maja mandić - ključevi arkana.pdf

256 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)
(2)

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 133.3

MANDIĆ, Maja

Ključevi Arkana: praktični priručnik za Kroulijev Tarot / Maja Mandić. - (l.izd.). - Beograd: EsoUleria, 1994

(Beograd: Galeb). - 512 str. ; 21 cm. - (Lux Hermeticum: edicija zapadnog oku1tizma

Str. 13-14: Predgovor / Vladimir Madić Bibliografija ISBN 86-81585-34-7 a) Tarot 10=29195020 • I I

\

• • • • • •

M�a Mandić

(3)

I

Maja Mandić

KUUČEVI ARKANA

(Praktični primčnik za Kroulijev Tarot)

Sva prava prevoda i objavljivanja zadržava autor

Izdavač: JP ESOTHERJA, Beograd

Izdavački savet: Maja Mandić i Vladimir Madić Glavni i odgovomi urednik: Vladimir Madić

,

Idejno rešenje korica: Maja Mandić

Lektura i korektura: Stanislava Marinković, Sanja Bratina, Gordana Svilarević, Vladimir Madić

Kompjuterski slog i grafički dizajn: Srdan Krstić

Štampa: "Galeb", Beograd Prvo izdanje Beograd 1994. • YU ISBN 86-81585-34-7 • , • , • • Zahvalnica Predgovor Uvod II 13 15

I - Odredenje Tarota - Poreklo i razvoj kroz vekove; Srednji vek i 27 renesansa; Pllt mudrosti poptotan tajnama

II - Pristup Tarot kartama; Spil Tarot karata; Vre,'ica i drvena kUlija; Prostirka; Bele�lIica - Povezivanje sa energijama Tarota; Pasivno povezivanje: Ritualno pOllezivanje - Ritual Posvećenja Tarot karata

-Uspostvaljena veza

III - Teorijske osnove Tarota - Kabalu - Velovi negativne egzisten­

cije - Drvo život.1; Stubovi; Sefiroti; Staze - Četiri sveta

37

45

IV - AstroloSke osnove Tarota; Astrologija - ZOdijak - Planete; 64

Dignitet planeta

v - Male arkane - Dvorske karte

VI - Štapovi; Vitez Jlapol'a - Gospodar plamena i munja, Kralj dl/hol/O

Vatre; Kraljica JlapoFa - Kraljica plamenog prestola; Princ Jtapova - Princ vatrenih bojnih kola; princeza Jtapol'a - Princeza bljeftal.'e vatre. RuZa vatrene palate; As Stapova - Koren snage vatre; Dvojka Stapova - Vlas/,' Trojka J/apova Vrlina; četvorka .ftapova Potpunost; Pelica Slapova -Borba; Jestica J/apova - Pobeda; Sedmica Uapova - Hrabrosz, Osmica flapova - Hitrina; Devetka Stapol'a- Snaga; Desezka ftapolla- Ugnjetavanje

- Vizuelizacija; Vežba vizue1izac:ije: Svedotenje; Vetba vizueUzacije:

OdsUkavanje karte u umu - Prognoza: Oa'aranje po elementima

• • 5 73 78 •

(4)

I

I

I

Ključevi Arkana

VII - Pehari; Vitez pehara- Gospodar lalasa i l:oda, Kralj domatina mora; Kraljica pehara - Kraljica vodenih prestola; Princ pehara - Princ bojnih kola vode; Princeza pehara - Princeza voda i lotosa; As pehara - Koren snage vode; Dvojka pehara Ljubav; Trojka pehara Obilje; Cetvorka pehara

-RaskoJ; Petica pehara - Razočaranje; Seslica pehara - Zadovoljstvo; Sed­ mica pehara - Razvrat; Osmica pehara - Nemar; Devetka pehara - Sre�a; Desetka pehara - zasićenost - Vežba vizuelizacije: Utivljavanje -Prognoza: O/varanje "Ljubavni sas/anak"

96

VIII - M ačevi; Vitez mačeva - Gospodar veiTa i pove/oraca, Kralj 110 vazdut.nih duhova; Kraljica mačeva - Kraljica vazduJnih prestola; Princ

matel'a - Princ bojnih kola l:etra; Princeza ma{:eva - Princeza juriInih vetrQva, Lotos va;,du.fne palate; As mateva - Koren snage )laz.duha; Dvojka mateva - Mir: Trojka mateva - Tuga,' Cetvorka mo{:eva - Za/ilje; Petica mateva - Poraz; Seslica mačeva - Učenost,' Sedmica mačeva - uzaludnost; Osmica mateva - U pUtanje; Devetica mačeva - Okrutnost,' Desetka mateva - Propast - Vežba vizuelizacije: Mentalna analiza simbola - Prognoza:

Otvaranje "Da ili Ile?"

IX - Diskovi; Vitez diskova - Gospodar bujne i plodile zemlje, Kralj 123 zemaljskih duhol'a; Kraljica diskova - Kraljica zemaljskih prestala; Princ

diskova - Princ zemaljskih kočija; Princeza diskol.'a - Prim:eza odjekujućih breZuIjaka, Rut.a zemaljske palate; As diskol'a - Koren snage zemlje; Dvojka diskova - Promena; Trojka diskol'a - Rad; Cetvorka diskova - Moć; Petica diskol'a - Zabrinutost; Šestica diskova - Uspeh; Sedmica diskova - Neuspeh; Osmica diskova - Raz.boritost; Deve/ka diskova - Dobitak; Desetka diskova - Blagostanje - KabaJističko objašnjenje napredIlil] tehnika: Tehnika

"Silaz.ak svetlosti" - Prognoza: Dnevno otvaranje

X - Šemhamforaš i trideset i šest dekanata - Ritual prizivanja Andela 143 Šemhamforaša

XI - Kabalistička telUJika pronalaženja energetske formule karte 151 pomoću blještavih boja. - Primeri analize boja na Malim i Velikim

arkanama

XII - Velike arkane - Znaci i simboli - Vežba: Pronalatenje istag 162 simbola na raz.ličitim kartama; proučavanje njegovog sadrZaja na Drvetu

Zivota

6

Sadržaj

XIII - Meditacija u Tarotu - Meditacija: Pokretlle slike 169

XIV - Luda; Obja$njellje simbola; Značenje - Meditativne telmike 177

'Uspon zmije" - M editacija: Prozor - Prognoza: Otvarall;e "Da li i kada će se dogoditi?"

XV -- Mag; Obja�njenje simbola; Značenje - Meditacija: "Kabalističke 187 korespodencije" - Prognoza: otl'araje "Kabalistički krst"

XVI - Numerička analiza pomoću Tarota - Numerička analiza imena; 197 Analiza datuma i mesta rodenja; Utvrdivanje kane koja predstavlj a

ličnost; Utvrdivanje kane odnosa izmedu dve i više osoba; Numerička analiza pojma

XVII - Prvosvešten1ca; ObjaJlljellje simbola; ZlIačellje - Meditacija: 203

Kreativlla!alltazija - Prognoza: Otvarali je "Tri polumeseca '

XVIII - Carica; Obja�njenje simbola; Značenje - Meditacija: Most - 212 Prognoza: Rimsko oll'arallje

XIX - Car; ObjaJlljenje simbola; Znatmje - Meditacija: Zodijački 218 krt/g - Prognoza: O/I'{/rallje "Po/kovica'

XX - Hijerofant; ObjaJnjenje simbola; Značenje - Meditacija: Hram 224 - Prognoza: OtvaralIje "Saveti ili petllaes/ karata"

XXI - Ljubavnici; ObjaJnjenje simbola; Znatenje - Korišćenje Drveta života i Tarota u cilju stepenovanja duhovnog napretka; Grupni ritual

- Tarot Ritual "Sedam zvezda"; Hram: Učesnici; Ritual- Prognoza: 232 Otvarali je "SrodIle duJe"

XXII - Kočije; Obja$njenje simbola; Značenje - Meditacija: Put - 251 Prognoza: Otvarali je "Piramida"

XXIII - Uravnoteženje; Obja�njenje simbola; Značenje - Reinkar- 256

nacija i kanna - M editacija: Nehipllotička regresija pomoću karmičkih Tarot karata - Prognoza: OtvaralIje "Karmička s/udija"

(5)

Ključevi Arkana

XXIV - Pustinjak; ObjaSnjenje simbola; Znatenje - Samoinicijacija 271 kroz Tarot; Hram i pripreme; Ritual samoinicijacijt - Prognoza: Ot­

varanje "TetragramatoIl "

XXV - Sreća; ObjaSnjenje simbola; Znatenje - Korišćenje Tarota za 285 analizu horoskopa - Prognoza: Orvaranje "AsrroloSki raspored"

XXVI - Strast; ObjaSnjenje simbola; Znatenje - Duhovna alhemija - 296

rad sa horizontalnim stazama - Ritual mističnog venčanja; K ula; Strast;

Carica - Prognoza: Orvaranje "teriri kapije"

XXVII - Obešen čovek; ObjaJnjellje simbola; ZIIačenje - Rešavanje 314 problema pomoću Tarota - Prognoza: Orvarallje "RdelIje problema"

XXVIII - Smrt; ObjaSnjenje simbola; Znatenje - Put ka sebstvu kroz 318 transformacije - Meditacija: Put ka sebstvu - Prognoza: JUllgovsko

otvaralIje

.

XXIX - Umetnost; Objafnjenje simbola; Značenje - Tehnika uspona 328 razinama - Meditacija: Strela - Prognoza: Otvaranje po čakrama

XXX - Davo - Meditacija 'Cmo i belo ogledalo" - Prognoza: 337 Otvaranje: Tri karte

XXXI - Kula; Objafnjenje simbola; Značenje - Meditacija: Dvadeset 344 i dve kapije - Prognoza: OtvaralIje "Keltski krst"

XXXII - Zvezda; ObjaSnjenje simbola; Značenje - Meditacija: 358 PlaIIetami ciklus - Prognoza: GadiSlIje otvaralIje

XXXIII - Mesec; ObjaSnjenje simbola; Značenje - Metoda razvijanja 370 i provere vidovitosti pomoću Tarot karata - Analiza snova pomoću

Tarota - Prognoza: OtvaralIje "Životni tok"

XXXIV - Sunce; Objafnjenje simbola; Značenje - Meditacija: 386 Kori§Ćellje svetih klljiga i Tarot - Prognoza: Otvarali je "Točak sreće"

XXXV - Eon; Objafnjenje simbola; Značenje - Kosmička vrata - 391 samoinicijacija kroz Tarot - Prognoza: Otvaranje "Naredili ZivotIIi

ciklus"

• •

Sadržaj

XXXVI - Univerzum; ObjaJnjeuje simbola; Značenje - Astralna 402

projekcja - WICCA metoda astraIne projekcije - Prognoza: Orvaranje

"Drvo tivola"

XXXVII - Divinacija - Praktični saveti za divinaciju 411

XXXVIII - Relaksacija; Opuštanje; Ritmično disanje 417

XXXIX - Zašita; Zall'aralZje u svetlosno jaja; Ritual pentagrama; Ritual 420 heksagrama

DODATAK A Meditacija "Put"; Univerzum; Sunce; Mesec; Car; 439 Kula; Davo; Umetnost; Smrt; Obešeni čovek; Uravnoteženje; Sreća;

Pustinjak; Strast; Kočije; Ljubavnici; Hijerofant; Zvezda; Carica; Prvosveštenica; Mag; Luda

DODATAK B Meditacija 'Hram";

Keter - izlazni hram; Hokrnall - ulazni i izlazni hram; Binall- ulazni 497 i izlazni hram; Hesed - ulazni i izlazni hram; Geburall- ulazni i izlazni

hram; Tifaret - I.uazni i izlazni hram; Necall - ulazni i izlazni hram; Hod ulazni i izlazni hram; Jesod ulazni i izlazni hram; Malkut -ulazni i izlazni Ilram

Literatura 506

8 9

(6)

l

Ekanathu, mojoj zvezdanoj ljubavi, i svoj duhovnoj braći u sestrama, Drevnima, Sanjarima, Tragačima

i ljudima Zemlje

koji su bili,

Jesu

i dolaze

da pronesu Luč, Svetlost i Znanje ...

• • • • •

L\LNICA

Ključevi Arkana stupiše u Kraljevstvo Zemlje kao plod stvaralačkog uticaja mnogih ljlldi, bez čijeg znanja, nesebične pomoći i prijateljske podrške ja ne bih mogla da sačinim ovo delo.

Vladimiru Madiću želim da zahvalim na bezgraničnom poverenju i neiscrpnoj snazi koju mi je ulivao kad god bi rad na knjizi dospcvao u slepu ulicu (što nije bilo retko). Takode i na izvanrednim organiza­ cionim i genijalnim izdavačkim sposobnostima. Zahvaljujući njegovoj domišljatosti i poznavanju psihologije autora knjiga je napokon do­ vršena.

Mojim dragim roditeljima, što

Sll, uz

bezrezervnu ljubav, podrža­ vali prirodne pravce rnoje slobode i kreativnosti. Posebno majci, koja me je uputila kako da koračam kroz kraljevstvo bajki, mitova i legendi.

Sanji Bratina, mojoj prijateljici, želim da odam priznanje na dobroj

volji, strp�ienju i istrajnosti kojom se probijala kroz šumu raznovrsnih greSki koje sam načinila pri radu.

Staši Marinković, MajstoI1l Tarota, koja mi je svojom energijom i znanjem, predanim radom i proučavanjem, plodnim idejama, pružila podršku i ojačala moje samopouzdanje.

Gordani Svilarević, kojaje sa p"no enntzijazma i predanosti zaronila u ovo delo, i odatle iznela mnoštvo zanimljivih ideja i korisnih primedbi.

Julijanu Naskovu, za optimizam, poverenje i kreativne podsticaje.

Mom bratu Fetiju Dautoviću, koji je, uključivši me u stvaranje TV serije' KJj učevi Arkana" , pomogao da sagledam moć i bogatstvo Tarota iz ugla kIli iževnog i TV medija .

(7)

\

Kljutevi A rkana

'Svim mojim prošlim i sadašnjim učenicima koji su proučavali Tarot i predano vežbali meditacije. Bez njihovih lucidnih pitanja i neo­ čekivanih zapatanja ja sigurno ne bih primetila i uključila u istraživanje mnoge vaŽI!e aspekte Tarota.

Mojim dragim klijentima koji su mi pomogli da razvijem i usavršim veštinu divinacije.

Neizrecivu zahvalnost dug1uem literarnom i duhovnom učitelju, Velikom Majstoru, Alisteru Krouliju, na ekstatični m i kriptičnim knji­ gama koje je napisao o Magici i Tarotu. Na osnovu njegovih dela ja još uvek učim kako da koračam kroz kraljevstva misterije i dosegnem luč skrivenu ispod Vela.

Takođe, Dion Fortune koja me, kroz svoje knjige, naučila kako da čitam izmedu redova, i kako da sama ukradem ključeve znanja sa

Nebesa.

Ž.M. Slavinskom i Petru Vasiljeviću za duhovnu svetlost kojom su obasjali ovo područje i time pružili priliku mnogim tragaocima da krenu stazom Samorazvoja, Tarota, Magike i Hermetizma.

Mom strpljivom učitelju, Majstoru A.A.H., koji me dvosmislenim i duhovitim primedbama ohrabrio da tragam za kosmičkim tajnama i probij arn se lukavstvom i domišljatošću kroz opasne ali izazovne sve­ tove Magike i Tarota. H vala mu što je bdio nadamnom, bez obzira što ja toga nisanl bila uvek svesna.

12

,

DCOVOQ

Knjiga koju držite u rukama nastala je kao razrada i uobličenje materijala sa kurseva Tarota, koje je Maja Mandić vodUa od leta 1991 . do leta 1993. u Beogradu i Novom Sadu, gde je kroz 20 početnUl i ViŠUI kurseva Tarota prošlo oko 150 ljudi. Ti seminari su bUi i prva uspešna. provera tehnika iz ovog priručnika n praksi.

Maja Mandić je možda najkreativniji predstavnik grupe mladih domaćUl okultista, koji su sazreli u poslednjUl desetak godina i sada daju plodove n

obliku knjiga koje naša Kuća objavljuje. To je osnovni razlog što se rodUa ideja da Ključeve ArkaIla uskoro prevedemo i na engleski jezik.

Priručnik koji držite u rukama je jedinstven po tome što je prvi svoje vrste u svetu! Činjenica da je K.rouli napravio Tarot budućnosti je potkrepljena time da su do danas postojali saInO retki i neuspeli pokušaji da se za njega sastavi dostojan praktični priručnik. Najveći broj knjiga o Tarotu na engleskom jeziku je čista teorija i zato se slobodno može reći da je ovo prvi originalni priručnik za K.roulijev Tarot - ne samo sinteza već postojeće tradicije, već značajan i svež kreativni doprinos razvoju okultizma, Tarota i Svete Umetnosti Magike.

Priručnik je vrlo konceptualno uobličen - osnovna zamisao je da su svakoj od Vel ik Ul Arkana priključeni po jedna praktična tehnika i jedno otvaranje koji su korcspondenuli toj Arkani. To na prvi pogled nije uvek lako vidljivo, ali ako zadete dublje u sadržaj primetićete da je, na primer, tehnika seksualne magije priključena uz kartu 'Strast", da je regresija, istraživanje prošlUl života,

priključena 'Uravnoteženju", Gospi Karme i Ravnoteže, a istraživanje snova "Mesecu" ,Gospodaru Astralnog plana.

Teorijsko objašnjenje VelikUl Arkana je skoro pOtplUlO novo i zasniva se na mitološkom nnnačenju simbola, slično kao i kod MalUl Arkana, te su i u tom delu Ključevi ArkaIla originalni u odnosu na K.roulijevu 'Klljigu Tota, koja i dalje ostaje nezaobilazni priručnik za teorijsko upoznavanje sa TOT Tarot špUom i "najbolja knjiga o Tarotu ikad napisana '. Ove dve knjige treba koristiti kao nadOptulU jedna drugoj ,jer je veliki problem sa svim K.roulijevim knjigama što nisu prUagođene počemicima i zalltevaju poznavanje celokupnog sistema

13

(8)

I

Ključevi A rkana

Magike, tj. emdiciju približnu njegovoj. Velika prednost Majine knjige II

odnosu na Klljigu Tola je što su Ključevi Arkalla prilagodeni početnicima na Stazi i što na jednom mestu imate kompletan primčnik sa svom neophodnom teorijskom osnovom i sveobltl1Vaulim praktičnim tehnikama, po principu: 'sve o Tarotu' - celovit sistem duhovnog samorazvoja.

Većina praktičnill tehnika iz ove knjige su M ajine originalne kreacije, bilo kao kreativna sinteza viševekovne kabalističke tradicije ili kao visoko razvijena okttlula imaginacija. Originalnost tehnika se najbolje vidi na primerima: kabalistička analiza boja na kartama spada u vrhtmska istraživanja i specijalis­ tički, čak naučni rad sa Tarotom, kakav do sada u svetu nije publikovan za javnost i spada u tehnike za vrhunske poznavaoce. Krottlijevog Tarota (autorka tvrdi da je tehnika analize boja izložena u XI poglavlju samo prvi osnovni nivo ispitivanja boja na TOT Tarotu). Do sada se .malo 'čuvenill okttltista', uopšte selilo da ispita boje na Krottlijevom Tarotu.

