Ano na ba ang alam mo? A. Gramatika

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Susi sa Pagwawasto Modyul 19

Mga Salita / Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi

Ano na ba ang alam mo?

A. Gramatika

1.  2. x 3.  4. x 5.  A.1

6. tunay 7. di totoo 8. oo 9. ayaw 10.di B.1

1. b 2. e 3. d 4. c 5. a B.2

1. tayna, tena 2. tumigyaw 3. tasilog B.3

1. b 2. e 3. d 4. c 5. a B.4

1. kapatagan 2. industriyalisado 3. salat

4. mag-aangkat 5. pinakamahirap B.5

1. mataas 2. sinauna 3. mabini

4. mahalumigmig 5. malawak C.1 Uri ng Texto

1. b 2. b 3. c 4. c 5. a.

b. c.

C.2 D.

1. b 2. b 3. b 4. d 5. a

E. Katangian ng Teksto 1. c

2. d 1. d

F.

1. a 2. b 3. d 4. a 5. b G.

H.1

1. Asyano 2. makabayan 3. taga-Asya H.2

1. Ika- 22 BC - 206 BC

2. Pilipinas, Hapon , Tsina, Korea at Vietnam

H.3

1. Madamdamin 2. Nang

3. Nabahiran 4. Ang 5. Sino man

a

b

c

(2)

Mga Gawain sa Pagkatuto

Gamitin Hanay A

1. Oo,para umunlad ang bayan, kailangan Ang teknolohiya.

Hanay B

1. Ayaw ko ng agrikultural sa bansa, walang pag-unlad.

2. Totoo na kailangan ngayon ng bansa ang teknolohiya.

2. Hindi makaagapay sa globalisasyon ang bansang agrikultural.

3. Tunay na makaagapay tayo sa globali- sasyon kapag teknolohikal ang ating bansa.

3. Di totoo na ang agrikultura ay kailangan ngayon sa daigdig, Teknolohiya ang kailangan.

B.1 Mga pahayag na nagsasad ng pagtanggap a. Totoo na iba-iba ang kanilang kabuhayan.

b. Tunay na makakaagapay na ito sa mga bansang industriyal- teknolohikal.

c. Sa bansang Hapon, umunlad ang pagsasaka dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya, patabang kemikal at mabuting binhi.

2. Mga pahayag na nagsasaad ng pagtanggi

a. Ang kabuhayan o ekonomiya ng mga bansa sa Asya ay hindi magkakatulad. b. Hindi pa sila handang papasukin nang lubusan ang teknolohiya sa kanilang bansa. c. Ayaw nilang lubusang tanggapin ang mga pagbabagong dulot ng agham at teknolohiya. C.

1. Hindi kailangan ngayon ng mga bansa sa Asya ang industriyalisasyon.

2. Gusto kong maging industriyalisado ang Pilipinas dahil mawawala ang polusyon sa ating kapaligiran.

3. Totoo na mabagal ang pag-unlad kapag agrikultural ang bansa.

4. Hindi tayo makakaagapay sa globalisasyon kapag ang Pilipinas ay tunay na maging industriyalisado.

5. Tunay na industriyalisasyon lang ang makapagpaunlad ng bansa. Lagumin

a.1 Pagtanggap- mga pahayag na nagsasaad ng pagkilala, pagsang-ayon at positibong tugon tulad ng oo, sige, tunay at totoo.

2. Pagtanggi- mga pahayag na nagsasad ng pagsalungat at negatibong tugon tulad ng hindi, ayaw, di-totoo at iba pa.

b. Mga salitang ginagamit sa pagtanggap Oo, sige, tunay, totoo

c. Mga salitang ginagamit sa pagtanggi hindi, ayaw, di-totoo

Subukin

1 3 5

(3)

Paunlarin a. Pagtanggap

1. Totoong magtulong-tulong ang mga bansa upang kumilos para matamo ang ganap na kaunlaran

2. Tunay na ang mga bansang Hapon, Tsina, Taiwan at Singapore ang nanguna sa pagkilos na ito.

3. Oo, matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang Asya ay bumangon bilang isang pangunahing kabisera ng sektor ng paggawa, komersyo at pananalapi.

b. Pagtanggi

1. Sa kabilang banda, hindi na rin nagpapahuli ang mga bansang sosyalista tulad ng Tsina, Vietnam at Hilagang Korea sa kaunlaran na sumusubok na rin sa prinsipyo ng malayang kalakalan at pamilihan.

