Sexual health education priorities: Perspective from engaged couples in Rasht

Full text

(1)

* :لوئسم هدنسیون نارهت -کشزپ مولع هاگشناد ی هش ی د تشهب ی -قحت زکرم ی تاق امام یی روراب تشادهب و ی ت نفل : 88202512 -021 ، E-mail: msimbar@yahoo.com

تیولوا

اه

ی

سنج تملاس شزومآ

ی

د :

ی

هاگد

جوز

ی

ن

تشر رهش جاودزا فرش رد

ناتسب ارهز

ی

صلاخ

ی

1

س هموصعم ،

ی

ربم

2 *

س ،

ی

د

لع

ی

ذآ

ی

ن

3 1 کشزپ مولع هاگشناد ی گ ی ،نلا ناریا ،تشر ؛ 2 قحت زکرم ی تاق امام یی روراب تشادهب و ی ، کشزپ مولع هاگشناد ی هش ی د تشهب ی ، ا ،نارهت ی نار ؛ 3 ب هدکشهوژپ ی ولونکتو ژ ی لوت ی د روانف هاگشهوژپ ،لثم ی اه ی ز مولع ی تس ی هاگشناد داهج ی س نبا ی ،ان ا ،نارهت ی نار . :تفایرد خیرات 20 / 2 / 96 خیرات شریذپ : 11 / 8 / 96 :همدقم یسنج تملاس یكي زا هبنج ياه یلصا تملاس ا رف ا د و ،دارفا هافر و یفطاع و یمسج تملاس ساسا جوز هداوناخ و اه اه تسا همه هك مدرم ار رد همه نينس و همه لحارم ،یگدنز تحت ريثأت یم رارق دهد و هن اهنت مهس هب یيازس رد و تشادهب تملاس یلك هداوناخ افيا یم دنك هكلب هب ناونع کي زاين يژتارتسا و يارب نديسر هب فادها هعسوت هرازه نايب هدش ( تسا 1 .) ققحت تملاس ارب یسنج ره ي نيا هب سك يدرف تايقلاخا اب مأوت یگدنز دناوتب درف هك تسانعم هتشاد یعامتجا و راتفر زا دناوتب لاح نيع رد و دشاب ل دوخ يروراب ذ ت دنك لرتنك ار نآ و هدرب نينچمه و رد للاتخا و یسنج خساپ راهم بجوم هك یلماوع زا یم یسنج طباور ،مرش ،طلغ ياهرواب ،سرت لثم دوش ساسحا يراميب زا و هانگ و یمسج تلالاتخا ،اه یياسران لخادت یسنج و يروراب دركلمع اب هك یياه دنراد ، رود دشاب ( 2 ). :هدیکچ

فده و هنيمز

:

سنج تملاس ی مسج تملاس ساسا ی فطاع و ی جوز ،دارفا هافر و هداوناخ و اه اقترا و تسا اه ی سنج تملاس ی ن ي ز د دننام ی رگ ن ،تملاس داعبا ي دنمزا سرتسد ی تصرف ،تاعلاطا هب موادم و لماک اه ی شزومآ ی ارب ی تسد ي با ی م رتهب تملاس هب ی ا زا فده .دشاب ی ن عت هعلاطم يي ن ولا ی ت اه ی سنج تملاس شزومآ ی .دوب

شور

یسررب

:

ا ی ن صوت شور هب هعلاطم ي ف ی رب یعطقم یور 420 جوز زا رفن ي ن ماجنا جاودزا فرش رد .دش هنومن گ ي ر ی م زا رمتسم لکش هب ي نا جوز ين ی ارب هک ی رد ی تفا شزومآ تامدخ ی پ ي ش تشادهب زکرم هب جاودزا زا ی هرامش 8 لاس رد تشر ناتسرهش 1394 هعجارم هدرک ماجنا ،دندوب ازبا .دش ر هداد یروآدرگ ،شهوژپ نیا رد اه همانشسرپ " اهزاين شجنس ی شزومآ ی سنج تملاس ی جوز ي ن جاودزا فرش رد " روآدرگ تاعلاطا .دوب ی اب هدش مرن زا هدافتسا رازفا SPSS صوت رامآ و ي ف ی طابنتسا و ی زجت ی ه و لحت ي ل درگ ی د نعم حطس . ی راد ی نومزآ اه 05 / 0 P< رد فرگ رظن هت .دش

ی

هتفا

:اه

لوا ي ن ولا ی ت د زا شزومآ ی هاگد تکراشم ناگدننک " شزومآ اراد ناگدنهد ی حلاص ي ت " 91 / 76 % د .دوب ی رگ ولوا ی ت هب اه ترت ي ،ب و ی گژ ی اه ی شزومآ بسانم ی ( 68 / 75 % ژولونکت ،) ی اه ی شزومآ بسانم ی ( 37 / 74 % اوتحم و ) ی شزومآ ی ( 47 / 72 % .دوب )

ثحب

:

اتن ی ج ا ی ن ناشن شهوژپ هم داد رتم ی ن ولا ی ت جوز ي ن سنج تملاس شزومآ رد جاودزا فرش رد ی ، شزومآ اراد ناگدنهد ی حلاص ي ت تسا ؛ س اذل ي تسا اب تملاس شخب ناراذگ ی د ا هب ی ن ب هجوت هلئسم ي رتش ی هتشاد عت .دنشاب يي ن رتمهم ی ن ولا ی ت جوز ي ن دعب رد جاودزا فرش رد " شزومآ هدنهد " ن ي ز هب ع ناون امنهار ی درکلمع ی ارب ی شزومآ ب تملاس هزوح ناگدنهد ه و ی هژ شزومآ اه ی پ ي ش .دوب دهاوخ جاودزا زا هژاو اه ی یديلک : تشادهب شزومآ ،یسنج تملاس ،شزومآ .

(2)

هب تملاس هب یبايتسد يارب شزومآ کي ناونع اقترا يارب و رشب قوقح زا قح ء تبقارم تيفيك ياه تصرف و تسا يرورض و مزلا یتشادهب يارب ار یياه یم مهارف دارفا ت دنك يدنمناوت هب یتبقارمدوخ هنيمز رد ا ( دنسرب 3 ) تملاس ياقترا . رگيد دننام زين یسنج ،تملاس داعبا هب موادم و لماك یسرتسد دنمزاين ،تاعلاطا تصرف ياه زين و یشزومآ تيامح ياه هياپ يا زا هنيمز رد رثوم و هتسويپ مه هب یعامتجا تيلاعف قيرط تيولوا يدنب ميمصت ،اه يريگ همانرب ياهدربهار ،اه يزير و ب ه يريگراك نآ اه يارب یبايتسد رتهب تملاس هب یم ( دشاب 4 و ) تيلوئسم نآ مامت هدهعرب ،دارفا هورگ ياه ،یعامتجا هئارا تامدخ ناگدنهد تلود و تملاس ( تسا 5 یلع اما .) ت مغر أ تشادهب یناهج نامزاس ديك هب یسنج تملاس شزومآ رب ینبم قح کي ناونع یناسنا هعسوت يارب ترورض کي و ، زونه ناريا رد همانرب یعماج يارب شزومآ یسنج تملاس درادن دوجو ( 5 ، 6 ) نودب هنيمز نيا رد ناناوج نيجوز ياهزاين زا يرايسب و هدنام خساپ تسا ( 7 ). ماجنا تاعلاطم هب ناريا رد هدش یسررب روظنم سلاك تيفيك شيپ ياه ياهزاين نييعت و جاودزا زا مآ تسد جياتن نيا هب جاودزا فرش رد نيجوز یشزو هك دنتفاي سلاك رد شزومآ يارب دوجوم ياوتحم ياه جاودزا زا لبق هرواشم شزومآ ثحب هب یفاك هزادنا هب یمن یسنج تملاس ( دزادرپ 8 ، 9 .) روپ هعلاطم ساسارب ،ناراكمه و يزرم تسا مزلا هطيح رد یعماج تاعلاطا تملاس ياوتحم دراو یسنج مآ اب یيوشانز یگدنز نارسمه ات دوش دوجوم یشزو ملاس و تيفيك دننك زاغآ ار يرت ( 10 ). جياتن نينچمه ب ه تسد یقلاخ هعلاطم زا هدمآ ناشن زين ناراكمه و داژن تيولوا زا یكي ،یسنج تملاس شزومآ هك داد ياه تسا جاودزا فرش رد نيجوز یشزومآ ( 11 ). يددعتم تاعلاطم ناريا رد هچرگا اب نييعت فده جاودزا فرش رد نيجوز یشزومآ ياهزاين ماجنا هدش تسا ؛ چيه رد يروآدرگ رازبا اما ،تاعلاطم نيا زا کي هعلاطم نونكات و هدوبن و یحارط رازبا زا هدافتسا اب يا ناور ياهزاين هب هك یناريا گنهرف رب ینتبم هدش یجنس آ و جاودزا فرش رد نيجوز یشزوم تيولوا نيا يدنب ب ،اهزاين ه نآ دوخ نابز زا و ميقتسم روط اه ماجنا ،دزادرپب هدشن رد .تسا یلاح هك یياهرازبا زا هدافتسا ققحم ،هتخاس رد نودب رظن د و اهرواب نتفرگ ي هاگد اه ي فده هورگ فاك هزادنا هب ی هزاجا ام هب یفاك کرد ار اهزاين من ی دهد ( 12 ) . لاحرد رضاح نيا سم أ هل دروم قفاوت یمامت ناصصختم يزاسرازبا تسا هك ياوتحم طوبرم ره هب رازبا دياب ب ه ميقتسمروط زا يدارفا هك عجرم نآ رازبا ،دنتسه جارختسا ددرگ ( 13 .) اب هعلاطم نيا اذل يعت فده ني تيولوا ياه یسنج تملاس شزومآ نيجوز زبا زا هدافتسا اب جاودزا فرش رد و زاين رب ینتبم يرا ناريا رد راب نيلوا يارب ،گنهرف .دش ماجنا شور :یسررب هب رضاح هعلاطم شور یفيصوت -رب یعطقم يور 420 هعجارم جاودزا فرش رد نادرم و نانز زا رفن هدننك شيپ هرواشم زكرم هب ماجنا تشر ناتسرهش جاودزا زا هنومن .دش يريگ هب لكش رمتسم زا نايم رد نيجوز یشزومآ تامدخ تفايرد يارب هك یجاودزا فرش شيپ هرامش یتشادهب زكرم هب جاودزا زا 8 ناتسرهش لاس رد تشر 1394 هعجارم هدرك ،دندوب ماجنا .دش عمج يروآ تاعلاطا رد نيا اب شهوژپ زا هدافتسا همانشسرپ یسنج تملاس یشزومآ ياهزاين شجنس جاودزا فرش رد نيجوز اكمه و یناتسب طسوت هك نار تفرگ تروص ،دش یبايرابتعا و یحارط ناريا رد ( 14 ). یسنج تملاس یشزومآ ياهزاين شجنس همانشسرپ رب لمتشم جاودزا فرش رد نيجوز 4 شخب ( " ياوتحم یشزومآ " ، " شزومآ ناگدنهد ياراد تيحلاص " ، " يژولونكت یشزومآ بسانم " و " یگژيو یشزومآ بسانم ياه " ) و 46 هرمن و هدوب هيوگ نآ یهد تركيل سايقم ساسارب 5 ًلاصا( یتلاح زايتما : 1 مك ، : 2 ، طسوتم : 3 ، دايز : 4 و یليخ :دايز زايتما 5 یم ) ب .دشاب ه يروط رتشيب هرمن هك

(3)

یيزج هيوگ رت هاگديد زا شزومآ زا صاخ يا تكراشم تاعلاطا .تسا ناگدننك يروآدرگ هدش اب دافتسا ه زا مرن رازفا SPSS رامآ و یفيصوت و یطابنتسا هيزجت و ليلحت ديدرگ . ینعم حطس نومزآ يراد اه 05 / 0 P< رد هتفرگ رظن دش لبق . زا عورش راك ادتبا تقفاوم سم ئ نيلو بسك هطوبرم .ديدرگ ،شهوژپ ماجنا زا شيپ فده هرابرد ،قيقحت شور ،هعلاطم نانيمطا نداد زا هنامرحم تاعلاطا ندوب و قح نآ اه رد تكرش اي جورخ زا هعلاطم هب تكراشم ناگدننك حيضوت هداد دش و تياضر هناهاگآ زا نانآ بسك ديدرگ . هتفای اه : زا 420 رفن تكرش ،هعلاطم نيا رد هدننك 209 تكراشم هدننك ( 8 / 49 % و نادرم ار ) 211 رفن زا نآ ( اه 2 / 50 % یم ليكشت نانز ار ) نيگنايم .دنداد ینس راشم لك تك ناگدننك 03 / 5 ± 9 / 27 ینس هدودحم اب 43 -17 ب دو . ناشن هعلاطم نيا جياتن هك داد تيولوا ياه تكراشم هاگديد زا شزومآ هب ناگدننك بيترت " شزومآ تيحلاص ياراد ناگدنهد " ، " یگژيو ياه بسانم یشزومآ " ، " يژولونكت بسانم ياه یشزومآ " و " اوتحم ي یشزومآ " .دوب هرمن تيولوا شزومآ تملاس یسنج هطيح رد شزومآ ياراد ناگدنهد تيحلاص ( 91 / 76 % ،) یگژيو بسانم ياه یشزومآ ( 68 / 75 % ،) يژولونكت بسانم ياه یشزومآ ( 37 / 74 % و ) اوتحم ي یشزومآ ( 47 / 72 % دوب ) . نينچمه رب هتفاي ساسا ،شهوژپ نيا ياه یم ناوت هجيتن تفرگ ريز سايقم " شزومآ تيحلاص ياراد ناگدنهد " و " یگژيو ياه بسانم یشزومآ " نانز هب تبسن نادرم يارب جاودزا فرش رد تكرش شهوژپ رد هدننك تيولوا يرتشيب ريز رد نانز هرمن و دراد سايقم " يژولونكت بسانم ياه یشزومآ " و " اوتحم ي یشزومآ " تكرش نادرم زا هدننك دوب رتشيب ؛ تيمها اوتحم و يژولونكت عوضوم هب نانز ینعي مش لودج( دنداد يرتشيب هرا 1 .) لودج هرامش 1 : تیولوا هطيح یدنب اه یسنج تملاس شزومآ ی هاگدید زا تيسنج کيکفت هب جاودزا فرش رد نيجوز ريغتم سايقم درم نز لک تیولوا هبتر شزومآ دنهد تيحلاص یاراد ناگ 71 / 6 ± 08 / 80 91 / 6 ± 94 / 71 51 / 7 ± 91 / 76 1 یگژیو بسانم یاه یشزومآ 06 / 5 ± 94 / 76 04 / 7 ± 44 / 74 26 / 6 ± 68 / 75 2 یژولونکت یشزومآ بسانم یاه 6 ± 35 / 73 2 / 6 ± 04 / 75 17 / 6 ± 37 / 74 3 اوتحم ی یشزومآ 63 / 4 ± 72 / 71 36 / 4 ± 23 / 73 56 / 4 ± 47 / 72 4 نیگنایم تروص هب اه هداد ± .دنا هدش نایب رایعم فارحنا هيوگ " ريگارف هب مارتحا " نيلوا تيولوا دعب رد " شزومآ دنهد تيحلاص ياراد ناگ " و دوب يرتشيب هرمن ن ( 88 / 0 ± 1 / 4 ) دوخ هب هطيح نيا رد ار داد صاصتخا . ینعي زا تكراشم رظن یگژيو نيرتمهم ،هعلاطم نيا ناگدننك شزومآ دشاب ريگارف هب مارتحا دياب ،هدنهد . دعب رد " یگژيو ياه بسانم شزومآ ی " هيوگ " دوجو یلدنص ياه هتسد و تحار راد " هرمن نيرتشيب ( 85 / 0 ± 93 / 3 ) رد ار نيا هطيح هب صاصتخا دوخ داد و زا تكراشم رظن ناگدننك نيرتمهم تيولوا دوب دعب نيا رد . زا نينچمه تكراشم رظن ،هعلاطم نيا رد ناگدننك هطيح رد " یشزومآ بسانم يژولونكت " هرمن نيرتشيب ( 89 / 0 ± 97 / 3 ) هب طوبرم هيوگ " عبانم هب یسرتسد بسانتم یشزومآ " اذل و دوب تيولوا نيرتمهم نيلوا بوسحم دش .

(4)

هطيح رد " اوتحم بسانم ي یشزومآ " نيرتشيب ( هرمن 82 / 0 ± 11 / 4 ) اب هطبار رد " تياضر رب رثوم لماوع یسنج " هب .دوب ترابع نيرتمهم رگيد تيولوا نيودت رد نتخادرپ ،یسنج تملاس شزومآ يارب بسانم ياوتحم عوضوم هب یسنج تياضر رب رثوم لماوع ( تسا لودج هرامش 2 .) هرامش لودج 2 : هس تیولوا لوا هطيح ره یسنج تملاس شزومآ هاگدید زا هب جاودزا فرش رد نيجوز کيکفت تيسنج هطيح هیوگ درم نز لک شزومآ دنهد ناگ تيحلاص یاراد ريگارف هب مارتحا 56 / 0 ± 59 / 4 94 / 0 ± 72 / 3 88 / 0 ± 1 / 4 تکرش نيب ضيعبت مدع ناگدننک 89 / 0 ± 11 / 4 9 / 0 ± 68 / 3 92 / 0 ± 9 / 3 و لباقتم کرد دامتعا یزاس 82 / 0 ± 15 / 4 92 / 0 ± 72 / 3 97 / 0 ± 89 / 3 یگژیو یاه بسانم یشزومآ یلدنص هتسد و تحار یاه راد 77 / 0 ± 01 / 4 92 / 0 ± 85 / 3 85 / 0 ± 93 / 3 تينما ساسحا و یتحار 85 / 0 ± 07 / 4 94 / 0 ± 74 / 3 91 / 0 ± 9 / 3 کی زا رتمک یشزومآ هسلج ره تدم تعاس 82 / 0 ± 4 9 / 0 ± 76 / 3 87 / 0 ± 88 / 3 یژولونکت یاه یشزومآ سرتسد بسانتم یشزومآ عبانم هب ی 67 / 0 ± 32 / 4 95 / 0 ± 63 / 3 89 / 0 ± 97 / 3 لباق و ربتعم یشزومآ عبانم کرد 79 / 0 ± 04 / 4 92 / 0 ± 72 / 3 87 / 0 ± 88 / 3 مرن یشزومآ رازفا 99 / 0 ± 59 / 3 88 / 0 ± 96 / 3 95 / 0 ± 78 / 3 اوتحم ی یشزومآ یسنج تیاضر رب رثوم لماوع 7 / 0 ± 36 / 4 87 / 0 ± 86 / 3 82 / 0 ± 11 / 4 کلمع رد عیاش تلاکشم یسنج در 64 / 0 ± 54 / 4 07 / 1 ± 56 / 3 1 ± 05 / 4 هار یريگشيپ یاه زا تنوفع لقتنم یاه یسنج سامت هار زا هدنوش 74 / 0 ± 12 / 4 9 / 0 ± 86 / 3 84 / 0 ± 99 / 3 ثحب : زا اجنآ ي ی هتفاي هك ياه هعلاطم رضاح اب هدافتسا زا اياپ و ربتعم يرازبا و قباطم اب گنهرف یناريا لصاح هدش ،تسا یم دناوت يانبم كحم م رت و لدتسم يرت يارب همانرب يزير یشزومآ ياه جاودزا فرش رد نيجوز دشاب . " ريگارف هب مارتحا " نيرتمهم ، یگژيو زاين دروم زا تكراشم رظن يارب ناگدننك شزومآ هدنهد .دوب مارتحا ريغ تبثم ميرح و شزرا هب لماك هجوت و یطرش شومآ طسوت ناريگارف ،هدنهد ناريگارف دامتعا بسك رد تينما داجيا و ،رطاخ تسا رثوم ( 15 .) " ضيعبت مدع تكرش نيب ناگدننك " نيمود هيوگ ريز رد مهم سايقم " یگژيو شزومآ ياه هدنهد " ظاحل هب رد زاين هرمن نيگنايم تكرش ناگدننك رثكا .دوب تكراشم اگدننك ن هعلاطم رد یفيك ، نيب ضيعبت مدع تكرش یگژيو زا ناگدننك شزومآ يرورض ياه دنهد ه زا .دنتسناد ياهدمايپ هلمج یفنم ياهراتفر ضيعبت زيمآ زا يوس شزومآ :هدنهد شهاك ،يريگداي رد هزيگنا شهاك دامتعا ب ه ناريگارف یناور شمارآ مدع ،ناريگارف سفن هطبار داجيا زا تعنامم و و ناريگارف نيب هناميمص شزومآ یم هدنهد دوش ( 16 .) " یلدنص هتسد و تحار ياه راد " تشيب هرمن نير ريز رد ار زاين سايقم " یگژيو یشزومآ بسانم ياه " لباق لماوع زا .دومن بسك زكرمت شيازفا يارب هجوت

(5)

يريگداي دنيآرف رد للاتخا زا يريگولج و ناريگارف دوجو کيمونوگرا یلدنص تسا ( 17 .) تكراشم ناگدننك " تينما ساسحا و یتحار " ار يارب زاين دروم یناكم مهم یگژيو نيمود شزومآ ياه داجيا و عجارم دامتعا بلج .دندرك ملاعا یسنج تملاس تسا یسنج هوراشم هيلوا لوصا زا نما یطيحم ( 18 .) " بسانتم یشزومآ عبانم هب یسرتسد " هب ناونع هطيح رد زاين نيرتمهم " یشزومآ بسانم يژولونكت " تكراشم طسوت هب ناريا رد .دش ملاعا ناگدننك رطاخ تيدودحم ومآ عبانم رد بسانتم یشز ،یسنج هنيمز يرايسب زا دارفا رب يا بسك ،تاعلاطا دننام یعبانم ار ناتسود یم حيجرت دنهد ( 19 و یماما هدزاود .) رد زين ناراكمه بولطم ،دوخ هعلاطم ندوبن تازيهجت و هدافتسا شزومآ ندركن هناسر زا ناگدنهد ياه یشزومآ دومن ناونع هنيمز نيا رد ار ( 20 ). " عبانم لباق و ربتعم یشزومآ کرد " نيمود زا مهم هيوگ اب هسياقم رد رتشيب زاين هرمن نيگنايم رظن هيوگ رياس زا ربتعم یشزومآ عبانم هب یسرتسد .دوب اه تايرورض یسنج تملاس ياقترا تسا ( 21 .) هعلاطم نيا رد " یشزومآ ياوتحم " نيرتمك تيولوا تكراشم يارب ار .تشاد شهوژپ نيا رد ناگدننك رد یلاح رد هك هعلاطم کدقع ،ناراكمه و هعلاطم يزرمروپ یتاقرم و یهوك زاين نيرتشيب یشزومآ ياوتحم تكراشم ناگدننك شزومآ رد شيپ ياه جاودزا زا دوب ( 22،8 ) هعلاطم . رد هك يا رصم رب يور ناناوج رد فرش جاودزا و هزات جاودزا هدرك ماجنا ،دش مهم ت نير زاين رش رد نيجوز یشزومآ جاودزا ف يارب بسانم ياوتحم لياسم شزومآ یسنج ركذ دش ( 23 تلع .) توافت ياه دوجوم رد تاقيقحت ،لااب توافت رد عماوج دروم شهوژپ و يدراوم هك تسا دروم یسررب رارق هتفرگ .تسا اما هتكن لباق لمأت تسا نآ هك رد همه شهوژپ ماجنا ياه تملاس شزومآ رضاح شهوژپ و هدش وضوم زا یسنج دوب يرورض تاع شزومآ رد دياب هك ياه شيپ هدناجنگ جاودزا زا .دوش شزومآ " یسنج تياضر رب رثوم لماوع " رد نيرتشيب ،یشزومآ ياوتحم سايقمريز هرمن ار زا رظن تيولوا یشزومآ بسك ماجنا ددعتم تاعلاطم .درك هدش هب ناريا رد سلاك تيفيك یسررب روظنم شيپ ياه زا اين نييعت و جاودزا رد نيجوز یشزومآ ياهز فرش تسد جياتن نيا هب جاودزا هك دنتفاي يارب دوجوم ياوتحم سلاك رد شزومآ لبق هرواشم ياه یفاك جاودزا زا تسين هب یسنج تملاس شزومآ ثحب هب و زا یكي ناونع تيولوا و اهزاين ب نيجوز یشزومآ ياه ه و لماك تروص یمن هتخادرپ عماج ( دوش 8 ، 11 ، 24 ن ساسارب .) تاعلاطم جيات تيولوا نيرتمهم ،ددعتم شزومآ رد یشزومآ شيپ ياه زا دوب ملاس یسنج طباور شزومآ ،جاودزا ( 11 ، 13 ، 18 ). تيولوا نيرتمهم نينچمه سلاك یشزومآ شيپ ياه زا جاودزا هعلاطم رد ینلايمديدج و نتورف هب ، لماش بيترت يراميب ياه يدازردام و هار ياه ،يريگشيپ ناطرس ياه ياش رد ع نانز و ،نادرم يرادراب ياه رطخرپ و ،هتساوخان تلالاتخا رد عياش طباور یسنج ،تشادهب يراميب ياه یتبراقم و هار ياه دوب يريگشيپ ( 25 .) " یسنج دركلمع رد عياش تلاكشم " نيمود هيوگ مهم زا یشزومآ ياوتحم سايقمريز زاين هرمن نيگنايم ظاحل زا .دوب اجنآ ي ی تلايامت هك ،یسنج یتاذ و يداراريغ یم دشاب ؛ اما شرگن و ياهراتفر یسنج ینتخومآ ،دنتسه مدع رد یفاك شزومآ یم یسنج طباور هنيمز دناوت زا قيرط شرگن یسنج دركلمع للاتخا بجوم بولطمان ياه دوش ( 26 .) هجیتن :یریگ نيلوا تيولوا هاگديد زا یسنج تملاس شزومآ تكراشم هب طوبرم ناگدننك " شزومآ نهد ياراد ناگد تيحلاص " زا هطيح نيا رد .دوب تكراشم رظن ،ناگدننك ريگارف هب مارتحا نيرتمهم ، یگژيو يارب زاين دروم شزومآ دنهد دوب یسنج تملاس ناگ ؛ شزومآ اذل ناگدنهد هتشاد يرتشيب هجوت هلئسم نيا هب دياب یسنج تملاس .دنشاب یشزومآ بسانم يژولونكت ياهزاين زا رگيد یكي

(6)

یشزومآ رد نيجوز زاين دروم دربراك .دوب جاودزا فرش هزوح یشزومآ همانرب یحارط رد شخب نيا جياتن دوب دهاوخ يدربراك رايسب تملاس . یگژيو شزومآ بسانم ياه و ینامز ظاحل هب زا یناكم تيولوا رگيد ياه شزومآ .دوب یسنج تملاس همانرب یحارط رد ،هطيح نيا رد هدمآ تسدب جياتن مه و یشزومآ .دومن هدافتسا شزومآ ناكم نينچ دربراک هتفای یاه شهوژپ رد :نیلاب یم یشزومآ ياوتحم دناوت یعنام يارب زورب ياهراتفر ملاسان یشان زا نادقف تاعلاطا و لاقتنا اي تاعلاطا تسردان زا عبانم بسانمان نودب .دشاب کش یسرتسد نيا هب مهم نوهرم يراكمه ياه همه ،هبناج نورد یشخب و نيب یشخب ياهداهن فلتخم لوئسم و طبترم شزومآ اب شيپ ياه تملاس و جاودزا زا یسنج رد نيجوز جاودزا فرش یم دعب رد نينچمه .دشاب شزومآ ،یشزومآ ياوتحم تياضر رب رثوم لماوع یسنج تيولوا نيرتمهم ، هاگديد زا ار یشزومآ تكراشم یم ليكشت ناگدننك داد ؛ ياوتحم هيهت رد اذل زومآ نيا هب دياب یسنج تملاس شزومآ يارب بسانم یش .دوش هتخادرپ مهم :ینادردق و رکشت نيا هعلاطم یشخب زا جياتن کي هلاسر بوصم يارتكد تشادهب یصصخت يروراب بوصم هاگشناد مولع یكشزپ ديهش یتشهب قلاخا دك اب SBMU2.REC.1394.130 خيرات رد 10 / 4 / 94 یم ب دشا . نيدب يسو ل ه زا یمامت تكرش ناگ دننك رد نيا هعلاطم هك ناشبراجت هب ار دنتشاذگ کارتشا و تيامح یلام ياه ،هاگشناد هناميمص ركشت و ینادردق یم دوش . انم :عب 1. World Health Organization. Draft global health sector strategy on sexually transmitted infections, 2016-2021; 2015. Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/STIs-global-strategy-Dec2015.pdf.

2. WHO. Developing sexual health programmes: A framework for action [Online]. Geneva: World Health Organization; 2010. Available from: http://apps.who.int/iris/handle/10665/70501. 3. UNFPA. Comprehensive sexuality education. Advancing human rights, genderequality and improved sexual and reproductive health. UNFPA; 2010.

4. Bostani Khalesi Z, Simbar M, Azin SA. A qualitative study of sexual health education among Iranian engaged couples. African Health Sciences. 2017; 17(2): 382-90.

5. Hatami H, Razavi S, Ardabily H. Comprehensive Public Health Book. 4th ed. Tehran, Iran: Arjmand Pub; 2011.

6. Zhang Y, Kim J, Liu F, Tso L, Tang W, Wei C, et al. Creative contributory contests to spur innovation in sexual health: Two cases and a guide for implementation. Journal of Sexually Transmitted Diseases. 2015; 42(11): 625-8.

7. Roudsari RL, Javadnoori M, Hasanpour M, Hazavehei SM, Taghipour A. Socio-cultural challenges to sexual health education for female adolescents in Iran. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2013; 11(2): 101.

8. Pourmarzi D, Merghati Khoei E. Sexual and reproductive health educational needs in engaged couples in Tehran in 2010. Sexuality Research and Social Policy. 2014; 11(3): 225-32. 9. Mohebbi P, Malekpour P, Kamalifard M, Atri SB, Safaeiyan A, Alizadeh K. Clients’ viewpoints about the quality of services in the premarital counseling classes in Tabriz health centers. International Journal of Preventive Medicine. 2014; 5(3): 365-9.

(7)

10. Pourmarzi D, Khoii M, Al-sadat E, Razi M, Shokoohi M. Comparative survey of youth’s sexual and reproductive health educational needs in two stages before and after marriage. Razi Journal of Medical Sciences. 2013; 20(106): 30-9.

11. Khaleghinejad K, Abbaspour Z, Afshari P, Attari Y, Rasekh A. Educational needs in premarital counseling: Viewpoints of couples referring to Health Care Centers in Mashhad. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 8(2): 247-52.

12. Bostani Khalesi Z, Simbar M, Azin SA. Public sexual health promotion interventions and strategies: A qualitative study. Electronic Physician. 2017; 8(6), 2489-96.

13. Figueroa R, Lee M. Internal and external indicators of virtual learning success. Distance Learning. 2012; 9(1), 21-8.

14. Bostani Khalesi Z. The development and validation of sexual health education needs assessment questionnaire of Iranian engaged couples [Dissertation]. Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2015.

15. Tappe MK, Galer-Unti RA. Health educators' role in promoting health literacy and advocacy for the 21st century. Journal of School Health. 2001; 71(10): 477-82.

16. Balasooriya C, Olupeliyawa A, Iqbal M, Lawley C, Cohn A, Ma D, et al. A student-led process to enhance the learning and teaching of teamwork skills in medicine. Education for Health. 2013; 26(2): 78-84.

17. Jahanfar S, Molaeenejad M. Text book of sexual disorder. 4th ed. Tehran: Salami Bijeh. 2015: 45-57.

18. Navabinejad SH. Marriage counselling and family therapy. 4th ed. Tehran: Entesharate Anjomane Olya va Morabian; 2001.

19. Hatami M, Kazemi A, Mehrabi T. Effect of peer education in school on sexual health knowledge and attitude in girl adolescents. Journal of Education and Health Promotion. 2015; 4: 78.

20. Davazdahemami S, Ghasemi S, Ehsanpour S. Comparison of premarital educational needs among would be spouses in Molahady center. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2009; 29(4): 33-41.

21. Thomas HN, Thurston RC. A biopsychosocial approach to women's sexual function and dysfunction at midlife: A narrative review. Maturitas. 2016; 87: 49-60.

22. Aghdak P, Majlessi F, Zeraati H, Eftekhar Ardebily H. Reproductive health and educational needs among pre-marriage couples. Payesh. 2009; 8(4): 379-85.

23. Tahseen Project. Reproductive health services for young engaged and newly married couples. United States Agency for International Development. 2011. Available from: http://pdf.usaid. gov/pdf_docs/PNADF090.pdf.

24. Karbasian P, Kalantari F. The determination of young couples educational needs in Yazd. The Journal of Tolooe- Behdasht. 2014; 2(44): 113-27.

25. Foroutan S, Jadidmilani M. The prevalence of sexual dysfunction among divorce requested. Daneshvar Medicine. 2008; 16(78): 39-44.

26. Salarvand Sh, Bahri N, Heidary S, Khadive M. Assessing quality of the pre-marriage family planning consulting classes: Viewpoints of participant couples. Journal of Isfahan Medical School. 2011; 29(128): 138-46.

(8)

Cite this article as: Bostani Khalesi Z, Simbar M, Azin SA. Sexual health education priorities: Perspective from engaged couples in Rasht. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(4): 79-87.

*

Corresponding author:

Midwifery and Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran, Tel: 00982188202512, E-mail: msimbar@yahoo.com

Sexual health education priorities: Perspective from engaged couples

in Rasht

Bostani Khalesi Z1, Simbar M2*, Azin SA3

1

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran; 2Midwifery and Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran;

3

Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute (ACECR), Tehran, I.R. Iran.

Received: 10/May/2017 Accepted: 3/Oct/2017

Background and aims: Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being of individuals, couples and families, and sexual health promotion, like other dimensions of health needs to complete and continuous access, learning opportunities for achieving better health. The present study aimed to determine the sexual health education priorities.

Methods: This study was a cross-sectional study that conducted on 420 engaged male and female for marriage in 2015. Sampling was done through a continuous method with pre-marriage couples were referred to a health care center No 8 in Rasht city to get premarital education services. In this study, the data collection tool was “sexual health need of education” questionnaire. Data was analyzed by SPSS and descriptive and inferential methods. The statistical significance level was P<0.05.

Results: The first priority of education from the perspective of contributors was to "qualified educators" with an average of 76.91 %. Other priorities respectively includes: Appropriate educational features (75.68%), suitable educational technologies (74.37%) and educational content (72.47%).

Conclusion: The results of this study showed that the most important priority for engaged couples in the sexual health education is qualified educator. Therefore, health policy makers should pay more attention to this issue. Determining the most important priority of engaged couples in the "educator" dimension will also be a guide for health educators, especially premarital education.

Keywords:Education, Sexual health, Health education.

Figure

Updating...

Related subjects :