• No results found

3. Kultura at pagkakakilanlan Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4 gamit ang modyul na ito, inaasahang magagawa ng iyong mga mag-aaral ang mga sumusunod: 1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "3. Kultura at pagkakakilanlan Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4 gamit ang modyul na ito, inaasahang magagawa ng iyong mga mag-aaral ang mga sumusunod: 1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo."

Copied!
16
109
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

71

Yunit 4: Ako at ang Aking Kapaligiran

Panimula:

Sa yunit na ito, mapalalawak ang pag-unawa ng mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng mga pangunahing grupo o samahang kinabibilangan niya.

Malaking bahagi ng yunit na ito ay nakatuon sa pag-aaral ng mga batayang konsepto sa heograpiya. Masisisyasat nila ang kapaligiran ng kanilang tirahan at paaralan. Sa pamamagitan nito, malilinang nila ang ilan sa mga pangunahing kasanayan sa paggawa at pagggamit ng mapa upang matukoy, mahanap at masabi ang mga pamilyar na lugar sa paligid ng kanilang tirahan at paaralan.

Sa mga aralin sa yunit 4, magkakaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng mga pangunahing grupong kanilang kinabibilangan. Mauunawaan din nila ang uugnayan, pag-aasahan, at pagtutulungan ng pamilya at paaralan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.

Mga Tema:

Nakapaloob sa mga aralin sa Yunit 4 ang mga sumusunod na tema: 1. Tao, Kapaligiran, at Lipunan

2. Panahon, pagpapatuloy at pagbabago 3. Kultura at pagkakakilanlan

Mga Layunin:

Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4 gamit ang modyul na ito, inaasahang magagawa ng iyong mga mag-aaral ang mga sumusunod:

1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo.

2. naituturo ang direksyon tulad ng kanan at kaliwa, likod at harapan, at iba pa.

3. natutukoy ang paraan ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan para sa kabutihan ng anak/mag-aaral. 4. napahahalagahan ang ugnayan at pagtutulungan ng pamilya at

paaralan.

Mga Kasanayang Malilinang

Komunikasyon pagbabahahagi ng impormasyon pagsasalaysay

pakikinig sa paliwanag, kwento at salaysay pagsusulat ng impormasyon sa tsart

Mapanuring pag-iisip pagsusuri paghahambing

pagpapangkat ng mga impormasyon pagsusuri ng mga larawan

(2)

72

Malikhaing pag-iisip paggawa ng mapa pagguhit

Pagpapahalaga pagkilala sa ugnayan ng pamilya at paaralan paggalang sa paniniwala at damdamin ng kapwa pakikiisa sa mga pangkatang gawain

pagtapos sa gawain sa takdang oras Paglahok paglalaro

pakikilahok sa talakayan pag-awit

Iminumungkahing Oras na Ilalaan upang Matapos ang Yunit 4 50 sesyon; 30 minuto araw-araw sa bawat pagkikita

Aralin 1: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

Panimula:

Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya

Pag-isipan:

Ano ang distansya? Paano ito maituturo sa mga mag-aaral?

Gawain 1

Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng pangkat na may tatlong kasapi. Magtakda ng titik sa bawat kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay titik A, ang ikalawa ay titik B at ang ikatlo ay titik C. Bigyan ng dalawang tali ang kasapi A. Ang kasapi B at kasapi C naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali. Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat ang tali.

Itanong sa mga mag-aarala ang mga sumusunod:

a. Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang tali? b. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo?

(3)

73

Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng distansya: Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay ay tumutukoy sa distansya.

Maari pang mag-isip at magpagawa ng iba pang mga pagsasanay upang lubusang maunawaan ng mga mag-aaral ang distansya.

Gawain 2

Ipasuri sa mga mga-aaral ang mga larawang nasa ibaba. Ipaguhit sa kanilang kwaderno ang bagay na hinihingi sa

bawat bilang.

A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit?

B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?

C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?

(4)

74

Gawain 3

Subukang ipasukat sa mga mag-aaral ang distansya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang *hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay. Maaring ipasulat ang kanilang sagot sa activity sheet, kwaderno o isang buong papel.

Itanong sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: a. Aling mga bagay ang malapit sa pisara?

b. Aling mga bagay ang malayo sa pisara?

*Maari ring gumamit ng ruler o isang patpat sa pagsukat ng distansya. Gabayan o i-scaffold ang mga mag-aaral sa gawaing ito.

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon.

Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Direksyon

Pag-isipan:

Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan ang kanilang kanan, kaliwa, likod at harapan?

Gawain 1

Upang lubusang matandaan ng mag-aaral kung alin ang kaliwa at kanan, ituro at ipaawit ang awiting “I have two hands”. Ituro ang

karampatang mga aksyon ng nasabing awitin.

Ipataluntun ang kanilang kanan at kaliwang kamay sa kani-kanilang kwaderno o sa kanilang sagutang papel. Gabayan ang

mga mag-aaral sa pagbakat ng kanilang kaliwang kamay sa unang pahina at ang kanilang kanang kamay sa

kabilang pahina.

Tandaan:

Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa

pagitan ng dalawang bagay.

I have two hands, the left and the right Hold them up high, so clean and bright Clap them softly 1, 2, 3

(5)

75

Gawain 2

Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba’t ibang hayop na nasa ibaba. Sabihin sa mga bata na bilugan ang mga hayop na nakaharap sa kanan at ikahon ang mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa

kani-kanilang sagutang papel.

Gawain 3

Ipaawit ang kantang pinamagatang “Kumusta ka?” Ipakita sa mga aaral ang kilos na akma sa mga titik ng awitin. Ipasunod sa mga mag-aaral ang iyong mga kilos habang masaya ninyong inaawit ito.

Kumusta ka?

Kumusta ka? Halina’t magsaya

Pumalakpak, pumalakpak Ituro ang paa

Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa

Umikot nang umikot at humanap ng iba

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

(6)

76

Gawain 4

Ipasuri sa mga mga-aaral ang larawan. Itanong: Ano-ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata? Tukuyin ang mga ito. Ano-ano naman ang mga bagay na makikita sa kanyang likuran. Tukuyin ang mga bagay na ito.

Gawain 5

Hikayatin ang mga mag-aaral na maglaro.

Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan. Piringan ang mata ng kinatawan ng bawat pangkat.

Ipaliwanag ang laro sa mga mag-aaral. Layunin ng laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan ng pangkat ang panyo na iyong inilagay sa isang bahagi ng inyong silid aralan. Ang mga

natitirang kasapi ang magbibigay ng direksyon---kanan, kaliwa, harap at likod--- upang

mapuntahan ng kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang grupong kinabibilangan ng kinatawan na pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang panalo.

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon sa ibaba.

(7)

77

Aralin 1.3: Ang Aking Nagawang Mapa

Pag-isipan:

Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang distansya at lokasyon ng mapa?

Gawain 1

Pangkatin ang mga mag-aaral. Buuin ang bawat pangkat ng tig-limang kasapi. Sabihin sa mga mag-aaral:

Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng isang lapis, isang aklat, isang pangkulay at isang pirasong papel sa mesa o sahig.

Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang inyong nakikita?

Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay. Subukang ilarawan sa isang papel ang iyong napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit ng iba’t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.

Ipasuri sa mga mga-aaral ang halimbawa sa ibaba:

Pagkatapos maiguhit ng bawat grupo ang kanilang mapa, sabihin ang mga sumusunod:

Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng mapa. Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito mula sa itaas.

Itanong sa mga bata:

Sa inyong mapa alin ang mga bagay na magkakalapit? Alin naman ang mga magkakalayo? Ano ang napapansin ninyo sa itsura ng inyong mapa?

Ipadikit ang kanilang natapos na gawain sa isang bahagi ng inyong silid-aralan.

Gawain 2

Ipasuri muli ang ipinakitang halimbawa ng mapa sa Gawain 1. Matatandaang ipinakita rito ang iba’t ibang bagay tulad ng papel, lapis, aklat at pangkulay.

Pananda:

aklat pambura

(8)

78

Gamit ang ilustrasyon sa itaas [maari mong gayahin ito sa isang malaking cartolina o manila paper o di kaya ay iguhit sa pisara], ipaliwanag sa mga mag-aaral kung ano ang pananda.

Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel, lapis, aklat at pangkulay ay tinatawag na

pananda.

Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o kulay na ginamit sa mapa.

Balikan ang nagawang mapa ng mga bata sa gawain 1. Sabihin sa mga bata na subukin nilang gumawa ng pananda sa kanilang mapa.

Gawain 3

Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng pangkat na may tig-limang kasapi. Ipasiyasat sa kanila ang hitsura ng kanilang silid aralan at magpagawa ng mapa nito. Palagyan din ito ng pananda.

Ipabahagi sa klase ang ginawang mapa ng bawat grupo. Itanong sa mga mag-aaral kung magkakapareho ang mga ginawa nilang mapa. Hikayatin ang mga bata na ipaliwanag ang kanilang mga sagot.

Gawain 4

Ipalarawan sa mga mag-aaral ang kanilang paaralan. Itanong kung anong bahagi ang paborito nila? Ipaguhit ito sa isang buong papel.

Itanong sa mga bata ang mga sumusunod:

1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-aralan? 2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid-aralan?

Gawain 5

(9)

79

Itanong sa mga mag-aaral: Ano-ano ang iyong nakikita?

Ipaguhit sa bawat mag-aaral ang mapa ng loob ng kanilang bahay. Paalalahanan ang mga mag-aaral na lagyan nila ng pananda ang kanilang mapa.

Gawain 6

Itanong sa mga mag-aaral kung anong bahagi ng kanilang tahanan ang paborito nila? Ipaguhit sa isang buong papelang paborito nilang bahagi ng kanilang bahay. Tiyaking maipakikita ng mga mag-aaral ang mga sumusunod:

1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito 2. ang pinto o bintana (kung mayroon)

3. mga kagamitang matatagpuan dito 4. iba pang mga detalye

Tulungan ang mga mag-aaral na kumpletuhin ang pangungusap:

Paborito ko ang bahaging ito ng aming bahay dahil

___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

Gabayan ang mga mag-aaral upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa:

1. Anu-ano ang mga bagay ang malapit sa pinto?

2. Anu-ano ang mga bagay ang malayo sa bintana (kung mayroon)? 3. Anu-ano ang mga bagay ang magkakalapit?

4. Anu-ano ang mga bagay ang magkakalayo?

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon sa ibaba.

Tandaan:

(10)

80

Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong Paaralan

Pag-isipan:

Ano- ano ang mga nakikita ng mga mag-aaral mula sa kanilang bahay patungong paaralan?

Gawain 1

Ipaguhit sa mga mag-aaral ang kanilang mga nakikita sa paligid ng kanilang tahanan sa kani-kanilang kwaderno o sa isang buong papel. Palagyan ng “border” ng kagaya ng bintana sa ibaba. Palagyan ng kulay ang kanilang ginawa.

Gawain 2

Itanong ang mga sumusunod:

a. Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan? b. Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?

(11)

81

Pananda:

Bahay ni Mimi

Bahay ng mga kaklase ni Mimi Simbahan Puno Gawain 3

Itanong sa mga mag-aaral kung ano-ano ang kanilang mga nakikita sa daan patungo sa kanilang paaralan?

Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga larawang ng mga nakikita nila sa kanilang dinadaanan tuwing papasok o pauwi sila mula sa paaralan. Sabihin sa mag-aaral na kamuha ng kapareha o isang maliit na pangkat. Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang magkuwento tungkol sa mga nakikita nila sa kanilang dinadaanan.

Gawain 4

Ipasuri sa mag-aaral ang mapang nasa larawan na nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng kaniyang paaralan. Itanong kung ano-ano ang mga nadadaanan ni Mimi papunta at pauwi sa kaniyang paaralan?

Gawain 5

Magpagawa ng mapa sa isang buong papelna nagpapakita ng lokasyon ng bahay at paaralan ng mga mag-aaral. Tiyaking maiguhit din nila ang mga nakikita sa dinaraanan nila papunta sa paaralan. Paalalahanin sila na maglagay ng pananda. Ipakulay ang kanilang gawain.

Sabihin at itanong sa mga bata:

Tingnan ang ginawa mong mapa. Magpatulong sa magulang o guro at sagutin ang mga sumusunod:

o Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa o kanan ng inyong bahay?

o Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan?

(12)

82

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon sa ibaba.

Aralin 2: Pangangalaga ng Aking Kapaligiran

Panimula:

Aralin 2.1: Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa Aking Paaralan

Pag-isipan:

Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa aking paaralan?

Gawain 1

Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.

Itanong sa mga mag-aaral:

 Aling paaralan ang nais mong pasukan?

 Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang iyong sagot.

 Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin ang kanilang mga sagot.

(13)

83

Gawain 2

Basahin at talakayin ang mga sumusunod na sitwasyon sa mga mag-aaral at pasagutan sa kanilang kwaderno ang maaring mangyari sa bawat

sitwasyon.

Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano ang maaaring mangyari sa hindi malinis na paaralan?

Gawain 3

Ituon ang pansin ng mga mag-aaral sa larawan sa gawain 3 ng

kanilang modyul. Talakayin ang mga gawain ng mga kasapi ng paaralan na nagpapanatili ng kalinisan nito. Bigyang diin ang kahalagahan ng

pagtutulungan ng bawat isa sa pagpapanatili ng kalinisan.

Pasagutan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga gawaing nakapagpanatili ng kalinisan. Maaring tumawag ng ilang bata sa harap upang ipaliwanag ang kanilang mga sagot.

Gawain 4

Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa

pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon sa ibaba.

Tandaan: Maraming paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng

(14)

84

1

.

2

.

3

.

Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng Kalinisan

ng Aking Paaralan

Pag-isipan:

Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan?

Gawain 1

Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-aaral ang iba’t ibang sitwasyon sa ibaba at ipaguhit ang kanilang damdamin sa bawat sitwasyon. Maaaring ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kwaderno o isang buong papel.

Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang gawaing ito.

Mga Sitwasyon:

Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.

Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang pamilya at paaralan ang mga pangunahing samahang kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng mga ito ay patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa tungo sa iisang

hangarin --ang mapalaking mabuti ang mga kabataan.

Gawain 2

Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto ng gawain sa ibaba.

Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang kahon. Iguhit ang maaring mangyari sa pinakahuling kahon sa iyong kwaderno o isang papel.

Gawain 3

Gabayan ang mga mag-aaral sa

pagbasa at pag-unawa ng panuto ng gawain sa ibaba.

Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari mong gawin upang makatulung sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sa isang buong papel.

1._____________________________________________________________________.

2.______________________________________________________________________.

(15)

85

Bigyang diin ang mga nakatala sa loob ng kahon sa ibaba.

Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan

Panuto. Makinig sa babasahin ng guro. Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot.

Nagamit ko ang mga kasanayang ito:

1. Nasunod ko ang mga panuto.

2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining.

3. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay.

4. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral.

5. Tumulong ako sa pangkatang gawain. 6. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro. 7. Nakinig ako sa kuwento ng aking

kamag-aral.

8. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay

9. Nakapag-isip ako ng maaaring sumunod na mangyayari sa isang sitwasyon.

10.Napahalagahan ko ang pagpapanatili ng kalinisan sa aking paaralan.

11.Nasabi ko ang iba’t ibang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa aking paaralan.

12.Natukoy ko ang iba’t ibang gawaing pakikipagtulungan tungo sa pagpapanatili ng kalinisan ng aking paaralan.

Tandaan: Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.

Mag-aaral Guro

Mag-aaral

Guro

(16)

86

Nagawa ko ang mga bagay na ito:

1. Naikumpara ko ang distansiyang malayo at malapit.

2. Natukoy ko ang direksiyong kaliwa, kanan, harap at likod.

3. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan.

4. Nakagawa ako ng mapa.

5. Naitala ko ang mga maaring mangyari kapag napanatiling malinis ang aking paaralan.

Naipahahayag ko ang mga ito:

1. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon.

2. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon.

3. Natutuhan ko ang iba’t ibang gawaing sa pagpapanatili ng kalinisan sa aking paaralan. 4. Natutuhan ko ang bahaging dapat kong gampanan upang mapanatili ang kalinisan sa aking paaralan.

5. Natutuhan kong pahalagahan ang

pakikipagtulungan ng lahat sa pagpapanatili ng kalinisan sa aking paaralan.

Komento ng iyong guro:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______________.

Mag-aaral Guro

References

Related documents

ABSTRCT: Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga salik na nakaaapekto sa kakayahan sa pagsusuri ng mga tula ng mag-aaral na nasa Grade 11 Humanities and Social Sciences ng

Perform the below on your Active Directory server, simply browse the network to your sccm server \\sccm\d$ and locate the folder where you uncompressed SCCM 2012 and find

and Greenman, 22 UCLA L. See Queensbury Union Free School Dist. Example: An expert system which instructs the user that, based on the user's in- vestment portfolio,

We investigated paraoxonase-1 (PON1) and arylesterase (ARE), as well as antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) levels in anesthesia personnel (AP) who were

Use of second and third generation molecules in these drug classes is significantly greater at tertiary healthcare level compared to secondary and primary healthcare levels..

Kaugnay naman ng implikasyon ng mga liham sa larangan ng ideyolohiya, maaring patuloy na malinang sa mga deboto ang sumusunod dahil sa kanilang maling pagtingin o

In a case closely on point, the Court of Appeal concluded that the plaintiff had no right to a jury trial in an action praying for money damages based on alleged fraud and breach

The main objective of this research is to compare between different ERP software’ in terms of Cost Effective, Implementation, Customer Satisfaction, Operational

The lateral force traces (left column) and bump dynamics (right column) at different normal loads during the backward sliding over the θ = 4.7° GB are shown in Fig.. In

Ang pag-aaral na ito ay isang qualitative research na naglalayong matukoy ang impak ng Certificate Program batay sa mga pananaw ng mga gurong di-medyor at ng kanilang

The second test series involves the application of the high voltage configuration (25 V) on concrete slabs with recycled carbon fiber addition (RCF) and both types of

The flexural stiffness of a rigid pipe with overloading fractures is similar to an idealized flexible buried pipe and simplified design calculations can be made using flexible

Conclusion: Our results showed that advanced plaque progression had an overall positive correlation with plaque wall stress and a negative correlation with flow shear stress

After adjustment for HbA1c, total cholesterol, triglyceride, HDL-C, phospholipid, and free fatty acid levels, the RR of LCAT activity for future risk of diabetes mellitus

Many of these isolates were screened for the investigation of the presence of acetylcholinesterase inhibitors in the associates of marine sponges, soft corals and sediment

The aim of the present work is to ascertain the exact day when the clock genes expressed with circadian rhythms in the mouse SCN and heart by partly filling the gap of our

dietary macronutrient composition can induce changes in the methylation patterns of several key metabolic genes, and whether these epigenetic processes could be related to changes

The aim of this thesis was to investigate the indentation induced two-way shape memory effect (TWSME), in order to (i) understand the microstructural transformation mechanisms

In the package insert for the reagent for determination of digoxin concentration (Dig- oxin III, Ref. 6L07, Abbott, Wiesbaden, Germany) manufacturer recommends serum

All the extracted information refers only to ERSD patients undergoing hemodialysis for whom anemia has been treated with ESA therapy in the form of IV Darbepoietin and IV Iron, that

Three items on the survey measured familiarity with the NETS standards, including the National Education Technology Plan, as well as with the National Educational Technology Plan

To realize this, Yokogawa integrates its business and domain knowledge with digital automation technologies, and co-innovates with its customers to drive their business