ59ÿ8ÿ53ÿ06ÿ52ÿÿ53 9 ÿ%&&&&'ÿ(31ÿ42ÿ53ÿ2563ÿ5)5256352165ÿ8ÿ3"2ÿ16961261ÿ1ÿ0852 133ÿ461ÿ8ÿ1ÿ5352ÿÿ83993ÿ8ÿ6593165ÿ83ÿ61ÿ9591125*ÿ1ÿ53"52 53ÿ133ÿ1ÿ1609112ÿ59ÿ5286ÿ2ÿ133ÿ1ÿ533ÿ2833ÿ53*

+33ÿ16613ÿ2895ÿ8ÿ12ÿ133ÿ21ÿ5ÿ56301386ÿ22ÿ94120121034256ÿ1026 ,42ÿ169656ÿ212ÿ12ÿÿ94120121034256ÿ2516ÿ56ÿ3821-ÿ56ÿ3283ÿ5331ÿ52012 5665ÿ635ÿ04661ÿ399ÿ56ÿ.4120121034256ÿ12ÿ955ÿ2113ÿ1ÿ/011234567839ÿ:ÿ35) ;<ÿ32412ÿ16ÿ1601ÿ6123ÿ56ÿ1ÿ6ÿ01210342ÿ12680121352-ÿ=/>21ÿ!51ÿ3 12ÿ3"956ÿ4)3ÿÿ399116ÿ56ÿ8ÿ94125ÿ8ÿ28996651125ÿ53ÿ16ÿ653ÿ8 5331ÿ?16ÿ53ÿ653ÿ8ÿ:856ÿ25912ÿ8ÿ15352-ÿ635ÿ59952ÿ1ÿ86ÿ046652ÿ62 8901ÿ91ÿ36ÿ.06165ÿ49952ÿ2ÿ@A-ÿ4919953ÿ12ÿ56ÿ8ÿ42ÿ4)3ÿÿ53ÿ83B 6095421ÿ149953ÿÿ0601ÿ8ÿ8901ÿ89301ÿ21038652-ÿ8ÿ86352ÿ8ÿ589012 42956ÿ53ÿ!53ÿ42ÿÿ399ÿ941256ÿ133ÿ352011ÿ56ÿ060156ÿ8ÿ6ÿ28992 C35256ÿ52563452ÿ635ÿ0121034256ÿ060152ÿ5ÿ941256ÿ!5331ÿ0895212 524335956ÿ8ÿ2ÿ56ÿ635ÿ32842ÿD21386599ÿ0693352132ÿ016ÿ42ÿ349953ÿ36"331 3529012-ÿ1219959938252ÿ53

Dÿ952ÿ289553ÿÿ533ÿ595163ÿ433ÿ.4120121034256ÿÿ5331ÿ59-ÿEF2ÿHI/27233ÿJ12K 10612ÿÿ6956656ÿ1ÿ524335956ÿÿÿ533ÿ2ÿL16ÿ42ÿ56ÿ95165ÿÿ8ÿ16ÿ12 3113ÿ6653ÿM138256ÿ"52ÿÿ0121034256ÿ80601ÿ62ÿ56ÿ429ÿ42 169656ÿ452ÿ2-ÿ"353ÿÿ524335956ÿ42ÿ133ÿEF2ÿHI/27233ÿJ12ÿ0199ÿ01 0601ÿ8ÿ6ÿ556ÿ1026-ÿÿ3525221ÿ6653ÿDÿ36"3312ÿ955 1315956ÿ951ÿ5ÿ289966511256ÿ665293ÿ2ÿ133ÿ"1ÿ 524335956ÿ03ÿ6821386ÿ8ÿ842956ÿ8ÿ1ÿ8ÿ0533ÿ2ÿEF2ÿHI/27233ÿJ12 568ÿ133ÿ21ÿ61ÿ9591125ÿ<1601ÿ8559123ÿÿ524335956ÿ216ÿ352ÿ16 35)ÿN>692ÿ8ÿ42ÿ56ÿ,Oÿ8ÿ121ÿ532ÿ1ÿ533ÿ0216ÿ?8235ÿ3352ÿ665ÿ5 "053ÿ0601ÿ56ÿ1ÿ8901ÿ049ÿ99ÿ16ÿ635ÿ191ÿ2ÿ"053ÿ!80ÿ52ÿ?8235ÿ 16821386ÿ,42ÿ16ÿ231ÿ656ÿ3312ÿ35)ÿ533ÿ216ÿ2091212ÿ?8235ÿ2ÿ5 0199ÿ16461ÿP16ÿ6821386ÿ92ÿ955ÿ635ÿ199ÿ901ÿ086391ÿ8ÿÿ61ÿ1621 1382289959

C352ÿ399ÿ216ÿ1ÿ1230596

QR

ÿ

TU

VWXU

WVY

ÿ

Z[V\U

U

]V[ÿ

^_`ÿ

U

a

bÿ

a

ÿ

b]U

^VV^c

c

de[c

ÿ1016ÿ1ÿ@Aÿ59012386ÿÿ941256ÿ6ÿÿ56ÿ63521031ÿ524335956ÿ 9165ÿ433

=9f3ÿg221ÿhiÿ7>1jÿk2I63ÿ301l2ÿk>86ÿI1l239>6Kÿ9F2ÿmnI879ÿop27726m 96>qÿIl6>33ÿ9F2ÿpI3927I1q3rÿs3ÿk>8ÿ1>pÿ32I6lFÿ4>6ÿ9F2ÿtI6q21 >4ÿuq21ÿv62I90>1ÿw09ÿ9>ÿ3Ix2ÿk>86ÿy60/090x2ÿx077Ij2Kÿ9>8jF lF>0l23ÿI1qÿ2x21ÿ9>8jF26ÿl>132z821l23ÿIpI09ÿk>8rÿ{>86ÿyI9Fÿ03 3962p1ÿp09Fÿl60yy701jÿ6Iq0I90>1Kÿ/2jI7>/I10Ilÿ/89I193KÿI1qÿI 6272197233ÿ3962I/ÿ>4ÿ7023Kÿq2l209ÿI1qÿ962IlF26krÿ=9f3ÿIÿqI6|ÿI1q qI1j26>83ÿp>67qÿ>89ÿ9F262ÿI1qÿk>8ÿg2j01ÿ9>ÿp>1q26ÿ04ÿI1k>12 62I77kÿ39I1q3ÿ9>ÿjI01ÿI1k9F01jÿ46>/ÿ9F03ÿg6Ix2ÿ12pÿp>67q}

(8)

01234215ÿ7894ÿ04ÿ51248ÿ50ÿ491124ÿ918ÿ5812124ÿ50ÿ74ÿ74ÿ1ÿ129ÿÿ 9ÿ74ÿ942ÿ1219425ÿÿ892ÿ129ÿ1219425ÿ84ÿ19ÿ1ÿ9704ÿ2ÿ15ÿ1ÿ2 892455189ÿ2ÿ2ÿ21548ÿ!"#ÿ$%&#'ÿ)&*'*)%#'+ÿ,-2ÿ40ÿ2ÿ4ÿ1821.ÿ/0ÿ-2ÿ51248ÿ12 -295995ÿ52445ÿ2418ÿ228ÿ3-2418ÿ199ÿ51248ÿ2ÿ48ÿ491124ÿ7ÿ187848ÿÿ592 312139248

542ÿ018ÿ5418ÿ2ÿ67ÿ02342ÿ018ÿ199ÿ2ÿ2942748ÿ78345ÿ51248ÿ97ÿ199ÿ491ÿ2ÿ499ÿ599 50ÿ042ÿ73812ÿ,8959

:#;)$<#ÿ%$ÿ=!>!;?ÿ%&#ÿ@A!%Bÿ$ ÿC$$'+?@ÿ*ÿD;*)#ÿE!%&ÿ>*%#+ÿ%&*% ;#*Fÿ*GBE&#'#ÿ!Gÿ#H!+%#G)#?ÿD'$"!F#FÿB$Iÿ&*"#ÿ%&#ÿD'$D#'ÿJ#BK L%ÿ!+ÿ*ÿG#I%'*;ÿ>'$IGFÿ*GFÿE*%#'!G>ÿ&$;#ÿ $'ÿ'*)#+ÿ*)'$++ÿ%&# <I;%!"#'+#?ÿ*;;ÿIGF#'ÿ%&#ÿE*%)& I;ÿ+&*F$Eÿ$ ÿ%&#ÿM*FBÿ$ ÿN*!G? %&#ÿ#G!><*%!)ÿ'I;#'ÿ$ ÿ%&#ÿ)!%BKÿL%ÿ!+ÿ*ÿD;*)#ÿE&#'#ÿ%&#ÿE$'Fÿ!+ <!>&%!#'ÿ%&*Gÿ%&#ÿ+E$'F?ÿE&#'#ÿ%&$I>&%ÿF# !G#+ÿ'#*;!%B?ÿE&#'# O#;!# ÿ&*+ÿ%&#ÿD$E#'ÿ%$ÿ'#+&*D#ÿE$';F+ÿ*GFÿ)&*G>#ÿ%&#ÿ;*E+ÿ$ D&B+!)+K

892455189ÿ2ÿ2ÿ4ÿ731ÿ5448ÿ979ÿ92342ÿ2ÿ731ÿ51342ÿ7ÿ5781ÿ7834878120ÿ,8ÿ2 1878480ÿPÿ2ÿ54490ÿÿ67ÿ2ÿ48ÿ017531ÿ248ÿ,210-2ÿ19ÿ42312ÿ,8ÿ 67ÿ54ÿ57ÿ541ÿ50ÿ7894213971ÿ3429945420ÿPÿ92342ÿ75949ÿ2ÿ734Q78412794948 /1ÿ30042ÿ2ÿ199ÿ91ÿÿ924ÿ731ÿ51342ÿ97ÿ341878ÿ,-2ÿ49ÿ-2591ÿ459ÿ59239248ÿR 2ÿ542ÿ4881ÿ9ÿ-2ÿ7894213971ÿ342994542.ÿS18ÿ018ÿ54ÿ8221ÿ971ÿ94848542ÿ442ÿ44. ,-2ÿ49ÿ1821ÿ342991248ÿRÿ40ÿ2ÿ49.ÿTÿ-2ÿ49ÿ92444ÿ9748ÿRÿ2ÿ341815ÿ48ÿ7 4551ÿ54.

UVWXYYVZ[V[YW\]Y\W

^8ÿ34299454ÿ531ÿ1ÿ48ÿ3-24180ÿ48ÿ0799ÿÿ499ÿ590ÿ49ÿ5ÿ2418ÿ_27599445ÿ159ÿT 52ÿ289ÿ-42485590042ÿ48ÿ7894213971ÿ342994548ÿ04ÿ48ÿ734Q7894213971ÿ`48ÿ82 49ÿ42ÿ4294a9ÿ12ÿ018ÿ91ÿ19ÿ199ÿ_27599445ÿ4787978ÿ7894ÿ318ÿ97015ÿ42 842ÿbccc9deÿf29ÿ55ÿ-2ÿ499ÿ51ÿ54ÿ820124ÿ2ÿ3429945459239248ÿ7ÿ192254 80ÿ8122197ÿ537442ÿ018ÿ2ÿ48ÿ342994545ÿ&!+%$'!*ÿ8454-249ÿ2819ÿ7 328753ÿ2878ÿÿ48ÿ342994545ÿF!+JI'+ÿ48ÿ3429914ÿ28785-448bgÿh4991 442ÿ97ÿ199ÿ7592748ÿ197ÿ2ÿ48ÿ24385923978ÿ97228ÿ7532548ÿ119diÿ`281 921797841ÿ201842ÿ2ÿ085434897410ÿ4ÿ12ÿ48ÿ75325ÿÿ48ÿ7592710ÿ2409ÿ2 48ÿ422018ÿ097543489740ÿ48ÿ20042ÿ42ÿ7532542ÿÿ204ÿ42ÿ7592742 h4991ÿ42ÿ48ÿ-2ÿ19225448ÿRÿ5ÿ4ÿ30848942ÿÿ-2ÿ50ÿ24-25 -2ÿ318ÿ3001ÿ199ÿ31ÿÿ7ÿ48ÿ18818ÿ753250ÿ048ÿ5109779ÿ52ÿ42ÿ48ÿ345327878ÿ1 342994548ÿ48159ÿ48ÿ-2459878ÿ0ÿ1ÿ49ÿ2-2ÿ57ÿ0

(9)

01123455267ÿ9ÿ0065ÿ506626ÿ6ÿ0060121ÿ21ÿ2ÿ226ÿÿÿÿ 6621ÿ21ÿ22250ÿ511017ÿ060121ÿ3ÿ3ÿ0162ÿ55ÿ66ÿÿ2 1506ÿ01127ÿ4522ÿ052ÿ0ÿ2ÿ50ÿ2021ÿ00601ÿ42ÿ6055ÿ 3ÿ217

4ÿ1ÿ6055ÿ6055ÿ066252ÿ2010601ÿ1ÿ1ÿ4522ÿÿ66ÿ2ÿ2105ÿ5101 ÿ266ÿ65525ÿ3ÿ21ÿ1!ÿ21ÿ066ÿ3ÿ266ÿ56ÿ"ÿ146ÿÿÿ5526ÿÿ161ÿ55 016260ÿ0601ÿ#ÿ225ÿ$%%%&'()7ÿ*26ÿ060ÿÿ66ÿ0112345526ÿ"ÿÿ556ÿ0 0662112621ÿ"ÿ50ÿ232ÿÿ21ÿ0ÿ50ÿ5101ÿ#ÿ12 +,,,&-$)7ÿ.122121ÿÿ21ÿ56022160255ÿ50662621ÿ2ÿ11506ÿ66ÿ4 4101ÿ52ÿ6055ÿ1/ÿ566202ÿ05ÿ20ÿÿ031ÿ225ÿÿ123 4526789!ÿ21ÿ56620ÿÿ0ÿ15021ÿ11ÿÿ66ÿ6727ÿÿ016017ÿ*211 :52ÿÿ325ÿ6021ÿ4ÿÿ141ÿ11161ÿ0ÿ26ÿ626255ÿ10226ÿ#225 $%%%&,%7)7

0ÿ4ÿ4522ÿ56ÿÿ6055ÿ66ÿ21ÿ016260ÿ2662521ÿ052ÿ0ÿ6055ÿ26625266 2212ÿ4ÿ527ÿ;ÿ556ÿÿ26ÿ0ÿ0521ÿ101ÿÿ50ÿ15062ÿ62 ÿ02ÿ2551ÿ50ÿ51017

;ÿ66ÿ4ÿ146ÿ66ÿ4450ÿ2662526621ÿ0ÿ65525ÿ3ÿÿ56ÿ66 ÿ11ÿ21ÿÿ2ÿ20101ÿÿÿ150ÿ01ÿ501060ÿ626101ÿ1 26ÿ552ÿ66ÿ062ÿ266252662!ÿ15021ÿ21ÿÿ6252ÿÿ<ÿ3 =526:/ÿ#<ÿ>ÿ=526:/ÿ+,?(!ÿ<ÿ+,($!ÿ2ÿ21ÿ@5A06ÿ+,,?&+$B7)ÿ0 2ÿ12101ÿÿ6ÿ1ÿ1650ÿ26612ÿ0ÿC30525307ÿ0ÿ3ÿ3 ÿ116ÿ0ÿÿ:112ÿ;52031ÿ#+,,%)ÿ2ÿ2522ÿ255ÿÿ<ÿ> =526:/ÿÿ66ÿ4ÿ4ÿ66ÿ662ÿ11ÿ20ÿ6552521ÿ26625266255 620607

D1506ÿ<ÿ>ÿ=526:/ÿ264ÿ21ÿ556ÿ625ÿ160ÿÿ121621ÿ2EFG42HGI J4758G54789IÿHJL3M7H2G7J8Iÿ352H!+,ÿ5N2MO54789IÿO33MPF8789ÿ3ÿHJ62Qÿ2ÿ1216 ÿ4ÿ21ÿ0ÿ4&

7ÿ 66&ÿR36ÿRÿ630ÿ6S

7ÿT0216601&ÿR3!ÿR36!ÿR321!ÿR322S 7ÿ@50601ÿ 601&ÿGU58ÿR36ÿ3212S 7ÿC2&ÿR36ÿRÿ632ÿ303016S

27ÿD5601&ÿÿR36S

7ÿV25601&ÿR36ÿ0155/ÿ3212S

7ÿ@&ÿR36ÿ0ÿ632ÿ25601ÿ6ÿ632ÿ2216ÿ1626Sÿ#262ÿ;52031ÿ+,,%&+W-) *26ÿÿÿ26ÿ216506ÿÿ21ÿ160ÿÿ5060121!ÿ21ÿ1ÿ1ÿÿ66 6621!ÿ021620121ÿ3ÿ510121ÿ6/50ÿ62621ÿ222160255ÿ16012 3ÿ2520121ÿÿ26ÿ25006ÿÿ2662521ÿ2667ÿXEFG42HG58ÿÿ 601255ÿ50ÿHJ628ÿ"ÿ21ÿ212ÿ12ÿÿ21ÿ1012ÿ6055ÿ1ÿ6262 #ÿ;52031ÿ+,,%&+W-7)7ÿ<46ÿÿ1ÿ2ÿ3ÿ2ÿ252216ÿ11ÿ0ÿ65525217 XEFG42HG58ÿ2652ÿ306021ÿ1!ÿ6ÿÿ21ÿ166101ÿÿ2662521ÿ" 15021ÿ21ÿ026ÿ605565ÿ6055ÿ521Y43217$%ÿ*211ÿ620ÿ1ÿ6ÿ0 65525217ÿZ601612ÿÿ6201ÿ2EFG42HGÿ0162ÿ25006ÿ66/6ÿ0ÿ5ÿ25217 *26ÿ22ÿ50112ÿ12162ÿ25ÿ4ÿ256121!ÿ25ÿ0ÿ2521 1527ÿ916216ÿÿ66ÿ6621ÿ0162ÿ0ÿ6ÿ31ÿ/6ÿ6055ÿ66ÿ455 3267ÿ965526ÿ16ÿ521ÿ05ÿ256!ÿÿ6727ÿ2ÿ6ÿ21011ÿ0 1521ÿ6055ÿ;$ÿ3ÿ[&

(10)

012345ÿ789ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ

!"#ÿ0$%0ÿ&"1'(3ÿ)*%)+3,ÿ"-3.ÿ0$3ÿ2"/ÿ%.,ÿ%*3ÿ*3%,&ÿ0"ÿ401 -0$%0ÿ21*40ÿ34ÿ1.0"ÿ&"1*ÿ)"5-103*6ÿ10ÿ43354ÿ01+3ÿ%ÿ7"",ÿ0153ÿ0" 4%&ÿ#30)"53ÿ0"ÿ8%0,1*'4ÿ9%03ÿ%.,ÿ0$3ÿ:4;4ÿ<.,ÿ=,101".

303)0*".1)ÿ7%53ÿ#"*0,5ÿ7>?

