OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU (Dvadsiate storočie - K R Á T K E )

66 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU

1918 – 1993

(2)

Občianske právo

Predmet úpravy: MAJETKOVÉ VZŤAHY

Pojem: PRÁVNE NORMY , ktoré upravujú - Osobné,

VECNÉ, ZAVÄZKOVÉ, DEDIČSKE vzťahy

(3)

S Ú K R O M N É P R Á V O

1.

Občianske právo;

2.

Obchodné právo;

3.

Rodinné právo ;

4.

Pracovné právo;

5.

Pozemkové právo.

(4)

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO OBČIANSKEHO PRÁVA

RECEPČNÁ právna normy

Recepcia

Úst. ... zákon č. 11/1918 Zb. - univerzálna a bezvýhradná Ústavný zákon č. 121/1920 Zb. - RECEPCIA

Uvádzací zákon k ústavnej listine 1920 a) Všeobecná Článok IX. b) s VÝHRADOU –

S derogačnými klauzulami Pokiaľ NEODPORUJÚ: a) ústavnej listine,

b) republikánskej a demokratickej forme štátu.

(5)

Československý právny poriadok

PRÁVNY DUALIZMUS

Vznikol recepciou právnych noriem (prameňov práva, ktoré platili v momente vyhlásenia štátu RECEPCIA = akceptácia + transfer (legalita – prijíma ju už čsl. zákonodarca,

Dovtedy právna norma iného štátu – sa stáva zákonom nového štátu; Už to nie je ani : a) rakúsky - ani - b) uhorský (magyar) zákon

Ale – dostáva právnu silu a suverenitu - Republiky československej Stáva sa - ČESKOSLOVENSKÝ PRÁVNY PORIADKOM

(s územným dualizmom – má dve podoby )

A) Čsl. PRÁVNY PORIADOK B.) Čsl. PRÁVNY PORIADOK

Platný na území Čiech, Moravy a Sliezska Platný na území Slovenska

Plus – zákonodarnou činnosťou Národného zhromaždenia ČSR

(6)

PRAMENE OBČIANSKEHO PRÁVA po vzniku ČSR

HISTORICKÉ ZEMĚ na území SLOVENSKA

Čechy, Morava, Sliezsko Súkromné právo platné na Slovensko Prevzatý ABGB – transfer (obyčajové právo (súdne) pred r. 1848;

zákony po r. 1867 Na Všeobecný občiansky zákonník platný

dve vrstvy právnych noriem:

a)spred r. 1848 - Tripartitum 1514; in Corpus iuris hungarici. b) po r. 1861 (restitutio in integrum + Iudexkuriálna konferencia

c) súkr.-pr. zákony prijal Országház + 67 zákonov

d) Rozhodnutia Kráľovskej KÚRIE v obč. rozhodnutiach –

...

Stav k 28. Októbru 1918

(7)
(8)

MAPA Republiky ČESKOSLOVENSKA

(9)

Prvý prezident Najvyššieho súdu ČSR, prof. Právnickej fakulty UK v Bratislave

Vladimír Fajnor

/1875 – 1952/

Štefan a Vladimír Fajnorovci - otec a syn alebo advokát a sudca

„Advokát nech nikdy nezabudne, že ak má dôveru vo svoje povolanie, vo svoj rozum a svoju česť, vždycky nájde dostatok klientov, ktorý budú mať dôveru v neho. A sudca nech nikdy nezabudne, že dobré súdy znamenajú dobrých advokátov a dobrí advokáti dobré súdy“. Autorom týchto myšlienok pochádzajúcich z prednášky konanej 12. novembra 1932 na schôdzi Právnickej Jednoty v Košiciach a neskôr uverejnenej v tom istom roku aj Právnym obzorom pod názvom „Sudca a advokát“ je dlhoročný advokát a neskorší prvý prezident Najvyššieho súdu ČSR Vladimír Fajnor /1875 – 1952/, syn známeho slovenského advokáta Štefana Fajnora /1844 -1909/.

(10)

Titulná strana prvého vydania Nástinu súkromého práva - podľa prof. Dr. Karla SZLADITSA

(11)

JUDr. Štefan Fajnor advokát SENICA – školiteľ P. O. HVIEZDOSLAVA

(12)
(13)
(14)

Kondolencia P.O. Hviezdoslava pozostalej manželke Š. Fajnora

(15)

Blahoprajný telegram T. G.Masaryka

(16)

PRÁCE na zjednotení (UNIFIKÁCII)

čsl. občianskeho práva

Ministerstvo pre zjednotenie zákonodarstva

Zjazdy právnikov,

Unifikačný zjazd právnikov v Bratislava 1937

Marec – apríl 1938 - návrh predložený do NÁRODNÉHO

(17)

TRENDY - Občianskeho zákonodarstva v ČSR

Washingtonská Deklarácia - 18. Októbra 1918

VZNIK ČSR - REVOLUCIA

Proti - ARISTOKRATICKÁ (antifeudálna)

- anti AUTOKRATICKÁ

- Anti - TEOKRATICKÁ

Odlúčenie cirkvi od štátu (aj majetkové)

Nie božské právo kráľov

(18)
(19)

Budova Evanjelického kolégia v Prešove (SNK – ALU, PP 96/38)

(20)

Pavol Országh ako jurista so spolužiakmi, prvý zľava (SNK-ALU, K 3/492)

(21)

Vysvedčenie o štátnej skúške na Právnickej akadémii v Prešove , 8.7.1872 (Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne)

(22)

ÚSTAVA ČSR 1920 a OBČIANSKOPRÁVNE USTANOVENIA

§ 109 - súkromné vlastníctvo - možno obmedziť len ZÁKONOM ;

o VYVLASTNENIE je MOŽNÉ , len na základe ZÁKONA, a za NÁHRADU,

Pokiaľ zákonom nie je stanovené, že sa NÁHRADA DAŤ NEMÁ

TEDA: súkromné vlastníctvo - ANI - a) posvätné, ani nedotknuteľné,

b) Ani účel, Koncepcia – ani a) liberalistická, ani b) solidaristická c) ale aj VYVLASTNENIE – možné – aj bez NÁHRADY

(23)

STATUS OSOBY - (účel) ROVNOSŤ pred ZÁKONOM

(personálna DEFEUDALIZÁCIA )

ustanovenie

§ 106 , ods. 1 - VÝSADY - a) pohlavia ; b) RODU ;

c) POVOLANIA - sa neuznávajú ;

ZÁKON č. 61/1918 - zrušenie šľachticov, RÁDOV ; a TITULOV ; a) Zrušujú sa z toho plynúce práva (nie tituly udeľovania VŠ) ;

b) Bývalí šľachtici nesmú používať svoje rodné meno s prídomkom, ani dodatkom Vyznačujúcim šľachtictvo;

(24)

VLASTNÍCKOPRÁVNE DEFEUDALIZÁCIA

Zákon 1924 - zrušený inštitút

Rodinný FIDEIKOMIS

(fideikomis - majetok vyňatý z právneho obratu ; - nescudziteľný, - trvale majetkom šľachtického rodu)

Na území Československa existovalo 59 fideikomisů. Vysoká koncentrace a vázanost pozemkového vlastnictví stále více brzdila zemědělské podnikání kvůli znemožňování expanzí nejproduktivnějších hospodářství s výměrou cca 30–100 hektarů.

(25)

SOCIALIZÁCIA - ZÁKONY

SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva (hnutie za socializáciu baní, hút)

a) PODNIKOVÉ RADY - (zamestnanci - účasť na ZISKU) ; b) ZÁVODNÉ RADY, Závodné VÝBORY

V priemyslových závodoch, - poradný hlas.

ABSOLÚTNA povaha - VLASTNÍCKEHO PRÁVA -

(26)

POZEMKOVÁ REFORMA

a) DEFEUDALIZÁCIA ;

b) NÁRODNÝ charakter - (degermanizácia, dehungarizácia – odčinenie Bielej hory c) DEMOKRATICKÝ atribút - (domáci , roľnícky produktívny stav) ;

1/3 veškeré půdy na území nové republiky velkostatkům, které vlastnila především šlechta. Schwarzenbergové s 248 000 hektary a Liechtenštejnové se 173 000 hektary. Celkem se jednalo o 2000 velkostatkářských rodin.

