• No results found

АНОТАЦІЯ Ключові слова: АННОТАЦИЯ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "АНОТАЦІЯ Ключові слова: АННОТАЦИЯ"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

20. Matusevych О. О. Methodology of determination of quality index of mainten-ance service system of power equipment of traction substations / О. О. Matusevych // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – № 1. – С. 56–61.

21. Oleksandr Matusevych Continuous improvement of technical servicing and repair system of railway substation on the basis of FMEA methodology / Oleksandr Matusevych, Viktor Sychenko, Andrgej Bialon // Techika Transportu Szynowego, 1-2 (262-263), 2016. rok XXIII. – P. 75–79.

22. Матусевич А. А. Математическая модель интегрального показателя поте-ри ресурса силового электрооборудования тяговых подстанций в условиях эксп-луатации / А. А. Матусевич // Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 166. – 2015. – P. 29–36. 23. Матусевич О. О. Концептуальна модель підвищення оптимального управління системою технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій / О.О. Матусевич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2016. – № 1. 24. Матусевич О. О. Безперервне вдосконалення системи технічного обслу-говування і ремонту тягових підстанцій залізниць / О. О. Матусевич, // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. – 2015. – Вип. 95. – С. 20–25. 25. Матусевич О. О. Інтелектуальні мережі Smart Grid – майбутнє електрифі-кованих залізниць України / О. О. Матусевич // Электрификация ж.-д. транспор-та «ТРАНСЭЛЕКТРО-2011» (19.12-21.12.2011) : тез. V міжнар. наук.-практ. конф. / МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В Лаза-ряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2011. – С. 45–46. 26. Матусевич О. О. Дослідження та удосконалення управління оперативною роботою енергодиспетчера дільниці електропостачання / О. О Матусевич, А. Д. Овчаренко // Енергозбереження на залізничному транспорті та у промис-ловості : тези доп. IІ міжнар. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2011. – С. 47–48. 27. Матусевич О. О. Smart Grid з автоматизації системи управління техніч-ним обслуговуванням і ремонтами обладнання тягового електропостачання залі-зниць / О. О Матусевич, А. В. Сиченко // Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2012» (25.09. - 28.09.2012) : материалы VI Междунар. науч-но-практ. конф. / ДНУЖТ. – Днепропетровск, 2012. – С. 41–42.

28. Oleksandr Matusevych Modern to the Management of the Technical State of the Electrical Eguipment of Traction Substations / Oleksandr Matusevych // III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana pres Instytut Kolejnicntwa I Wydzial Transportu Politehniki Warszaskiej, 2014. – P. 73–75.

29. Сиченко В. Г. Багатоаспектна оцінка технічного стану силового устатку-вання тягових підстанцій / В. Г. Сиченко, О. О. Матусевич // Енергозбереження на залізничному транспорті та у промисловості : тези доп. IV міжнар. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2013. – С. 78–80. 30. Матусевич О. О. Визначення проблем з підвищення якості технічного об-слуговування та діагностування основного силового обладнання тягових підста-нцій / О. О. Матусевич, Д. В. Міронов // Проблеми та перспективи розвитку

(2)