@ÿÿÿABÿCBÿÿÿDÿBÿÿBÿCÿ AÿÿÿDÿÿÿÿCÿBÿÿÿÿEÿF GHIÿÿÿÿJÿBÿÿÿ%240*%+0ÿBÿÿÿEÿKB JÿÿJÿCÿÿÿÿLCAÿÿI

M.ÿN"*53.06ÿ&"1ÿ0%+3ÿ".ÿ0$3ÿ*"03ÿ"2ÿ%ÿ4)%**3,6ÿ%5.341%) 155"*0%0ÿ1.ÿ43%*)$ÿ"2ÿ$14ÿ1,3.010&5ÿO*"5ÿ$14ÿ1.101%0ÿ%#%+3.1.7 ".ÿ0$3ÿ40%24ÿ"2ÿP1710'4ÿQ"*01%*&ÿ0"ÿ$14ÿR"1*.3&4ÿ%)*"44ÿ0$3 S100%.,4ÿ%.,ÿ0$3ÿS103*ÿT0%.346ÿN"*53.0ÿ1.0*",1)34ÿ0$3ÿ-0%&3* )$%*%)03*ÿ0"ÿ0$3ÿ2"*)34ÿ"2ÿ2%10$ÿ%.,ÿ230132ÿ0$%0ÿ7"(3*.ÿ0$3 T0%.34)%-3ÿ51001(3*435ÿ:ÿ#"*0,ÿ0$14ÿ,1223*3.0ÿ0%+34ÿ%ÿ,1223*3.0 0&-3ÿ"2ÿ$3*"ÿ0"ÿ3/-0"*3ÿ105ÿU"1ÿ%*3ÿ0$%0ÿ$3*"5

ÿVWX

43%0$ÿ14ÿ0$3ÿ03%40ÿ"2ÿ&"1*ÿ#"**134Yÿ%4ÿ&"1'00ÿ4"".ÿ,14)"(3*6ÿ&"1 $%(3ÿ5"*3ÿ0"ÿ23%*ÿ2*"5ÿ1,3%4ÿ%.,ÿ2301324ÿ0$%.ÿ2*"5ÿ4"53ÿ23*+ #10$ÿ%ÿ4#"*,5ÿZ30)"53ÿ0"ÿ0$3ÿ-0%.345

Z30)"53ÿ0"ÿN"*53.05

[ÿÿÿÿÿJÿÿÿÿ%240*%+03.ÿEÿ\ÿ AÿÿÿÿÿÿÿÿEÿ]ÿÿ^ÿJ ÿ_ÿ`Dÿÿ7abbcIbcEÿÿÿÿDE

S*13.03*1.7ÿÿÿÿÿÿÿJÿÿ^ÿÿÿ ÿÿBÿÿBÿDÿÿJCÿÿEÿFÿ BÿÿÿBBÿABÿÿÿÿÿÿJEÿK AÿÿAÿÿÿE9aÿFÿÿÿJÿ "*13.03*1.7ÿÿEÿKJCÿÿCÿÿÿAÿÿÿÿ EÿdÿÿÿÿBÿÿÿÿÿÿÿÿB ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿA^ÿÿB 7ÿÿÿB EÿeÿCÿCÿÿÿ ÿBÿÿDÿÿÿÿAEÿfÿÿB ÿÿÿÿC^ÿBÿÿBÿÿAÿÿÿEÿ`ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿEÿgÿ^ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿEEÿÿÿÿ ÿÿÿJEÿ]ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿCE

(11)

0123456783191ÿ35ÿ4ÿ9556ÿ8ÿ353191791ÿÿ4ÿ99ÿ9ÿ89ÿ9 7979ÿ ÿ91ÿ896ÿ8123456783191ÿ!94ÿ"716ÿ91ÿ79796ÿ ÿ35ÿ4ÿ64#8744 $$$ÿ494ÿ817946788797ÿ24ÿ677ÿ76ÿ ÿ!94ÿ%81234567831$

&'()*+ÿ7!4ÿ9ÿ16446786ÿ1994ÿ35ÿ#"!!94ÿÿ91ÿ#947799$ÿ,9116 3531917ÿ764ÿ618!91ÿÿ747ÿ74"559ÿ8ÿ91ÿ1644678$ÿ0ÿ673443991ÿ4ÿ!8978 *'()*+ÿ9178!ÿ91ÿ35ÿ%6!ÿ8ÿ5916ÿ677ÿ91ÿ734ÿ9ÿ6ÿ6197ÿ7!4ÿ6ÿ677 561ÿ2494ÿ348917946ÿ8!ÿ8ÿ45597ÿ ÿ561ÿ#464ÿ!6ÿ677ÿ561ÿ6ÿ72346ÿ977ÿ3549 -91ÿ!43776ÿ977ÿÿ91ÿ3!ÿ97.$/$ÿ0358678319416ÿ#974ÿ6ÿ9ÿ386ÿ46!ÿ-$$$ 1233/ÿ35ÿ646467491ÿ24$ÿ,96ÿ46!ÿ61ÿ961ÿ81196ÿ1"6ÿ3586783194 97.$ÿ ÿ*234ÿ4ÿ99ÿ618!7ÿ249355619$ÿ0358678319416ÿ79ÿ6ÿ5791 59ÿ386ÿ567894ÿ3.ÿ811997ÿ7!4ÿ6ÿ677ÿ561ÿ6ÿ6ÿ!734ÿ994ÿ646ÿ6ÿ386 7"94ÿ6ÿ43#95$ÿ9618!91ÿ#94ÿ91ÿ567ÿ35ÿ646467491ÿ%ÿ3.ÿ6491ÿ!9 5%8!97ÿ677ÿ76ÿ46!97ÿ994ÿ9%ÿ ÿ9ÿ916ÿ3586783194ÿ35ÿ673443997 9!9178!91ÿ494ÿ677ÿ6491ÿ22%94ÿ4ÿ9ÿ35ÿ64ÿ677ÿ!46ÿ59ÿ6181!91$ÿ0ÿ:; 579ÿ561ÿ46ÿ81ÿ765ÿ24ÿ677ÿ3556ÿ78ÿ797ÿ6ÿ#9477991ÿ8ÿ<=ÿ579ÿ561ÿ76 496ÿÿ95ÿ561ÿ9!9178!91ÿ4ÿ3.ÿ76ÿ97ÿ534686ÿ616497ÿ24ÿ9776ÿ8ÿ6>ÿ579ÿ561 7942ÿ877ÿ58119ÿ3.ÿ576ÿ877ÿ7!878!6ÿ9$

9618!91ÿ4ÿ99ÿ*'()*+ÿ7979ÿ561ÿ24ÿ91ÿ8ÿ863!2345ÿ ÿ4891ÿ 4591ÿ994ÿ96ÿ7ÿ67341ÿ!76649$ÿ?91ÿ54ÿ677ÿ*'()*+ÿ3.ÿ5794 6491ÿ897$ÿ,ÿ7!4ÿ*'()*+ÿ32767ÿ6ÿ677ÿ646467491ÿ#84ÿ6776.946ÿ6 8681169ÿ64994$ÿ,96ÿ6776.94ÿ8!!94ÿ76124ÿ4658734891ÿ ÿ6578!6ÿ96 817946786ÿ464ÿ#9236ÿ6ÿ386ÿ34794ÿ531794ÿ35ÿ6776.9464ÿ67ÿ8ÿ81ÿ!$ÿ,ÿ4 97ÿ9167ÿ59ÿ16##6ÿ3556131ÿ35ÿ6491ÿ61ÿ%6ÿ816ÿ6467494ÿ ÿ61781!91 !9135ÿ677ÿ2"ÿ994ÿ!9135ÿ677ÿ#99!46ÿ9ÿ6126619ÿ5317491$

0353191791ÿ(+*ÿ994ÿ619ÿ949ÿ%17ÿ5649464ÿ91ÿ17ÿ8ÿ3586783191 4ÿ1181!91ÿ14ÿ877ÿ856$ÿ@616ÿ%1794ÿ564946ÿ8ÿ694#191ÿ87794674 59ÿ386ÿ4973486ÿ78599ÿ7$9$ÿ499787831ÿ994ÿ6462469481!ÿ994ÿ59ÿ8497ÿ7876 -%24ÿ:98.561ÿABBC8ADA/$ÿ0ÿ6769ÿ7!4ÿ91ÿ%17ÿ3276ÿ6ÿ5791ÿ59ÿ$$ E33+$ÿ,$$$ÿ24ÿ677ÿ3556ÿ8649ÿ8ÿ#9477991ÿ579ÿ561ÿ#99!46ÿ91ÿ9746ÿ4 53771649$ÿ@ÿ4ÿ2697ÿ618!91ÿ3.ÿ8ÿ<=ÿ4ÿ64%9ÿ6879ÿ676ÿ59ÿ91 3#8!67348ÿ748ÿ4ÿ646467491ÿ8.8!97ÿ77ÿÿ43$ÿ?797ÿ59ÿ#391 8119#4ÿ677ÿ6491ÿ1ÿ177ÿ2465ÿ78ÿ91ÿ6!4619ÿ17ÿ8ÿ#9477991$ÿ0ÿ6578!6ÿ4 19476ÿ9ÿ5794ÿ6491ÿ3.ÿ8ÿ797ÿ6ÿ#9477991ÿ91ÿE33ÿ35ÿ579ÿ#99!46 ÿ977ÿ994ÿ61167ÿ77$

<9ÿ8ÿ:;ÿ3.ÿ6>ÿ5794ÿ353191791ÿ%17ÿ3.ÿ8ÿ863!647894$ÿ?61ÿ5794ÿ91 878!ÿ9431ÿ35ÿ!94ÿ81234567831ÿ-/ÿ3.ÿ91ÿ794ÿ646467491ÿ8124ÿ977 97ÿ86!4619ÿ6$ÿ<943919ÿ6ÿ6491ÿ64ÿ61ÿ6181!91ÿ3556ÿ677ÿ946 9178!7$

F4+)2ÿ694ÿ677ÿ!9ÿ31!91ÿ59ÿ#9477991Gÿ353191791ÿ6%64ÿ6424 199416ÿ247%164ÿ677ÿ#94776ÿ-H6#3ÿABI;8JIC2$/ÿ16ÿ91ÿ5".97ÿ9178! 3531917ÿ8ÿ317617ÿ#9477619ÿ-%24ÿK4831ÿABBI8AJA22$/$ÿ?61ÿ#464ÿ8%6ÿ5961 97941ÿ969481!ÿ4ÿ#94776491ÿ194ÿ8!ÿ78ÿ6491ÿ3.ÿ246464ÿ31!91ÿ3.ÿ817941 969481!ÿ35ÿ4ÿ81#6ÿ8ÿ35867831353191791ÿ-%24ÿ:98.561ÿABBC8ADD2$/$;; @35ÿ4+)2ÿ8ÿ673443991ÿ61ÿ91ÿ69ÿ1691ÿ98ÿL+ÿMNLÿOPÿ+ÿQ+ 3*2))ÿ)N+ÿ'ÿL+Rÿ,91ÿ4ÿ3.ÿ"77947ÿ858.87ÿ774".7ÿ99ÿ817941ÿ969481!$ S.ÿ#9181!64ÿ8ÿ2345ÿ6ÿ67794ÿ3.ÿ942649197ÿ579ÿ9ÿ35ÿ9959ÿÿ817941 969481!ÿ591ÿ54ÿ677ÿ616ÿ1994ÿ8#61ÿ137946ÿ8ÿ499%341691$

(12)

010234ÿ466ÿ726ÿ89ÿ8428ÿ34436ÿ86ÿÿ96ÿÿ2ÿ162802ÿ4ÿ47ÿ89ÿ6 344362ÿ4ÿ7228ÿ2886

ÿÿ9!381ÿ2ÿ36ÿ390926ÿÿ"266282ÿ#26ÿ474ÿ9ÿÿ2ÿ3936 402ÿ$88%!348ÿ7469980228ÿ842ÿ27ÿ466ÿ84ÿ2ÿ3936ÿÿ0082 467ÿ72844&ÿ8428ÿ34436ÿ7ÿ'196ÿ4974ÿÿ()*ÿ9!ÿ80226ÿ9644ÿ466 4ÿ88%!3468ÿ9!ÿ802728ÿ142ÿ74""48ÿÿ467ÿ4ÿ86&ÿ3ÿ9!ÿ446 272ÿ#2ÿ864ÿ0082&ÿ78ÿ9ÿ4ÿ3446ÿ4ÿ466ÿ84ÿ44ÿ486928 39362&ÿ2"ÿ466ÿ472ÿ48648&ÿ80272ÿ"ÿ"662ÿ9!ÿ84344362 "ÿ623447

+4629ÿ,ÿ1ÿ"47ÿ90ÿ27ÿ34629ÿ-./,-0ÿ#26ÿ2ÿÿ72ÿ4ÿ7 84344362ÿ"248ÿ27ÿ24226809ÿ9!ÿ812728ÿ"ÿ83!342ÿ1ÿ9!ÿ27ÿ466 24226809ÿ67248ÿÿ2ÿ3903469ÿ43447ÿ-ÿ2"ÿ9!381ÿ466 842ÿ1ÿ347ÿ38340&ÿ78ÿ2126ÿÿ3909262ÿ20-3-0ÿ34

425/ÿ72248ÿ4ÿ628!4ÿ89ÿ74ÿ72!2ÿ9ÿ26ÿ62ÿ2"4ÿ02802!62ÿ69 62ÿ62ÿ42ÿ9ÿ8024328997:;ÿ<196ÿ3472ÿ84348ÿÿ72ÿ624364ÿ"2662824ÿ= "172ÿÿ726ÿ8364ÿ2228462426ÿ9!ÿÿ84ÿ80226ÿ+909262ÿÿ26ÿ2326 62ÿ2246ÿÿ72ÿ624364ÿ"2662824ÿ89ÿÿ72838

#26ÿÿ812728ÿ6%76ÿ466ÿ"26628286362ÿÿ72ÿÿ44%82472ÿ624364 "2662824ÿ832ÿ8ÿ01ÿ14ÿ866ÿ1ÿ"172ÿ64ÿ9!ÿ8364ÿ"266282 >84324ÿ"29ÿ84936ÿ01ÿ72ÿ934ÿ2724&ÿ728ÿ32ÿ726ÿ7644ÿ2726ÿ2 4974ÿ"2662828636&ÿ728ÿ344ÿ62ÿ726ÿ7644ÿ2726ÿ4ÿ72ÿ474ÿ27248 863692&ÿ"4ÿ04ÿ!328246262ÿ>!381ÿ726ÿ8296834ÿ09"226&ÿ62?6ÿ9! "7ÿÿ84234&ÿ32ÿ%4ÿ84ÿ4ÿ"26628286362ÿ<274ÿ832ÿ4 8444664ÿÿ@4"98ÿ"2662828!24ÿ642ÿÿ746998022Aÿ

BCDEFGHIGJCJEKLMLFENM KGHHCJELM O"864!6 P4824ÿ01

72644726 6"9472ÿ239222ÿ28464ÿ2446ÿ26ÿ726 '4424*ÿ>0692 >262 Q172ÿ82ÿ9!

62?62 R82662436ÿ4ÿ390926"266282ÿ4ÿ2ÿÿ72 968468ÿ96ÿ!32862436 66246ÿ32ÿ724ÿ466 842ÿ8ÿ8344ÿ8 94692ÿ29 6983472

+903469 R42ÿÿ9ÿ4 934ÿ0074ÿ89 834ÿ848

)4ÿ62ÿ34ÿ%!326ÿ6%2 89ÿÿ!328624364

"266282ÿ>64ÿ38ÿ466 842ÿ8ÿ00832 390346924 S7036 >6486ÿÿ9ÿ4

7"98847ÿ89 4324ÿ466ÿ4 166ÿ2ÿ4

"2662828 70362

T269834ÿ86272ÿ84348

P42 >64ÿÿ9ÿ4 392642ÿ1 746986%74

344362ÿ22ÿ89

64ÿ46ÿ2392 62ÿ242

(13)

0123454678ÿ5ÿ8 7ÿ718ÿ1 ÿ 234546 2741ÿ7ÿ1

876 18787814114ÿ012ÿÿ347ÿ38181ÿ47

7 747 ÿ

!!"#

$18ÿ788221214ÿ8ÿ0181218ÿ%1ÿ1ÿ%ÿ5447ÿ4%6ÿ276ÿ&'()**+(' 1,8ÿ-774ÿ1478ÿ7ÿ0187814ÿ74ÿ787ÿ7ÿ%ÿ257ÿ276.ÿ/+((+*0(ÿ 23+(+2*'(ÿ4-774ÿ56678596:ÿ;187814ÿ8ÿ<7ÿ414ÿÿ1ÿ5818ÿ7ÿ5.ÿ 1ÿ1745ÿ0,ÿ=5ÿ1ÿ8,ÿ5ÿ814181<ÿ47785>?:.ÿ174ÿ787814ÿ8ÿ14 184ÿ5ÿ74254614ÿ8ÿ5214ÿ1815ÿ74254614ÿ8738

$4256ÿ781ÿ122ÿ722ÿ0187818151ÿ5ÿ788221214ÿ1ÿÿ184256 4@8ÿ74:.ÿÿ27814ÿ1278ÿ14ÿ822ÿA17ÿ74ÿ1ÿÿ14ÿ387184018781 423+(+2*'(:ÿÿ27814ÿ@2ÿ,8ÿ45ÿ778011ÿ1ÿ128141847:ÿ58%4 278787814ÿ11838ÿ2118ÿ27814ÿ0181214ÿ4@8ÿÿ0187814ÿ5 ,1887414ÿ+B*'(/00/Cÿ+ÿD*0(Eÿ5ÿF418ÿ56668G5ÿÿ8ÿ7ÿ254741ÿ78:.ÿ521ÿ038 01877ÿÿ1ÿDH//'DI'(DI'J*HKÿ58%4ÿL74ÿ1@172ÿ1854265ÿ427814 2118ÿ74254614ÿ614ÿ54ÿ7878ÿ54414.ÿ1ÿ1@172ÿ56GM8>>:

;185454614ÿ7ÿ788221214ÿ68445ÿ571ÿÿ7ÿ18151ÿ038ÿ787 <81@1184256<ÿNÿ788221214ÿ74ÿ74ÿ217ÿ1ÿÿÿ71874ÿ322ÿ7ÿ14 ,4256ÿ018781ÿÿ<5278<ÿ8ÿ27814ÿ,8ÿ54ÿ7878ÿA1447ÿ1842567ÿ018781 ,8ÿÿ7ÿ27814ÿOÿ1ÿ147ÿÿ<527<ÿ8ÿ1ÿÿ278787814ÿ18

P14ÿ1ÿ544ÿ75ÿ%ÿ14ÿ18ÿ61454ÿ7221741ÿ81@1184018781ÿ4/+((+*0(: ÿ78ÿ47ÿÿ72567ÿ787818ÿ5481ÿ4225ÿÿ1614718ÿA1447 018781ÿ8ÿ7425614ÿ,4256ÿ14ÿ578ÿ56ÿ5ÿ57ÿ11418ÿ7ÿ121ÿQ8 278787814ÿ1Rÿ7478ÿ5ÿ1ÿ07%22ÿ%ÿ8ÿ1ÿ1447ÿ018781ÿÿ618ÿ522ÿ27814 7ÿ74ÿ0255ÿ31872214ÿ%ÿ614ÿ462218ÿ5ÿ0%1ÿS?ÿÿ;F:ÿA14ÿ7221741ÿ0187814 461878ÿ%ÿÿ1221781.ÿÿ14ÿÿ2%8ÿ845467847.ÿ7278ÿ48ÿ4%64ÿ 278ÿ1ÿ741ÿÿ@18ÿ56ÿ@2ÿ5ÿ0141ÿ4S?:.ÿ7638ÿÿ7@47ÿ5278ÿ878 12218ÿ541ÿ4;F:.ÿÿ74ÿ54418ÿ474ÿ14ÿ765ÿ018@121ÿ12218ÿ1@ÿ4TU:ÿ1ÿV5781ÿ8 1ÿ0187814ÿÿ%1801878ÿ278787814ÿ8378ÿ4;F:.ÿ618ÿ1441ÿ74ÿ54414 522077ÿ4TU:.ÿ7ÿ747878ÿ38ÿ74254614ÿA1ÿ5111418ÿÿ27814ÿ541 74ÿ,87ÿ318ÿ%1ÿ%ÿ877ÿ8%4ÿ1447ÿ018781ÿ%247ÿ5441%2218 788221214ÿ14ÿ14ÿÿ'W*(+XH'Y'*HDJÿ018781.ÿÿ14ÿ018781ÿÿ8 818ÿ5ÿ870181218ÿÿ7485554ÿ4F418ÿ56668G9:?>

7121ÿ12274ÿ1ÿ257ÿ01878,1847ÿ8ÿ,256ÿ5ÿ78822Z1214ÿ572618ÿA14 7221741ÿ0187814ÿ618ÿ27814ÿ257ÿ57267218475ÿ14ÿ27814ÿ2@18ÿ%185614ÿ521 78ÿÿ7ÿ61ÿ;18141ÿ%ÿ27814ÿ72ÿ2@18ÿ0187814ÿ521ÿ78ÿÿ14 77,87ÿ772784184ÿ722ÿ61

278ÿ8ÿ7ÿ14ÿ7221741ÿ0187814ÿ8ÿ14ÿ14256ÿ78ÿ7ÿ847ÿ1ÿ5ÿ7882212 P14.ÿ522ÿ52247ÿ8%4ÿ5ÿ51Z5418757ÿ0181218.ÿ%ÿ2478ÿ0187814ÿ27814ÿ7ÿ5 51ÿ67ÿ7ÿ0187814ÿ541ÿ78ÿ72ÿ4822ÿ318ÿ74254614ÿ4@8ÿL2ÿ56668>G: L38ÿ1Rÿ8ÿ01812141414ÿ0(H'/*'(H/Yÿ521ÿ56ÿ%ÿ12274ÿ5418757ÿ 51Z5418757ÿ0181218ÿ[7ÿ18ÿ278787814ÿ522ÿ14ÿ27ÿÿ1441ÿ@2 %1ÿ87ÿ38ÿ7ÿ%ÿ548754ÿ\8ÿ78ÿ27814ÿ0787ÿ54ÿ7878ÿ7ÿ5226%.ÿ54614 018781

(14)

012314567ÿ911ÿ4ÿ3433ÿ1436ÿ76ÿÿ2ÿ633619679ÿ34ÿ2756ÿ4ÿ311961ÿ633 ÿ2ÿ493ÿ945ÿÿ633ÿ199493ÿ16ÿ3479376ÿ671453ÿ696ÿ221ÿ9ÿ4ÿ947ÿ719 235ÿ7ÿ36ÿ14ÿ36ÿÿ34ÿ ÿ"#$%%&ÿ%' (ÿ"#$%%&#%'ÿ)ÿ*$+ ' , +ÿ%'-ÿ.7 946ÿ1/

0ÿ%ÿ+1'*(ÿ234#ÿ"#5,# ÿ6+71*3'+ÿ+#ÿ3'46*'1ÿ4,ÿ ÿ,& , '7**7ÿ84#%&,#ÿ%ÿ3&*,(ÿ6& ÿÿ%#ÿ%'# &ÿ8*9%%ÿ+',ÿ8#& 2' & -ÿ: ÿ ;#ÿ"#5,# ÿ2&#ÿ' 8*9*+(ÿ7;ÿ <3 ',3'+ÿ8&*ÿ+&77 =ÿ:& ÿ6& ÿ'66ÿ1;3'#6ÿ 4,%(ÿ# &**#ÿ2&#ÿ85 %ÿ+%-ÿ>%ÿ"%9#(ÿ&%ÿ7ÿ46ÿ7ÿ6 4736344363ÿ5ÿ7344363ÿ934453-ÿ?,ÿ%ÿ78<##ÿ' 949ÿ&%ÿ+%4#%ÿ+%ÿ' , ÿ+1'*ÿ84#%&,#ÿÿ,#5 *@,,& &##&%'3ÿ41#&%'4 #ÿ8*&+2"&A6ÿ4,ÿ84#,#'"*+#-ÿB%4#9ÿ4, '+A45#+ÿ8<*,+ÿ'ÿ+%%ÿ&-ÿC221ÿDEEE/FGH

221ÿ556ÿ9433ÿ697675ÿ1ÿÿ96167ÿB1&Aÿ0 3&#+(ÿ>447ÿ00ÿ)ÿ:9+%ÿIÿ>447 00ÿÿ63ÿ36Jÿ93ÿ33ÿK6223563ÿ96ÿ757ÿ361ÿ94117ÿ6117ÿ2219ÿ36ÿ14 34936ÿ67ÿ63376ÿ3467ÿK65ÿ4ÿ633ÿ 5ÿ01669ÿ7ÿ7ÿ4736ÿÿ7344363ÿ) 4736344363ÿ934453ÿ671453ÿ221

L)9ÿ3456367ÿ14ÿ14)6ÿ4ÿ6ÿ3961ÿ9ÿ221ÿ2769K6ÿ7ÿ67ÿ33ÿ4 699ÿ9ÿ$#ÿ47563ÿ113ÿ+6#ÿ221ÿ235ÿÿ7ÿM6763369ÿÿ14ÿ633367ÿC221 DEEE/FGÿ636ÿM676336ÿDENO/EPH/ÿ+6#'1%'3ÿ1&5+ÿC7ÿ7147567ÿ93ÿ93411Hÿ+A ÿC7 63361967ÿ3ÿ14ÿ175ÿ34ÿ9ÿ7147567Hÿ+577#' ,ÿC7ÿ7147567ÿ96ÿ36ÿ7 63361967Hÿ)ÿ**'1+ÿC7ÿ63361967ÿÿK6ÿ753ÿ4ÿ7147567HÿQ71453ÿ221 K1K6ÿ633ÿ)347963ÿ3961ÿ1134ÿ4ÿ93456367ÿ+A ÿ.93456367ÿÿ79373ÿ) 475ÿ6496ÿ9ÿK6ÿC4736ÿ679ÿ6ÿ3441Hÿ633ÿÿ67ÿ93ÿ94117ÿ7 34347611ÿ6336196RPÿQ67326113ÿ7ÿ63ÿK9ÿ6ÿ499ÿ7937145 6J64673ÿ9ÿ36Jÿ4ÿ69ÿ)69ÿS*9+++ÿ)ÿ4ÿT7ÿU19ÿ41ÿB*1ÿCÿ221 DEEE/FPHRVÿ221ÿ67ÿ)ÿ33ÿ396167ÿÿ476ÿ9493466ÿ7ÿ793367ÿW 9363ÿ6ÿ699ÿ6ÿÿ77127

31196167ÿÿ)ÿ67ÿ777ÿ3ÿÿ3961ÿ7ÿ6ÿ9ÿ221ÿ2769K6ÿWÿ6ÿÿ36J 4736ÿ)347966ÿÿ9ÿ933ÿ9ÿ>447ÿ00ÿ)ÿB1&Aÿ0 3&#+ÿXÿ)ÿ6K6 91669ÿ4736ÿK11ÿ945ÿÿ9ÿ933ÿ3411ÿ65663ÿ%'ÿ9ÿ6ÿ961ÿ9ÿ221ÿ2769K3 Y67ÿ)9ÿ4ÿ31196167ÿ5ÿ7147567ÿ61ÿ3467ÿ63ÿ4779ÿ67ÿ9ÿ6134ÿ33ÿ3 797ÿ3411RZÿ63ÿ14ÿ4ÿ93145ÿÿ2769K3ÿ961ÿ36Jÿ733ÿ)ÿ5ÿ39336ÿ7 9433ÿ9K76ÿ113Kÿ1756ÿ15ÿ6ÿ19367ÿ)ÿ[\]/6ÿK6ÿ33ÿ6ÿÿ3K33 )ÿ6K6ÿ41ÿ.714757ÿÿ91669ÿ349693ÿ^6K6ÿ7ÿ36Jÿ3ÿ67 3ÿ633ÿ67ÿ499ÿ34ÿ)ÿ56ÿ39376ÿ67ÿ499ÿK61ÿ911ÿ19367ÿ9175ÿ45 67ÿ7)6ÿ31161ÿ3ÿ63ÿ34ÿ33ÿ19ÿ2ÿ6ÿ549ÿ67ÿ63)ÿ^63361967ÿÿ 75ÿ933ÿ497ÿ9ÿ67ÿ499ÿ34964ÿ4ÿ493467ÿ399ÿÿ633ÿ4993 36J375ÿIÿ72167ÿ3411ÿ^Mÿ93ÿ36J/

_ÿ,&7ÿ`abÿc#1#+ %' ,ÿdeÿ245#+ÿ' ÿ%2ÿ,&7(ÿ&f ÿ%4ÿ5+6 %4ÿ&f ÿ&,&' gÿ'+ÿh5+%ÿ43#ÿdÿ245#+ÿ*4 ,ÿ' ÿ#&*ÿ%'7(ÿ&,&' &"45%ÿ&ÿ% i84*ÿ#5A%'4 ÿ' ÿ%'7ÿ' ÿ%2ÿ,&7-ÿj&A2ÿ%'7ÿ%2 1&#%9ÿklmnmÿ',2%ÿ245#+ÿ1&+++ÿc%2ÿo5'3&* %ÿ48ÿ&"45%ÿep 7' 5%+ÿ48ÿ#5 ' ,ÿ,&7ÿ%'7g

-q4776ÿ5116ÿ)9ÿKÿrRÿ)ÿ\sÿY7ÿK16ÿ7147567ÿ4ÿ6134ÿ)ÿ633ÿ9 546349ÿ175K6ÿ9ÿ7ÿ9146ÿ4ÿ4)6t473634ÿ1433632ÿÿ499ÿ5ÿ6116ÿ61 6)ÿ63)ÿ4736ÿ119ÿ6719

(15)

012302456372581679ÿÿ18002ÿ244ÿ3ÿÿ8246372ÿ645ÿ80372ÿ65ÿ4463ÿ8ÿ6ÿ244ÿ6 3083ÿ0ÿ48463ÿ3663ÿ8ÿÿÿ9ÿ 6002ÿ27ÿ402367ÿ0ÿ!232ÿ4"0072 5844ÿ67ÿ7ÿ0627ÿ3ÿ6ÿ#200$9%&

'02367ÿ27ÿ0ÿ616565ÿ!3"52ÿ5ÿ!6355640670ÿ58ÿ67ÿ255ÿ#202ÿ0#6465ÿ91909 052772ÿ58679ÿ 6552ÿ4463ÿÿ8756ÿ(%ÿ3ÿ0527723ÿ5867ÿ2525805ÿ73ÿ65ÿ!483ÿ0538 ÿ!63676ÿ#ÿ3ÿ#200ÿ072!!ÿ670ÿ23253ÿ3ÿ0ÿ27ÿ27ÿ32ÿ482ÿ02639ÿ)3ÿ65ÿ!483 670ÿ*53*ÿ27ÿ27ÿ596+9ÿ8772ÿ422ÿÿ12#765ÿÿ!22ÿ51ÿ056ÿ64463ÿ"4859 (3442765ÿ3ÿ8753600275,ÿ8ÿ6ÿ605ÿ2587!206326ÿ0616706372ÿ3ÿ5867ÿ04660ÿ24432 4702205

-.6245867ÿ23ÿ72ÿ36423ÿ3ÿ402367ÿ67ÿ02#23ÿ596+9ÿ362480ÿ5ÿ!635564067ÿ67 365ÿ4"063ÿ596+9ÿ56#1+48723ÿ6ÿ087ÿ37123ÿ0ÿ0ÿ!60381276ÿ#2063 022725578723ÿ659ÿ 6552ÿ3ÿ0ÿ75ÿ0ÿ655ÿ2533440#6467ÿ3858ÿ37ÿ600 512369ÿ)3ÿ27ÿ!6163ÿ3602ÿ5844!22ÿ7705270ÿ056ÿ27ÿ452ÿ0855ÿ04402#ÿ12732 67ÿ655ÿ3627ÿ53025ÿ36ÿ18465ÿ523ÿ58ÿÿ0#642367ÿ27ÿ455ÿ3432ÿ8753600659 8165180ÿ053ÿ6552ÿ2533440#6467ÿ0ÿ485563253ÿ67ÿ72##205ÿ0ÿ885242ÿ!6355640639 )367ÿ3ÿ645ÿ67645ÿ27734729

/5ÿ040ÿ7630787ÿ21ÿ58ÿ8ÿ8756325812ÿ!635564063ÿ27ÿ27ÿ05442ÿ1772ÿ7630 7630787ÿ21ÿ56#32466563ÿ8ÿ67ÿ45806167586442ÿ"#6332767ÿ2345678879ÿ2 ;486<9ÿ=0ÿ763ÿ53ÿ37ÿ676556ÿ>??@9ÿA7ÿÿ676556ÿ063ÿ51ÿ5"#63ÿ21ÿ!355 5ÿ67ÿ374802ÿ#3878#67ÿ1842ÿ24420ÿB68C5B;56ÿ764063ÿ!635520ÿ8ÿ31ÿ 272C5B;56ÿ764063ÿ!635520ÿ8ÿ6563279ÿ346#063ÿ02720ÿ8ÿ2533440#6467ÿ67 365ÿ3663ÿ27246#0639ÿÿ025482ÿ3ÿ763052ÿ2533440#64ÿ3ÿ27ÿ04660 8732587ÿÿ12ÿ0ÿ0655ÿ*33ÿ8ÿ5867*9ÿ 6772ÿ8732587ÿ60ÿ21ÿ)DE63ÿÿ436 038563ÿ0ÿ27ÿ855239ÿF#686445ÿ127482ÿ3ÿ27246#063ÿ8ÿÿ18465ÿ2706ÿ8756ÿ3ÿ0 763485ÿ65630ÿ27ÿ3ÿ053123ÿ6563ÿÿ702#ÿÿ12ÿ0ÿ75ÿ6 40232325367ÿ8ÿ588236ÿ4819ÿG16315265ÿ3ÿ65ÿ5844!22!482372ÿ0ÿ63 !63556406372ÿ#ÿHÿ27ÿ!483ÿ0ÿ6452236ÿ64ÿ21ÿ67ÿ805382ÿ0ÿ#3ÿ8ÿ655ÿ7Iÿ67ÿ65 0ÿ063ÿ7ÿ3ÿ7ÿ05"35ÿ21ÿ655ÿJK9ÿ 365ÿ645263ÿ402367ÿ2438ÿ8ÿ58679ÿ767587 063ÿ0ÿ255ÿ02ÿ8ÿ#3656385ÿ527ÿ2445ÿ063ÿ8ÿ#3606709ÿ(3442765ÿ##18023ÿ1800ÿ4865 6ÿ"#6356+532767ÿ2345678879ÿ2ÿ;486<ÿ3ÿ763ÿ>???E@@ÿ025885ÿ0ÿ65 08463ÿ6ÿ8756325812ÿ!63556406372ÿ37ÿ5328587644ÿ485563253ÿÿ099ÿ723325812ÿ025063ÿ3ÿ8 #3656385ÿÿ482ÿ764063ÿ30840ÿ6ÿ56#3242ÿ7758763ÿ3ÿ(468027 >??LE>MN9ÿFO2776ÿ(468027ÿ038163E

P4ÿQRCCÿS5ÿ8S;56T5Jÿ4U24ÿ4U5ÿ5T574;ÿ65B8645JÿR7ÿ4U5ÿC544565J 726624RT5ÿVC2I;5;ÿ265ÿ2CCÿBI7V4I2Cÿ27JÿV8WBC545JXÿ4U5R6ÿ4RW5 6535657V5ÿR;ÿV87T574R872CC<ÿ2;;IW5Jÿ48ÿS5ÿ4U24ÿ83ÿ4U5ÿYVI66574 726624RT5ÿBC275Yÿ83ÿ4U5ÿ;486<ÿZR[5[9ÿB2;4\[ÿ]U5ÿ5^B5V45Jÿ457;5_ 2;B5V4ÿV245`86<ÿR;ÿ4U5653865ÿ4U5ÿabc]d6385e9ÿR7ÿQU245T56 386Wÿ4UR;ÿV245`86<ÿ42f5;ÿR7ÿR7JRTRJI2CÿC27`I2`5[ÿ2929E>MN

155ÿ27172ÿ08ÿ21ÿ655ÿ!6355276ÿ7Iÿ3ÿÿ8765ÿ0ÿ3ÿ785ÿ3ÿ885242ÿ!6355640639 (468027ÿ18023ÿ167ÿ255ÿ65ÿ3663ÿ8ÿ664582ÿ!244263ÿ659ÿ0ÿ0277485ÿ123 6726ÿ255ÿ320ÿ32ÿ75485ÿ>??LE%N?99ÿg167ÿ8ÿ5240#3482ÿ!635564063ÿ27170 B65;57;ÿ3ÿ255ÿ23632ÿ764063ÿ0ÿ23ÿ67ÿ63ÿ3253276ÿ#4250ÿ8ÿ!635564067 h38007ÿ>??NE>>&9

(16)

012034ÿ6140ÿ72898ÿ044ÿ6408464ÿ044810ÿ6408464ÿ044810ÿÿ27ÿ81364ÿ6ÿ81181 61408246ÿ3644084ÿÿ10ÿÿ !ÿ0"0 9304ÿ ÿ400781ÿ81

#44ÿ930 ÿ7 ÿ!30ÿ8ÿ844ÿ048248ÿ8433790301ÿ7 ÿ3644084ÿ330ÿ81ÿ$%10 &ÿ31ÿ46ÿ479038ÿ76ÿ04403701'$ÿ(30 04ÿ360ÿ6ÿ844ÿ81ÿ6140ÿ&8ÿ14ÿ78 )01ÿ46ÿ&813617!39904ÿ48ÿ72630ÿ76ÿ 03381ÿ3628ÿ371618ÿ3628ÿ3780ÿ30ÿ3628 8ÿ7 ÿ48ÿ3628ÿ31ÿ46ÿ78 4664ÿ7 ÿ04403701ÿ873487ÿ 00384ÿ ÿ 81 6773*287ÿ+044037017ÿ467 1ÿ8608ÿ7318ÿ744ÿ 03381ÿ3628ÿ371618 ,621810ÿ930 ÿ330ÿ4633ÿ677ÿ03ÿ01ÿ!ÿ&*90 810ÿÿ10ÿ- )04ÿ467074 8ÿ&813617!39904ÿ88ÿ08367 01ÿ108464ÿ.!748ÿ101ÿ8 790380ÿ 6ÿ601 ÿ/0123456ÿ809:ÿ2 ÿ8ÿ4633ÿ01ÿ701ÿ6ÿ04403701ÿÿ04ÿ4*364 8 ÿ0 ÿ 61ÿ28824ÿ00143601ÿÿ040ÿ;ÿ$8 0ÿ8*7$ÿ8ÿ<<ÿ23246 8 818ÿ101ÿ040ÿ;=ÿ8ÿ;ÿ23246 8ÿ>1ÿ479038ÿ76ÿ0118ÿ701ÿ6ÿ01ÿ2!161 7 ÿ2 0ÿ4633ÿ741ÿ87044ÿ 61ÿ288247ÿ!0&88101ÿ?601ÿ6117ÿ7318ÿ 01 01ÿÿ6101ÿ044886803ÿ7 ÿ 81ÿ0&!0ÿ48ÿ&17*1ÿ4633

@8174010ÿ&8ÿ6784ÿ844ÿ!&338104ÿ 03381ÿ188461ÿ&ÿ46ÿ6ÿ8433790301ÿ72630 76ÿ1ÿ78 8ÿ!&33810ÿ6ÿ84 ÿ3644084ÿ)0 4ÿ9 6110ÿ84337903017 0&81361ÿ8ÿ044846ÿ ÿ!&338104ÿ6ÿ818ÿ*040"40ÿA40601ÿÿ04ÿ 0604 &ÿ620B36108640401ÿ7 ÿ74*ÿ0448742401ÿ0330ÿ 0ÿ&81ÿC00837 3061ÿ$64ÿ09017ÿ1ÿ&Dÿ4&0ÿ&*90D2ÿ67ÿ7440$ÿ=<<<EF

A40ÿ4633ÿ!81ÿ8ÿ8462031

GH

ÿ

JKL

MNNMO

O

PQRO

ÿ

PMSÿ

T

UL

RNKVL

T

WKÿ

XRNYL

L

RO

PRNÿ

Zÿ

RU

PKSSKU[

KL

L

UT

U\

%107!216101ÿ&8ÿ6784ÿÿ01ÿ 1ÿ8790240ÿ844ÿ#7901ÿ]8704&7ÿ7*1ÿ9ÿ0118ÿ010 4633ÿ74ÿ03ÿ74 0ÿ<Fÿ^ÿÿ486461033ÿ7*161203ÿ281ÿ21899874 8433790301ÿ072687ÿ7 ÿÿ3644084ÿ0 4ÿÿ0ÿ3ÿ10810ÿ0440370 01ÿ ÿ !0370ÿ 0ÿ8ÿ0 010ÿ 81ÿ28338ÿ!ÿ01ÿ0440370ÿ21899874ÿ340ÿ76ÿ^ &ÿ6140ÿ&0330ÿ72833ÿ^ÿ!87ÿ)0ÿÿ01ÿ001ÿ010ÿ&ÿ!ÿ107!287ÿ7 ÿ781ÿ.!ÿ844 38ÿ77ÿ844ÿ4328ÿ1*8ÿ0440370ÿ7 ÿ40"ÿ84337903ÿ 740ÿ6ÿ&6448ÿ044ÿ1*44ÿ744ÿ844 8183*708ÿ40"40

.8 !ÿ8334ÿ70ÿ8ÿ78 790304ÿ 03381ÿ40"49014018ÿ&ÿ790398 0818ÿ& 37818ÿ7ÿ7903818ÿ7 ÿ *204ÿ614077814ÿ)04ÿÿ6ÿ04ÿ614082468ÿ^ÿ6ÿ03488104ÿ^ 7 ÿ8433790301ÿ&8ÿ761ÿ74*28ÿC ÿ790380ÿ^ÿ04ÿ8ÿ81ÿ3640ÿ90810ÿ283384 1_604:ÿ^ÿ07ÿ 81ÿ044ÿ744ÿ8178ÿ`81ÿ72833ÿ6140ÿ88ÿ79038ÿ761ÿ33ÿ481ÿ27ÿ72898ÿ761 28824ÿ)04ÿÿ99ÿ4633ÿ7903801ÿ844ÿ!8ÿ0ÿ7014368ÿ8301ÿ7ÿ844ÿ&8136101ÿ36 7911810ÿ&ÿ37ÿ.!ÿ844ÿ0448ÿ72833ÿ36ÿ4633077433810ÿ27ÿ844ÿ8148304 83 !36&040ÿÿ46332364ÿ 18ÿ&ÿ7ÿ9877ÿ860810ÿ844ÿ&8136101ÿ6140ÿ36ÿ8334! 9909810ÿ)04ÿÿ27ÿ62464ÿ844ÿ72898ÿ08367 ÿ^ÿ044ÿ930 ÿ7 ÿ 18ÿ7903 48810ÿ4487ÿ 0ÿ8ÿ&8ÿ81ÿ!7!24ÿ678ÿ844ÿ74ÿ(?ÿ3*2847ÿ81364ÿ8ÿ 0 0448ÿ01 ÿ844ÿ6ÿ&8136101ÿ618048ÿ044ÿ8ÿ8487903017ÿ748ÿ80ÿ1 3601 &9071017ÿ 61107!374ÿ)04ÿ36ÿ73007ÿ34480ÿ844ÿ60146608ÿ76ÿ 0 3782882401

(17)

01234ÿ6789887ÿ98ÿ8ÿÿ1ÿ7ÿÿ7ÿ98ÿ27ÿÿ7ÿ7 6789737ÿ4783ÿ7ÿ837833678987ÿ3ÿÿ38ÿ7ÿ383ÿÿ9387 3ÿ3ÿ88ÿ73ÿÿ7ÿ77ÿ787732ÿ678987ÿ783727ÿ68 12ÿ383ÿ373ÿ3ÿ7ÿ37378372ÿÿ27ÿ9387ÿ778ÿ7ÿ7 3ÿ282983ÿ37

ÿÿ7ÿ37ÿ3278ÿ7ÿ8837ÿ1ÿ7ÿ98ÿ788ÿ98 7877ÿ 7ÿ8348ÿ98ÿ7ÿ7ÿÿ7ÿ!"ÿ97ÿÿ33 626128ÿ73ÿ#7ÿ48ÿÿ38ÿ37ÿÿ7ÿ23ÿ8ÿ3ÿ3ÿ7 777ÿ98ÿ682ÿ84ÿ7ÿÿ3ÿ7ÿ47828ÿ7ÿ7ÿ78ÿ9 ÿ7ÿ87ÿ$7ÿ8ÿÿ88377ÿ888ÿÿ873ÿ7ÿ78ÿÿ7827 #83ÿ8677ÿÿ378ÿ3787ÿ837ÿ3ÿ67897378ÿÿ%ÿ7ÿÿ7 98ÿÿ383ÿ2ÿÿÿ328ÿ33ÿ782ÿ8ÿÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ68ÿ7898ÿ 7332ÿ3332ÿ1ÿ32ÿ1234ÿ3732ÿ&787ÿ68ÿÿ3887ÿ1ÿ48 ÿ78ÿ9328ÿÿ2ÿ488ÿ1ÿ2ÿ878ÿ'8ÿ328ÿ3ÿ1234ÿ7 1ÿ7297ÿ3ÿ32ÿ278ÿÿ39ÿ348ÿ1234ÿÿÿÿ 6789737ÿ(%97ÿ437ÿÿ98ÿ33ÿ2ÿ7ÿ8ÿ7ÿ782ÿ8873ÿ77 32ÿ$7ÿ98ÿ3ÿÿ4ÿ7ÿ782ÿ8878ÿ34ÿ4ÿ7ÿ67)ÿ*8ÿ97ÿ 8837ÿ7ÿ98ÿ++ÿ788ÿ,ÿÿ7ÿ98ÿ8ÿ4-ÿ34ÿ8ÿ7ÿ397ÿ1 67877827ÿ67897378ÿ3ÿ7ÿ7ÿ128ÿ78ÿ9387ÿÿ81733ÿ3ÿ% 7ÿ88ÿ278ÿÿ3

,.78ÿÿ68%ÿÿ827

-/0ÿ

2

342

56

6

5478

93ÿ:8;3ÿ98ÿ728ÿÿ<37ÿ8ÿ=832ÿ3842ÿ(123ÿ7837 78ÿÿ87ÿ893ÿÿ832ÿ28ÿ832ÿ773ÿ98ÿ3 832387337ÿ8ÿ9887ÿ7ÿÿ773ÿ3842ÿ1ÿ778ÿ*8ÿ9887 8678ÿ:8;3ÿ7ÿ8%72ÿ3ÿ88ÿ2732ÿ3287ÿÿ772832 33378ÿ,378ÿÿ&863847-ÿ1ÿ328682ÿÿ86737 ÿ98ÿ1234ÿ38ÿ8ÿ2837ÿ><787ÿ3ÿ7>ÿ27ÿ73ÿÿ37 8ÿ=832ÿ3842ÿ('

'?@AÿABBCCC832337B783B18;3D%

,.78ÿÿ68%ÿÿ827

-EF6

74

GHÿ(2ÿ98ÿÿ7ÿ2ÿ38ÿÿ8873ÿ678938ÿÿ737ÿ98ÿ7ÿ2ÿ78 2ÿÿ7ÿ88ÿ0637878ÿ327ÿ7ÿÿ8ÿ7ÿ8ÿ932ÿ9387ÿ1ÿÿ8ÿ7 8ÿÿ,.78ÿÿ77

-GIÿ0ÿÿ7ÿÿÿ34ÿ%7ÿ7ÿ987ÿJÿÿK&ÿ2ÿÿ4ÿ867ÿJÿ98ÿÿÿ37 1ÿ8ÿ34773ÿÿ988ÿK8ÿ7ÿ8ÿ127ÿÿ7ÿ8ÿ978ÿ3ÿJÿÿ33ÿ7 938282987ÿÿ,.78ÿÿ77

-GLÿ9ÿ48ÿ98ÿ84ÿMÿ&783ÿ8737ÿÿN173ÿ9173ÿOPQRS!TT!UÿOÿWQTSXÿ,GYYY-ÿÿ,.78ÿ 77

-GYÿJ77ÿZRO[ÿ,ÿ+%2+-ÿ98ÿ7ÿ838ÿÿ77ÿÿ8ÿ3ÿÿÿ(\7 *731ÿ,GYY]AG^_-ÿÿ,.78ÿÿ77

(18)

-012ÿ4567889ÿ978ÿ9ÿÿ999ÿÿ98ÿÿ9898ÿ789ÿ978ÿ !9ÿ"ÿ#7ÿ8 $7987ÿ78ÿ#ÿ7ÿÿÿ77%ÿ#ÿÿ7ÿÿ#ÿ8&8&7#%ÿ9ÿ8789ÿÿ"7'82ÿ(9ÿ#7 8ÿ8ÿ7ÿ)98%ÿ9ÿ"ÿ#7ÿ7992 ÿ+1,,-1./0ÿÿ+19ÿÿ9980

002ÿ4567889ÿ978ÿ9ÿÿ999ÿÿ98ÿÿ898ÿ97598ÿ789ÿ978ÿ 29ÿ7ÿ$8 )97ÿ7ÿ5897ÿ9852 ÿ+1,,-1./0ÿÿ+19ÿÿ9980

0.2ÿ4567889ÿ978ÿ9ÿÿ999ÿÿ98ÿÿ7ÿ789ÿ988ÿ 378%ÿ5ÿ8#%ÿ459ÿ)998 8ÿÿ89ÿ9ÿÿ99ÿ892 ÿ+1,,-1.60ÿÿ+19ÿÿ9980

072ÿ899ÿ855ÿ9ÿ)99798ÿÿ779ÿÿ98ÿ:;<=>;<ÿÿÿ9ÿ57ÿ7ÿ7ÿÿ7ÿ)9972 ?99798ÿ)987ÿ7ÿ79ÿ7ÿ787ÿÿ78898ÿ+1,,,7/02ÿÿÿ+19ÿÿ9980

0@2ÿAÿÿ999ÿÿ979ÿÿ797ÿ99ÿ9ÿ878ÿ4997ÿ787ÿ7ÿ4ÿB5ÿ"878ÿC9 DEFÿGHFIJKFLÿM>;Lÿ+4997ÿ0---/6202ÿ4997ÿ77877ÿ9ÿ !ÿ#ÿ9ÿ59 89N5987ÿÿ9ÿ78ÿ8ÿÿ978ÿ7ÿ59ÿ9 ÿ+72726.02ÿÿ+19ÿÿ9980

0O2ÿ98ÿGKFFHÿ9ÿ98ÿ9ÿ7ÿ8ÿ98ÿ7ÿ98ÿ789ÿ782ÿÿ+19ÿÿ9980

0/2ÿPÿÿ292ÿ9ÿÿ8ÿ9ÿ779ÿÿQR<=ÿ9ÿ98ÿÿ7ÿÿ989ÿÿ7898798ÿ89 787ÿ+ÿ855ÿ1,,,O602ÿÿ+19ÿÿ9980

062ÿB89888ÿ7ÿ59ÿÿ779ÿÿ9ÿ)99798ÿ7ÿ)9787ÿ)272ÿ7ÿS75 A9898ÿ+1,,602ÿ(78ÿ987ÿ7ÿ ÿÿ9ÿ59ÿ#7ÿÿ8979ÿ9ÿ97ÿ758ÿÿ9ÿ98 7ÿÿ9ÿ9 2ÿÿ+19ÿÿ9980

