Rýchle spustenie. Nighthawk X8 Trojpásmový smerovač WiFi AC5300 Model R8500. Obsah balenia

22 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Rýchle spustenie

Obsah balenia

Balenie obsahuje nasledujúce položky.

V niektorých oblastiach je zdrojový disk Resource CD súčasťou balenia.

Nighthawk X8

Trojpásmový smerovač WiFi AC5300

Model R8500

Podpora

Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR.

Po inštalácii zariadenia vyhľadajte na zariadení štítok so sériovým číslom a použite ho na registráciu produktu na lokalite https://my.netgear.com.

Pred tým, ako budete môcť využívať telefonickú podporu spoločnosti NETGEAR, musíte svoj výrobok zaregistrovať. Spoločnosť NETGEAR odporúča zaregistrovať váš výrobok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NETGEAR.

Aktualizácie produktov a webovú podporu nájdete na lokalite http://support.netgear.com. Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste využívali len oficiálne podporné zdroje spoločnosti NETGEAR.

Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite http://downloadcenter.netgear.com alebo prostredníctvom prepojenia v rámci používateľského rozhrania produktu.

Ochranné známky

© NETGEAR, Inc., NETGEAR a logo NETGEAR sú ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc.

Akékoľvek ochranné známky od spoločnosti inej ako NETGEAR slúžia iba na referenčné účely.

Súlad

Aktuálne znenie vyhlásenia o súlade s normami EÚ nájdete na lokalite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Informácie o súlade s normami nájdete na lokalite http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Pred pripojením k zdroju elektrickej energie si prečítajte dokument o súlade s normami. Len na použitie v interiéri. Platí pre predaj vo všetkých členských štátoch EÚ, štátoch EFTA a Švajčiarsku.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134 USA

Júl 2015

Smerovač

Ethernetový kábel Sieťový adaptér

(2)

Využívajte vzdialený prístup k smerovaču

prostredníctvom aplikácie genie

Aplikácia genie umožňuje vzdialený prístup k smerovaču a zmenu jeho hlavných nastavení. Vzdialený prístup pomocou aplikácie genie podporujú počítače s operačným systémom Windows, ako aj mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v príručke NETGEAR genie Apps User Manual

(Používateľská príručka pre aplikácie NETGEAR genie), ktorá je dostupná online na lokalite http://downloadcenter.netgear.com.

¾ Nastavenie vzdialeného prístupu pomocou aplikácie

genie pre počítače so systémom Windows:

1. Navštívte lokalitu www.NETGEAR.com/genie a prevezmite najnovšiu verziu aplikácie genie pre systém Windows. 2. Vytvorte si účet genie umožňujúci vzdialený prístup.

a. Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti smerovača

prostredníctvom rozhrania WiFi alebo ethernetového kábla. b. Spustite aplikáciu genie.

c. Vyberte položku Router Settings (Nastavenia smerovača). Zobrazí sa stránka Router Login (Prihlásenie do smerovača). d. V ponuke Login as (Prihlásiť sa ako) vyberte položku

Remote Access (Vzdialený prístup).

e. Kliknite na prepojenie Sign up (Zaregistrovať sa). f. Vyplňte príslušné polia potrebné na vytvorenie účtu. 3. Prihláste sa do účtu genie na vzdialený prístup.

Aplikácia genie zistí, či je príslušný smerovač zaregistrovaný k vášmu účtu genie. Ak smerovač nie je zaregistrovaný, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po registrácii smerovača k vášmu účtu genie sa na stránke zobrazí ikona so znázornením oblaku. Teraz môžete využívať vzdialený prístup k smerovaču prostredníctvom aplikácie genie nainštalovanej v počítači.

1. Upravte polohu antén.

V záujme maximálnej funkčnosti rozhrania WiFi umiestnite antény podľa znázornenia. 2. Pripravte modem.

Odpojte napájanie modemu. Ak je napájaný záložnou batériou, vyberte ju. 3. Pripojte modem.

Pripojte modem. Opäť doň vložte batériu. Potom káblom prepojte modem so žltým internetovým portom na smerovači. 4. Zapnite smerovač.

Indikátor LED

napájania sa rozsvieti nažlto a keď bude smerovač pripravený, začne svietiť nabielo. Ak sa nerozsvieti žiadny indikátor LED, stlačte tlačidlo Power On/Off (Zap./vyp. napájania) na zadnom paneli smerovača.

6. Pripojte zariadenie.

Zariadenie je k smerovaču možné pripojiť pomocou ethernetového kábla alebo rozhrania WiFi.

Ak sa chcete pripojiť prostredníctvom siete WiFi, použite názov a heslo siete WiFi na produktovom štítku.

7. Prihláste sa do systému smerovača. Spustite webový prehliadač.

Zobrazí sa aplikácia NETGEAR genie. Ak nevidíte aplikáciu genie, zadajte adresu

www.routerlogin.net do poľa s adresou vo webovom prehľadávači. Po zobrazení výzvy zadajte ako meno používateľa admin a ako heslo zadajte password.

Podľa postupu uvedeného v aplikácii genie sa pripojte k internetu.

8. Získajte bezplatné aplikácie.

na lokalite http://downloadcenter.netgear.com alebo prostredníctvom prepojenia v rámci používateľského rozhrania produktu. Smerovač Ethernetový kábel Kábel alebo DSL Internet Modem Sieťový adaptér

Na pripojenie vášho smerovača môžete použiť túto schému alebo postupovať podľa podrobných pokynov v tejto brožúrke.

Počas procesu inštalácie vás aplikácia genie vyzve, aby ste si prevzali dve bezplatné aplikácie:

• Aplikácia genie – Osobný ovládací panel, ktorý vám umožňuje monitorovať, kontrolovať a opravovať vašu domácu sieť.

• Aplikácia ReadySHARE Vault –

Umožňuje automatické nepretržité zálohovanie počítača so systémom Windows na zariadenie USB pripojené k vášmu smerovaču.

9. Prevezmite si používateľskú príručku. Používateľskú príručku môžete získať online

Ethernetový kábel Počítač Bezdrôtové zariadenie Počítač 5. Skontrolujte indikátory LED.

Ak svetlá indikátora LED napájania svietia

nepretržite nabielo a ostatné indikátory LED sú vypnuté, stlačte tlačidlo LED na prednom paneli smerovača.

(3)

Hardvérové prvky

Predný panel

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené indikátory LED, tlačidlá a porty USB. Viac informácií o indikátoroch LED a tlačidlách nájdete v časti Indikátory LED na strane 2 a Tlačidlá na prednom paneli na strane 3.

Zadný panel

Konektory a tlačidlá zadného panela sú zobrazené na nasledujúcom

obrázku.

Indikátory

LED Port USB 3.0

Tlačidlo Reset (Vynulovanie) Ethernetové

porty 1 – 6

Internetový port Tlačidlo napájania Napájací konektor Port USB 2.0 Tlačidlo LED

Tlačidlo WPS Tlačidlo WiFi

Ethernetové porty na agregáciu

(4)

Indikátory LED

Svietenie indikátorov LED na vrchu smerovača signalizuje činnosť smerovača:

Indikátor LED Popis Indikátor LED

napájania • Neprerušované biele svetlopripravený. . Smerovač je • Neprerušované žlté svetlo. Smerovač sa spúšťa.

• Blikajúce žlté svetlo. Prebieha inovácia firmvéru

alebo bolo stlačené tlačidlo Reset (Vynulovanie). • Blikajúce biele svetlo. Došlo k poškodeniu firmvéru.

• Nesvieti. Napájanie sa do smerovača neprivádza.

Indikátor LED pripojenia k internetu

• Neprerušované biele svetlo. Pripojenie k internetu je pripravené.

• Neprerušované žlté svetlo. Smerovač rozpoznal

pripojenie k modemu pomocou ethernetového kábla. • Blikajúce biele svetlo. Cez internetový port

prechádzajú internetové prenosy.

• Nesvieti. Smerovač a modem nie sú prepojené žiadnym ethernetovým káblom.

Indikátor LED 2,4 GHz siete WiFi

• Neprerušované biele svetlo. 2,4 GHz vysielač

WiFi je v prevádzke.

Blikanie. Smerovač odosiela alebo prijíma prenosy

siete WiFi.

• Nesvieti. 2,4 GHz vysielač WiFi je vypnutý.

Indikátor LED 5 GHz siete WiFi 1

• Neprerušované biele svetlo. 5 GHz vysielač

WiFi 1 je v prevádzke.

Blikanie. Smerovač odosiela alebo prijíma prenosy

siete WiFi.

• Nesvieti. 5 GHz vysielač WiFi 1 je vypnutý.

Indikátor LED 5 GHz siete WiFi 2

• Neprerušované biele svetlo. 5 GHz vysielač

WiFi 2 je v prevádzke.

Blikanie. Smerovač odosiela alebo prijíma prenosy

siete WiFi.

(5)

Indikátor LED Popis Indikátor LED

rozhrania USB 1 Indikátor LED rozhrania USB 2

Indikátor LED rozhrania USB 1 je určený pre modrý

port USB s rozhraním USB 3.0. Indikátor LED rozhrania

USB 2 je určený pre port USB s rozhraním USB 2.0.

• Neprerušované biele svetlo. Úložné zariadenie

USB je pripojené a pripravené.

Blikanie. Úložné zariadenie USB je zapojené a pokúša sa pripojiť.

• Nesvieti. Nie je pripojené žiadne úložné zariadenie USB alebo niekto klikol na tlačidlo Safely Remove Hardware (Bezpečne odstrániť hardvér) a teraz je možné pripojené úložné zariadenie USB bezpečne odstrániť.

Indikátory LED ethernetových portov 1 – 6

Farba indikátora LED označuje rýchlosť: biela je pre gigabitové ethernetové pripojenia a žltá je pre ethernetové pripojenia s rýchlosťou 100 Mb/s alebo 10 Mb/s.

• Svieti nepretržite. K ethernetovému portu je pripojené napájané zariadenie.

Blikanie. Port odosiela alebo prijíma prenosy. • Nesvieti. K tomuto ethernetovému portu nie je

pripojené žiadne zariadenie.

Tlačidlá na prednom paneli

Tlačidlo Popis

Tlačidlo LED Stlačením tohto tlačidla prepnete režim indikátorov LED.

• Režim jedna. Všetky indikátory LED sa rozsvietia

a blikajú.

• Režim dva. Všetky indikátory LED sa rozsvietia, ale

neblikajú.

• Režim tri. Rozsvieti sa iba indikátor LED napájania a ostatné indikátory LED sa vypnú.

Tlačidlo

WPS Stlačením tohto tlačidla môžete použiť funkciu WPS na pripojenie k sieti WiFi bez zadávania hesla WiFi. Bližšie informácie nájdete v časti Pripojenie k sieti WiFi na strane 8.

Tlačidlo WiFi Stlačením tohto tlačidla na dve sekundy sa 2,4 GHz vysielač WiFi a 5 GHz vysielače WiFi 1 a 2 zapnú a vypnú.

(6)

Inštalácia smerovača

Pred inštaláciou smerovača sa uistite, že máte aktívnu internetovú službu.

¾ Inštalácia smerovača:

1. Upravte polohu antén.

Spoločnosť NETGEAR v záujme maximálnej funkčnosti rozhrania WiFi odporúča umiestniť antény tak, ako je

znázornené na obrázku. 2. Pripravte modem:

a. Odpojte napájanie modemu.

b. Ak je modem napájaný záložnými batériami, vyberte ich.

c. Ak je modem už pripojený k inému smerovaču, odpojte kábel medzi modemom a týmto smerovačom.

Uistite sa, že je modem vypnutý a pripojený iba ku konektoru zástrčky určenej na internetovú službu.

Internet

Modem Kábel alebo DSL

(7)

3. Pripojte modem:

a. Pripojte napájanie a zapnite modem. b. Ak ste vybrali batérie, vložte ich.

c. Pomocou ethernetového kábla, ktorý bol dodaný so

smerovačom, pripojte modem k žltému internetovému portu na smerovači.

4. Pripojte napájanie k smerovaču:

a. Sieťový adaptér pripojte k smerovaču a sieťový adaptér

zapojte do elektrickej zásuvky.

b. Počkajte, kým sa indikátor LED napájania na prednom paneli rozsvieti nažlto a potom nabielo.

Ak sa nerozsvieti žiadny indikátor LED, stlačte tlačidlo Power On/Off (Zap./vyp. napájania) na zadnom paneli smerovača.

Ethernetový kábel Modem Internet Kábel alebo DSL Smerovač Sieťový adaptér Kábel alebo DSL Internet Smerovač Ethernetový kábel Modem

(8)

5. Skontrolujte indikátory LED.

Ak svetlá indikátora LED napájania svietia nepretržite nabielo a ostatné indikátory LED sú vypnuté a chcete ich zapnúť, stlačte tlačidlo LED na prednom paneli smerovača.

6. Pripojte zariadenie.

Smerovač môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla alebo môžete na prepojenie smerovača s počítačom či bezdrôtovým zariadením použiť rozhranie WiFi:

• Káblové pripojenie vytvoríte pripojením ethernetového

kábla (nedodáva sa) k ethernetovému portu na počítači a ethernetovému portu na smerovači.

Poznámka: Spoločnosť NETGEAR odporúča počítače pripájať k ethernetovým portom 3 – 6 a ethernetové porty 1 a 2 využívať na agregáciu ethernetových portov. Bližšie informácie nájdete v časti Nastavenie agregácie ethernetových portov na strane 15.

• Na pripojenie prostredníctvom rozhrania WiFi, použite názov a heslo siete WiFi na produktovom štítku.

7. Spustite webový prehliadač.

Pri prvom pripojení k smerovaču sa zobrazí stránka aplikácie genie. Podľa postupu uvedeného v aplikácii genie sa pripojte k internetu.

Ethernetový kábel Modem Kábel alebo DSL Ethernetový kábel Internet Sieťový adaptér Smerovač Bezdrôtové zariadenie Počítač Počítač

(9)

Ak sa stránka aplikácie genie nezobrazí, vyskúšajte nasledujúci postup:

• Zatvorte a znovu otvorte prehliadač.

• Uistite sa, že je počítač pripojený k jednému z ethernetových portov na smerovači alebo že ste pripojení k sieti WiFi smerovača.

• Uistite sa, že je smerovač napájaný a že indikátor LED

napájania svieti.

• Ak je pre počítač nastavená statická alebo pevná adresa IP (ide o zriedkavý jav), zmeňte toto nastavenie na automatické získavanie adresy IP zo smerovača.

Ak sa stránka aplikácie genie stále nezobrazuje, prihláste sa do systému smerovača, aby mohla aplikácia genie rozpoznať vaše

internetové pripojenie.

¾ Prihlásenie do systému smerovača:

1. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka. Ak zatiaľ nemáte nastavené internetové pripojenie, aplikácia genie automaticky rozpozná vaše internetové pripojenie.

Názov a heslo siete WiFi

Predvolený názov (SSID) a heslo (sieťový kľúč) siete WiFi sú

pre každý smerovač jedinečné, ako aj sériové číslo. Smerovač využíva zabezpečenie siete WiFi automaticky, takže ho nemusíte nastavovať. Nastavenia siete WiFi sa nachádzajú na produktovom štítku.

(10)

Spoločnosť NETGEAR odporúča použiť predvolené nastavenia siete WiFi, pretože ak ich zabudnete, vždy ich nájdete na produktovom štítku. Aplikácia NETGEAR genie vám umožňuje tieto nastavenia zmeniť. Ak ich zmeníte, nové nastavenia siete WiFi si zapíšte a odložte na bezpečné miesto.

Pre ľahšiu orientáciu si môžete nastavenia siete WiFi z produktového štítka zapísať aj do nasledujúcich riadkov.

Názov siete WiFi (SSID): Sieťový kľúč (Heslo):

Ak nastavenia siete WiFi zmeníte, z dôvodu jednoduchšej orientácie si sem zapíšte nové nastavenia a túto brožúru odložte na bezpečné

miesto.

Názov siete WiFi (SSID): Sieťový kľúč (Heslo):

Pripojenie k sieti WiFi

Na pripojenie k sieti WiFi smerovača môžete použiť funkciu WPS (Wi‑Fi Protected Setup) smerovača alebo vybrať príslušnú sieť WiFi a zadať jej heslo. Informácie týkajúce sa tlačidla WPS

na počítači alebo na bezdrôtovom zariadení nájdete v pokynoch alebo pomocníkovi online dodanom s počítačom alebo zariadením. Niektoré staršie zariadenia nemôžu funkciu WPS používať.

¾ Pripojenie k sieti pomocou protokolu WPS:

1. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači na 3 – 5 sekúnd. Indikátor LED tlačidla WPS bliká.

2. Na počítači alebo bezdrôtovom zariadení do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS alebo kliknite na tlačidlo WPS na obrazovke.

Po pripojení počítača alebo bezdrôtového zariadenia k smerovaču zostane indikátor LED funkcie WPS svietiť namodro.

(11)

3. Na pripojenie ďalších počítačov alebo bezdrôtových zariadení

tento proces zopakujte.

¾ Výber siete a zadanie jej hesla:

1. Spustite softvérový program, ktorý spravuje bezdrôtové

pripojenia, v počítači alebo bezdrôtovom zariadení, ktoré chcete pripojiť k smerovaču.

Tento pomocný program vyhľadá všetky siete WiFi vo vašom okolí.

2. Nájdite a zvoľte názov vašej bezdrôtovej siete smerovača (SSID). Názov SSID sa nachádza na produktovom štítku.

3. Zadajte heslo smerovača (alebo vaše vlastné heslo, ak ste ho zmenili). Potom kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).

Heslo sa nachádza na produktovom štítku.

4. Na pripojenie ďalších počítačov alebo bezdrôtových zariadení zopakujte kroky 1 až 3.

Zobrazenie alebo zmena nastavení

smerovača

Po použití aplikácie genie na nastavenie smerovača sa môžete prihlásiť do systému smerovača a zobraziť alebo zmeniť jeho

nastavenia.

Prihlásenie do systému smerovača

¾ Prihlásenie do systému smerovača:

1. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k smerovaču. Môžete použiť káblové pripojenie alebo pripojenie cez rozhranie WiFi:

• Káblové pripojenie vytvoríte pripojením ethernetového

kábla (nedodáva sa) k ethernetovému portu na počítači a ethernetovému portu na smerovači.

(12)

• Na pripojenie prostredníctvom rozhrania WiFi použite názov a heslo siete WiFi na produktovom štítku.

2. Spustite webový prehliadač.

3. Do poľa s adresou v prehliadači zadajte www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

4. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte

password.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

Zmena hesla správcu

¾ Zmena hesla správcu:

1. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte

password.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

3. Vyberte položku ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) > Administration

(Správa) > Set Password (Nastavenie hesla).

4. Zadajte svoje staré heslo a dvakrát zadajte nové heslo. 5. Aby ste umožnili obnovenie hesla, označte pole Enable

Password Recovery (Povoliť obnovu hesla).

Spoločnosť NETGEAR odporúča povoliť možnosť obnovenia hesla.

6. Vyberte dve bezpečnostné otázky a zadajte odpovede.

7. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Zmeny sú uložené.

(13)

Obnovenie zabudnutého hesla správcu

Predvolené heslo pre používateľské meno správcu je password. Ak ste heslo zmenili a umožnili funkciu obnovenia hesla, toto heslo môžete obnoviť.

¾ Obnovenie zabudnutého hesla správcu:

1. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť).

Po umožnení obnovenia hesla sa zobrazí výzva, aby ste zadali sériové číslo vášho smerovača.

3. Zadajte sériové číslo smerovača.

Sériové číslo je uvedené na produktovom štítku.

4. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

Zobrazí sa stránka so žiadosťou o zadanie odpovedí na vaše bezpečnostné otázky.

5. Vložte uložené odpovede na vaše bezpečnostné otázky.

6. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Na stránke sa zobrazí vaše obnovené heslo.

7. Kliknite na tlačidlo Login again (Znova prihlásiť). Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

8. Prihláste sa do systému smerovača pomocou vášho

obnoveného hesla.

Zistenie zabudnutého bezpečnostného hesla

siete WiFi

Predvolené heslo siete WiFi sa nachádza na produktovom štítku. Ak ste zmenili heslo siete WiFi a zabudli ho, prihlásením sa do smerovača zobrazíte jeho aktuálne heslo siete WiFi.

(14)

¾ Pripojenie k smerovaču a zobrazenie jeho hesla siete WiFi:

1. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Zadajte používateľské meno a heslo smerovača.

Predvolené používateľské meno je admin a predvolené heslo

je password. Ak ste nezmenili prihlasovacie údaje, použite

predvolené hodnoty.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

3. Vyberte položku Wireless Settings (Nastavenia bezdrôtovej siete). Na stránke sa v časti Security Options (Možnosti zabezpečenia) zobrazí vaše heslo siete WiFi.

Používanie zariadenia USB v sieti

Funkcia ReadySHARE vám umožňuje otvoriť a zdieľať úložné zariadenie USB pripojené k portom USB smerovača. (Ak vaše zariadenie USB využíva špeciálne ovládače, nie je kompatibilné.)

¾ Otvorenie úložného zariadenia USB v počítači so systémom

Windows:

1. Pripojte úložné zariadenie USB k portu USB na smerovači. Spoločnosť NETGEAR odporúča používať modrý port USB 3.0 na smerovači, pretože zaručuje najrýchlejší prístup k zariadeniu USB.

(15)

2. Ak vaše úložné zariadenie USB používa napájací zdroj,

pripojte ho.

Keď dané úložné zariadenie USB pripájate k smerovaču, musíte použiť jeho napájací zdroj.

Keď pripojíte úložné zariadenie USB k portu USB na smerovači, môže trvať až dve minúty, kým bude pripravené na zdieľanie. Predvolené je úložné zariadenie USB dostupné pre všetky počítače v miestnej sieti (LAN).

3. Na počítači s operačným systémom Windows, ktorý je

pripojený k sieti, vyberte položky Start (Štart) > Run (Spustiť), do dialógového okna zadajte adresu \\readyshare a kliknite na

tlačidlo OK.

Otvorí sa okno so súbormi a priečinkami v zariadení.

¾ Otvorenie úložného zariadenia USB v počítači Mac:

1. Pripojte úložné zariadenie USB k portu USB na smerovači. Spoločnosť NETGEAR odporúča používať modrý port USB 3.0 na smerovači, pretože zaručuje najrýchlejší prístup k zariadeniu USB.

2. Ak vaše úložné zariadenie USB používa napájací zdroj,

pripojte ho.

Keď dané úložné zariadenie USB pripájate k smerovaču, musíte použiť jeho napájací zdroj.

Keď pripojíte úložné zariadenie USB k portu USB na smerovači, môže trvať až dve minúty, kým bude pripravené na zdieľanie. Predvolene je úložné zariadenie USB dostupné pre všetky počítače v miestnej sieti (LAN).

3. V počítači Mac pripojenom k sieti spustite aplikáciu Finder a postupne vyberte položky Go (Prejsť) > Connect to Server

(Pripojiť k serveru).

Zobrazí sa stránka pripojenia k serveru.

4. Do poľa Server Address (Adresa servera) zadajte adresu

smb://readyshare a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).

(16)

6. Ak nastavujete na smerovači ovládanie prístupu a povolili ste počítaču Mac prístup k sieti, vyberte tlačidlo Registered User

(Registrovaný používateľ) a do poľa meno zadajte admin

(správca) a do poľa heslo zadajte password (heslo).

Ďalšie informácie o kontrole prístupu nájdete

v používateľskej príručke dostupnej online na lokalite

http://downloadcenter.netgear.com alebo prostredníctvom

prepojenia v rámci používateľského rozhrania smerovača.

7. Kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).

Otvorí sa okno so súbormi a priečinkami v zariadení.

Zálohovanie pomocou aplikácie

ReadySHARE Vault

Smerovač sa dodáva s bezplatným zálohovacím softvérom určeným pre všetky počítače so systémom Windows vo vašej domácnosti. Na zabezpečenie centralizovaného, nepretržitého a automatického

zálohovania pripojte pevný disk USB (HDD) k portu USB na

smerovači.

Poznámka: Aplikáciu ReadySHARE Vault podporujú nasledujúce operačné systémy: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8

a Windows 8.1.

¾ Zálohovanie počítača so systémom Windows:

1. Pripojte pevný disk USB k portu USB na smerovači.

2. Prevezmite si aplikáciu ReadySHARE Vault z lokality

www.netgear.com/readyshare a nainštalujte ju do každého počítača so systémom Windows.

3. Spustite aplikáciu ReadySHARE Vault.

Zobrazí sa domovská stránka aplikácie ReadySHARE Vault.

4. Pomocou karty Dashboard (Tabuľa) alebo Backup (Zálohovanie) nastavte a spustite úlohy zálohovania.

(17)

Nastavenie agregácie ethernetových

portov

Agregácia ethernetových portov umožňuje ethernetové porty 1 a 2 smerovača spoločne využívať na prenos údajov do podporného zariadenia, ako napríklad sieťového úložiska NAS. Agregácia

ethernetových portov sa nazýva aj ako agregácia prepojení či trunking.

¾ Kontrola stavu agregácie ethernetových portov:

1. Pripojte zariadenie podporujúce agregáciu ethernetových portov, napríklad sieťové úložisko NAS či sieťový spínač, pomocou ethernetových káblov k ethernetovým portom smerovača 1 a 2.

2. Nastavte agregáciu ethernetových portov na zariadení pripojenom k ethernetovým portom 1 a 2 na smerovači. Ďalšie informácie o nastavení agregácie ethernetových portov

na zariadení nájdete v dokumentoch dodaných s daným zariadením.

3. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

4. Zadajte používateľské meno a heslo smerovača.

Používateľské meno je admin a predvolené heslo je password.

Ak ste nezmenili prihlasovacie údaje, použite predvolené hodnoty. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

5. Vyberte položky ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) > Advanced Setup (Rozšírené nastavenie) > Ethernet Port Aggregation

(Agregácia ethernetových portov).

Zobrazí sa stránka Ethernet Port Aggregation (Agregácia

ethernetových portov).

6. Skontrolujte, či sa stav položky Ethernet port aggregation

(18)

Povoliť aplikáciu Smart Connect

Aplikácia Smart Connect vyberie pre vaše zariadenie najrýchlejšie pásmo WiFi. Aby aplikácia Smart Connect správne fungovala, obe 5 GHz rádiové pásma musia používať rovnaký názov bezdrôtovej siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo).

¾ Povolenie aplikácie Smart Connect:

1. Otvorte webový prehliadač a do poľa s adresou zadajte adresu

www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Zadajte používateľské meno a heslo smerovača.

Používateľské meno je admin a predvolené heslo je password.

Ak ste nezmenili prihlasovacie údaje, použite predvolené

hodnoty.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

3. Vyberte položku Wireless (Bezdrôtové).

Zobrazí sa stránka nastavenia bezdrôtovej siete.

4. Vyberte začiarkavacie políčko Smart Connect (aplikácia Smart Connect).

5. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Vaše nastavenia sú uložené.

Aktivovanie funkcie Dynamic Quality of

Service

Funkcia Dynamic Quality of Service (QoS) rieši problémy s preťažením siete internetovými prenosmi pri obmedzenej šírke pásma internetového pripojenia prostredníctvom lepšej identifikácie aplikácií a zariadení, prideľovania šírky pásma a stanovovania priority prenosov. Ak radi hráte hry alebo si prehrávate online videá, môžete aktivovať a využívať funkciu Dynamic QoS.

(19)

Poznámka: Ak používate gigabitové internetové pripojenie alebo je rýchlosť preberania a nahrávania vášho internetového pripojenia 300 Mb/s alebo vyššia, funkciu Dynamic QoS používať nemusíte.

¾ Aktivovanie funkcie Dynamic QoS:

1. Otvorte webový prehliadač a do jeho poľa s adresou zadajte

adresu www.routerlogin.net.

Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia.

2. Zadajte používateľské meno a heslo smerovača.

Používateľské meno je admin a predvolené heslo je password.

Predvolené prihlasovacie údaje môžete ďalej používať, ak ich

nezmeníte.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

3. Vyberte položku Dynamic QoS.

Zobrazí sa stránka funkcie Dynamic QoS.

4. Označte políčko Enable Dynamic QoS (Povoliť funkciu

Dynamic QoS).

5. Špecifikujte šírku pásma internetového pripojenia.

Šírku pásma internetového pripojenia môžete zistiť pomocou testu rýchlosti alebo ju môžete zadať ručne. Spoločnosť NETGEAR vám odporúča použiť test rýchlosti.

Detekcia šírky pásma internetového pripojenia pomocou testu rýchlosti:

a. Ak chcete dosiahnuť, aby boli výsledky testu rýchlosti presnejšie, uistite sa, že na internet nemajú prístup žiadne

iné zariadenia.

b. Kliknite na tlačidlo Speedtest (Test rýchlosti).

Test rýchlosti určí šírku pásma vášho internetového

pripojenia.

6. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Vaše nastavenia sú uložené.

(20)

7. Ak chcete zobraziť využitie šírky pásma zariadením a aplikáciou,

kliknite na prepojenie Click here to see bandwidth utilization

by device and application (Kliknite tu, ak chcete zobraziť využitie šírky pásma zariadením a aplikáciou) v spodnej časti

stránky.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dostupnej

online na lokalite http://downloadcenter.netgear.com alebo

prostredníctvom prepojenia v rámci používateľského rozhrania smerovača.

Nastavenie služby VPN

Služba VPN vám umožňuje pomocou zabezpečeného pripojenia získať vzdialený prístup k domácej sieti. Po nastavení služby VPN môžete používať VPN na prístup k zariadeniu USB a médiám smerovača a na prístup k domácemu internetovému pripojeniu. Ďalšie informácie o nastavení služby VPN nájdete

v používateľskej príručke dostupnej online na lokalite

http://downloadcenter.netgear.com alebo prostredníctvom

prepojenia v rámci používateľského rozhrania smerovača.

Vzdialený prístup k smerovaču pomocou

služby ReadyCLOUD

Služba ReadyCLOUD umožňuje vzdialený prístup k súborom na úložnom zariadení USB pripojenom k smerovaču. Než začnete využívať vzdialený prístup k smerovaču prostredníctvom služby ReadyCLOUD, musíte si vytvoriť účet služby ReadyCLOUD a zaregistrovať svoj smerovač. Ďalšie informácie o používaní služby ReadyCLOUD nájdete v používateľskej príručke služby ReadyCLOUD pre smerovače, ktorá je dostupná online na lokalite

(21)

¾ Nastavenie účtu služby ReadyCLOUD a registrácia smerovača:

1. Vytvorenie účtu služby ReadyCLOUD:

a. Otvorte lokalitu https://readycloud.netgear.com a kliknite na prepojenie Sign In (Prihlásiť sa).

Zobrazí sa stránka Sign In (Prihlásiť sa).

b. Kliknite na prepojenie Create Account (Vytvoriť účet), vyplňte do jednotlivých polí informácie potrebné na nastavenie účtu a kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

2. Nastavenie a registrácia smerovača:

a. Pripojte úložné zariadenie USB k portu USB na smerovači.

b. Prihláste sa do smerovača na lokalite www.routerlogin.net.

Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská stránka.

c. Vyberte položku ReadySHARE.

Zobrazí sa stránka USB Storage (Basic Settings) (Úložné zariadenie USB (Základné nastavenia)).

d. Vyberte prepínač ReadyCLOUD. Zobrazí sa stránka ReadyCLOUD.

e. Zadajte svoje používateľské meno a heslo v službe ReadyCLOUD a kliknite na tlačidlo Register (Registrovať). Príslušný smerovač je teraz zaregistrovaný k vášmu účtu služby ReadyCLOUD.

3. Po dokončení registrácie navštívte lokalitu

http://readycloud.netgear.com a pomocou používateľského mena a hesla v službe ReadyCLOUD sa prihláste do svojho účtu. Na stránke ReadyCLOUD sa zobrazí zaregistrovaný smerovač a obsah úložného zariadenia USB pripojeného k danému smerovaču.

(22)

Prevezmite si aplikáciu NETGEAR genie

Bezplatná aplikácia NETGEAR genie vám umožňuje jednoducho monitorovať, pripájať a ovládať vašu domácu sieť z počítača Mac alebo počítača so systémom Windows, tabletu alebo inteligentného telefónu. Môžete zdieľať a prenášať hudbu alebo videá, diagnostikovať a opravovať problémy so sieťou, nastavovať rodičovské kontroly a robiť ďalšie veci:

• Získavať prístup k smerovaču a meniť jeho nastavenia alebo diagnostikovať a opravovať problémy so sieťou.

• Zabezpečiť kompatibilitu tlačiarne s technológiou AirPrint, aby ste mohli tlačiť z iPadu alebo iPhonu.

• Pomocou aplikácie MyMedia vyhľadávať a prehrávať mediálne súbory vo vašej sieti.

• Pomocou technológie Turbo Transfer rýchlo odosielať súbory z vášho počítača alebo inteligentného telefónu na iné zariadenie

v sieti.

• Nastavovať rodičovské kontroly.

• Pripájať inteligentné telefóny a tablety k domácej sieti WiFi naskenovaním kódu QR siete WiFi z aplikácie genie. Prevezmite si bezplatnú aplikáciu genie z lokality

Figure

Updating...

Related subjects :