Príručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhranie DFS22B priemyselnej zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe. Vydanie 04/ / SK

88 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis

MOVIDRIVE

®

MDX61B

Rozhranie DFS22B priemyselnej zbernice

PROFINET IO s bezpečnostným

(2)
(3)

1 Všeobecné informácie ... 5

1.1 Štruktúra bezpečnostných pokynov ... 5

1.2 Nároky, vyplývajúce zo záruky... 5

1.3 Vylúčenie zo záruky ... 5

1.4 Poznámka o autorských právach ... 6

2 Bezpečnostné pokyny ... 7

2.1 Súvisiace podklady ... 7

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom ... 7

2.3 Bezpečnostné funkcie ... 7

2.4 Aplikácie v zdvíhacích zariadeniach ... 7

2.5 Názvy výrobkov a obchodné značky... 7

2.6 Likvidácia ... 8

3 Úvod ... 9

3.1 Obsah tejto príručky ... 9

3.2 Doplňujúca dokumentácia... 9

3.3 Vlastnosti ... 9

3.3.1 MOVIDRIVE® a PROFINET ... 9

3.3.2 Prístup ku všetkým informáciám ... 10

3.3.3 Kontrolné funkcie ... 10

3.3.4 Diagnostika ... 10

3.3.5 Monitor zbernice ... 10

4 Integrovaná bezpečnostná technika ... 11

4.1 Bezpečnostná koncepcia rozhrania DFS22B v kombinácii s bezpečnostným modulom DCS21B ... 11

4.2 Bezpečnostná koncepcia meniča MOVIDRIVE® B bez voliteľného bezpečnostného modulu DCS21B ... 12

4.2.1 Obmedzenia ... 12

4.2.2 Schematické znázornenie koncepcie bezpečnosti na príklade meniča MOVIDRIVE® B... 13

5 Bezpečnostno-technické požiadavky... 14

6 Pokyny na montáž a inštaláciu ... 15

6.1 Montáž voliteľnej karty DFS22B do meničov MOVIDRIVE® MDX61B... 15

6.2 Montáž voliteľných kariet DFS22B / DCS21B do meniča MOVIDRIVE® MDX61B ... 16

6.2.1 Skôr než začnete ... 17

6.2.2 Základný postup pri montáži a demontáži voliteľnej karty (MDX61B, veľkost’ 1-6) ... 18

6.3 Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFS22B ... 19

6.4 Obsadenie konektora ... 20

6.5 Zbernicové káble – tienenie a uloženie... 21

6.6 Adresovanie TCP/IP a podsiete ... 22

6.7 Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP ... 24

6.8 Postup po výmene zariadenia... 25

6.9 Prevádzkové signalizácie voliteľnej karty DFS22B ... 25

(4)

7 Konfigurácia a uvedenie do prevádzky... 27

7.1 Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO... 27

7.1.1 Priradenie názvu zariadenia PROFINET ... 28

7.1.2 Konfigurovanie rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO... 30

7.1.3 Príklad konfigurovania procesných dát meniča MOVIDRIVE® B... 35

7.2 Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B... 36

7.3 Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7 ... 37

7.3.1 Opis parametrov F ... 38

7.3.2 Diagnostika bezpečnosti cez zbernicu PROFINET... 40

8 Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET ... 41

8.1 Úvod... 41

8.2 Integrovaný prepínač (switch) Ethernet ... 43

8.3 Konfigurácia procesných dát... 44

8.4 Riadenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B... 45

8.4.1 Príklad riadenia SIMATIC S7 s MOVIDRIVE® MDX61B ... 46

8.4.2 Časový limit (timeout) PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B) ... 46

8.4.3 Reakcia na prekročenie časového limitu priemyselnej zbernice (MOVIDRIVE® MDX61B)... 46

8.5 Príklad programu pre SIMATIC S7 ... 47

8.6 Alarmy PROFINET na príklade MOVIDRIVE® B ... 48

9 Parametrizácia prostredníctvom súboru dát PROFIdrive 47 ... 50

9.1 Súbory dát PROFINET - úvod... 50

9.1.1 Vlastnosti zariadení PROFINET SEW-EURODRIVE... 51

9.2 Štruktúra kanála parametrov PROFINET... 52

9.2.1 Postup nastavenia parametrov pomocou sady dát 47... 53

9.2.2 Priebeh sekvencie pre riadiacu jednotku / dozornú jednotku... 54

9.2.3 Adresácia podradeného meniča ... 55

9.2.4 MOVILINK®-parametrizačné úlohy ... 56

9.2.5 Parametrizačné príkazy PROFIdrive ... 61

9.3 Čítanie alebo zápis parametrov prostredníctvom súboru dát 47... 66

9.3.1 Príklad programu pre automatizovaný systém riadenia SIMATIC S7 ... 66

9.3.2 Technické údaje zbernice PROFINET pre MOVIDRIVE® s DFS22B ... 66

9.3.3 Chybové kódy služieb zbernice PROFINET ... 67

10 Integrovaný webový server ... 68

10.1 Softvérové predpoklady ... 68

10.2 Nastavenia bezpečnosti ... 68

10.3 Štruktúra úvodnej stránky meniča MOVIDRIVE® MDX61B s voliteľnou kartou DFS22B ... 69

10.4 Štruktúra diagnostického appletu... 70

10.5 Ochrana prístupu ... 73

11 MOVITOOLS® MotionStudio cez Ethernet ... 74

11.1 Prehľad ... 74

11.2 Postup pri konfigurovaní zariadení... 75

11.3 Komunikácia s externými zariadeniami... 78

12 Diagnostika ... 80

12.1 Diagnostické postupy ... 80

13 Technické údaje ... 83

13.1 DFS22B pre MOVIDRIVE® B ... 83

(5)

1

Štruktúra bezpečnostných pokynov

Všeobecné informácie

1

Všeobecné informácie

Príručka

1

Všeobecné informácie

1.1

Štruktúra bezpečnostných pokynov

Bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke majú nasledujúcu štruktúru:

1.2

Nároky, vyplývajúce zo záruky

Dodržiavanie dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky a prípadného uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo záruky. Pred prácou s voliteľnou kartou si preto najprv prečítajte príručku!

Zabezpečte, aby bol tento návod v čitateľnom stave dostupný pracovníkom zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na zariadení na vlastnú zodpovednost’.

1.3

Vylúčenie zo záruky

Dodržiavanie dokumentácie k meničom MOVIDRIVE® B je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku a pre dosiahnutie udávaných vlastností a výkonových parametrov výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, vecné

Piktogram

SIGNÁLNE SLOVO!

Druh a zdroj nebezpečenstva. Možné následky nerešpektovania.

• Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Piktogram

Signálne slovo

Význam

Následky pri

nerešpektovaní

Príklad:

Nebezpečenstvo všeobecne

Osobitné nebezpečenstvo, napr. zásah elektrickým

prúdom

NEBEZPEČENSTVO! Bezprostredne hroziace nebezpečenstvo

Usmrtenie alebo t’ažké poranenie

VAROVANIE! Možná nebezpečná situácia Usmrtenie alebo t’ažké poranenie

POZOR! Možná nebezpečná situácia Ľahké poranenie

STOP! Možný vznik vecných škôd Poškodenie zariadenia pohonu alebo jeho okolia

UPOZORNENIE Užitočné upozornenie alebo rada. Uľahčuje zaobchádzanie so systémom pohonu.

(6)

1

Poznámka o autorských právach

Všeobecné informácie

1

Všeobecné informácie

1.4

Poznámka o autorských právach

© 2008 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.

Zakázané je akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné využívanie.

(7)

2

Súvisiace podklady

Bezpečnostné pokyny

2

Bezpečnostné pokyny

2

Bezpečnostné pokyny

2.1

Súvisiace podklady

• Tento výrobok môžu inštalovat’ a uviest’ do prevádzky len kvalifikovaní pracovníci -elektrotechnici pri dodržaní platných predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci a pri dodržiavaní pokynov uvedených v návode:

– Prevádzkový návod "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"

– Príručka k bezpečnostnému modulu DCS21B/31B, voliteľnému vybaveniu pohonového meniča "MOVIDRIVE® MDX61B"

• Skôr než začnete s inštaláciou a uvedením voliteľnej jednotky DFS22B do prevádzky, dôkladne si preštudujte túto dokumentáciu.

• Dodržiavanie pokynov dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky a plnenia prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záruky.

2.2

Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom

Máte k dispozícii komunikačný systém, ktorý umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’ menič pohonu MOVIDRIVE® B potrebám konkrétneho zariadenia. Tak ako pri všetkých zbernicových systémoch, aj tu existuje nebezpečenstvo zmeny parametrov, ktorá zvonka (vzhľadom na zariadenie) nie je badateľná a ktorá môže zmenit’ správanie zariadenia. To môže viest’ k neočakávanému (a nekontrolovanému) správaniu sa systému.

2.3

Bezpečnostné funkcie

Menič pohonov MOVIDRIVE® MDX61B nesmie vykonávat’ žiadne funkcie bez nadradených bezpečnostných systémov. Použite nadradené bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečia ochranu osôb a zariadení.

Presvedčte sa, že pre bezpečnostné aplikácie sa dodržiavajú údaje nasledujúcej dokumentácie.

• Bezpečné odpojenie pre menič MOVIDRIVE® B

Pri bezpečnostných aplikáciách sa smú používat’ len súčiastky, dodané spoločnost’ou SEW-EURODRIVE výslovne vo vyhotovení pre bezpečnostné aplikácie!

2.4

Aplikácie v zdvíhacích zariadeniach

Menič MOVIDRIVE® MDX60B/61B sa v aplikáciách pre zdvíhacie zariadenia nesmie použit’ vo funkcii bezpečnostného zariadenia.

V rámci bezpečnostných opatrení zabezpečte používane sledovacích systémov alebo mechanických ochranných zariadení na ochranu osôb a majetku.

2.5

Názvy výrobkov a obchodné značky

Značky a názvy výrobku uvedené v tejto príručke sú obchodné značky alebo zaregistrované obchodné značky prináležiace majiteľom týchto značiek.

(8)

2

Likvidácia

Bezpečnostné pokyny

2

Bezpečnostné pokyny

2.6

Likvidácia

Dodržiavajte prosím aktuálne národné ustanovenia!

Likvidujte v prípade potreby jednotlivé diely oddelene, podľa ich povahy v súlade s platnými špecifickými predpismi danej krajiny, napr. ako:

• Elektronický odpad • Plasty

• Plech • Meď atď.

(9)

3

Obsah tejto príručky

Úvod

3

Úvod

3

Úvod

3.1

Obsah tejto príručky

Táto príručka pre používateľa opisuje:

• Montáž voliteľnej karty rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe do meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B.

• Uvedenie zariadenia MOVIDRIVE® B na zbernicovom systéme PROFINET IO RT do prevádzky.

• Konfigurácia zariadenia PROFINET pomocou súborov GSD. • Prevádzka programu MOVITOOLS® MotionStudio cez PROFINET.

3.2

Doplňujúca dokumentácia

Na jednoduché a efektívne pripojenie meniča MOVIDRIVE® B na zbernicový systém PROFINET IO je potrebné okrem tejto používateľskej príručky požiadat’ o nasledujúce podrobné publikácie na tému priemyselnej zbernice:

• Príručka o profile meničov MOVIDRIVE® pripojených na priemyselnú zbernicu • Systémová príručka MOVIDRIVE® B

• Príručka k bezpečnostnému modulu DCS21B/31B, voliteľnému vybaveniu pohonového meniča MOVIDRIVE® MDX61B

V príručke k profilu zbernicovej jednotky MOVIDRIVE® a v systémovej príručke k meničom MOVIDRIVE® B sú okrem opisu parametrov priemyselnej zbernice a jej kódovania vo forme malých príkladov vysvetlené najrôznejšie koncepcie riadenia a možnosti aplikácie.

Príručka "Profil zbernicovej jednotky MOVIDRIVE®" obsahuje zoznam všetkých parametrov meniča pohonu, ktoré možno čítat’ alebo zapisovat’ cez rôzne komunikačné rozhrania, ako napr. cez systémovú zbernicu, cez RS485 alebo tiež cez zbernicové rozhranie.

3.3

Vlastnosti

Pohonový menič MOVIDRIVE® MDX61B s voliteľnou kartou rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe vám vďaka svojmu výkonnému a univerzálnemu rozhraniu priemyselnej zbernice umožňuje napojenie na nadradené automatizačné systémy cez otvorený a štandardizovaný systém priemyselných zberníc PROFINET IO RT.

3.3.1 MOVIDRIVE® a PROFINET

Správanie sa meniča - takzvaný profil jednotky, ktorý je základom aj pre prevádzku PROFINET, je nezávislý od typu zbernice a preto je jednotný. Používateľovi sa tak ponúka možnost’ vytvorit’ nové aplikácie, ktoré sú nezávislé od priemyselnej zbernice. Prechod na iné zbernicové systémy, ako napr. DeviceNet (voliteľná karta DFD) je potom veľmi jednoduchý.

(10)

3

Vlastnosti

Úvod

3

Úvod

3.3.2 Prístup ku všetkým informáciám

Zbernicové rozhranie PROFINET meniča MOVIDRIVE®MDX61B umožňuje digitálny prístup ku všetkým parametrom a funkciám meniča. Riadenie meniča sa uskutočňuje prostredníctvom rýchlych cyklických procesných dát. Prostredníctvom tohto kanálu procesných dát máte možnost’ okrem zadávania požadovaných hodnôt, ako napr. požadované otáčky, času integrácie pre rozbeh/dobeh atď. aj zvolit’ rôzne funkcie pohonu, ako napr. uvoľňovanie, blokovanie regulátora, normálne zastavenie, rýchle zastavenie atď. Zároveň môžete týmto kanálom načítat’ aj skutočné hodnoty meniča, ako sú otáčky, prúd, stav zariadenia, číslo chyby, alebo tiež referenčné hlásenie.

3.3.3 Kontrolné funkcie

Používanie priemyselnej zbernice pre pohonovú techniku vyžaduje dodatočné kontrolné funkcie, ako napr. časovú kontrolu zbernice (časový limit priemyselnej zbernice) alebo koncepty rýchleho zastavenia. Kontrolné funkcie MOVIDRIVE® môžete pre vaše použitie cielene zladit’. Tak môžete napr. určit’, ktoré chybové reakcie meniča pohonu sa v prípade chyby zbernice majú spustit’. V prípade mnohých aplikácií má význam funkcia rýchleho zastavenia, môžete ale tiež nastavit’ stále používanie posledných požadovaných hodnôt, takže pohon pobeží ďalej podľa posledných platných požadovaných hodnôt (napr. dopravný pás). Pretože počas prevádzky priemyselnej zbernice je zaručená tiež funkčnost’ riadiacich svoriek, rýchle zastavenie môžete aj naďalej realizovat’ nezávisle od zbernice cez svorky meniča pohonu.

3.3.4 Diagnostika

Pre uvedenie do prevádzky a servis vám ponúka menič MOVIDRIVE® početné možnosti diagnostiky. Pomocou integrovaného monitora priemyselnej zbernice môžete napr. kontrolovat’ nielen požadované hodnoty zaslané nadradeným ovládaním, ale aj skutočné hodnoty. Integrovaný webový server umožňuje prístup k diagnostickým hodnotám pomocou štandardného prehliadača.

3.3.5 Monitor zbernice

Okrem toho monitor zbernice poskytuje ďalšie informácie o stave zbernicového rozhrania. Monitor priemyselnej zbernice vám ponúka spolu s PC – softvérom MOVITOOLS® MotionStudio komfortnú možnost’ diagnostiky, ktorá umožňuje okrem nastavenia všetkých parametrov meniča (vrátane parametrov zbernice) tiež zobrazenie detailných informácií o stave priemyselnej zbernice a zariadenia.

(11)

4

Bezpečnostná koncepcia rozhrania DFS22B v kombinácii s bezpečnostným modulom DCS21B

Integrovaná bezpečnostná technika

4

Integrovaná bezpečnostná technika

4

Integrovaná bezpečnostná technika

4.1

Bezpečnostná koncepcia rozhrania DFS22B v kombinácii s bezpečnostným

modulom DCS21B

• Rozhranie DFS22B s bezpečnostným protokolom PROFIsafe má zabudované rozhranie CAN. Rozhranie DFS22B vyčleňuje bezpečnú komunikáciu a posiela ju cez zabudované rozhranie CAN na voliteľný bezpečnostný modul DCS21B.

• Nasledujúce požiadavky sú splnené cez 2-kanálovú redundantnú systémovú štruktúru bezpečnostného modulu DCS21B pomocou vhodných sledovacích mechanizmov:

– SIL3 podľa EN 61508 – kategória 4 podľa EN 954-1

– Úroveň výkonnosti e podľa EN ISO 13849-1

Pri zistených chybách systém reaguje tým, že zaujme bezpečný stav. Tým sa aktivuje formou bezpečných vstupov a výstupov bezpečnostnej funkcie s napojením bezpečnostným protokolom PROFIsafe na nadradené bezpečnostní riadenie. Nevykonáva sa lokálne vyhodnocovanie alebo logické spracovanie bezpečných vstupov/výstupov bezpečnostného modulu DCS21B. Toto vykonáva nadradená bezpečnostne orientovaná jednotka PLC.

• V spojení s voliteľným bezpečnostným modulom DCS21B možno DC 24 V vstup Bezpečné zastavenie odpojit’ na svorke X17 meniča pohonu MOVIDRIVE® a vytvorit’ takto bezpečnostne orientované zastavenie pohonu. Dodržiavajte pritom nasledujúcu koncepciu bezpečnosti meniča pohonu MOVIDRIVE®, ako aj všetky bezpečnostné pokyny, podklady a inštalačné predpisy, uvedené v predloženej dokumentácii.

STOP!

Bezpečnostná funkcia MOVIDRIVE® B je prípustná iba pre aplikácie do kategórie 3 podľa EN 954-1. Master Standard CPU PD PD Rozhranie PROFIBUS/ PROFINET MOVIDRIVE Menič PROFIsafe PROFIsafe F-CPU bezpečnostne orientovaný PROFIsafe B

(12)

4

Bezpečnostná koncepcia meniča MOVIDRIVE® B bez voliteľného bezpečnostného modulu DCS21B

Integrovaná bezpečnostná technika

4

Integrovaná bezpečnostná technika

4.2

Bezpečnostná koncepcia meniča MOVIDRIVE

®

B bez voliteľného

bezpečnostného modulu DCS21B

• Potenciálne ohrozenie stroja musí byt’ v prípade nebezpečenstva čo najskôr odstránené. Z hľadiska nebezpečných pohybov je bezpečným stavom spravidla pokojový stav so zamedzením opätovného rozbehu.

• Pohonový menič MOVIDRIVE® MDX60B/61B sa vyznačuje možnost’ou pripojenia externého bezpečnostného spínacieho zariadenia zaisteného proti chybám, ktoré prešlo skúškou výrobnej vzorky (podľa bezpečnostnej kategórie 3, EN 954-1). Toto zariadenie odpojí pri aktivácii pripojeného ovládacieho zariadenia núdzového zastavenia (napr. spínač núdzového vypnutia s funkciou zaistenia) od prúdu všetky aktívne prvky (odpojenie bezpečnostného napätia DC 24 V pre napájanie koncových stupňov), ktoré sú potrebné pre generovanie sledu impulzov na výkonovom stupni (IGBT).

• Odpojením na kladnom a zápornom póle DC 24 V sa zaistí, že napájacie napätia, potrebné pre funkciu meniča a tým aj vytváranie točivého poľa sériou impulzov (umožňujúcich vytváranie točivého poľa), sa bezpečne prerušia. Samovoľné uvedenie do chodu tým nie je možné.

• Namiesto galvanického odpojenia pohonu od siete prostredníctvom stýkačov alebo spínačov je pomocou opísaného spôsobu odpojenia napájacieho napätia DC 24 V bezpečne zamedzené ovládanie výkonových polovodičov vo frekvenčnom meniči. Tým je pre príslušný motor vypnuté točivé pole. Motor v tomto stave nemôže vyvinút’ žiadny krútiaci moment, ani keď je opät’ prítomné siet’ové napätie.

• Požiadavky na bezpečnostné spínacie zariadenie sú presne definované v nasledujúcich odstavcoch a musia sa presne dodržat’.

4.2.1 Obmedzenia

Pri použití vhodného externého zapojenia cez bezpečnostné spínacie zariadenie, ktoré má tieto vlastnosti:

– so schválením najmenej pre bezpečnostnú kategóriu 3

– odpojenie najmenej pre bezpečnostnú kategóriu 3

je možné pohonový menič MOVIDRIVE® MDX60B/61B použit’ v aplikáciách s bezpečným vypnutím podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1 (podľa EN 60204-1) a so zaistením ochrany proti opätovnému rozbehu v súlade s kategóriou 3 (podľa EN 954-1).

STOP!

• Ak jednosmerné 24 V napájacie napätie bezpečnostne odpojí výlučne na kladnom póle, nesmú na ňom vo vypnutom stave nasledovat’ žiadne testovacie impulzy.

• Pozor: Bezpečnostný koncept je vhodný len pre vykonávanie mechanických prác na súčastiach poháňaných strojov a zariadení.

• Pozor: V každom prípade musí výrobca stroja, resp. zariadenia, vypracovat’ analýzu rizík typických pre prevádzku daného stroja (zariadenia), ktorú treba pri použití pohonového meniča MOVIDRIVE®B rešpektovat’.

• Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života: Pri odpojení napájacieho napätia 24 V je na medziobvode meniča naďalej prítomné napätie.

• Pozor: Pri vykonávaní prác na elektrickej časti pohonu musí byt’ napájacie napätie odpojené pomocou externého prepínača údržby.

(13)

4

Bezpečnostná koncepcia meniča MOVIDRIVE® B bez voliteľného bezpečnostného modulu DCS21B

Integrovaná bezpečnostná technika

4

Integrovaná bezpečnostná technika

4.2.2 Schematické znázornenie koncepcie bezpečnosti na príklade meniča MOVIDRIVE® B

61519AXX [1] Vysokonapät’ový siet’ový spínací člen

[2] Nízkonapät’ový siet’ový spínací člen

[3] Bezpečnostné spínacie zariadenie (externé) schválené najmenej pre kategóriu 3 podľa EN 954-1 [4] Bezpečnostné napájacie napätie DC 24 V

[5] Bezpečnostný spínací siet’ový člen (SNT) [6] Oddelenie potenciálov

[7] Bezpečnostný obvod

[8] Spätné hlásenie na jadro výpočtového systému: Napájacie napätie pre riadenie koncového stupňa je OK (neplatí pre bezpečnostný obvod)

[9] Napájacie napätie pre riadenie výkonových tranzistorov

[10] Bezpečnostný siet’ový zdroj napájania DC 24 V je vypnutý / brzda je zabrzdená (neplatí pre bezpečnostný obvod) [11] Motor

[12] Výkonová čast’ [13] Záznam teploty [14] Záznam polohy

[15] Signály pre koncový stupeň modulované šírkou pulzu [16] Jadro výpočtového systému

[17] Pripojenie na priemyselnú zbernicu

S24V S0V24

M

CAN RS485 Binary OUT Binary IN Analog IN Analog OUT SNT HV SNT NV Uz+ Uz-PWM Uz-Uz+ 24V GND 24 V SNT S 24 S0 V2 4 [1] [2] [17] [16] [15] [14] [13 ] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] L1 L2 L3 24V ext. 24V ext./ 24V int. 24V int. 24V int. [4] [3] GND V I MOVIDRIVE B

(14)

5

Bezpečnostná koncepcia meniča MOVIDRIVE® B bez voliteľného bezpečnostného modulu DCS21B

Bezpečnostno-technické požiadavky

5

Bezpečnostno-technické požiadavky

5

Bezpečnostno-technické požiadavky

UPOZORNENIE

Informácie o bezpečnostno-technických podkladoch si prosím vyhľadajte v nasledujúcich publikáciách:

• Príručka "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B - bezpečné odpojenie – Podmienky" • Príručka "MOVIDRIVE® MDX61B - voliteľný bezpečnostný modul DCS21B/31B"

(15)

6

Montáž voliteľnej karty DFS22B do meničov MOVIDRIVE® MDX61B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

V tejto kapitole sa dozviete informácie týkajúce sa montáže a inštalácie voliteľnej karty rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe do meniča MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Montáž voliteľnej karty DFS22B do meničov MOVIDRIVE

®

MDX61B

POKYNY

• Montáž alebo demontáž voliteľných kariet MOVIDRIVE®MDX61B konštrukčnej veľkosti 0 smie vykonávat’ iba SEW-EURODRIVE.

• Montáž alebo demontáž voliteľných kariet používateľom je prípustná iba pri MOVIDRIVE®MDX61B konštrukčnej veľkosti 1 až 6.

• Voliteľnú kartu rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe musíte zasunút’ do zásuvnej pozície na priemyselnej zbernici [1].

• Na prepojenie použite iba konektory a káble, schválené pre zbernicu PROFINET IO.

62188AXX [1]

(16)

6

Montáž voliteľných kariet DFS22B / DCS21B do meniča MOVIDRIVE® MDX61B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.2

Montáž voliteľných kariet DFS22B / DCS21B do meniča MOVIDRIVE

®

MDX61B

POKYNY

• Voliteľný bezpečnostný modul DCS21B sa môže používat’ len v kombinácii s rozhraním priemyselnej zbernice DFS22B. V tomto prípade sa voliteľný bezpečnostný modul DCS21B musí zasunút’ do rozširovacieho slotu a voliteľná karta DFS22B do slotu na priemyselnej zbernici.

• Voliteľný bezpečnostný modul DCS21B sa môže používat’ len s meničmi MOVIDRIVE®MDX61B veľkosti 1 až 6, nie veľkosti 0.

• Kábel DAE34B (obj. číslo 1821 307 3) slúži na pripojenie zbernice CAN medzi vstup X86 bezpečnostného modulu DCS21B a vstup X31 voliteľnej karty DFS22B. Kábel DAE34B je súčast’ou dodávky voliteľného bezpečnostného modulu DCS21B. 62320AXX X86 DFS22B MOVIDRIVE® MDX61B DCS21B/ DCS21B DAE34B

(17)

6

Montáž voliteľných kariet DFS22B / DCS21B do meniča MOVIDRIVE® MDX61B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.2.1 Skôr než začnete

Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty, riaďte sa nasledovnými pokynmi:

• Menič odpojte od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové napájacie napätie. • Predtým, ako sa dotknete karty, zabezpečte vybitie elektrostatického náboja

zo svojho tela vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivé rukavice a pod.). • Pred montážou voliteľnej karty demontujte ovládacie zariadenie a čelný kryt (pozri

návod na obsluhu MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

• Po montáži voliteľnej karty znovu namontujte ovládacie zariadenie a čelný kryt (pozri prevádzkový návod MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kap. "Inštalácia").

• Voliteľné karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich až bezprostredne pred montážou.

(18)

6

Montáž voliteľných kariet DFS22B / DCS21B do meniča MOVIDRIVE® MDX61B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.2.2 Základný postup pri montáži a demontáži voliteľnej karty (MDX61B, veľkost’ 1-6)

1. Odskrutkujte obe skrutky držiaka karty. Držiak karty opatrne vytiahnite rovnomerným pohybom (nevzpriečit’!) zo zásuvnej pozície.

2. Na držiaku voliteľnej karty vyskrutkujte 2 upevňovacie skrutky čierneho krycieho plechu. Odstráňte čierny krycí plech.

3. Kartu pomocou 3 skrutiek priskrutkujte k držiaku karty presne do vyznačených otvorov.

4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do zásuvnej pozície a miernym tlakom zatlačte až na doraz. Držiak karty priskrutkujte oboma skrutkami spät’ k meniču. 5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.

60039AXX

1.

4.

4.

1.

2.

3.

3.

3.

2.

(19)

6

Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFS22B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.3

Pripojenie a opis svoriek voliteľnej karty DFS22B

Objednávacie

číslo

Rozhranie, typ DFS22B, priemyselné zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe: 1821 1844

POKYNY

• Voliteľné "rozhraní DFS22B priemyselnej zbernice PROFINET IO s bezpečnostným protokolom PROFIsafe" možno použit’ len v spojení s pohonovým meničom MOVIDRIVE® MDX61B; nie s MDX60B.

• Voliteľnú kartu DFS22B musíte zasunút’ do konektora priemyselnej zbernice.

Čelný pohľad na DFS22B Opis Svorka/ Prepínače DIP Funkcia 62186AXX

LED RUN (červená/žltá/zelená) LED BUS FAULT

(červená/žltá/zelená)

Indikuje aktuálny stav voliteľnej karty DFS22B. Signalizuje stav spojenia v sieti PROFINET IO.

X31: Pripojenie CAN-Bus

X30: Pripojenie kábla Ethernet LED Link (zelená)

LED aktivity [Activity] (žltá)

X32: Pripojenie kábla Ethernet LED prepojenia [Link] (zelená) LED aktivity [Activity] (žltá)

X31:3 GND X31:2 CL X31:1 CH DGN DCAN Low CAN High Prepínače DIP AS DEF IP

Auto-Setup pre prevádzku brány (bez funkcie)

Nastavuje parametre adresy na nasledujúce štandardné hodnoty:

• IP-adresa: 192.168.10.4 • Maska podsiete: 255.255.255.0 • Brána: 1.0.0.0

• Názov zariadenia PROFINET: PNETDeviceName_MACID X30 X32 Def IP PROFINET IO AS 0 1 DFS22B RUN GND CL CH BUS FAULT X31 3 2 1

(20)

6

Obsadenie konektora

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.4

Obsadenie konektora

Použite prefabrikované tienené konektory RJ45, podľa normy ISO/IEC 11801, vydanie 2.0, kategória 5.

Spojenie MOVIDRIVE® B – PROFINET

Voliteľná karta DFS22B sa cez rozhranie X30 alebo X32 (konektor RJ45) musí pripojit’ na siet’ový prepínač (switch) siete PROFINET párovaným káblom (so skrútenými pármi), podľa normy IEC11801, triedy D, kategórie 5, vydanie 2.0.

Integrovaný siet’ový prepínač vám pomáha pri vytváraní topológie liniek a ponúka funkciu Auto-Crossing

54174AXX Obr. 1: Priradenie konektora RJ45 (zástrčka)

A = pohľad spredu B = pohľad zozadu

[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysielanie +) [2] Pin 2 TX– Transmit Minus (vysielanie -) [3] Pin 3 RX+ Receive Plus (príjem +) [6] Pin 6 RX– Receive Minus (príjem -)

[3] [2] [1] 23 6 1 [6] A B

POKYNY

• Podľa normy IEEE 802.3 je maximálna dĺžka kábla pre Ethernet 10/100 MBd (10BaseT / 100BaseT), napr. medzi kartou DFS22B a prepínačom, 100 m. • V štandarde PROFINET IO sa pre výmenu dát v reálnom čase používajú rámce

Ethernet s identifikátorom 8892hex a s nastavenou prioritou cez príznak VLAN.

To podmieňuje prepínané siete. Prepínače siete musia podporovat’ prioritné prenosy. Siet’ové rozbočovače nie sú prípustné. Prenos dát prebieha duplexne (plný duplex) rýchlost’ou 100 Mbit. Podrobné informácie o kabeláži sú uvedené v publikácii "Installation Guideline PROFINET" (Návod na inštaláciu siete PROFINET), ktorú vydala Organizácia používateľov siete PROFINET (PROFINET-Nutzerorganisation, PNO).

(21)

6

Zbernicové káble – tienenie a uloženie

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.5

Zbernicové káble – tienenie a uloženie

Používajte výlučne tienené káble a spojovacie prvky, ktoré vyhovujú požiadavkám kategórie 5, triedy D normy ISO/IEC 11801, vydanie 2.0.

Odborné odtienenie káblov zbernice tlmí elektrický rozptyl a elektromagnetické rušenie, ktoré môže v priemyselnom prostredí vznikat’. Najlepšie tienenie dosiahnete nasledujúcimi opatreniami:

• Riadne utiahnite upevňovacie skrutky na konektoroch, moduloch a prípojoch vedení na vyrovnanie potenciálov.

• Používajte výlučne konektory s kovovým alebo pokoveným puzdrom. • Tienenie pripájajte do konektora veľkoplošne.

• Z oboch strán priložte tienenie kábla zbernice.

• Signálové káble a káble zbernice neukladajte rovnobežne s výkonovými káblami (vedenie motora), ale podľa možnosti v oddelených káblových kanáloch.

• V priemyselnom prostredí používajte kovové uzemnené káblové lávky.

• Káble signálov a príslušné vodiče na vyrovnanie potenciálov uložte čo najbližšie vedľa seba a zvoľte najkratšiu trasu.

• Zbernicové káble nepredlžujte pomocou konektorov. • Káble zbernice veďte tesne pozdĺž uzemnených plôch.

STOP!

Pri kolísaní potenciálov zeme môže cez obojstranne pripojené tienenie spojené s potenciálom zeme (PE) tiect’ vyrovnávajúci prúd. V takom prípade zabezpečte dostatočné vyrovnanie potenciálov v súlade s príslušnými nariadeniami VDE.

(22)

6

Adresovanie TCP/IP a podsiete

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.6

Adresovanie TCP/IP a podsiete

Úvod Nastavenie adresy IP-protokolu sa vykonáva nasledujúcimi parametrami • IP-adresa

• Maska podsiete • Štandardná brána

Pre správne nastavenie týchto parametrov je v tejto kapitole vysvetlený postup adresovania a delenia sietí IP na podsiete.

IP-adresa IP-adresa je 32-bitová informácia, ktorá jednoznačne identifikuje účastníka (stanicu) v sieti. IP-adresa sa zapisuje štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.

Príklad: 192.168.10.4

Každé dekadické číslo zastupuje jeden bajt (= 8 bitov) adresy a možno ho zapísat’ aj binárne (→ nasledujúca tabuľka).

IP-adresa sa skladá z adresy siete a z adresy účastníka (→ nasledujúca tabuľka).

Ktorá čast’ IP-adresy označuje siet’ a ktorá identifikuje účastníka je dané triedou siete a maskou podsiete.

Adresy účastníkov, zložené zo samých núl, resp. zo samých jednotiek (binárne) nie sú prípustné, pretože tieto adresy predstavujú samotnú siet’, resp. adresu pre všeobecné vysielanie.

Triedy sietí Prvý bajt IP-adresy určuje triedu siete a tým členenie na adresy sietí a adresy účastníkov.

Pre veľa sietí nie je toto hrubé členenie dostačujúce. Zároveň používajú explicitne nastaviteľnú masku podsiete.

Maska podsiete Pomocou masky podsiete sa dajú triedy sietí rozdelit’ ešte jemnejšie. Maska podsiete sa rovnako ako IP-adresa zobrazuje pomocou štyroch dekadických čísiel, navzájom oddelených bodkou. Každé dekadické číslo zastupuje jeden bajt.

Príklad: 255.255.255.128

Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt (= 8 bitov) masky podsiete a možno ho zapísat’ aj binárne (pozri nasledujúcu tabuľku).