залі-зничного транспорту (15.05-16.05.2014) : тези 74-ї Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 161–162. 31. Матусевич О. О. Дослідження та вдосконалення системи діагностики тя-гової підстанції на базі SMART технологій / О. О. Матусевич, Р. М. Петруняк // Енергозбереження на залізничному транспорті та у промисловості : тези доп. V міжнар. науково-практ. конф., 11-13 червня 2014 р., м. Воловець. – Дніпропет-ровськ : ДНУЗТ, 2014. – С. 106–108. 32. Матусевич О. О. Методологія використання ризик-аналізу для прийняття рішення про залишковий ресурс електрообладнання тягової підстанції / О. О. Матусевич // Енергозбереження на залізничному транспорті та у промис-ловості : тези доп. V міжнар. науково-практ. конф., 11-13 червня 2014 р., м. Во-ловець. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. – С. 105–106. 33. Матусевич О. О. Фізичні аспекти експлуатаційної надійності електрооб-ладнання тягових підстанцій // Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2014» (Одесса–Днепропетровск, 23.10 – 26.10.2014) : материалы VII Междунар. научно-практ. конф. / ДНУЖТ. – Днепропетровск, 2014. – С. 38–39. 34. Сиченко В. Г. Визначення основних напрямків і факторів стану тягової підстанції за допомогою діаграми Ісікави / В. Г. Сиченко, О. О. Матусевич, А. О. Кириченко // Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2014» (Одесса–Днепропетровск, 23.10 – 26.10.2014) : материалы VII Междунар. науч-но-практ. конф. / ДНУЖТ. – Днепропетровск, 2014. – С. 56–57. 35. Матусевич О. О. Діагностика технічних засобів системи тягового елект-ропостачання залізниць / О. О. Матусевич, М. В. Тюрін // «Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловості» : матеріали VI Міжнародної нау-ково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Воловець, 2015. – С. 90–91. 36. Матусевич О. О. Ризик-аналіз технічного стану обладнання тягових підс-танцій / О. О. Матусевич, Д. В. Міронов // «Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловості» : матеріали VI Міжнародної науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Воловець, 2015. – С. 88–90. 37. Матусевич О. О. Прийняття рішень про залишковий ресурс технічної сис-теми / О. О. Матусевич // «Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловості» : матеріали VI Міжнародної науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Воловець, 2015. – С. 91–92. 38. Матусевич О. О. Підвищення ефективності системи технічного обслуго-вування і ремонту тягових підстанцій на основі методики FMEA / О. О. Матусе-вич // Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО–2015» : матеріали VIIІ Міжнародної науково-практ. конф. (Одеса, 29.09 – 2.10.2015). – Одеса, 2015. – С. 45–46. 39. Пшінько О. М. Проблемні питання удосконалення технічного обслугову-вання та ремонту системи тягового електропостачання залізниць у сучасних умовах / О. М. Пшінько, О. О. Матусевич // Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015» : матеріали VIIІ Міжнародної науково-практ. конф. (Одеса, 29.09 – 2.10.2015). – Одеса, 2015. – С. 57–58.

(3)

40. Матусевич О. О. Перспективні напрями експлуатації силових трансфор-маторів тягових підстанцій / О. О. Матусевич, М. В. Біляк // «Энергооптималь-ные технологии перевозочного процесса» : матеріали 1-ї Міжнародної науково-практ. конф. (Моршин, 16.05 – 20.05.2016). – Моршин, 2016. – С. 93–94. АНОТАЦІЯ Матусевич О. О. Розвиток наукових основ удосконалення системи технічно-го обслутехнічно-говування і ремонту тятехнічно-гових підстанцій електричнотехнічно-го транспорту. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-льністю 05.22.09 – електротранспорт. – Дніпропетровський національний уні-верситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності експлуатації сило-вого електрообладнання тягових підстанцій за рахунок удосконалення системи його технічного обслуговування і ремонту. Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено наукову проблему та комплекс наукових задач, а саме: здійснено комплексний аналіз технічного ста-ну тягових підстанцій системи електропостачання залізниць; удосконалено ме-тоди й моделі прогнозування та розрахунку показників експлуатаційної надійно-сті силового електрообладнання; розроблено модель ризик-аналізу технічного стану силового електрообладнання тягових підстанцій та метод підвищення екс-плуатаційної надійності; удосконалено математичну модель розрахунку й про-гнозування залишкового ресурсу силового електрообладнання; розвинуто мето-ди підвищення ефективності системи технічного обслуговування і ремонту елек-трообладнання тягових підстанцій та розроблено метод і комплексний показник оцінки якості системи. Ключові слова: силове електрообладнання, тягові підстанції, технічний стан, технічне обслуговування і ремонт. АННОТАЦИЯ Матусевич А. А. Развитие научных основ усовершенствования системы тех-нического обслуживания и ремонта тяговых подстанций электрического транс-порта. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по спе-циальности 05.22.09 – электротранспорт. – Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепр, 2016. Диссертационная работа посвящена исследованию и решению проблемы по-вышения эффективности эксплуатации силового электрооборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог за счет усовершенствования системы его технического обслуживания и ремонта. Железнодорожный транспорт является стратегически важной составляющей экономики государства и имеет значительное влияние на развитие страны в це-лом. Однако на сегодняшний день значительная часть оборудования системы

(4)

электроснабжения железнодорожного транспорта Украины уже исчерпала свой технический ресурс. Учитывая экономическое положение страны, необходимо повышать эксплуатационную надежность и эффективность использования обо-рудования, применять новые методы диагностирования его фактического техни-ческого состояния, сокращать эксплуатационные расходы и внедрять новые стратегии системы технического обслуживания и ремонтов. Для достижения поставленной цели в диссертации решена научная проблема и комплекс научных задач. Впервые разработаны новые теоретические принципы по формированию уровня эксплуатационной надежности электрооборудования тяговых подстанций, которые позволяют повысить ее комплексные показатели за счет установления взаимосвязей между составляющими предложенной концеп-ции. Предложена новая научно обоснованная структура и разработана математи-ческая модель возобновления эксплуатационной надежности силового оборудо-вания тяговых подстанций, которые в отличие от известных позволяют качест-венно определить требования к системе технического обслуживания и ремонта с целью осуществления своевременного возобновления технического ресурса обо-рудования. Усовершенствован метод прогнозирования технического ресурса си-лового электрооборудования тяговой подстанции путем введения показателя ско-рости срабатывания ресурса по определяющему параметру под действием разных факторов, что позволило оперативно реагировать на изменения условий эксплуа-тации тяговых подстанций. Получили дальнейшее развитие методы риск-анализа и прогнозирования технического состояния силового электрооборудования тяго-вой подстанции, которые отличаются от известных методов возможностью при-нимать обоснованные решения относительно выбора стратегии обслуживания оборудования тяговых подстанций по результатам сравнения текущих и целевых показателей рисков и их последствий. Получил дальнейшее развитие метод не-прерывного совершенствования организации технического обслуживания и ре-монта силового электрооборудования тяговых подстанций на основе процессного подхода, что позволяет определять область оперативного вмешательства в про-цесс управления техническим состоянием оборудования на протяжении жизнен-ного цикла. Впервые решена научно-прикладная проблема комплексжизнен-ного подхода к повышению эффективности системы технического обслуживания оборудования тяговых подстанций и определен показатель качества системы, что позволило оперативно реагировать на изменения условий эксплуатации тяговых подстанций, контролировать техническое состояние силового электрооборудования в услови-ях неопределенности, устанавливать взаимосвязь между качеством обслуживания и эксплуатационной надежностью оборудования, осуществлять выбор стратегии обслуживания оборудования и проводить оценку качества системы обслуживания и ремонта тяговых подстанций. Результаты исследований внедрены в Департаменте электрификации и элек-троснабжения железных дорог Украины, службе элекэлек-троснабжения Южной же-лезной дороги, дистанции электроснабжения Нижнеднепровск–Узел (ЕЧ–2) Приднепровской железной дороги, Проектно-исследовательском институте же-лезнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпроект». Основные

(5)

теорети-ческие положения используются в учебном процессе Днепропетровского нацио-нального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Ключевые слова: силовое электрооборудование, тяговые подстанции, техни-ческое состояние, технитехни-ческое обслуживание и ремонт. ABSTRACT

Matusevich A. A. Development of scientific bases for improvement of mainte-nance and repair system of traction substations of electric transport. – The manuscript. Thesis for the degree of Doctor of Engineering Science in specialty 05.22.09 – Electric Transport. – Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnіpro, 2016.

The purpose of the work is to raise the operation efficiency of traction substation power equipment by improving the system of its maintenance and repair.

To achieve this purpose a scientific problem and complex of scientific tasks has

been solved in this work, such as a comprehensive analysis of the traction substations

technical condition of the railway power supply system has been carried out; the methods and models for prediction and calculation of the indicators of power equip-ment maintainability have been improved; the model of risk analysis of traction sub-station power equipment technical condition and the method for increasing the equip-ment maintainability has been developed; the mathematical model for calculating and predicting the remaining life of traction substation power equipment has been im-proved; the methods raising the quality and efficiency of the maintenance and repair system of traction substation power equipment on the basis of continuous improve-ment have been developed; the method and the comprehensive index for quality as-sessment of the maintenance and repair system of traction substation power equipment has been developed.

Keywords: power equipment, traction substations, technical condition,

(6)

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Підписано до друку 2.09.2016. Формат 60х84 1/16. Ум. друк. арк. 1,9. Обл.-вид. арк. 1,9. Тираж 100 пр. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №1315 від 31.03.2003 Адреса видавця і дільниці оперативної поліграфії: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

References

Related documents

All reports are shared along with the dataset on OpenNeuro, including individual reports for each mixed gambles task run of each participant, individual reports for the

For situations where researchers lack the resources to make a corpus machine-readable, or are not aiming to compile a machine-readable corpus, guidelines would be valuable, and

Package Information Datasheet for Mature Altera Devices © December 2011 Altera Corporation HardCopy APEX device family.. 1 The package type entries with “Option #” refer to

member’s job burnout. Supervisor's support will be moderates the relation between role overload and organizational member’s exhaustion. Supervisor's support will be

Generally, a detailed plan for testing is required to ensure correct functionality of the product3. This phase of the development cycle is generally an

We present a new method of using Deep artificial Neural Networks (DNN) to learn continuous, vector-form representations of diagrams without any human input, and entirely from

The goal of EECS is to allow the central controller to collect visual features (discussed later in section 5.5) from the camera sensors and use these to determine the most

reported that the use of oral corticosteroids was associated with reduction in the number of choroidal PIC lesions; however, visual acuity did not change probably due to