AIR TRANSPORT SECURITY 2014

147 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Letiště Praha, a. s.

ve spolupráci s

Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s.

Katedrou letecké dopravy

AIR TRANSPORT SECURITY

2014

3. mezinárodní vědecká konference

Sborník příspěvků

(2)

ZÝKA, J., DĚKAN, T.: Air Transport Security 2014, 3. mezinárodní vědecká konference, sborník příspěvků, 18. – 19. listopadu 2014, Praha, Česká republika, Praha, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2014, 141 stran

(3)
(4)

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

Universita Žilina, Slovensko prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Univerzita obrany, Brno prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.

Policejní akademie, Praha doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Vysoká škola báňská - TUO, Ostrava

doc. Ing. František Martinec, CSc. Vysoká škola báňská - TUO, Ostrava

Ing. Tomáš Plaček Letiště Brno Ing. Zdeněk Truhlář

(5)

Organizační výbor konference

prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Praha doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Praha Ing. Zdeněk Truhlář

Letiště Praha, a.s. Ing. Tomáš Děkan

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Praha Ing. Jan Zýka

(6)

Předmluva

Mezinárodní orgány v civilním letectví a hlavní výrobci letadel pro osobní a nákladní leteckou dopravu pravidelně organizují zpracování středně a dlouhodobých předpovědí rozvoje letecké dopravy. Základním intervalem, používaným pro vymezení dlouhodobých předpovědi je 20 let, což dnes znamená, že jsou předkládány představy o letecké dopravě pro období let 2030 až 2040. I přes existenci několika krizových situací, ke kterým došlo ve světě v uplynulém období a které vždy přinesly krátkodobý pokles zájmu o leteckou dopravu, dochází trvale k růstu objemu letecké dopravy. S dalším, někde až 5% ročním růstem objemu letecké dopravy pracují předkládané předpovědi pro oblasti střední a západní Evropy a Severní Ameriky. Ale i více než desetiprocentní růst objemu letecké dopravy se například předpokládá v Číně, Indii a v některých dalších, výrazně ekonomicky se rozvíjejících oblastech.

Uvedený trend růstu objemu letecké dopravy ovšem vyžaduje realizaci řady náročných opatření v letecké dopravě, nezbytných k zajištění její efektivnosti, spolehlivosti a na nejvyšší úrovni bezpečnosti, a to jak v oblasti Safety, tak i Security. S očekávaným růstem objemu letecké dopravy je spojen růst počtu cestujících a jejich zavazadel a s tím porostou i požadavky na rozsah a kvalitu prováděných bezpečnostních kontrol. Aby bylo možné při očekávané tendenci zjednodušovat procesy odbavení cestujících také úspěšně zvládat očekávaný růst počtu bezpečnostních kontrol, je nutné intenzivně analyzovat možná bezpečnostní rizika a s nimi spojené krizové situace a současně přijímat odpovídající opatření pro úspěšné předcházení, v mezních případech pak minimalizaci jejich vlivu. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se pro zabezpečení požadované míry bezpečnosti (Security) v letecké dopravě objevuje řada aplikací nových technologií a technologických postupů, technických a organizačních opatření, ale také náročných analýz činnosti pracovníků bezpečnostních kontrol a přijímání odpovídajících opatření pro zvýšení úrovně jejich činností. Vzhledem k dynamice těchto procesů, šíři nabídky možných řešení, některým negativním reakcím cestujících a provozovatelů na aplikace některých technologií a současně i vysoké finanční náročnosti na realizaci potřebných opatření, jde zřejmě o velmi náročnou problematiku, často zpravidla opatřenou i určitým stupněm utajení.

V této situaci se snaha zřídit Národní znalostní centrum Security a vytvořit kolektiv spolupracovníků, podílejících se na úspěšném naplnění cílů znalostního centra, jeví jako velmi užitečná myšlenka. Vlastní realizace centra je však mnohem složitější, a tak i přes řadu úspěšných kroků při realizaci uvedené myšlenky zatím úspěšně plní úlohu výměny poznatků a informací z oblasti Security v civilním letectví mezinárodní vědecká konference „Air Transport Security“, která má v roce 2014 již třetí pokračování.

Jsem přesvědčen, že se i v pořadí třetí konferencí „Air Transport Security“ podaří opět vytvořit dobrý základ pro další pravidelná setkávání ke sdělování poznatků z teorie a praxe z oblasti Security v letecké dopravě a současně také připravit podmínky a prostředí pro efektivní kritická hodnocení jejich účinnosti, možností a potřeb jejich zavádění do praxe i perspektiv jejich dalšího rozvoje.

(7)
(8)

Obsah

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK LETECKOU DOPRAVOU

Ján FERENC, Peter KOŠČÁK, Ján KOLESÁR ... 13 CURRENT SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES AT THE FACULTY OF AERONAUTICS TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE

František KAĽAVSKÝ, František ADAMČÍK ... 32 MANAŽMENT RIZÍK V OBLASTI OCHRANY CIVILNÉHO LETISKA PRED ČINMI PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA

Ján KOLESÁR, Martin PETRUF, Peter KOŠČÁK, Lucia MELNÍKOVÁ ... 40 MONITOROVANIE TEPLOTY POVRCHOV LETISKOVÝCH POHYBOVÝCH PLÔCH

Ján KOLESÁR, Peter KOŠČÁK, Ján FERENC ... 54 THE POSSIBILITIES OF INCREASING AIR TRAFFIC SAFETY AT THE KOŠICE AIRPORT

Peter KOŠČÁK, Jana CIBEREOVÁ, Ján KOLESÁR ... 63 NEBEZPEČNÉ SITUACE PO DOBU LETU, MOŽNOSTI JEJICH PREDIKCE A ŘEŠENÍ

František MARTINEC ... 70 VPLYV ĽUDSKÉHO FAKTORA NA BEZPEČNOSŤ VYKONANIA DETEKČNEJ KONTORLY NA CIVILNOM LETISKU

Lucia MELNÍKOVÁ, Ján KOLESÁR, Peter KOŠČÁK ... 77 EKOLÓGIA LETECKEJ DOPRAVY

Ľubomír MOROCHOVIČ ... 91 LASER ATTACKS AND AIR TRANSPORT

Jan NAJMAN ... 100 PROAKTÍVNA BEZPEČNOST V LETECTVE A CBRN-E HROZBY

(9)

ANALÝZA RIZÍK A MANAŽMENT RIZIKA V LETECTVE

Martin PETRUF, Ján KOLESÁR, Peter KOŠČÁK ... 113 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO POSOUZENÍ ERGONOMIE PŘI BEZPEČNOSTNÍCH KONTROLÁCH

David ŠOUREK, Pavlína HLAVSOVÁ ... 118 DETEKCE VÝBUŠNIN V TĚLNÍCH DUTINÁCH

Jaroslav TUREČEK ... 119 PASSENGERS’ SATISFACTION WITH AIRPORT SERVICES AT SECURITY CHECK

Peter VITTEK, Roman VOKÁČ, Slobodan STOJIĆ, Jakub KRAUS, Vladimír PLOS ... 131 FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A CHYBOVOST PRACOVNÍKA BEZEPČNOSTNÍ KONTROLY

(10)
(11)
(12)
(13)

[13]

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK LETECKOU

DOPRAVOU

TRANSPORT OF DANGEROUS SUBSTANCES AVIATION

Ján FERENC1

- Peter KOŠČÁK2 - Ján KOLESÁR3

Abstract This article is dealt with problematic of dangerous substances air cargo transfer. Any manipulation with dangerous substances must be as safe as could be, thus it is a reason to estimate definite instructions towards to transfer, manipulation and storage of dangerous goods. The work analyses legislation rules, deals with basic common conditions of dangerous materials air cargo transportation, which consist in identification, classification, labeling, packing, loading and manipulation with dangerous goods. The work furthermore describes existing differences of dangerous materials air cargo transportation in comparison to other kinds of transportation. The methods of dangerous goods air cargo transportation are elaborated by flow diagram in the final chapter.

Keywords: Air carriage, substance, classifcation of dangerous substances, manipulation with dangerous substances

Úvod

Preprava nebezpečných látok je záležitosť, ktorá trápi bežných občanov, firmy, výrobcov, predajcov, logistické firmy ale aj príslušníkov jednotlivých zložiek Integrovaného záchranného systému. Každá preprava nebezpečných látok dopravným prostriedkom predstavuje potencionálne nebezpečenstvo.

Nebezpečné látky sa prepravujú rôznymi druhmi dopráv. Všetci účastníci prepravy nebezpečných látok musia byť dostatočne poučení o manipulácii a preprave a musia sa riadiť bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pre túto činnosť nutné. Pre ich bezpečnú prepravu boli uzatvorené rôzne medzinárodné dohody, ktoré sú prvým krokom pre zníženie možnosti kolízií dopravných prostriedkov prepravujúcich

1Ing. Ján Ferenc, PhD., Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ul. Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko, Jan.Ferenc@tuke.sk,

2Ing. Peter Koščák, PhD., Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ul. Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko,Peter.Koscak@tuke.sk

3

Ing. Ján Kolesár, PhD., Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ul. Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko, Jan.Kolesár@tuke.sk,

(14)

[14]

nebezpečné látky. Avšak aj pri ich dodržaní stále existuje riziko nehôd dopravných prostriedkov, ktoré sa môže zvýšiť napríklad pri zhoršených klimatických podmienkach, pri nesprávnom zaradení nebezpečnej látky alebo nesprávnom zabalení.

Letecká doprava je najmladší, najmodernejší, najspoľahlivejší a najkomplexnejší spôsob prepravy, kde jej komplexnosť sa sústreďuje hlavne na právne predpisy ale aj na technické požiadavky. Právne predpisy určujú pravidlá a postupy, bezpečnosť ako aj medzinárodnú spoluprácu v prepravnej oblasti. Po technickej stránke sa jedná o súbor technických usmernení a odporúčaní pre prepravu nebezpečného tovaru, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie a ďalších technických odborníkov v oblasti dopravy, balenia a zdravia [23].

1. Nebezpečná látka

Termín nebezpečné látky bol všeobecne definovaný v podmienkach SR zákonom NR SR č. 117/1998 Z. z. (ide o zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona NR SR č. 222/1996), zároveň je v tomto zákone definovaná mimoriadna udalosť v súvislosti s nekontrolovateľným únikom nebezpečnej látky [1]. Podľa tohto zákona nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku a môžu sa prepravovať len za predpísaných podmienok. Nebezpečné látky, t.j. najmä chemické látky a prípravky, jedy a žieraviny, horľavé kvapaliny, ropné výrobky, náterové hmoty, infekčné látky, výbušniny a iné škodliviny majú svoje špecifické vlastnosti a v dôsledku toho aj rozdielny stupeň nebezpečnosti v rôznych podmienkach [2]. V praxi sa často kombinujú a jedna látka, či prípravok môže predstavovať celé spektrum nebezpečenstva.

Dnes hovoríme o totálnej chemizácii životného prostredia. Je to dôsledok chemizácie všetkých priemyselných odvetví. S nebezpečnými látkami sa stretávame vlastne okrem chemického priemyslu resp. vlastnej chémie aj v spotrebnom priemysle – syntetické farbivá, kozmetické prípravky, potravinárstve – konzervovacie a chuťové prísady, poľnohospodárstve - pesticídy a hnojivá, strojárstve, zdravotníctve, farmaceutickom priemysle a inde. Chemické látky sú dnes hlavným zdrojom ohrozenia pracovného a životného prostredia. Tieto skutočnosti sú rozhodujúce pri preprave a manipulácií s týmito látkami a predmetmi.

1.1 Klasifikácia nebezpečných látok

Nebezpečné látky môžeme rozdeliť podľa toho, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský organizmus a životné prostredie. Dá sa predpokladať, že nebezpečné látky majú jednu prípadne aj viacej vlastností popísané nižšie [2].

výbušné látky - reagujú exotermický, vyvíjajú plyny, dochádza k detonácií a horeniu,

(15)

[15]

horľavé látky - majú teplotu vzplanutia v rozmedzí od 21 °C do 55 °C,

jedovaté látky - spôsobujú smrť alebo chronické poškodenie zdravia ak sú požité, vdychované , vstrebané pokožkou alebo sliznicou,

škodlivé látky – poškodzujú zdravie, ak sú vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou,

žieravé látky – ťažko poškodzujú tkanivá, ak s nimi prídu do priameho styku, dráždivé látky - s pokožkou alebo so sliznicami spôsobujú zápalové zmeny,

senzibilizujúce látky – spôsobujú precitlivenosť, vznikajú charakteristické príznaky, karcinogénne látky – vyvolávajú alebo zvyšujú výskyt genetických poškodení., mutagénne látky a prípravky – pri vdychovaní, požití alebo pri vstrebaní pokožkou vyvolávajú výskyt genetických poškodení,

látky poškodzujúce reprodukciu – vyvolávajú nepriaznivé účinky na potomstvo alebo poškodenie mužských alebo ženských rozmnožovacích funkcií alebo schopností reprodukcie,

látky nebezpečné pre životné prostredie - látky a prípravky, ktoré sa vyznačujú okamžitým alebo následným vplyvom na jednu alebo viac zložiek životného prostredia.

V okamihu, keď sa nebezpečné látky vymknú kontrole a ohrozujú živý organizmus alebo životné prostredie, považujeme túto situáciu za haváriu. Veľmi dôležitá je správna identifikácia nebezpečnej látky. K uľahčeniu ich identifikácie v leteckej preprave slúži medzinárodný predpis IATA – Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR). Triedenie nebezpečných látok a predmetov je celosvetovo unifikované, nakoľko predpisy všetkých druhov dopráv prevzali toto triedenie zo zoznamu spravované skupinou expertov pre dopravu nebezpečných vecí pri OSN v New Yorku. Nebezpečné látky a predmety sa podľa svojich prevládajúcich nebezpečných vlastností zaradzujú do 9 tried nebezpečnosti. Nebezpečné látky sú zaradené do nasledujúcich tried bez ohľadu na prepravcu v tabuľke 1.

Ďalšie vlastnosti a popisy nebezpečných látok k jednotlivým triedam nám umožňujú klasifikovať nebezpečné látky podrobnejšia napr. na skupiny, podskupiny, triedy, podtriedy.

Trieda 1 Výbušniny Výlučná trieda

Trieda 2 Plyny Voľná trieda

Trieda 2.1 Horľavý plyn Voľná trieda

Trieda 2.2 Nehorľavý, netoxický plyn Voľná trieda

(16)

[16]

Trieda 3 Horľaviny tekuté Voľná trieda

Trieda 4.1 Horľaviny tuhé Voľná trieda

Trieda 4.2 Látky náchylné k samovznieteniu Voľná trieda

Trieda 4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vytvárajú horľavé plyny Voľná trieda

Trieda 5.1 Oxidačné látky Voľná trieda

Trieda 5.2 Organické peroxidy Voľná trieda

Trieda 6.1 Toxické látky Voľná trieda

Trieda 6.2 Infekčné látky Voľná trieda

Trieda 7 Rádioaktívny materiál Výlučná trieda

Kategória I Kategória II Kategória III

Trieda 8 Žieraviny Voľná trieda

Trieda 9 Iné nebezpečné látky vrátane magnetického materiálu Voľná trieda Tab. 1 Triedy nebezpečných látok [11]

2. Obaly na prepravu nebezpečných látok

Obaly určené pre balenie nebezpečných vecí sú svojim tvarom a použitým materiálom na ich výrobu rozmanité, ale ich vlastnosti sú v predpisoch pre balenie a prepravu nebezpečných vecí presne definované a použité obaly musia byť v súlade s technickými inštrukciami [15]. Obalová technika je vhodná a bude spĺňať kritéria kvality na prepravu nebezpečných látok len za predpokladu, že pristupuje k problémom komplexne, po zhodnotení všetkých technických, estetických, i ekonomických činiteľov.

V leteckej preprave nebezpečných látok sa používajú nasledovné druhy obalov: Sudy – valcové nádoby z kovu, lepenky, preglejky s plochými alebo oblými dnami,

Kanistre – obaly z kovov pravouhlého, kruhového alebo mnohouholnikového prierezu s jedným alebo viacerými otvormi,

Debny – z kovu, dreva, preglejky, plastov alebo iných vhodných materiálov, Vrecia – pružné obaly z fólie, plastu, tkaniva alebo iných vhodných materiálov,

Zložené obaly – uložené z vnútornej nádoby zo skla, porcelánu, kameniny a z vonkajšieho obalu z kovu, dreva, lepenky, plastu,

(17)

[17]

2.1 Testovanie obalov na prepravu nebezpečných látok

Obaly určené pre nebezpečný tovar sa musia podrobiť stanovenému testovaciemu programu. Podmienky testovania sú zadávané komisiou expertov pri OSN. Testovanie obalov podstatne znižuje prípadné riziká spojené s poškodením obalov počas leteckej prepravy a prispieva tak k podstatnému skvalitneniu prepravy nebezpečného tovaru. Testovanie obalov pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru sa vykonáva skúškami odolnosti proti vplyvom, ktoré sprevádzajú leteckú prepravu napríklad [15]:

Skúška voľným pádom z rôznych výšok, Skúška tesnosti pneumatickým tlakom, Skúška zmien teploty,

Skúška zmeny tlaku,

Skúška na tovar pri značnej vlhkosti ovzdušia, Skúška vnútorným hydraulickým tlakom, Skúška na vibrácie a podobne.

Testovanie obalov môže vykonávať len k tomu určený certifikačný orgán, ktorý na základe poverenia Ministerstva dopravy SR pridelí úspešne otestovaným obalom UN kód. Len takto označené obaly sa môžu použiť pre balenie a prepravu nebezpečného tovaru v leteckej doprave [15].

2.2 Označovanie vonkajšieho obalu zásielky s nebezpečným tovarom

Každý vonkajší obal nebezpečného tovaru musí mať nasledovné označenia:

Výstražná značka pre označenie nebezpečnosti (značka prvotná respektíve aj druhotné označenie nebezpečnosti,

Značka pre pozemnú obsluhu (handling), Číslo UN,

Presný prepravný názov,

Čistá hmotnosť, tam kde je predpísaná,

Meno, adresa odosielateľa a príjemcu (pri adrese príjemcu sa má uvádzať taktiež telefónny kontakt kvôli rýchlemu vyzdvihnutiu zásielky na letisku miesta určenia),

Zvláštne kódové označenie vonkajšieho obalu testovaného podľa špecifikácií OSN (UN).

3. Identifikácia nebezpečnej látky UN – kód

Každá látka či predmet nebezpečnej povahy má svoj presný prepravný názov. K prepravnému názvu je pridelené Zhromaždením expertov pre prepravu nebezpečného

(18)

[18]

tovaru pri Organizácií spojených národov UN číslo (identifikačné číslo). Vedľa názvu je uvedené, či je možné prepraviť nebezpečný tovar a za akých podmienok v závislosti na limitoch množstva v jednom balení a požadovaných druhoch obalov podľa baliacich inštrukcií. Vedľa názvu sa môže objaviť slovo „Forbidden“, čo znamená, že nebezpečný tovar nie je možné prepraviť na danom type lietadla osobného alebo nákladného, alebo sa nesmie tento tovar prepraviť za žiadnych okolností [9].

UN kód – identifikačné číslo, ktoré je:

Uvedené v zozname nebezpečných látok vydaných OSN, Vždy je štvormiestne,

K nemu je priradené pomenovanie látky, triedy a číslice.

Trieda ukazuje na prvotné nebezpečenstvo látky na základe fyzikálnych a chemických vlastností. Triedy nebezpečnosti sa ďalej delia na podtriedy označené číslicami, poprípade písmenami.

3.1 Bezpečnostné označenie nebezpečných látok

Bezpečnostným označením pre nebezpečné látky je grafický symbol. Symbol napomáha vizuálnej identifikácií nebezpečných látok. Tento symbol upozorňuje na nebezpečné vlastnosti, ktorý si vyžaduje zvláštne podmienky pre prepravu, manipuláciu a skladovanie. Bezpečnostné označovanie nebezpečných látok grafickými symbolmi je z dôvodu ochrany zdravia a života ľudí, ochrany životného prostredia a materiálových hodnôt. Bezpečnostná značka má tvar kosoštvorca o rozmere 100mm x 100mm a 5mm od jej kraja majú čiernu čiaru, ktorá je vedená rovnobežne po celom obvode kosoštvorca. Rozoznávame dva druhy značiek:

Značky pre označenie nebezpečnosti, Značky pre manipuláciu so zásielkami.

Značky pre manipuláciu so zásielkami nebezpečnej povahy nám určujú hlavne skladovacie a nakladacie podmienky pre pozemnú obsluhu.

3.3 Manipulačné označenie nebezpečných látok

Nebezpečný tovar podávaný k leteckej preprave musí byť označený príslušnou značkou pre manipuláciu, ktorá upozorňuje na to ako je potrebné s nebezpečným tovarom zaobchádzať. Výstražné značky sa upevňujú na vonkajší obal zásielky. Niektorý nebezpečný tovar môže mať dvojakú nebezpečnosť. Môže byť horľavý a zároveň môže mať vlastnosti žieraviny, pričom nebezpečenstvo horľavosti prevláda (značka pre prvotné nebezpečenstvo) nad nebezpečenstvom žieraviny (značka pre druhotné nebezpečenstvo).

(19)

[19]

4. Právna úprava v oblasti prepravy nebezpečného tovaru

Podmienky, za ktorých je možné prepravovať nebezpečný tovar letecky, sú upravené v medzinárodných predpisoch a dohovoroch. Pre účely tejto práce budú analyzované len tie najdôležitejšie, ktoré budú popísané v podkapitolách ako medzinárodné predpisy a národná legislatíva upravujúce problematiku leteckej prepravy nebezpečného tovaru.

4.1 Medzinárodné predpisy

Medzinárodnú koordináciu predpisov a prevádzkových štandardov leteckej prepravy nebezpečného tovaru zabezpečuje predovšetkým medzinárodné združenie leteckých dopravcov IATA (International Air Transport Association „ďalej len IATA“) ako aj medzinárodná organizácia civilného letectva ICAO (International Civil Aviation Organization „ďalej len ICAO“).

IATA je medzinárodná organizácia leteckých prepravcov so sídlom v Montreale. Založená bola roku 1945. Stanovuje medzinárodné dohody o tarifách, sadzbách, vzájomnom vyrovnávaní poplatkov, spôsobe služby cestujúcim a dohody o preprave tovaru. IATA stanovuje aj podmienky pre prepravu nebezpečného nákladu a vydáva príručku Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR), ktorá sa používa ako referenčná príručka pre prepravu nebezpečného nákladu [3]. IATA úzko spolupracuje s inými organizáciami za účelom formovania medzinárodnej úpravy leteckej dopravy.

ICAO je Medzinárodná organizácia civilného letectva. Hlavné sídlo je v Montreale. Výbor ICAO schvaľuje štandardy a odporúčané postupy pre civilné letectvo. ICAO určuje aj požiadavky a obmedzenia na leteckú prepravu nebezpečných látok obsiahnutých v technických inštrukciách (ICAO – TI). Pokyny obsahujú všetky potrebné inštrukcie pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru a sú určené pre použitie všetkých zapojených do dopravného reťazca napríklad prepravcovia, prevádzkovatelia, štátne orgány [4]. Technické inštrukcie pre leteckú prepravu nebezpečných látok definujú nebezpečný tovar ako predmety alebo látky, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie a ktoré sú uvedené v zozname nebezpečných vecí v Technických inštrukciách, alebo ktoré sú

klasifikované podľa pokynov http:// www.iftc.co.uk/

Transport_of_Dangerous_Goods_by_Air. pd ICAO [22]. Technické inštrukcie sú rozdelené do ôsmich častí.

Okrem toho ICAO definuje protokoly pre vyšetrovanie leteckých nehôd pre dopravné bezpečnostné úrady v krajinách podpísanými v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve, známejšie tiež ako v Chicagskej dohode.

ICAO vydáva okrem Výročnej správy Rady ICAO celý rad základných dokumentov. Najdôležitejšie sú Prílohy (Annexy) k Dohode o medzinárodnom civilnom

(20)

[20]

letectve, ktorých bolo do roku 2005 vydaných 18. Sú v nich ustanovené medzinárodne platné základné pravidlá v jednotlivých odboroch civilného letectva. Obsah príloh sa vzhľadom na ustavičný vývoj letectva často mení. Zmeny sa vykonávajú so súhlasom väčšiny zmluvných štátov. Základná rada príloh [5] má označenie Annex 1 až Annex 18.

4.2 Národná legislative

Vznikom samostatnej Slovenskej republiky prijala NR SR celý rad zákonov, vyhlášok a vykonávacích predpisov zaoberajúcich sa problematikou bezpečnej manipulácie a prepravy nebezpečných látok. Tým že Slovenská republika vstúpila do Európskej únie jednotlivé zákony a vykonávacie predpisy sa vyvíjajú a upresňujú a preto je potrebné zladiť celú legislatívu. Uvedené právne normy, ale aj rad ďalších z rezortov dopravy, vnútra, obrany, hospodárstva, zdravotníctva vytvárajú právne prostredie, ktoré umožňujú vytvoriť komplexný systém zabezpečenia ochrany osôb, majetku, životného prostredia pri manipulácií, skladovaní a preprave nebezpečných látok.

Základnou legislatívnou normou v oblasti civilného letectva v Slovenskej republike je letecký zákon. Letecký zákon v zákonodarstve Slovenskej republiky znamená implementáciu medzinárodnej Dohody o civilnom letectve podľa Chicagskej dohody z roku 1944, keď bol pod záštitou Spojených národov dohodnutý štatút vládnej organizácie OSN pod názvom Medzinárodná organizácia civilného letectva ICAO.

V súčasnej právnej úprave ho tvorí zákon č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve. Tento zákon [6] upravuje v oblasti civilného letectva vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií. 4.2.1 Predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného tovaru

Národné letecké predpisy rady „L“ v zásade nadväzujú na Annexy predpisov ICAO. Predpis L18 – letecká preprava nebezpečného tovaru obsahuje základné zásady a záväzné postupy, ktoré sa týkajú tejto problematiky.

Predpis L18 je záväznou riadiacou normou ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií slovenskej republiky pre prevádzkovateľov lietadiel, leteckých dopravcov, posádky lietadiel, prevádzkovateľov letísk, odosielateľov a objednávateľov leteckej prepravy nebezpečného tovaru, letecký úrad, orgány a osoby podieľajúce sa na zabezpečovaní leteckej prevádzky. Predpis L 18 musia ovládať určení zamestnanci leteckého úradu, prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia a posádky lietadiel v plnom rozsahu. Ostatní pracovníci podieľajúci sa na zabezpečovaní pri preprave nebezpečného tovaru musia ovládať tento predpis v rozsahu potrebnom na výkon

(21)

[21]

pôsobnosti svojej funkcie. Výkon pôsobnosti vyplývajúci z tohto predpisu zabezpečuje v súlade s Dohovorom, s jeho dodatkami a zmenami, Zákonom č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ministerstva a Dopravného úradu Slovenskej republiky [7].

4.2.2 Vyhláška MV SR 533 / 2006 o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

Táto vyhláška [8] ustanovuje podrobnosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojenej s ich únikom.

v objekte alebo v komplexe objektov, v ktorom sa vyrába, skladuje a manipuluje s nebezpečnými látkami,

pri preprave nebezpečných látok,

pri ohrození obyvateľstva teroristickým útokom alebo iným zámerným alebo náhodným použitím,

pri ohrození obyvateľstva sekundárnymi následkami mimoriadnych udalostí,

pri ohrození z iných štátov.

Nebezpečné látky sa na účely tejto vyhlášky členia na chemické nebezpečné látky, rádioaktívne nebezpečné látky a biologické nebezpečné látky.

5. Všeobecné podmienky prepravy nebezpečných látok

V súvislosti s neustálym rozvojom priemyslu a medzinárodného obchodu sa zvyšuje aj objem prepravovaného tovaru. Avšak v súčasnosti je potrebné prepravovať aj nebezpečný tovar, ktorý pri nesprávnom zaobchádzaní môže spôsobiť škodu. Záujem o leteckú prepravu v posledných rokoch stále narastá. Pri leteckej preprave sa kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť, spoľahlivosť a rýchlosť. Najsledovanejšou oblasťou v leteckej preprave je preprava nebezpečného tovaru, nakoľko pri tomto spôsobe prepravy ak sa nedodržiavajú stanovené predpisy môže to viesť až k vážnemu

ohrozeniu leteckej prevádzky

s katastrofálnymi následkami.

Letecká preprava nebezpečného tovaru sa riadi základnými manuálmi ICAO, ktorý sa nazýva „ Technické inštrukcie pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru letecky“ TI – DGR (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air „ďalej len TI – DGR“), manuál IATA pre prepravu nebezpečného tovaru IATA – DGR (Dangerous Goods Regulations „ďalej len IATA – DGR“). Základne predpisy pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru sa u obidvoch manuálov nelíšia. Manuál IATA – DGR je platný a použiteľný pre všetkých leteckých dopravcov, členov IATA, pre všetky letecké spoločnosti, Cargo prepravcov a pre všetkých odosielateľov, príjemcov a takzvaných „handlingových“ agentov, ktorí ponúkajú leteckú prepravu a pozemnú manipuláciu a odbavenie nebezpečného tovaru.

(22)

[22]

Manuál IATA – DGR vychádza 1x za rok v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch. Obsahuje charakteristiku jednotlivých tried nebezpečného tovaru, podrobný abecedný zoznam látok a predmetov s uvedením povolenej hmotnosti alebo objemu na jednu obalovú jednotku. Manuál IATA – DGR určuje u jednotlivých druhov aj stupeň ich nebezpečnosti a ďalšie špecifické vlastnosti. Nechýba ani uvedenie výstražného štítku a baliace inštrukcie nebezpečnej látky [14]. Tento manuál je k dispozícií všetkým pracovníkom, ktorí sú v styku pri odbavovaní nebezpečného tovaru.

Manuál IATA – DGR obsahuje zoznam nebezpečného tovaru, ktorý má okolo tri tisíc položiek zoradených podľa abecedy.

5.1 Sprevádzajúce dokumenty zásielky s nebezpečným tovarom

Každá zásielka s nebezpečným tovarom prepravovaná letecky musí byť doprevádzaná prepravnými dokumentmi.

Medzi tieto dokumenty patria:

Prehlásenie odosielateľa o nebezpečnom tovare, Letecký nákladný list (Air waybill – AWB),

Kontrolný Formulár pre nerádioaktívny materiál (Check list), Kontrolný Formulár pre slabo rádioaktívny materiál (Check list), Formulár pre nebezpečný tovar vo výnimočne malom množstve,

6. Odlišnosti leteckej prepravy oproti iným druhom prepravy nebezpečného tovaru

Podmienky jednotlivých druhov prepravy sa opierajú predovšetkým o ustanovenia medzinárodných zmlúv. Tieto zmluvy jednotlivých druhov prepravy obsahujú často odchýlnu alebo podrobnejšiu úpravu pokiaľ sa jedná o vznik zmluvy, prepravné dokumenty, preberanie zásielky dopravcov a jej vydávanie príjemcovi, vylúčenie z prepravy, rozsah nárokov na dopravcu a ich uplatňovanie. Letecká preprava nebezpečného tovaru sa uskutočňuje podľa manuálu ICAO / TI technické inštrukcie pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru letecky a manuálu IATA – DRG Dangerous Goods Regulations ako sme si už uviedli v kapitole 1.1. Letecká preprava nebezpečného tovaru obsahuje veľmi štandardizované postupy, ktoré zaisťujú bezpečnosť a súčasne objasňujú zodpovednosť dopravcov pri ich nedodržaní alebo pri spôsobení škody. Dodržiavanie týchto postupov pri preprave nebezpečného tovaru musí splniť každý odosielateľ aj dopravca. Vzhľadom na globálny charakter a na skutočnosti, že na leteckej preprave nebezpečného tovaru na linkách všetkých dopravcov

(23)

[23]

spolupracuje celý rad partnerov (najmenej dve letiská, najmenej dve odbavovacie – handlingové spoločnosti, jedna alebo viac leteckých spoločnosti), je koordinácia predpisov, postupov a štandardov zásadná. Nie často viditeľným, ale v daných situáciách veľmi zásadným rozdielom medzi inými druhmi dopravy je riešenie neočakávaných situácií (zlé počasie, oneskorenie, technické problémy, dovolené a zakázané predmety na palube lietadla, alebo skryté nebezpečenstvá v podávanej batožine a zásielkach [17].

Nebezpečný tovar v leteckej preprave je rozdelený do troch kategórií:

Tovar, ktorý je všeobecne povolený k leteckej preprave, pretože spĺňa všetky ustanovenia predpisov, pokiaľ ide o balenie a vlastnú prepravu, Tovar, ktorý je možno letecký prepraviť len za zvláštnych opatrení, Tovar, ktorý je úplne vylúčený z leteckej dopravy.

Nebezpečný tovar na palube lietadla sa môže vyskytovať: U prevádzkovateľa zariadenia,

V batožine cestujúcich, V náklade (cargo). 6.1 Prevádzkovateľ zariadenia

Všetky lietadlá potrebujú niektoré nebezpečné látky, ktoré sú potrebné pre účely letu alebo prevádzky. Preto niektoré nebezpečné látky je možno nájsť na palube lietadla ako súčasť letovej spôsobilosti zariadení alebo z prevádzkových dôvodov. V letovej spôsobilosti lietadla vybavenie zahŕňa:

Palivo, Kyslík, Batérie,

Hasiace prístroje.

Prevádzkové vybavenie lietadla zahŕňa: Suchý ľad (pre účely stravovania), Aerosóly (komfort pre cestujúcich),

Alkoholické nápoje ( občerstvenie cestujúcich), Parfumy (bezcolný predaj na palube lietadla). 6.2 Cestujúci a batožina

Cestujúci majú povolené mať pri sebe na palube lietadla niektoré položky nebezpečných látok, ktoré podliehajú určitým obmedzeniam. Často si cestujúci neuvedomujú, že existujú obmedzenia na nebezpečné látky, ktoré môžu mať pri sebe, alebo v nezapísanej batožine na palube lietadla, ktoré môžu potenciálne ohroziť bezpečnosť lietadla alebo cestujúcich.

(24)

[24]

Dovolené predmety a zakázané predmety budú popísané v kapitole 6.4 a 6.5. 6.3 Kategórie batožiny

Takmer každý cestujúci si berie so sebou na cestu nejakú batožinu s osobnými vecami. Rastúcim problémom sú zakázané predmety a nebezpečné látky, ktoré sa nesmú v kabínovej batožine prepravovať.

6.3.1 Zapísaná batožina (odbavená batožina)

Zapísaná batožina je taká, ktorú cestujúci podáva dopravcovi na prepravu, riadne zabalenú, zabezpečenú a označenú menovkou. Zapísaná batožina sa prepravuje v nákladnom priestore lietadla. Na zapísanú batožinu sa vzťahujú predpisy, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Nedodržanie takýchto predpisov môže viesť k vylúčeniu z prepravy a môže mať aj právne následky. Na základe celosvetových dohovorov už pracujú na mnohých letiskách elektronické inšpekčné zariadenia všetkej batožiny odovzdávanej na prepravu leteckým spoločnostiam [17]. Cieľom elektronickej kontroly batožiny je zabrániť vneseniu nebezpečných lázok, zariadení a predmetov do lietadla, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť letu. Hlavnou úlohou týchto opatrení je odstrániť a podstatne znížiť možnosť teroristických útokov.

6.3.2 Nezapísaná batožina (kabínová, príručná batožina)

Nezapísaná batožina je taká, ktorú má cestujúci po celú dobu letu pri sebe, má ju vo svojej starostlivosti. Počas celého letu ju má pod dohľadom a zodpovedá za ňu v plnom rozsahu. Pri odbavení je zvyčajne označená príveskom CABIN. Nezapísaná batožina je obmedzená rozmermi stanovenými príslušnou leteckou spoločnosťou (napr. 55 x 45 x 15cm) a tiež hmotnostne (5 – 15kg). Kabínová batožina má obsahovať iba veci a predmety na osobnú potrebu cestujúceho v priebehu letu. Nesmie obsahovať nebezpečné predmety ako sú napríklad zbrane, nože, nožnice, predmety bodnej a sečnej povahy, tekutiny, gély a ďalšie podľa aktuálne platných predpisov [17]. Zoznam zakázaných predmetov a látok aj rozsah a dôkladnosť bezpečnostných kontrol pred nástupom do lietadla sa v nadväznosti na poznatky z protiteroristického boja neustále rozširujú.

Technické inštrukcie obsahujú úplný zoznam tých položiek, ktoré cestujúci a posádky majú dovolené vziať na palubu lietadla.

6.4. Dovolené predmety

Tekutiny s maximálnym objemom nádoby 100 mililitrov. Musia byť zabalené do jedného priehľadného opakovateľne uzatváracieho plastického sáčku, ktorý nemá väčšiu kapacitu ako 1 liter na cestujúceho, ktorý je k dispozícii na check-in pulte. Lieky a diétne potreby vrátane kojeneckej stravy pre použitie počas cesty.

(25)

[25]

Kúpiť tekutiny ako nápoje a parfumy buď v letiskových obchodoch, keď sú umiestnené za bodom, kde sa preukazuje palubná vstupenka. Ak sú predané v špeciálnych zapečatených sáčkoch nesmú sa otvárať pred tým ako sa prechádza kontrolou.

Tekutiny zahŕňajú:

Vodu a ďalšie nápoje, sirupy, Krémy, kozmetické vody a oleje, Parfumy,

Gély vlasové, sprchovacie,

Obsahy podtlakových nádob vrátane holiacej peny, deodorantov, Pasty vrátane zubnej.

6.5 Zakázané predmety

Uvedené predmety je potrebné pred príchodom k odbavovaciemu pultu preložiť do batožiny, ktorá bude prepravovaná v nákladnom priestore lietadla, alebo uložiť do úschovne batožín, prípadne kontaktovať zástupcu leteckej spoločnosti o možnosti prepravy týchto predmetov podľa stanovených postupov leteckej spoločnosti.

Uvedené predmety nesmú byť umiestnené v príručnej batožine (batožina, ktorú si cestujúci berie do kabíny lietadla):

Činné detonačné a výbušné zariadenia, pyrotechnika, ohňostroj, Paralyzátory, spreje s dráždivým účinkom,

Biologické látky, chemikálie, zápalné látky, prchavé látky, kempingové plynové súpravy, zapaľovače, organické peroxidy, žieraviny, ortuť, jedy, Strelné zbrane, rezné nástroje, nože, predmety s reznými hranami, nožnice všetkých rozmerov,

Ďalšie nebezpečné predmety obušky, obranné tyče, kyjakovité palice, baseballové palice, predmety schopné vytvoriť silné magnetické pole.

V tomto zozname sú uvedené iba možné druhy zbraní a zakázaných predmetov.

7. Skryté nebezpečenstvo v batožine a v tovare cestujúceho alebo odosielateľa V batožine a v tovare podávaného k leteckej preprave sa môžu vyskytnúť výrobky a látky, ktoré nie sú povolené k leteckej preprave, pretože obsahujú niektoré nebezpečné vlastnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prepravy. Z tohto dôvodu sa uplatňujú bezpečnostné opatrenia proti skrytému nebezpečenstvu

(26)

[26]

s bezpečnostnými zložkami či sa to týka pri preprave batožiny, alebo nákladu. Nižšie uvádzame niektoré typické ukážky skrytého nebezpečenstva v batožine a v tovare:

Lieky (môžu obsahovať nebezpečné chemikálie), Vakcíny (bývajú balené v suchom ľade),

Rôzne prístroje ( môžu obsahovať tlakomery a teplomery s ortuťou), Domáce potreby (môžu obsahovať farby, aerosóly, bieliace prášky),

Kempingové potreby (môžu obsahovať horľavý plyn, horľavú kvapalinu, zápalky),

Elektrické zariadenia (môžu obsahovať magnetický materiál, ortuť, kyselinu),

Diagnostické vzorky (môžu byť infekčné),

Náhradné diely (môžu obsahovať chemikálie, rozpúšťadlá, farby, tmely), Automobilové náhradné diely (pozor na batérie s kyselinou, na horľavé aerosóly, airbagy s pyropatronou).

8. Používanie niektorých elektronických prístrojov

Dnešné typy lietadiel sú vybavené rôznymi navigačnými a ovládacími systémami. V týchto systémoch sa nachádza veľké množstvo elektronických prvkov. Tieto systémy sú závislé od prijímania satelitných a iných signálov. Používanie súčasných elektronických prístrojov môže narušiť správnu činnosť týchto systémov, prípadne môžu zaviniť nehodu alebo katastrofu. Z bezpečnostných dôvodov je teda používanie väčšiny elektronických zariadení zakázané úplne, alebo aspoň v niektorých fázach letu. Najnovšie sa aj v tejto oblasti začína odohrávať konkurenčný boj. Niektoré spoločnosti zavádzajú možnosť telefonovania z mobilných telefónov cestujúcich s pomocou mobilnej siete inštalovanej priamo v lietadle [17].

9. IMP kód ( International message procedure)

Nebezpečné látky pri preprave letectvom sú označované okrem UN kódu ešte aj IMP kódom a Drill kódom. Kód IMP je medzinárodne uznávaný. Všetky nebezpečné látky majú priradený trojpísmenný kód. Tento kód identifikuje o aký typ nebezpečnej látky sa jedná.

(27)

[27] 10. Drill Kód

Ohlasovací kód vážnej situácie pri leteckom incidente týkajúci sa prepravy nebezpečných látok.

11. Návrh metodiky prepravy nebezpečných látok v leteckej doprave

Proces prepravy patrí k najčastejším, ale aj najrizikovejším operáciám, ktoré sú vykonávané s nebezpečným tovarom od ukončenia výroby až po ich využitie u konečného spotrebiteľa. V postupnosti – výroba, sklad, distribútor, sklad, odberateľ, spotreba – sú každé dva susedné články prepojené práve pomocou dopravy. Pri preprave nebezpečného tovaru vystupujú:

Výrobca daného nebezpečného tovaru, Odosielateľ,

Prepravca špeditér (Cargo),

Letecká spoločnosť ( handlingovy agent danej leteckej spoločnosti na strane odosielateľa ale aj príjemcu + "samotne lietadlo"),

Príjemca (môže to byt konkrétny príjemca, resp. partner prepravcu, ktorý potom nebezpečný tovar z letiska doručí konkrétnemu príjemcovi).

Všetky tieto zložky by mali byť vyškolené na manipuláciu s nebezpečným tovarom, odosielateľ, prepravca a letecká spoločnosť aj na prepravu nebezpečného tovaru.

Po preštudovaní príslušnej legislatívy, odbornej literatúry a získaní informácií osobnou konzultáciou s odborníkmi preškolenými na prepravu nebezpečného tovaru navrhujem metodiku prepravy realizovanú pomocou vývojového diagramu. Vývojový diagram prepravy nebezpečného tovaru je znázornený na obrázku 1.

(28)

[28]

Obr. 1 Vývojový diagram metodiky prepravy nebezpečnej látky Záver

V tomto článku sme sa snažili charakterizovať problematiku leteckej prepravy nebezpečných látok. Cieľom článku bolo navrhnúť metodiku prepravy nebezpečných vecí v letectve, ktorú sme realizovali pomocou vývojového diagramu. Vývojový

(29)

[29]

diagram pomáha čitateľovi zorientovať sa v tom, aké sú postupnosti jednotlivých krokov prepravy, ktoré subjekty sa zúčastňujú prepravy, kto a aké má povinnosti pri preprave.

Analýza leteckej prepravy nebezpečných látok uskutočnená v tomto článku predstavuje v skutočnosti len zovšeobecnený pohľad na veľmi rozsiahlu a komplexnú reguláciu danej prepravy.

Článok má slúžiť ako informačný zdroj, ktorá má poskytnúť prehľad o predpisoch, triedenia nebezpečných látok a predmetov, identifikácie nebezpečných látok, balenia ale taktiež aj označovania zásielok pri preprave nebezpečných látok a predmetov v letectve.

Bezpečnosť prepravy sa po posledných teroristických skúsenostiach stáva veľmi často opakovaná. Bezpečnosť je spájaná s rôznymi súvislosťami a s rôznym dopadom na budúcnosť praxe prepravy nebezpečných vecí. Práve oblasť leteckej prepravy má jedinečné skúsenosti v oblasti zaisťovania bezpečnosti. Zvýšenie bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí je prvoradá úloha. V súčasnej dobe môžeme pozorovať rôzne bezpečnostné opatrenia. Hlavnou úlohou týchto opatrení je zvýšenie ochrany leteckej prepravy pred neoprávnenými zásahmi alebo pred teroristickými útokmi. Príkladom takýchto opatrení je aj zoznam dovolených a zakázaných predmetov, ktoré je možné prechovávať na palubách lietadiel.

Zoznam použitej literatúry

[1] Zákon NR SR č. 117/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.42/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona NR SR č. 222/1996.

[2] Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR. Nebezpečné látky – terminológia, klasifikácia.

[3] Medzinárodná organizácia leteckých prepravcov. [online]. Dostupné na internete: <http://www.iata.org/ps/publications/dgr.htm>

[4] Technical instruction for The safe transport of dangerous goods by air. [online].Dostupné na internete:

<http://www.icao.int/icaonet/dcs/9284/9284_2007_2008_addcorr_en.pdf> [5] Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

[6] Zákon NR SR č.143/1998 Z.z o civilnom letectve [7] L 18 Letecká preprava nebezpečného tovaru.

[8] Vyhláška MV SR 533 / 2006 o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

(30)

[30]

[9] BOZP info cz. Preprava nebezpečných veci v dopravnom systéme [online]. Dostupné na internete:

<www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/doprava_preprava/preprava_latek.html>

[10] Labelslabels com. Značky pre pozemnú obsluhu. [online]. Dostupné na internete: <http://www.labelslabels.com/scripts/prodList.asp?idCategory=96>

[11] Fedex expres Dangerous goods. [online]. Dostupné na internete: < http://www.fedex.sk/index.php?www=sp_image&id_item=583> [12] Land transport rule dangerous goods 2005 [online]. Dostupné internete:

<http://www.ltsa.govt.nz/rules/dangerous-goods-2005.html#tablea> [13] Nebezpečné látky. [online]. Dostupné na internete:

<http://fsi.utc.sk/kpi/dokumenty/nl.pdf>.

[14] Školiaca a metodická príručka ČSA. Letecká preprava nebezpečného nákladu. 1 vydanie 2007 Praha.

[15] Bezpečná preprava nebezpečných veci [online]. Dostupné na internete: <http://www.unipetrol.cz/html/downloaddoc.php?id=2070>

[16] The Compliance Center Inc. Hazardous materials regulations specialists. [online]. Dostupné na internete:

<http://www.thecompliancecenter.com/labels/hazard_class/worded.htm>

[17] Jiří Pruša a kolektív: Svet leteckej dopravy:2008. s 87,94,97. ISBN 978-80-8073-938-6

[18] Preprava nebezpečných vecí, učebné texty, ÚCD Bratislava, 2003 s,52,55 [19] Aip Slovenská Republika, Letové prevádzkové služby slovenskej republiky

[online]. Dostupné na internete:

<http://aim.lps.sk/eAIP/eAIP_SR/AIRACNIL_EFF_15JAN2009/pdf/LZ_GEN_1 _4_en.pdf>

[20] Diamondslabels, air elegible marking [online]. Dostupné na internete:

<http://www.diamondlabels.com/servlet/the-2026/Air-Eligible-Markings/Detail> [21] Ján Spišák, Podniková logistika: učebné texty, Fakulta BERG TU v Košiciach

2005, s 30.

[22] International Fire Training Centre, Transport of Dangerous Goods By Air RFFS Supervizor Initial [online]. Dostupné na internete:

<http://www.iftc.co.uk/Transport_of_Dangerous_Goods_by_Air.pdf> [23] IATA, Guidance Dokument, Infectious Substances [online]. Dostupné na

internete: http://www.iata.org/NR/rdonlyres/9C7E382B-2536-47CE-84B4-9A883ECFA040/0/Guidance_Doc62DGR_50.pdf

[24] Poradenstvo v leteckej doprave, logistike a kompletný servis, R – Cargo, s.r.o. [online]. Dostupné na internete: <www.rcargo.sk>

(31)

[31]

[25] Me Logistic Services, Packing material and accessories for all traffic carriers [online]. Dostupné na internete:

(32)

[32]

CURRENT SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES AT THE

FACULTY OF AERONAUTICS TECHNICAL UNIVERSITY OF

KOŠICE

František KAĽAVSKÝ4

- František ADAMČÍK5

Abstract: Among the main activities of the Faculty of Aeronautics Technical University in Košice, Slovakia, in addition to provide the university education, are included activities of particular departments in the field of aviation research and development including air transport security. The paper processes the current overview of this issue at the particular departments, indicating the offer of cooperation within the built experimental laboratories.

Keywords: aviation reserch; air transprt security; university; education

I. INTRODUCTION

The Faculty of Aeronautics of the Technical University in Košice was established on 1 February 2005. Despite the short period of its existence it has a long experience in training pilots and aviation experts. The Faculty of Aeronautics is a successor of the Air Force Academy of Gen. Milan Rastislav Štefánik in Košice, which was a prestigious educational institution in Europe and in the world providing university education for pilots and air operating personnel since 1973.

The main mission of the Faculty of Aeronautics is to perform tasks of the Technical University, especially in the area of air technologies, aeronautics and astronautics – to provide, organize and ensure higher level education, life-time education as well as facilitate creative academic research in the fields of aeronautics, aviation equipment, air transport safety, air transport security, aerospace and related issues.

The accredited study programs are focused on the areas such as air traffic control and management (with pilots and ATC-staff included), aviation mechanical engineering, electrical engineering and avionics, aircraft design, aviation equipment repair and operation.

II. THE FACULTY OF AERONAUTICS ACCREDITED STUDY PROGRAMMES

Studying at Faculty of Aeronautics takes place in response to the activities in the field of science and research, in line with the current state of development of these areas. The Faculty of Aeronautics provides university education at three study fields

4Peter Kaľavský, Faculty of Aeronautics, Technical university of Košice, Košice, Slovak Republic

(33)

[33]

5.2.59 Traffic, 5.2.4 Motor vehicles, rail vehicles, ships and airplanes and 5.2.13 Electronic, at all three university degrees.

Level STUDY FIELDS

1.

Air Transport Management Professional pilot

Air traffic controller

Airport operation Aircraft operation

Avionics systems Sensorics

2.

Air Transport Management Aircraft operation

Sensorics and avionics systems 3.

Air Transport Management Aircraft operation

Aviation and industrial electronic systems Table 1. Study Programme

III. FOCUS ON THE SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES OF ACADEMIC DEPARTMENTS

The scientific and teaching staff of the Faculty of Aeronautics, Technical University in Košice includes six departments with specialized focus in different areas of aviation issues.

Department of Aerodynamics and Simulations: aerodynamics, informatics, computer technology programming applied to mathematical analyses, mathematics, physics

Department of Avionics: avionics, airborne instruments, electrical systems of aircraft, airborne radio and radio-technical systems and special systems of aircraft

Department of Aviation Technical Studies: aviation engineering, aviation and industrial sensorics and magnetometrics, aviation mechanics and material, aviation electrotechnics, electronics and cybernetics

Department of Flight Training: preparation of the flying staff, personnel of air traffic control, simulator training of crews and air traffic controllers

Department of Aviation Engineering: preparation of ground and flying staff in theory of aircraft design, aeronautical engines, ground servicing and airfield operation

Department of Air Traffic Management: focused mainly on the area of management, organization and supervision of air traffic operations and airport

(34)

[34] A. Department of Aviation Engineering

The department provides scientific and research activities mainly in the areas: aircraft design and aeronautical engines, maintenance and repair of aircraft and aviation engines, ground servicing and airfield operation, airfield technical and operational support and air transport security. Science and Research:

1. Development of control systems for small turbo-shaft jet engines with experimental validation in the laboratory of small jet engines.

2. Research conducted for the effects of alternative aviation fuel on rubber materials.

3. Building material basis for practical training of maintenance staff to international regulations (Part 66 and Part 147 for the categories of B1.1, B1.3 and B3).

4. Air transport security. Cooperation offered for partners:

Laboratory of intelligent control systems of aviation engines - research focused modern methods of modelling, control and diagnostics of complex systems using approaches based on artificial intelligence, Methods applied to objects such as small aviation jet engines MPM-20, TJ-100 and Saphir 5.

B. Department of Aviation Technical Studies

The department is responsible for the research, which is conducted in selected areas of electrotechnics and mechanical engineering in aviation, particularly, applied magnetometry, diagnosting and material engineering. Science and Research:

1. Research, development and application of sensors based on magnetic microwires.

2. Applicational vector magnetometry.

3. Influence of new ways of treating sintered materials on their tribological characteristics.

4. Basis for research, development, design, testing and applications of unmanned aerial vehicles.

Cooperation offered to partners:

Research and development of contactless submerged sensors of stress and temperature,

Research of special sensors and electronic units to customer requirements,

(35)

[35]

Magnetic measurements, mapping and analyses of stationary and lf magnetic fields,

Cooperation in the development of intelligent multi-sensor systems, Testing accelerometers, gyroscopes and magnetometers for flying vehicles and praxis,

Stabilization and navigation of objects based on physical fields,

Manufacturing, testing and optimization of supporting frames of above standard modularity,

Design and production of forms for spare parts from plastic materials, Developing CAD/CAM models of a real spare part; manufacturing real models using 3D printing from models delivered in CAD/CAM form Realization of engineering computational tasks using CAE,

Testing metallic materials featuring various surface treatments for contact fatigue; analyses of surface layer damages of metallic materials subjected to contact fatigue testing,

Basic metallographic analyses of metallic materials following tribological testing,

Measuring vibration on traction mechanism and follow-up analyses of vibrational spectra.

Places of work for science and research:

Laboratory of Sensorics- research profile: sensors based on magnetic microwires equipped with it own contact-less sensors for monitoring of the status of the so called „smart“ materials (objects).

Laboratory of applied magnetometrics- research profile: vectormagnetometrics - industrial and laboratory systems with original sensors, methods of measurement, intelligent processing and signal visualization.

Laboratory for diagnostics- research profile: testing resistance of materials to contact fatigue equipped with AXMAT and R-MAT instrumentation enabling testing materials for contact fatigue in axial and radial directions.

Unmanned aerial systems- research profile: testing sensorics of unmanned vehicles equipped with instrumentation for testing MEMS accelerometers, gyroscopes and magnetometers.

C. Department of Avionics

The scientific, research and development activities of the department is specialized basically in avionics, airborne instruments, electrical systems of aircraft, airborne radio and radio-technical systems and special systems of aircraft. Research and development are conducted in selected areas:

(36)

[36]

• to increase the share of international unification and certification of aviation training

• to modernize education and training techniques and technologies in aviation

• mathematical modelling and characteristics of aircraft cabin electronic systems

• to use the aeronautical radio altimeters to improve the safety of flight • EMC on board of the aircraft

• an integration of satellite and inertial navigation systems, multi-sensory objects

• thermodynamic control of complex processes under the action of high pressures and temperatures

Science and Research: • aircraft antenna systems

• intelligent cybernetic systems of aircraft

• improving precision of navigational parameters

• multidimensional systems featuring robust regulation units

• efficiency and economy of simulation models of complex avionics systems,

• research in intelligent algorithms of controlling and modelling complex aviation systems, electromagnetic compatibility on board of an aircraft, • dependence on altitude of airborne aircraft systems ,

• solving problems related to controlling thermodynamical processes in aviation engines and their transfer into industrial fields of application, • classical airborne navigation systems applied in other transport systems, • anti-collision warning systems for small aircraft and helicopters,

• developing and analyzing radiation patterns of airborne antennas carried on aircraft and helicopters.

Cooperation offered for partners:

Laboratory of airborne antenna equipment

Compact attenuation chamber with instrumentation enabling measurement of antenna parameters up to 10GHz,

Specific equipment facilitating measurement and evaluation of the radiation pattern of antennas located on models of aircraft, helicopter or other means of transport

State-of-the-art SW enabling for the radiation pattern characteristic, measured and processed by the program, to be visualized and mutually compared.

D. Department of Flight Training

The department of flight training has currently two specialized departments. It is a simulator workplace for practical training of air traffic controllers LETVIS and

(37)

[37]

advanced pilot trainer for the single light aircraft (Cessna 172). LETVIS is the simulator, which implements research on human factors in the air traffic control environment.

Science and research:

• research conducted in the field of designing and optimization of final approach routes with different navigation infrastructure. • research in the field of implementing new technologies, work

procedures and safety measures that follow from the European project, the Single European Sky (SESAR)" in the air traffic control environment.

• research in the field of air transport safety. Cooperation offered to partners of the trade:

Research in the field of designing and optimizing the routes of final approach at airports with different navigation infrastructures,

Research in the field of implementing new technologies, work procedures and safety measures that flow from the Pan-European project of the „Single European Sky (SESAR)„in the air traffic control environment

Research in the field of air transport safety. Places of work for science and research:

Flight simulator room

Equipped with two types of flight simulators:

1. Single-engine light training aircraft (Cessna - 172)

2. Two-engine propeller aircraft with onboard instrument flying outfit

Flight simulators to be used for research in the field of air traffic safety when approaching and landing on airports not equipped with powerful ground navigation aids.

Virtual simulation environment for the air traffic controller

Optimization of flight routes, modelling the air traffic flow, research runway and sector capacity,

Airport management area, ATC staff to-Technology Interface. E. Department of Aerodynamics And Simulations

The department is focused on modelling and simulation in aviation, together with the use of panel methods for optimizing the design process of aircraft and propellers. Applications of operations research in aviation are aimed at creating mathematical models and optimization problems of aviation and numerical methods in

(38)

[38]

aerodynamics with emphasis on the development of e-learning in selected types of study programmes. Another part of the department staff in training work investigates the magnetic properties of amorphous and nano-crystalline materials (microwires) and basic physical properties of systems containing magnetic nanoparticles (magnetic fluid and ferronematics) and their application possibilities.

Science and Research:

• modelling and simulations in aviation using panel-based methods when optimizing the design process of aircraft and propeller

• developing mathematical models and optimization problems of air transportation and numerical methods inaerodynamic with emphasis on electronic education in selected study programmes

• physical properties of systems containing magnetic nano-particles and their applicationalpotentionals

• magnetic properties of amorphous and nano-crystalline materials (microwires)

Cooperation offered for partners:

Solving problems related to the use of linear programming, computational methods when digitizing airflow and methods of research aircraft performance and aircraft flight characteristics,

Research conducted the properties of amorphous and nano-crystalline materials giving us the possibility of offering our applications in civil engineering, mechanical engineering linked with the use of various sensors for sensing temperature, pressure, magnetic coding, strength and elasticity of structures,

Solving problems using software (ANSYS, FLUENT ) CFD simulation of the external aerodynamics in 3D , aerodynamic design of aircraft, unmanned aerial vehicles and flying models,

Making use of magnetic fluids as insulating and cooling media in power transformers.

Places of employment for science and research:

Aerodynamic laboratory – prototype shops - research and expert opinions on order.

Laboratory of hydromechanics and thermomechanics - scanning and evaluation of measurements and evaluation of the basic properties of fluids and gases.

Airport – simulation centre - solving problems related to 3D modelling and simulation of airport processes.

(39)

[39] F. Department of Air Traffic Management

The department is responsible for teaching subjects focused mainly on the area of management, organization and supervision of air traffic operations, air transport safety, economics and the rights of airline management specializations with emphasis on: management and marketing of airlines, economic problems of airlines, problems of organizing activities of airports, and economic activities of airports

Science and Research and cooperation offered partners of the trade 1. Analysing and modelling of aviation activities.

2. Analysing capacity issues of air transportation.

3. Analysing of the efficiency of aviation equipment operation. 4. Developing functional models of aviation companies.

5. Prognosing the development of airlines and airports.

6. Optimization of the organizational structures of airlines and airports. 7. Research in the aspects of safety within the air training of student pilots. 8. Research in the field of practical preparation of air traffic controller students with focus on air traffic safety.

9. Research in the field of human performance in aviation activities.

IV. CONCLUSION

One of the elements of quality and inclusion of the educational institutions in the system of university ranking is also a systematic development of science and research and the transfer of knowledge into the learning process. Development cooperation in the listed areas of individual departments and lecturers will not only create conditions for the development of high quality material base, but also for scientific growth, motivation and systematic training of young scientists and educators.

REFERENCES

(40)

[40]

MANAŽMENT RIZÍK V OBLASTI OCHRANY CIVILNÉHO

LETISKA PRED ČINMI PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM PROTECTION AGAINST

ACTS OF UNLAWFULL INTERFERENCE OF CIVIL AIRPORT

Ján KOLESÁR6, Martin PETRUF7, Peter KOŠČÁK8, Lucia MELNÍKOVÁ9 Anotácia: Článok pojednáva o metodológii použiteľnej v rámci hodnotenia rizík v oblasti ochrany civilného letiska pred činmi protiprávneho zasahovania. Pozornosť je zameraná na rozbor súčasného stavu obvodovej ochrany letísk a analýzu postupov posudzovania rizík v rámci bezpečnostného manažmentu civilných letísk.

Abstract: This paper deals withthemethodology useable intherisk assessmentofcivil airport protection against acts of unlawful interference. Attention isfocused on analyzingthe current state of the airport perimeter and an analysis of risk assessment procedures in the safetymanagementof civil airports.

Kľúčové slová: Systém riadenia bezpečnosti, manažment rizík, bezpečnosť, ohrozenie, akceptovateľné riziko, úroveň rizika, bezpečnostná analýza, protiprávny čin v letectve

Keywords: safety management system, risk management, safety, acceptable risk, level of risk, security analysis, act of unlawful interference in aviation

ÚVOD

Súčasná ochrana civilného letiska pred činmi protiprávneho zasahovania je zabezpečená prostredníctvom mechanických a technických zabezpečovacích prostriedkov, komplexom režimových opatrení a systémom fyzickej ochrany, ktoré integračne pôsobia v rámci obvodovej, priestorovej a objektovej ochrany. Zaistenie požadovanej ochrany letiska pred protiprávnym konaním je riešené vybudovaním

6

Ing. Ján Kolesár, PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko. E-mail: jan.kolesar@tuke.sk

7 Prof.Ing. Martin PETRUF PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko. E-mail: martin.petruf@tuke.sk

8 Ing. Peter Koščák, PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko. E-mail: peter.koscak@tuke.sk

9 Ing. Lucia Melníková, PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko. E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk

Figure

Updating...

Related subjects :