KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO SA MGA SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG

11  48  Download (0)

Full text

(1)

H

E

K

A

S

I

6

Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)

Distance Education for Elementary Schools

SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO

SA MGA SAMAHANG PANREHIYON

AT PANDAIGDIG

Department of Education

BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION

(2)

Revised 2010

by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS),

DepEd - Division of Negros Occidental

under the Strengthening the Implementation of Basic Education

in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE).

This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported by AusAID.

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the

Government of the Republic of the Philippines. However,

prior approval of the government agency or office wherein

the work is created shall be necessary for exploitation of

such work for profit.”

(3)

1

GRADE VI

KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO SA MGA

SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG

Suriin mo ang larawan.

Ano kaya sa palagay mo ang kanilang pinag-uusapan?

May kahalagahan bang magagawa ang kanilang pagpupulong? Makalulutas kaya sa suliraning pangkabuhayan, pangkapayapaan, pangkultura at pang-edukasyon ang kanilang usapan?

Sa modyul na ito matututuhan mo kung sino ang mga kinatawang Pilipino sa pandaigdigang samahan ang nagbibigay karangalan sa ating bansa at matutukoy ang mga iba’t-ibang ahensiya ng UN na nasa Pilipinas na maraming mga Pilipino ang natulungang makahanap ng trabaho.

(4)

2

Tingnan mo ang mapa sa ibaba. Anu-anong bansa ang kasapi sa ASEAN?

1. _________________ 6. _________________ 2. _________________ 7. _________________ 3. _________________ 8. _________________ 4. _________________ 9. _________________ 5. _________________

`

(5)

3

Tingnan mo ang larawan at kilalanin mo ang mga ito:

Ang Pilipinas ay isa sa mga unang naging kasapi ng samahan ng mga Bansang magkakaanib. Isa ito sa mga lumagda sa Karta ng UN noong Oktubre 24, 1945. si Carlos P. Romulo ang lumagda para sa Pilipinas. Isa siya sa naging pangulo ng Pangkalahatang Asamblea, ang pangunahing ahensiya ng UN. Tinagurian siyang Mr. United Nations.

Ang mga sumusunod na kinatawan ng mga Pilipino na nagbigay karangalan sa bansa at humawak ng matataas na tungkulin sa samahan ay ang mga sumusunod:

1. Rafael Salas – Direktor ng Pondo para sa mga Gawaing Pampopulasyon (United Nations Fund for Population Activites)

2. Miguel Cuaderno – Humawak ng Dalawang sangay ng UNO, ang International Monetary Fund (IMF) at World Bank.

3. Dr. Juan Salcedo – Kauna-unahang Asyano na naging Pangulo ng World Health Organization (WHO)

4. Blas Ople – Pangulo ng Pagpupulong ng Pandaigdig na Samahan sa Paggawa (International labor Organization o (ILO)

5. Cesar Bengzon – Hukom sa Pandaigdig na Hukuman

(6)

4

6. Leticia Ramos Shahani – Naging tagapangulo ng Komisyon ng UNO sa Katayuan ng Kababaihan.

7. Estefania Aldaba Lim – Nanungkulan bilang pangalawang kalihim ng Social Development and Humanitarian Affairs.

8. Felixberto Serrano – Naging Pangulo ng Komisyon sa Karapatang Pantao noong 1959.

Bukod sa mga Pilipinong gumanap ng iba’t-ibang katungkulan, naging masigasig din ang pakikilahok ng Pilipinas sa mga kampanya at proyekto ng UNO. Sinuportahan nito ang pag-aalis ng patakarang apartheid (diskriminasyon laban sa mga negro) na pinaiiral sa Timog Aprika sa pamamagitan ng pagputol sa pakikipag-ugnayan dito.

Sinu-sino ang mga kilalang Pilipino na tumulong upang mabigyan ng magandang kalakalan ang bansa, pahatiran o palitan ng mga kaalaman sa iba’t-ibang larangan?

Sa paanong paraan nakatulong ang mga ito sa Samahan ng mga Bansang Magkakaanib?

Mga Samahang Pandaigdig at Proyektong Pangkapayapaan

Ang mga aktibong samahang pandaigdig at ang kanilang mga sagisag ay ang mga sumusunod. Ang ilan sa mga ito ay ang Ahensiya ng Samahan ng mga Bansang Magkakaanib.

1. World Health Organization (WHO) – nangunguna sa pagbibigay ng tulong-pangkabuhayan sa mahigit na 150 bansa at mga teritoryo.

2. UN Development Program (UNDP) – pinakamalaking tulay para sa pandaigdig na tulong teknikal at puhunang pangkalakalan.

3. Food and Agricultural Organization (FAO) – tumutulong sa pagpapaunlad ng Agrikultura, pangingisda at kagubatan.

4. UN International Children’s Fund (UNICEF) – aktibo sa mga gawaing kaugnay ng mga bata sa lansangan, nutrisyon para sa mga ina at anak, pagsugpo ng mga sakit, at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad.

5. International Labor Organization (ILO) – tumutulong sa pagbibigay ng mga tulong na legal at teknikal sa mga manggagawa sa daigdig.

(7)

5

7. International Finance Corporation (IFC) – Korporasyon ng mga bansang nagbibigay ng tulong pananalapi sa mahihirap na bansa.

8. UN High Commisioner for Refugees (UNHCR) – nagbibigay ng tulong sa mga biglaang pangangailangan at mga suliraning kaugnay ng mga refugees mula sa mga bansang sinalanta ng digmaan.

9. UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – aktibo sa pagpapalaganap ng mg kaalamang pang-edukasyon pang-agham at pangkalinangan upang patuloy na umunlad ang pamumuhay ng mga bansa sa daigdig.

10. UN Department of Technical Cooperation and Development (UNDTCD) – tumutulong sa paglinang ng mga batas tungkol sa pagmimina at pagbubuo ng mga programang hihikayat sa pamunuan sa mga mineral.

Nakatulong ba sa bansa ang mga ahensiya ng UN na nasa Pilipinas para sa kagalingan ng pamumuhay ng mga Pilipino?

Anong ahensiya ng samahang nagsasanay ang mga Pilipino na maging eksperto sa larangan ng Agham at Teknolohiya?

Basahin at piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Alin ang pinakamalaking samahan ng mga bansa sa mundo? a. UN

b. APEC c. ASEAN d. ILO

2. Bakit itinatatag ang UN?

a. upang magkaroon ng pagbabagong pangkultura ang mga bansa.

b. upang magkaroon ng malayang kalakalan ang mga bansa. c. upang magkaroon ng katahimikan sa mundo

d. upang matulungan ang maliit na bansa

(8)

6

3. Aling Samahan ang naglalayong mapadali ang pamumuhunan sa pangangalakal ng mga bansang kasapi?

a. UN b. APEC c. ASEAN d. ILO

4. Bakit itinatag ang ASEAN?

a. upang malutas ang mga krimen sa Asya b. upang lumago ang pangangalakal sa Asya

c. upang matigil ang paglaganap ng komunismo sa mga bansang kasapi

d. upang higit na makipagtulungan sa ilang suliranin ang bansang kasapi

5. Bakit sumapi ang Pilipinas sa UN?

a. upang magkaroon ng kapayapaan

b. maitaguyod ang programang pangkabuhayan c. maitaguyod ang pangkalusugan at populasyon d. lahat ng nabanggit

Malaki ang mga naitulong ng mga Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at kontribusyon ng Pilipinas sa mga Samahang Panrehiyon at Pandaigdig.

Si Carlos P. Romulo, kinatawan ng Pilipinas ay nahalal na Pangulo ng Pangkalahatang Kapulungan ng UN.

Sadyang taglay ng mga Pilipino ang kasipagan at talino. Handang gamitin ang mga ito sa paglilingkod sa tao. Dapat nating bigyang pagpapahalaga ang pagmamalasakit nila sa ating bansa at ito’y dapat na gawing huwaran ng mga susunod ng henerasyon.

TANDAAN MO

(9)

7

Kilalanin kung ano o sino ang mga sumusunod. Isulat ang sagot sa patlang.

1. Carlos P. Romulo _________________________ 2. ASEAN _________________________ 3. Cesar Bengson _________________________ 4. UNESCO _________________________ 5. UN _________________________

Anong Samahan ng mga Bansang Magkakaanib ang nakatutulong sa mga sumusunod na sitwasyon:

1. Nagkakagulong refugees mula sa Vietnam at Cambodia ________ 2. Pagkakaroon ng epidemic sa Kolera o H-Fever ______________ 3. Pagbibigay ng seminar tungkol sa pagpaplano ng pamilya ________ 4. Paglusob ng Iraq sa Kuwait __________________

5. Pagpapadala ng mga iskolar sa ibang bansa para magpakadalubhasa sa Agham at Siyensiya.

GAWIN MO

(10)

8

Isulat ang iyong kuru-kuro sa paksang ito.

Anu-ano ang maaaring mangyari kung ititigil ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa?

______________________________________________________________

PAGPAPAYAMANG GAWAIN

(11)

9

Susi sa Pagwawasto 1. UNHCR

Figure

Updating...

References

Updating...