Матеріал до уроку. ВИКОНАНАНУ ТА ВІДПОВІДНО ОФОРМЛЕНУ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ НАДСИЛАЄТЕ НА

Full text

(1)

04.11.2020 Група №25 Фізика і астрономія Урок № 5 Тема уроку: Лабораторна робота №1 «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу» Мета уроку: навчальна – виміряти поверхневий натяг води методом відриву крапель; розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вміння застосовувати набуті знання на практиці; виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння виступати перед аудиторією. ШАНОВНІ УЧНІ 2 КУРСУ! Під час вивчення фізики у цьому навчальному році Ви будете користуватися двома підручниками: 1. Уроки 1-12: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ: Педагогічна думка, 2018. — 256 с. Посилання для завантаження підручника https://pidruchnyk.com.ua/1172-fizyka-10-klas-golovko.html 2. Уроки 13-72: «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом О.І.Ляшенка) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/авт. М.В. Головко, І.П. Крячко, Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 288 с.: іл.». Посилання для завантаження підручника https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html Усі уроки Ви охайно конспектуєте у зошит. Не забуваємо виконувати домашні завдання та надсилати їх у вигляді фото на електронну адресу alinkaprisiazhnuyk@gmail.com. Матеріал до уроку ВИКОНАНАНУ ТА ВІДПОВІДНО ОФОРМЛЕНУ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ НАДСИЛАЄТЕ НА alinkaprisiazhnuyk@gmail.com Лабораторна робота №1 «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу» Тема: Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини Мета: виміряти поверхневий натяг води методом відриву крапель.

(2)

Обладнання: штангенциркуль або міліметрова лінійка, медичний шприц об’ємом 2 мл без голки, зубочистка, склянка з дистильованою водою. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ У ході повільного витікання рідини з тонкої вертикальної трубки на кінці трубки утворюється крапля (див. рисунок). Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється із силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі: або , де m0 — маса краплі; σ — поверхневий натяг рідини; l = πd — довжина кола (d — внутрішній діаметр трубки). Масу краплі можна знайти за формулою: , де ρ — густина рідини; V — об’єм рідини, що витекла; N — кількість крапель. Отже, вимірявши внутрішній діаметр трубки d і порахувавши кількість N крапель, що утворилися під час витікання рідини об’ємом V, можна обчислити поверхневий натяг рідини: ХІД РОБОТИ 1. Виміряйте діаметр вихідного отвору шприца. 2. Наберіть у шприц 2 мл води. Повільно натискаючи на поршень і рахуючи краплі, викапайте воду у склянку. 3. Повторіть дослід ще 3 рази. Опрацювання результатів експерименту 1. За результатами дослідів знайдіть середню кількість крапель . 2. Обчисліть середнє значення поверхневого натягу води Номер досліду Діаметр отвору d, м Об’єм води V, Кількість крапель Поверхневий натяг N Nсер

(3)

Оцінка похибки експерименту 1. Оцініть відносну похибку експерименту, порівнявши отримане значення поверхневого натягу води з табличним | | Аналіз експерименту та його результатів 1. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) що саме ви визначали; 2) які результати одержали; 3) для чого можуть знадобитися навички, набуті в ході виконання роботи. Контрольні запитання 1. Як залежить коефіцієнт поверхневого натягу від температури? 2. Які чинники впливають на величину коефіцієнта поверхневого натягу? 3. Поясніть механізм капілярних явищ. Оголошення домашнього завдання. Запишіть домашнє завдання: впр.5, с.192. 04.11.2020 Група №25 Фізика і астрономія Урок № 6 Тема уроку: Кристалічні та аморфні тіла Мета уроку: навчальна – сформувати поняття про кристалічні і аморфні тіла та їх властивості, типи кристалів; розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вміння застосовувати набуті знання на практиці; виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння виступати перед аудиторією. ШАНОВНІ УЧНІ 2 КУРСУ! Під час вивчення фізики у цьому навчальному році Ви будете користуватися двома підручниками: 3. Уроки 1-12: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ: Педагогічна думка, 2018. — 256 с. Посилання для завантаження підручника https://pidruchnyk.com.ua/1172-fizyka-10-klas-golovko.html 4. Уроки 13-72: «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом О.І.Ляшенка)

(4)

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/авт. М.В. Головко, І.П. Крячко, Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 288 с.: іл.». Посилання для завантаження підручника https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html Усі уроки Ви охайно конспектуєте у зошит. Не забуваємо виконувати домашні завдання та надсилати їх у вигляді фото на електронну адресу alinkaprisiazhnuyk@gmail.com. Матеріал до уроку Тверді тіла зберігають свою форму і об'єм, характер молекулярного руху — коливання атомів чи молекул навколо положень рівноваги. Розрізняють кристалічні та аморфні тверді тіла. Кристалічним твердим тілам властива регулярна просторова періодичність у розташуванні рівноважних положень атомів – далекий порядок. Іншими словами кристали – це тверді тіла, атоми і молекули яких займають впорядковані положення в просторі. Просторова правильність розташування атомів кристалів веде до мінімуму його внутрішньої енергії до більшої стабільності кристалів порівняно з аморфними тілами. Розглянемо основні властивості кристалічних тіл:  Правильна зовнішня форма (симетричність).  Наявність чіткої температури плавлення; уся енергія, яка підводиться до тіла за даної температури, йде на збільшення потенціальної енергії молекул та руйнування кристалічної ґратки Кінетична енергія молекул незмінна, тому температу-ра тіла під час плавлення не змінюється;  Наявність чіткої межі між рідким і твердим станом;  анізотропія — залежність фізичних властивостей (механічних, теплових, електричних, магнітних, оптичних) від вибраного в кристалі напрямку. До кристалів належать метали, лід, сіль, кварц тощо. (Демонстрація кристалів.) Кристали поділяються на монокристали («моно» — один) — великі поодинокі кристали (кварц, турмалін, сегнетові солі тощо) та полікристали («полі» — багато) — кристали, які складаються з великої кількості дрібних і хаотично орієнтованих кристалів (метали, глина, сплави металів тощо). Типи твердих кристалів Залежно від виду частинок, розміщених в вузлах кристалічних ґраток, і характеру сил взаємодії між ними кристалі поділяють на чотири типи. Вузол кристалічної ґратки – це точка, відносно якої атом (молекула) здійснює коливання. Розрізняють чотири типи кристалів (і кристалічних решіток): іонні, атомні, металічні і молекулярні.

(5)

Іонні кристали. У вузлах решітки іонних кристалів знаходяться позитивно і негативно заряджені іони. Сили взаємодії між ними в основному електростатичні. До йонних кристалів належать більшість неорганічних сполук: солі, оксиди металів тощо. Йонні кристали досить міцні. Атомні кристали. Їхні кристалічні решітки утворюються внаслідок щільної упаковки атомів, найчастіше однакових (під час взаємодії однакових атомів іони не утворюються. Атоми, що знаходяться у вузлах, зв’язані із своїми найближчими сусідами ковалентним зв’язком. За умови ковалентного зв’язку електрони не переходять від одного атома до іншого (іони не утворюються), а виникає одна чи кілька спільних електронних пар. Атомні кристали – напівпровідники, багато органічних твердих тіл: оксид берилію, сульфід цинку, різновиди вуглецю – графіт, алмаз тощо. Ці речовини найміцніші. Металічні кристали. У всіх вузлах ґратки металічних кристалів розміщені позитивні іони металу. Між ними хаотично, подібно до молекул газу, рухаються електрони, які відокремилися від атомів під час кристалізації металу. Разом з тим і електрони утримуються іонами в її межах. Наявність вільних електронів у металі забезпечує добру електропровідність і теплопровідність цих речовин. Молекулярні кристали. У вузлах їх кристалічної решітки знаходяться молекули речовини, зв’язок між якими забезпечується силами молекулярної взаємодії. Молекулярні кристали – молекули йоду, брому, нафталіну, льоду, парафіну, деякі органічні сполуки, між молекулами яких діють слабкі сили притягання. Ці кристали найменш міцні, легко випаровуються («сухий лід»). Мають низькі температури плавлення(твердий водень, кисень тощо). Типи кристалів Тип кристалів Що знаходиться у вузлах кристалічних ґраток Приклади кристалів Іонні Іони розміщуються почергово з протилежними зарядами Сіль NaCl Атомні Нейтральні атоми, які утриму-ються ковалентними зв'язками квантово-мехайічного походження Алмаз Металічні Позитивні іони (між вузлами — електронний газ) Метали з високою електропроводністю Молекулярні Нейтральні молекули, які вза-ємодіють за рахунок зміщення електронних оболонок атомів Парафін, Вr2, СН4

(6)

Аморфні тіла та їх властивості Аморфні тіла – фактично тверді рідини. Їм властива наявність тільки близького порядку (тобто деяка впорядкованість у розташуванні сусідніх частинок) та поєднання коливального теплового руху молекул з перестрибуванням їх у нові положення коливань. не мають фіксованої температури плавлення, оскільки не мають кристалічної ґратки;  не мають чіткої межі між твердим і рідким станами (розмягчаються);  аморфні тіла ізотропні, тобто їх фізичні властивості однакові по всіх напрямах. До аморфних тіл належать смола, скло, пластмаси. При зовнішніх діях аморфні тіла виявляють одночасно пружні властивості, подібно до твердих тіл, і текучість, подібно рідині. Так, при короткочасних діях (ударах) вони поводяться як тверді тіла і при сильному ударі розколюються на шматки. Але при дуже тривалій дії аморфні тіла течуть. Простежимо за шматком смоли, який лежить на гладкій поверхні. Поступово смола по ній розтікається, і, чим вище температура, тим швидше це відбувається. Узагальнення та систематизація знань Заповнити таблицю п/п Питання Кристалічні тіла Аморфні тіла

(7)

1. Куля, виточена з монокристалу, під час нагрівання може змінити не тільки свій об'єм, а й форму. Чому? 2. Чому у мороз сніг хрустить під ногами? 3. Чому в природі не існує кристалів кулястої форми? Оголошення домашнього завдання. Запишіть домашнє завдання: опрацювати §31,32 с.201-205. 1. Чому шибки в старовинних соборах, що простояли більше 100 років, виявляються товстішими внизу, ніж угорі? 2. Колби деяких ламп роблять із прозорого сапфіра (Аl2O3). Чому їх не видувають, як скляні вироби, а вирощують із розплаву? 1 частинок? Який порядок розміщення 2 Ізотропні чи анізотропні? 3 плавлення? Чи мають сталу температуру 4 рідким станами? Чи наявна межа між твердим і 5 текучість? Чи мають таку властивість, як 6 тіл. Навести приклади твердих

Figure

Updating...

Related subjects :