YUNIT 3: ANG AKING MGA PANDAMA

69  281  Download (1)

Full text

(1)

1

Mayroon tayong mga bahagi ng

katawan na pandama:

Nakakikita ako gamit ang aking mga mata.

Nakaririnig ako gamit ang aking tainga. Nakaaamoy ako gamit ang aking ilong. Nakalalasa ako ng pagkain gamit ang dila. Nararamdaman ko ang init at lamig dahil sa

aking balat.

(2)

2

Pag-aralan Natin:

Basahin ang tula.

Iguhit ang sagot sa iyong kuwaderno.

Ang Aking Maliliit na Katulong ni Evelina M. Vicencio

Ako ay may dalawang ____________________ upang makita ang mga bagay sa aking paligid.

Ako ay may dalawang ____________________upang marinig ang tunog, malayo man o malapit.

Ako ay may isang ___________________ na pang-amoy sa mabaho o mabango.

Ako ay may isang____________________ upang malaman kung ang pagkain ay matamis o maalat .

Ako ay may dalawampung ____________________ na pangkagat at pangnguya.

Mayroon din akong ____________________ para ang init

(3)

3

Aralin1: Malilinaw na Mata

Pag-aralan Natin:

Gawain 2: Hindi ito biro

Kailangan mo ng : lapis

malaking panyo

1. Gumuhit ng masayang mukha sa inyong kuwaderno.

2. Markahan ito ng A.

3. Takpan ng panyo ang iyong mata.

4. Gumuhit muli ng masayang mukha sa inyong kuwaderno.

5. Markahan ito ng B.

(4)

4

Gawain 3:

Nakakikita tayo gamit ang ating mga mata. Nakikita natin ang iba’t ibang bagay.

Nakikita natin ang mga bagay na ating gusto. Pinananatili tayong ligtas ng ating mata.

(5)

5

Ang Ating Kahanga-hangang Mata

Basahin natin ang tula.

Ang Aking Kahanga-hangang Mata

ni Teodora Conde

May dalawa akong kahanga-hangang mata

Na nakakikita ng liwanag at ganda. Kapag ako’y

napapagod aking pinapahinga.

Tanging sa liwanag ako nagbabasa

Gawain 4: Pangangalaga sa mga Mata

Pangalagaan ang iyong mata. Narito kung paano —

Kumain ng masusustansiyang

pagkain.

Punasan ang iyong mata ng malinis na

(6)

6

WASTONG GAWI PARA MANATILING MALUSOG ANG ATING MATA.

Manood nang malayo mula sa telebisyon.

Magbasa nang may sapat na liwanag

Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na.

(7)

7

Kailangan natin ang malusog na mata.

Gawain 5: Pangalagaan ang Iyong Mata

Pag-aralan ang larawan.

Alin sa ginagawa nila ang mali? Bakit mali ang kanilang ginagawa?

Isulat ang bilang ng larawan na hindi dapat gawin.

Gawain 6: Sakit sa Mata

Sore eye Kuliti

Tandaan

 Mahalaga ang malusog na mata.  Alagaang mabuti ang ating mata.

 Ugaliin ang wastong gawi upang mapanatiling malusog ang ating mata.

1. 2.

(8)

8

(9)

9

Aralin 2: Matalas na pandinig

Pag-aralan Natin

Gawain 2:

Ano ang nasa kahon?

Gawain 3: Pagsusuri sa Tunog

(10)

10

A. Anong bagay ang lumilikha ng kaaya-ayang

tunog? Isulat ang bilang sa iyong kuwaderno.

B. Anong mga bagay ang lumilikha ng hindi

kaaya-ayang tunog? Isulat ang bilang sa iyong kuwaderno.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Iwasan natin ang ingay.

Hindi ito mabuti sa ating tainga.

(11)

11

Gawain 4: Pangalagaan Natin ang Ating

Tainga

Inaalagaan ng mga bata ang kanilang tainga. Paano nila ito ginagawa?

Pangalagaan ang tainga sa malalakas na ingay.

Tuyuin ng tuwalya ang iyong tainga.

Suminga nang wasto. Panatilihing bukas ang magkabilang butas ng ilong.

Makinig sa malumanay na musika.

Magsalita nang mahinahon.

(12)

12

Para sa Tainga o Hindi (5 minuto) Tingnan ang mga bagay.

Alin sa mga ito ang ginagamit na panlinis ng tainga?

Idugtong ang mga bagay na ito sa tainga

.

Tandaan

 Ang malakas na tunog ay

masama sa ating tainga.

 Pangalagaan natin ang ating tainga.

 Linising palagi nang buong ingat ang ating tainga gamit ang tuwalya.

(13)

13

Aralin 3: Ingatan ang Iyong Ilong

Pag-aralan Natin

Ang ilong ay para sa paghinga. Ang ilong ay pang-amoy rin.

Ang ilong ay pang-amoy ng mabango. Ang ilong ay pang-amoy rin ng mabaho.

Gawain 2: Mabango at Mabaho

Anong amoy ang mabuti para sa ilong?

Piliin at iguhit ang sagot sa inyong kuwaderno.

(14)

14

Gawain 3:Pangangalaga sa Ilong

Ang malinis na ilong ay nakapagpapalusog sa atin. Mahalaga ang malusog na ilong.

(15)

15

Tandaan:

Ating Ilong

Tono: Leron-leron Sinta

ni Teodora D. Conde

Ating ilong ay panghinga Ating ilong ay pang-amoy

Amuyin ang mabango. Huwag amuyin ang mabaho.

Panatilihing malinis ang ilong. Panatilihing malusog ang ilong.

Suminga nang dahan-dahan. Linisin nang mabuti.

Aralin 4: Dila na Panlasa

Pag-aralan Natin

Ang ating dila ay nasa loob ng bibig. Ang ating dila ay nakalalasa ng pagkain.

Ang ating dila ang tumutulong upang tayo ay makapagsalita.

(16)

16

Gawain 5: Dila na Panlasa

Ano ang lasa ng pagkain?

Isulat sa kuwaderno kung matamis,maasim, maalat,mapait.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

(17)

17

Gawain 5 :Pangangalaga sa Iyong Dila

Sino sa mga bata ang inaalagaan ang kanilang dila? Piliin ang bilang ng iyong sagot.

Isulat sa inyong kuwaderno.

1 2 3

Alagaan ang ating dila.

Sepilyuhin qng ating dila pagkatapos magsepilyo ng ngipin.

Uminom ng maligamgam na inumin. Huwag uminom ng mainit na inumin. Huwag kumain ng mainit na pagkain.

Huwag ding kumain ng maanghang na pagkain.

Tandaan:

Ang Aking Dila

ni Evelina M. Vicencio

Ang aking dila ay nakalalasa ng pagkain: mapait, maalat, maasim, at matamis; tumutulong din itong bumati

sa aking mga kaibigan kapag kami’y nagkikita; nililinis nito ang tirang pagkain

sa aking ngipin kapag ako’y kumakain.

(18)

18

Aralin 5: Masayang Ngiti, Malusog na

Bibig

Pag-aralan Natin

Gawain 1: Masayang Ngiti

Sino ang may masayang ngiti?

Iguhit sa kuwaderno ang iyong sagot.

Ang Ating Bibig

Ang bibig ay ginagamit sa pagkain.

Ang bibig ay ginagamit din sa pagsasalita. Ang bibig ay may ngipin at dila.

(19)

19

Gawain 3: Ang Aking Milk Teeth

1. Tumingin sa salamin. 2. Ibuka ang iyong bibig. 3. Bilangin ang iyong ngipin. 4. Ilan ang iyong ngipin?

5. Mayroon ka bang nawawalang ngipin?

6. Ilan ang iyong nawawalang ngipin?

7. Tingnan ang larawan ng baby teeth.

Kopyahin sa inyong kuwaderno

Lagyan ng ekis (X) ang iyong nawawalang ngipin.

Mawawala rin ang iyong baby teeth.

(20)

20

Ang Ating Ngipin

Mayroon tayong dalawang uri ng tumutubong ngipin.

Ang unang uri ay ang baby teeth.

Tinatawag din itong milk teeth.

Ang mga bata ay may dalawampung baby teeth.

Ang pangalawang uri ay ang permanenteng ngipin. Ang mga nasa wastong gulang na ay may

tatlumpu’t dalawang permanenteng ngipin.

Gawain 4: Magsepilyo Tayo

Nagsesepilyo ka ba?

Ang pagsesepilyo ang paraan upang maging malinis ang ating bibig.

(21)

21

Mga kailangan

sepilyo toothpaste o asin

basong may tubig dental floss o malinis na

maliit na tuwalya sinulid

1. Kunin ang sepilyo.

2. Basain ang sepilyo ng malinis na tubig.

3. Maglagay ng kaunting toothpaste sa sepilyo.

4. Magsepilyo nang paikot ang galaw. Kailan ka

nagsesepilyo ng ngipin?

(22)

22

5. Magsepilyo mula kaliwa

patungong kanan.

6. Sepilyuhin din ang dila.

7. Siguraduhing malinis

lahat ng gilid.

8. Idura ang mga

natitirang laway at toothpaste.

9. Banlawan ang iyong

sepilyo nang mabuti.

10. Panatilihing malinis ang

iyong sepilyo.

11. Ilagay ito sa tuyong

lugar.

12. Punasan ang bibig ng

(23)

23

Huwag Kalimutang Mag-floss

Huwag kalimutang mag-floss pagkatapos magseipilyo...

Ano po ang

floss?

Ang Dental floss ay isang manipis na string na inilalagay sa pagitan ng ngipin. Ginagamit ito sa pag-aalis ng mga tirang pagkain sa ngipin. Narito ang paraan ng

paggamit ng dental floss.

Mga kailangan: dental floss

basong may tubig

1. Ipulupot ang dental floss sa dalawang daliri.

2. Isingit ang floss sa pagitan ng ngipin at gilagid.

3. Dahan-dahang igalaw ang floss. 4. Ipulupot sa ngipin.

5. Itaas-baba ang floss.

6. Linisin ang pagitan ng bawat ngipin.

7. Huwag sugatan ang gilagid.

(24)

24

Tandaan

Magsesepilyo ako ng ngipin __________.

Sa pagsesepilyo, gumagamit ako ng __________.

Gagamit ako ng floss __________.

Sa paggamit ng floss, gumagamit ako ng __________.

(25)

25

Pangangalaga ng Ating Bibig at Ngipin

Gawain 1:MABUTI O MASAMA?

Tingnan ang mabuting gawi. Piliin ang bilang ng iyong sagot. Isulat sa inyong kuwaderno.

7. 8.

5. 6.

1. 2.

(26)

26

Gawain 2: Masusustansiyang Pagkain para sa

Bibig

Panatilihing malinis ang ating ngipin. Tayo’y magsepilyo ng ngipin.

Tayo’y mag-floss ng ngipin.

Tayo’y kumain ng masusustansiyang pagkain. Masama ang masyadong matamis na pagkain. Maaaring masira ang ating ngipin.

Iguhit ang  kung masustansiyang pagkain.

(27)

27

Wastong Gawi para sa Masayang Ngiti

Tingnan ang mga larawan.

Tukuyin ang dapat at hindi dapat gawin.

Gawin Huwag Gawin

Magsepilyo pagkatapos Uminom at kumain ng

kumain matatamis na pagkain

nang sobra

(28)

28

Palaging mag-floss Kumagat ng matigas na

pagkain at bagay

Pumunta sa dentista Ilagay ang daliri sa bibig dalawang beses sa

isang taon

(29)

29

Tandaan

Panatilihing malinis ang bibig. Kapag malinis ang ngipin, malusog din ang bibig. Ang pagsesepilyo at

pagpo-floss ay nakalilinis ng ngipin.

Mga paraan kung paano mapananatiling malinis ang bibig:

 Huwag masyadong kumain ng matatamis na pagkain.

 Uminom at kumain ng masustansiyang pagkain.  Pumunta sa dentista dalawang beses sa isang

taon.

 Huwag kumagat ng matitigas na pagkain at bagay.

 Palaging magsepilyo pagkatapos kumain.  Palaging mag-floss pagkatapos kumain.

Malusog na Bibig

(Tono: London Bridge) ni Teodora D. Conde

Ang ating bibig ay may malusog na ngipin, Mamula-mulang dila at mabangong hininga; Alagaan ang ating bibig at ngipin

(30)

30

Aralin 7: Makinis na Balat

Pag-aralan Natin:

Mga Bagay na Nagpapanatili sa Ating Malinis

Ito ang mga bagay na tumutulong para tayo’y manatiling malinis.

May mga bagay ring pananggalang sa mga bahagi ng ating katawan.

Idugtong ang bagay sa bahagi ng katawan na nalilinis nito .

Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.

(31)

31

Gawain 3: Ako ay Malinis Araw-araw,

Ang tubig ay panghugas.

Ang sabon ay panlinis ng katawan. Maghilamos ng mukha araw-araw.

Maligo araw-araw.

Mga Kailangan:

bimpo o labakara tuwalya

palanggana at tabo sabon at habonera

Maligo araw araw.

1. Gumamit ng malinis na tubig.

Gumamit ng sariling sabon.

Basain at lagyan ng shampoo ang buhok. Banlawang mabuti.

2. Lagyan ng sabon ang

(32)

32

Kuskusin ang labas ng tainga.

Kuskusin ang kilikili.

Kuskusin ang braso. Kuskusin ang binti. Banlawang mabuti ang mukha at leeg. Banlawan ang

bimpo o labakara. Kuskusin ng bimpo o

labakara ang labas ng tainga. Kuskusin ang iyong kilikili.

Banlawan ang braso. Banlawan ang binti. Banlawan ang buong katawan.

3. Patuyuin ang iyong

(33)

33

4. Magsuot ng malinis na damit araw-araw.

Pantakip ito sa ilang bahagi ng ating katawan. Magsuot ng komportableng kasuotan.

Magsuot ng wastong kasuotan ayon sa panahon.

Magsuot ng tsinelas o sapatos.

5. Magsuklay ng buhok.

6. Panatilihing malinis ang kamay at paa.

(34)

34

Nangangati ka ba?

Dapat ay mayroon kang sariling — suklay

bimpo o labakara tuwalya

damit

Alam mo ba kung ano ang maliliit na hayop na ito?

kuto surot

Kuto at surot ang tawag sa mga ito. Ang kuto ay nasa ulo.

Ang surot ay kumakapit sa balat. Nagpapakati ng ulo ang kuto. Nagpapakati ng balat ang surot.

Anong gagawin mo kapag ikaw ay nangati?

Kumanta Habang Naglilinis

Ito ang paraan ng paghihilamos ng mukha

Hilamos ng mukha, hilamos ng mukha. Pagkagising sa umaga.

Ito ang paraan ng paglilinis ng buhok… Ito ang paraan ng paliligo…

(35)

35

Ito ang paraan ng paghihilamos ng mukha…

Ito ang paraan ng paghuhugas ng kamay … Ito ang paraan ng pagsesepilyo…

Ito ang paraan ng paglilinis ng braso… Ito ang paraan ng paghuhugas ng paa… Ito ang paraan ng paglilinis ng katawan… Ito ang paraan ng pagpuputol ng kuko…

Tandaan

Ang malinis na katawan ay nagpapalusog sa atin.

Sundin natin ang mga

wastong gawi sa kalinisan. Panatilihin nating malinis ang ating katawan.

Simulan sa ulo hanggang paa.

Linisin ang bawat bahagi ng katawan. Gumamit ng malilinis na damit at

(36)

36

Panapos na Pagsusulit

A.

Tama o Mali?

Basahing mabuti ang bawat pangungusap.

Lagyan ng tsek (√) kung tama.

Lagyan ng ekis (X) kung mali.

Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1. Uminom ng gatas.____

2. Suminga nang dahan-dahan. ____ 3. Maligo araw-araw. ____

4. Panatilihing malinis ang labas ng tainga. ____ 5. Ang gulay ay masustansiyang pagkain. ____ 6. Magsepilyo nang isang beses sa isang linggo.

___

7. Ang matatamis ay mabuti sa ngipin. ____ 8. Linisin ng cotton buds ang tainga.____ 9. Linisin ng tissue paper ang ilong. ____

10. Kamutin ang mata kapag ito’y nangangati.

(37)

37

B.

Ano ang Dapat Gamitin

Pagdugtungin ng linya ang gawain at larawan. Maaaring madoble ang sagot.

Gawin ito sa inyong kuwaderno.

11. Pagmumumog

12. Paglilinis ng mata

13. Paglilinis ng tainga

14. Pantakip kapag bumabahin

15. Pagsesepilyo ng ngipin

a.

b.

c.

d.

(38)

38

Sariling Pagsusuri

Wastong Gawi Araw-

araw Minsan

Hindi kailanman

1. Naliligo ako.

2. Nililinis ko ang aking tainga.

3. Nagsusuklay ako ng buhok.

4. Naghuhugas ko ng kamay.

5. Nagsusuot ako ng malinis na damit. 6. Nagsesepilyo ako

pagkatapos kumain. 7. Gumagamit ako ng

floss pagkatapos magsepilyo.

8. Hindi ako naglalaro sa kainitan ng araw.

9. Kapag ako’y

umuubo, nagtatakip ako ng aking braso. 10. Naghuhugas ako ng

kamay bago at

(39)

39

(40)

40

Ligtas ka ba kahit ikaw ay nag-iisa?

Ating Subukin

A.Aling mga bagay ang maaaring makasakit o

magdulot ng kapahamakan?

(41)

41

B. Tingnan ang mga larawan.

Alin ang ligtas gawin?

(42)

42

C.Tingnan ang mga larawan.

Sino ang ligtas?

Lagyan ng bituin ang kahon na nasa tabi ng larawang nagpapakita na ligtas ang bata.

Gawin ito sa inyong kuwaderno.

.

(43)

43

Aralin 1: Paghingi ng Tulong

Naku!

(44)

44

Naku!

Kahapon, pumunta kami sa palengke Bumili kami ni nanay ng krayola;

Habang kami’y naglalakad Ako’y naglaro at tumakbo palayo.

Hindi ko na makita si nanay.

Naku! Nawawala ako! Nanay, nasaan ka na?

May Tiwala ako sa Inyo!

(45)

45

Tutulungan Kita

Sino ang mga taong tutulong sa iyo? Kilalanin natin sila.

Sila ang mga taong tutulong sa atin.

Ako ay isang___ ___. ___

Ako ay isang___ __. ___ Ako ay isang___ __. Ako ay isang ___ _______ _. Ako ay isang _______ _. Ako ay isang __ Ako ay

isang_ Ako ay

(46)

46

Ang Aking ID

Gumawa tayo ng ID Card.

Punan ng impormasyon ang ID Card.

Ingatan ang iyong ID. Lagi itong dalhin.

Ipakita ito kapag ikaw ay nawawala.

Ipakita lamang ito sa taong may tiwala ka.

Tandaan:

Humingi ng tulong sa taong kilala mo.

Huwag kausapin ang taong hindi mo kilala.

Laging dalhin ang iyong ID Card.

Ang Aking ID Card

Pangalan: _______________________________________ Edad: ___ Tirahan: _________________________________________

(47)

47

Aralin 2: Ligtas Ako sa Loob ng

Tahanan

Ayoko ng Sunog!

Ano ang mga bagay sa inyong tahanan na nag-aapoy?

(48)

48

Balita! Balita!

Basahin natin ang balita.

Bagong-bagong Balita!

Magkakaroon ng brownout sa loob ng tatlong oras.

Lahat ay maghanda ng kandila. Mag-ingat at manatiling ligtas!

Lagyan ng ekis (X) ang gawaing hindi ligtas. Gawin ito sa inyong kuwaderno.

Huwag maglaro ng apoy. Baka mapaso ka.

(49)

49

Huwag Hawakan!

Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang . Pero maaari ring makasakit.

Nagdudulot ito ng kapahamakan.

(50)

50

Ang matutulis na bagay ay nakasusugat. Madulas ang basang sahig.

Madudulas tayo at masasaktan.

May mga bagay sa tahanan na nakalalason. Huwag itong hawakan o tikman.

Tandaan:

Mga Alituntunin upang Maging Ligtas sa Tahanan

Huwag maglaro ng apoy.

Huwag maglaro ng matutulis na bagay.

Panatilihing tuyo ang sahig.

Huwag hawakan ang mga bagay na hindi mo alam kung ano ito.

(51)

51

Aralin 3: Ligtas Ako sa Paaralan

Saan ito?

Saang lugar ito sa paaralan?

Lagyan ng tsek () ang pangalan ng lugar na nasa larawan. Gawin ito sa inyong kuwaderno.

silid-aralan palikuran

palaruan silid-aklatan

halamanan

kantina

kantina

(52)

52

Ito ang Aking Trabaho

Sino ang nangangalaga sa atin sa paaralan? Pagdugtungin ng linya ang tao at ang kanilang

trabaho na makikita sa larawan. Gawin ito sa inyong kuwaderno.

Doktor

Diyanitor

Nurse

Guwardiya

Guro 1.

2.

3.

4.

(53)

53

Gawain 1: “Modelong Bata” Modelong Bata

Mabait ka ba?

Lagyan ng bituin ang batang mabait. Gawin ito sa isang papel.

Tandaan:

Nagkakaroon din ng aksidente sa paaralan. Sundin ang alituntunin ng paaralan.

(54)

54

Aralin 4: Ligtas Akong Naglalakbay

Masayang Paglalakbay

Ang mga mag-aaral ay naglakbay-aral. Tingnan ang larawan.

Lakbay-aral ng Baitang 1 Talatakdaan

8:00-10:00 a.m. Zoo

10:00-12:00 noon Museo

12:00-2:00 p.m. Tanghalian

2:00-4:00 p.m. Parke

(55)

55

Magmaneho Tayo

Paano ka nakararating sa paaralan? Ano ang iyong sinasakyan?

Pagdugtungin ng linya ang pangalan ng nasa larawan. Gawin ito sa isang papel.

bangka

bisikleta

bus

jeep

(56)

56

Tama ba ito?

Paano ka sumasakay sa sasakyan? Ano ang DAPAT mong gawin?

Ano ang HINDI DAPAT gawin?

Lagyan ng ang bilog na nasa tabi ng larawan na nagpapakita ng tamang gawain. Gawin ito sa

inyong kuwaderno.

Tandaan

Manatiling ligtas sa loob ng sasakyan.

Huwag maglaro o gumawa ng ingay.

(57)

57

Aralin 5: Aray! Masakit!

Tulong!

Tingnan ang larawan. Basahin ang tula.

Naku! May Dugo!

ni Mark Kenneth S. Camiling

Sikat ng araw ay kayganda

Maghapon akong naglaro sa kalsada. Hay! Araw na kayganda!

Bigla akong nadapa Sa bako-bakong kalsada!

Naku! May dugo!

(58)

58

Matalas Iyan!

Tingnan ang mga bagay. Alin ang makasasakit sa iyo?

(59)

59

Linisin Natin!

Linisin ang maliit na sugat o hiwa. Sundin ang sumusunod na hakbang.

Pagkatapos itong gawin, humingi ng tulong sa nakatatanda upang matakpan ang sugat.

Tandaan:

Mag-ingat sa paggamit ng matatalas na bagay. Huwag maglaro ng larong maaaring magkasakitan . Huwag mabahala kapag nasugatan.

Sundin ang mga hakbang sa paglilinis ng maliit na sugat.

Laging humingi ng tulong.

2. Hintaying mawala ang

dugo.

1. Linisin ng tubig ang

sugat.

3. Hugasan at sabunin.

Gumamit ng banayad na sabon.

5. Tuyuin ng malinis na

tuwalya.

(60)

60

Aralin 6: Ligtas Ako sa Aking mga Alaga

Pakinggan Mo Ako

May alaga ka bang hayop? Ano ang paborito mong alaga? Pakingggan natin ang tunog.

Kulayan kung aling hayop ang lumilikha ng tunog.

Aw! Aw!

Arf! Arf! Meow! Meow!

Meow! Meow! Oink! Oink!

(61)

61

Kumusta, Aking Kaibigan!

Sila ang ating mga alagang hayop. Pakinggan ang kanilang sinasabi.

Tandaan:

Hindi naman masamang makipaglaro sa alagang hayop.

Huwag saktan ang mga hayop.

Maaari ka ring saktan ng mga ito.

Ako ay aso. Alagaan ninyo ako. Huwag ninyo akong saktan.

Baka makagat kita.

Ako ay kabayo. Alagaan ninyo ako. Huwag ninyo akong saktan. Baka masipa kita.

(62)

62

Aralin 7: Tamang Paghipo, Maling

Paghipo

Ligtas Tayo

Kilalanin ang bago nating kaibigan. Pakinggan ang kanilang sasabihin.

Ako si Paulo.

Ako ay palakaibigan.

Puwede tayong maging magkaibigan. Puwede kang makipagkamay sa akin. Puwedeng magkahawak ang ating kamay,

pero huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong mahigpit.

Puwede mong ilagay ang iyong kamay sa aking balikat.

(63)

63

Ako si Pat.

Ako ay masayahin at malambing. Puwede tayong maging magkaibigan.

Puwede kang makipagkamay sa akin. Puwedeng magkahawak ang ating kamay,

pero huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong mahigpit.

Puwede mong ilagay ang iyong kamay sa aking balikat.

(64)

64

Mali Ito!

Tingnan ang larawan. Alin ang mali?

Lagyan ng ekis (X) ang maling paghipo. Gawin sa inyong kuwaderno.

Tandaan:

Igalang natin ang ating kaibigan at kapamilya. May tama at maling paghipo.

Tanggihan ang maling paghipo.

(65)

65

Aralin 8: Kumikilos Ako nang Tama at

Ligtas Ako

Mali Iyan!

Tingnan ang mga larawan.

(66)

66

Anong Susunod na Mangyayari?

Tingnan ang mga larawan. Ito ay masasamang kilos.

Anong susunod na mangyayari?

Anong gagawin mo? Paano ka iiwas?

Paano ka iiwas sa marahas na kilos? Anong dapat gawin ng ibang bata?

Tandaan:

Laging kumilos nang wasto. Iwasan ang marahas na kilos. Maaari kang makasakit ng iba.

(67)

67

Suriin Natin

A. Lagyan ng ekis (X) ang mga bagat na

nakasusugat.

Gawin ito sa inyong kuwaderno.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

(68)

68

B. Pag-aralan ang larawan.

Kulayan ang nagpapakita ng wastong ugali. Gawin sa hiwalay na papel.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

(69)

69

C. Pag-aralan ang larawan.Lagyan ng ang

kahon na nasa tabi ng larawang nagpapakita ng tamang paghipo. Gawin ito sa inyong

kuwaderno.

5. 6.

3.

1. 2.

4.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :