Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

11  Download (1)

Full text

(1)

Mohd Ismail Mustari

Kamarul Azmi Jasmi

Azhar Muhammad

Rujalah Abu Bakar

Saodah Ahamad

Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

Suggested Citation:

Mustari, M. I., Jasmi, K. A., Muhammad, A., Abu Bakar, R., & Ahamad, S. (2012).

Permainan Bahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab in

Seminar Antarabangsa

Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic

Education [SEAPPI2012]

)

at Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru on 8-9 March

2012, pp. 879-888. ISBN 99917-44-89-4.

Abstrak

(2)

01234567

89999999999999999999

9999999999999999999999999

9999998999999999999

99999999999999 99999

99!99999!"99999!999999!99 99999!"9999999!#99999!99 99999999999! ""99999999999# 9""999999999

$%&'%&0(0&7

7

"9999999999"999999

99"9999)*+,-./01999"2399

4999999"9999"999

9999*99999999!9!99!9999!99

9999999999599999#

9999996999999999999

""999999""499*798999

,9::;1!99999999999999999

9999999999 999

< 899999999999999"9999!

999999999999999""9999

999999999999#99=999

9999#999999""9999!

>9?999999999999999999

99 999?9999999999?

99@99999993999*9"9999999

99 99"#"989999999 99999,*9+"@9!-..0A9-B1

C%$%&DE&'0&7

$%FG0E&0&7

89999999999H99@*I96999

",9#J99A-0K:L9#J99!-B-M=A/-B0A/;:.N9#399O!-..BA-.M9M1A

$%FG0E

&0&7

P0Q0R07

S0(0G7

$%&'0T

0F0&7

S0&7

$%GP%(0T

0F0&7

P0Q0R07

0F0P7

+"U9+9 899*V>9

*V9+99

H99*399

(3)

!"#$% &'()&!*+&), !-./+. 0

1234!567 38)49/:;1<6' =3/>!?@$:3/84A.+3&:)&3BC)D3EFG@)H3/I.+3&:)&3BAJ/;!*' A

:KL@AD!G!M!5#N!FO!54APAHQ!* 0 A

R3SM;#TEF3UC)D3/8!F.AD3EFG@VEF3W)D3EFG@RAU'AJ/X)4U#JYF)Z![

\0 ]23S[

$=3)K^3&/'!*_6`aR/b3U/C!*aR3Ab!GR3b!A5123BCc31.)DEFG@6:Y[)d/+)eN/8!Gf,/(g 0

#6+/83h:iYG@+3/8&623AB1:G@A(/j3e

)kQ IlZG@ATmFX9C#)D)F/P!*SkI.nAeC#ADU:!5ADAI;)oYp9C q\

r

stuvwxyzt{|}~79€4€7€‚7479}8€89‚7479}ƒ74 „98…89„8€54996468947€9€†‡6€6549847ˆ88…

89„46‰8988†‡99„4Š‹Œ9ˆ988Ž49

9894€6€†††468Š‘7ˆ…7ˆ66„978799„899’774 €9797€877467…67ˆˆ8€Š“7ˆˆ44”77ˆ4‰99

96794877479ˆ9€Š9‰489„Š‰4499Š89

479…7946489976479„†|

•–—˜™tš›tyœ|xty|t—˜tzžtŸœ | |

2 ¡›xtvt›uty|žtxœv|œyœ|štžt¢t|£›¤v¡v|£¡y¥t¦t›ty|x¡y¥ty|ut¡xtž|š¡›§tœy|vwt¨w|zty¥|xœš¡yt›uty| xty|š¡›©t¡xtž|v¡—t¥œ|£¡›§tœyty|¨¡›v¡šw¨|¨œxtu|§¡§št¢t|vœt˜vœt|t¨tw|¨œtxt|§t¨—t§t¨ª|¡›§tœy| wy¨wu|§¡y«t›œ|œ—§w|¨¡¨t£|xœuœ›t|v¡št¥tœ|œštxtž|xœ|xt—t§|¬v—t§|tvt—uty|œt|¨œxtu|§¡—ty¥¥t›|št¨tv| vzt›tuª|

­ ®œ|vt§£œy¥|œ¨w|£¡›§tœyty|txt—tž|©œ¨›tž|§tywvœtª|¯t—|œyœ|xœ¦¡—tvuty|¤—¡ž|°¡§¡y¨¡›œty| ±¡—t¦t›ty|st—tzvœt|xt—t§|¯w›tœty|°w›œuw—w§|±›tv¡u¤—tž|°¡šty¥vtty²|°±s|•³´´µ |v¡£¡›¨œ|zty¥| š¡›œuw¨{||

|

¶‰474798€ˆ989„949“9894644747ˆ9

ˆ8478‰48669„997498949†3989‰47 4798747ˆ999€668ˆ45663·3494798€¸74€9…9†

Œ747947489699€7ˆ9459Šˆ9989ˆ799

7ˆ999696“46‰87†

­ s¡yw›w¨|¹›œ¡x›œ«ž|¹›¤š¡—|xt—t§|º¡|–ž|s¡y¥|•»¼½¾ ²|š¡›§tœy|§¡›w£tuty|vœ©t¨|v¡§w—t¦txœ| utytu˜utytuª|¬t|¨œy¥utž—tuw|zty¥|¨¡›¨œy¥¥œ|xt—t§|£¡u¡§šty¥ty|vtžvœtž|xœ›œ|¨¡›w¨t§t|£txt| £¡›œy¥ut¨|utytu˜utytuª|°tytu˜utytu|tuty|§¡y¥¡—wt›uty|v¡¥t—t|¨¡utyty|xty|§¡§š¡štvuty| u¡œy¥œyty|xt—t§|£¡›§tœytyª|s¡—t—wœ|£¡›§tœyty|utytu˜utytu|xt£t¨|§¡y¥¡§šty¥uty|u¡§tžœ›ty| ©œ¿œut—|§¡›¡ut²|u¡§tžœ›ty|š¡›¨w¨w›²|£¡y¥wtvtty|štžtvt|xty|§¡y¥¡uv£›¡vœ|xœ›œª|±¡›ut›t˜£¡›ut›t| œyœ|§¡y¦txœ|tvtv|xt—t§|£¡yxœxœuty|t¢t—|utytu˜utytuª|

2 Àt£—ty|xty|Àt£—tœy|xt—t§|º¡|–ž|s¡y¥|•»¼½¾ |¨w›w¨|§¡yzt¨tuty|u¡£¡y¨œy¥ty|£¡›§tœyty| œtœ¨w|v¡št¥tœ|£¡y¥wuw›|w¨t§t|xt—t§|£¡›u¡§šty¥ty|vtžvœtž|œyxœÁœxw²|§¡§šœyt|xtzt|«œ£¨t²|§¡y¥t¢t—| ¡§¤vœ|xty|xt£t¨|§¡y¥¡§šty¥uty|œy¨¡—¡u|v¡›¨t|v¤vœt—|œyxœÁœxwª|™t§štžty|£w—t|š¡›§tœy|xt£t¨| §¡§šty¨w|utytu˜utytu|§¡yw§£wuty|£¡›žt¨œty|xt—t§|tu¨œÁœ¨œ|zty¥|xœ—tuwuty²|u¡›tyt|u¡«¡yx¡›wy¥ty| wy¨wu|§¡yxt£t¨|v¡vwt¨w|œ¨w|—¡šœž|¨¡›t›tž|xty|š¡›§t¨—t§t¨ª||

|

ÂÃÄÅÆÇÈÆÈÉ

ÊÆËÆÌÆÉ

(4)

001 2 2 3456789797777763497757979346477579777572

! "#$%&'() *+,--./

2 0) "#1! ")2# 3)# #) 2

))2)# 4 5! ") 3# )23 22)# /0)

"3 )23 2*#) 2*))24*) #)

2#6 1/7 (768#)9) :3

: %-;<=>-?+.#2 # #@# #) " ))322

)# " 46)3/7#) " " /A)

! ") @)#) ) "6)6 "! "

24#/0 " ) "# ! "2#/92 )

# ))23 ) 282/

BCDEFGHIJ

KELMNHONOJ

CNPNQNJ

9) 2) "3 )23 ) 3$)

)) ))()A # &" R5A # &"/7) 355 "#))623#5 "3 )23 ! " )623#5)) 22") 2#>

MSTUVWXUVWJHVYSTUZX[J\ST]U^JKS^U_UTJ

8#1) # )2# 324# ) "" # "# @ "#

# /0)) 23)2# !

6 " #4) 2/9 ! ")# ))#

) "#3) ))2 5@565)326#

6)) "6) # 2!/7#) "" # "2

#2#6) #/ " # )#/

22 0) "3 )23 " ") "" # # #) "2 "#

") 3 /9 2#) "# # ) )2# )2"

3 #)))2"/9 #@# ##2 !) "" # ")

2)#) " * " * #2)6 " // `") "" # 2 #! " " #6 @#6

! "3)) 2"#) ")12)# "

3/

MSVUa]UbJFScUX[bUVJdUVJFSeUZ[VUVJ

A) 2) "## #5 6 "3) !2#6#

# ! "2)3/f3"))2 3) ")2 #

2*) )2# 2 #*))# )2 # ! ))2

#!# /A322 #) ") @) ! ") 42

) ! "22 @ 2! "# /(4#

" "3) !#! )#)) "2! "36

"/

2 (2"46 6 "" ) 3"$# ))2 3)) !2

) "#6## ! "2/0)) 3)

) 4 )# *#6#3"$ " #6#3"$! " /g##6#3"$ ")2hij89k3# ) !2# l#4 "m)n82/A3

) !2 " "" !/o #) 3# ) 22

) # ) !6 6## 261# " # * 6)26 ")2@

(5)

!"#$%& ' ($) & $%(*++$)!, !$&-.$#) .$) !$"#&$( !)-!,$)!, !$ / "$0 " $ ! 1$2 ( !,0 &- !$%& ' ($& 0#0 !$0+-& % !$) & $!#&-+$ / "$0 " $0(' $ ) & .$+)-0-"$ ( !)-!,$)!, !$ / "$0 " $! 1$

$

34564789:95;<=5>4:?;@4AB4C9D9E95;

F!, ' ( !$) !$%& ' ( !$%( -! !$ . + $*&.$)-,#! 0 !$+ , -$ 0"-G-"-$/ !,$ )-& 0#0 !$*&.$%& ' ($)-$ ! $,#(#$. !/ $("-!) 0$+ , -$H +-&-" "*($ " #$)-+#"$+ , -$ 0*!"0+$%& ' ( !$+!)-(-1$I & $%!, ' ( !$-!-J$,#(#$%(&#$'& +$) & $!/ % -0 !$ ( . !1$K#(#$%(&#$# "$%( !L !, !$/ !,$"&-"-$ , ($%!, ' ( !$) !$%& ' ( !$"(. +-&$ M & #%#!$%& ' ($( -!1$I & $0*!"0+$-!-$,#(#$. !/ $!, M +-$) !$ !" #$ %& ' ( !$(0 1$I!, !$L ( $-!-$%& ' ($) % "$!L (-$) !$( + -$%!, & !$(0 $ & ' (1$N*!"*.$) & $%( -! !$%#OO&J$'-,+ M$) !$"0 $+-& !,$0 " 1$

$

345P8:8?;Q9?9;R=?95;

S%*.$ + $%& ' ( !$/ !,$& $) !$% !' !,$!/ 0 !$,#(#$( + $*+ !$#!"#0$ !, ' ($)!, !$0 ) .$/ !,$+ $ % " .$& ,-$%& ' (1$T(0 $"!"#!/ $( + -$0 ) !$/ !,$ + 1$2 ) !$-!-$!/ 0 !$-+-$0 !)#!, !$%& ' ( !$+#0 ($#!"#0$)-H . -1$T& &#-$0 ) .$ %( -! !$ . + $) & $%& ' ( !$ . + $U( $- $) % "$!,.-& !,0 !$%( + !$"(+#"$ ) !$%& ' ($"-) 0$( + -$"%*.$%& ' ( !$/ !,$% !' !,1$V!-$)-+ 0 !$"%*.$ %& ' ( !$)--+-$)!, !$%( -! !$) !$0%& , - !$ 0"-G-"-$/ !,$! (-0$) !$ !/(*!*00 !1$

2$

R4E>8579:;W4B9P98;XC9>;@4AYC8Z95[;@45PY:YZ95;795;@45P96995;

I & $+"- %$ 0"-G-"-$%!, ' ( !$) !$%& ' ( !J$"() % "$%& ' ($( + & .$/ !,$ (&#0 !$0% ) $ 0"-G-"-$%#&-. !J$%!,#0#. !$ " #$%!, / !$(, !"#!,$0% ) $" . %$ %!,# + !$(0 $+&% +$& &#-$ 0"-G-"-$- + $+%("-$!)!, ($%!( !, !$,#(#J$+* &$' M $ ) !$ L $#0#$"0+1$\&.$-"#$%( -! !$ . + $) % "$ !"#$) & $!, " +-$ + & .$%& ' ( !1$F( -! !$) !$(0( +-$0% ) $%& ' ($/ !,$( + & .$) % "$ !,M#'#)0 !$+# + ! $%& ' ( !$/ !,$!,,-( 0 !$) !$!/(*!*00 !1$U0"-G-"-$ %( -! !$& O-!/ $) % "$(-$%&# !,$%& ' ($(H-0-($) !$!, "#($+(" $!/#+#!$ +"( ",-$#!"#0$!/&+ -0 !$+ "#]+ "#$ + & .$/ !,$)-. ) %-$) & $%( -! !$"(+#"1$^L ( $ "-) 0$& !,+#!,$- $ %#$!, !,0 !$%*"!+-$%& ' ($"(+#"1$N*!"*.!/ $%( -! !$ !L (-$!) $"(+#!/-$) & $, (J$!/#+#!$!"#0J$L*!,0 0J$!/ #!,$"-"-0] "-"-0$+#% / $"(. +-&$, ($ " #$%(0 " !J$"0 $"0-$) !$"0 $+-& !,$0 " 1$

_

<`a`RbcXd;

@`Q3XbdXd;

RXcXWX;

^"- %$0 ) .$%!, ' ( !$) !$%& ' ( !$%#!/ -$0&-. !1$2 ) .$%( -! !$ . + $ !/ 0$(.##!,0 -"$)!, !$% "$%(*++$#" $ . + $- -"#$!)!, (J$!/#"J$!#&-+$ ) !$ L 1$F( -! !$ . + $ -!0 !$%( ! !$/ !,$%!"-!,$+ , -$%(*++$ %#) .L ( $) & $!,# + -$) !$ . -$e . + $U( 1$K#(#$) !$%& ' ($.!) 0& .$ !,# + -$+, & $ +%0$0 .-( !$( . + $/ !,$)-+ % -0 !$)!, !$%& , -$0 ) .1$U!" ( $ 0&-. !$0 ) .$%( -! !$ . + $- -"#f$

_

34AB4E8;@4CY95P;<4g979;@4C9D9E;Y5>Y:;34C9>8Z;795;345PY9?98;@4CB9P98;<4A9Z8E95; R9Z9?9;;

(6)

001 2 2 3456789797777763497757979346477579777572

!""#$"$%""%&''"( '%%)"*(+&

,-./0123/456-./7/258/495:3;1<5=/45>2-/;1<5

?"&("*(+&%'''""%$'%'@(

A(%"('%)#$'B'B'%)"%%&$

%$"%@%$)%"&)&$$ C'$$%) %"$('#B'#%#$'B

,-49-DE/493/45>-D/012/45F-2GHG1/.5

?"&("##$"&''I&%$'"%""& %$'%%)&'A%""%'&@'('#$ ""J)$'(""%$(%)%B#$'"#$ "('%&'@$&"'C""%""%' K'%"%"$%$#$(

,-DE-215>-LM/G/45=/./D5N12156-./7/25

A$&""%'%%)J(B(""

O'(%"&(%)%""('$OP+(

O$QRSSRTU$%""%$)%"&)")( %)"%'$#$&&("A#"@%)")& "('

>VWV,:X:Y5

6VZ,:[Y:Y5

F:X:\:5

?''(%""%$)%"&)*(+&""%# &&%'"(#$&@("))'%%@&)'B%) +'"( '(""&''&@U""&'"(%U"&' %$#$U"$"&"#$"U""''@#$$'$$U @&)'B%)$$%U""&''%%)]

,-41DEM.3/45>-EHG/4/45

?)'")&@'#'($$' J'$('I %"#$"&'%$'''""&^'( _"&(%%"' %)'%'&"$(%'"$'&'K&'%"#$%&$

,-41DEM.3/45,/G/./05N1G1L.145

`&''#%)$$"$'%#$%'$$$

"$^'%)J'$(%)'B$$%&'

&'$''"$"%"&&'%$

A"($""$'%))$&@(""&'''@(" %"&) +#""&'%$(U(B("&$#

,-.1E/;3/456-2/4a/49/458/495b-.1;15=/45,-49/DE1.5,/G/58/495W/D/5

C@$$%'&B'"$')&((''(%" &(#$%( A"#&&'$"' O#$$' '"$'(%$)%#&@($'@($'""& 'I

(7)

!"#$%&'()&*$%+&,+$#&-.%++.&

/0102034567809:5;3537<565157:0344=35>5371=:<097>0?534537=32=>7:03@5A5>537>50B567 20910<=2C7D3;7:03A0<5<>5374=9=7525=78;65>710>EF56720985>157:0340F=59>537?534C7

7

GHI#J.K&L!$I$ $%&M$+$!&N.O$P$.&

Q<@0>2;R780F5@59537A534720F567B;953S53474545F7B;S585;7>09535780F5@597209F5F=7109E3E>7B5F5:7 5>2;T;2;7809:5;353C7D3;7>095357>50B567;3;7B;4=35>53710803=63A57EF06780F5@597=32=>7:0:03=6;7 >0;34;3537B;9;7<09109E3E>7253857:0:;>;9>5372=@=537809:5;353720910<=2C7

7

H .&-#$%$%&#P$U$&L!$I$ &

V5F5:7809:5;3537<565157102;587;3B;T;B=7525=7>=:8=F5375>537:03465958>537>0@5A5537B;9;7525=7 56F;7>=:8=F53C7W05B5537;3;7:03;:<=F>5371=515357204534C7X5:<565378=F57B5F5:75>2;T;2;7 809:5;353710S5957<09>=:8=F5372;B5>710:=5780F5@597;>6F517:0F;<52>537B;9;7209=25:5780F5@597A5347 851;RC7W05B5537;3;7:03A0<5<>537B5F5:7809:5;3537<09>=:8=F5375>5379515720920>53C7/0102034567 80F5@5978=F57:095157>=95347<0910B;57B537<09:5;37B5F5:7>05B553720985>15C7

7

YZ[-\'&

LZ[MZ]G],,[&

LZ^,_[,[&

Y,`,a,&

b09F5>1535537>50B567809:5;3537B5F5:7c565157d95<7<EF067B;58F;>5>51;>537B5F5:7<0<095857 <032=>C7d325953A57<032=>780340FEF5537809:5;3537<565157d95<7;5;2=7710S5957;3B;T;B=710S5957 <0985153453710S5957<09>=:8=F53710S5957<09851=>53710S595780:09652;710S595795eef78gh07d67 i034j7kllkm7klnoC7

27

aO$ $&_%U.p.U"&

b09:5;353710S5957;3B;T;B=7525=7<0910E9534537g657847qfqo7:0:<09;780F=5347>085B5780F5@597 <09R;>;97103B;9;j7:034=@;72565878034=515537B537>0R565:537B5F5:780:<0F5@59537109257 :0:<032=>7@52;7B;9;C7V5F5:7:5157A534715:574=9=7<092;3B5>7:0:<532=780F5@597A53472;B5>7 B58527:03A0F015;>537:515F567B034537:0:<09;>537853B=537gr5s9;7/=F5;:537oC7b09:5;3537;3;7 F0<;67<09>01537>085B5780F5@597A5347<;@5>7B5371=>57>085B57S5<5953C7d>2;T;2;7;3;75:527101=5;7 B;895>2;>>537B5F5:75>2;T;2;780345A553C77

t

aO$ $&Y P$)$%+$%&

b09:5;353710S5957<09851534537g665677ufqo7:0F;<52>537;32095>1;7B=5765F5C7D575>537 :03;:<=F>537>0109E3E>537B5F5:7B;9;780F5@59710>;953A57851534537:0:<09;>537>09@515:5C7 W50B567809:5;3537;3;7<53A5>7:0:<09;79=53475459780F5@597:03A01=5;>537B;9;7B537<09>E341;7 ;B05C7X0>3;>7;3;7109;347B;4=35>537B5F5:7:034=>=6>537>0:56;9537:03B034597B537<092=2=9C7 7

aO$ $&Y #"P"!$%&

b09:5;3537<09>=:8=F537ge55f47ufqo7<EF067B;F5>1535>537B;7B5F5:7<;F;>7B59@567525=7B;7F=597 <;F;>7B59@56C7W50B567;3;75:527:03;2;><0952>537>09@515:57B53780910R565:537532595756F;C7v=9=7 809F=7<;@5>7:0953S53475>2;T;2;7109257B58527:0345?5F7>05B553780F5@59754597E<@0>2;R780:<0F5@59537 209S585;7B53789E101780345@59537<09@5F537F53S59C7b09:5;537<56515710S5957<09>=:8=F5375>537 :0F;<52>53780:<5654;53780F5@597>085B57<0<095857>=:8=F537>0S;FC7w=:F56756F;7>=:8=F537A5347 101=5;7;5;2=70:85276;34457035:7E95347<54;7102;587>=:8=F53C7w=:F56780F5@597A534795:5;75>537 :035:<567<;F534537>=:8=F537A5347B;<032=>C7d>2;T;2;7809:5;3537<56515710S5957>=:8=F537 <;5153A57:0F;<52>5378094095>53C7QF067;2=7>0101=5;5379=5347B53720:8527809F=7B;5:<;F7>;95C77 7

aO$ $&Y P$)"#$%&&

(8)

001 2 2 3456789797777763497757979346477579777572

!"#$%&&'"( &"#) *

&# #'*+#"#"',-.)/+

011020134$.!2

,546&&#"!'"7""&"#) ! "*"$

,04/'*&("'#")'$6#()&&" #"##('"7""""$

,846&")&"")"&#"'$

2 9,5:804&!"&#)#&"#) """ " #"""2

;<=>?>@A<B<?C>DE@

9&"#) (""")!&"#'&&)"&"'" ""&'#'#"&'"#&"$

;<=>?>@FGH==IJE<K@

L("""&'M"#&""""# &#&"$LM)!#""&&#M$

NOPQ;R

NOPQ;@

AOSTUQPUP@

VUWU;U@

//(X((X,5::825134+#"'""7""&"!#() " &'Y) .#"&#""')$%"!""2

,54/*&&#!&&!"&*"$ ,049&"M"$

,84/&#(&"*"""Z!)"#*""$ ,34/!&#"M""M""&*"'$

,[4/#"&(!#'&'"&M&!) "'"&&#)#)#$

,\4/!&#(&#(M(&#(&" """""!"& &)&)" (&#($

,]4/*"#&#!"&&#$

,^49&"&*&M)_&&#$

,:4/ "&#)!)"'

#&"'"$

2 `"_"&X("X#",01514)&!"##'"&" #) .#$.!""&"_ "+&"( "_+&""_+ &"&"*"$9&"( "_&#) .# &&") "' "")_)"'"!)+! ! &*"$&"""!"&)"+"&" &!##&#) .#$

aUPbcUW@

AOSaUc;UPUUP@

cUOdUW@

AOSTUQPUP@

VUWU;U@

%& &"#) ##)"*"&#"

(9)

!"# !"$%&'(&)*%$+"$,&&%*!$%&,-$,&&%*!$.)/&!%+0-$,&&%*!$'(-$ ,&&%*!$)&%*!$1$/&+($2&',+$)"(-$,&3&1+!$)"-$,&&%*!$!&1"$ ,&++-$,&&' !$2'.(&(-$1$,($,&12%!$,!*,$)(4$$

$

5676789:;7<=6>;<

?&,$3 $1+2++"$.&"$ *'*$2&'*$)&'(&(*+$1& $+(+$2&/'4$@&',+$%&'(&)*%$"&1# !"$,&,)&'+$0&1"$!&21$ *'*$1$2&/'$1$,&,)A$!&(&'..!4$

B

5676789:;7<CDE6:8FG<<

H&.' $ *'*$2&'*$)+/!$,&,++"$/&+($1$)&%*!$2&',+$)"($(&'%$,& &%"*+$1& $ /&($.)/&!%+0$2&',+$)"($%&'))+%$(,$1$,&,)&'+$,.%+I(+-$,&,)&%*!$!.(&2$%*$ ,&,)&'+$2&& *"4$

$

5676789:;7<JK;L<

H&%&'*(3$'($2&',+$)"($"&1!"$1+%&%*!$.&"$ *'*4$M'($2&',+$3 $ 1+2++"$(&(*+$1& $*,*'$1$%"2$!&).&"$2&/'4$

$

5676789:;7<N6789:<O;7<P67FL<Q6K>;F;7;7<N;R;L;<<

S&%*!$2&',+$(,$1$(&T'$+1+I+1*-$)&'2( $%*$!*,2*$1$/&+($2&',+$ (&2&'%+$%&!$(+ $!%-$%&!$%&!+$1$(&) +3$"&1!"$1+%&%*!$1& $%&2%4$

B

567U6OF;:;7<N;R;7<

V*'*$"&1!"$,& *,2*$1$,&T'+$)"$3 $!$1+ *!$) +$,&!(!$ 2&',+$)"($(&2&'%+$!1-$)*"$11*$1$(&) +34$

$

5676789:;7<W;6O;R<567FX;F<

Y(+$2&',+$)"($3 $1+!(!$"&1!"$1+%&%*!$T'$,&,)*%$2&++$.&"$ *'*$(,$1$!+'$,%$%*$,'!"4$$

$

5676K;7Z:;7<QK[L6L<O;7<5;L;<

H&)&*,$,&!(!$2& /'$1$2&,)&/'$2&',+$)"($ *'*$2&'*$ ,&&' !$T'$2&'!($2&',+$%&'(&)*%4$M%'3$2&'%*'#2&'%*'$3 $ 2&'*$1+2%*"+-$,(-$)+ $2&,+$1$(&) +34$

$

567O;\;8:;7<5;:X9><N;X;L<<

H&%&"$(&&(+$2'.(&($2& /'$1$2&,)&/'$2&',+$)"($ *'*$2&'*$,&12%!$ ,!*,$)($1'+$2&/'4$].%."3$ *'*$)&'%3$) +,$2&'($2&/'$3 $,& $ 1,$2&',+$%1+4$^$)&'%*/*$*%*!$,&,2&')+!+$!&&,"$3 $1$1,$ 2&'!($(&(*%*$2&',+$)"(4$

$

_C`=Ca<

Qbc5Jd`J`<

NJaJeJ<

JcJN<

].%."$2&',+$)"($1+ *!$1,$2& /'$1$2&,)&/'$S"($M')$f'/"$ g$1+$H&!."$M ,$h&'/$i.".'j$

(10)

001 2 2 3456789797777763497757979346477579777572

!" !#$$%#% &%#

#!

!#&

'

()*+,-,*.,/*,/0,/1,/2)/1,3,*,/-)2)*456,/1+575/0,/1.,/+,8,9-:74,3:.6,/18,8:;7<8)= +5-592:8.,/7)7)*,2,.)8)75=,/6,/1+52)*<8)=5+,*52,+,.,)+,=2)*9,5/,/7,=,-,;5,54:>

?@AB)8,3,*,.,/9)/:/3:..,/95/,4+,/8)75=7)*-)+5,7)*+,-,*.,/2)/11:/,,/7<8,25/12</1 +,8,9-)45/+:.-5C

?DAE)F,=,9,/2)8,3,*,.,/8)75=.:.:=,2,758,4:*:4,//<97<*+5-)7:47)*:8,/1G:8,/1.,85C ?HAI:*:+,2,49)8,.:.,/.,)+,=2)/1,3,*,/6,/19)/,*5.+,/.*),45F+,8,9,.45J5452)*9,5G

/,/9)/6:-:/+,/9)/6)7:4/<97<*+,8,9(,=,-,K*,7CB)*,-,,/3)9:2)8,3,*+,2,4+5)G 8,..,/C

?LAM)/1:35.)F,=,9,/+5*5+,/9)/5/1.,4.,/9<45J,-52)8,3,*+,8,9,.45J5455/+5J5+:C

?NAI:*:9:+,=9)/1)/+,85.,/2)8,3,*.)*,/,.,)+,=2)/1,3,*,/5/57)*2:-,4.,/2)8,3,*+,/7,=,/C ?OAP58,5G/58,59:*/5-)2)*457).)*3,-,9,;7)*4<8,.,/-:*+,/6,.5/+5*5+,2,4+57)/4:.+,8,9

+5*52)8,3,*C

Q/,9.)8)75=,/5/5,+,8,==,-58+,*52,+2)*9,5/,/7,=,-,.)2,+,2,*,2)8,3,*CR:-4)*:,+,8,= 2)*8:2)*9,5/,/7,=,-,+53,+5.,/-,8,=-,4:.,)+,=2)/1,3,*,/+,/2)97)8,3,*,/7,=,-,K*,7 +,8,9.,8,/1,/1:*:7,=,-,K*,7+5M,8,6-5,C

2

'&!%

(11)

1 !!"#!$!%"&'(!)!"$!*!("&!+!'!"$!"&(,*!+!'!"-!%!.!"/'!,"(' &!#!" .!0 "1!$!%"2!"$!&!0"( ,!%"&!'!$)(!"(!.2!'!#!0"0'%!$!&",!%!.!"))3"/!&!",!%!.!" ))". #!'"$)# !.!)"$!"((,,!#!"%$!#*!%"$)0&).3"'!4!!"&'(!)!",!%!.!"2!" #'!0)5"$!"(!')#"6*%" ' "!#!"(( $!%#!"&*!+!'"($#!0)".'0!"( !.!)",!%!.!"))3"" 1 7*!)")0 "!#0)8)0)"&'(!)!",!%!.!"))"+ !"$!&!0"(!')#"()!0".'0!"((,')"#.$!'!" (!.2!'!#!0"0' 0!(!" (!0"9.*!("0'%!$!&"#&0)!"& !.!!"-!%!.!"/'!,3"9)"#'!!")!" (' &!#!",!%!.!"!*:; '!3"7,!!)(!!"7!( $"<6%.6"(2!0!#!=57=>68 5543893"?*%")0 ",!%!.!"))"&'* "$)# !.!)" 0 #"#.+!%0'!!"%)$ &"$)"$ )!"$!"$)"!#%)'!03" @

ABCBDEFG

G

/%(!$"H6%$3"7!**%"IJKKLM3"$)$)#!"9.*!("N!*.!5!%O"$!6)"P!"H06$6*6)O"7%!%" /*!(Q"',)0"5!+!'"-!#0)3"

/*:-!2%!R)O"/%(!$",)"!*:S .!)",)"T!*)",)"H .!"/, "-!#'3"JKKU3"7 !"!*:-!2%!R)"!*: V ,'!3"<*$3"J:JW3"H#!%Q"H!#0!,!%"P!'"!*:-!XX3"

/*:Y!,'!)O"7 *!)(!",)"/%(!$"/22 ,",)"H!0)'"!*:Z!#%()"!*:7%!()O"/, "!*:;!.)(3"Y303"/*: H [+!("!*:V!,)'3"Y303&Q"Y30343"

/*:Y!,'!)O"7 *!)(!",)"/%(!$"/22 ,",)"H!0)'"!*:Z!#%()"!*:7%!()O"/, "!*:;!.)(3" JUJ\S3"/*:H [+!("!*:/ .!03"<*$3"J:JW3"/*:;!%)'!%Q"P!'"!*:S!'(!)3"

/X(!"]!"^%)#"IJK_L3`7=ab66cV !*!"Z (& 'Q"V!'2!"-).0!')"7$"-%$3"

d!(!*"/,$ *"e!.)'"f!#!')!"IgWWhM3"236856>i>36856>28767685O"!%!Q"Y7" ,*)4!0)6." j"P).0'), 06'."7$3"-%$3"

k"/%"H"IJK_LM3"279496l8mn3O"0!*)"<!2!Q"',)0"N!+!'"-!#0)3"

k"/%"H"IgWWgM3"2794967656`7opqO"0!*)"<!2!Q"',)0"N!+!'"-!#0)3" V!(!' $$)"S+"S .)"IJK_rMO"2878s6=8o89t3c0!*)"<!2!QZ6(!"H!*!2.)!"7$"-%$3" o>3689828958``3tio736u`8982t3v"%00&Qww

&.!.)'3 &(3$ 3(2wL\rJwJw/-7x::::xxN-HVxgWWKxJU3&$5"I< *!)"gWWKM3"

H6#"766"7!"IJKKhM3"279496396289t38i2t38289t38o634 235768l8289t38236O"V !*!"Z (& 'Q"V (& *!"- $)(!"7$3"-%$3" H %!((!$"S!5)X"-!#!'"IgWWKM3"`3588`7=23688m=5u

e!X')",)"7!(. $)"IgWJJM3"yz{|}~}€}‚}ƒ}€„}…}|€yz†}‡}{}€„}€yz|ˆz…}‡}{}€}‚}ƒ}€ ‰{}ˆv Š‹‹ŒŽŽ‘’“”•–’—˜Ž–—’Ž™š›œžš™ŽŸ “˜¡”¢¡¢£¤¡Š¡‘¡£¥¡¦¡˜£Ÿ ¢§¡¨¡“¡¢£ ¥¡¢£Ÿ ˜• ¦¡¨¡“¡¢£¤¡Š¡‘¡£©“¡•O"IgK3K3gWJJM3"

!'0O"H3"IJKhgM3"764)!*"&!'0)4)&!0)6"!(6"&'.4%66*"4%)*$'3"ª4384«843874¬6 25b¬=449bO"gLO"gUh:grK3"

­6.*!"-!#)"IgWWhM3"V!$!%"!+!'!"j"(,*!+!'!"-!%!.!"H*!2 O"7%!%"/*!(Q"V!').(!" ,*)4!0)6."7$3"-%$3"

76*)"7 ,!$)"IgWJWM3"V*!."V'+!.!(!"®( %"66'66"gWJW3"H06$"P!"7)"H!+!'" -!%!.!"/'!,"!$!"®.)!"/!#:/!#3"%00&0!(')5!0%6)3,*6$0)#346(w¯&°JgH!).0'" 70 $)"9.*!(®)8'.)0!."H %!((!$)2!%"±62!#!'0!"Ig\3JJ3"gWJWM3"

Figure

Updating...

References