2. Kung dati ay Hapon ang senro mg teknolohiya sa Asya, ayaw na ngayong pahuli ng Timog Korea, Singapore, Tsina at Taiwan na tinatawag na Newly- Industrialized Countries. 3. Hindi rin malayong sumunod sa landas ng kaunlaran ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Sub- Aralin I- B

Gamitin A.

1. bagama't 2. subalit 3. ngunit 4. hindi

B.1. Pahayag Blg.1

a. Mayaman sa sining ang Asya. b. bagama't

2. Pahayag Blg.2

a. Noong una'y hindi kababakasan ng karahasan ang mga panooring Asyano. b. subalit

3. Pahayag Blg.3

a. Ang iba't ibang uri ng sining sa Asya ay tanging-tanging kanya lamang. b. ngunit

4. Pahayag Blg.4

a. Kahit ang halos karamihan ng kultura sa maraming bansa ay nagbabago na. b. Hindi

C.

1. a. bagama't nagmula ang epikong ito sa kwentong Sumerian b. bagama't

2. a. datapwat higit siyang tanyag sa larangan ng Agham at Pilosopiya b. datapwat

3. a. ngunit nang lumaon ay naging kaibigan niya b. ngunit

4. a. Ayaw ng mga Tsino na mabahiran ng impluwensiyang kanluranin ang kanilang panitikan. b. ayaw

5. a. subalit hindi mapigilan ang ganito bunga na rin ng pagbabago ng panahon b. subalit

(4)

Lagumin A.

1. ngunit 2. subalit 3. ayaw 4. hindi 5. huwag B.

1. ngunit hindi ito nagkaroon ng katapusan

2. subalit hindi ito nagkaroon ng katapusan

3. ayaw naman ito lubusang tanggapin ng mga Asyano

4. hindi naman ito tinatanggap ng marami 5. huwag sana natin ito kalimutan

Subukin

1. Matibay ang pagkakaisa ng mga Hapon subalit nababakas pa rin sa kanilang panitikan ang pagsasalungatan ng kanilang kaisipan.

2. Ang itinuturing na isa sa

pinakamatandang musika sa daigdig ay nagmula sa Tsina kahit na ang ganitong paniniwala ay di lubusang tinanggap ng marami.

3. Naiiba ang arkitekturang kanluranin, subalit hindi ito nangangahulugang higit na magaling ito.

4. Ang templo ng Borobudur sa Java, Indonesia at Angkor Wat sa Cambodia ay mga halimbawa ng obra maestra ng arkitekturang India subalit hindi ito lubusang napagyayaman ng pamahalaan ng India.

5. Ang Taj Mahal sa India ay

pinakamarangyang palasyo sa India na kinabuburulan ng Emperador at ng kanyang asawa kahit sa kamatayan ay hindi naghiwalay.

Paunlarin

1. datapwat nakasasagabal ito sa kanilang pagtatrabaho 2. subalit huwag sana nilang ubusin ang kanilang oras dito 3. huwag naman sana nila kalimutan ang iba pang isports 4. ngunit magiging dahilan din ito ng kanilang alitan 5. kahit tinutulan ito ng marami

Sub- Aralin 2-A

Alamin

1. Inilarawan ay mga pagbabagong nagaganap sa Asya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. 2. Gumamit ng mga salitang naglalarawan. 3. textong deskriptiv

A.1

1. nagbunsod 2. kabuhayan 3. nakapagdulot 4. siyensya 5. paligsahan A. 1.2

6. M 7. M 8. M 9. MD 10.MD A. 21. 1 1. F 2. E 3. D 4. C 5. A

b. Kasalungat 6. pinayagan 7. tinanggap 8. kabiguan 9. pinayagan 10. nagtago

C. Kahawig na Kahulugan 11.

12.

13.

14.

15.

Paunlarin

Mga Pahayag na Deskriptiv

1. a. At lumaki ang pagkakautang ng Pilipinas dahil sa maling patakaran sa sobrang paggugol sa mga proyektong wala namang pakinabang para sa mga mamamayan. b. Nakapagpalala sa suliranin ang malawakang katiwalian.

c. Malaking bahagi ng mga inutang na salapi ang napunta lamang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.

(5)

A. 2.2 6. BLNDI 7. KTMR 8. KTL 9. MLP 10.ML A. 2.3 1. MK 2. H 3. MK 4. H 5. MK GAMITIN

1. Tumuaas ang kalagayan ng mga babaeng Asyano. Dahil sa pag-unlad ang kabuhayan. 2. Dumami ang mga samahan o organisasyong nananawagan na magkaroon ng pantay na karapatan sa lipunang Asyano ang mga kababaihan.

3. Ang mga Asyano ay nag-aangkin ng mayaman at mataas na antas ng kultura, na kahit na sinong mananakop ang dumating ay di ito kayang was akin.

4. Bantog sa pagiging mabuting tumanggap ng panauhin ang Pamilyang Pilipino.

5. Para sa mga Asyano, ang edukasyon ay mahalagang puwersang pangkaunlaran.

Subukin

a. Kasingkahulugan 1. matibay

2. prinsipyo 3. pinakauna 4. pinakamatagl 5. walang katulad Lagumin

A. Katangian ng Tekstong Ekspositori a. nagpapaliwanag

b. naglalahad ng kaisipan, kaalaman at damdamin tungkol sa mga bagay at pangyayari.

B. 1.

2.

3.

4.

5.

Sub-Aralin 3

Sagutin

1. Nakadama ako ng damdaming pagmamalaki Gamitin

A.1. A. 2.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

1. labis 2. nakasama D. Kasalungat 3. publiko 4. tama 5. malapad Talasalitaan

A. 1. Matatalinghagang Salita at Idyoma 1. pahirap

2. nagkatotoo ang sinabi 3. maraming tao

4. kilala

5. madaling umiyak Gawain 1

A. Pagpapaliwanag

a. Isang pagtatanghal na pangkultura ng Indonesia.

b. wayang - anino kulit – balat

c. Dinala ito sa Indonesia ng mga mangangalakal at paring Hindu.

d. Dapat na kakaiba ito upang maging katangi- Tangi sa lahat ng katutubong sining ng Asya e. Siya ang nakikipag-ugnayan sa mga espiritu B. Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon a. kwentong mula sa Indonesia

b. sa Tsina at sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asya.

c. sa pagpapalaganap ng Islam d. isang oras

F. Ugnay – ugnay na makabuluhang impormasyon

1. Nobyembre, 1996

2. Asia Pacific Economic Corporation 3. Pilipinas, Hongkong, Chile, Canada 4. Pres. Clinton

5. mapaunlad ang ekonomiya sa Asya Subukin

1. magkakaugnay ang kaisipan 2. wasto ang baybay ng mga salita 3. wasto ang istruktura

4. wasto ang gramatika 5. ugnay-ugnay ang kaisipan

Gaano ka na kahusay?

(6)

B. 1 B. 2. 1. a.

2. b. 3. c.

4. d.

5. e.

Sub-Aralin 4 – Pagsulat

Gamitin 1. ikatlo 2. kaisa 3. Iba-iba 4. Makabayan 5. Pangulong Gamitin

1. Pilipinas, Korea, Hapon, Vietnam, Taiwan at Hongkong

2. “APEC Summit” 3. Matanda’t bata 4. ?

5. Saan-saan?

d. Wastong Istruktura 1. binubuo

2. ginanap 3. Ginagawa 4. Uunlad 5. nagbibigay e.

1. raw 2. rin 3. daw 4. raw 5. din

4. subalit 5. datapwat B. 1 1. e 2. d 3. c 4. b 5. a B. 2. 1. b 2. e 3. d 4. c 5. a B. 3 1. delubyo 2. pag-ukit 3. dala 4. balat 5. tanyag

B. 4 B. 5

1. e 1.

2. d 2.

3. c 3.

4. b 4.

5. a 5. X C.. D. 1. 1. d

2. 2. c 3. d 4. b 5. a 5.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :