• No results found

The relationship between job stressors and fatigue in nurses: The role of organizational support as a Moderator

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The relationship between job stressors and fatigue in nurses: The role of organizational support as a Moderator"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

* لوئسم هدنسیون : دابآ مرخ -ناتسرل هاگشناد -نفلت : 09177769749 ، E-mail: abbasi.mohammad@hotmail.com

سرتسا طابترا

یاهاز

لغش

ی

گتسخ و

ی

دعت شقن :ناراتسرپ رد

ی

ل

یگدننک

امح

ی

ت

نامزاس

ی

سابع دمحم

ی

1 *

ضرم ،

ی

ه

نابرع

2

ربک ،

ی

لاع

ی

روپ

1 1 ا ،دابآ مرخ ،ناتسرل هاگشناد ی نار ؛ 2 د ،تملاس رب رثوم یعامتجا لماوع تاقیقحت زکرم کشزپ مولع هاگشنا ی روپاش يدنج زاوها ا ،زاوها ، ی نار . د خیرات :تفایر 8 / 12 / 95 خیرات شریذپ : 23 / 5 / 96 :همدقم تداع رییغت و اه شور رد یگدنز لومعم دراوم زا یرایسب هداد رییغت ار یگدنز یداع طیارش تسا و هب رجنم لکش یریگ تلاکشم راکشآ ناهن و رد هزوح یاه زا ناوارف ،یگداوناخ یگدنز ،یدرف تملاس جنا یعامتجا طباور و یلغش فیاظو ما تسا هدش یکی . هک میلاع زا یم هبرجت ار نآ دارفا رتشیب دننک ساسحا نآ زا هک تسا یگدوسرف و یژرنا دوبمک ،فعض هب یگتسخ ناونع یم دای دننک ( 1 .) ،نارگشهوژپ دندقتعم بسح رب یگتسخ راثآ هک داجیا تلع ،نآ یم دناوت هب لاکشا زا یکی یگتسخ ،یمومع شهاک ،یکیزیف ،ینهذ دوش نایامن هزیگنا و تیلاعف ( 2 ). ،یفرط زا تمسق فلتخم یاه و تشادهب نامرد اب میقتسم طابترا لیلد هب و تشادهب یتملاس ناسنا ،اه مهم زا یکی هزوح نیرت یاه و تفرشیپ هعسوت رادیاپ ی روشک ره یم رامش هب ی دور یگتسخ و شخب نیا رد جوت دروم هک تسا یعوضوم رارق یدایز نارگشهوژپ ه تسا هتفرگ ( 3 هب جیاتن ساسارب .) زا هدمآ تسد شهوژپ یاه یم راظتنا ،نیشیپ حطس شیازفا هک دور :هدیکچ

فده و هنيمز

:

سرتسا نيب یتبثم طابترا هتشذگ تاعلاطم هداد ناشن ار یگتسخ و یلغش یاهاز .دنا شهوژپ فده سرتسا طابترا یسررب رضاح ت اب یگتسخ و یلغش یاهاز أ ن رب ديک لیدعت شق ناراتسرپ رد ینامزاس تیامح هدننک .دوب

:یسررب شور

شهوژپ رضاح کی هعلاطم یفيصوت زا عون یگتسبمه یم دشاب لاس رد هک 1395 دش ماجنا . تکرش لماش شهوژپ نیا ناگدننک 125 ناراتسرپ زا رفن ناتسراميب دابآ مرخ رهش یاه هنومن شور اب هک دندوب یريگ یفداصت دندیدرگ باختنا عمج رازبا . هداد یروآ سرتسا همانشسرپ لماش اه ،یراتسرپ همانشسرپ تیامح و ینامزاس یگتسخ همانشسرپ دوب هداد . همانشسرپ یارجا زا لصاح اه ماگ نويسرگر زا هدافتسا اب اه ب ه هب ماگ یسررب روظنم شيپ شقن سرتسا هدننک ینيب رد یلغش یاهاز شيپ هلسلس نويسرگر ليلحت و یگتسخ ینيب هب یلیدعت یبتارم روظنم .دندش ليلحت ینامزاس تیامح ريغتم یلیدعت ناوت یسررب

هتفای

:اه

هتفای سرتسا نيب زا هک داد ناشن ماگ هب ماگ نويسرگر زا لصاح یاه هفلوم اهنت یلغش یاهاز و گرم یاه ندرم ( 006 / 0 P< ، 38 / 0 = β ) نآ هداوناخ و ناراميب اب طابترا و اه ( 001 / 0 P< ، 24 / 0 = β ) ق شيپ هب ردا رد یگتسخ ینيب ناراتسرپ هتفای نينچمه و دنتسه لیدعت شقن ،یلیدعت نويسرگر ليلحت یاه تیامح رگ ینامزاس ( 001 / 0 P< ، 29 / 0 = β ) ت دروم طباور نیا رد ار أ .داد رارق ديی

هجيتن

:یريگ

نیا هعلاطم راکشآ دومن هک حوطس رتلااب ینامزاس تیامح اب حوطس نيیاپ رت یگتسخ و حوطس نيیاپ رت اب ینامزاس تیامح اب حوطس رتلااب یگتسخ هطبار دراد . ،نیاربانب ینامزاس تیامح شقن یمهم رد هطبار سرتسا و یلغش یاهاز یگتسخ ناراتسرپ دراد . هژاو اه ی یديلک : سرتسا تیامح ،یلغش یاهاز یگتسخ ،ینامزاس .ناراتسرپ ،

(2)

هب یگتسخ صوصخ هبنج زا اب ینهذ ی نادقف و زکرمت نداد خر یاهاطخ ( دشاب هارمه یرتشیب 4 تاعلاطم .) تلع یاه ینوگانوگ رد هضراع نیا ندمآ دیدپ تهج ار نیب فا رد لغاش دار ینامرد زکارم هب صوصخ ناراتسرپ رکذ ومن هد یم هلمجزا هک دنا دننام یلماوع هب ناوت یرامیب اب ههجاوم ماهبا و راک دایز مجح ،دیدش یاه ،شقن ریظن ینامزاس تاصخشم و یلغش سرتسا تیامح و تارایتخا ( درک هراشا اه 9 -5 ) . زا یکی هدمع نیرت لیلاد داجیا یلغاش رد یگتسخ ،ملاس ن تسا تدم ینلاوط سرتسا اب ههجاوم ( 10 ). سرتسا یتلاح زا یروصت ای یعقاو لداعت مدع تسا هک اهاضاقت و اهزاین عفر یارب درف ییاناوت نیب رد کی دیدج تیعقوم یم هجاوم نآ اب هک دوش هب دوجو یم ( دیآ 11 ، 12 لغش سرتسا .) ،ی زا هک تسا یسرتسا و راک طیارش نیب لباقتم شنکاو یگژیو یاه صخش ی هب لغاش یم دوجو ( دیآ 13 هناشن .) سرتسا یاه هب یلغش یم میسقت هدمع هورگ هس :دنوش فلا -هناشن یاه ناور تخانش یگدرسفا ،یتخانش و یفطاع تلاکشم دننام ؛ی و بارطضا ؛ ب -مسج هناشن نا دننام ؛ی نابرض شیازفا و شپت یرامیب ،بلق یاه ،یبلق تلاکشم باوخ و دردرس ؛ ج ن هناش دننام ؛یراتفر یاه و راک طیحم رد یاتفردب راک زا تبیغ و دایتعا و ءوس ( وراد فرصم 19 -14 .) ت تحت هراومه ناراتسرپ أ سرتسا ریث و یلغش یاهاز دنتسه نآ یاهدمایپ ( 20 ) . هب یروط یکی یلغش سرتسا هک زا لیلاد مهم و هدمع یم هفرح نیا کرت ( دشاب 11 ، 21 .) شهوژپ زا یرایسب اه ، لغش یراتسرپ ار ر رد أ لغاشم س رپ یکشزپ لغاشم نایم رد ،سرتسا هدومن شرازگ .دنا زا یوس ،رگید شهوژپ زا یخرب رد نازیم و حطس اه و لااب هب طسوتم ،ناریا ناراتسرپ رد یلغش یگدوسرف یناهج درادناتسا نازیم زا رتلااب یتح شرازگ هدش ( تسا 22 هب ناراتسرپ .) تلع ب میقتسم طابترا یتملاس ا دارفا ، رد ح یلا هک ناشراک عورش نامز بلغا اب یدارفا زیگنا ه لااب یراک ی دنتسه ًلاومعم اما اب ههجاوم زا سپ سرتسا هدرک یگتسخ ساسحا راک طیحم رد یلغش یاه هرانک دوخ راک زا دنلیام یتح و یریگ دنیامن ( 23 .) نوزفا رب طیارش شنترپ لغش یتاذ ،یراتسرپ لماوع ینامزاس رد زین یتیریدم و سرتسا راک اب طبترم ناراتسرپ یم راذگرثا .دنشاب یخرب لامعا اب ناریدم مادقا اه لثم ینامزاس وج داجیا تیامح و بولطم زا یم نانکراک سرتسا دنناوت یلغش هدومن رتمک ار زا و نآ یگتسخ اه نک یریگشیپ ن ( د 24 نیاربانب .) ، هتکن ی لباق و هنوگچ هک تسا نیا هجوت زا ییاهریغتم هچ قیرط یم ناوت طابترا سرتسا نایم ار یگتسخ و یلغش یاهاز فیعضت درک زا . یم هک ییاهریغتم هلمج مهم یلماع دناوت شهاک تهج رد دنویپ سرتسا یگتسخ و یلغش یاهاز دشاب ، ینامزاس تیامح .تسا تیامح نازیم ینامزاس تیمها یشزرا و شلات یارب نامزاس هک تسا و درف یاه یناور و ینامسج تملاس وا یم لئاق طیارش رد و دوش سرتسا یم کمک یو هب تخس و از ( دنک 25 ). شیازفا اب تیامح اهنت هن ینامزاس هقلاع و یلغش تیاضر و دهعت یم لااب ینامزاس هکلب دور هب لیامت کرت و لغش نامزاس یم شهاک زین ( دبای 26 ). امح هک تسا هداد ناشن هدش ماجنا تاقیقحت تی یم ینامزاس ت تحت ار یلغش سرتسا کاردا دناوت أ ریث رارق ( دهد 27 ، 28 ). چمه ن ،نی تیامح شیازفا ینامزاس یم زا یشان یگتسخ ساسحا شهاک هب رجنم دناوت لغش ددرگ ( 29 ) رد . نیا نکدیدهت لماوع زا کاردا تروص ن هد شنت و یم ادیپ شهاک زین از ( دنک 30 .) دنچره ناراتسرپ یراک طیحم رد ًلاومعم یفاک یعامتجا تیامح زا و هدیا لآ رادروخرب نتسین د ( 31 ،) یلو تیامح ییاه ینامزاس یم درف یراگزاس رد دناوت اب سرتسا زا یشان یگتسخ و ست شقن نآ ه لی هتشاد هدننک ( دشاب 32 ) زا . ،یفرط نامزاس زین اه یتسیاب هاگآ شاب ن د ، هب دیاب هک ناراتسرپ نزادرپب نارامیب تیامح تیامح دنمزاین دوخ د دنتسه ( 33 ) . رد هک اجنآ زا ،تفگ دیاب تیاهن تأ نانکراک رب سرتسا ریث شخب یگدیچیپ لیلد هب نامرد رایسب یراک مهم ( تسا 34 .) هب نشور روظنم رد ینامزاس تیامح شقن ندش نایم نیا شهوژپ رضاح یم هیضرف ود یسررب هب .دزادرپ سرتسا :لوا هیضرف یلغش یاهاز ، سخ لغاش ناراتسرپ یگت ناتسرامیب رد مرخ رهش یاه شیپ ار دابآ یم ینیب .دننک

(3)

:مود هیضرف لیدعت شقن ینامزاس تیامح رد یگدننک سرتسا هطبار .دراد ناراتسرپ یگتسخ و اهاز :یسررب شور عون زا یفیصوت هعلاطم کی رضاح شهوژپ یگتسبمه یم رداک لماش شهوژپ دروم هعماج .دشاب غاش یراتسرپ ناتسرامیب رد ل هب هتسباو یشزومآ یاه رهش یکشزپ مولع هاگشناد مرخ دابآ لاس رد 1395 یم دافتسا اب هک دنشاب ه هنومن شور زا یفداصت یریگ و رد سرتسد 125 هب رفن رایعم .دندش باختنا هنومن ناونع هب لاغتشا مدع ،ندوبن یحرط یورین شهوژپ هب دورو راک ی هقباس نتشاد و یرتفد لغش لااب هب لاس کی ی رد هتفرگ رظن دش . ریز رازبا هس زا اهریغتم شجنس یارب دش هدافتسا . :فلا :ینامزاس تیامح همانشسرپ شجنس یارب تیامح زا ،ینامزاس همانشسرپ ی تیامح ینامزاس

Eisenberger, Huntington, Hutchinso and Sowa

دش هدافتسا ( 35 و هدوب هفلوم نودب همانشسرپ نیا .) اد اتوک و دنلب مرف ود یار ه لماش بیترت هب ، 36 و 16 هیوگ یا یم همانشسرپ زا .دشاب ی 36 هخسن کی یلاوس ی 8 هدام تسا هدش یفرعم ریغتم نیا شجنس یارب زین یا هخسن زا شهوژپ نیا رد هک ی 8 هدام دش هدافتسا نآ یا . ماگنه یریگوس زا یریگولج یارب همانشسرپ نیا رد خساپ دادعت ،یهد رگید یدادعت و یفنم تلااوس زا ی هب هدش حرطم تبثم تروص شرازگ ساسارب .دنا یاه نافلوم همانشسرپ ییایاپ شور هب خابنرک یافلآ 86 / 0 هدوب .تسا ناریا رد لاس رد راب نیلوا همانشسرپ نیا 1385 همجرت یکز طسوت و بیرض نآ ییایاپ 89 / 0 هدش شرازگ تسا ( 36 .) :ب گتسخ شجنس همانشسرپ ی : شجنس روظنم هب درادناتسا همانشسرپ زا ،یگتسخ یگتسخ Smets و ناراکمه هک 5 ،یمومع یگتسخ لماش یگتسخ دعب و هزیگنا شهاک ،تیلاعف شهاک ،ینامسج یگتسخ ینهذ یگتسخ یم ار دش هدافتسا ،دجنس ( 37 همانشسرپ .) دراد ار ملاس دارفا و نارامیب تیعمج یور هدافتسا تیلباق لماش و 20 وگ تسا هی و رب زا( ترکیل سایقم ساسا 1 -ًلاماک یلب ات تسا تسرد 5 -ًلاماک ریخ )تسا طلغ یم یهدزایتما یگتسخ رگناشن ،رتلااب تازایتما عمج .دوش هک تسا رکذ لباق .تسا درف رتشیب ره ،داعبا زا کی راهچ لاوس دنراد ت یلماع لیلحت . أ داد ناشن یدیی تسا ه فیصوت ،دعب ره تلااوس رگ هدوب دعب نامه .تسا خابنورک یافلآ زا هدافتسا اب ییایاپ بیرض نینچمه یارب ،یمومع یگتسخ زا رتلااب ینهذ و ینامسج 80 / 0 یارب و زا رتلااب هزیگنا و تیلاعف شهاک 65 / 0 هدش شرازگ تسا ( 38 ). :ج سرتسا همانشسرپ :یراتسرپ ،همانشسرپ نیا هب هلیسو

French, Lenton, Walters and Eyles هتخاس تسا هدش . لماش همانشسرپ نیا 57 هطیح رد لاوس ،یاه ( ندرم و گرم 7 ،)لاوس ( ناکشزپ اب ضراعت 5 ،)لاوس ( یفاک یناجیه یگدامآ مدع 3 ،)لاوس رد تلاکشم ( ناراکمه اب هطبار 6 ،)لاوس اب هطبار رد تلاکشم ( ناراتسرپ 7 ،)لاوس مجح ( راک 9 ،)لاوس نانیمطا مدع نامرد دروم رد ( 9 ،)لاوس نآ هداوناخ و نارامیب اه ( 9 ،)لاوس ( ضیعبت 3 .تسا )لاوس هب یسررب روظنم یناسمه رک یافلآ شور زا ینورد و هدش هدافتسا خابن تسا هک 96 / 0 دیدرگ هبساحم و زا بیرض سایقم یافلآ یلصا 89 / 0 .تسا رتشیب ، ییاور ییاوتحم رد طسوت ناریا 16 بحاص ناداتسا زا رفن ناد رد رظن و یراتسرپ هدکش تاحلاصا زا سپ ناریا یکشزپ مولع هاگشناد ،ییامام ت دروم مزلا أ تفرگ رارق دیی تسا ه ( 33 ، 39 .) هب روظنم هیزجت و هداد لیلحت مرن زا اه رازفا سا یپ سا یارب .دش هدافتسا سا میقتسم هطبار یسررب زا اهریغتم نایم و نوسریپ یگتسبمه بیرض تهج شیپ شقن یسررب ینیب هدننک سرتسا ی یاهاز رد یلغش شیپ هدافتسا ماگ هب ماگ نویسرگر شور زا یگتسخ ینیب .دش یارب لیدعت شقن یسررب هدننک ی ینامزاس تیامح سرتسا نیب هطبار رد یاهاز یگتسخ و یلغش زین شور یلیدعت یبتارم هلسلس نویسرگر لیلحت هب راک هدرب .دش د یلماعت طباور یسررب یارب شور نیا رد لقتسم ریغتم و شیپ رد هتسویپ ریغتم دیاب ادتبا ،هتسباو ریغتم کی ینیب

(4)

لیدعت ریغتم( مود لقتسم ریغتم دعب و لوا لقتسم )هدننک رد و برض زا هک( ود نیا لماعت تیاهن ود نآ یاهرادرب یم داجیا و دنوش نویسرگر لیلحت دراو )دنوش ریغتم رگا ایراو ،لقتسم ریغتم ود رثا یارو لماعت هدش نییبت سن ی هب ار هتسباو ریغتم نعم روط ی یم ،درب لااب راد راهظا ناوت لیدعت ریغتم هک تشاد هطبار ،هدننک لقتسم ریغتم نیب ی یم لیدعت ار هتسباو ریغتم و لوا رب .دنک رد ساسا نیا شیپ ریغتم رضاح شهوژپ سرتسا نیب یاهاز رد یلغش لیدعت ریغتم ،لوا ماگ تیامح هدننک امزاس ماگ رد ین سرتسا لماعت و مود یاهاز رد ینامزاس تیامح و یلغش دندش نویسرگر لیلحت دراو موس ماگ . هتفای اه : هتفای فارحنا و نیگنایم لماش یفیصوت یاه رایعم یاهریغتم هب طوبرم یگتسبمه بیارض سیرتام و لودج رد بیترت هب شهوژپ هرامش 1 و 2 .تسا هدمآ لودج هرامش 1 : يگنايم شهوژپ یاهريغتم درادناتسا فارحنا و ن ريغتم نيگنايم فارحنا رايعم دادعت یگتسخ 11 / 54 83 / 7 125 تیامح ینامزاس 52 / 22 11 / 9 125 ندرم و گرم 19 37 / 3 125 یناجيه یگدامآ مدع 96 / 7 84 / 2 125 ناراکمه اب تلاکشم 23 / 15 83 / 4 125 کشزپ اب ضراعت 15 / 13 07 / 4 125 سرپ اب تلاکشم رات 35 / 18 35 / 6 125 هداوناخ و راميب اب طابترا 28 / 18 62 / 6 125 ضيعبت 27 / 9 27 / 9 125 نامرد هب نانيمطا مدع 50 / 18 68 / 6 125 راک مجح 50 / 18 32 / 6 125 لودج هرامش 2 : شهوژپ یاهريغتم یگتسبمه بیارض سیرتام فیدر ريغتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 یگتسخ 1 2 و گرم ندرم ** 38 / 0 1 3 یناجيه یگدامآ مدع ** 23 / 0 * 21 / 0 1 4 راکمه اب تلاکشم ** 35 / 0 ** 43 / 0 ** 34 / 0 1 5 عت ا کشزپ اب ضر ** 37 / 0 ** 51 / 0 ** 35 / 0 ** 70 / 0 1 6 راتسرپ اب تلاکشم ** 35 / 0 ** 37 / 0 ** 26 / 0 ** 57 / 0 ** 58 / 0 1 7 هداوناخ و راميب * 35 / 0 ** 38 / 0 ** 29 / 0 ** 58 / 0 ** 59 / 0 ** 89 / 0 1 8 نامرد هب نانيمطا مدع * 34 / 0 ** 36 / 0 ** 25 / 0 ** 57 / 0 ** 60 / 0 ** 78 / 0 ** 89 / 0 1 9 راک مجح * 34 / 0 ** 38 / 0 ** 27 / 0 ** 59 / 0 ** 58 / 0 ** 79 / 0 ** 69 / 0 ** 79 / 0 1 10 ضیعبت * 17 / 0 * 18 / 0 16 / 0 * 19 / 0 ** 24 / 0 ** 26 / 0 ** 27 / 0 ** 29 / 0 ** 31 / 0 1 11 مح ینامزاس تیا ** 42 / 0 -* 21 / 0 -** 32 / 0 -** 31 / 0 -** 32 / 0 ** 40 / 0 -** 44 / 0 ** 42 / -** 48 / 0 -** 48 / 0 -* : 05 / 0 P< ، ** : 01 / 0 P< .

(5)

لودج جیاتن ساسارب هرامش 2 نوسریپ یگتسبمه بیرض سرتسا نیب هدش هبساحم هطبار یگتسخ و یلغش یاهاز تبثم ی نعم و ی راد .تسا ب یگتسبمه بیارض جیاتن نینچمه نی داد ناشن یگتسخ و ینامزاس تیامح ، نعم و یفنم هطبار ی راد .دراد دوجو دروم رد ،رگید یوس زا لوا هیضرف سرتسا یاهاز ناتسرامیب رد لغاش ناراتسرپ یگتسخ یلغش رهش یاه مرخ شیپ ار دابآ یم ینیب دننک ، زا ماگ نویسرگر هب ماگ دش هدافتسا لودج رد نآ جیاتن هک هرامش 3 سا هدمآ ت . لودج هرامش 3 : ماگ نويسرگر بیارض هب نعم حطس و ماگ ی نآ یراد اه بیرض نييعت یگتسبمهبیرض یرادینعم حطس Tهرامآ اتب بیرض ريغتم 14 / 0 0/38 0/001 9/94 0/38 ندرم و گرم لوا ماگ 20 / 0 0/44 0/001 3/30 0/29 ندرم و گرم مود ماگ 006 / 0 2/79 0/24 اهنآهداوناخو ناراميب اب طابترا نامه لودج رد هک هنوگ هرامش 3 یم هدهاشم ماگرد دوش ندرم و گرم یاتب بیرض لوا 38 / 0 یم مود ماگ رد هک دشاب نآ هداوناخ و رامیب اب طابترا ریغتم دورو اب اه اتب بیرض رادقم 29 / 0 نآ هداوناخ و رامیب اب طابترا یاتب بیرض و هدش زین اه 24 / 0 یم .دشاب رد دروم مود هیضرف زا دوب ترابع هک تیامح ینامزاس شقن لیدعت یگدننک رد هطبار سرتسا اهاز و یگتسخ ناراتسرپ دراد ، زا هلسلس نویسرگر یلیدعت یبتارم دش هدافتسا لودج رد نآ جیاتن هک هرامش 4 یم هدهاشم .دوش لودج هرامش 4 : هلسلس نويسرگر ليلحت جیاتن اهرثا یارب یلیدعت یبتارم سرتسا یلماعت ی و یلغش یاهاز تیامح ینامزاس شيپ رد یگتسخ ینيب صخاش یرامآ یاه اهريغتم R R2 نويسرگر بیارض 1 2 3 سرتسا یلغش یاهاز 41 / 0 17 / 0 21 / 26 F= 41 / 0 β 001 / 0 P= 001 / 0 P ینامزاس تیامح 49 / 0 24 / 0 22 / 19 F= 27 / 0 29 / 0 01 / 0 P= 003 / 0 002 / 0 P ا سرتس یلغش یاهاز × تیامح ینامزاس 56 / 0 32 / 0 19 / 19 F= 35 / 0 -25 / 0 -29 / 0 β 001 / 0 P= 001 / 0 001 / 0 001 / 0 P لودج جیاتن هرامش 4 یم ناشن دهد ، رتسا س ییاهنت هب یلغش یاهاز 17 / 0 % یگتسخ سنایراو یم نییبت ار لیدعت ریغتم ،دننک اب ینامزاس تیامح هدننک هفاضا لداعم هب ندش نویسرگر ه 04 / 0 % سنایراو نعم هدوزفا یراصحنا ی نییبت ار یگتسخ ریغتم یارب راد یم رد .دنک سرتسا نیب لماعت زین تیاهن تیامح و اهاز نیا جیاتن ،دیدرگ هفاضا نویسرگر هلداعم هب ینامزاس لماعت 08 / 0 % نعم هدوزفا یراصحنا سنایراو ی یارب راد ارمه هب یگتسخ ه اب نیاربانب .تشاد ت لااب هب هجو نتفر نییبت سنایراو نازیم دورو هجیتن رد یگتسخ ریغتم هدش

(6)

سرتسا یلماعت ریغتم تیامح و اهاز یم ینامزاس ناوت تیامح ریغتم تفرگ هجیتن هطبار لیدعت هب رداق ینامزاس سرتسا نیب اهاز ی یلغش اب تسا یگتسخ . :ثحب زا نامرد و تشادهب شخب هک اجنآ زا یساسا ایح و نیرت یت هب هعماج کی هعسوت یاهرایعم نیرت یم رامش مهارف ،نیاربانب ،دور هب یارب یطیارش ندروآ شخب نیا رد لوغشم دارفا درکلمع ندناسر رثکادح نیب طباور رضاح هعلاطم انبم نیمه رب .تسا یرورض سرتسا ت اب یگتسخ و یلغش یاهاز أ شقن رب دیک لیدعت یسررب دروم ار ینامزاس تیامح یگدننک رارق .داد لصاح جیاتن شهوژپ زا ناشن داد سرتسا نیب یاهاز نعم و تبثم هطبار یگتسخ و یلغش ی دراد دوجو یراد ، هب نیا تروص سرتسا کرد نازیم هچره هک زا یشان یاه اب دوخ یلغش طیحم رد درف و دشاب رتشیب دارفا رد لغش دوش ههجاوم یرتشیب سرتسا ، ساسحا نامز رورم هب رتشیب یگتسخ درک دهاوخ ی . هتفای نیا جیاتن اب اه نیققحم نیب هک دندرک شرازگ دوخ شهوژپ رد هک سرتسا زا یناور و یمسج تملاس و یلغش ،دردرس هلمج یب و یگتسخ دراد دوجو هطبار ناراتسرپ رد باوخ ، تسا وسمه ( 43 -40 .) یرکاش روپدمحم و این رد نعم طابترا یلغش سرتسا هک داد ناشن یشهوژپ ی یراد اب هب یلغش یگدوسرف لیلاد نیرتمهم زا یکی ناونع دراد ناراتسرپ رد یگتسخ ( 9 ) . دیاب هتفای نیا نییبت رد ،تفگ رب قبط هتشذگ تاعلاطم سرتسا طیارش یاز یم راک طیحم ناراتسرپ یناور و یحور تملاس رب دناوت تأ نآ و هتشاذگ یفنم ریث ساسحا اب ار اه یگتسخ هجاوم دزاس ( 44 ). ک ارچ ه رد ناراتسرپ طیارش اب دوخ یراک نآ یگدنز هک دنتسه ههجاوم یدارفا طیارش زا ولمم اه سرتسا داجیا ثعاب یلغش طیحم نیا و تسا راوگان رد یدایز نآ یم اه دوش و لماع ی یساسا تسا یارب ( یگتسخ ساسحا 45 ). نامه قیقحت فده نیلوا دش نایب هک روط سرتسا نیرتمهم ییاسانش ،رضاح اهاز ناراتسرپ یلغش ی نایم نیا رد هک دوب هفلوم نیب زا سرتسا یاه یلغش یاهاز ود هداوناخ و رامیب اب طابترا و ندرم و گرم هفلوم ی نآ شیپ هب رداق اه یگتسخ ینیب .دندوب هتفای نیا نییبت رد نارامیب اب هراومه نوچ ناراتسرپ هک تسا رکذ لباق هجاوم گرم اب هنازور و دنراد راکورس یم دنوش ، یعیبط تسا . هب رجنم نیا هک دنشاب هتشاد یرتلااب ندرم زا سرت یم درف رتشیب یناور و ینامسج یگتسخ رد اما .دوش دروم شیپ شقن یگدننک ینیب هداوناخ و رامیب اب طابترا ی نآ اه ناهارمه ًلاومعم هک دراد تیمها رتشیب هتکن نیا ، نآ هداوناخ و نارامیب ب مزلا نانیمطا اه رداک تامدخ ه و ناوت ،نامردرداک راک رد تلاخد اب و هتشادن نامرد نآ زا ار یدایز یژرنا یم اه هب رجنم نیا هک دنریگ یم ناراتسرپ یناور و ینامسج یگتسخ .دوش و شهوژپ جیاتن زا یرگید تمسق رد طابترا رد رد ینامزاس تیامح یلیدعت شقن رب ینبم مود هیضرف اب ت شهاک أ سرتسا ریث ز یگتسخ رب یلغش یاها جیاتن نآ زا یکاح دوب تیامح نازیم هچره هک نامزاس ی رتشیب دشاب ، یم رتمک یگتسخ نازیم دوش . ناراتسرپ هک اجنآ زا سرتسا لماوع فلتخم عبانم اب دنتسه ههجاوم از نیمه رب ، انبم تیامح یم یتیامح عبانم و ناراکمه یاه رد دناوت سرتسا شهاک ب رثوم روکذم یاهاز دشا و زورب زا زین یگتسخ ساسحا دیامن یریگولج ( 46 .) نارگشهوژپ تاقیقحت جیاتن اب وسمه جیاتن نیا زا هتشذگ لگ هلمج رورپ و ینامیلس و تسا ناراکمه هک ت نمض یشهوژپ رد أ یقلاخا یربهر شقن دیی و رادم سرتسا رب تیامح رب ینتبم تیوقت اب دندرک نایب یلغش یربهر سرتسا ،یقلاخا غش هب یل روط ریغ و میقتسم میقتسم یم شهاک دبای ( 47 ، 48 ). هب ،هولاع شهوژپ جیاتن یاه یددعتم داد ناشن تسا ه ، ینامزاس تیامح شیازفا زا نانآ تیاضر و نامزاس هب دارفا قلعت شیازفا بجوم لغش دوخ یم دوش ( 51 -49 ). یم هجیتن نیا نییبت رد تیامح هک تفگ ناوت یاه یازفا بجوم ینامزاس سرتسا اب هلباقم رد درف ییاناوت ش و هدرب لااب نامزاس رد ار درف ییاراک نینچمه و هدش یم یگتسخ شهاک بجوم هجیتنرد ( دوش 11 نیا رد .)

(7)

هطبار Krishnn و Mary هعلاطم رد یسررب یارب یا هک دنداد ناشن ینامزاس تیامح یاهدمایپ و اهدماشیپ س تیامح زا یدمایپ درکلمع شهاک و یگتسخ ینامزا تسا ( 27 ) نینچمه . Wang ناراکمه و ینامزاس تیامح هب ار شیپ ناونع نیب رد یلغش قایتشا زا یوق ینیب یم یفرعم ناراتسرپ .دننک ار هتفای نیا یم ناوت بلاق رد هیرظن نیا ساسارب ،دومن نییبت یعامتجا هلدابم هیرظن تلادابم عاونا زا یکی هدش کاردا ینامزاس تیامح یعامتجا رب ،تسا نامزاس و نانکراک نیب راجنه ساسا خساپ هب مزلم نانکراک ،لباقتم هلدابم یتیامح هب ییوگ یم نآ زا نامزاس هک دنوش اه هب یم لمع .دروآ هب نیا یمرد نانکراک هک ینامز هک تروص بای ن هک د رد نانکراک قوقح اب طابترا رد دوخ تامازلا هب نامزاس ین نانآ تسا دنبیاپ نامزاس هب ز فیاظو هب تبسن دوخ یم دهتعم نامزاس دنوش . هیرظن نیا اب قباطم نینچمه ینامز یمرد نانکراک هک نامزاس رظن زا دنبای دنمشزرا یفطاع ظاحل زا و دنتسه یناجیه و هب یبایتسد نینچمه و تیامح دروم ناشزاین دروم عبانم یرتشیب لامتحا ،دنا لغش هب تبسن هک دراد دوجو دوخ دهعتم رد و دنشاب تیاضر و یدونشخ ساسحا یلغش فیاظو ماجنا و دننک یرتشیب هب یلغش فیاظو ماجنا هب رتمک ناونع یمسج و یناور یاوق یگتفر لیلحت ثعاب هک یلماع ناش یم .دنرگنب دنوش ناسنا ،رگید یوس زا هجاوم سرتسا اب هاگره اه یم دنوش ، هتشاد یسرتسد یعبانم هب دنتسه نآ یپ رد نتشاب نآ زا هک د دنک تیامح اه ، نینچ نامزاس رگا لاح هنیمز نآ هجیتن هک تسا یعیبط دیامن مهارف ار یا هزیگنا و یگتسخ شهاک و رتشیب یدنمتیاضر ساسحا ( تسا یراک 11 ،اتسار نیمه رد .) ماجنا تاقیقحت هدش تیامح هک تسا هداد ناشن یم ینامزاس دناوت و تشادرب دروم رد درف ساسحا سرتسا یاهاز ت تحت ار یلغش أ ریث رارق دهد هک زا یشان یگتسخ ساسحا تروص نیا رد لغش زین یم شهاک ( دبای 29 -27 هب .) جیاتن ،هولاع تاعلاطم Adriaenssens ناراکمه و هک داد ناشن یم یلغش سرتسا دوش درف درکلمع شهاک هب رجنم دناوت دناوت یم ینامزاس تیامح دننام یلماع نایم نیا رد هک ن دشاب هتشاد هدنهاک یشق ( 18 ) یرگید شهوژپ رد . Labrague ناراکمه و تسایس دننام ینامزاس یاه نآ نیب بسانم لماعت داجیا ،دارفا زا تیامح و اه شزرا دهعت ،درکلمع شیازفا یارب یلیلد ار دارفا هب یهد یم ینامزاس ییاراک و دنناد ( 11 ) . Gupta ناراکمه و زین تیامح هک دنداد ناشن یم ینامزاس یتبثم یاهدمایپ دناوت ار یراکمه سح و ینامزاس یدنورهش یاهراتفر دننام دنک داجیا دارفا نیب ( 26 ). هجیتن :یریگ طابترا رب ینبم شهوژپ جیاتن هکنیا هب هجوت اب م سرتسا نیب تبث هدنهاک شقن و یگتسخ و یلغش یاهاز دوب هطبار نیا رد ینامزاس تیامح ، یم داهنشیپ هک دوش ناتسرامیب ناراتسرپ یارب یرتشیب یتیامح طیارش اه نینچمه ،دنیامن مهارف هار اب هلباقم یاه سرتسا اهاز هب هرهب اب ات دوش هئارا ناتسرامیب رد لغاش ناراتسرپ زا یریگ شزومآ نیا یاقترا تهج رد ناراتسرپ یهاگآ اه یتملاس دوخ دبای شیازفا . هوحن ،رگید هتکن و لماعت ی نآ هداوناخ و نارامیب طابترا ناراتسرپ و نامرد رداک اب اه هتفای قباطم هک تسا یارب ار یدایز سرتسا شهوژپ یاه یم مهارف ناراتسرپ ،اذل .دنک ف گنهر دروم نیا رد یزاس یم رظن هب مهم یرما ،نیا رب نوزفا .دسر شقن هب هجوت اب تیامح بسانم و تبثم ار رد ینامزاس یاه شنت نیب هطب ینامرد زکارم ناریدم هب نآ زا یشان یگتسخ و یلغش یم هیصوت هویش لامعا اب هک دوش بسانم یتیریدم یاه براجت کاردا زا سرتسا یارب ار هنیمز و دنهاکب از مهارف یلغش طیارش زا رتشیب تیاضر داجیا دننک . رد تیدودحم زا ،تسا رکذ هب مزلا ،نایاپ نیا یاه ما مدع شهوژپ ریاس نس و سنج هب هراشا ناک یندومزآ یدرف یاهریغتم صقان تلع هب اه ندوب همانشسرپ یم داهنشیپ هک دوب دروم نیا رد اه رد دوش شهوژپ .دوش ظاحل هدنیآ یاه

(8)

دربراک هتفای اه شهوژپ ی رد :نیلاب هژیو لغش تلع هب ناراتسرپ هراومه دنراد هک یا سرتسا یم لمحتم ار یدایز یاه دنوش هب هجوت اب هک یم شهوژپ جیاتن نآ رتشیب یگتسخ هب دناوت رجنم اه رامیب اب هطبار و ندرم و گرم لماع ود نایم نیا رد .دوش نآ هداوناخ و دراو ناراتسرپ هب ار سرتسا نیرتشیب اه یم مزلا یگنهرف یزاسرتسب هنیمز نیا رد دیاب هک دننک زا یکی دش هدهاشم ،نیا رب نوزفا .دریگ تروص لماوع تیامح سرتسا رثا شهاک رد رثوم .تسا ینامزاس یاه ناتسرامیب تیریدم ،نیاربانب دوخ هتسجرب شقن هب دیاب اه .دنیامن هجوت رتشیب ناراتسرپ یناور تملاس رد :ینادردق و رکشت رد نایاپ ناققحم نیا شهوژپ رب دوخ مزلا یم دنناد یمامت زا تکرش ناراتسرپ هدننک یمارگ هب رطاخ س هع ناشردص رد خساپ هب همانشسرپ اه و یراکمه رد نیا شهوژپ تیاهن یرازگساپس و ینادردق ار دنیامن . انم :عب 1. Steege LM, Rainbow JG. Fatigue in hospital nurses- ‘Supernurse’culture is a barrier to addressing problems: A qualitative interview study. International Journal of Nursing Studies. 2017; 67: 20-8.

2. Wolf LA, Perhats C, Delao A, Martinovich Z. The effect of reported sleep, perceived fatigue, and sleepiness on cognitive performance in a sample of emergency nurses. Journal of Nursing Administration. 2017; 47(1): 41-9.

3. Dashti S, Faradmal J, Soheili zad M, Shahrabadi R, Salehiniya H. Survey of factors associated with burnout among health care staffs in Hamadan County in year 2012. Pajouhan Scientific Journal. 2015; 13(1): 1-8. [Persian]

4. Muecke S. Effects of rotating night shifts: literature review. Journal of Advanced Nursing. 2005; 50(4): 433-9.

5. Aghajani MJ. The Professional Burnout of Nurses in Different Wards. J Gorgan Bouyeh Faculty Nurse Midwifery. 2011; 9(2): 97-104. [Persian]

6- Borhani F, Mohammadi S, Roshanzadeh M. Moral distress and its relationship with professional stress in nurses. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 6(6): 10-9. [Persian] 7. Myhren H, Ekeberg O, Stokland O. Job satisfaction and burnout among intensive care unit nurses and physicians. Critical Care Research and Practice. 2013; 7(86): 176.

8. Shahnazdoust M, Maghsudi S, Tabari R, Kazemnegad E. Relationship between nursing burnout and occupational support. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2012; 20(80): 49-59. [Persian]

9. Shakerinia I, Mohammadpour M. Relationship between job stress and resiliency with occupational burnout among nurses. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2010; 14(2): 161-9. [Persian]

10. Saberi HR, Moravveji AR, Naseh J. Occupational burnout among school teachers and some related factors in Kashan 2007. Iranian South Medical Journal. 2011; 1: 41-50. [Persian]

11. Labrague LJ, McEnroe‐Petitte DM, Gloe D, Tsaras K, Arteche DL, Maldia F. Organizational politics, nurses' stress, burnout levels, turnover intention and job satisfaction. International Nursing Review. 2017; 64(1): 109-16.

12. Saremi, M. R, Fallah. Subjective fatigue and medical errors among nurses in an educational hospital.Iran Occupational Health . 2013; 10(4): 1-8.[Persian]

13. Okita S, Daitoku S, Abe M, Arimura E, Setoyama H, Koriyama C, Ushikai M, Kawaguchi H, Horiuchi M. Potential predictors of susceptibility to occupational stress in Japanese novice nurses-a pilot study. Environmental Health and Preventive Medicine. 2017; 22(1): 20.

14. Ayadi N, Dargahi S, Ghamari Givi H, Abbasi M. The impact of job stress on subjective well-being, marital stress and empathy of nurses. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 9(2): 67-79. [Persian]

(9)

15. Magnavita N. Industrial mass psychogenic illness: The unfashionable diagnosis. British Journal of Medical Psychology. 2000; 73(3): 371-5.

16. Luan X, Wang P, Hou W, Chen L, Lou F. Job stress and burnout: A comparative study of senior and head nurses in China. Nursing and Health Sciences. 2017; 19(2): 163-9.

17. Cooper CL, Quick JC, editors. The Handbook of stress and health: A guide to research and practice. USA: John Wiley and Sons; 2017.

18. Adriaenssens J, Hamelink A, Van Bogaert P. Predictors of occupational stress and well-being in First-Line Nurse Managers: A cross-sectional survey study. International Journal of Nursing Studies. 2017; 85-92.

19. Harrison R. Current occupational and environmental medicine. LaDou J, editor. New York: McGraw-Hill; 2007.

20. Ahmadi MS. Predicting job stress and burnout based on personality characteristics of nurses. 2016; 17(2): 98-107. [Persian]

21. Vaghee S, Meshkin Yazd A, Asgharipour N, Ebrahimzadeh S. The effect of critical thinking training on nurses’ job stress in psychiatric ward. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2014; 16(1): 12-21. [Persian]

22. Rahimian Boogar I, Besharat MA. The role of job burn-out, socioeconomic factors and working environmental conditions on nurses’ psychological well-being. Modern Care Journal. 2013; 9(3): 245-56. [Persian]

23. Esfahani MS, Mirzaee M, Boroumandfar K, Abedi MR. Job burnout and its relation with personality traits among the midwives working in Isfahan, Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2012; 17(3): 220. [Persian]

24. Zarei Matin H. Advanced organizational behavior management. Tehran: Agah Publications. 2009. [Persian]

25. Narang L, Lakhwinder S. Role of perceived organizational support in the relationship between HR practices and organizational trust. Global Business Review. 2012; 13: 239-49.

26. Gupta V, Agarwal UA, Khatri N. The relationships between perceived organizational support, affective commitment, psychological contract breach, organizational citizenship behaviour and work engagement. Journal of Advanced Nursing. 2016; 72(11): 2806-17.

27. Krishnan JA, Mary VS. Perceived organizational support- an overview on its antecedents and consequences. International Journal of Multidisciplinary Research. 2012; 2(4): 1-3.

28. Wang X, Liu L, Zou F, Hao J, Wu H. Associations of occupational stressors, perceived organizational support, and psychological capital with work engagement among Chinese Female Nurses. BioMed Research International. 2017; 2017.

29. Rhoades L, Eisenberger, R. Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, . 2002; 87(4): 698-714.

30. Pohl S, Galletta M. The role of supervisor emotional support on individual job satisfaction: A multilevel analysis. Applied Nursing Research. 2017; 33: 61-6.

31. Ying YS. A study on the mediating role of organizational support between job stressor and stress reaction. Chinese Journal of Applied Psychology. 2007; 4: 15.

32. Hosseini N, Rezai N, Behbahani A, Nagafyarandi F. Correlation between occupational stress and social support among nurses. Iran Nursing Quarterly Journal. 2006: 19 (46): 71-8. [Persian] 33. Pohl S, Vonthron AM, Closon C. Human resources practices as predictors of organizational citizenship behaviour: The role of job breadth and organizational support. Journal of Management and Organization. 2017; 1-5.

34. Johnston D, Bell C, Jones M, Farquharson B, Allan J, Schofield P, et al. Stressors, appraisal of stressors, experienced stress and cardiac response: A real-time, real-life investigation of work stress in nurses. Ann Behav Med. 2016; 50(2):187-97.

35. Eisenberger R, Huntington R, Hutchison S, Sowa D. Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology. 1986; 71(3): 500.

36. Zaki MA. The study and measurement of organizational support. The Journal of the Faculty of Administrative Sciences and Economics. 2006; 18(3): 103-23. [Persian]

37. Najafi Mehri S, Pashandi SH, Mahmoodi H, Ebadi A, Ghanei M. Assessment of fatigue and spirometery parameters in chemical war victims with respiratory disease. Iranian Journal of War and Public Health. 2010; 2(4): 29-35. [Persian]

(10)

38. Smets EM, Garssen B, Bonke BD, De Haes JC. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of Psychosomatic Research. 1995; 39(3): 315-25.

39. Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: development of an instrument. Journal of Behavioral Assessment. 1981; 3(1): 11-23.

40. Ghasemi SA, Attar M. Assessing the intensity of job stressors in nurses worked in the babul, Sari and Behshahr hospitals. Available from: http://www.betsaonline.com/ergonomy/faEsteres Shoghli.pdf. Accessed January 2018. [Persian]

41. Rahimi A, Ahmadi F, Akhond M. An investigation of amount and factors affecting nurses’ job stresses in some hospitals in Tehran. Hayat. 2004; 10(3): 13-22. [Persian]

42. Noorian C, Parvin N, Mehrabi T. Evaluation of the relationship between occupational stress and general health condition in nurses working in Isfahan university hospitals 2005. Community Health Journal. 2010; 5(1): 45-52. [Persian]

43. Khamisa N, Peltzer K, Ilic D, Oldenburg B. Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses: A follow‐up study. International Journal of Nursing Practice. 2016; 22(6): 538-45.

44. Deravin L, Francis K, Nielsen S, Anderson J. Nursing stress and satisfaction outcomes resulting from implementing a team nursing model of care in a rural setting. Journal of Hospital Administration. 2017; 6(1): 60.

45. Emami daramroud H, Noori A Samavatian H, Sajjadian P. Relationship between job stress and workload with job exhaustion in nurses. 2nd National Congress of Iran Industrial, Iran.; 2010: 28. [Persian]

46. Pourdehghan M, Danesh A, Esmaili H. Nurse’s job strain and blood pressure during work shifts. Journal of Thought and Behavior. 2004; 1: 81-8. [Persian]

47. Golparvar M. Model of relation between person-job none fit with emotional exhaustion and desrit to leave work: Evidence for the stress-equilibrium-compensation model. J Apply psychology. 2011; 5(1): 41-56. [Persian]

48. Soleimani N, Abbaszadeh N, Neyaz Azari B. Relationship job behavior and job satisfaction in technical and professional organ of Tehran University. Rahyaft. 2011; 3(1); 21-3. [Persian] 49. Dooayi H, Borjalilo SH. Examine the relationship between perceived organizational support, organizational commitment and intention to leave. State Management Outlook. 2010; 3: 63-77. [Persian]

50. Rineer JR, Truxillo DM, Bodner TE, Hammer LB, Kraner MA. The moderating effect of perceived organizational support on the relationships between organizational justice and objective measures of cardiovascular health. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2017; 26(3): 399-410.

51. Abou Hashish EA. Relationship between ethical work climate and nurses’ perception of organizational support, commitment, job satisfaction and turnover intent. Nursing Ethics. 2017; 24(2): 151-66.

(11)

Cite this article as: Abbasi M, Araban M, Aalipour K. The relationship between job stressors and fatigue in nurses: The role of organizational support as a Moderator. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(4): 42-52.

*Corresponding author:

Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran, Tel: 00989177769749, E-mail: abbasi.mohammad@hotmail.com

The relationship between job stressors and fatigue in nurses: The role

of organizational support as a Moderator

Abbasi M1, Araban M2, Aalipour K1

1

Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran; 2Social Determinants of Health Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran.

Received: 26/Feb/2017 Accepted: 14/Aug/2017

Background and aims: Previous studies have shown a positive relationship between job Stressors

and fatigue. The aim of the current study was to investigate the relationship between job stressors and fatigue in nurses by emphasizing on the moderating effect of organizational support.

Methods: This descriptive correlational study was conducted in 2016. Participants in the study

were 125 nurses in Khoramabad city who were selected randomly. Instruments for data collection were Job Stress, Fatigue and Organizational Support questionnaires. A stepwise multiple linear regression analysis was used to determine which of the job Stressors could be used to predict Fatigue. Hierarchical linear regression analyses were used to examine the moderating role of organizational support.

Results: The findings of the stepwise regression showed that only death and dying indexes

(β=0.38, P<0.006) and relationship to patients and their families (β=0.24, P<0.001) among the stressors are able to predict fatigue in nurses. In addition, the results of moderation regression analysis confirmed the role of institutional support moderator (β=0.29, P<0.001) in these relationships.

Conclusions: This study revealed that higher levels of organizational support would be

associated with lower levels of Fatigue, and that lower levels of organizational support would be associated with higher levels of fatigue. So, organizational support has an important role about nurses’ job stressors and fatigue.

Keywords: Job Stressors, Organizational support, Fatigue, nurses.

References

Related documents

Brazil maintains a number of domestic support measures for agriculture including farm credits at preferential conditions, price support and stabilization mechanisms,

In this study, we used a combination of multiplex pyrosequencing of 16S rRNA gene sequences and heterotrophic viability cell-counting assays to gain a deeper understanding of

For the measurement of the psychological variables about social identification, three scales were created. Each focus of identification as included in this study was measured with one

The recommended initial dose of Argatroban for adult patients without hepatic impairment is 2 mcg/kg/min, administered as a continuous infusion (see Table 8). Tests of

Resources collected directly are of an average term of nearly four years; these funds allow la Nef to make loans for an average term of nearly seven years with low risk due to a

Public authorities need to maintain oversight of infrastructure decisions in order to promote both security of supply and network efficiency.’ While, this principle seems

In this thesis, the theoretical framework that underpins depression is addressed within the context of the circadian and sleep-wake homeostatic regulation, and on how these

To predict the bearing capacity of unreinforced and geocell reinforced circular footing under static load and the settlement ratio under cyclic load of different