Černínové; Colloredo-Mannsfeld ; Rod Habsbursko-Lotrinský (4) 57.832 ha;  Kinští z Vchynic (6) 51.391 ha ;  Lobkowiczové (5) 48.565 ha K velkostatkům s výměrou nad 1000 hektarů náleželo 22 % zemědělské půdy Její vlastníci představovali jen 0,04 % všech majitelů půdy. Malorolníci obhospodařovali pouze 7 % půdy československého státu, ale představovali 68 % všech

(27)

ZÁKONY (Trojica)

1. Záborový (č. 32/1918 Zb.) o zabraní veľkého majetku pozemkové (bývalé feudálne veľkostatky);

(nad 150 resp. 250 ha) (zábor - nie vyvlastnenie – prof. K. Krčmář );

2. Prídelový zákon (č. 81/1920 Zb. ) - zásady prideľovania

3. Náhradový (č. 329/1920 Zb.) – o prevzatí a náhrade za zabraný majetok, pozemok Proces riadil POZEMKOVÝ ÚRAD.

Nejintenzivněji reforma probíhala v letech 1923–1926 a do roku 1938 prošlo touto reformou cca 4 mil. ha půdy. Vyvlastněné pozemky byly zaplaceny - ovšem za cenu, kterou si určil stát.

(28)

SLOVENSKO a POZEMKOVÁ REFORMA

V roku 1910 na Slovensku

• sa (60,8%) obyvateľstva - živilo poľnohospodárstvom,

• 332 477 hospodárstiev - s výmerov do 10 jutár (t.j. 5 ha) – tvorili 72 % hospodárstiev z toho 70 % roľníkov – hospodárilo na výmene – menej ako 5,4 ha 0,9 % poľnohosp. - vlastnilo pôdu, ktorá presahovala (viac) ako 54 ha

v r. 1920 - pre pozemkovú reformu (k dispozícii) - 1, 4 mil. ha pôdy - t.j. 29 % všetkej pôdy

(29)

VÝSLEDKY

Do r. 1937 prídelci - 189 tisíc - pridelených 0, 690 mil. ha pôdy - t.j. 49 % všetkej pôdy

Z toho 0, 332 mil. ha pôde - poľnohosp. t.j. 63 % (k dispozícii) Pre kategóriu drobných prídelcov - iba 25 % všetkej – a 48 % všetkej

...

KOLONISTI - (južné Slovensko) RESLOVAKIZÁCIA južného Slovenska - priemer prídelu 12 ha (celkove 2 002 usadlostí)

(30)

ŠĽACHTICKÉ LATIFUNDIÁ Na SLOVENSKU

PÁLFFYOVCI - 105 000 ha , ANDRÁSSYOVCI - 79 000 ha , ZICHYOVCI FORGÁCHOVCI - po 21 000 ha, OSTRIHOMSKÁ ARCIBISKUPSTVO - 29 000 ha OSTRIHOMSKÁ KAPITULA - 18 000 ha Banskobystrické arcibiskupstvo - 17 000 ha

(31)

Prof. JUDr. Augustín Ráth

Rector: 1921/1922

He participated in founding the Faculty of Law of Comenius University, specifically in establishing its judicial branch and the civil law seminary. The first Dean of the Faculty of Law of CU and the first Slovak Rector of CU, Ráth ranked among the most significant Slovak law theoreticians of the inter-war period involved in dealing with the philosophical and

legal-sociological problems. In his research activities he concentrated on the comparative research of the Slovak legal culture,

predominantly of the Slovak common law, as well as on the study of the legal systems of the oriental countries. He also studied Talmud in detail as the source of the Jewish law. In his teaching practice Ráth emphasized the close relation between law and morals.

(32)

Profesor Štefan Luby 1910 - 1976

Profesor Právnickej fakulty UK - občianske právo Akademik SAV

(33)

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE a PREDSTAVA o SPRAVODLIVOSTI

a) Politickú DEMOKRACIU – rozšíriť aj na pole hospodárske a SOCIÁLNE

t.j. HOSPODÁRSKA a SOCIÁLNA DEMOKRACIA

a) SPRAVODLIVÉ ROZDELENIE - NÁRODNÉHO DÔCHODKU - ROBOTNÍK účasť na ZISKU

Roľník - NIE - TISÍCJUTRÁŠI - (viac ako 500 ha pôdy) NIE - BEZZEMKOVIA (po pôde prahnúci ) ...

t.j. SOCIÁLNY ŠTÁT - ako Ústava Francúzska (1946), Talianska (1947 resp. Welfare State - Veľká Británia 1945 (premiér Atlee a Beveridge – min.)

(34)

NARIADENIE SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR a RECEPCIA právneho poriadku. Vo vzťahu k právnemu poriadku – z obdobia Slovenského štátu

RECEPCIA - VŠEOBECNÁ s VÝHRADOU

Pokiaľ neodporujú duchu REPUBLIKÁNSKEMU A DEMOKRATICKÉMU

ČO platilo na Slovensku v oblasti OBČIANSKEHO PRÁVA :

1) Normy obč. práva (obyčaje a zákony platné) - ku dňu 28. Okt. 1918 2) Zákony z obdobia ČSR a Č-SR - platné k 14. Marcu 1939 ;

3) Zákony a nariadenia s mocou zákona z obdobia Slovenského štátu platné K 1. 9. 1944

S DEROGAČNOU VÝHRADOU

(35)

PRÁVNY STAV ČECHY a MORAVA - a OBNOVA PRÁVNEHO PORIADKU

Úst. dekrét Prezidenta republiky – č. 11/1944 Zb. o obnovení právního pořádku

a) Neplatia právne normy z DOBY NESLOBODY - od 30. 9. 1938 – do 4. 5. 1945 b) Absolútne neplatné - osobné vzťahy,

c) Použiteľné Dočasne - uvedené

b)čsl. právny poriadok - úst. a iné právne predpisy : a) vydané do 29. 9. 1938

b) pochádzajú zo slobodné vôle čsl. ľudu.

VÝSLEDKY STAV pre celú ČSR

PREHĽBENÝ a skomplikovaný PRÁVNY DUALIZMUS

(36)

DEFAŠIZAČNÉ OBČIANSKOPRÁVNE NARIADENIA SNR .

a) Nar. SNR č. 4/1945 o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôd. majetku, Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov; a) Nar. SNR č. 104/1945 - nová, úplná a rozšírená redakcia nariadenia

o pozemkovej reforme

(23. august 1945)

c) REPATRIÁCIA SLOVÁKOV s cudziny - (Sedmohradsko, Juhoslávia, Francúzsko, atď.

(37)

PRÁVNE NORMY – ANTIFA (SNR aj dekréty PR)

• 1. NÁRODNÁ SPRÁVA (konfiškácia majetku); neriešené kto subjekt vlastníctva; (vnútená správa);

2. NEPLATNOSŤ právnych úkonov

(reštitúcia) dekrét PR č. 5/1945

3. Konfiškácia majetku (súčasť retribúcie) dekrét PR č. 108/1945

4.) ZNÁRODNENIE - dôvody : a) preventívne – antifašistické - (fašizmus – finančný kapitál) b) postliberálna ekonomika +

štátne riadená ekonomika nie ETATIZOVANÁ

(38)

ZNÁRODNENIE - dekréty prezidenta republiky č. 100, 101, 102, 103 / 1945

Podniky „ZNÁRODŇUJÚ SA ZOŠTÁTNENÍM“ – a) samost. Právnické osoby, b) ekon. Samost. (obchodníci plného práva) ; c) subjekty trhovej ekonomiky ; d) povinné prebytky odvádzať do štátneho rozpočtu.

Znárodnění v ČSR 1945, prevod podnikov ze ssúkromného vlastnictva do vlastnictví štátu. Na základě dekretov prezidenta republiky z 24. 10. 1945 byly znárodnené bane, banky, poišťovne, všetky priemyslové podniky majäce viac ako 500 zamestnancov a vybrané podniky s viacej ako 150 zamestnancami (zejména v potravinářství).

Celkem bylo znárodněno 3 000 podniků (vyrábělo se zde 75 % veškeré produkce).

Byl znárodněn veškerý průmysl metalurgický, zbrojní, energetický, většina chemického průmyslu, velké závody spotřebního průmyslu. Ze znárodněných podniků byly od 1946 zřizovány tzv. národní podniky

Znárodnenie bola štandardná politika socialistických strán – v Česko-Slovensku (1945 –

1948), Spojenom kráľovstve alebo Francúzsku. V Česko-Slovensku bolo vydanie rozsiahlych znárodňovacích zákonov oslávené 28. október ako Deň znárodnenia

(39)

VLASTNÍCKY - ZMIEŠANÁ EKONOMIKA (TROJSEKTOROVÁ)

Počet zamestn. Podiel na tvorbe ND ZNÁRODNENÝ Sektor 35,4 % 50, 3 %

SÚKROMNO – Kapitalistický sektor 23, 8 % 24,7 %

(40)

NEPLATNOSŤ ÚKONOV z doby NESLOBODY (reštitúcia)

DPR č. 5/1945 Sb. O neplatnosti niektorých majetkoprávnych konaní z doby neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov.

a) NEPLATNOSŤ - tlak okupácie, alebo perzekúcie;

- restitutio statu quo ante , restitutio in integrum. b) ŠTÁTNE NESPOĽAHLIVÉ OSOBY -

(41)

POZEMKOVÁ REFORMA a vlastníctvo pôdy.

I. Etapa-KONFIŠKÁCIA -DPR č.12/1945 Sb.

konfiškácia a urýchlené rozdelenie pôdohospodárskeho majetku - nar. SNR č. 4/1945 Sb.

PRÍDELY roľníkom–Osídľovací úrad, pozemk.fond II. Etapa – REVÍZIA pozemkovej reformy.

z. č. 142/1947 Sb. (do 150 ha) III. etapa- NOVÁ pozemková reforma

(42)

Občianske právo a Ústava 9. Mája

• DEROGÁCIA - zrušili sa ustan. Obč.pr. a) odporujúce čl. ústavy,

b) zásadám ľ.–d. zriadenia (§ 173/2 . VÝKLAD a OBSAH

Prevzatých predpisov obč. práva musel byť vždy v súlade s ústavou. RECEPCIA – (§ 171 ods. 3) - STARÉ MECHY Transfer (kap.8. Ústavy s NOVÝM VÍNOM

(43)

ZNÁRODNENIE - apríl 1948 a všeobecná pozemková reforma Znárodnenie (znárodňovanie)

a) nacionalizácia, poštátnenie (poštátňovanie), zoštátnenie (zoštátňovanie), etatizácia,

b) zospoločenštenie, socializácia) je prevod súkromného vlastníctva podniku, výrobných prostriedkov či iných

hospodársky významných častí súkromného vlastníctva (prípadne vlastníctva nižších úrovní verejnej správy) do štátneho

vlastníctva alebo spoločného VEREJNEHO vlastníctva. Môže ísť o vyvlastnenie (za náhradu) alebo konfiškáciu (bez náhrady).

ZÁKONY ÚNS - prijaté - a) 28. Apríla 1945 b)5.mája 1945

všechny podniky nad 50 zaměstnanců, veškerý velkoobchod, zahraniční obchod a stavebnictví,zákony o znárodnění polygrafického průmyslu, cestovních kanceláří, lázní, léčebných ústavů a nemocnic.

NOVÁ pozemková reforma z. č. 46/1948 Sb. VŠEOBECNÁ

Zábor pôdy - nad 50 ha - „Pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“

(44)

Vecné právo _ VLASTNÍCTVO

• Doteraz - jeden inštitút

právne panstvo nad vecou Teraz (1950) - vzťah spoločenský

• Právo a) jednotlivca, b) kolektívu –

POUŽÍVAŤ VÝROBNÉ PROSTRIEDKY

• a) svojou mocou, b) vo svojom záujme

• Na základe sústavy triednych pomerov,

(45)

PRÁVNICKÁ DVOJROČNICA

• obdobie od 7. júla 1948 - do 1. septembra 1950

• Min. spr. Dr. Alexej Čepička, - profesori PF UK - + právnici z praxe – plus pracujúci

kedy sa vypracovali ÚPLNÉ ZNENIA hlavných KÓDEXOV - prerokované a prijaté v NZ 1. Zákon o rodinnom práve,

2. Občiansky – a) hmotný, b) procesný,

3. Trestný zákon – a) hmotný a b) procesný,

(46)

OBČIANSKY ZÁKONÍK 1950 - z. č. 141/1950 Sb.

• účinný od 1. 1. 1951

• Predmet úpravy – iba MAJETKOVÉ VZŤAHY

(mimo OZ - PRÁVO : a) rodinné, b) pracovné, c) hospodárske

d) pozemkové ; e) roľnícko - družstevné

štruktúra Pandektálna : a) všeobecná časť, b) vecné , c) záväzkové, d) dedičské

(47)

OBČIANSKY ZÁKONÍK 1950

z. č. 141/1950 Sb.

účinný od 1. 1. 1951

Predmet úpravy – iba

MAJETKOVÉ VZŤAHY (mimo OZ - rodinné, pracovné, hospodárske pozemkové roľnícko - družstevné

(48)

Vecné právo _ VLASTNÍCTVO

Doteraz - jeden inštitút

právne panstvo nad vecou Teraz (1950) - vzťah spoločenský

Právo a) jednotlivca, b) kolektívu –

POUŽÍVAŤ VÝROBNÉ PROSTRIEDKY

a) svojou mocou, b) vo svojom záujme

Na základe sústavy triednych pomerov,

(49)

PRÁVA VLASTNÍKA

Triáda :

(ius utendi, fruendi, possidendi, disponendi)

aj POVINNOSTI

a) neškodiť výkonom vlastn. záujmom spol.

b) usmerniť výkon vl. pr. podľa jednotného

hospodárskeho plánu.

Ťažisko úpravy –

nie v právach, ale v ustanoveniach o jeho obmedzení

(50)

Druhy VLASTNÍCTVA

A. Spoločenské, socialistické vl.

a) štátne,

b) družstevné ;

B. OSOBNÉ Vlastníctvo ,

(51)

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

Štátne vlastníctvo-prioritné, privilegované zmluvné vzťahy – najčastejšie

HOSPODÁRSKE ZMLUVY (§ 212)

a) medzi národnými podnikmi (n.p.)

(52)

HOSPODÁRSKE ZMLUVY

úpravy

Z. č. 99/1950 Sb. o hosp. zmluvách a št. arbitráži

z. č. 69/1958 Sb. – o hosp. vzťahoch medzi social. organizáciami.

(53)

ZÁSADY ZMLUVNÉHO PRÁVA

1. zásada ZMLUVNEJ SLOBODY

2.zásada ROVNOSTI STRÁN (zmluvných)

3. aj zmluvy z obchodného zákoníka –

(54)

DEDIČSKÉ PRÁVO

PREDMETOM – iba veci v

individuálnom vlastníctve akcentované rodinné vzťahy

1. dedenie Zo ZÁKONA; (dôraz) 2. dedenie zo ZÁVETU (výnimka)

(55)

DEDENIE ZO ZÁKONA

1. okruh dedičov - obmedzený

2. inštitút zákonného PODIELU,

3. Neopomenuteľný DEDIČ .

4

.

Okamih SMRTI

–moment nadobudnutia dedičstva, - predtým koncepcia

– „hereditas iacens“

(ležiaca pozostalosť) nadobudnutie – rozhodnutím súdu.

(56)

PRÁVNICKÉ OSOBY - úprava

1.Národné podniky – (závody, fabriky výr. zariadenia) - PRÁVNICKÉ OSOBY.

MAJETOK – (budovy, stroje, atď. a) v štátnom vlastníctve,

A

b) v OPERATÍVNEJ SPRÁVE

2. pri hospodárení nadobúdajú veci PRE ŠTÁT

3. Podniky boli samostatne HOSPODÁRIACE JEDNOTKY

(57)

NÁRODNÉ PODNIKY - status

1.

Právnická osoby = právna subjektivita

2.

Hospodárka jednotka.- účtová, daňová

,

CHOZRASČOT

) -

3.

Nie - Vlastník,

áno – Operatívny správca, (podriadený VHJ, minist.)

(58)

Ústava ČSSR – 1960

Víťazstvo socialistických výrobných vzťahov

a) nie je – súkromno – kapit. vlastníctvo

b) prevláda – socialist. spoloč.

Vlastníctvo

- štátne ; družstevné

Osobné vlastníctvo občanov

(59)

II. Etapa KODIFIKÁCIA

5. ZÁKONÍKOV

-

Občiansky zákoník (č. 40/1964 Sb. )

-

Hospodársky zákonník (č. 109/1964 Sb.)

-

Z. medzinárodného obchodu (č. 101/1963 Sb.)

-

Zákon o RODINOM práve - č. 94/1963 Sb.

-

Zákoník PRÁCE - č. 65/1965 Sb.

-

Všeobecné podmienky dodávok RVHP (1968)

(60)

SPOTREBITEĽSKÉ poňatie obč. zákoníka 1964

Systematika Preambula,

Všeobecná časť Osobné vlastníctvo

Osobné užívanie: a)bytov, b) pozemkov; Služby

Zodpovednosť za škodu a neopr.maj.prospech

DEDENIE osobného vl. - ZÁVEREČNÁ Časť

(61)

Osobné a Spoločné

miera a pomer

Majetkové právo (áno), ale menej vlastnícke

1. viac UŽÍVACIE VZŤAHY

a) NIE – vl. bytov, pozemkov, ale b)osobné užívanie

2. OSOBNÉ Vlastn. Občanov – a) predmet, b) účel, c)zdroj; BSM – bezpodielové spoluvlastn. manželov

3. ROZDEĽOVANIE podľa

a) práce, b) bezodplatné zo spol. spotrebných fondov

(62)

Novátorstvo v terminológii

Nie – fyzická osoba - ale OBČAN, Nie – právnická osoba - soc. org.

NIE – nájomná zmluva, nie nájomné ALE - a)osobné užívanie bytu,

b) úhrada za osobné užívanie NIE – Záväzkové vzťahy, ale SLUŽBY

(63)

Systémové nóvum

NIE – individalizmus, Nie – komunizmus

ALE - subjekty obč. práva – aj práva ku spoločnosti.

NIE – delenie na súkromné a verejné právo obč. zákonník – NIE súkromné právo.

(64)

VEREJNOPRÁVNE prvky v obč. práve.

SLUŽBY

a) Kontraktačná povinnosť, (zmluvný prímus), b) Vznik práva osobného užívania bytov, pozemkov; Kombinácia: a) administratívneho práva (prídel) b) občianskoprávneho (zmluva)

POU (os.už). – odplatné, dediteľné, nie však samostane zmluvne prevoditeľné (MNV, SBD – a užívateľ).

(65)

Novela Obč. zák. – z. č. 131/1982

- opätovne sa zaviedol inštitút

Držba

susedské právo vydedenie

(66)

Súčasný stav úpravy obč. práva

1. zrovnoprávnenie – druhov a foriem. Vl. (vl. má rovnaký obsah, rovnoprávnosť

subj.)

2. Reštitúcie

3. Privatizácia – zákon o prevode št. majetku na

iné osoby a) privatizačné vlny a etapy, b) kupónová privatizácia, c) dlhopisová privatizácia

Figure

Updating...

Related subjects :