+19ÿÿ)78ÿ7ÿ7980

TUV

UWUXYUW

Z[WYU\]%ÿA98ÿ82ÿ+1,,/0ÿ^R_F`=Fa=bÿcF`<HFI=:dF<ÿe;ÿf`geL:Iÿh:=F`>=i`Fjÿ?79ÿk l88ÿS4!ÿ292

ÿ

Zm[nY%ÿA89ÿ+1,,,0ÿ !99ÿ2)9ÿÿ48979ÿ4&99 jo>p><i=`>2ÿqrl

ss###277572s9759s989t89)s1,,,100,2%ÿu92ÿ597 0---&-@&00v

ÿ

Zm[nY%ÿA89ÿ+0---0ÿC97ÿ+78ÿ278979ÿ!9802ÿo>p><i=`>2ÿqrl

ss###277572s9759s989t89)s0----@1,s%ÿu92597 0---&-@&00v

ÿ

w[Wxyz{Y\%ÿ887ÿ+1,,O0ÿ|Fÿ}e`;<dF;<J>ÿEFKge;KFgF;LF`;>jÿ~KKe`€ÿ<=:KÿeIEÿ<J`:}=p:K‚j 444ÿ612ÿ42

ÿ

w[Wxyz{Y\%ÿ887ÿ+1,,,0ÿ ?99998ÿ7ÿ99ÿ98ÿ77ÿ)999982ÿA8

58ÿ8ÿ8789ÿS57ÿ)ÿƒ>pKF=ÿe;ÿ=EFÿƒeKeLFIJjÿDEFÿ„i=i`Fÿe}ÿ…>``>=:dFÿ:; ^R_F`<H>IF jÿ4ÿƒip>;ÿ†Dÿ1s1,,,2

ÿ

qrlÿs9782)29s)ss1&,,s2

ÿ

w][\n[X%ÿ495ÿ?9878ÿ+1,,-0ÿ^ep:;gÿ=eÿDF`p<jÿDEFÿ`EF=e`:Iÿe}ÿ;>``>=:dFÿ:; }:I=:e;ÿ>;Lÿ}:Kpjÿ477%ÿP‡2

ÿ

ˆX‰UŠWU\YUX%ÿS78ÿ+0---0ÿ (992ÿA8ÿÿ858 2ÿ4ÿ…e`<Jÿh:;gd:<=:<J D:L<<J`:}=ÿ1612ÿ‹2

ÿ

ˆW{ŒYYX%ÿS7ÿ+1,,/0ÿŽ;gLep>`<ÿ_F`==>;LFjÿf;ÿ<=iL:Fÿ:ÿ<=`iJ=i`ÿeIEÿ:;=F`>J=:e;j 49ÿ587ÿ7ÿ485898ÿÿP7ÿÿÿq77ÿ5899ÿ7.2ÿq772

ÿ ˆYŒUx{XUX%ÿS75ÿ+1,,60ÿp:<<:e;ÿ†pHe<<:_KFbÿ=EFÿF`geL:I<ÿe}ÿ=:pFjÿCB"ÿ,62ÿqrl

ss25)28s7,6s79s998982%ÿu92ÿ597ÿ0---&-O&-6v2 ÿ

xU{Y‘]n[X%ÿ4567889ÿ+1,,-0ÿDF;<Fÿ>;Lÿ…>``>=:d:=Rjÿ„`epÿQFL:Fd>KÿcF`}e`p>;IFÿ=e QeLF`;ÿ„:I=:e;jÿl88ÿr5992

ÿ

’UXU\\U%ÿ“”7ÿ+1,6-0ÿ…>``>=:dFÿ|:<Iei`<Fjÿ477ÿ"89ÿq89ÿ292 ÿ ’UXU\\U%ÿ“”7ÿ+1,,O0ÿ C5ÿ5ÿ”2ÿA7ÿ9ÿ”9 2ÿ4ÿ„:gi`F<ÿ†††jÿ27%ÿ2 O@&0602

ÿ

’zXmUW%ÿB887ÿ+1,,,0ÿ ?99998ÿ92ÿ?99798ÿÿ99ÿÿS79 89ÿ>}=F`;ee;€ÿ>ÿ<=e`R jÿ4ÿƒip>;ÿ†Dÿ.s1,,,2ÿqrlÿss9782)29s)ss.& ,,s72

(19)

0122345678ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!"ÿ$%&&'()&"*+ ,-.ÿ!//0001 12/3/41!58ÿ671ÿ2 8ÿ9:9ÿ;

ÿ

<==28ÿ> ÿ?44@ÿAÿ35 ÿ55ÿ ÿBÿ7CB1ÿD5ÿ3Eÿ731ÿF GHIJIKÿ?LM1ÿN !51

ÿ

<==28ÿ> ÿ?444ÿO*ÿGPQ(ÿQ)&&)QÿR(I&ÿ%SÿT%HJU&&I*S"ÿOJÿ'()VIP&)ÿ%QÿV%Q(+J)H'(I& %SÿI*J)HPKJIWÿXIKJI%*"ÿF2ÿ7ÿY3ÿZB8ÿN[\!Eÿ,E1ÿ,-. !//00012 13//8ÿ671ÿ2 8ÿ9:9];

ÿ

^5_`6a7b1_8ÿ>[Bÿ?44@ÿcd)ÿRJH+VJ+H)ÿ%XÿeIf)%ÿgPQ)ÿhPHHPJI%*"ÿijkÿ4@"ÿ,-.

!//l5l12\1/l4@/ /33C!1!58ÿ671ÿ2 8ÿ9:9?; ÿ

^m6`5noo8ÿ-ÿÿpISIJP&ÿqIJ)HPJ+H)"ÿTH%Qÿc)rJÿJ%ÿst()HJ)rJÿP*fÿu)t%*f"ÿi1 ,-.ÿ!//0001v217/w335/!/8ÿ671ÿ2 8ÿ9]9x;

ÿ

yozm48ÿ{5ÿ?4xÿ!ÿ75ÿ7ÿA| lÿÿYEÿ}v|1ÿF qP*S+PS)ÿI*ÿJd)ÿ~**)HÿIJt"ÿ€! !ÿ,Evÿ7ÿ€vEÿ€8ÿ1ÿLM:9L4]1

ÿ yozm48ÿ{5ÿÿ{3v8ÿ>!2ÿ?4]xÿYEÿjvÿDÿ‚ÿ7 €ÿA| l1ÿFÿO''Pt'ÿ%*ÿJd)ÿe)HƒP&ÿP*fÿeI'+P&ÿ„HJ'"ÿ€lBÿ7ÿ!ÿ?4]] j2ÿ} Bÿ…Bÿ7ÿ!ÿj5lÿA!Blÿ}lv8ÿ1ÿ>2ÿ†51ÿ} ,Evÿ7ÿ{!Bÿ€8ÿ1ÿ?9::1

ÿ

yo‡ˆm‰8ÿŠ1€1ÿ?44:ÿ{!‹ÿÿklÿÿiDŒÿklÿ!vÿÿ!ÿjBÿ7 †v |"ÿFÿst()Hc)rJcd)%Ht8ÿ1ÿŠ1€1ÿ.01ÿ5ÿÿ.ÿ>! † 3ÿ,Evÿ€8ÿ1ÿ?9M1

ÿ

Ž=__o8ÿ>ÿ?44xÿsPQ&)Jÿ%*ÿJd)ÿs%&%f)VK"ÿcd)ÿT+J+H)ÿ%XÿhPHHPJIW)ÿI* tƒ)H'(PV)"ÿ5ÿÿ.ÿ…Fÿ€1

ÿ

1‘_m’m‡718ÿYl!ÿ?44Mÿu)I*SÿpISIJP&"ÿY0ÿ“3ÿj7ÿA1ÿN 71 ÿ

”41ˆ•1ˆo28ÿ>!ÿ?4@xÿ„&Q–WI'Jÿ—ÿƒ)H˜JJPH)*ÿ(™ÿƒ%KQPHK*Pf)*"ÿu)H˜JJPHJ)K*I'KPÿ%Vd &IJJ)HPJ+H'%VI%&%SI'KPÿ'J+fI)HÿIÿ"š"q"ÿ„&Q–WI'J'ÿ(H%'PXIKPJI%*ÿKHI*Sÿ›œž"ÿ}37 2BEÿEÿjEBÿ7ÿ2lBÿEÿ2E3 Bÿ2ÿ , ÿYÿ?1ÿ, 1

ÿ

”41ˆ•1ˆo28ÿ>!ÿ?444ÿjÿYÿÿ!ÿkl ÿ7ÿ‹†v |‹1ÿFÿs+QP*ÿ~cÿL/?4441 ,-.ÿ!//1!\1/\!/!/L944/1!5

ÿ

”41ˆ•1ˆo28ÿ>!ÿÿcd)ÿqIJ)HPHtÿŸ)ƒ"ÿqIJ)HPJ+H)ÿP*fÿ +ƒ&I'dI*SÿI*ÿJd)ÿ„S)ÿ%X pISIJP&ÿ H%f+VJI%*"ÿ„ÿRJ+ftÿI*ÿJd)ÿR%VI%&%Stÿ%XÿqIJ)HPJ+H)"ÿ}l3!5ÿN2BB \\31

R Oq

¡o2ˆ=_¢6ÿ¤o71ÿ?44@8ÿuI%ŸPH)ÿ%H(" ÿ

¥o22m=7ÿ¦ÿjÿ€9Y2lÿ-ÿ€vBÿŠ5ÿ?44@8ÿ~*J)H(&Ptÿ H%f+VJI%*'" ÿ §2o‡16¨o’1ÿ©m_n1‡7ÿ?4448ÿ~*J)H(&Ptÿ H%f+VJI%*'"

ªÿÿ\ÿEÿ3

«7

1_ÿ

7

5

2

2

ÿ

ˆ12

ÿ

¬

­ÿ>ÿk®2ÿ

«7

1_ÿ

7

5

2

2

ÿ

0=no‡ÿ

¯©ÿ

¦°

±²

¦³³³

Figure

Updating...

References

Related subjects :