Primera kreativnosti ima još mnogo: 'Strela' i 'Hram' su Majine samos­ vojne telUlike, nastale kreativnom sintezom vekovne tradicije drevnih kabalis­ ta; 'Sedam Zvezda' je primer originalnog rituala ceremonijalne magije; 'Kreativna fantazija' i 22 primera za telUliku 'Put' pokaztUu Majin talenat za pisanje okultne i epske fantastike (uskoro će joj izaći i prva knjiga te vrste).

Neki će primetiti da se reč 'kreativnost' pominje mnogo puta u mom predgovom. Medutim, Majina kreativnost, koja je po meni njeno srednje ime,

ne bi mnogo vredela da nije utemeljena u njenom vrlo detaljnom poznavanju Kabale i Magike, jer joj, na primer, spisateljski talenat pri stvaranju 22 'Puta' ne bi mnogo pomogao da se ne zasniva na poznavanju Tarota, Kabale i mnogo meditativnog rada i dttllOvnill iskustava sa Arkanama.

Sistem na kome se bazira ova knjiga je celovit, zaokmžen i mora se vladati svakim njegovim detaljem i kabalističkim korespondencijama da bi Magičar po njemu mogao slobodno da se kreće i razlikuje šta se može kreirati a šta ne, čega je autorka vrlo svesna. Ona je taj sistem razradila egzaktno, samodis­ ciplinovano, strašću naučnika, jer u sistemu ništa nije slučajno, proizvoljno, sve telUlike imaju precizan ključ, i zna se s kojili planova i na koji način deluju energije s kojima se radi.

Ključevi Arkalla su, dakle, najbolji primer kako treba biti kreativan u okultizmu, jer je stvaralaštvo u okultizmu vrlo blisko sa umetničkim stvaralaštvom i zallleva često i veće i brojnije talente. Pojmovi okttltizam i kreativnost su magički sinonimi, a jednačina okttltizam = kreativnost treba da postane aksiom Novog Doba.

Beograd, oktobar 1994. Vladimir Madić • 14 • • • • , \

UVOD

Na početku uvek sve izgleda slučajno. To je prvo pravilo.

Bilo je sunčano proleće 1984. Razgovarala sam sa prijateljem kada je na vrata zazvonio poštar. Stigao je paket na ime njegovog, četiri

godine ranije prentinulog oca, koji se delom interesovao i proučavao ezoteriju.- Bili smo zbtUljeni. Otvorili smo pošiljku i ugledali dva primerka knjige Petra Vasiljevića Tahutijeve tajne (objavljena 1983. godine bila je to prva knjiga o KIoulijevom Tarotu kod nas). Nije bilo nikakvih podataka o pošiljaocu, ali ja sam mu i danas beskrajno zahvalna.

Knjigu sam odmah prisvojila i tako je počela moja avantura sa Tarotom. Strasno sam se zaljubila i htela sam da progutam sve što sam mogla da nađem o ovoj oblasti. Na žalost, ostala sam gladna. Postojala su dva ključna problema. Nisam imala špil Tarot karata. Pored in­ spirativnih Tahutijevih tajni, iskopala sam samo dve (loše i površne) knjige o tumačenju karata.

Besnela sam kao lav u kavezu. U prethodnim godinama sam stekla vrlo maglovito, ali pre svega haotično znanje o magici, na osnovu knjiga Ž.M. Slavinskog, Karlosa Kastanede i izvesnih stranih, sasvim nepouz­ danih autora. Najviše praktične koristi sam imala od stare rodake koja se bavila biljem, nemačkim Tarotom i pojedinim oblicima folklorne

magije (gašenje ugljevlja, vezivanje konaca, i nerazumljive bajalice). Elem, naučila sam knjigu Pere Vasiljevića napamet. Pokušala sanl da prilagodi m obične karte za igm kabalističkom sistemu. Pristupila

15

(9)

[

, •

II

• •

Ključevi Arkana

sam slikaIUu Tot-Tarota karata, ali su se moji neplodni pokušaji završili noćnim morama i glavoboljom.

Spas je došao II leto iste godine. Auto-stopom sam putovala po

Italiji. Boravila sam u predivnoj Firenci, za koju sam uvek govorila da je moja "čarobna Gospa". Tu sam kupila svoje prve Tarot karte.

Moj prijatelj i ja smo ostali bez prebijene pare. To presudno jutro, imali smo taman toliko da domčkluemo stari hleb sa majonezom i popijemo dve kratke kafe. Otvorila sam zaštićenu kutiju i promešala karte. Pitala sam kako će proći naš put do kuće. Izvukla sam samo jeduu kartu - Mag. Nisam imala pojma šta to znači i nisam više o tome ni razmišljala. Predstojao nam je put od Firence do Beograda, a mi smo bili potpuno praznilI džepova.

Sunce je pržilo sasvim onako kako se od njega očekuje II avgustu.

Nikad do tada nismo stopirali duže od deset minuta, ali sada kao da nas niko nije primećivao. Prošla su tri sata a ja sam bila žedna kao usred Sallare. Krenula sam prema obližnjoj kući spremna da kleknem i molim za vodu.

Dejan se sagao i rekao: "Vidi, pedeset hiljada lira. "

Ja sam pogledala u travu i našla još sto hiljada. Kao dve Lude, nastavili smo pored auto-puta bemći novac kao da je razbacano cveće. Našli smo svotu u visini jedne dobre zapadne plate. Nigde nije bilo žive duše, nikakvilI dokumenata, a kuća u kojoj sam htela da pijem vodu je bila zaključana. Automobili su jurili kao leteći tanjiri.

Tarot će vam pomoći. On daje svakom 01\0 što mu je neophodno, u trenutku kada uspostavite kontakt sa njegovim energijama. To je dmgo pravilo.

Sledile su godine kada sam lutala stazama i stranputicama.

U pogledu diviIlacije bila sam ekstremno tupava i netalentovana. Blenula sam u karte ne uspevajući da vidim više od lepih crteža. Budući da sam vodila zabeleške, tek posle nekoliko nedelja ili meseci, kada bi se predvidaIIje ostvarilo, ja bill shvatila pomku.

Bila sam sita neuspeha, pa sam po nekoliko meseci ostavljala Tarot na zabitom mestu da skuplja prašinu. U meduvremenu sam svaštarila. Kao i svaki početnik htela sam odmah da poberem i ovladam svim

znaIuem sa tog magičnog dreveta. Čeprkala sam po astrologiji, nume­ rologiji, magici, snovima, astramoj projekciji, parapsihologUi... Inlala sam periode kada SaIlI mogla da se zaklmem da sam definitivno i

16

,

-Uvod

neopozivo prešla na put Joge ili Zen budiznla. Ali, ovim ili onim povodom, uvek bih se vraćala Tarotu i zapadnom hermetizmu.

Čitala sam nUloge knjige o Tarotu i srodnim oblastinla. Došla sam do zaključka da je samo jedna od deset knjiga zaista vredna pažnje. U ostalim, ako nadete deset korisnih rećenica, možete snlatrati da ste na

dobitku. S druge strane, većina autora prepisuju jedni od drugih, tako da posle nekog vremena tačno možete da utvrdite odakle je ideja ili tellIlika preuzeta.

Sledeća izlud1uuća čiltienica je da autori bezočno kriju praktične tellIlike. Oni vam izlože ritual ili meditaciju, i kao po pravilu, izbace odredeni deo bez koga tellIlika ne može ispravno da funkcioniše. Medutim, tu postoji jedaIl trik! Ako, na primer, uporedite istu metodu opisanu kod Alistera Kroulija, Dion Fortune, Bat1era i Bardona, a uz izvesno kabalističko ZnaIlje i dobm volju, uspećete da sklepate celinu .

Naime, autori najčešće ne izostavljaju isti deo praktične tehnike.

U tom periodu sam bila sanla. Tapkala sam po mraku i vrtela se u kmg. Snalazila sam se pomoću štapa i kaIiapa. Sve sam isprobavala na svojQi koži i uglavnom se suočavala sa porazima.

Na

j

te

je

na početku. To je treće pravilo.

Sledeći dogadaj je uticao da donesem bitnu odluku u svom životu. Nekoliko meseci sam spremala težak i značajaIl ispit. Uradila sam

talisman da mi pomogne u istrajnosti i ovladavaIlju nlaterijom. Učila sam predaIlo. Jutro pre ispita izvela sam neke "tajne' dzogćell prakse,

koje su navodno imale za svrhu da mi daju snagu koncentracije i liše me treme prilikom odgovaraIlja. Njih mi je po principu 'smuti pa prospi', prepisao dmg koji se bavio ovim sistemom. Kasnije se ispos­ tavilo da je moj prijatelj pogrešno preveo uputstva sa engleskog, pa sam

uradila deset puta više ciklusa nego što je trebalo.

Posle vežbi jednostavno nisam mogla da ustanem iz meditativnog položaja. Izričit napor mi je predstavljao pokušaj da tačno prodem kroz

vrata a da ne udarim o dovratnik. Dobro. Nekako sam stigla na fakultet. Prvo sam koristeći se principom 'prevlast duha nad materijom' napisala na svesci tri pitaIlja koja sam najbolje znala. Pevušila sam SaIlskritsku nirultm dok sam izvlačila cedulju. l dobila sam pitaIUa koja

sam htela!!!

Bila sam euforična. Prva dva pitaIlja verglala sam kao navijena. Kod trećeg je nastao problem. Prostor se odjednom iskrivio na desno, a ja

17

(10)

I

,

Ključevi A rkana

sam se bacila na levo i sletela sa stolice. Amfiteatar se tresao od smeha. Počela sam da zaplićem jezikom, jer mi se činilo da se moj glas ubrzava i usporava. Zaćutala sam.

Profesorka me je oborila. Rekla je da nije sigurna da li sam pijana, drogirana ili se foliram, ali da u svakom slučaju ne znam treće pitanje. Bilo me je stid. Trudila sam se da dostojanstveno pogodim vrata.

Ušla sam u toalet osećajući grozan pritisak i težinu. Plakala sam kao luda, delom zbog ozlojedenosti, delom od zbrljanih energija. Na tom svetom i hvale vrednom mestu suočila sam se oči u oči sa istinom. Shvatila sam gde sam grešila i kako sam postala hodajući zbornik konfuznih i površnih delova raznih okultnih sistema, od kojih ni jednim ne vladam, a ni jedan ne poznajem dovoljno dobro. Spoznala sam da onaj ko zna o svemu po malo u stvari ne zna ništa. Bila sam lenština i kukavica koja je bežala u površnu raznolikost fenomena, ne usudujući se da donese odluku i zaroni duboko.

Odaberite jedan sistem i držite se samo njega kao "pijan plota ", sve dok ne budete sigurni da ste potpuno usvojili teorijske postavke i postigli napredne praktične rezultate. U suprotnom ćete ostati na po­ vršini ili ćete pobrkati lončiće. To je četvrto pravilo.

Odlučila sam se za zapadni hermetizam i Tarot. Usmerila sam svu energiju u tom pravcu i rezultati su neočekivano brzo došli. Na­ predovala sam u samospoznaji, razumevanju i praksama koje sam primenjivala. Ronila sanI u dubinu i tamo sam nailazila na iskušenja, ali i na neprocenjivo blago.

Počela sam da upoznajem ljude. Stupila sam u kontakt sa različitim okultnim organizacijama i duhovnim učiteljima. Bilo je osoba koje su me fascinirale, a onda bih posle nekog vremena razočarano utvrdila da su ego-manijaci, psihopate ili prodavci lažnog znanja. Mogla bih da vam navedem dosta gorkih primera na tu temu. Bilo je i onih za koje još uvek smatranI da su veliki Adepti i sjajni ljudi.

Po�tujte samo stručnjački autoritet i samo u toj oblasti sledite osobu koju smatrate Učiteljem. Ukoliko neko ugrožava i lomi v�u ličnost, teži da vam nametne svoju volju, postavlja vam zadatke kojih se bojite ili osećate da im niste dorasli, bez obzira kako ubedljiv bio, jednostvno ga napustite. Ne dozvolite da budete zloupotrebljeni ili

gurnuti preko granica ličnog integriteta, jer od toga mogu da slede ozbiljne psihičke i du�evne povrede. Sl�ajte pre svega sebe i unutl'�nji glas svog Svetog Andela Cuvara. Vi nikada niste sami i nap�teni, vi

18 • • , • • •

Uvod

ste božansko biće koje u sebi sadrži svu mudrost vaseljene. Ako nemate fizičkog učitelja, obratite se unutra�njem Guruu. Savet i pomoć uvek

stignu, pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način. To je peto pravilo .

... .. ...

Knjiga svoje ime duguje TV seriji Ključevi Arkana, koja je emitovana u deset epizoda krajem 1991. godine na Trećem kanalu RTS-a. Ja sam bila autor sinopsisa i scenarija čitave serHe, a smislila sam i naziv Ključevi Arkana. Serija je imala prilično originalan koncept - u svakoj emisiji predstavljena je po jedna Kroulijeva Velika Arkana i

srodne oblasti ezoterije korespodentne toj Arkani.

Knjiga Ključevi arkana zamišljena je kao praktični priručnik Tarota sa neophodndm teorijskom osnovom iz Tarota, Kabale, Astrologije i Magike. Nastojala sam da u knjizi prikažem što više praktičnih telmika kroz koje se može ovladati ovim komplikovanim sistemom.

Materijal za knjigu se kristalizovao u periodu od 1990-1993. godine kroz brojne početne i više kurseve Tarota, koje sam vodila u Beogradu i Novom Sadu u periodu 1990.-1993. godine. Polaznici su morali da

zapisuju ono što sam predavala, što je bio prilično mučno i pre svega je predstavljalo gubljenje dragocenog vremena. Izuzev neprevazidene

Knjige Tota, koja nije namenjena početnicima, na našem jeziku ne postoji adekvatna literatura, tako da su tragaoci prisiljeni da tapkaju u mestu, nabavljaju stranu literaturu ili da odustanu od Tarota.

Stoga sam reši la da napišem knjigu, koja će, pored jednostavno izložene teorHe, obuhvatiti veliki spektar praktične upotrebe Tarota u duhovnom radu. Ve11ljem da će takav pristup omogućiti vrednim tragaocima da relativno brzo stupe u kontakt sa energijama Tarota, razviju sposobnosti. neophodne za rad sa njim (vizuelizaciju, kon-o

centraciju, intuiciju, vidovitost), i steknu osnovu u ličnom iskustvu koje će ih uveriti u neprocenjivu vrednost i mudrost ovog sistema.

Knjiga je zamišljena kao kurs koji obuhvata tehnike za početnike, srednji nivo i napredne studente. Obuhvaćene su metode: vizuelizacije, meditacije, divinacije i rituahli rad sa Tarotom. Pored toga, prikazano je i nekoliko tehnika rada sa Tarotom u specifičnim oblastima, kao što je astralna projekcija, numerologija, astrologija, mentalna analiza sim­ bola, blještavih boja itd.

(11)

Kljutevi Arkana

U prvih pet poglavlja je data teorijska osnova celog sistema: istorijat i određenje Tarota; pristup Tarot kartama; kabalističke odrednice,

astrološke korespondencije i struktura Tarot špila. Ostala poglavlja uglavnom sadrte tri dela:

I . Teorijski deo (objašnjenje Malih arkana, Dvorskih karata, Ve­ likih arkana, vizuelizacije, meditacije, rituala, relaksacije itd.)

2.

Praktičnu tehniku (vizuelizacUu, meditaciju, ritual ili posebnu . primenu Tarota u određenoj oblasti)

3. Prognozu (jeđanuačiu divinacije, odnosno, otvaranja karata)

Da bi ozbiljan student zaista mogao da napreduje, potrebno je da pored dobrog intelektualnog poznavanja sistema, uporedo radi vežbe vizuelizacije i meditacije. Samo na taj način on će upoznati sistem "iznutra", steći će lične uvide i direkulo će se povezati sa energijama Tarota.

Smislila sam mali eksperiment sa jednom gmpom polamika medi­ tacijskog kursa Tarota. Oni su radoznalo prihvatili istaživanje i svojski su se tmdili da postignu što bolje rezultate.

Prvog da.na kursa su svi učesnici bili podvrgnuti testu vidovitosti koji je opisan u 33. poglavlju. Rezultati u pogadanju karata, za celu gmpu su bili nešto malo iznad statističke slučajnosti, što nije baš slavno.

Sledećeg dana sam ih podelila u dve pod-gmpe. Nastojala sam da ih luednačim po polu, godinama i rezultatima na pređhodnom testu

vidovitosti.

Prva gmpa je četiri sata neprekidno meditirala koristeći tehniku "Most". Dmga gmpa je takode četiri sata čitala i učila Zllačenje karata, te pomoću leksikona simbola proučavala simbole upotrebljene na Tarot kartama. Dakle, prva gmpa je obavljala meditacijski, a dmga inelek­ tualni rad.

Neposredno nakon toga, i jedna i dmga gmpa je ponovo radila test vidovitosti. Rezultati su pokazali da je meditacijska gmpa trodupio uspešnija! !! Intelektualna gmpa je bila nešto bolja nego u prvom testiranju, ali je meditacijska gmpa nadmašila sva očekivanja. Ne samo što su svi bili imad statističke slučajnosti, već su višestmko popravili svoje rezultate u pogledu vidovitosti. Na primer, osoba iz ove gmpe koja je na prvom testiranju imala svega !o poena sada je dostigla fall!astičnih 33. 20 • • • •

Uvod

Dakle, rezultati Sll reči ti, nije dovoljno samo da razmišljate o Tarotu, potrebno je i da

budete tamo.

Da biste što efikasilije iskoristili informacije date u knjizi, te da ne biste zalutali u šumi mnogobrojnih meditativnih, ritualnih, mentalnih i dmgih praksi, načinila sam predlog plana rada, pre svega za početnike.

Neophodno je da prvo pročitate Gelu knjigu. Ne dozvolite da vas zbuni! Tarot je složen sistem i niko nije u stanju da ga usvoji preko noći. Neki delovi će vam odniah biti razumljivi i prihvatljivi, a dmgi malo

kasnije. Kako kaže indijska poslovica: "Neka učenik korača postepeno duhovnim putem, da ne bi propao kroz pod ili mu tavanica pala na glavu. "

Kada ste stekli predstavu o stmkturi- knjige i materUi kojom želite da se bavite, naučite treće, četvrto, peto i šesnaesto poglavlje. U njima su sadržane teorijske postavke celog sistema. Pročitajte ih nekoliko puta i naučite ih kao da spremate ispit iz te oblasti.

J a sam takode mislila da je učenje kabalističkih i astrološki h principa čista budalaština. Čitajući brdo knjiga neke sam podatke zapamtila a neke zaboravila. Tako sam načinila ogromne mpe u znanju. Imala sam odvojene delove, ali nisam bila II stanju da ill povežem u sistem. Vemjte mi na reč, da ćete teoriju pre ili kasnije morati da savladate.

Neposredno pre nego što pristupite vežbama vizuelizacije i kon­ centracije korisno je da pročitate opis karata sa kojima radite i njihovo značenje. To će vam olakšati pamćenje i pomoći tokom tumačenja razu1tata vežbi.

Ukoliko želite brzo i temeljno da napredujete radite svaki dan po

malo. Takav pristup daje nmogo bolje rezultate nego da se iscrpite

višednevnim proučavanjem Tarota, pa da posle nekoliko meseci ne možete da ga vidite.

Budući da tokom složenijih meditacUa i rituala stupate u kontakt sa veoma moćnim duhovnim energijama, potrebno je da posebnu pažnju posvetite uravnoteženju energija i zaštiti sebe i prostora. Vašem fi­

zičkom i suptilom telu će trebati vremena da se prilagodi energijama više duhovne frekvencije.

Pred vama je dug i težak pu!. On krivuda kroz podzellUla demonska kraljevstva i seže do božanskih planinskih visova. Mnogi su odustali ili skrenuli sa njega.

Kao braći i sestrama po Tarotu, želim vam puno sreće, istrajnosti, hrabrosti i obilje duhovnih darova.

21

(12)

I

Ključevi A rkana

PLAN RADA

I MESEC

R:

Posvećenje Tarot karata:

Neophodno je da pre svega ostalog posvetite karte i uspostavite vezu sa energijama Tarota.

V:

Svedočenje: (10

min) Vežbu radite nedelju dana. Rad počinjete

sa vežbama vizuelizacije, da biste upoznali svoj unntrašnji pros­

tor i stekli dovoljnu sposobnost koncentracije i održavanja pažnje. Tek kada završite ovu vežbu vizuelizacije, predite na

meditaciju i sledeću vežbu.

V:

Odslikavanje karte:

( 15 min) Posvetite jednoj karti oko pet

minuta, odnosno radite tri karte dnevno. Biće vam potrebno otprilike

26

dana.

M:

Put: (30

min) Prođite po jednu kartu svaki dan -

22

dana.

D: Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

II MESEC

V:

UžiVljavanje: (30

min) Radite tri karte dnevno posvećujući svakoj otprilike desetak minuta. Treću vežbu vizuelizacije biste u idealnim okolnostima trebali da završite posle

26

dana.

M:

Pokretne slike:

(15 min) Meditirajte o jednoj karti svaki dan

-22

dana.

R:

Samoinicijacija: (60

min) Jedan dan tokom drugog meseca.

D: Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

JII MESEC ·

V: .

Mentalna analiza simbola: (30

min) Radite jednu kartu svaki dan -

30

dana.

S:

Pronalaženje istog simbola na različitim kartama: (20

min) Telmiku radite posle vežbe vizuelizacije. Odaberite po jedan simbol svaki dan -

30

dana.

M: Prozor: (20 min) Meditirajte o jednoj karti svaki dan -

22

dana. D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

IV MESEC

V:

Mentalna analiza simbola: (30

min) Radite jednu kartu svaki dan -

30

dana. 22 • , • ,

Uvod

S:

Pronalaženje istog simbola na različitim kartama: (20

min) Tehniku radite posle vežbe vizuelizacije. Odaberite po jedan

simbol svaki dan -

30 dana.

M:

Most: (20

min) Meditirajte o jednoj karti svaki dan -

22

dana.

D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

V MESEC

V:

Mentalna analiza simbola: (30

min) Radite jednu kartu svaki dan - 18 dana.

V:

Silazak svetlosti:

( I 5 min) Telmiku izvodite svaki dan, nedelju

dana pre vežbi meditacije.

M:

Crno i belo ogledalo: (20

min) Meditirajte nedelju dana.

M:

Dvadeset i dve kapije

-

I korak: (20

min) Meditirajte o jednoj karti svaki dan -

22

dana.

D: Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

R:

Pentagram:

Ovladajte ovim ritualom i izvodite ga gde god je to

naznačeno.

S:

Test vidovitosti:

Jedanput mesečno se podvrgnite eksperimennl.

VI

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

( 15 min) Vežbu radite svake nedelje po jedanput, odnosno četiri puta mesečno.

M:

Kabalističke korespondencije: (20 min.) Meditirajte o jednoj

karti svaki dan -

22

dana.

M :

Planetarni ciklus: (30

min.) Meditaciju radite tokom jedne

nedelje.

D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

R:

Heksagram:

Ovladajte ovim ritualom i izvodite ga gde god je

to naznačeno.

S: Test vidovitosti: Jedanput mesečno se podvrgnite eksperimentu. VII

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

( lSmin) Vežbu radite svake nedelje po jed<in­ put, odnosno četiri puta mesečno .

M:

Kreativna fantazija: (20 min.) Meditirajte o jednoj karti svaki

dan -

22

dana.

M:

Dvadeset i dve kapije:

-

II korak

(40 min) Meditacija poveztije tri karte. Nedelju dana.

(13)

, I , I � I . ,

Kljui!evi Arkana

D:

Dnevno otvaranje: Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti: Jedanput mesečno podvrgnite se proveri.

VllI MESEC

V:

Silazak svetlosti:

( I 5 min) Vežbu radite svake nedelje po jedan­

put, odnosno četiri pnta mesečno.

M:

Hram:

(30 min) Meditirajte ojednoj karti svaki dan - 22 dana. M:

Zodijački krug:

(40 min�) Meditaciju radite na početku odgo­

varaj ućeg zodijačkog znaka.

M:

Dvadeset i dve kapije

- III

korak:

(40 min) Meditirajte tri

dana na niz od devet karata.

D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti:

Jedanput mesečno podvrgnite se pro veri.

IX

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

(l5min) Vežbu radite svake nedelje po jedan­ put, odnosno četiri puta mesečno.

S:

Korišćenje Tarota za analizu horoskopa:

Telmiku upotrebite

za proučavaqje svog horoskopa, a zaključke primeni te II okvi m

priprema za nehipnotičku regresiju.

M:

Nehipnotička regres�ja pomoću karmičkih Tarot karata:

(60 min.) Meditaciju izvodite kako je predloženo u 23. Poglavlju -20 dana.

M:

Zodijački krug:

(40 min.) Meditaciju radite na početku odgo­

varajućeg zodijačkog znaka.

D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti: Jedanput mesečno podvrgnite se pro veri.

X

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

( l5min) Vežbu radite svake nedelje po jedan­

put, odnosno četiri puta mesečno.

S:

Numerička analiza pomoću Tarota:

Ovlada j te osnovnim

opera-cijama ove tehnike.

M:

Put ka sebstvu:

(40 min.) Meditirajte jednom nedeljno.

M:

KOl'išćenje svetih knjiga:

Radite meditacij u jednom nedeljno. D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti:

Jedanput mesečno podvrgnite se proveri.

24

Uvod

XI

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

(lSmin) Vežbu radite svake nedelje po jedan­

put, odnosno četiri puta mesečno.

M:

Strela:

(40 min.) Meditaciju radite jednom nedeljno.

S:

WICCA metoda astraine projekcije:

(40 min. ) Radite po jednu

kartu svaki dan - 22 dana.

S:

Analiza snova pomoću Tarota:

Analizi raj te svaki san koji usni te tokom ovog meseca.

D:

Dnevno otvaranje:

Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti:

Jedanput mesečno podvrgnite se proveri. XII

MESEC

V:

Silazak svetlosti:

(15min) Vežbu radite svake nedelje po jedan­ put, odnosno četiri puta mesečno.

M:

Dvadeset i dve kapije

- IV

korak:

(60 min.) Meditirajte svake

nedelje jedanput.

S:

Pronalaženja energetske fonnule karte pomoću blještavih

boja

Radite tri karte svaki dan, dok ne prodete svih 78 karata.

D:

Dnevno otvaranje

Svakodnevno.

S:

Test vidovitosti

Jedanput mesečno podvrgnite se proveri.

Sledeće tehnike su prigodne, u tom smislu, što možete da ih radite ako imate potrebne uslove, te ako osetite potrebu za specifičnom vrstom kontakta i iskustva.

M: RešavalUe problema pomoću Tarota R: Prizivanja Andela Šemhamforaša

R: Mistično venčaJ�e; Kula; Strast; Carica R: Sedam zvezda

Pre nego što se pristupi divinaciji treba proučiti poslednje poglavlje koje se odnosi na ovu temu. Navedene tehnike divinacije su podeljene u tri grupe; početničke, srednjeg nivoa i napredni načini otvaranja

karata. Početnike savetujem da se prva tri meseca drže C. divinacija,. jer će na taj način izvući naj više potrebnih informacija. U toku narednih meseci neka se drže B. divinacija, jer će tako postići najbolje rezultate.

A. prognoze su komplikovane i zahtevaju nmogo iskustva i

kon-25

(14)

.

Ključevi Arkana

centracije. Njima treba pribegavati samo u posebnim okolnostima, kada je neophodan ekstremno studiozan pristup.

c.

Početni nivo divinacije

D: Otvaranje 'Tri karte'

D: Otvaranje 'Da li i kada će se dogoditi?" D: Otvaranje po elementima

D: Otvaranje 'Točak sreće'

D: Otvaranje 'Ljubavni sastanak" D: Otvaranje 'Potkovica'

D: Otvaranje po čakranla

B. Srednji nivo divinacije

D: Otvaranje 'Životni tok' D: Otvaranje 'Da ili ne?'

D: Otvaranje ' Rešenje problema' D: Otvaranje 'Keltski krst"

D: Otvaranje 'Kabalistički krst"

D: Otvaranje ' Astrološki raspored' D: Godišnje otvaranje

D: Otvaranje "tetiri kapije'

D: Otvaranje ' Saveti ili peU1aest karata' D: Otvaranje 'Piramida'

D: Otvaranje 'Tetragramaton ' . D: Otvaranje: "Srodne duše'

A. -Napredni nivo divinacije

D: Rimsko otvaranje

D: Otvaranje " Kannička studija' D: JWIgovsko otvanuue

D: Otvaranje "Tri polumeseca '

D: Otvaranje 'Naredni životni ciklus' D: Otvaranje "Drvo života'

26 • • • .,

I

" U slavu Magije, Drevni Moćni sagradiše nevidljivu Tvrda vu.

Uzdigoše je kroz četiri neizreciva sveta, nazivajući je Taro.

Sedamdeset i osam njenih odaja skriva nepoznato, ali samo dvadeset i dve najtajnije Arkane vode do Krune Svetova.

Tada Drevni prizvaše Andela HRU i njegovu svetu braću da bdiju nad gradevinom, te zavetovaše strašnog demona

Bezdana da kuša ljude.

Spoznavši da će njihovo znanje sakriti prašina vremena načiniše Tarot karte, tako predavši ključeve Arkana u ljudske ruke.

Ali onaj ko je u Tvrdavu kročio zna:

Tajna se sa obe strane čuva smrću. '

(Iz TV -serije Ključevi Arkana)

OOQEDENJE Ti\QOTA

Tat'otje špi! misterioznih karata, kojije povezatI za običnim kartama za igru i smatra se daje njihov drevni predak. On se sastoji od 78 karata,

koje čine 22 Velike arkatle i 56 Malih arkana, koje su podeljene u četiri boje.

Mnoge teorije i legende povezatle su sa Tarot kartama, prvenstveno zato što njihov duboki simbolizam danas privlači pažnju nlllogiil umnih

(15)

I,

Ključevi A rkana

.

ljudi. K.G. Jung je za Tarot karte pisao da obuhvataju 'arhetipske simbole preobražaja' , odnosno da su savršen instrument samorazvoja. Neki autori tvrde da on sadrži 'uzvišene tajne koje su nasledene iz drevnih vremena i sadrže okultno shvatanje čoveka'.

Prelila poznatom savremenom okultisti, Kenetu Grantu, 'Tarot je kolekcija magijskih formula u slikovitom obliku, koje sadrže tajne

vremena i proročište večnosti ' .

Poreklo Tarota je takođe nepoznato. Neki autori tvrde da je nastao u Kini, Indiji ili Persiji, da su ga na zapad doneli Cigani ili

staši na svom povratku iz Svete zemlje, ili arapski osvajači Sicilije i Spanije. Drugi zastupaju stanovište daje on izmišljen baš na zapadu, u Evropi.

Veliki broj poznavaoca smatra da Tarot čuva mudrost drevnog Egipta, mistične religije Mitra, paganske tradicije, verovanja srednjo­ vekovnih heretika, ili učenje legendamih kabalista. Analitički psiholozi upućuju da slike u Tarotu izražavaju arhetipove kolektivnog nesvesnog , dok drugi nalaze u njemu simbolizam Danteove Božanske komedije.

Ime Tarot može se izvesti iz egipatskog, hebrejskog ili latinskog jezika, ili se povezati sa persijskom i sirijskom boginjom plodnosti zvanom Astaro!. Takođe se može dovesti u vezu sa Starim Zavetom i rintaiima drevnog doba.

Prema istraživanjima MekGregor Metersa, može se načiniti neko­ liko anagrama reči: TORA (zakon) , TROA (kapija), ROTA (točak), ORAT (govoriti), TA UR (egipat�ka boginja tame), HATOR (egipatska boginja plodnosti, ljubavi, majčinstva) itd.

Danas postoje mnogobrojni špilovi Tarota koji su oslikani na razli­ čite načine i često su povezani sa mitologijom, legendama, magijom i narodnim verovanjima.

\

POQEK10 I QL\ZVOJ

moz

VEKOVE

Vrlo je uznemimjuće pitanje gde je Tarot zaista nastao. Zna se da Kinezi igraju karte negde od 10 veka. Takođe u Indiji postoje veoma drevne karte za igru. Međutim, kineske i indijske karte ne liče previše na evropske, a pogotovu ne na Tarot.

28

Poreklo i Razvoj Kroz Vekove

Ne možemo prihvatiti teorije koje tvrde daje Tarot dospeo u Evropu preko Krstaša i Arapa, ili sa Mongolima, jer bi to značilo da su karte stigle na tlo Evrope veoma rano, mIlogo pre no što to činjenice potkrepljuju. S druge strane, karte su već postojale na zapadnom tlu kada su se pojavili Cigani.

8QEDNJl

VEK l

QENE8i\N8J\

Najverovatnije je da je Tarot izmišljen u Evropi, negde na tlu severne Italije. Neki autori smatraju daje dobio ime od reke Taro, koja je jedna od pritoka reke Po.

Doba renesanse i humanizma smatra se kao izrazito pogodIlo za nastanak ovakve tvorevine. Promenjen odnos prema filozofiji, školo­ val1ju, pesnicima, slikarima, velikašima i crkvi prelamao se kroz ponov­ no otkrivaIlje drevnih civilizacija. Obnavljaju se klasično shvataIlje

lepote kao i zaboravljeni mitovi i legende. Učenim umovima koji teže ostvarelJju savršenog duha, sada su dostupni Platon, Pitagora, neopla­

tonisti, hermetički i gnostički tekstovi kasnog pagallskog perioda, hebrejska kaba la , orfičke himne, pagallske mitologije, mistične religije

i duboke istine skrivene u hrišćanskoj mistici. .

Klasično pakovallje, kakvo se može dallas sresti, je dizajnirano po ugledu na italijallski špil poznat kao Venecijanski ili Piamonteze . Njemu

je veoma sličan, Marseljski Tarot, koji je takođe veoma rano nastao. 'Svaki sadrži 22 ArkaIle i dizajn koji je prihvaćen negde od 1500. godine nadalje. Druga stara italijanska verzija Tarota potiče iz Firence, sadrži 78 karata i poznata je kao Mediči-Sforca Tarot. Ovaj špil je raden na firentinskom dvoru za uzak krug plemićkih porodica. U to vreme nastaje i Bolonjski Tarot, koji ima 62 karte.

Pod pritiskom crkve, Velike arkaIle kao što su Papa-, Papisa, Car, Carica, Davo i Strašni sud, ponekad su zamenjivane dmgim figurama. Međutim, već u ovom periodu Tarot je zapaIljujuće bogat slikama i uputstvima, magijskim i dmgim tajnama, čime prevazilazi vreme i istorijsku pozadinu u kojoj je nastao. On sadrži duboku mudrost drevnih vremena i spaja različite tradicije - pogotovu Kabalu, pitagorejce, grčko-egipatski gnosticizam i hermetiku, kao i dostignuća orijenta. Od tog perioda smatra se da on krije i tajne doktrine, kao i ključ za njihovo

razumevanje.

29

(16)

.1

I

\

Ključevi A rkana

Prvi zapisi o Tarot kartama u Evropi potiču iz 1 370. godine. Izvesni švajcarski monah, brat Johan, zapisao je da se pojavila izvesna igra kartama koja slikovno prikazuje ustrojstvo sveta. Takode, po njegovom mišljenju, u Tarotu su prikazane četiri društvene klase. Mačevi predsta­ vljaju aristokratiju, plemiće i vitezove, pehari crkveili stalež, štapovi

trgovce, a novčići seljake. Stoga on smatra da karte treba da nauče ljude 'pravilima života' i uspostvijanju harmoilije u svetu.

Nadglednik imanja kralja Šarla VI francuskog, zapisao je 1 392. godine da je slikaru Žakomu Gringoneru plaćeno da za kralja lično izradi tri pakovanja karata obojenih i zlatilih, sa različitim ornamen­ tima.

Sveštenik koji se zvao Menestri govori daje sam Gringoner izmislio karte i pokl.onio ih Kralju, da bi pospešio njegovo ludilo koje je bilo poznato u kralj evstvu.

U nacionalnoj biblioteci u Parizu postoji zapis daje upotreba Tarota bila zabranjena običnim ljudima izmedu 1 392. i 1 397. godine.

Karte koje su izradivane nekoliko vekova kasIlije u Nemačkoj , sadržavale su različite životinje, legendarne monstrume, scene iz opera, itd.

U qrugim zemljanllI ponekad se koriste scene iz istorije, mitologije

i legendi. U Francuskoj se kao kraljevi predstavljaju ŠarlamaIU , Cezar, Aleksandar i David, kao četiri kraljice Judita, Rahela, Pala i Agrina, a kao vitezovi Lanselot, Hektor, Hoger i La Hir. Takode, karte su često sadržavale prikaze grčkih i rimskil} božanstava.

Veoma dugo se verovalo da je Tarot izmislio sam dava. Sveti Bernardino iz Sijena tvrdio je da ih je Satana izmislio 1423. da bi uprljao umove širom Evrope. Slično je mislio i Džon Notbrok, koji je govorio da je đavo pustio Tarot u svet da bi u njega ponovo uveo idolatrijn,

mnogobožstvo i lažne bogove.

PUT MUOQO&TI POPLočAN TAJNi\MA.

Kao koherentni nlllgijski sistem Tarot se proučava tek posledlljill dve stotine godina. Do tog perioda uglavnom je korišćen za proricanje.

1 78 1 . goditle arheolog Antoan Kot De Gebelin izdao je debelu kIJjigu o civilizaciji. On sam je bio mason, interesovao se za aJlin1ll1ni

30

Poreklo i Razvoj Kroz Vekove

magnetizam i bio jedaIl od pionira hipnoze. Jednog dana, posetivši prijatelje, zatekao ih je kako igraju Tarot. ProU(�io je Velike arkane i zaključio da su egipatskog porekla. Tvrdio je da su, po simbolima, stare najJllaIlje 4000 godina. Pretpostavljao je da su Tarot načinili egipatski sveštenici pred lUlištenje carstva. Kasnije su ga u Evropu doneli ljudi iz Bohemije, Cigani, za koje se u to vreme verovalo da su poreklom iz Egipta. Gebelin je snllltrao da Tarot potiče od egipatske reči Tar - što znači pm, i Ro - kraljevski. Dakle, kraljevski put. Ukazao je da sam . broj aduta odgovara broju hebrejskih slova. .

Onje pretpostavio daje Kalj ostro , čnveni sicilijanski avanturista i misteriozni nlllg, za koga se govorilo da je otkrio eliksir života i mladosti, svoje egipatske rituale zasnivao na poznavanju Tarota.

Takođe je smatrao da su Vitezovi Hramovilici deo ove drevne mudrosti doneli sa istoka i prenelije tajnim srednjovekovuim redovima, pre nego što su lUlišteni.

On je Tarot takode povezivao i sa Rozenkrojeerskim redom, kao i sa Martinistima i Masonima.

Prva osoba koja je široj javnosti otkrila više o Tarotu bio je profesionalni vidovnjak, nazVaIl Aliet. On je sebe nazivao kabalistom

i alhemičarem, i dobro je živeo u Parizu tumačeći snove i horoskope, gledajući u karte i dlaIl, i prodajući nlllgijske predmete. Napisao je nekoliko kIuiga o Tarotu i objavio svoj špil Tarot karata.

Govorio je da je učenik grofa Sen Žermena, misteriozne osobe za koju se smatralo daje bio veliki Adept u nlllgiji i alhemiji, star hiljadu godina.

Aliet je tvrdio da je Tarot IllIstao 1 7 1 . godine posle potopa, i da ga je tada sedanUlaest nlllgova osmišljavalo tokom četiri godine, a da je

sam veliki Hermes Trismegistus IllIpisao kIJjigu pod nazivom Knjiga Tota. Knjigu je ispisala božanska ruka u velikom hraIlIu u Memfisu. Sam Hermes je bio graditelj piramida i biće kome su bogovi otkrili a1hemijsku umetnost.

Daleko najinteresaIlInija figura pOveZaIla sa Tarotom pojavljuje se

1856. godine, kada Elifas Levi objavljuje kIljigu Dogma i ritual visoke

magije. To je prvi pisac koji je Tarot sistematski povezao sa Kabalom.

Velike arkaIle je doveo u vezu sa 22 slova hebrejskog alfabeta, a četiri garniture sa Tetragramatonom, velikim imenom boga sačit\jenim od 4 sveta slova. Snllltrao je da brojevi od l do 10 ukazuju na aspekt Boga.

U navedenoj kIljizi onje napisao:

(17)

,

l

Ključevi A rkana

"Tarot je monumentalan i neobičan rad, čvrst i jednostavan kao arhitektura piramida, i takode netUliš!iv kao one. To je knjiga u kojoj su sumirane sve nauke, i koja može pružiti rešenje za beskrajan broj kombinacija, koja govori prizivajući istinu, koja je nadalmjivač svih mogućih zamisli, remek delo ljudskog uma, univerzalni ključ . . . " i dodaje, poVeZt�lUći ga sa Magijom:

'Osnova hijeroglifske naukeje alfabet koji j'e predstavljen slovima, slova označavaju ideje, i<il<i.e su povezane sa brojevima, a brojevi su savršcni znaci. '

Levi je verovao da su knjigu Tota posedovali Jevreji, a da su sami izradili Tarot karte. Takode je tvrdio da su izvesni srednjovekovni alhemičari, rozenkrojceri i martinisti sačuvali istinsko razumevanje Tarota.

Jedan od Levijevih učenika, Žan Baptist Pitos, koji je pisao pod imenom Pol Kristen, povezao je vrslu kabalističke astrologije i Tarot. Kristen je smatrao da je pronašao legendarnu Knjigu Tora u delima neoplatonista iz četvrtog veka pre Hrista, u kojoj se govori o egipatskim misterijama posvećenim JambihUSlI. Knjiga opisttie inicijacije u Oziri­ sove misterije kao prolazak kroz galeriju koja je oslikana sa 22 slike. Kristenje verovao da Sll te slike u originalu bile istovetne sa 22 Velike arka.ne u Tarotu.

Eli Star, pod pseudonomom Eugen Jakob, je ponovio Gebelinov Tarot. Samse bavio činima i prodavanjem magijskih amajlija, a njegova žena je bila profesionalni prorok.

1889. Osvald Virt je načinio garnituru takozvanog pročišćenog Tarota i objavio ga II ograničenom tiražu od sto komada. Virt je bio

mason i član francuskog ogranka teozofskog dmštva, a bavio se is­ celiteljskim magnetizDlom i medicinskom hipnozom.

Bio je sekretar i prijatelj Markiza Slanislasa De Geita, kogaje pratila

reputacija maga i ekscentrika. Govorilo se da ima ličnog duha, koga drži zaključanog u ormalJU kada mu nije potreban, i da je II stanju da se

projektuje u svemir. Živeo je II sobi okrečenoj u skerlctno, i stalno se

oblačio kao kardinal. Geit je eksperimeI1lisao sa morfijumom, kokai­ nom i hašišem, Napisao je tumačenje Velikih arkana Virtovog tarota. Kasnije je Vin i sam napisao knjigu,

Iste godine, kadaje Virt objavio svoj Tarol, pojavila se i Papnsova knjiga Bohemijski Tarot. Papus, čije je pravo ime bilo Žerar Enkos, bio

32

Poreklo i Razvoj Kroz Vekove

je Geitov prijatelj i član kabalističkog rozenkrojcerskog reda, kojeg je Geit osnovao 1 888. godine. Papus je bio obdaren vidovitošću i isticao

sa kao dobar dijagnostičar. Priključivši se Teozofskom društvu, uspe­ šno je popularizovao oku1tizam. Proučavao je Kabalu i objavio nekoliko značajnih dela, kao što su; Osnovni elementi okultne nauke, Proricanjc pomoću Tarota. Kao voda jedne tajne martinističke grupe Enkos je okupio brojno članstvo. 1912. godine njegova gmpa se priključila Ordo Templi Oricntisu. Sam Enkosje putovao po Rusiji i bio prijatelj samog Cara. Učestvovao je u prvom svetskom ratu. Po Papusovom mišljenju

materijalizamje pružio čovečanstvu sve što je mogao. Smatrao je daje vreme da se ljudi okrenu drevnom svetu, u kome treba naći osnovu koja predhodi, po svojimjednostavnim zakonima, celom kasnijem saznanju.

Te osnove su sadržane u Bibliji, Kuranu, Homerovim delima i

hinduis-tičkim spisima. _

Zapad je mnogo izgubio time što je potisnuo u zaborav gnostička mistička verovaJlja, alhemičare, Viteze Templare, Rejmonda Lila, rozenkrojcere i dmge.

1 888. godine Samjuel Lidel Meters je objavio izvrsnu knjižicu o Taroll!. Meters je pripadao rozen.krojcerima, ali je odigrao izuzetnu ulogu u osnivaJJju najčuvenije okultističke organizacije ZlatIle zore. U njenom okrilju su izrasle dve, svaka na svoj način, za Tarot iznzeUJe ličnosti, V . B J«its i Alister Krouli.

Sama Zlatna zora je posvetila Tarotu istaknuto mesto u obučavaJlju člaJlOva, i izvršila veliki uticaj na kasnije 1l1Il13Čenje karata. Kao rezultat proučavanja članova ove organizacije, Tarot je izrastao u koherentan sistem zasnovaJJ na Kabali, alhemiji, astrologiji, numerologiji i ma-giji. Onje postao osnov za razvijanje vidovitosti i ključ za ritualnu n13giju. Od tada Tarot predstavlja okultni tllliverzum, hermetičko učenje i

povezan je sa različitim stepenima inicijacije.

-Ovaj redje trasirao i sistematizovao dostignuća: Levija, Mekenzija, rozenkrojcera, grčko-egipatskih mistika i dmgih.

1 89 1 . godine Edgar Vajt se priljučio Zlatnoj zori, i mada su ga mnogi kritikovali, a posebno Alister Krouli, kao pedaJJtnog, pompez­ nog i oholog intelektualca, sam Vajt je lucidnim idejama veoma do­

prineo razumevanju Tarota.

Vaj t je verovao daje tajna tradicija skrivena tl simbolin13 Tarota, a da se njen ključ nalazi u Kabali i Alhemiji, kod rozenkrojcera i

33

(18)

)

\

Ključevi Arkana

slobodnih zidara, kao i u legendama o Gralu koje se baziraju na keltskoj

tradiciji.

Izdao je svoj špil karata i objavio nekoliko knjiga o Tarotu.

Deset godina kasnije, Vajt je izneo mišljenje daje Tarot nastao kao izraz katarske jeresi u srednjem veku.

Alister Krouli se priljučio Zlatnoj zori 1898. godine. On je bio Metersov ljubimac i najistaknutUi učenik, mada ga je kasnije Meters proglasio za velikog demona Belzebuba koga prate 56 manjih demona.

Kada je Meters umro 1918. godine, neki su sumnjali da ga je Krouli usmrtio emom magijom.

Činjenica j e da je Krouli fascinanUlom brzinom prošao kroz sve inicijatičke stepene Zlatne zore, i ovladao svim rangovima magijskog znanja i postignuća.

Zatim se povukao u svoju vilu u Boleskinu, gdeje započeo operacije Svete Magije Abramelina Maga, i posle višemesečnih napora spoznao svog Anđela Čuvara.

Nakon togaje krenuo na trogodišJUe putovanje po svetu i bio iniciran u tajna učenja Tantre, Joge i Ji Đinga.

Bio je izuzetna ličnost koja je u svom kreativnom umu mogla da spoj i znanje i postignuća istočnog i zapadnog Puta. Zato je njegov doprinos tako sveobuhvatan i besprekoran.

Tokom boravka u Egiptu, Krouli je 1904. godine primio Knjigu

Zakona kQja je presudno uticala na čitavu njegovu filozofiju i duhovni

pul.. Tako je postao prorok Teleme, slobodne volje u čoveku, i nosilac

luči Novog doba.

U Knjizi zakona razjašJ1iene su mnoge tajne i nedoslednosti u vezi Tarota. U skladu sa izmenjenim energijama Novog doba, i uputstvima sadržanim u K.JUizi Zakona Krouli je kasnije promenio položaj nekih karata na Drvetu života i njihov dizajn.

Osnovao je svoj magijski red Astmm Argentum 1 907. godine, i kasnije ga priključio O.T.O.-u.

Napisao je Knjigu Tota kojaje 1944. godine objavljena u tirllŽu od

dve stotine primeraka. •

Tot Tarot karte je Krouli stvorio pred kraj svog života sa slikarkom Fridom Haris (1 877-1962.), koja je po njegovim uputstvima pIUlih pet godina slikala na,jbolji Tarot svih vremena. Svaka prhvaćena karta je imala po nekoliko odbijenih verzija iza sebe, koje je slikarka stvarala

3

4

Poreklo i Razvoj Kroz Vekove

dok se nije iskristalizovala i materijalizovala Kroulijeva vizija - 78 karata kakve svet do tada nije video.

Autori su svoje delo priveli kraju 1944. godine. A karte su ob­ javljene prvi put 1969. - nakon smrti i samog Kroulija i Fride Haris

Tot Tarot karte predstavljeju možda najuzvišenije Kroulijevo delo, J1iegovu labudovu pesmu, u kojQj je snagom Umetnosti predstavljena

srž učeJUa Telcme i Magike. Naj veća vrednost ovog Tarota je pravi vatromet velikog brQja arhetipskih sim1501a, koji upravo tom blještavom svetlošću zasenjqje celokupnu tradiciju Tarota. Tot tarot karte, kona­ čno, slikovnim simbolima predstavljaju osnovne karakteristike Novog Eona u koj i smo već zašli.

K.J·ouli je izvršio jak uticaj na kasnije magijske organizacije i doktrine, a stvorio je i svoj lični magijski sistem, nazvavši ga Magika.

Velikim delom on se zasniva na seksualno magijskim operacijama. On nije prvi koji je u Tarotu video ove aspekte, jer su takve mogućnosti nagovestili i Papus, pa čak i Vaj t.

Posle Kroulija još neki eminentni autori su stvarali svoje, uvek "prečišćene" , i !ičnim pečatom obeležene verzije Tarot karata.

Jedan od njih je Pol Foster Kejs, kQji je uradio svoj špil karata i takode napisao knjigu Ključ vekovne mudrosti. Onje postao voda Zlatne

zore u Americi i Kanadi, a kasnije je osnovao i svoju magijsku or­

ganizaciju koju je nazvao Graditelji Adituma.

Još jedan od populamih "pročišćenih " Tarota načinio je Albert

BeJ�jamin i nazvao ga Egipatski Tarot. On je koristio pseudonim Zain, bio je poznat astrolog, a osnovao je Crkvu Svetlosti II Los Andelesu.

P.D.Uspenski, pod uticajem Virta, dao je briljantan pogled na misterije Tarota u knjizi Novi model univerzuma. On samje bio učenik ruskog mistika i velikog Adepta Gurđijeva, kojije u mnogo čemu uticao da Uspenski u svoju knjigu uključi zanimljive meditacije na Velike arkane.

V.B.Jejts je takođe svojim proučavanjem doprineo razotkrivanju ta,jnih ključeva Arkana. On je sarađivao sa MekGregor Metersom na

istraži vaJU u podsvesne memorije, vizuelnih zamisli f uticaja Tarota na

čovekovu psihu. Tvrdio je da upotreba Tarot karata izaziva vizije kojima se mogu istraživati misteriozni svetovi, a pogotovu astraIne

• raVIlI.

(19)

Kljutevi Arkana

Dramatičan uticaj na modemo tumačenje Tarota izvršio je poznati psiholog K.G.Jwlg, tvorac teorije o kolektivnom nesvesnom. Bio je

veliki erudita i dobro je poznavao gnosticizam, alhem.iju, astrologiju, folklomu tradiciju i okultne pravce. Po njegovom uverenju čovekov um je uobličen milijardama godina evolucije čovečanstva. U okvim kolek­

ti vnog nesvesnog svako ljudsko biće nosi primiti vne slike i utiske svoj ih drevnih predaka. Iskustvo ljudskog roda se uobličilo u arhetipove, koji nalaze svoj izraz u religiji, mitologiji, filozofiji, nauci, simbolizmu, snovima, bajkama, vizijama i fantazijama.

U okvim ovog, u mnogo čemu nepotpwlOg istorijata Tarola, htela bih da napomenem da su poslednjih nekoliko decenija nastale stotine novih gamitura Tarota, čiju će vrednost i mudrost ispitati i proceniti nove generacije akvarij anskog doba.

• • •

36

• •

II

PQl8TUP Ti\QOT KL\QTL\Mi\

Sa kojim god motivom da pristupite Tarot kartama, bilo da težite proročkim uzletima ili duhovnim uvidima, dobitku na lutriji ili spi­

ritualnom samorazvoju, neophodno je da bude zadovoljeno nekoliko sledećih uslova:

&PIL

TWOT Kl\.QATA

OČigledno je da nikako ne možete koristiti Tarot karte. ukoliko ih ne . posedujete. To je prvi, nužan i dovoljan uslov. Sledeće pitanje koje se

postavlja je kako odabrati špil i koji.

Neki priznati autoriteti preporučuju da jednostavno banete u radnju i dograbite onaj špi\ koji vam se najviše dopada. To bi značilo daje taj način predstavljanja simbola karmički najbliži vašoj prirodi i po­

trebama, te da ćete brzo uspostaviti kontakt sa qjim. Ili, jednostavno rečeno, na zabavi ćete naravno prići devojci koja vama izgleda najpriv­ lačnija. I to neće biti slučajno.

Dmgi, i najbolji način je da svojeručno načinite svoj špil Tarot karata, bez obzira na poražavajuće likovne efekte. To je pravi magijski zadatak i ovako izradene karte su istinski talismani, zapečaćeni vašim radom i ličnom energijom.

(20)

Ključevi Arkana

Nažalost, upoznala sam samo tri osobe koje su se poduhvatile ovog zadatka. Jedna od njih sam bilaja, i moram priznati da meje nadalmuti optimizam držao čak do četvrte karte. Onda sam shvatila daje za ovakav poduhvat potrebno mnogo više predanosti, strpljenja i znanja nego što

samja imala u tom trenutku.

Druga osoba je stigla do trećine Spila, a onda ga je bacila na vrh ormana i kupila gotov. Trećaje nacrtala polovinu karata, ali je noćima sanjala likove i simbole, sve dok u jednom snu nije osetila da joj sila vatre uzdiže krevet i bacaje kroz prozor. Iz tog snajuje probudio tresak slike koj a je pala sa zida. I ona je odustafa.

Ali mudri kažu: • Svet pripada hrabrima· , aja dodajem, i istrajnima. Pa onda, zašto ne biste i vi pokušali?

Za počeUlika je, pri izboru karata, važlio da započne svoje prou­ čavanje sa onim špiJom koga karakteri še tradicionalna simbolika. Pri

tome, pre svega mislim da treba da se osloni na proverene autore, čije karte sadrže ispravnu kabalističku simboliku. Nikad ne treba smeUluti

sa uma da su Sveta kabala i posebno Drvo života ključevi za razo­ tkrivanje misterija Tarota.

(Najpoznatiji špilovi takve vrste su na primer: Rajder-Vajtov Tarot,

Tarot Zlatne Zore, Marseljski Tarot, Kap/anov Tarot, TOT Tarot Alistera Kroulija itd . . . )

To kažem zato što danas postoji tušta i tma različitih ekscentričnih . špilova, čij a dubina i ispravnost zavisi od duhovnog nivoa i znanja njihovih autora, a mogu biti prilično sumnjivi. Videla sam Tarot ljudi Mačaka, Ciganski Tarot, Dalijev Tarot (na kome su, pogađate, glavne ličnosti na svim Velikim arkanama Gala i Dali), Oshov Tarot, U.F. O

Tarot (na kom su prikazani leteći tanjiri i mali zeleni marsovci), Veštičiji Tarot, Nigro Tarot, i tako dalje.

Ne kažem da ekscentrični Taroti ne mogu biti od duhovne koristi, samo preporučujem da Novak prvo prođe kroz dobro, temeljno, kaba­ lističko školovanje na klasičnom TarouI. Tada će moći da razdvoji žito od kukolja i neće mu biti teško da pronikne u bilo koji špil Tarot karata bez obzira kakvu vrstu simbola koristi.

38

Pristup Tarot Kanama

VREĆICA I DQVENA KUTIJA

Kao što je poznato, svi predmeti skupljaju utiske ili vibracije iz svoje okoline, pa tako ni Tarot karte nisu izuzetak. Zato ih, kad su van upotrebe, treba držati u vrećici od svile ili od nekog drugog prirodnog

materijala.

Svilena tkanina ima sposobnost da sačuva Tarot karte od uticaja koji potiču od drugih ljudi ili dolaze iz spoljne sredine, a mogu da utiču na

kvalitet prognoze i meditacije.

N�ibolje je da vrećica bude eme boje. Cmo je boja magijske zaštite i karte koje se u I�Oj čuvaju mogu se koristiti za različite svrhe. Na tkanini treba svojeručno izvesti one simbole i znake koj i su osobi lično

važni. Oni stoga predstavljaju neku vrstu pečata. To može biti krst, ruža, ank, zodijački znak ili bilo šta drugo. Vrećica pored toga obično sadrži i ime i magijsko geslo vlasnika.

Ako su karte namenjene isključivo za meditaciju i astrainu projek­ ciju čuvaju se u ljubičastoj vrećici, a u slučaju da je I�ihova svrha isključi vo duhovni samorazvoj boja vrećice treba da bude žuta ili zlatna.

Drvena kutija ima sličnu ulogu kao i svilena vrećica. Pored toga što dalje sprečava prodor tuđih vibracija, ona čuva karte od znatiželjnih pogleda i napada radoznalosti.

I vrećicu i kutiju je najbolje svojeručno izraditi i ukrasiti ih svetim

simbolima i ličnim pečatima.

PQO&TIQKL\

Prostirka je četvrtasto, porubljeno parče svile ili neke druge priro­ dne tkanine na koju se postavljaju karte pri proricanju i meditaciji. Boje

prostirke se odreduju na isti način kao i boje vrećice.

Na njoj treba svojeručno izvesti ili nacrtati simbol ruže-krsta ili neki osobeni simbol Tarot Spila koj i se koristi. U slučaju Tot-Tarot špila na prostirci je potrebno nacrtati simbol ruže-krsta koji je utisnut na pole­

dini Tot-Tarot karata.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :