• No results found

The state and prospects of development of foreign trade in goods in the Odessa region

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The state and prospects of development of foreign trade in goods in the Odessa region"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародних економічних відносин Допущено до захисту Завідувач кафедри д. е. н., професор Козак Ю. Г. ___________________________________ “______”_____________2020 р. КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.05052 Міжнародні економічні відносини за освітньою програмою «Міжнародна економіка» на тему: «Стан та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні» Виконавець: студентка ФМЕ, гр. 43а Шупарська Анастасія Євгенівна____________ (підпис) Науковий керівник: старший викладач Гусенко Ольга Сергіївна____________ (підпис) Одеса - 2020

(2)

АНОТАЦІЯ Шупарська Анастасія Євгенівна, «Стан та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні», кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.05052 Міжнародні економічні відносини за освітньою програмою «Міжнародна економіка» Одеський національний економічний університет м. Одеса, 2020 рік Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є зовнішня торгівля товарами Одеського регіону та перспективи її розвитку. У роботі розглядаються теоретико-методичні основи дослідження зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні. Досліджено вплив зовнішньої торгівлі товарами на соціально-економічний розвиток регіонів та визначено методи аналізу ефективності зовнішньої торгівлі товарами регіону. Проаналізовано показники сучасного стану та динаміки зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону. Проведено SWOT-аналіз. Проаналізовані показники ефективності зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні. Запропоновано шляхи підвищення ефективності зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні шляхом здійснення диверсифікації товарної структури регіонального експорту, збалансування структури експорту та імпорту у розрізі країн-торговельних партнерів Одеського регіону, спрямування політики імпортозаміщення на посилення орієнтації певних категорій промислових виробництв, створення ефективного інституційного середовища зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Особливий наголос зроблено на удосконаленні портово-логістичної системи зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону. Ключові слова: міжнародна торгівля, зовнішня торгівля регіону, експортний потенціал регіону, ефективність зовнішньої торгівлі товарами регіону, товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі товарами, стійкість зовнішньої торгівлі товарами, високотехнологічний експорт, експорт сировинної продукції, АВС та XYZ – аналіз, збалансованість зовнішньої торгівлі товарами. ANNOTATION

Shuparska Anastasia, «The state and prospects of development of foreign trade in goods in the Odessa region»,

qualification work for the bachelor's degree in the specialty 6.05052 "International Economic Relations" under the educational program "International Economics"

Odessa National Economic University Odessa, 2020

Bachelor's qualification work consists of three sections. The object of the study is foreign trade in goods of the Odessa region and prospects for its development.

The article deals with theoretical and methodological bases of foreign trade research at the regional level. The influence of foreign trade in goods on the socio-economic development of regions is investigated and methods of analysis of the effectiveness of foreign trade in goods in the region are determined.

The indicators of the current state and dynamics of foreign trade in goods of the Odessa region are analyzed. The SWOT- analysis was performed. The indicators of foreign trade in goods’ efficiency in the Odessa region are analyzed.

The ways of increasing the efficiency of foreign trade in goods in the Odessa region are proposed by diversifying the commodity structure of regional exports, balancing the structure of exports and imports in the context of the trading partners of the Odessa region, directing the policy of import substitution to strengthen the orientation of certain categories of industrial production of industrial environments in Ukraine. Particular emphasis is placed on improving the port and logistics system of foreign trade in goods in the Odessa region.

Keywords: international trade, foreign trade of the region, export potential of the region, efficiency

of foreign trade in goods of the region, commodity and geographical structure of foreign trade in goods, sustainability of foreign trade in goods, high-tech exports, exports of raw materials, ABC and XYZ - analysis, balance of foreign trade in goods.

(3)

ЗМІСТ ВСТУП……….. 4 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ … ……….. ……… 7 1.1. Зовнішня торгівля товарами: сутність, особливості та класифікація ………...………...… 7 1.2. Вплив зовнішньої торгівлі товарами на соціально-економічний розвиток регіону……… 20 1.3. Методи аналізу ефективності зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні.……….. 30 Висновки до розділу 1……… 37 Розділ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ …………... 39 2.1. Аналіз динаміки, географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні……….. 39 2.2. Аналіз чинників, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі товарами. SWOT-аналіз Одеського регіону на світових товарних ринках..……… 48 2.3. Аналіз ефективності зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні ………..……… 58 Висновки до розділу 2………. 69 Розділ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ………….………... 71 3.1. Диверсифікація та балансування товарної структури зовнішньої торгівлі Одеського регіону як чинник підвищення її ефективності ……….……... 71 3.2. Удосконалення портово-логістичної системи як чинника розвитку зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону………..………. 80 Висновки до розділу 3……….……… 84 ВИСНОВКИ ………..……….. 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….……….. 90

(4)

ВСТУП Актуальність теми. В умовах суспільних трансформацій та глобалізації, галузь зовнішньої торгівлі товарами регіонів України може слугувати тим базисом розвитку, який забезпечить важливий позитивний вплив на загальний стан країни. Перспективи соціально-економічного розвитку країни розглядаються з огляду на її експортний потенціал, який визначає конкурентні переваги її на світовому ринку. Експортний потенціал країни в цілому складають експортні потенціали окремих регіонів, що є активними самостійними структурними одиницями у зовнішньоекономічних відносинах. Вони визначають не лише забезпеченість національної економіки ресурсами, а й здатність системи до розвитку на базі наявних ресурсів. Експортний потенціал регіону – це наявні та потенційні можливості сукупності видів економічної діяльності в регіоні виробляти конкурентоспроможну продукцію відповідно до потреб зовнішнього ринку і реалізувати її шляхом експорту з метою перспективного розвитку та нарощення обсягів збуту. Збільшення обсягів зовнішньої торгівлі є умовою ефективного розвитку будь-якої регіональної економіки, у тому числі й регіонів України. Проте, українська економіка є надмірно чутливою до зовнішніх впливів внаслідок недостатньо розвиненого внутрішнього ринку, технологічного відставання, низької диверсифікації структури експорту та імпорту. Отже, досягнення ефективного розвитку зовнішньої торгівлі товарами – одна з умов забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження кваліфікаційної роботи. Мета і завдання кваліфікаційної роботи. Головною метою дослідження є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні.

(5)

Для реалізації мети, що поставлена, потрібно вирішити наступні завдання:  дослідити економічну сутність поняття зовнішня торгівля та міжнародна торгівля та їхні відмінності;  систематизувати основні чинники впливу зовнішньої торгівлі товарами на соціально-економічний розвиток регіону;  узагальнити методи аналізу ефективності зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні;  проаналізувати сучасний стан та динаміку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні;  проаналізувати показники ефективності зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні;  здійснити SWOT-аналіз Одеського регіону;  запропонувати пріоритетні напрями підвищення ефективності зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні;  дослідити вплив портово-логістичної системи як головного чинника розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні. Об’єктом дослідження є зовнішня торгівля товарами Одеського регіону та перспективи її розвитку. Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та організаційно-економічні рішення щодо перспектив розвитку зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону та шляхів підвищення її ефективності. Методи дослідження. У процесі наукового дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. При теоретико-методичному аналізі зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні із загальнонаукових методів застосовано аналіз та синтез, індукція та дедукція, абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та класифікації, методи математичної статистики. До спеціальних методів належать метод економічного аналізу (в процесі аналізу стану та динаміки зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону), графічний (для наочного схематичного

(6)

зображення результатів дослідження) та табличний методи (подання результатів зведення та групування аналітичних даних зовнішньої торгівлі в Одеському регіоні). Робота була здійснена при використанні програми офісного пакету MS Office -Microsoft Excel.

Інформаційна база дослідження. Для написання кваліфікаційної роботи використовувалися наукові праці українських та зарубіжних вчених-економістів, серед яких особливо доцільно виокремити Козака Ю.Г., Циганкової Т.М., Шкуропадської Д., Дахно І.І., Процевят Т.О. та інших. Інформаційно-довідковою базою слугували нормативно-правові акти України, матеріали наукових конференцій, аналітичні та статистичні матеріали звітів Одеського регіону, а також різноманітні електронні ресурси, зокрема офіційні сайти Світової організації торгівлі, Конференції ООН з торгівлі та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Державної служби статистики України, Державної служби статистики України в Одеській області. Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами виконання кваліфікаційної роботи опублікована наступна наукова стаття: Шупарська А. Аналіз сучасного стану та динаміки зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні. // Минуле, сучасне, майбутнє. Збірник наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної конференції факультету міжнародної економіки. Випуск 10. Одеський національний економічний університет – 2020. C.415-421. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11389/1/%d0%97%d0%b1%d 1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba% d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5 %d0%bd%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%8 0%d0%b0%d1%86%d1%8c.pdf Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок. Робота містить 13 таблиць та 25 рисунків.

(7)

ВИСНОВКИ В умовах сучасних економічних перетворень, жорсткої міжнародної конкуренції на світових ринках товарів важливим інструментом реалізації зовнішньоекономічної політики Одеського регіону є зовнішня торгівля товарами. Вона спрямована на збалансування виробничих можливостей регіону та переваг споживачів, дає змогу одержати дефіцитні товари, послуги, а також реалізувати надлишок окремих товарів, послуг, що не поглинаються внутрішнім ринком. Розвиток зовнішньої торгівлі товарами компенсує недостатнє забезпечення регіону відповідними ресурсами, сприяє захисту його торговельних інтересів та стабільному зростанню валового регіонального продукту. Однак проблемами підвищення рівня ефективності зовнішньої торгівлі товарами є відсутність дієвої зовнішньоторговельної інфраструктури, сировинний характер експорту, залежність економіки регіону від монопольних імпортних ринків постачання енергоносіїв та матеріальних ресурсів. В кваліфікаційні роботі бакалавра були визначені теоретико-методичні основи дослідження зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні. Узагальнено поняття «зовнішня торгівля товарами» та «міжнародна торгівля товарами». Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами, як сукупності зовнішньої торгівлі товарами регіонів світу. Також було систематизовано методи аналізу ефективності зовнішньої торгівлі товарами на регіональному рівні та на підставі цих теоретичних положень визначені показники ефективності зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону. Зокрема, аналіз індикаторів стійкості сектору зовнішньої торгівлі Одеського регіону товарами свідчить про її задовільний (стабільний) рівень, так як більшість показників відповідали пороговим значенням і мали позитивну динаміку. Однак, сировинна спрямованість зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону відображає її неефективність.

(8)

За допомогою АВС - аналізу був оцінений внесок кожної товарної позиції в структурі експорту та імпорту Одеського регіону, а XYZ - аналіз дав змогу оцінити їхню динаміку в часі. Розглянута товарна структура зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону за цим методом дала можливість проаналізувати її стан, планувати розвиток та спрогнозувати можливий попит на зовнішніх товарних ринках. У 1996 та протягом 2015-2018 років Одеський регіон характеризувався порівняною збалансованістю експорту, а протягом 1997-2014 років – збалансованістю імпорту. В українському експорті Одеський регіон має відносну спеціалізацію на виробництві засобів наземного транспорту (коефіцієнт відносної експортної спеціалізації = 7,79) та продуктів рослинного походження (коефіцієнт = 2,24). В імпорті – на жирах та оліях тваринного або рослинного походження й на продуктах рослинного походження. Коефіцієнти відносної імпортної спеціалізації складають у 2018 р. відповідно 13,8 та 3,93. Також були визначені сучасні тенденції в динаміці зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону, його географічній та товарній структурі. Щодо динаміки зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні, то найвищі темпи зростання експорту були у 2008 р. – 110,73% порівняно з 2007 р., а імпорті також саме у 2008 р. простежувалися найвищі темпи зростання – 135,39%. Якщо у кризових 2014-2015 роках динаміка експорту становила +9,32% та -2,95% відповідно, то імпорт впав вдвічі – відповідно -46,91% та -57,45%. Таке падіння пов’язане зі курсом гривні, яка на той час впала по відношенню до долара США з 8 грн. за 1 дол. до 28-29 грн. Сальдо зовнішньої торгівлі в Одеському регіоні протягом 1996-2014 років завжди було від’ємним. І тільки починаючи з 2015 р. дотепер воно є позитивним. Важливою тенденцією стала переорієнтація експорту товарів з країн Європи (зокрема, країн ЄС) на країни Азії. Географічна структура імпорту товарів в Одеський регіон віддзеркалює аналогічну ситуацію. Найбільше Одеський регіон імпортує товарів з країн Азії.

(9)

З країн ЄС у 2018 р. найбільшими торговельними партнерами Одеського регіону є Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина та Польща. Головною статтею експорту були «Продукти рослинного походження» (зокрема, зернові культури). Більше того експорт за цією товарною групою має тенденцію до підвищення. Якщо, у 2014 р. він становив 35,7% від загального обсягу експорту, то у 2018 р. вже 46,8%. Необхідно зазначити, що таке зростання є одним з факторів формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами в регіоні. В імпорті Одеського регіону переважають такі товарні позиції як «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання», «Мінеральні продукти» та «Продукти рослинного походження». В роботі був досліджений експортний потенціал Одеського регіону, який визначається як присутність наявних та потенційних можливостей сукупності видів економічної діяльності в регіоні виробляти конкурентоспроможну продукцію відповідно до потреб зовнішнього ринку і реалізувати її шляхом експорту з метою перспективного розвитку та нарощення обсягів збуту. Було узагальнено чинники впливу на формування експортного потенціалу Одеського регіону, котрі визначають успішність його виходу на світовий товарний ринок. Аналіз чинників був здійснений за допомогою SWOT – аналізу. Також був наданий прогноз щодо змін індексів цін на світових товарних ринках, які можуть здійснити істотний вплив на обсяги зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону. Також було визначено, що стратегічна роль зовнішньої торгівлі в забезпеченні соціально-економічного розвитку економіки Одеського регіону полягає в тому, що зовнішня торгівля товарами на основі реалізації конкурентних переваг дозволяє за рахунок нових ринків збуту стимулювати розширення виробництва товарів в регіоні-експортері, є джерелом додаткових фінансових надходжень та зростання доходу в результаті різниці між регіональною та іноземною вартістю на окремі товари та послуги, а також забезпечує надходження до регіону іноземної валюти.

(10)

Особливий наголос в кваліфікаційній роботі був наданий необхідності створення ефективного інституційного середовища зовнішньої торгівлі товарами в Україні, які б спонукали розвиток зовнішньої торгівлі товарами в регіонах, зокрема експортно-кредитного агентства (ЕКА), нотифікаційного центру з питань зовнішньої торгівлі, Національного комітету зі спрощення процедур торгівлі, торговельних представництв за кордоном, GPA – офісів. На підставі дослідження перспектив розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні, в кваліфікаційній роботі бакалавра були виявлені наступні шляхи підвищення її ефективності з урахуванням специфіки сучасних економічних умов:  Здійснення диверсифікації товарної структури регіонального експорту.  Збалансування структури експорту та імпорту у розрізі країн-торговельних партнерів Одеського регіону.  Спрямування політики імпортозаміщення на посилення орієнтації певних категорій промислових виробництв (конкурентних передусім за ціновими параметрами) на задоволення потреб внутрішнього ринку як у споживчих товарах для населення, так і продукції промислового призначення (товарів проміжного споживання).  Створення ефективного інституційного середовища зовнішньої торгівлі товарами в Україні.  Удосконалення портово-логістичної системи зовнішньої торгівлі товарами Одеського регіону. В роботі був проведений змістовний аналіз кожного з перелічених шляхів та зазначено, що такі істотні зміни повинні відбуватися на державному рівні. Сьогодні, Одеський регіон не в змозі самостійно на регіональному рівні, без державної допомоги, провести настільки масштабні реформи у зовнішньоторговельній сфері.

(11)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бойко А. В. Механізми забезпечення стійкості економіки України до глобальних викликів і ризиків сучасності. Економіка та управління національним господарством. 2014. № 3 (46). С. 34–41. 2. Быстрицкая Ольга. Вышли в плюс. Итоги 2018 года для украинских портов. Центр транспортних стратегий. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/vyshli_v_plyus_itogi_ 2018_goda_dlya_ukrainskikh_portov_1502 3. Вызовы настоящего и перспективы будущего: 9 мнений об узких местах портов Украины. Центр транспортных стратегий. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cfts.org.ua/spetsproekty/vyzovynastoyaschego _i_perspektivy_buduschego_9_mneniy_ob_uzkikh_mestakh_portov_ukrainy 4. Виклики та перспективи розвитку хімічних виробництв у регіонах України:наукове видання / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська; НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»; наук. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2018. – С.32. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20180603.pdf 5. Галасюк В. В. Експортно-кредитне агентство як механізм розвитку високотехнологічного експорту України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 18(1). - С. 92. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 6. Дахно І. І. Міжнародна торгівля : [навч. посіб.] – К. : МАУП, 2003. – C. 20. 7. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / Н. В. Гусєва, Г. О. Кулєшова, Л. В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С.54. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12364

(12)

8. Зубко О.В. Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізацій них викликів. / Ефективна економіка. - №9. – 2010. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=297 9. Іщук С. О. Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Регіональна економіка. - 2016. - № 3. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_3_8 10. Козак Ю.Г Міжнародна торгівля : [навч. посіб.] / Ю.Г.Козак, Н.С.Логвінова, М.І.Барановська – К.:ЦНЛ. - 2010. – С. 8. – Електронний режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1365/ 1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0 %B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%9 6%D0%B2%D0%BB%D1%8F.pdf 11. Концесійний проект порту Херсон - 2018. С. 27. Електронний ресурс. Джерело доступу: https://mtu.gov.ua/files/FILES_FOR_ CONCESSION_PROJECTS/proekt-koncesii-u-portuherson/Kherson_Tender_ Documentation/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_ %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%D0%9C%D0% B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0 %BC_V2a.pdf 12. Криклій розповів, які порти можуть передати у концесію. Інтерв’ю Міністра інфраструктури України В.Криклія. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/14/653700/ 13. Круп’як І.Й. Вектори зовнішньої торгівлі держави в умовах сучасних економічних перетворень. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 17 (2017). С. 158. Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/32.pdf 14. Кутідзе Л. С. Проблеми побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону // Технологічний аудит та резерви виробництва. –

(13)

2015. – № 1/7(21). – С. 35. Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1%287%29__8 15. Калетнік Г. М. Стійкість економіки як фактор безпеки і розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 21 16. Кухарська Н.О. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності // Регіональна економіка. – 2005. - №3 17. Лапшин В.І., Кузніченко В.М. Товарна структура міжнародної торгівлі України в 2016 році. / Глобальні та національні проблеми економіки. - №17. – 2017. – С. 914. Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/183.pdf 18. Мельник Л. Нові аспекти міжнародної торгівлі в умовах переходу до інформаційного суспільства / Л.Мельник, І. Дегтярьова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2006. – № 2. – С. 18-43. 19. Наукова робота на тему: «Формування та використання експортного потенціалу аграрних підприємств в умовах євроінтеграції» - С.5-6. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/konkyrs_stud/ES/1_2.pdf 20. Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України / І. Ю. Гужва // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. - 2016. - Вип. 2. - С. 13-24. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miceru_2016_2_4 21. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України. – К.:НІСД, 2012. – 71 с. Електронний ресурс. Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-10/1011_dop.pdf. 22. Пономаренко В. С. Стратегічне управління розвитком підприємства: навчальний посібник/В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. – Харків : ХДЕУ, 2002. – с. 173

(14)

23. Проект Стратегії розвитку Одеського регіону 2021-2027 Одеської Обласної державної адміністрації. Електронний ресурс. Режим доступу: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5dcd4685d5c02.pdf 24. Процевят О. С. Огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 115. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_114_ProtsevyatO.pdf 25. Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу : кол. моногр. / за ред. О. Л. Тоцької. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 84-91. Електронний ресурс. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13045/5/10676.pdf 26. Сценарії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.oda.odessa.gov.ua/statics/ pages/files/5de12a0d17eb9.docx 27. Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики: наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. Сторонянська І.З. Львів, 2019. С 38. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20190033.pdf 28. Тимофеєнко С.А. Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області). Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014. С.78. Електронне ресурс. Режим доступу: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/2014-1.pdf 29. Топчієв О.Г, Н.Є. Нефедова. Територіальна організація портової діяльності регіону в контексті формування транспортно-логістичних мереж.

(15)

30. Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики: наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. Сторонянська І.З. Львів, 2019. С 38. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20190033.pdf 31. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля : [навч. посіб.] / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 8-9. 32. Шафранова К. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської області) : автореф. дис. ...канд. екон. наук: 08.00.03 –економіка та управління національним господарством/ К. В. Шафранова; Академія муніципального управління. – Київ, 2013. –20 с. 33. Шкуропадська Д. Стійкість зовнішнього сектора міжнародної економічної діяльності України. Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - № 3. - С. 59-69. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID= &I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fu llwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=& S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D 0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 %20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D 1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1% 88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5 %D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D 0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE %D1%97$ 34. Юрій С. І. Міжнародні фінанси у ХХІ столітті / С. І. Юрій // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 184. 35. Юхта О. І. Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово-кредитної підтримки експортерів. Інвестиції:

(16)

практика та досвід. 2019. № 11. С. 78. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2019/15.pdf 36. Український географічний журнал - 2013, №1. С. 21. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ukrgeojournal.org.ua/sites /default/files/UGJ_2013_1_18-26.pdf 37. Яремчук Н. Т. Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України / Н. Т. Яремчук, І. М. Грінько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 171. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/44.pdf 38. Офіційний сайт Державної служби статистики України в Одеській області. Зовнішньоекономічна діяльність. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/ 39. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 40. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Електронний ресурс. Режим доступу: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 41. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm? Solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState= {%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en% 22}} 42. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02 /weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=20&sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd= 1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=PCEREW%2CPVOILW&grp=1&a= 1

References

Related documents

We present a new method of using Deep artificial Neural Networks (DNN) to learn continuous, vector-form representations of diagrams without any human input, and entirely from

The goal of EECS is to allow the central controller to collect visual features (discussed later in section 5.5) from the camera sensors and use these to determine the most

reported that the use of oral corticosteroids was associated with reduction in the number of choroidal PIC lesions; however, visual acuity did not change probably due to

are equitable, all that is left to check is that each symbol appears 0 or 1 time down each of the final 6 columns and across all rows of the last 6 columns.. The following example

does the Legislature specifically limit the number of available examinations, either mental or physical.” Yet, the requirement of good cause “is not a mere formality” that may

This study investigated the learning experiences in a teacher preparation assessment course that influenced preservice special education teachers attitudes and beliefs

In this paper, we propose a new index to measure the quality of space- filling designs, based on the probability distribution of the minimum distance of N points drawn uniformly in

All reports are shared along with the dataset on OpenNeuro, including individual reports for each mixed gambles task run of each participant, individual reports for the