• No results found

ДИСКУРС ЗДОРОВ Я В ОСВІТІ: ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА, АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ МАТЕРІАЛИ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ДИСКУРС ЗДОРОВ Я В ОСВІТІ: ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА, АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ МАТЕРІАЛИ"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Аріельський Університет, Аріель, Ізраїль Міжнародна академія екології і здоров’я, м. Вільнюс, Латвія Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Вінницький національний медичний університет iм. М. І. Пирогова Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище Європейська асоціація науки і освіти, м. Берлін, Федеративна республіка Германія КВНЗ «Херсонська академія неперервної світи» КВНЗ «Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Вінницький обласний краєзнавчий музей

ДИСКУРС ЗДОРОВ’Я В ОСВІТІ: ФІЛОСОФІЯ,

ПЕДАГОГІКА, АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ПРИСВЯЧЕНОЇ 120 РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРНШТЕЙНА

(16-17 вересня 2016 року, м. Вінниця)

Том 2

HEALTH DISCOURSE IN EDUCATION: PHILOSOPHY, EDUCATION, ANTHROPOLOGY, PSYCHOLOGY

materials of the all-Ukrainian scientific-practical conference with international participation dedicated to the 120th anniversary since the birth of

BERNSHTEIN MYKOLA OLEKSANDROVYCH (September 16-17, 2016), Vol. 2

(2)

2 УДК 37.013:378.046.4(063) ББК 74.58я43 Д 48 Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16–17 вересня 2016 р.): в 3 т. / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», Міжнародна академія екології і здоров’я, м. Вільнюс, Латвія, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; за заг. ред. М.Б. Євтуха та В.М. Федорця. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2016. – 198 с. Т. 2. – 198 с.

Health Discourse in Education: Philosophy, Education, Anthropology, Psychology: materials of the all-Ukrainian scientific-practical conference with international

participation dedicated to the 120th anniversary since the birth of Mykola Bernstein (September 16-17, 2016): in 3 volumes / Ministry of Education and Science of Ukraine; the National Academy of Educational Sciences of Ukraine; Public Higher Educational Establishment «The Academy of Continuing Education»; International Academy of Ecology and Health, Vilnius, Latvia; Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University; general edition of M. Yevtukh and V. Fedorets. – Vinnytsya: Ltd. "Glider", 2016. – 198. Vol. 2.

(3)
(4)
(5)
(6)

199

Наукове видання

ДИСКУРС ЗДОРОВ’Я В ОСВІТІ: ФІЛОСОФІЯ,

ПЕДАГОГІКА, АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ПРИСВЯЧЕНОЇ 120 РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРНШТЕЙНА

(16-17 вересня 2016 року, м. Вінниця)

У двох томах, Том 2

Головний редактор – М. Б. Євтух Заступник редактора – В. М. Федорць Комп’ютерний набір і верстка – В. М. Федорць, І. В. Шкарапута, О. В. Лесик Дизайн – В. М. Федорць, І. В. Шкарапута Відповідальний за випуск – В. М. Федорць Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16–17 вересня 2016 р.): в 3 т. / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», Міжнародна академія екології і здоров’я, м. Вільнюс, Латвія, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; за заг. ред. М.Б. Євтуха та В.М. Федорця. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2016. – 198 с. Т. 2. – 198 с. Підписано до друку Формат 60х84/16 Папір офсетний. Друк різографічний. Гарнітура Times Nev Roman. Ум. др. арк.

Наклад 76 прим. Видавець і виготівник фірма «Планер» Теєстраційне свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК №3506 від 25.06.2009 р. 21050, м. Вінниця, вул.. Визволення, 2 Тел. (0432) 52-08-65

References

Related documents

2. The maximum reimbursement amount possible, for a full-time student is $1,350 per term.  If the majority of a student’s classes are Distance Learning Courses, the student should

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» є ознайомлення студентів із найновішими здобутками сучасного менеджменту

Дисципліна спрямована на вивчення етапів управління діловою кар’єрою, питань формування та розвитку ділової кар’єри, формування ділового іміджу та дотримання

Interestingly, we also found that many social investors use impact assessment mostly for performance management and only some data for external presentation and reporting

Метою вивчення дисципліни «Обробка зображень і розпізнавання об- разів» є ознайомлення аспірантів з теоретичними основами розв'язання задачі

Мета та цілі курсу Метою вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технiчнi засоби навчання» для студентів спеціальності “015.12 –

Третій означений період – від Революції Гідності до сьогодення (2013 – до теперішнього часу) продовжує напрямки, що були окресленні у другому періоді, але

Мета та цілі дисципліни Метою нормативної дисципліни «Програмування» є навчити студента:  складати алгоритми, оцінювати їхню обчислювальну

Особисто автору належать: аналіз і узагальнення сучасних вимог до якості коксу [7, 17-20, 23, 24, 44, 47]; розробка планів експериментів, аналіз та обро-

The D-region ionospheric perturbations caused by solar flares which occurred during January 2010– February 2011, a low solar activity period of current solar cycle 24, have been

Između ostalog, o pitanju o kome je reč u ovom osvrtu, kaže se da se »danas« zadaće komunista »bitno razlikuju od onih, koje su postavljali, recimo, 1929—1930. Može uspo­

In this paper, we have studied the energy splitting of parafermions separated by a finite distance for parafermions realized either in fractional quantum Hall systems or interact-

3.ВИМОГИ ДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Вступник повинен знати:  про основні етапи розвитку історії філософії, сутність філософських шкіл, теорій

ORCID IDs Zokirjon Khaydarov: https://orcid.org/0000-0002-1542-9323 Xurshid Yuldashev: https://orcid.org/0000-0003-0244-4230 ВВЕДЕНИЕ Сверхтонкая газоразрядная ячейка

Міністерство освіти і науки України ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ ДЕПАРТАМЕНТ

Despite the common perception of ginseng as a plant exclusive to East Asia, it was widely discussed in seventeenth- and eighteenth-century England and America

Amongst this category of recommendations what was provided in the concluding observations in relation to the sixth periodic report of Jordan with respect to the Convention

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних

один твір (вірш, казка) розглядається протягом трьох занять. До цієї частини входять ігрові моменти, розглядання картини, та ■. Педагог переказує його,

Міністерство культури та інформаційної політики України Міністерство освіти і науки України Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв