Mga Estratehiya Sa Pagtuturo Ng Araling Panlipunan

56  Download (0)

Full text

(1)

Ang mga stratehiya sa pagtuturo at pagkatuto ay mga paraan na ginagamit sa paglilipat ng konsepto, ideya, katotohanan, kasanayan, at salobin sa pag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. Natatamo ang layuning ito sa mahusay at walang sawang paggabay ng guro.

FRETZIE P. ALCANTARA

Ipil National High School Division of Marinduque Region IV – MIMAROPA

(2)

I. Isahang Pagkatuto (Individualized

Instruction)

Learning

Contract

Activity Card

Kard ng mga

Pangunahing

Ideya

Learning

Center

Learning

Activity

Package

(3)

II. Pangkatang Pagkatuto (Group

Instruction)

Team Accelerated Instruction (TAI) Learning Together (LT) Students Teams-Achievement Division (STAD)

(4)

Brainstorming

Think-Pair-Share

Inside-Outside

Classroom

Debate

Joint

Storytelling

Unfinished

Story o

Reaction Story

(5)

Paglalakbay-isip o Imaginary Travelogue Pag-aaral ng kaso o Case Analysis Storyline

In the News Balitaan sa

(6)

Di-inihandang Talumpati o

Impromptu Speech

Imaginary History Inquiry Teaching

Fishbowl KWL Technique Pandulang Pagtatanghal

(7)

Plus,Minus,Interesting

(8)

I. ISAHANG PAKATUTO

(INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)

• Ito ay isang stretehiya na tumutugon sa mga

pangangailangan, interes at kakayahan ng bawat mag-aral. )

• Kailangang tugunan ng guro ang mga

pangangailangang ito ng bawat mag-aaral.

• Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ng mga kagamitan na angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral.

• May ilang learning modality na dapat isa-alang-alang – visual (nakikita), auditory (naririnig), tactile (nahihipo) at kinesthetic (nasasakilos o naiisagawa). Tungkuling ng guro na tuklasin ang mga salik na magpapataas ng kakayahan sa pagkakatuto ng bawat mag-aaral.

(9)

1. Learning Contract

• Ito ay isang kasunduan ng nilagdaan

ng guro at isang mag-aaral. Nakatuon

ang kasunduan sa isang partikular na

mag-aaral batay sa kanyang interes

at kakayahan. Nakasaad dito ang

pagsang-ayon ng mag-aaral sa mga

gawain na kailangan niyang

(10)

Dalawang Uri ng Learning Contract

• Open Learning Contract – may

kalayaang pumili ang mag-aaral ng

pagksang pag-aaralan, mga gawain,

takdang-aralin at paraan ng pagtataya.

• Closed Learning Contract – ang guro

ang gumagawa ng mga layunin, gawain,

takdang-aralin at paraan ng pagtataya sa

mga gawain ng mag-aaral.

(11)

2. Activity Card

• Ang activity card na inihanda ng guro ay

nakatuon sa mga layunin

• May mga mungkahing gawain ito kung paano

matatamo ang mga layunin.

• Maaring bigyan ng isang activity card ang

isang mag-aaral ayon sa kanyang interes o

natatanging pangangailangan.

• Maari ding hayaang pumili ang mag-aaral ng

isang activity card tungkol sa paksang aralin

(12)

3. Kard ng mga Pangunahing Ideya

• Isusulat ng mag-aaral sa index card o

ibang card ang kanyang reaksyon sa

isang paksa, pangyayari o bagay na

tinalakay sa klase.

• Malalaman sa stratehiyang ito ang

kakayahan ng mga mag-aaral na

ipabatid ang kanyang ideya, opiniyon

at saloobin tungkol sa isang bagay sa

pamamagitan ng pagsulat.

(13)

4. Learning Center

• Ito ay isang lugar sa silid-aralan na may

mga kagamitan sa pag-aaral at mga

panuto sa mga gagawin ng mag-aaral.

• Mayroon itong mga gabay sa pag-aaral

na may mga tanong na kailangang

sagutin ng mga mag-aaral at

paglalarawan ng mga gawain na dapat

nilang makompleto.

(14)

5. Learning Activity Package (LAP)

• Ito ay isang paraan nag pag-ayos ng pagtuturong

indibidwal. Binubuo ito ng pre-test, mga layunin, at

post-test.

• Ito ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda at isinasaayos ng guro para sa mga mag-aaral na may espesyal na

pangangailangan. Malaking tulong ito sa paggabay sa mga mag-aaral sa mga proyekto na kailangan ng

pagsasaliksik.

• May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ng mga mag-aaral.

• Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ng mga mag-aaral upang matukoy at malutas ang suliraning maaring makaharap ng mga mag-aaral.

(15)

II. PANGKATANG PAGKATUTO

(GROUP INSTRUCTION)

• Cooperative Learning - Pinapangkat

ng mga mag-aaral sa maliliit na grupo

na magkakaiba ang kakayahan,

(16)

Kagandahan:

1. Natutuhan ng mga mag-aaral ang

pagiging responsable sa sarili at sa mga

kapangkat.

2. Naghihikayat ng interaksyon sa pagitan

ng guro at mag-aaral.

3. Naghihikayat ng aktibong interaksyon ng

mga mag-aaral na makakapaglinang ng

kanilang mga kasanayan, at pagtitiwala

sa pakikipagtrabaho sa ibang tao.

(17)

Gampanin ng Guro

• Tagalunsad ng aralin

• Tagapagpasya

• Tagapagmasid ng gawain

• Tagapagsuring-halaga ng mga

gawain ng mga mag-aaral

(18)

Papel na gagampanan ng mag-aaral

bilang kasapi ng pangkat

• Tagabuod – lalagom ng lahat ng ginawa ng

pangkat na kinabibilangan

• Tagatsek – tagatingin kung tama o may mali sa

mga gawain ng pangkat

• Tagapagsaliksik – may karanasan sa

pagmamasid, magsulat ng mga namasid na

pangyayari, at kasanayan sa paggamit ng

aklatan

• Tagapagtala – tagasulat ng lahat ng naganap

sa pangkat

(19)

1. Teams Accelerated Instruction (TAI)

• Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkata na binubuo ng 4 hanggang 6 na mga kasapi.

• Bibigyan sila ng kanya-kanyang kagamitan at mga tanong. • Isusulat ng mga mag-aaral sa sagutang papel ang kanilang

mga sagot na ibibigay ng guro.

• Magpapalitan ng papel ang mga magkakapangkat at itsetsek ang kanilang sagot.

• Ang score ng pangkat at batay sa kabuuang bilang ng yunit na nabuo sa bawat linggo at ang kawastuhan ng mga sagot ay batay sa kabuaang resulta sa mga sagutang papel.

(20)

2. Learning Together (LT)

• Pinapangkat ang mga mag-aaral na

iba-iba ang antas ng kakayahan.

• Ang bawat pangkat ay binibigyan ng

gawain at bawat kasapi ay inilalagay sa

isang bahagi ng proyekto na angkop sa

kanyang interes at kakayahan.

• Tungkulin ng bawat pangkat na magtipon

ng impormasyon at mga kagamitan na

(21)

3. Students Teams-Achievement

Division (STAD)

• Binubuo ito ng may 4 na kasapi.

• Ilalahad ng guro ang aralain at pagkatpos mapag-aaralan ang aralin sa kanya-kanyang pangkat.

• Bibigyan ang bawat mag-aaral ng maikling

pagsusulit. Ang score ng mag-aaral ay batay sa kanilang nagawa.

• Ang kabuuang score ng bawat mag-aaral ang magiging score ng pangkat.

• Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala ang

pangkat na makakatugon sa criteria na ibinigay ng guro.

(22)

4. Jigsaw

• Binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ng academic material o paksa ng guro. Ang bawat

academic material ay hahatiin sa 6 na seksyon at ang bawat myembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isang seksyon. Ang mga myembro ng ibat-ibang pangkat na itinalaga sa magkakatulad na seksyon ay

magsasama-sama. Ito ang tinatawag na expert

group. Tatalakaying mabuti ng bawat expert group

ang kanilang seksyon. Pagkatapos, babalik ang

miyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkat at tatalakayin ang buong academic material na

(23)

5. Mock Meeting

• Magkaaroon ng kunwang

pagpupulong tulad ng

pagpupulong ng konseho ng

lungsod o pagpupulong ng

mga organisasyong

pambansa, panrehiyon o

pandaigdig.

(24)

6. Brainstorming

• Layunin nito na tulungan ang mga

mag-aaral na makakagawa ng

orihinal na solusyon sa mga

suliranin. Hinihikayat nito ang

mga mag-aaral na magbigay ng

maraming sagot sa suliraning

(25)

Tuntunin na dapat sundin sa

brainstorming

1. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral na kanilang bibigyang-tuon.

2. Mabilis na pagbibigay ng mag-aaral ng mga ideya.

Kailangang gawin ito ng mabilis, tulad ng isang bagyo o storm of the brain.

3. Huwag magbigay ng mga puna maging ito ay positibo o negatibo man sa mga binibigay na mga ideya. Lahat ng ideya ay tatanggapin.

4. Itala ang lahat ng mga ideya.

5. Isulat ang lahat ng mga ideyang ibinigay.

6. Itigil na ang pagbibigay ng mga ideya kapag humina na ang pagbibigay nito.

(26)

7. Think-Pair-Share

• Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral. • Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin.

• May ilang sandali silang mag-iisip tungkol sa tanong o suliranin.

• Sa hudyat ng guro, ibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa kani-kanilang pangkat.

• Pagkaraan ng kanilang talakayan sa pangkat, ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga sagot sa klase.

Sa ganitong stratehiya, mauunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng kanilang mga ideya at pagkakasundo.

(27)

8. Inside - Outside

• Pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo.

• Gumawa ng bilog sa gitna ng klase. May isang pangkat na nasa loob at isang pangkat sa loob ng klase.

• Tungkulin ng bawat kasapi ng pangkat na nasa labas na pagmasdan ang mga kasapi na nasa loob. Ang pangkat na nasa loob ay ang magtatalakay ng paksa.

• Pagkatapos gampanan ng bawat pangkat ang kanilang tungkulin, magpapalita ng tungkulin ang bawat pangkat.

Higit na nagiging produktibo ang mga mag-aral na

nabibigyan ng pagkakataon na lumahok sa ganitong gawain at napapalakas ang kanilang kasanayan sa pangkatang gawain.

(28)

9. Classroom debate

• Binubuo ito ng dalawang pangkat na

kumakatawan sa magkabilang panig ng

iisang isyu. Ang isang pangkat ay sa panig

na sang-ayon (pro) at ang isa pang

pangkat ay sa panig na (salungat). Isang

mag-aaral ang magsisilbing kritiko.

• Ang paksa ng debate ay isang isyung

maaring pagtalunan. Isa itong panukala na

nangangailangan ng pagsagot.

(29)

Mga hakbang sa pagasasagawa ng

classroom debate

• Ang bawat kasapi ng panig na sangayon at salungat ay magsasalisi sa pagsasalita ng tig-tatlong minuto.

• Ang mga kasapi ng panig na sang-ayon ay magsusulit-tanong (cross-examine) ng kabuuang aim na minuto. Gayundin ang sumusunod na gagawin ng pagsalungat. • Magbibigay ang mga kasapi ng bawat panig ng kanilang

huling pangungusap sa loob ng tatlong minuto.

• Ang kritiko ay magbibigay ng mga masusing pagtatanong sa mga kasapi ng pangkat sang-ayon at salungat sa loob ng walong minuto. Tungkulin ng kritiko na ipakita ang

kahinan ng pagtatalo.

• Ang buong klase ay magbobotohan kung sino ang nanalo. Gagawin ito sa loon ng dalawang munuto.

(30)

10. Joint Storytelling

• Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaral ang aralin.

• Magpangkatang dalawan ang mga mag-aaral. Ang isa ay ang Partner A at ang isa ay ang Partner B.

• Magtulungan ang dalawang pangkat sa pagkuwento ng aralin.

• Sundan ito ng tanungan, sagutan at talakayan tungkol sa kanilang kuwento.

(31)

11. Unfinished Story o Reaction Story

• Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap sa isang sitwasyon.

• Ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang gagawin kung sakaling kasangkot sila sa isang pangyayari. • Ikukuwento ng isa o dalawang mag-aaral ang

tungkol sa isang suliranin.

• Pagkatapos mapakinggan ang kuwento, isasadula ng mga mag-aaral ang solusyon.

• Susundan ito ng pagkuha ng reaksyon/ebalwasyon ng mga mag-aral sa isinadula.

(32)

12. Paglalakbay-isip o Imaginary

Travelogue

• Isa itong likhang-isip o imahinasyon ng

isang turista.

• Isasalaysay ng turista o ng tour guide ang

mahahalaga at makasaysayang pook o

kunwang nakikita o pinapasyalan.

• Susundan ito ng malayang talakayan at

mga puna ng mga mag-aaral kung wasto

o ayos ang pagsasalaysay

(33)

13. Pag-aaral ng Kaso

• Pagsusuri ito sa suliranin, pasya o aksyon. • Mga Paraan:

1. mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilanan 2. dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ng

isang lugar, bagay o institusyon

3. mga kuwento na maaring totoo o hindi

4. datos mula sa pananaliksik na ginamit na patunay 5. Vignettes na nagpapakita ng isang karanasan

6. Interpretative essay na ginagamit upang makabuo ng konklusyon tungkol sa usapin.

(34)

Mga hakbang na maaring isagawa sa

pag-aaral ng kaso

1. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mga mungkahing solusyon na suliraning tinalakay sa kaso

2. Magtalakayan sa pamaagitan ng pagbasa sa mga ginawang solusyon ng mga mag-aaral

3. Tiyakin na nauunawaan ng lahat ang bawat isyu na maririnig at ang lahat ng paniniwala, isyu at ang

mga solsuyong iniharap ay makatwiran.

4. Ipabuod ang bawat isyu. Magpasya ang klase kung aling solusyon ang pinakamabuti.

(35)

14. Story Line

• Isa itong pagdulog na

ginagamit ang natutuhan at

karanasan ng mga mag-aaral

sa pamamagitan ng aktibo at

makabuluhang usapan at

dayalogo. Mahalaga ang

(36)

Mga hakbang sa paggawa ng story line

• Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-sama silang bubuo ng isang kuwento.

• Ibigay ang pinangyarihan at panahon kung kailan

naganap ang kuwento na naaayon sa mga layunin ng aralin. Magkaroon ng talakayan ang mga mag-aaral tungkol dito at magpasya.

• Bumuo ng mga tauhan sa kuwento na pag-uusapan at pagpapasyahan ng mga mag-aaral.

• Magbigay ng mga pangyayari na naayon sa layunin ng aralin na siyang batayan sa pagbubuo ng kwento. • Magkaroon ng talakayan tungkol sa nabuong kwento.

(37)

15. Panayam

• Ang pakikipanayam ay isang paraan ng

pagtitipon ng mga datos na kailangansa aralin

mula sa mayamang kaalaman ng isang

dalubhasa ukol sa isang paksa o kanyang

karanasan sa isang pangyayari. Mabisang

paraan ito sa pagpapayaman ng aralain

• Sa mock interview na gaagwin sa klase,

sundan ang pakikipanayam ng pagbibigay puna

sa mga tanong at sagot na naganap. Suriin ito

na ayon sa layunin at paksa ng panayam.

(38)

Mga mungkahing hakbang sa

isasagawang panayam

• Linawin ang paksa, paksang pag-uusapan

• Gumawa ng talaan ng mga tanong at iayos ayon

sa pagkakasunod-sunod

• Isulat ang mga sagot o gumamit ng tape

recorder.

• Humingi ng pahintulot sa kinapanayam sa

pamamagitan ng imbestigasyong na nakasulat o

oral at linawin ang paksa, petsa, oras at pook.

• Maging magalang sa pagtatanong at iwasan ang

personal na bagay.

(39)

16. In the News

• Isa itong peer teaching approach na magbibigay ng karagdagang materyal at impormasyon na

maiibahagai sa mga mag-aaral.

• Magpadala sa mga mag-aaral ng mga artikulo, news items, editoryal at mga cartoon na

maiiugnay sa aralin.

• Pangkatin ang klase at ibahagi ang dalang artikulo at aytem sa kanilang kamag-arla at pumili ng dalawa o tatlo rito na kanilang

(40)

• Magtipon muli ang buong klase at ibahagi sa bawat pangkat ang kanilang napiling aytem. • Makinig sa mahahalagang puntos na iniulat ng

pangkat.

• Gawin itong impormasyon upang pasimulan ang talakayan sa klase.

(41)

17. Storyboard

• Layunin:

Iugnay at pagsunod-sunurin ang mga

pangyayari at linangin ang pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga bahagi ng kwento.

(42)

Magbrainstorm ng mga ideya tulad ng mga konsepto o pangyayari sa

kasaysayan

Ipasulat ang mga ideya ng mga mag-aaral sa

mga index card

Ipadikit ang mga index card sa mga poster board at

pagsunud-sunorin ito.

Isabit ang mga poster board sa paligid ng

silid-aralan at hayaaang tingnan ito ng mga

maga-aral

Simulan ang talakayan tungkol sa ginawa ng

(43)

18. Balitaan sa Kasaysayan

Bawat pangkat sa klase ay bigyan ng paksa o balita

sa pahayagan na may kaugnayan sa klase

Ipasulat sa papel sa bawat pangkat ang paksa at ang limang salitang pananong

tulad ng:

Ipapasa ng mga mag-aaral sa kanilang kapangkat ang papel at sa bawat ikot nito, magdadagdag sila ng mahalagang impormasyon na sasagot sa salitang pananong.

Kapag nasagot na ang mga ito, isusulat ng bawat pangkat ang

kanilang artikulo batay sa impormasyong kanilang nabuo.

Ipabasa ang artikulo ng bawat pangkat at iproseso. Paksa Sino? ______________ Ano?_______________ Kailan?_______________ Saan?_______________ Bakit?__________________

(44)

19. Viewpoint

• Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal o

personalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon sa isang isyu at pasuportahan ito ng mga katibayan

• Halimbawa:

Si Mohandas Ghandi ay laban sa pamamahala ng mga ingles at nakita ito sa kanyang sinimulang kilusang

passive resistance sa kanyang pananalita.

• Gagamitin ang sipi ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay tungkol sa opinion ng napiling personalidad.

(45)

20. Di-inihandang talumpati or

Impromptu Speaking

• Layunin: Tayahin ang natutuhan sa

paksang-aralin at linangin ang kasanayan ng mag-aaral sa komunikasyon at ipahayag ang kanilang

saloobin tungkol sa isang paksa

• Binibigyan ng paksa ang mag-aaral sa klase at doon din ay magtatalumpati.

• Hindi siya binibigyan ng panahong magsulat ng talumpati o magbasa ng mga babasahin upang madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa paksa

(46)

21. Imaginary History

• Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan at

lumikha ng sariling imaginary history na kakaiba sa tunay na pangyayari.

• Itanong: Ano ang maaring nangyari kung sakali? • Ipasulat ang tanong sa isang papel at kasunod

nito, itala ang mga pangyayari na sa palagay ng mga mag-aaral na nabago ng binagong

pangyayari.

• Ibahagi ang tala upang malaman kung ang

(47)

22. Inquiry Teaching

• Itinuturo ang mga konsepto sa pamamaraang inductive ( magbibigay ang guro ng ilang tiyak na halimbawa, pag-aaralan ito at pagkatapos ay bubuo ng konklusyon batay sa mga katangian ng ibinigay na halimbawa)

• Mga hakbang:

1. Ilarawan ang mga pangunahing katangian ng suliranin o sitwasyon

2. Magbigay ng mga solusyon o paliwanag

3. Magtipon ng mga katibayan na magagamoit sa pagtataya ng kawastuhan ng mga solusyon o paliwanag

(48)

4. Tayahin ang mga sulosyon o paliwanag batay sa mga katibayan.

5. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahan ng mga matibay na ebidensya.

(49)

23. Fishbowl

• Nililinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa

pag-uusap liban sa kaalaman niya sa paksang tintalakay.

• Mga Pamamaran:

1. Ayusin ang mga silya sa dalawang concentric circles na nakaharap sa loob.

2. Bigyang laya ang mga mag-aaral na pumili kung saan sila uupo – sa inner or outer circle.

3. Ang mga mag-aaral sa inner circle ay may kalayaang magsalita subalit ang mga nasa outer circle ay dapat manatiling tahimik.

(50)

Magbigay ng puna, palitan ang paksa o kung nais niyang umupo sa inner circle, kailangan niyang tumayo at

tapikin ang balikat ng isang kasapi ng inner circle at magpalitan ng upuan.

5. Ang kasapi naman ng inner circle ay hindi maaring

umalis hanggat hindi siya pinipili ng mga mieymbro ng outer circle.

Walang ibibigay na gantimpala o parusa sa hindi lumahok sa talakayan. Malaya nilang gawin ang kanilang nais subalit kailangang sumunod sa mga tuntunin.

(51)

24. K-W-L Technique

• Isa itong paraan bago simulan ang bagong

aralin na inaalam kung may alam na ang

mag-aaral tungkol dito.

• Pagkatapos inaalam naman ang nais

matutuhan ng mga mag-aaral sa bagong

aralin

• Pagkatapos mapag-aralan ang bagong aralin,

itatanong kung ano ang natutunan tungkol

(52)

K-now W-ant L-earn

Ano ang alam?

Ano ang gustong

mapag-aralan?

Ano ang

(53)

25. Pandulang Pagtatanghal

• Nagbibigay ito ng pagkakataon sa

maayos na pagtataya sa natutuhan ng

mga mag-aaral.

• Natataya ng guro ang pang-unawa ng

mga mag-aaral sa mga konsepto, ang

pagpapahayag ng kanilang saloobin at

(54)

Dramatization

Dramatic play

Pageant

Pantomime

Reader’s

(55)

26. Plus,Minus, Interesting (PMI)

• Sinusuri ang paksa sa

pamamagitan ng plus point, mga

minus point at mga interesting

(56)

27. Paggamit ng mga laro

Team

Charade

Perfect

Match Game

Crossword

Puzzle

Figure

Updating...

References

Related subjects :