NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.

Full text

(1)

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY COMMISSION QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT REGULATORNA KOMISIJA JAVNE NABAVKE

NJOFTIMI PËR KONTRATË

FURNIZIM

Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Data: 19.02.2010

Nr. i prokurimit 207 1 0 0 1 2 1 2 1

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip X Serbisht X Anglisht

(Verzioni në gjuhën Angleze, aty ku përgatitet, do të mbizotëroj) NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1 EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) Emri zyrtar: MINISTRIA E KULTURËS,RINISË DHE SPORTIT Adresa e AK: “Nëna Terezë” 35

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10000

URL (nëse aplikohet):www.mkrs-ks.org

Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit E-mail: prokurimi.mkrs@gmail.com Telefoni: + 381 38 /211 832 Faksi:+ 381 38 /211 526

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS II.1 PËRSHKRIMI

II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

FURNIZIM ME PAISJE TE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjedhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

Punë X Furnizime Shërbime

Po Jo X

(2)

…

Ekzekutim

… Projektim dhe ekzekutim

…

Realizim, me çfarëdo mënyrë, të punës, që korrespondon me kërkesat e specifikuara nga autoriteti kontraktues .

X Blerje

… Qira financiare (lizing) … Qira

… Blerje me këste … Kombinim i tyre

Kategoria e

shërbimit____________

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve

____________________________

__________________

Vendi kryesor i dorëzimit

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Vendi kryesor i realizimit

____________________________

__________________

II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen) Njoftimi përfshinë marrëveshjen kornizë:

Nëse po, kohëzgjatjen e marrëveshjes kornizë në vite _____ ose muaj _____

Po X Jo

II.1.4 Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Furnizim me pajisje te teknologjisë informatike

II.1.5 Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30000000-9

II.1.6 Variantet pranohen: Po Jo X

II.1.7 Ndarja në Pjesë:

Nëse po, tenderët duhet të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

vetëm një pjesë një e më shumë pjesë të gjitha pjesët

Po

X

Jo

II.1.8 Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen) tenderi përbehet prej dy pjesëve

Pjesa:

nr. Përshkrimi i shkurtër Sasia Informacione shtesë

Lot 1

Desktop kompjuter 40

UPS-a 40

Llaptop kompjuter 10 Shtypës printer 10

Skaner 5

Hard disk 5 Fax aparat 5 LOT 2

Aparat fotokopjues 5

(3)

II.2 SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

II.2.1 Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

_________________________________________________________________________________

II.3 KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM Kohëzgjatja në muaj ____________apo ditë 60 (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi ___/___/2009 (dd/mm/vvv) Përfundimi ___/___/______ (dd/mm/vvv)

(afati kohor për fillimin dhe përfundimin e kontratës nëse ndryshon për pjesë, specifiko qartë për secilën pjesë) NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1 KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN III.1.1 Siguria e kërkuar e ekzekutimit:

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit _________________ ose ___ % e vlerës së kontratës.

Po Jo X

III.1.2 Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u jepet kontrata (nëse aplikohet):

_______________________________________________________________________________

III.1.3 Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës (nëse aplikohen):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.2 KUSHTET PËR PJESMARRJE

III.2.1 Gjendja personale e operatorëve ekonomik, përfshirë kërkesat në lidhje me regjistrimin në regjistrat profesional apo tregtar.

a. Certifikatë e regjistrimit të biznesit- Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në vendin e juaj të themelimit (për personat juridik ).

b. Deklaratë nën betim e nënshkruar nga autoriteti i përshtatshëm publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik, të regjistrimit të operatorit ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatave, ose, nëse nuk është e mundshme, deklaratën nën betim lidhur me regjistrimin e tillë.

c. Dëshmi mbi pagesën e energjisë elektrike të shpenzuar së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit. “Dëshmi të dokumentuara” konsiderohen “Fatura mbi pagimin e energjisë elektrike të shpenzuar” dhe/ose Kontrata e lidhur midis palëve kontraktuese – Korporata Energjetike

e Kosovës dhe Operatori Ekonomik, mbi pagimin e energjisë elektrike me këste. kërkohet kopja (obligative për kompaninë e cila shpërblehet me kontratë).

d. Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit; e. Certifikata e Regjistrimit për TVSH;

Kërkesa(t) për secilin anëtar të grupit në rast se tenderuesi është grup i operatorëve ekonomik:

• Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, nga grupi kërkohet që të emërojë njërin nga anëtarët e grupit, si operator për kontakt dhe, së bashku me tenderin e tij, të dorëzojë edhe origjinalin e nënshkruar të

marrëveshjes për krijimin e atij grupi.

Në rast se tenderi dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, të gjithë anëtarët e këtij grupi duhet të kenë të drejtën tyre në pajtim me dispozitat e paragrafit III.2.1). Të gjithë anëtarët e grupit duhet të sigurojnë dëshmitë e kërkuara në pajtim me paragrafin III.2.1), te këtij njoftimi.

Informatë me Rendësi:

Duhet të jeni në dijeni që Autoriteti Kontraktues e rezervon të drejtën ligjore për verifikimin e të gjitha dokumenteve të kërkuara më lartë dhe të kërkojë klasifikime shtesë nga çdo ofertues apo

(4)

autoritet publik i cili i lëshon këto dokumente që kanë të bëjnë me informata jo materiale para dhënies së kontratës.

III.2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Dëshmia e kërkuar dokumentare

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional

a. Kopjen e kontratave minimumi 3 (tri) te furnizimit me mallra të ngjashme te realizuara me sukse ne 3 vitet e fundit. Kontratat duhet te jene te shoqëruara me referenca përkatëse duke saktësuar:

- produktet e përfshira, - shumën e kontratës, dhe - datën dhe pranuesin

b. Autorizimin nga prodhuesi apo dileri i autorizuar, minimumi për pajisjet Desktop, laptop, printer dhe fotokopjues.

c. Certifikatën ISO e kualitetit, minimumi për një lloj të pajisjeve të TI.

d. Garancioni për pajisje pas shitjes, - Deklaratë me shkrim e vërtetuar.

e. Katalogë për te gjithë artikujt qe ofertoni te shoqëruara me përshkrim te specifikacioneve teknike. Ne katalogë te nënvizohen artikujt te cilët keni ofertuar.

f. Deklaratë me shkrim të vërtetuar, për afatin kohor të dorëzimit të pajisjeve-ditë nga momenti i porosisë Dëshmia e kërkuar dokumentare

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.3 Kushtet specifike për kontratat e shërbimeve

III.3.1 Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar:

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse _____________________________________________________________________

Po Jo X

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve:

Po Jo

NENI IV: PROCEDURA IV.1 LLOJI I PROCEDURËS

E hapur X

E kufizuar

Arsyetimi për zgjedhjen e procedurës së kufizuar:

_________________________________________________________

E negociuar

Arsyetimi për zgjedhjen e procedurës së negociuar:

_________________________________________________________

IV.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS Çmimi më i ulët;

ose X

(5)

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm;

Nënkriteret Pesha në % Nënkriteret Pesha në %

1) 4)

2) 5)

3) 6)

IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1. Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë Njoftimi paraprak ___________________________________________

Publikimet e tjera (nëse aplikohen) ______________________________

IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit / dokumenteve para-kualifikuese

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit / dokumenteve para-kualifikuese:

Data 09/03/2010 koha 16:00 vendi MKRS Dokumentet me pagesë:

Nëse po, çmimi: Po Jo X __________________________

IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve / kërkesave për pjesëmarrje:

data 18/03/2010 koha 14:00 vendi MKRS

IV.3.4 Afati kohor për pranimin e tenderëve / kërkesave për pjesëmarrje është shkurtuar:

Nëse po. Shëno arsyet e shkurtimit të këtij afati:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Po Jo

IV.3.5 A është e nevojshme siguria e tenderit (nga të gjithë tenderuesit/kandidatët):

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1.000.00 €

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj ___________

Po X Jo

IV.3.6 Periudha e vlefshmërisë së tenderit:

Deri më datën: ___/___/______ (dd/mm/vvvy) apo Kohëzgjatja në ditë 90 apo muaj______

IV.3.7 Takimi për hapjen e tenderëve:

data 18/03/2010 koha 14:30 vendi MKRS

(Çdo tenderues ka të drejtë të ketë një përfaqësues në hapjen e tenderëve).

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE V.1 ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit, në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20.

V.1.1 ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP) Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Adresa e OSHP-së: Rr. “Garibaldi”

Qyteti: Prishtinë, Kosovë Kodi postar: 10 000

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: E-maili:

(6)

Telefoni: Faksi:

V.2 INFORMACIONET SHTESË

Vëni re: Operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Të tjera informacione, shto:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :