Three dimensional numerical simulation of thermohaline currents of the Persian Gulf

181  Download (0)

Full text

(1)

1 يملاسا دازآ هاگشناد -تاقيقحتو مولع دحاو ييايرد نونف و مولع هدكشناد ( ايرد كيزيف يرتكد هلاسر Ph. D )

:ناونع

يدعب هس لدم كي زا هدافتسا اب سراف جيلخ ينيلااهومرت تانايرج يددع يزاس هيبش

:امنهار ديتاسا

يتخديب يربكا يلع رتكد

ديواج نيسحريما رتكد

:رواشم ديتاسا

يكيناخ يمرك يلع رتكد

ينيگچ ديحو رتكد

:شراگن

ماظع يبتجم

98

(2)

2

:لوا لصف

«

تايلك

»

1 -1 -...همدقم 2 1 -2 ماجنا تاعلاطم رب يروررم ...هدش 4 1 -3 -...قيقحت فده ... ... 33

:مود لصف

«

سونايقا يددع ياهلدم

»

2 -1 -...همدقم ... 41 2 -2 -هتسد لدم یدنب ...سونايقا یددع یاه 42 2 -2 -1 -لدم لدم و دازآ حطس یاه ...تخس زرم یاه .. ... ... 44 2 -2 -2 -لدم ...یفيط همين و امگيس تاصتخم ،یلاگچمه ،تباث زارت یاه 44 2 -2 -3 -لدم ...کينيلکوراب و کيپورتوراب یاه 43 2 -3 -لدم ...کيپورتوراب یاه ... 49 2 -3 -1 -...کيپورتوراب سونايقا کي یارب لدم تلاداعم 45 2 -3 -2 -...یفارگوپوت و کاکطصا 42 2 -3 -3 -... کيپورتوراب یاهلدم رد تشاداو لماوع 44 2 -3 -4 -هراوحرط ...کيپورتوراب یاهلدم یارب یددع یاه 44 2 -3 -4 شور هب ینامز یريگ لارگتنا ...حيرص 43 2 -4 -...هديهاک شنارگ یاهلدم 44 2 -4 -1 -( لاعف هيلا کي هديهاک شنارگ لدم تلاداعم 4 / 1 ...)هيلا ... 44 2 -4 -...هتخيمآ هيلا یاهلدم 44 2 -4 -1 -...مطلاتم یحطس هيلا 44 2 -4 -2 هيلا تلاداعم ...هتخيمآ 43 2 -4 -...یخرمين یاهلدم و یمجح یاهلدم 35 2 -3 -...امگيس تاصتخم متسيس ياه لدم ... 31 2 -9 -...نآ تشاداو یاهورين و دم و رزج 34 2 -9 -1 -...دمورزج رب مكاح تلاداعم 38 2 -9 -2 -...يزرم طيارش ... 94 2 -8 -...امگيس تاصتخم متسيس هب تلاداعم ليدبت 83 2 -8 -1 ...دم كيكفت شور ... 88 2 -8 -2 -...مكاح تلاداعم يزاس هتسسگ 152 2 -15 يددع لدم POM ... 112 2 -15 -1 -س رد مكاح تلاداعم ...امگيس تاصتخم متسي 113

(3)

3 2 -15 -2 ...يقفا شخپ بئارض 114 2 -15 -3 -...مئاق يكچيپ شخپ بيارض ... 114 2 -15 -4 -...يدومع يزرم طيارش 113 2 -15 -4 -...مئاق تهج رد تلاداعم زا يريگلارگتنا 118

:موس لصف

«

راك شور

»

3 -1 -...همدقم 123 3 -2 -...يناديم ياه يريگ هزادنا 124 3 -3 -...هداس يكيمانيد لدم كي هئارا ... 135 3 -4 لدم يزاس هدامآ POM ...نامع يايرد و سراف جيلخ يارب 133 3 -4 -1 ...هعلاطم دروم هقطنم 133 3 -4 -2 -...اه داد يزاس هدامآ 133 3 -4 -3 -...يددع لح يرادياپ طيارش و يسدنه يدنب هكبش 144 3 -4 -4 -...يبناج ياهزرم طيارش ... 149

:مراهچ لصف

«

جياتن

»

4 -1 -...همدقم 142 4 -2 ياه يريگ هزادنا اب هسياقم و يروش ،امد ياه ليافورپ ...يناديم 144 4 -3 -...نايرج تعرس ياهليافورپ 145 4 -4 -...سراف جيلخ زير نورب نايرج يكيزيف ياه هصخشم 142 4 -4 نايرج راشتنا ريسم ...سراف جيلخ زير نورب 143 4 -4 -1 -...يكيزيف ياه رتماراپ يعطقم ياه شرب 143 4 -4 -2 -...يكيزيف ياهرتماراپ ناديم يقفا يوگلا ... 134 4 -4 -...سراف جيلخ زير نورب نايرج رب دمو رزج تارثا 194

:مجنپ لصف

«

يريگ هجيتن و ثحب

»

-...يريگ هجيتن و ثحب 185 -اهنشيپ ...تاد 183

ذخآم و عبانم

... 189

(4)

4

«

اه لكش تسرهف

»

لوا لصف

لكش 1 -1 تيعقوم : تيعقوم هدنهد ناشن عبرم )لااب( ندع جيلخ و بدنملا باب هگنت ،خرس يايرد ييايفارغج و زير نورب نايرج ريسم يلصا لاناك ود هدنهد ناشن يزاس لدم هقطنم زا رت قيقد هشقن .تسا يزاسلدم هقطنم ...)نيئاپ( يناديم ياه يريگ هزادنا يخرب ... 4 لكش 1 -2 ياه هيلا نيب نيگنايم يروش يحطس يامن : 10-14 ياه نامز رد زير نورب نايرج ريسم رد ...فلتخم ... ... 4 لكش 1 -3 د يروش يعطقم يامن : ،نايرج روبع يلصا لاناك ود دادتما رد زير نورب نايرج ريسم دادتما ر ...)پچ تمس( يبونج لاناك و )تسار تمس( يلامش لاناك 4 لكش 1 -4 ( : a زا رت قيمع هدش ماجنا ياه يريگ هزادنا ناكم :) 60m ( .زمره هگنت رد b-d يامد ،يروش :) ناشن يلاخ وت ياه هرياد .لاس ياهزور زا يعبات بسح رب اه يريگ هزادنا زا لصاح ليسناتپ يلاگچ و ليسناتپ زا شيب يروشاب تادهاشم هدنهد 39 psu زا هدمآ تسدب يا هنومن ريداقم رگنايب يقفا طوطخ و CTD هگنت رد ( .دشاب يم ناتسبات و ناتسمز يارب e رم قمع زا يعبات بسح رب يروش :) ناتسمز يارب تادهاشم همه هب طوب رادومن مسر رد زير نورب بآ تايصوصخ هدننكادج زرم هدنهد ناشن يدومع طخ ،)زمرق( ناتسبات و )يبآ( T-S ( .تسا f رادومن :) T-S زا رت قيمع تادهاشم 60m رگنايب اه هرياد ،)يبآ( ناتسمز و )زمرق( ناتسبات رد ا رب سراف جيلخ زير نورب طسوتم ريداقم يريگ هزادنا ساسا رب اهعبرم و يفارگورديه ياهيريگ هزادنا ساس ياه CTD ...تسا 8 لكش 1 -4 ( : a( يميلقا عيزوت .سراف جيلخ زير نورب نايرج دادتما رد يعطقم شرب ناكم :)b يامد :) ( و ليسناتپc( رد هدش هداد ناشن ريسم دادتما رد يروش :)a تقد اب اه هداد .)0.5 زا ييايفارغج هجرد NAVOCEANO و رئوب( تسا هدش قبطنم اه رادومن رب زين ليسناتپ يلاگچ طوطخ .دنا هدش جرختسا ،ناراكمه 2555 ...) ... 15 لكش 1 -4 زا هدمآ تسدب يامد ياه ليافورپ : AXBT يط يريگ هزادنا هعومجم تشه يط نامع جيلخ رد ياه لاس 1884 -1882 )زمرق ياه هرياد( ينايم يامد مميزكام و قمع عيزوت اب طبترم ياهمارگوتسيه و زا شيب يامد3 ˚C و رئوب( تسا هدش هداد ناشن گنر رپ زمرق طخ اب هنيمز يامد-هنيمز يامد هب تبسن ،ناراكمه 2555 ...) 11 لكش 1 -3 و سوئاپ( برع يايرد ات أدبم زا سراف جيلخ زير نورب نايرج مميزكام يروشو امد لماكت : ،ناراكمه 2554 ...) ... ... ... 14 لكش 1 -9 يلااب( نامع جيلخ رد يا هقطنم شدرگ : 300 m ،ناراكمه و سوئاپ( ) 2554 ...) 14 لكش 1 -8 ليسناتپ يامد عيزوت : θ يروش و ، S ( . a و b يناديم ياه يريگ هزادنا ) تسوگا رد 2552 ( و c و d زا سپ يزاسلدم زا لصاح جياتن ) 192.5 رد ديفس طخ .ميقتسم تادهاشم هب كيدزن ًابيرقت قطانم رد ،زور ليسناتپ يلاگچ رگناشن اهرادومن مامت 28.0 kgm-3 دشاب يم ... 13 لكش 1 -15 ( ينامز ياه يرس : a ( ،رتسب يامد ) b لؤم ) كي زا هدمآ تسدب ،نايرج رب دومع تعرس هف هاگتسد ADCP ،ناراكمه و رف( يزاسلدم زا لصاح و 2553 ...) 19 لكش 1 -11 عبرم( نايرج يريگ هزادنا ناكم : C يريگ هزادنا ياهاگتسيا و ) CTD ... 18 لكش 1 -12 دابت لدم زا يا هراوحرط : ،ناراكمه و امايوستام( زمره هگنت رد بآ ل 1889 ...) 21

(5)

5 لكش 1 -13 ( .ندع جيلخ يجنس قمع هدنهد ناشن هشقن : a لصاوف اب رادقم مه طوطخ ندع جيلخ لك :) 500 m ( . b لصاوف اب رادقم مه طوطخ ،ندع جيلخ برغ :) 200 m ( . c مه طوطخ ،زير نورب نايرج ياه لاناك :) لصاوف اب رادقم 100 m ... 22 لكش 1 -11 ( يط رد يريگ هزادنا ياه ناكم هدنهد ناشن ياه هشقن : a ( .ناتسمز :) b ...ناتسبات :) 23 لكش 1 -11 مه طوطخ( ليسناتپ يلاگچ و )يگنر تمسق( يروش يعطقم ياهشرب : تمسق يارب )رادقم ( .اروجات فاكش ات اه نآ دادتما و ندع جيلخ برغ رد يلامش و يبونج ياه لاناك ينيئاپa رد يلامش لاناك :) ( .ناتسمزb( .ناتسمز رد يبونج لاناك :)c( .ناتسبات رد يلامش لاناك :)d هرامش .ناتسبات رد يبونج لاناك :) يلااب ياهروحم يور يريگ هزادنا ياه هاگتسيا ...دنا هدش صخشم ي 21 لكش 1 -14 : ياه يريگ هزادنا ناكم CTD و )اه عبرم( XBT )اه هرياد( نامع جيلخ رد ... 24 لكش 1 -13 ( لكش ياه هاگتسيا دادتما رد لولحم نژيسكا و يروش ،امد يعطقم شرب : 1 -11 ...) .. ... 22 لكش 1 -19 ش ياه ليافورپ : هاگتسيا رد يرو 3 هاگتسيا( نآ رواجم ياه هاگتسيا رد و ،يدپ زكرم كيدزن ياه 3 و 9 ...) 23 لكش 1 -18 ( لكش ياه هاگتسيا اب رظانتم كيفرتسوئژ ياهتعرس و ليسناتپ يلاگچ : 1 -11 ...) 29 لكش 1 -25 ( دنشكهك نامز رد تعرس ياه هفلؤم زا كي ره يارب نايرج تعرس طسوتم ليافورپ : 21 -25 ربماسد 1883 ( دنشكهم هرود و ) 12 -11 و ربماسد 31 -23 ربماسد 1883 ...) 28 لكش 1 -21 اوهام يا هداد زا ارتكوس و لريو تيرگ هباخرچ ود تادهاشم : كچوك ياه عبرم .سكپت هر لصاوف اب رادقم مه طوطخ .دنهد يم ناشن يناكم تادهاشم ساسا رب ار اه هباخرچ نيا زكارم5 cm هدش مسر ...دنا 31 لكش 1 -22 رد اه هداد دراوگ و يكيتپونيس ياه هداد ساسا رب يزاسلدم جياتن : 24 ربماسد 1883 دادتما( ييايفارغج لوط 77 E ...) 32 لكش 1 -23 قمع رد تعرس ناديم يقفا ياه شرب : 30 m اب1883 تسوگا19 رد برع يايرد رد ...يزاسلدم زا هدافتسا 33 لكش 1 -24 ،ناراكمه و ارس( هدش ماجنا ياه يريگ هزادنا ناكم و لدم هقطنم يفارگوپوت هشقن : 2554 ...) ... 34 لكش 1 -24 زا رتشيب يروش .يناديم يريگ هزادنا زا هدافتسا اب يروش مئاق عيزوت : 36.1 psu هريت گنر اب ...تسا هدش صخشم 34 لكش 1 -24 ( لكش اب رظانتم ياه ناكم رد يزاسلدم زا هدمآ تسدب يروش يعطقم ياه شرب : 1 -24 .) 33

مود لصف

لكش 2 -1 ياه لدم يدنب هتسد ياهرايعم يخرب : ...سونايقا يددع 42 لكش 2 -2 ؛سونايقا يددع ياهلدم مئاق يزاس هتسسگ : H و بآ قمع44...تسا ايرد حطس ناسون لكش 2 -3 مئاق روطب سونايقا بآ نوتس نآرد اهتعرس هك كيپورتوراب لدم كي : كي ات هدش يريگلارگتنا ...ديآ تسدب ،قمع اب توافتم يقفا ياهتعرس يارب دحاو رادقم ... ... 49 لكش 2 -1 هكبش ريز زا لكشتم ،امگيس تاصتخم متسيس رد يقفا يدنب هكبش شيامن :  هكبش ريز ، U و هكبشريز V هكبش( C ) . ... 45 لكش 2 -1 ...يقفا تهج رد امگيس تاصتخم هكبش زا هدش زاب يامن : .... ... 21 لكش 2 -2 تاصتخم متسيس هكبش شيامن : احم يارب زاين دروم ياهرييغتم و يقفا تهج رد امگيس هبس j i,  . ... 42

(6)

6 لكش 2 -3 زاين دروم ياهريغتم و يقفا تهج رد امگيس تاصتخم متسيس هكبش شيامن : هبساحم يارب j i U , ... 22 لكش 2 -9 هبساحم يارب زاين دروم ياهريغتم و يقفا تهج رد امگيس تاصتخم متسيس هكبش شيامن : j i V, ... 23 لكش 2 -8 ( هلداعم يكيزيف ريسفت : 2 -89 يم فيصوت ار هدش هداد ناشن لرتنك مجح رد مرج لداعت هك ) ...دنك ... 152 لكش 2 -15 اواكارآ مظنم يددع هكبش يور رب لدم ياهرييغتم ناكم : -...يس ... ... 154 لكش 2 -11 تاصتخم يدعب هس لدم كي رد يجراخ و يلخاد دم نيب طابترا شيامن : ...امگيس 153

موس لصف

لكش 3 -1 لاس يمپار ييايرد تشگ رد هدش يريگ هزادنا ياه هاگتسيا ناكم : 1882 ،ماظع و يتخديب( 2558 ...) 122 لكش 3 -2 ياه هاگتسيا رد يروش و امد ياه ليافورپ : S1 و S2 ...ناتسبات و ناتسمز يارب 123 لكش 3 -3 ياه هاگتسيا يارب ار يلاگچ تبسن ريداقم هبساحم : S1 و S2 ...ناتسباتو ناتسمز نامز ود رد 124 لكش 3 -4 امگيس و يروش ،امد يعطقم ياه شرب : ريسم دادتما رد ناتسبات و ناتسمز رد يت .E . 124 لكش 3 -4 امگيس و يروش ،امد يعطقم ياه شرب : ياه ريسم دادتما رد ناتسبات و ناتسمز رد يت F و F' ... ... 123 لكش 3 -4 يتخديب( تسا هحفص نوريب تمس هب نايرج تهج .يكيمانيد لدم رد هدش فيرعت ياهرتماراپ : ،ماظعو 2558 ...) 129 لكش 3 -3 ايرج يانهپ : ( زير نورب ن R ( نايرج يمجح راش ،) M يشنارگ باتش فلتخم ريداقم يازا هب ،) ( هتفاي شهاك g' يا هنومن ريداقم و ) h1= 45 m و hR= 75 m ... 135 لكش 3 -9 ...هعلاطم دروم هقطنم يجنس قمع هشقن و هدودحم : ... ... ... 132 لكش 3 -8 ياه هداد زا هدافتسا اب )رخآ هيلا( رتسب و )لوا هيلا( حطس يور رب هيلوا يامد عيزوت : WOA05 ... 133 لكش 3 -15 ( حطس يور رب هيلوا يروش عيزوت : ياه هداد زا هدافتسا اب )رخآ هيلا( رتسب و )لوا هيلا WOA05 ...هجرد کي کيکفت اب 134 لكش 3 -11 زرم رد امد يزرم طيارش زا يا هنومن ياهوگلا : ..يم و هيروف ياه هام يارب يبرغ . 134 لكش 3 -12 م رد يروش يزرم طيارش زا يا هنومن ياهوگلا : يم و هيروف ياه هام يارب يبرغ زر 134 لكش 3 -13 يقرش ياه هفلوم : -يبونج و يبرغ هيروف هام رد داب تعرس يلامش 1882 هقطنم يور رب ...)هيناث رب رتم بسح رب اه تعرس( هعلاطم دروم ... 133 لكش 3 -14 يقرش ياه هفلوم : -يبونج و يبرغ يم هام رد داب تعرس يلامش 1882 دروم هقطنم يور رب ...)هيناث رب رتم بسح رب اه تعرس( هعلاطم 139 لكش 3 -14 تهج و تعرس نيگنايم ناديم : لاس يم و هيروف ياه هام رد بيترت هب لدم هقطنم يور رب داب 1882 ... 138 لكش 3 -14 ( ينامز ياهيرس نيگنايم : a جوم لوط شبات و اوه يامد ،ايرد حطس يامد :) ( .هاتوك b دصرد :) لاس رد شراب و ريخبت خرن توافت و يبسن تبوطر 1882 ... 142

(7)

7 لكش 3 -13 حوضو يارب هكبش زا يتمسق هدش گرزب يامن ،)لااب( يقفا تهج رد لدم هقطنم يدنب هكبش : ...رتهب ... 144

مراهچ لصف

لكش 4 -1 ...يعطقم ياه شرب ييايفارغج تيعقوم و يناديم ياه يريگ هزادنا ناكم ،يزاسلدم هقطنم : 142 لكش 4 -2 ( ينامز ياه يرس : a ( .يحطس يروش نيگنايم :) b ح يشبنج يژرنا نيگنايم :) هقطنم هزو ...يزاسلدم 144 لكش 4 -3 يناديم ياه يريگ هزادنا اب )تسار تمس( لدم يارجا زا لصاح ياه ليافورپ زا يخرب هسياقم : ...هيروف هام رد )پچ تمس( ... ... 143 لكش 4 -4 يناديم ياه يريگ هزادنا اب )تسار تمس( لدم يارجا زا لصاح ياه ليافورپ زا يخرب هسياقم : ...يم هام رد )پچ تمس( ... 148 لكش 4 -4 ( لكش رد هدش هداد ناشن ياه هاگتسيا رد نايرج تعرس ياه ليافورپ : 4 -1 هيروف ياه هام يارب ) ...)تسار تمس( يم و )پچ تمس( 141 لكش 4 -4 ( :ينامز ياه يرس : a( .زير نورب نايرج نيگنايم يروش و امد :)b يمجح راش و يت-امگيس :) دنا هدش هئارا يزاس هيبش رخآ لاس شش يارب اهرادومن .زير نورب نايرج ... 142 لكش 4 -3 ( :هنايهام نيگنايم ينامز ياه يرس : c ( ،يروش و امد :) d س :) امگي -راش و يت نايرج يمجح عطقم حطس رد سراف جيلخ زير نورب IJ ... 144 لكش 4 -9 ياهرادومن : T-S صخشم ييايفارغج هدودحم رد نامع يايرد رد تسوگآ و سرام ياه هام يارب ( لكش رد هدش 4 -1 ...) ... ... 144 لكش 4 -8 امگيس و يروش ،امد هناهام نيگنايم يعطقم ياه شرب : -دتما رد يت ريسم دا CD ياههام يارب ...تسوگآ و سرام 143 لكش 4 -15 يقرش ياه هفلؤم نيگنايم يعطقم ياه شرب : -بونج و يبرغ دادتما رد تعرس ناديم لامش ريسم CD ياههام يارب ...تسوگآ و سرام 149 لكش 4 -11 امگيس و يروش ،امد هناهام نيگنايم يعطقم ياه شرب : ريسم دادتما رد يت IJ ياههام يارب ...تسوگآ و سرام ... 135 لكش 4 -12 يقرش ياه هفلؤم نيگنايم يعطقم ياه شرب : -بونج و يبرغ دادتما رد تعرس ناديم لامش ريسم IJ ...تسوگآ و سرام ياههام يارب 132 لكش 4 -13 ريسم دادتما رد يروش و امد هناهام نيگنايم يعطقم ياه شرب : KL و سرام ياههام يارب ... تسوگآ 133 لكش 4 -14 اهام نيگنايم يعطقم ياه شرب : ريسم دادتما رد يروش و امد هن MN و سرام ياههام يارب ...تسوگآ 134 لكش 4 -14 قمع رد تعرس و امد ياهناديم هناهام نيگنايم : 10m تسوگآ و )لااب( سرام ياههام يارب ...)نيياپ( 133 لكش 4 -14 قمع رد تعرس و يروش ياهناديم هناهام نيگنايم : 10m تسوگآ و )لااب( سرام ياههام يارب ياپ( ...)ني 139 لكش 4 -14 قمع رد تعرس و يروش ،امد ياهناديم هنايهام نيگنايم ياهوگلا : 80 m سرام ياه هام يارب و زمره هگنت هقطنم يارب )نيياپ( تسوگآ و )لااب( ...نآ رواجم هيحان 195

(8)

8 لكش 4 -13 قمع رد تعرس و يروش ،امد نيگنايم ياه ناديم يوگلا : 200 m يارب نامع يايرد رد ...)نيياپ( تسوگآ و )لااب( سرام ياههام 191 كش ل 4 -19 قمع رد تعرس و يروش ،امد نيگنايم ياه ناديم يوگلا : 500 m يارب نامع يايرد رد تسوگآ و سرام ياههام ... 194 لكش 4 -18 عطقم حطس رد سراف جيلخ زير نورب نايرج يبد ينامز ياه يرس : IJ و سرام ياههام يارب دنا هدش مسر هزورمين ياه هزاب رد اه هداد .تسوگآ ... ... ... 194 لكش 4 -25 امگيس ياه ناديم يقفا ياهوگلا : ريداقم نيرتمك و نيرتشيب عوقو ياه نامز رد تعرس و يت قمع رد زير ن ورب نايرج يبد 70 m يارب ...نيياپ( تسوگآ و )لااب( سرام ياههام 193

مجنپ لصف

لكش 4 -1 هيوناژ ييايرد تشگ رد يريگ هزادنا ياهناكم : 1884 ،ناراكمه و ويجنس( 1889 ...) 181 لكش 4 -2 لكش هدش هداد ناشن ياه هاگتسيا دادتما رد )تسار( يروش و )پچ( امد يعطقم ياه شرب : ( 4 -1 ...يدپ فارطا و زكرم رد يروش زا يا هنومن ياهليافورپ و ) 182 لكش 4 -3 قمع رد )تسار( يروش و )پچ( امد يقفا ياه ناديم : 500 m نودب لدم يارجا تلاح رد ...هيروف هام يارب دم و رزج ياه تشاداو لامعا ... 183

(9)

9 هديكچ لدم( يدعب هس يددع لدم كي و يناديم ياه يريگ هزادنا رضاح قيقحت رد POM هيبش روظنم هب ) زا لدم نيا رد .دريگ يم رارق هدافتسا دروم سراف جيلخ زير نورب ينيلااهومرت نايرج راتخاس يزاس يم هدافتسا مئاق تهج رد امگيس تاصتخم متسيس و يقفا تهج رد طخلا ينحنم دماعتم تاصتخم متسيس افتسا اب و ريغتم يقفا يمطلات طلاتخا بيارض يزاس هيبش نيا رد .دوش و ،يكسنيروگامسا هطبار زا هد هبترم راتسب شور زا هدافتسا اب مئاق طلاتخا بيارض 2.5 رولم مطلات هراوحرط( .دندش هبساحم )اداماي داعبا اب ،دنه سونايقا برغ لامش زا يتمسق و نامع يايرد ،سراف جيلخ قرش لماش يزاسلدم هقطنم ربارب ًابيرقت يقفا هكبش 3.5 km دادعت و 32 زارت يددع يزاس هيبش جياتن .دش هتفرگ رظن رد امگيس ربارب و تباث ًاتبسن لاس يط رد سراف جيلخ زير نورب نايرج نيگنايم يروش دهد يم ناشن 39 psu )سرام( ناتسمز رخاوا رد نايرج يلاگچ ور نيا زا .دنك يم رييغت لصف اب نآ يامد هكيلاح رد ،تسا )تسوگآ( ناتسبات طساوا رد و هنيشيب هب يلاگچ اب نايرج يبد نينچمه .دسر يم دوخ رادقم نيرتمك هب هب سيلويروك يورين ريثأت تحت زير نورب نايرج نامع يايرد يدورو رد .دراد ميقتسم طابترا نآ .دهد يم همادا دوخ تكرح هب يلحاس هداتفا مادب نايرج كي تروص هب و هدش فرحنم تسار تمس يم هراق بيش هب نايرج نيا هكيماگنه هب دوخ نوماريپ ياه بآ هب تبسن رتشيب يلاگچ ليلدب ،دسر دودح سرام هام يارب قمع نيا .دسرب يثنخ يروانش قمع هب ات دنك يم ذوفن رت قيمع قطانم 500 m دودح تسوگآ هام يارب و 250 m رد زير نورب نايرج ندوب رتلاگچ ليلد هب هك دوش يم هدهاشم نآ زا سپ .تسا تسوگآ هب تبسن سرام لحاوس ترواجم رد دوخ ريسم هب نايرج ،نامز ود ره رد ، هقطنم نيا رد .دسر يم ارمحلا سأر هغامد هب هكينامز ات دهد يم همادا نامع يايرد يبونج و يبرغ بيش ريثأت تحت رتشيب دنك يم تكرح رت قيمع قطانم رد و دراد يرتشيب يانهپ هك سرام هام نايرج مع يناهگان شيازفا( رتسب ديدش لصا و سكترو طوطخ يگديشك مزيناكم هجيتن رد و دريگ يم رارق )ق نايرج تسوگآ هام رد هكيلاح رد .دوش يم يبناج هراويد زا نايرج ندش ادج ثعاب ليسناتپ يياوات ياقب زير نورب نايرج اب دم و رزج شنكمهرب ،هولاعب .دهد يم همادا يبناج زرم ترواجم رد دوخ تكرح ه هگنت رد سراف جيلخ هب دناوت يم هك دوش يم نامع يايرد لخادب نايرج يبوانت تكرح ثعاب زمر .دوش هتفرگ رظن رد لاس درس لصف رد نامع يايرد رد )اه( يدپ يريگ لكش يلصا لماع ناونع

(10)

10

:لوا لصف

(11)

11 1 -1 -همدقم هملك ود زا هتفرگ رب "نيلااهومرت" هژاو هك ،ومرت مد هب يروش هب هك ،نيلااه هملك و ا دنك يم هراشا دشاب يم ،ورنيا زا . اه نآ داجيا تلع هك دوش يم قلاطا يياهنايرج هب سونايقا ينيلااهومرت تانايرج رد يلاگچ مه طوطخ ندش راد بيش قامعا .تسا امد و يروش فلاتخا رثا رد سونايقا ياه ضرع رد رد سونايقا يحطس بآ نيياپ ييايفارغج دوش يم مرگ رفسمتا اب سامت لااب ييايفارغج ياهضرع رد يلو بآ دنك يم ذوفن قامعا هب و هتفاي شيازفا نآ يلاگچ نياربانب و دوش يم درس يحطس بآ ياه هدوت و دهد يم ليكشت ار سونايقا قامعا رد درس نيياپ ييايفارغج ياهضرع زا مرگ يحطس بآ بيترت نيدب . و هدرك تكرح بطق تمس هب .دريگ يم لكش يناهج ينيلااهومرت شدرگ شدرگ ياه نيلااهومرت يناهج 1 امد سايقم گرزب ياه نايدارگ تلع هب رد هك دسر يم رظن هب و دنوش يم داجيا يروش و .دننك يم افيا يساسا شقن رشب ياه تيلاعف هب خساپ رد ميلقا تارييغت رد زين و ميلقا يعيبط تارييغت هزورما ديلوت شيازفا اب هناخلگ ياهزاگ مرگ و يا ش ميلقا و تانايرج نايم شنكمهرب نيمز يناهج ند قحم هجوت دروم يصاخ روطب رف تاعلاطم .تسا هتفرگ رارق ناق ندش مرگ هنوگچ هكنيا نوماريپ يناوا گ تسا نكمم اوه و بآ أتم ار اه سونايقا شدر هچ ات رما نيا و دزاس رث ار ناهج ميلقا دناوت يم دح ثأت تحت ق ري .تسا هتفرگ تروص دهد رار بآ تكرح دناوت يم ندش مرگ نيا هك دنا هدرك للادتسا يخرب دزاس فقوتم ار بطق تمس هب مرگ ياه ، هتبلا .تشاد دهاوخ لابندب ار يلامش ياپورا دامجنا نيا هك .دوش ماجنا هيضق نيا نوماريپ يرتشيب تاقيقحت دياب نئمطم ينيب شيپ يارب مرگ تانايرج ،هزورما اب يا هراوهام ريواصت زا هدافتسا اب اه سونايقا حطس يبايدر لباق ييلااب تقد و دنتسه هزادنا اهنآ رد هك يياه ناكم زج هب اه سونايقا قيمع تانايرج تايئزج يل ماجنا ميقتسم يريگ دوش يم .تسين صخشم يبوخ هب زير نورب تانايرج 2 يا هيشاح ياهايرد يايرد ،هنارتيدم يايرد دننام يايرد و سراف جيلخ ،خرس ،دنا هدش عقاو گرزب ياهسونايقا ياه هنارك رد هك روداربلا تكرح يوگلا و اه شدرگ دنناوت يم ج اناير أت تحت ار اهسونايقا سايقم گرزب ت .دنهد رارق ريث لاثم روطب ، نورب ،تاقيقحت يخرب ساسا رب هب ،دريگ يم لكش زيچان يگدنراب و لااب ريخبت ليلدب هك سلطا سونايقا هب هنارتيدم يايرد روش زير يفاك سلطا سونايقا يلامش ياه بآ رد بآ دامجنا نتخاس فقوتم يارب دناوت يم هك تسا يا هزادنا نتسناد هب دنمقلاع ناققحم ورنيا زا .دشاب رو كمن مجح يايرد قيرط زا سلطا سونايقا هب يدو .دنتسه ،دوش يم رشتنم سونايقا رد كمن نيا هنوگچ هكنيا و ،هنارتيدم هب هنارتيدم يايرد زير نورب قا قيمع قطانم رد شدرگ لاح رد روش و مرگ بآ ياه هتسب تروص هب سلطا سونايقا سلطا سوناي اشم نيب اه نآ رطق هك تسا هدش هده 45 ات 145 رتموليك رئوب( تسا هدش شرازگ 3 ،ناراكمه و 1

- Global thermohaline circulation 2

- Outflow 3

(12)

12 2554 دننام يياهمزيناكم طسوت هكنيا زا لبق اه هباخرچ نيا .) ياههوك اب دروخرب د زا مطلات و يياير .دننك تكرح سلطا سونايقا قامعا رد لاس نيدنچ يارب دنناوت يم دنوش اريم و دنور نيب 1 -2 -هدش ماجنا تاعلاطم رب يرورم گناچ 1 ( ناراكمه و 2554 يدرعب هرس يددرع لدرم زا هدافترسا ارب ار خررس ياريرد زرير نوررب نايرج ) 2 HYCOM يياريرد ترشگ رد هدش ماجنا تادهاشم اب ار لدم جياتن و هدرك هعلاطم REDSOX هرسياقم ساسا نيا رب .دنا هدرك ، ترسدب تعررس و يرورش ،ارمد ياره لريافورپ ،زرير نوررب ناريرج ريرسم آ زا هدرم لدم لاسرد هتفرگ تروص يناديم تادهاشم اب 2551 .دنهد يم ناشن يبوخ يراگزاس و هدش هسياقم لكش 1 -1 تيعقوم هدنهد ناشن عبرم )لااب( ندع جيلخ و بدنملا باب هگنت ،خرس يايرد ييايفارغج تيعقوم : يلصا لاناك ود هدنهد ناشن يزاس لدم هقطنم زا رت قيقد هشقن .تسا يزاسلدم هقطنم و زير نورب نايرج ريسم .)نيئاپ( يناديم ياه يريگ هزادنا يخرب ( لكش 1 -1 بارب هگنت ،خرس يايرد ييايفارغج تيعقوم ) زا .درهد يرم نارشن ار ندرع جيرلخ و بدرنملا ناشن يناديم تادهاشم هك اجنآ هدنهد نياربارنب ،ترسا يلرصا لارناكود رد زرير نورب نايرج راشتنا ريسم 1 - Chang 2

(13)

13 رورظنم نيدرب .ترسا مرهم اره لارناك نريا يزارس هيبرش ياررب يرقفا ترهج رد لدم هكبش داعبا بسانم باختنا نيب يقفا يدنب هكبش 5 km ات 0.5 km برسانت هرب زرين يرقفا هكبرش طاقن دادعت .دنتفرگ رارق شيامزآ دروم نيب و ريغتم 31 × 33 ات 301 × 317 يارهزارت دادعت يلو مئارق رربارب و ترباث 16 يلارگچمه زاررت .تسا هدوب ف شيازرفا اب زير نورب نايرج طسوت يلاقتنا بآ مجح دهد يم ناشن لدم جياتن ا هرب تبرسن هلرص .تررسا نورماريپ ياره بآ اررب ناريرج نريا يررگتخيمآ مرهرد نآ ترلع هررك درباي يرم شيازررفا بدرنملا بارب هرگنت نيررنچمه مررهرد ندرررك يرتماراررپ فررلتخم يارره شور ،يررقفا يدررنب هكبررش لررصاوف هررب لدررم جياررتن تيررساسح .تسا هدش هعلاطم زير نورب نايرج تشاداو يورين و يگتخيمآ لكش 1 -2 : ياه هيلا نيب نيگنايم يروش يحطس يامن 10-14 ياه نامز رد زير نورب نايرج ريسم رد فلتخم .

(14)

14 لكش 1 -3 يروش يعطقم يامن : ،نايرج روبع يلصا لاناك ود دادتما رد زير نورب نايرج ريسم دادتما رد )پچ تمس( يبونج لاناك و )تسار تمس( يلامش لاناك . هرود كي رد نايرج نيا يزاس هيبش 25 هدرش مارجنا درسر يرم ارنام هبش تلاح هب نايرج هكيئاج ات زور ( ياه لكش .تسا 1 -2 ( و ) 1 -3 بنارج و يحطرس يارهامن بريترت هب ) نوررب ناريرج يرورش يزارس هيبرش ي ياره هريلا جيارتن نيگناريم هرك درنهد يرم نارشن ار بدرنملا بارب هگنت يلامش لاناك قيرط زا زير 15 ارت 14 .دنشاب يم لدم ( نارارركمه و رئوررب 2555 ررس يارريرد زررير نورررب يكيماررنيد يارره هررصخشم ) اررب ار سراررف جيررلخ و خر زا هدافتسا لدرم كري و تدرم ينلاوط يفارگورديه ياه هداد يكيلوردريه هدررك هرعلاطم مورلپ رارشتنا يددرع و كيمانيد ،هيلوا لكش رييغت هعلاطم لماش قيقحت نيا .دنا ياهزير نورب راشتنا ياه ريسم 1 خررس يايرد ساسا نيا رب .دشاب يم دنه سونايقا لخاد هب سراف جيلخ و ، نريا طرسوت هنلااس يلاقتنا بآ مجح تارنايرج زا رتمك( تسا كچوك ًاتبسن Sv 4 . 0 رد ،درنه سوناريقا يفارگوردريه تايرصوصخ يور يرمهم ررثا ارما ،) زا تاررنايرج نرريا تايررصوصخ .تررسا تاررنايرج نرريا يلااررب يروررش ليلدررب نرريا هررك دررنراد نيلاكوررمرت زارررت ا توارفتم ررگيد يارهايرد زير نورب تانايرج زا ررتمك( قرمع مرك رايرسب قطارنم زا ارريز ترس 200 ررتم ) رك سونايقا طيحم لخاد هب و هدش عورش و دراد يلارگچ يدرنب هريلا تدرش هرب ه ررب نيرنچمه .دنورش يرم درا .دهد يم ناشن لصف اب يديدش يريذپ رييغت خرس يايرد زير نورب سراف جيلخ فلاخ 1 - Outflows

(15)

15 ياهرادومن يسررب T-S عبنم يارب 1 و زير نورب نايرج زير نورب هك دهد يم ناشن لصاح بآ هناتسآ قمع يور هكنانچمه سراف جيلخ و خرس يايرد 2 بيترت هب ،دنسر يم يثنخ يروانش قمع هب و بئارض اب 2.5 و 4 قيرزت سونايقا لخادب 3 زا يشان سراف جيلخ يارب لااب قيرزت بيرض .دنوش يم .تسا هدش نايب نآ لاقتنا مك نازيم زين و يسونايقا ياهبآ و نايرج عبنم نيب لااب يلاگچ فلاتخا ددرع هرب ررجنم )ارهنآ مك تماخض( زير نورب تانايرج نيا مك لاقتنا و نيياپ ييايفارغج ضرع بيكرت يرج ود ره يارب كي هبترم زا نمكا ناورنع هب دياب تانايرج نيا هك دهد يم ناشن بلطم نيا .دوش يم نا زا خررس ياريرد ياررب .دنورش هرتفرگ ررظن رد نيرمز شدرگ طسوت هدش ليدعت يكاكطصا يلاگچ تانايرج ود نريا رد طلاترخا درنيآرف ،دورش يم دنه سونايقا دراو توافتم ريسم ود زا نآ زير نورب نايرج هك اجنآ و هدوب توافتم ريسم لصاح ياه بآ داجيا هب رجنم 1 .دوش يم دنه سونايقا رد توافتم ياه يلاگچ اب عررربنم بآ تايرررصوصخ رد يلرررصف تاررررييغت ناررريرج ود رررره رد 1 يور ار يرررتارثا يرررسونايقا طيرررحم و ياهرادومن T-S لرصاح بآ لدارعت قرمع يور يزيچارن ررثا يلك روطب اما ،دنهد يم ناشن لصاح ياهبآ ب لصاح ياه بآ .دنراد زير نورب نايرج ود ره يار تارنايرج ترورصب لارس زا ينارمز يرط رد لقادح ترورصب لرصاح بآ ررگيد ياره نامز رد ،دنوش يم هتفرارف هناتسآ قمع زا رود تمس هب كيراب يزرم يياه هتسب 2 .دوش يم هديد دنه سونايقا رد دودرح قرمع مميزكارم ارب قرمع مرك رايرسب سرارف جيرلخ ،خرس يايرد اب هسياقم رد 100 هزورح رد ررتم اررهنت نيگنارريم قررمع و يزرركرم 35 باررب هررگنت زا رررت قررمع مررك و رررت نررهپ ًاررمومع زررمره هررگنت .تررسا رررتم دودررح نآ ياررنهپ و تررسا بدررنملا 57 دودررح هناتررسآ قررمع ياراد و هررطقن نيرتكيراررب رد رتموررليك 80 رررتم تسا ( لااب ريخبت خرن . 1.5-5 وئاچ( لاس رب رتم 3 ناراكمه و ، 1882 لكش هب رجنم هقطنم مك قمع و )) دودرح يرورش مميزكارم اب لاگچ و روش رايسب بآ يريگ 57 psu يبورنج لحاورس قرمع مرك يارهروخ رد ،ناراكمه و ناج( 1885 ) دوش يم . يرلك رورطب يلو جيرلخ مميزكارم يرورش نيرب قطارنم ررثكا رد سرارف 40-40.5 psu رورب( تسا هدش شرازگ 9 ،ناراكمه و 1839 مه و وئاچ ؛ ناراك 1882 .) ( لكررش 1 -4 يارره هررصخشم يلررصف تارررييغت ) T-S و رئوررب جياررتن ساررسا رررب ار سراررف جيررلخ عرربنم بآ ( ناراكمه 2555 زا شيرب يروش اب تادهاشم ،ساسا نيا رب .دهد يم ناشن ) 39 psu لارس لوا هرمين رد ارب ياره بآ .دورش يرم هدريد ييارمد تايرصوصخ رد يديدرش يلرصف هرخرچ .دوش يم هديد رتشيب )يدلايم( يارمد( نرئوژ ارت هريروف ياره هام رد يروش نيرتشيب (19-22.5 °C ياره هارم هرب تبرسن هرجرد نيدرنچ ارت 1 - Source 2 - Sill depth 3 - Dilute 4 - Product waters 5 - Source water 6 - Patches 7 - Chao 8 - Brewer

(16)

16 يارمد( هيوناژ ات نئوژ 22-25 °C يارمرگ هرخرچ ارب تاررييغت نريا .دنترسه رتدررس ) جيرلخ يور يلرصف ش نتروه( تسا راگزاس سراف 1 ،ناراكمه و 1884 سرارف جيرلخ زير نورب يروش شيازفا و امد شهاك .) فت هب ناتسمز رد ا ارت لرصف ود نيب يلاگچ تو 1.3 kgm-3 رادورمن رد برلطم نريا .دورش يرم ررجنم T-S ( لكش 1 -4 .دوش يم هديد زين ) لكش 1 -4 ( : a زا رت قيمع هدش ماجنا ياه يريگ هزادنا ناكم :) 60m ( .زمره هگنت رد b-d يامد ،يروش :) اه هرياد .لاس ياهزور زا يعبات بسح رب اه يريگ هزادنا زا لصاح ليسناتپ يلاگچ و ليسناتپ يلاخ وت ي ناشن هدنهد زا شيب يروشاب تادهاشم 39 psu مآ تسدب يا هنومن ريداقم رگنايب يقفا طوطخ و زا هد CTD هگنت رد ( .دشاب يم ناتسبات و ناتسمز يارب e بسح رب يروش :) هاشم همه هب طوبرم قمع زا يعبات ناتسمز يارب تاد ناشن يدومع طخ ،)زمرق( ناتسبات و )يبآ( هدنهد رادومن مسر رد زير نورب بآ تايصوصخ هدننكادج زرم T-S ( .تسا f رادومن :) T-S اشم زا رت قيمع تاده 60m رگنايب اه هرياد ،)يبآ( ناتسمز و )زمرق( ناتسبات رد يريگ هزادنا ساسا رب اهعبرم و يفارگورديه ياهيريگ هزادنا ساسا رب سراف جيلخ زير نورب طسوتم ريداقم ياه CTD .تسا 1 - Horton

(17)

17 لكش 1 -4 ( : a ( يميلقا عيزوت .سراف جيلخ زير نورب نايرج دادتما رد يعطقم شرب ناكم :) b يامد :) ( و ليسناتپ c ( رد هدش هداد ناشن ريسم دادتما رد يروش :) a تقد اب اه هداد .) 0.5 زا ييايفارغج هجرد NAVOCEANO 1 ليسناتپ يلاگچ طوطخ .دنا هدش جرختسا تسا هدش قبطنم اه رادومن رب زين و رئوب( ،ناراكمه 2555 ) . ( لكش 1 -4 رج ريسم دادتما رد ار يروش و ليسناتپ يامد يعطقم شرب ) سراف جيلخ زير نورب ناي م ناشن أتم .دهد ي يفارگورديه ياه هداد هنافس NAVOCEANO 2 بآ يلصف تارييغت هعلاطم يارب زا لصاح بآ يامد و لداعت قمع هعلاطم روظنم هب ناراكمه و رئوب ور نيا زا .دنتسين بسانم لصاح ياه يريگ هزادنا 3 AXBT يسلا طسوت هدش ماجنا 1 ( ناراكمه و 1888 اه هداد نيا رد .دندرك هدافتسا ) لصف ره رد امد ياهيافورپ يريگ هزادنا هعومجم ود لقادح ناتسبات يانثتسا هب .تسا دوجوم 1

- Naval Oceanographic Office (USA) 2

- Naval Oceanographic Office 3

- Airborne Expendable Bathy Thermograph 4

(18)

18 لكش 1 -4 زا هدمآ تسدب يامد ياه ليافورپ : AXBT يط يريگ هزادنا هعومجم تشه يط نامع جيلخ رد ياه لاس 1884 -1882 )زمرق ياه هرياد( ينايم يامد مميزكام و قمع عيزوت اب طبترم ياهمارگوتسيه و زا شيب يامد 3 ˚C هنيمز يامد هب تبسن و رئوب( تسا هدش هداد ناشن گنر رپ زمرق طخ اب هنيمز يامد ،ناراكمه 2555 ) . ( لكش 1 -4 اتن ) .دهد يم ناشن ار اه يريگ هزادنا نيا جي لباق هتسد ود هب اه ليافورپ نيا يلك روطب امد يگنوراو اب لوا هتسد .دنا ميسقت 1 هك رگيد هتسد و .تسا هدش قيرزت ًاريخا زير نورب بآ رگنايب هك نيب قامعا رد اه ليافورپ نيا رثكا رد .دباي يم شهاك قمع اب تخاونكي روطب امد اه نآ رد 250- 300 m هديد فلتخم لوصف نيب هچنآ دننامه لصف كي رد امد ياه ليافورپ نيب يريذپ رييغت .دوش يم هديد يم هديد زيئاپ و ناتسبات رد رتشيب رت قمع مك لصاح مرگ ياهبآ يلك روطب .دراد دوجو زين دوش يم بات رد عبنم بآ يلاگچ ندوب رتمك رد ناوت يم ار نآ تلع هك راهب و ناتسمز رد ات دنوش زيئاپ و ناتس .تسناد 1 - Temperature inversion

(19)

19 ( بصن يردص و پماك 2554 يدعب هس لدم زا هدافتسا اب ) COHERENS تايرصوصخ و شدررگ تادهارشم ارب بورخ قرفاوت رگنايب قيقحت نيا جياتن .دنداد رارق هعلاطم دروم ار سراف جيلخ بآ ياه هدوت اسا نيا رب .دشاب يم س لكرش جيرلخ لرك يور رارهب و ناترسبات رد درگتعارس دارپ و صخاش يلصف هخرچ ، لرصف رد هرك هرخرچ نريا .دورش يرم ليدربت ساريقم نايم ياه هباخرچ هب ناتسمز و زيياپ رد اما ،دريگ يم و ييارمرگ يدرنب هريلا يرريگ لكرش ارب ينارمزر ررظن زا ،درريگ يم رب رد ار جيلخ لك راهب و ناتسبات ياه ت شدررررگ تررريوقت شدررررگ نررريا تررريوقت ترررلع .ترررسا نرارررقم زرررمره هرررگنت قررريرط زا يكينيلكورارررب يلدارررب زا شيب يروش( درس ياه بآ يريگ لكش و ناتسمز شيامرس يكينيلكوراب 44 رد قرمع مرك يحاورن رد ) لوط دش نايب يبرع هدحتم تاراما لحاوس .تسا ه م تلاايا يسانش سونايقا رتفد ،ناراكمه و يسلا( هدحت 1888 اشم ) ب تاده جيرلخ يروشو امد تدم دنل لماش اه هداد نيا .تسا هدرك يروآ عمج ار سراف 1843 هدرنريگ ررب رد هرك ترسا يروش و امد ليافورپ تنوم يتشك ياه يريگ هزادنا ،زدلونير( لشيم 1883 ارشم زرين و ) يرط ررگيد تاده 33 زا لارس 1823 ات 1883 لمارش لرشيم ترنوم يترشك ياره يرريگ هزادرنا .درشاب يم 455 ترسيا يرريگ هزادرنا هاگ CTD رد ( ميررن و هاررم هررس يناررمز هرود يررط رد ناررمع جيررلخ و زررمره هررگنت ،سراررف جيررلخ 24 اررت هرريروف 12 نررئوژ 1882 زرين و ترسين دورجوم سرارف جيرلخ رد زييارپ رد ينادريم ياره يرريگ هزادرنا يرلك رورطب .درشاب يرم ) جوم نيرحب فارطا و يبونج قمع مك قطانم رد يدودحم ياه يريگ هزادنا .تسا دو ( نراكمه و تفيوس 2553 نريا جيارتن .درنا هداد راررق ثرحب و قيقحت دروم لماك روطب ار اه هداد نيا ) يسوكعم روخ شدرگ لااب ريخبت تلع هب هك دهد يم ناشن قيقحت 1 يط هك دريگ يم لكش سراف جيلخ رد نه سونايقا بآ و جراخ جيلخ زا يبونج لحاوس تمس و رتسب زا روش و لاگچ بآ نآ تمس و حطس زا د .دوش يم جيلخ دراو ناريا لحاوس ندگوس 2 ( 1843 (رتناه ،) 1892 ( وئاچ ،) 1882 ( زدرلونير ،) 1883 ( ناراركمه و زنورج ،) 2553 ،) قرمع مرك قطارنم رد درننك يرم دارجيا ار زرير نوررب ناريرج نريا هرك اره بآ نيرتلاگچ هك دنا هدرك داهنشيپ ج ن .دنريگ يم لكش جيلخ يبو نيا اب هسياقم رد تفيورس ،داهنشيپ 3 ( رئورب و 2553 هرك درنا هدررك للادترسا ) يبورنج قمع مك يحاون بآ ياه هدوت نوچ ،دنريگ يم لكش جيلخ يلااب يحاون كيدزن اه بآ نيرت لاگچ نتسه مرگ رايسب ناتسمز رد جيلخ هب ور نيا زا و د يرريگ لكرش ثرعاب درنناوتب ات دنتسين لاگچ يفاك هزدنا نوش رتسب رد يجورخ نايرج .د سوئاپ 1 ( ناراكمه و 2554 يياريرد ترشگ يرط ينادريم ياره يرريگ هزادرنا زا هدافترسا اب ) GOGP99 ربماوررن لررياوا اررت ررربتكا رد هررك 1888 هررعلاطم هررب ،دررنداد ماررجنا ناررمع يارريرد و زررمره هررگنت هررقطنم رد 1

- Inverse estuary circulation 2 - Sugden 3 - Swift 4 - Pous

(20)

20 رگ و سراف جيلخ بآ تايصوصخ د يرريگ هزادنا ساسا رب .دنتخادرپ نامع يايرد يا هقطنم ياه ش ،اره زا شيرب يرورش ياره هصخشم اب سراف جيلخ زير نورب دوجو نامع جيلخ رد 37 psu زا شيرب يارمد و 20˚C يامد ياراد هك سراف جيلخ رد نايرج نيا عبنم ناكم زا .دوش يم ديئات 27˚C يروش و 39.75 psu يرط مميزكارم يرورش و ارمد هرجوت لباق شهاك ،تسا 150 km قارفتا زرمره هرگنت زا ريرسم ييادرتبا هب بيترت هب نامع جيلخ يلامش تمسق رد يروش و امد ريداقم و دتفا يم 26˚C و 38.5 psu .دنسر يم بيرش يور سرارف جيرلخ زرير نوررب بآ هرك ترسيئاج رد نريا و دورش يم هديد امد رد يديدش شهاك سپس رب بريترت هرب يرورش و ارمد ريدارقم سپرس .دور يرم نييارپ هراق ه 23˚C و 38 psu ريدارقم نريا .دنرسر يرم ات ًابيرقت 24˚N و 57.3˚E أر يلااب هقطنم( .دنام يم تباث )ءارمحلا س ارت ييارمد شهارك درعب هرب اجنيا زا 21˚C تفارسم يرط سراف جيلخ زير نورب رد 125 km ( لكرش .دورش يرم هدهارشم 1 -3 ار برلطم نريا ) .دهد يم ناشن لكش 1 -3 يروشو امد لماكت : برع يايرد ات أدبم زا سراف جيلخ زير نورب نايرج مميزكام و سوئاپ( ،ناراكمه 2554 ) . .دتفا يم قافتا ناكم هس يط سراف جيلخ زير نورب نايرج يروش و امد مميزكام شهاك يلك روطب و لااب )ج .)نامع جيلخ يلامش تمسق( هراق تسكش هقطنم رد )ب .زمره هگنت رد )فلا هقطنم نيئاپ ق رد هك ءارمحلا سأر لباق سايقم نايم كيمانيد بلا ساسا رب لوا دروم ود .تسا هيجوت طلاتخا يمطلات 1 زا يشان دناوت يم يمطلات طلاتخا نيا .تسا ريذپ هيجوت نوماريپ ياه بآ اب سراف جيلخ بآ ي )زمره هگنت قمع مك يحاون رد صوصخب( رتسب كاكطصا اي و داب ناديم رييغت ينورد جاوما روضح ا زا سراف جيلخ زير نورب بآ تسشن زا يشان اي و )هراق تسكش هقطنم رد صوصخب( م ف هقطن لا هراق ت دودح قمع( 80 m ) ات يثنخ يروانش قمع 2 دودح قمع( 220 m .دشاب ) 1 - Turbulent mixing 2 - Neutral buoyancy

(21)

21 هرود كي رد ار سراف جيلخ زير نورب نايرج ينامز يريذپ رييغت نينچمه ناراكمه و سوئاپ هاتوك تدم د مميزكام يروش و امد شهاك تروصب دنور نيا يلك روطب .دنداد رارق هعلاطم دروم يا هتفه و كيدزن اه نآ شيازفا ،زمره هگنت كيدزن يناسون تارييغت و نامع جيلخ هناهد هد هرود كي رد ود نيا نيب گنت رد سراف جيلخ يجورخ نايرج تارييغت ناوت يم ار ينوگرگد نيا ليلد نيلوا .تسا هزور زمره ه تفرارف زا يشان 1 دودح طسوتم تعرس اب .تسناد 0.2 m/s روبع نامز ،زير نورب نايرج يارب رب زور هن دودح هقطنم ود نيا نيب نايرج آ هدهاشم تاررييغت ينامز هزاب اب نامز نيا هك .دوش يم درو باخرچ يگدشادج اي و ءانحنا دشر ،تارييغت نيا يارب رگيد حيضوت .دراد يناوخمه هدش نايرج زا اه ه رگيد هيجوت .دنوش يم بجوم ار راش هجوت لباق شهاك يناكم روطب هك تسا سراف جيلخ يجورخ شخپ ناوت يم ار تارييغت نيا يارب 2 بآ هدوت هب سراف جيلخ زير نورب هتسه بآ زا يروش و امرگ .تسناد رواجم ياه يلااب قمع( نامع جيلخ رد بآ يا هقطنم شدرگ يوگلا ناققحم نيا ،تياهن رد 300 m اب ار ) زا هدافتسا 3 SADCP اسا رب هك وگلا نيا .دندومن صخشم گ هزادنا س ي و ربتكا يط هدش ماجنا ياه ير لاس ربماون 1888 ، ( لكش رد 1 -9 .تسا هدش هداد ناشن ) لكش 1 -9 يلااب( نامع جيلخ رد يا هقطنم شدرگ : 300 m ) ،ناراكمه و سوئاپ( 2554 ) . رف 1 ( ناراكمه و 2553 تسشن ) 1 مارف هگنت رد زير نورب روش مولپ طلاتخا و 2 هعلاطم دروم ار .تسا هدش ماجنا امگيس تاصتخم لدم كي هدافتسا اب نايرج يددع يزاس هيبش قيقحت نيا رد .دنداد رارق 1 - Advection 2 - Diffusion 3

- Ship-borne Acoustic Doppler Current Profiler 4 - Fer 5 - Descent 6 - Fram

(22)

22 او لماع اهنت هسياقم .تسا هدوب بآ دامجنا زا يشان يروانش يورين هنلااس هخرچ كي نايرج نيا تشاد گ هزادنا اب ،يزاسلدم زا لصاح جياتن ي ،لااب تقد اب يجنس نايرج ،يفارگورديه لماش ميقتسم ياه ير و راتخاسزير رليافورپ كي زا هدافتسا اب مطلات ميقتسم يريگ هزادنا 1 يزاس هيبش نيا رد ار لدم يياناوت ، .تسا هدومن دييأت يمطلات شخپ ياه ليافورپ 2 يدييأت مطلات ميقتسم ياه يريگ هزادنا اب هسياقم رد لدم زا هدمآ تسدب رولم هراوحرط رب اب يشنارگ نايرج يزاسلدم نياربانب و هكبش نورد مطلات يزاس هيبش رد اداماي تسا هراوحرط نيا زا هدافتسا . لدم زا يزاسلدم نيا رد 3 ROMS .تسا هدش هدافتسا تلاداعم لح ساسا رب لدم نيا طيسب 1 و متسيس زا لدم نيا .تسا هدش هئارا دازآ حطس يزرم طرش تيلباق اب ،كيتاتسورديه بيرقت زا هدافتسا ينحنم هشوگ تسار يدنب هكبش و مئاق تهجرد )امگيس تاصتخم( يفارگوپوت رب قبطنم تاصتخم خلا ط 1 .دنك يم هدافتسا يقفا تهج رد لضافت لدم نيا رد تلاداعم يددع لح شور تسا دودحم و زا دم كيكفت كينكت 2 ساسا رب هك حيرص لح و كيپورتوراب يدعب ود تلاداعم لح ندرك ادج ، لح و ينمض شور هب كينيلكوراب يدعب هس تلاداعم تسا .)تسا هدش هئارا مود لصف رد رتشيب تاحيضوت( 1 - Microstructure profiler 2 - Eddy diffusivity 3

- Regional Ocean Modeling System 4

- Primitive equations 5

- Orthogonal curvilinear coordinate 6

(23)

23 لكش 1 -8 ليسناتپ يامد عيزوت : θ يروش و ، S ( . a و b تسوگا رد يناديم ياه يريگ هزادنا ) 2552 ( و c و d زا سپ يزاسلدم زا لصاح جياتن ) 192.5 رد ديفس طخ .ميقتسم تادهاشم هب كيدزن ًابيرقت قطانم رد ،زور امت ليسناتپ يلاگچ رگناشن اهرادومن م 28.0 kgm-3 دشاب يم . ًابيرقت روكذم يزاسلدم رد يقفا هكبش داعبا 2 km امگيس ياه زارت دادعت و 30 هدش ظاحل زارت هنلااس نادنبخي هرود رد كمن ديلوت رثا رد هدش داجيا يروانش يورين ،لدم تشاداو يورين اهنت .تسا ( لكش .تسا 1 -8 ار يروش و ليسناتپ يامد ميقتسم يريگ هزادنا و لدم زا لصاح جياتن نيب هسياقم ) .دهد يم ناشن نينچمه ( لكش 1 -15 و مولپ راشتنا ريسم رب دومع تعرس ينامز ياه يرس هسياقم ) .دهد يم ناشن ار ميقتسم يريگ هزادنا و يزاسلدم زا لصاح،نايرج يامد لكش 1 -15 ( ينامز ياه يرس : a ) ( ،رتسب يامد b ) كي زا هدمآ تسدب ،نايرج رب دومع تعرس هفلؤم هاگتسد ADCP يزاسلدم زا لصاح و رف( 1 ،ناراكمه و 2553 ) . ( ناراكمه و امايوستام 1889 ياه يريگ هزادنا زا هدافتسا اب ) CTD يجنس نايرج و ADCP رد ربماسد طساوا يط زمره هگنت رد گنيروم ياه هاگتسيا 1883 هيوناژ لياوا ات 1884 هعلاطم هب دنتخادرپ نيئاپ سناكرف تانايرج زين و يدم و رزج تانايرج ينامز تارييغت و نايرج يدومع راتخاس . ( لكش 1 -11 .دهد يم ناشن ار اه يريگ هزادنا نيا ناكم ) . ب دم و رزج ،اه هتفاي نيا ساسا ر هقطنم رد وص هب يدم و رزج ياه هفلؤم .تسا كيپورتوراب تر 0.34 m/s هفلؤم يارب K1 ، 0.22 m/s يارب هفلؤم M2 ، 0.11 m/s هفلؤم يارب O1 و 0.07 m/s هفلؤم يارب S2 ساسا نيا رب .تسا هدش هئارا .تسا بلاغ هنازور همين تانايرج رب هنازور يدم و رزج تانايرج ياه يريگ هزادنا CTD هدنهد ناشن زمره هگنت روحم دادتما رد هاگتسيا هن رد يلاگچ ههبج كي 1 رد يايرد نوماريپ ياه بآ و جيلخ رتسب روش بآ نيب يلاگچ فلاتخا نآ تلع هك تسا هدوب هگنت زكرم 1 - Fer

(24)

24 .تسا هدش نايب نامع رتماراپ هبساحم اب Γ تروص هب Γ = 𝐻 U⁄ 3 نآ رد هك ، H و بآ قمع U هنماد 2 ور دم و رزج يارب رتماراپ نيا ،تسا يدم و رزج نايرج تلاح رد ،هناز دنشكهم 3 ربارب 780 𝑠3𝑚2 دنشكهك تلاح رد و 1 ربارب 6000 𝑠3𝑚2 يم ناشن ريداقم نيا .دوش يم هبساحم يدم و رزج ههبج هنازور ياه دم و رزج يط رد هك دنهد 1 ،دنراد دوجو دنشكهم تلاح رد هقطنم رد هنازور همين دم و رزج رد رگيد يوس زا .دور يم نيب زا ههبج نيا دنشكهك تلاح رد هكيلاح رد ، يتح هم تلاح رد .دريگ يمن لكش ههبج نيا زين دنشك قيرط زا بآ لدابت هك دهد يم ناشن اه يريگ هزادنا هنازور دم و رزج دنشكهك نامز رد زمره هگنت يم قافتا دور يم نيب زا يدم و رزج ههبج هكينامز ، .دتفا لكش 1 -11 عبرم( نايرج يريگ هزادنا ناكم : C يريگ هزادنا ياهاگتسيا و ) CTD . لودج ( 1 -1 و تهج ،هنماد ريداقم ) Γ دم و رزج يلصا هفلؤم راهچ يارب ار د هاگتسيا ر C (لكش( 1 -14 ربارب بآ قمع هقطنم نيا رد .دهد يم ناشن )) 70 m بلاغ رگنايب لودج جياتن .تسا .تسا هقطنم رد هنازور دمو رزج هفلؤم ندوب لودج 1 -1 و تهج ،هنماد ريداقم : Γ دم و رزج يلصا هفلؤم راهچ يارب ار د هاگتسيا ر C 1 - Density front 2 - Amplitude 3 - Spring tide 4 - Neap tide 5 - Tidal front

(25)

25 و يدم و رزج نايرج هنماد Γ هنازور همين و هنازور ياه هفلؤم يازا هب يريگ هزادنا هرود لك رد ( لودج رد دنشكهم و دنشكهك تلاح رد 1 -2 لودج و لودج نيا جياتن هب هجوت اب .تسا هدش هداد ناشن ) ( 1 -1 ههبج هك تفرگ هجيتن ناوت يم ) يدم و رزج نامز رد هم .دريگ يم لكش هنازور دم و رزج دنشك لودج 1 -2 و يدم و رزج نايرج هنماد : Γ و دنشكهك تلاح رد هنازور همين و هنازور ياه هفلؤم يازا هب دنشكهم ههبج .تسا هسياقم لباق اهروخ رد بآ شدرگ اب نامع يايرد و سراف جيلخ نيب بآ لدابت و يلاگچ وحرط ا رايسب زمره هگنت كيمانيد تخانش رد و دهد يم ناشن ار بلطم نيا هك يا هر تسا تيمها زئاح ( لكش رد 1 -12 تدش هب ناسكي يدم و رزج طيارش رد يلاگچ ههبج يريگ لكش .تسا هدش هداد ناشن ) يلاگچ يدنب هيلا 1 طيحم رد يدم و رزج تانايرج زا يشان مئاق طلاتخا نوچ .تسا هتسباو طيحم رد تفرگ هجيتن ناوت يم ،دوش يم فقوتم ديدش يلاگچ يدنب هيلا اب ياه ههبج هك رد بآ لدابت و يلاگچ يوج لماوع و يحطس ياهداب يوگلا رثا هتبلا .تسا رت يوق ناتسمز هب تبسن ناتسبات رد زمره هگنت .دنريگ رارق يسررب دروم دياب هك دنتسه رثؤم يريگ لكش نيا رد زين ريخبت دننام 1 - Density stratification

(26)

26 لكش 1 -12 يا هراوحرط : رد بآ لدابت لدم زا زمره هگنت ،ناراكمه و امايوستام( 1889 ) . ( ناراكمه و رئوب 2551 هدافتسا اب ندع جيلخ برغ رد ار خرس يايرد زير نورب شدرگ و لداعت ) يحطس ريز ياهروانش تادهاشم و يجنس تعرس و يفارگورديه ياه هداد زا 1 ييايرد تشگ يط رد REDSOX لاس 2551 .دنداد رارق هعلاطم دروم 1 - Subsurface floats

(27)

27 لكش 1 -13 هشقن : ( .ندع جيلخ يجنس قمع هدنهد ناشن a لصاوف اب رادقم مه طوطخ ندع جيلخ لك :) 500 m ( . b لصاوف اب رادقم مه طوطخ ،ندع جيلخ برغ :) 200 m ( . c مه طوطخ ،زير نورب نايرج ياه لاناك :) لصاوف اب رادقم 100 m . رد خرس يايرد زير نورب يكيمانيد و يشنارگ ميظنت يسررب قيقحت نيا زا فده برغ زا هكيئاج تن .تسا هدوب دوش يم دازآ سونايقا دراو ندع جيلخ ا نايرج لاقتنا ناتسمز رد هك تسا نآ زا يكاح جي ينايم قمع نيدنچ و تسا رتشيب ناتسبات زا زير نورب 1 لصاح بآ( يروش مميزكام اب 2 دوش يم هديد ) يلاگچ نينچمه .دنوش يم ليكشت زير نورب نايرج فلتخم ياه هخاش زا هك نورب نايرج زا لصاح بآ .دنك تسشن ايرد رتسب يور دناوتب بآ نيا ات تسين دايز يفاك هزادنا هب زير 1 - Intermediate depths 2 - Product water

(28)

28 لكش 1 -11 هد ناشن ياه هشقن : ن ( يط رد يريگ هزادنا ياه ناكم هد a ( .ناتسمز :) b .ناتسبات :) يرتمك قمع رد هك يياه هدوت ،دنا هديسر يدومع لداعت هب هك ندع جيلخ لصاح ياهبآ هدوت رد و هتفرگ رارق سايقم نايم ياه هباخرچ ضرعم رد يديدش روطب ،دنريگ يم رارق رجنم نآ تكرح هب هدوت .دوش يم هقطنم زا رترود تمس هب اه فاكش ياههراويد طسوت لوا هلحرم رد رت قيمع بآ ياه ت اروجا 1 دادتما رد بونج تمس هب ًاتدمع و هدش جراخ فاكش نيا زا تياهن رد اما ،دنوش يم سوبحم هراق بيش ( ياه لكش .دنوش يم هتفر ارف 1 -13 ( و ) 1 -11 هعلاطم دروم هقطنم يجنس قمع ياه هشقن ) ييايرد تشگ رد يريگ هزادنا ياه هاگتسيا ناكم و REDSOX ناشن ار ناتسبات و ناتسمز اه لصف رد .دنهد يم ( لكش 1 -11 نورب نايرج هك يلصا لاناك ود يارب ار ليسناتپ يلاگچ و يروش زا يعطقم ياه شرب ،) زير نورب نايرج هك ار يياههاگتسيا لكش نيا رد .دهد يم ناشن درذگ يم اه نآ زا خرس يايرد زير يم لداعت تلاح هب ناتسبات و ناتسمز يط .دنا هدش صخشم هرياد تملاع اب دنس 1 - Tadjura Rift

(29)

29 لكش 1 -11 تمسق يارب )رادقم مه طوطخ( ليسناتپ يلاگچ و )يگنر تمسق( يروش يعطقم ياهشرب : ( .اروجات فاكش ات اه نآ دادتما و ندع جيلخ برغ رد يلامش و يبونج ياه لاناك ينيئاپ a رد يلامش لاناك :) ( .ناتسمز b ( .ناتسمز رد يبونج لاناك :) c :) ( .ناتسبات رد يلامش لاناك d .ناتسبات رد يبونج لاناك :) هرامش هاگتسيا ه ا .دنا هدش صخشم ييلااب ياهروحم يور يريگ هزادنا ي ويجنس 1 ( ناراكمه و 1889 ار نامع يايرد لخادب سراف جيلخ زير نورب زا يشان روش ياهزنل ) ياه يريگ هزادنا ساسا رب قيقحت نيا .دنداد رارق هعلاطم دروم هعلاطم روظنم هب هك تسا يناديم ياه لاس يط ،ييايرد ياه طيحم رب يتفن هكل تارثا 1881 -1883 اب يمپار ييايرد هقطنم رد همانرب نيا زا يتمسق رد .تسا هدش ماجنا يپمار نامزاس و ويكوت تلايش هاگشناد كرتشم يراكمه رد يفارگورديه ياه يريگ هزادنا اسد زا نامع جيلخ و زمره هگنت ربم 1883 هيوناژ ات 1881 ماجنا هدوت نيا هك هدش هدهاشم نامع يايرد رد دننام زنل روش بآ هدوت كي تاعلاطم نيا رد .تسا هدش ار بآ 1 - Senjyu

(30)

30 يدپ 1 هديمان دنا يدم دننام( 2 اهيدر و هنارتيدم يايرد رد اه 3 قوف قيقحت زا فده .)خرس يايرد رد .تسا هدوب اه نآ يريگ لكش يگنوگچ و اه يدپ نيا راتخاس هعلاطم هب سراف جيلخ زا ترارح و كمن ،اه يگدولآ لاقتنا لماوع نيرتمهم زا يكي اه هباخرچ هك اجنآ زا مع يايرد لخاد آ هعلاطم ،دنتسه دنه سونايقا و نا ( لكش .تسا تيمها زئاح اه ن 1 -11 هزادنا ناكم ) ياه يريگ CTD يط زمره هگنت دادتما رد 12 -11 ربماسد 1883 هزادنا ناكم .دهد يم ناشن ار يط نامع جيلخ رد هك ياه يريگ 3 -2 هيوناژ 1881 ( لكش رد تسا هدش ماجنا 1 -12 هدش هداد ناشن ) .تسا لكش 1 -14 : ياه يريگ هزادنا ناكم CTD و )اه عبرم( XBT )اه هرياد( نامع جيلخ رد . ( لكش 1 -13 ) امد يعطقم شرب ، رد هدش هداد ناشن ياه هاگتسيا دادتما رد لولحم نژيسكا و يروش ( لكش 1 -12 تروص هب هك دوش يم هديد يروش يعطقم شرب رد يبوخ هب يدپ كي .دهد يم ناشن ار ) زا شيبب يروش اب ازجم روش بآ هدوت 36.6 psu دودح قمع رد 300 m هاگتسيا لوح و 3 يم هديد دودح يدپ نيا يدومع داعبا .دوش 150 m امد يعطقم شرب رد مرگ هدوت كي تروص هب يدپ نيا .تسا نيب نآ قمع هك .دوش يم هديد 180-350 m دودح يامد و 18-19˚C رد يدپ نيا زكرم .دراد 21 km هاگتسيا برغ لامش 3 دودح يدپ نيا قمع .دوش يم دروآ رب 185 m و دودح نآ يقفا دادتما 50 km ييايرد هقطنم زا نآ يريگ لكش أشنم رگناشن يدپ نيا يلااب لولحم نژيسكا .دوش يم هدز نيمخت يروش ياراد يدپ نيا زكرم .تسا يپمار 36.91 psu يامد و 18.89˚C .تسا 1 - Peddy 2 - Meddy 3 - Reddy

(31)

31 لكش 1 -13 : ( لكش ياه هاگتسيا دادتما رد لولحم نژيسكا و يروش ،امد يعطقم شرب 1 -11 ) . هاگتسيا رد يروش ياه ليافورپ 3 ياه هاگتسيا( نآ رواجم يهاهاگتسيا رد و ،يدپ نيا زكرم كيدزن 3 و 9 ( لكش رد ) 1 -19 قمع رد يروش يدپ نيا زكرم رد .دنا هدش هداد ناشن ) 310 m يم هنيشيب هب هاگتسيا رد يروش يدومع تارييغت .دسر 3 يم ناشن رواجم ياه هاگتسيا هب تبسن يرتمك تاناسون اهراتخاسدرخ .دهد 1 يدومع سايقم اب 10 m هباشم اهراتخاسدرخ نيا .دنوش يم هدهاشم زين رتشيب اي و هب ًلاامتحا و دنتسه دنه سونايقا رد اهيدر و سلطا سونايقا رد ياه يدم امرگ ذوفن -يروش 2 زا يشان هناگود شخپ 3 تربه( دنوش يم طبترم 1 ، 1895 كيدار ؛ 1 1882 .) 1 - Fine-structures 2 - Thermohaline 3 - Double Diffusion 4 - Hebert 5 - Ruddick

(32)

32 لكش 1 -19 هاگتسيا رد يروش ياه ليافورپ : 3 هاگتسيا رد و ،يدپ زكرم كيدزن اه هاگتسيا( نآ رواجم ي ياه 3 و 9 ) . ( لكش 1 -19 ياه هاگتسيا اب رظانتم كيفرتسوئژ ياهتعرس و ليسناتپ يلاگچ ) ( لكش 1 -12 ناشن ار ) يداقم .دهد يم ر (لكش هدروخ روشاه تمسق( تعرس يفنم 1 -18 .تسا يبرغ بونج نايرج رگنايب ،)) د( يدپ زكرم قرش رد نايرج ر دودح 25 km هاگتسيا برغ لامش 9 رد .تسا برغ بونج تهج رد ) كش( يلاگچ عيزوت اب راگزاس هك دوش يم هديد يقرش لامش نايرج نآ برغ رد هكيلاح (ل 1 -18 ) ) شدرگ كي نايرج يوگلا نيا .تسا آ نآ تعرس مميزكام هك دنك يم صخشم يدپ يارب ينولكيس يتن دودح 35 cm/s .دوش يم دروآرب يدپ قرش بونج رد و ايرد حطس رد رتشيب اي لكش 1 -18 : ( لكش ياه هاگتسيا اب رظانتم كيفرتسوئژ ياهتعرس و ليسناتپ يلاگچ 1 -11 ) . يرگيد بآ هدوت هك قمع رد و تسا قوف يدپ اب ناسكي لولحم نژيسكا و يروش ياراد 250-300 m هاگتسيا 1 لكش( دوش يم هديد ( 1 -13 زا شيب( رتلااب يامد ياراد و ،)) 20˚C برغ لامش و

(33)

33 هاگتسيا 1 يم طبترم زمره هگنت زا سراف جيلخ زير نورب نايرج هب يدپ نيا .تسا قوف يدپ هب تبسن ) .دوش ( لكش 1 -25 هاگتسد طسوت هك ار تعرس ليافورپ طسوتم ) ADCP هاگتسيا رد C ( لكش( 1 -12 )) طسوتم اب اه هداد يدم و رزج تانايرج تعرس فذح روظنم هب لكش نيا رد .دهد يم ناشن هدمآ تسدب 21 ( لكش رد .دنا هدش رتليف تعاس 1 -25 ياه هفلؤم زا كي ره يارب نايرج تعرس طسوتم ليافورپ ) نامز رد تعرس ( دنشكهك 21 -25 ربماسد 1883 ( دنشكهم هرود و ) 12 -11 و ربماسد 31 -23 ربماسد 1883 قمع لك رد ار زير نورب نايرج تهج دنشكهك رد هگنت روحم يزاوم هفلؤم .دنا هدش مسر ) قامعا زا ريغ هب دنشكهم نامز رد هفلؤم نيا .دهد يم ناشن 16-24 m يم ناشن ار زير نورب نايرج ؤم ليافورپ .دهد نيا .تسا دنشكهك و دنشكهم نامز رد تعرس مميزكام هدنه ناشن لحاس يزاوم هفل يلااب رد دنشكهك تلاح رد اما تسا رتشيب دنشكهم تلاح رد مميزكام 62 m رتشيب يلك روطب تعرس .تسا لكش 1 -25 ( دنشكهك نامز رد تعرس ياه هفلؤم زا كي ره يارب نايرج تعرس طسوتم ليافورپ : 21 -25 ربماسد 1883 ( دنشكهم هرود و ) 12 -11 و ربماسد 31 -23 ربماسد 1883 ) . (لودج 1 -3 نيب قامعا رد نايرج يمجح لاقتنا ) 14 -80 m تعرس ياه هفلؤم زا كي ره يارب دودح هگنت يزاوم هفلؤم طسوت يلاقتنا يمجح راش ،دنشكهك نامز رد .دهد يم ناشن 62% زا رتشيب نايرج راتخاس رگا .دوش يم دروآ رب دنشكهم نامز فلاتخا ،دوش ضرف ناسكي هگنت ضرع لك يور ب يمجح راش لاقتنا ودح دنشكهم و دنشكهك ياه هرود ني د 0.15 × 106 𝑚3𝑠 زا .دوش يم دروآ رب نامز زا رتشيب دنشكهم ياه نامز رد قامعا مامت رد هگنت رب دومع ياه تعرس رگيد يوس ياه يبرغ لامش تمس هب دنشكهم نامز رد لاگچ بآ زا يتمسق هك دنك يم داهنشيپ بلطم نيا .تسا دنشكهك .دريگ يم رارق زمره هگنت برغ رد يلاگچ هبج ياتسار رد و دنك يم تكرح

Figure

Updating...

References

Updating...