Ten Sharp - You (piano sheet)

Download (0)

Full text

(1)

&

?

##

##

c

c

p

piano solo

œ œ œ œ

œ œœ œ .œ

≈ .Jœ .œ œ œ .œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ#

˙

˙

œ œ œ# œ œ œ œ œ

≈ ..œ# ≈ ..œ Œ œ œ# œ œ Œ œ œ œ œn

˙

˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ .œ

≈ .Jœ Œ œ œ œœ œ .œ .œ œ

˙

&

?

##

##

voce 4

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ# œ .œ

Œ ≈ .jœ ≈ .jœ .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

˙

-

œ

‰ jœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ≈ .Jœ œ œ œ#

˙

œ

‰. rœœ œ œ

œ œ œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

&

?

##

##

7

rœ ..œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ

rœ ..œ

Ó

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ ≈ .jœ ≈ .jœ .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

˙˙

-

œ

‰ œ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ ≈ .Jœ œ œ œ#

&

?

##

##

10

rœ ....œœ

Œ

œ

œ œœ œœ

œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

œœ œ œœ

‰ jœ œœ œœœœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ

œ ....œœ

Ó

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ ≈ .jœ ≈ .jœ .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

&

?

##

##

13

Œ

≈ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ .jœ œ œ œ

˙

˙

˙˙

Ó

œœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ .jœ œ œ œ œ Œ œ œ

˙

˙

p

œ œ œ œ

Ó

œ œ œ œ

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ

Mercuzio

(2)

&

?

##

##

16

œ œ œ œœ œ# œ œ œ œ œ œ

œ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

≈œ œ œ œ ≈ œœœ œ œœ œ

œ œ

˙

œ

‰ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ

œœ

œ ≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

˙

˙

p

..œœ œœ œ œœ Œ..

-

rœœ

œ œ œ œœœ œ ≈ œ œœ œ œ œ œ

˙

˙

&

?

##

##

19

œœ

Œ

œœ œœœœ œœ œœ œœ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ

˙

œ

œ

œœœœ ....œœ

Ó

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ≈ .jœ ≈ .jœ œ

œ

œ

œ#

œ# œ

P

˙˙

-

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ ≈ .Jœ œ œ œ#

&

?

##

##

22

rœœ ....œœ

‰. rœœœ œœœœ œœ

œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

˙˙

œ

œœœœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ

F

œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œ œ œ

œœœœ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ ≈ .Jœ ≈ œ .j .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

&

?

##

##

25

˙˙˙˙

‰ œœ# œœœ œœœ œœn œœ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ≈ .Jœ œ œ œ#

œœ œœ ..œœ#

Œ

œœ# œ œ

œ œœ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

p

˙

œ

≈ œœœœœœ œœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ

&

?

##

##

28

œœ œœ ..œœ

Ó

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ ≈ .jœ ≈ .jœ .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

Œ

≈ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ .jœ œ œ œ

˙

˙

˙˙

Ó

œœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ .jœ œ œ œ œ Œ œ œ

˙

˙

2

(3)

&

?

##

##

p

œ œœ œ Ó

œ œœ œ

≈œ œ œ œœœœ ≈œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œœœ

œ œ œœ œ# œ œ œ œ œ œ

‰ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

≈œ œ œ œ ≈ œœœ œ œœ œ

œ œ

˙

F

‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

œ ≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

˙

˙

&

?

##

##

34

..œœ œœ œœ œœ ‰. rœœ œœ œœ œœ

Jœ .œ œ œ œ œ œ œœ≈œ œ œ œ œ œ œ

˙

˙

f

œœ ‰. rœœ œœ ..œœ ‰.

œœ

rœœ

-≈ .jœ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œ œ œœ ≈ œ œ œ œœ

˙

˙

œœœœ ≈œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

≈œœœ œœ œœ ≈ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ

˙

˙

œ œ œ œ œœ

œ

≈ œ œ

&

?

##

##

37

œ ....

rœœœ

œœ

Ó

≈ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ..œœ œ œ œ œ œ ≈œ

..

œ œ œ

œ

Rœ .œ

œœœ

œœœœ

-

Œ

œ œ œ œ œ œ

≈œœ œœœœœœœœ

œ œ œ œ œ œ

Ó ≈ œœ œ œœ œ .œ

œ œ œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

Ó

œ œœœ œœœ J

œœœ

œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ .œ œ œ œ œ Œ

..

..

œ

œ

Rœ .œ

& ?

œ œ

&

?

##

##

40

œœœœ

-≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ œœœ

œ

œ

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

≈œœ œ

.

œœ ≈ œ œ œ œ

.

œ

œ

œœ

œœ œœ

œ œ

œ œ œ œ Œ

≈ œ œ œ

œœ œ œ

œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ

& ?

œœ œ

≈ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ

œ œ œ ‰ œ œb

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

œ œ ..

œ

& œœ ?

&

?

##

##

43

œ œb œb œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

≈ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb}œ

w

& ?

p

orchestra .. ˙ œœœœ

w

œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ≈ .Jœ œ œ œ# .. ˙ œ œ œœœ œ œ œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

(4)

&

?

##

##

46

Œ

œ œ œœ œœ ..œœ Œ

w œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ leggero œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 5 ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# œ .œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

& ?

&

?

##

##

48 w w ‰ œ œ œ œ œœ œ ˙

..

˙

œ œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

..

˙

œ œ œ œ

‰ œ œ# œœ œ œ œ ˙ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ# œ .œ

˙

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

&

?

##

##

50

˙

...

rœ ‰ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ .œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ

˙

˙

P

voce

Ó...

-

rœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ ≈ 5

œ

œ

œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

œ

&

?

##

##

52

˙˙

‰ jœ œ œ œ

‰ œ œ œ œ œœ œ

Jœ œ œ œ

≈ œ œœœ œ œœ ‰ œ œ œ .œ

˙

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ .œ œ

Œ

œ œ œ

œ œ

œ œ# œœ œ œ œ œ

œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ# œ .œ

˙

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

p

˙˙

≈ œ œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ œœ œ œ

œ œœ œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ

œ

&

?

##

##

55

˙

Ó

˙

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# œ .œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ œ

˙

˙

P

˙˙

-

‰ jœ œ œ œ

‰ œ œ œ œ œœ œ

Jœ œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ .œ ‰ jœ œ œ œ œ

‰ œ œ# œ œ œ œ

Jœ œ œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ# œ .œ

˙

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ 4

(5)

&

?

##

##

58

œ .œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

≈ œ œ œœ œ œ œ ≈ œœœ œ œ œ œ

˙

œ

œ

œ

....œœ

œ œ œ œ .œ

œœœ

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# œ .œ ‰ œ œ œ œ œ‰ œ# œ œœ œ œ

˙

˙

www

Ó

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

≈ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

&

?

##

##

61

œœ ..œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œœ ..œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ .œ

˙

œ

..

œœœœ œœ œœ œœ Ó

Œ. œ œ œmœ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ ˙

w

&

?

##

##

64

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

.œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œœ ..œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

f

œœ ..œœ Ó

‰.

R

œœœœœ

-œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ

w

& ?

&

?

##

##

67

œœœœœ ≈œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

≈ œœ œ œœ œœ ≈ œ œ œ≈ œ œ ≈ œ œ œ

˙

˙

œ œ œ œ œ œ

œ

≈ œ œ

rœœœ

œ ....

œœ

Ó

≈ œœœœœ œœœœ œœ œœœœ œ œ ..œœ œ œ œ œœ ≈œ

..

œ œ œ

œ

Rœ .œ

œœœ

œœœœ

-

Œ

œ œ œ œ œ œ

≈œœœœœœœœœœ

œ œ œ œ œ œ

Ó ≈œœœ œœ œ .œ

œ œ œ

œ

œ œ

&

?

##

##

70

œ œ œ œ

œ œœœ œœœ J

œœœ

Ó

œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ .œ œ œ œ œ Œ

..

..

œ

œ

Rœ .œ

& ?

œ œ

œœœœ

-

≈ œ œ œ œ œ œ œ

œ

‰ œœ œ

œ

œ

œ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

≈ .Jœ

&

œ

œ œ œ œ

(6)

&

&

##

##

72

œ œ œ œœ

Œ

‰.

rœ-œœ œ œ

œœ œœ œœ œœ ..œœ

R

œœœ

œ œ œœ œœ ≈ œ œ œ œœ ..œœ

œ œ Jœ œ

œ œ œ

?

œœœœ

œœœ œœœ ˙˙˙

≈ œœ œœ œœ œœ œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ ..œœ

˙

˙

œ œ

&

?

##

##

P

74

Œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w

w

& ?

œ

‰.

œ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

≈ œœ œœ œœ ≈ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ .œ

˙

˙

&

œ

œ

œ œ œ

&

&

##

##

F

76

œ œ œ œ

Œ

‰.

rœ-œ rœ-œ rœ-œ

œœ œœ œœ œœ ..œœ

R

œœœ

œ œ œœ œœ ≈ œ œ œ œœ ..œœ

œ œ Jœ œ

œ œ œ

?

œœœœ

Œ

œ œ œ œ œ œ

≈ œœ œ œœ œ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ

Ó ≈ œœ œ œœ œ .œ

.

.

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ

&

?

##

##

78

œ œ œ œ

Ó

œ œœœ œœœ J

œœœ

œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ .œ œ œ œ œ Œ

..

..

œ

œ

Rœ .œ

& ?

œ œ

f

œœœœ

-

≈ œ œ

œ œ œ œ œ œ

‰ œœ œ

œ

œ

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

≈ œ œ œ

.

œœ ≈ œ œ œ œ

.

œ

œ

œ œ

œœ œœ

œ œ

&

?

##

##

80

œ œ œ œ

œœ œ œ

Œ

≈ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ

& ?

œ œ œ

≈ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ‰ œ œb

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

œ œ ..

œ

& œ œ ?

6

(7)

&

?

##

##

œ œb œb œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ

≈ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb}

w

& ?

p

‰ œ œ œŒ.. Rœ œ .œœ œ œ œ .œœ

ww

≈ .jœ œ œ œ œ œ œ œ#

˙

˙

&

?

##

##

84 œ œ œ# œ œ œ œ œ ≈ ..œ# ≈ ..œ Œ œ œ# œ œ Œ œ œ œ œn

˙

˙

Œ

≈ œ œ œœ œœ ..œœ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ

˙

˙

≈ .Jœ ≈ .Jœ œœ œ œ

&

?

##

##

86

œ

-

..

rœ œ œ œ œ œ œ

..

œ

Rœ œ œ#

œ œ œ œ

≈ œ œ œ ≈œ œ œ ≈ œ œ œ# œ .œ

œ

œ

œ#

œ œ

& ?

p

˙

‰. rœœ œœ ..œœ

œœ

œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ .œ

˙

˙

≈ .Jœ ‰. rœ≈ .Jœ œ œ œ#

œœ œœ œœ# œ .˙

œ œ œ œ œ# œ œ# œœ‰ œ œ œ œœ œn

˙

˙

≈ .Jœ# ≈ .Jœ

&

?

##

##

..

..

89 œ œ œ œ œ œ œ œ .œ ≈ .Jœ Œ œ œ œ œ œ .œ .œ œ

˙

π

Œ

≈ œœ œœ œœ œœ œœ# œ œ œ œœ

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ# œ .œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

œ œ œ œ‰. Rœ œ .œ œœ œ œ œ .œ

ww

≈ .jœ œ œ œ œ œ œ œ#

˙

˙

&

?

##

##

..

..

92 œ œ œ# œ œ œ œ œ ≈ ..œ# ≈ ..œ Œ œ œ# œ œ Œ œ œ œ œn

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ ≈ .Jœ Œ œ œ œ œ œ .œ .œ œ

˙

ripete dissolvendo ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ Œ ≈ .jœ ≈ .jœ .œ œ

œ

œ

œ#

œ#

œ

Figure

Updating...

References

Related subjects :