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Adresa siete Adresa účastníka

192.168.10 4

Rozsah hodnôt

Trieda siete Úplná siet’ová adresa

(príklad) Význam Bajt 1 0 ... 127 A 10.1.22.3 10 = adresa siete 1.22.3 = adresa účastníka 128 ... 191 B 172.16.52.4 172.16 = adresa siete 52.4 = adresa účastníka 192 ... 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = adresa siete 4 = adresa účastníka

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

(23)

6

Adresovanie TCP/IP a podsiete

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

Ak zapíšete IP-adresu a masku podsiete v binárnej forme pod seba, uvidíte, že jednotky v maske podsiete určujú podiel adresy siete, nuly podiel adresy účastníka (pozri nasledujúcu tabuľku).

Siet’ triedy C s adresou 192.168.10. sa maskou podsiete 255.255.255.128 ďalej delí. Vzniknú tak dve podsiete, s adresami 192.168.10.0 a 192.168.10.128.

Prípustné adresy účastníkov v oboch siet’ach budú: • 192.168.10.1 ... 192.168.10.126

• 192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Siet’ový používatelia určujú logickým súčinom IP-adresy a masky podsiete, či je ich komunikačný partner v rovnakej sieti alebo v nejakej inej. Ak je komunikačný partner v inej sieti, účastník sa obráti na štandardnú bránu.

Štandardná brána Štandardná brána sa adresuje taktiež 32-bitovou adresou. 32-bitová adresa sa zapisuje štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.

Príklad: 192.168.10.1

Štandardná brána realizuje spojenie do iných sietí. Siet’ový používateľ, ktorý chce oslovit’ iného účastníka, môže jeho IP-adresu logicky vynásobit’ maskou svojej podsiete a zistit’ tak, či sa hľadaný účastník nachádza v rovnakej sieti. Pokiaľ tomu tak nie je, obráti sa účastník na štandardnú bránu - Router (smerovač), ktorá sa musí nachádzat’ v rovnakej sieti ako tento účastník. Štandardná brána potom prevezme sprostredkovanie dátových paketov ďalej.

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

IP-adresa dekadicky 192 . 168. . 10 . 128

binárne 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Maska podsiete dekadicky 255 . 255 . 255 . 128

(24)

6

Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.7

Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP

Prvé uvedenie do prevádzky

Parametre IP-adresy sa pri PROFINET IO zadávajú pomocou protokolu "DCP (Discovery and Configuration Protocol). Protokol DCP pracuje s názvami jednotiek (Device Name). Názov jednotky jednoznačne identifikuje účastníka v sieti PROFINET IO. Názov jednotky sa zadáva riadiacou jednotkou PROFINET IO pri konfigurovaní účastníka v sieti a konfiguračným softvérom sa tiež nastaví na jednotke PROFINET IO. Riadiaca jednotka pri uvádzaní do prevádzky identifikuje jednotku (účastníka) pomocou jej názvu a prenesie príslušné parametre IP-adresy. Preto na podriadenej stanici (slave) už nie sú potrebné žiadne nastavenia. Všeobecný postup je opísaný v kapitole "Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky" na príklade so SIMATIC STEP 7.

Reset parametrov IP-adresy

Ak parametre IP-adresy nie sú známe a k meniču nie je možný prístup cez sériové rozhranie alebo pomocou ovládacieho zariadenia DBG60B, môžu sa parametre IP-adresy nastavit’ na svoju štandardnú hodnotu pomocou prepínačov DIP "Def IP". Voliteľná karta DFS22B sa tým nastaví na nasledovné štandardné hodnoty:

• IP-adresa: 192.168.10.4 • Maska podsiete: 255.255.255.0 • Štandardná brána: 1.0.0.0

• Názov zariadenia PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Postup pri resetovaní parametrov IP-adresy na štandardné hodnoty: • Odpojte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

• Na voliteľnej karte DFS22B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "1". • Obnovte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

• Čakajte, kým voliteľná karta DFS22B nabehne do prevádzky. Spoznáte to podľa zelenej LED "RUN".

Prístup k meniču je teraz možný na IP-adrese 192.168.10.4. Pri nastavovaní nových parametrov IP-adresy postupujte takto:

• Pomocou nastavenia siete vo Windows zmeňte IP-adresu vášho P, aby sa PC a jednotka DFS22B nachádzali v rovnakej podsieti (napr. zmenená IP-adresa je 192.168.10.5).

• Spust’te internetový prehliadač a vyvolajte si domovskú stránku voliteľnej karty DFS22B alebo spust’te program MOVITOOLS® MotionStudio.

• Nastavte požadované parametre adresy.

• Na voliteľnej karte DFS22B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "0". • Nové parametre adresy sa prevezmú po vypnutí a zapnutí jednotky.

(25)

6

Postup po výmene zariadenia

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

6.8

Postup po výmene zariadenia

Ak pamät’ovú kartu meniča MOVIDRIVE® B, ktorú ste vybrali, zasuniete do nového meniča MOVIDRIVE® B, riadiaca jednotka PROFINET IO rozpozná novú jednotku (nového účastníka) bez akýchkoľvek ďalších opatrení.

Pri výmene voliteľnej karty DFS22B nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

Pri výmene bezpečnostného modulu DCS21B sa riaďte pokynmi uvedenými v príručke "MOVIDRIVE® MDX61B Bezpečnostný modul DCS21B/31B".

6.9

Prevádzkové signalizácie voliteľnej karty DFS22B

6.9.1 LED diódy PROFINET

Na voliteľnej karte DFS22B sú dve LED diódy, ktoré indikujú aktuálny stav rozhrania DFS22B a zbernice PROFINET.

LED RUN LED RUN signalizuje správny režim prevádzky elektroniky zbernice.

UPOZORNENIE

Ak pamät’ovú kartu vymeneného MOVIDRIVE®B nezasuniete do nového MOVIDRIVE® B, musíte vykonat’ úplné uvedenie meniča do prevádzky alebo do nového MOVIDRIVE® B načítat’ zálohovaný súbor parametrov. Okrem toho musíte pomocou konfiguračného softvéru zariadeniu PROFINET IO opät’ priradit’ existujúci názov zariadenia. Postupujte ako pri prvom uvedení do prevádzky (pozri kapitolu "Konfigurovanie PROFINET"). 62345AXX

DFS22B

RUN

BUS

FAULT

Stav LED RUN Príčina chyby Odstránenie poruchy Zelená • DFS22B hardvér OK.

• Správny režim prevádzky.

– Nesvieti • Rozhranie DFS22B nie je

pripravená na prevádzku. • Zariadenie opät’ zapnite. Pri opakovanom výskyte problému kontaktujte servisné stredisko SEW.

Červená • Chyba v hardvéri DFS22B. Bliká zelená

• Hardvér DFS22B nenabehol.

Bliká žlté svetlo • Zariadenie opät’ zapnite. Štandardné parametre IP-adresy nastavte pomocou DIP prepínača "DEF IP". Pri opakovanom výskyte problému kontaktujte servisné stredisko SEW.

Žltá • Zariadenie opät’ zapnite. Pri opakovanom

výskyte problému kontaktujte servisné stredisko SEW.

(26)

6

Prevádzkové signalizácie voliteľnej karty DFS22B

Pokyny na montáž a inštaláciu

6

Pokyny na montáž a inštaláciu

LED BUS-FAULT LED BUS FAULT indikuje stav zbernice PROFINET IO.

LED Link / Activity Obidve LED diódy, integrované v konektoroch RJ45 (X30, X32) Link (zelená) a Activity (žltá) indikujú status spojenia siete Ethernet.

Stav kontrolky LED BUS-FAULT

Príčina chyby Odstránenie poruchy

Nesvieti • Zariadenie na zbernici PROFINET IO sa nachádza v režime výmeny dát s mastrom zbernice PROFINET (Data Exchange). -bliká zelená Bliká zeleným/ červeným svetlom

• V rámci konfigurácie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO sa aktivovala skúška blikaním, aby sa účastník opticky lokalizoval..

-Červená • Zlyhalo spojenie PROFINET IO riadiaca jednotka.

• Zariadenie na zbernici PROFINET IO nezistilo žiadne spojenie.

• Prerušenie zbernice. • Riadiaca jednotka zbernice

PROFINET IO je mimo prevádzky.

• Skontrolujte pripojenie zbernice PROFINET na voliteľnú kartu DFS22B.

• Skontrolujte riadiacu jednotku zbernice PROFINET IO. • Skontrolujte kabeláž vašej siete

PROFINET. Žltá

Bliká žlté svetlo

• Do STEP 7 konfigurácie hardvéru bol zasunutý neprípustný modul.

• Prepnite hardvérovú konfiguráciu riadiaceho systému STEP 7 do stavu ON-LINE (zapojené) a analyzujte stav modulov na konektoroch zariadenia zbernice PROFINET IO.

61880AXX

LED / stav Význam

Link / zelená Existuje ethernetové spojenie. Link / vyp. Nie je žiadne ethernetové spojenie. Activity / žltá Na Ethernete práve prebieha výmena dát.

X30

X32

LED "Link"

LED "Activity"

POKYNY

• Pretože mikroprogramové vybavenie (firmvér) voliteľnej karty DFS22B potrebuje na svoju inicializáciu cca 10 sekúnd, 7-segmentový displej meniča MOVIDRIVE® B v tom čase signalizuje stav "0" (menič nepripravený).

(27)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola uvádza konfiguráciu meniča pohonu MOVIDRIVE® B s voliteľnou kartou DFS22B. Na konfiguráciu voliteľnej karty DFS22B s meničom MOVIDRIVE® B sa používa tento GSD súbor:

GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml

Tento GSD súbor obsahuje opis zariadenia na prevádzku voliteľnej karty DFS22B zabudovanej v meniči MOVIDRIVE® B.

7.1

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

V tejto kapitole uvádzame konfigurovanie meniča MOVIDRIVE® B na zbernici PROFINET pomocou aktuálneho súboru GSD. Konfigurovanie je opísané na príklade konfiguračného softvéru Simatic Manager s procesorom Simatic CPU 315F 2 PN/DP.

Inicializácia

súboru GSD • Spust’te softvér STEP 7 HWCONFIG a v menu [Extras] (Možnosti) vyberte položkumenu [Install new GSD file] (Inštalovat’ nový súbor GSD). • V nasledujúcom dialógu vyberte súbor "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-JJJJMMTT.xml" z CD "Software ROM 7". "JJJJMMTT" znamená dátum v tvare rok-mesiac-deň súboru. Tlačidlom "Browse" (prehľadat’) možno prejst’ na príslušný adresár. Výber potvrďte tlačidlom [OK].

• Pripájací modul DFS22B pre zbernicu SEW-PROFINET-IO je potom v položke [Other field devices] (ostatné priemyselné zariadenia) / [Drives] (pohony) / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

UPOZORNENIE

Aktuálnu verziu súboru GSD si môžete stiahnut’ aj z domovskej stránky SEW (www.sew-eurodrive.de) v rubrike "Software".

(28)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.1.1 Priradenie názvu zariadenia PROFINET

Skôr, než riadiacu jednotku zbernice PROFINIET IO môže oslovit’ zariadenie na zbernici PROFINET-IO, musí sa zariadenie pomenovat’.

Všeobecný postup je opísaný na príklade SIMATIC STEP 7.

• V STEP 7 HWCONFIG vyberte položku menu [PLC] (cieľový systém) / [Ethernet] / [Edit Ethernet Node...] (upravit’ účastníka Ethernet...).

• Kliknite na "Browse" (Prehľadávat’). Zobrazí sa prehľad všetkých účastníkov na zbernici PROFINET IO, ktoré sú v dosahu vášho projekčného nástroja.

• Vyberte požadovaného účastníka. Účastník SEW sa objaví pod typom jednotky (Device type) [2] ako "SEW-MDX61B+DFS22B" (→ nasledujúci obrázok). Názov jednotky (Device name) [3] je výrobcom nastavený na "PNETDeviceName" a môžete si ho prispôsobit’ podľa prevádzkového zariadenia. Viaceré meniče MDX61B sa môžu rozlíšit’ zobrazovanými adresami MAC. Adresa MAC je nalepená na voliteľnej karte DFS22B. Tlačidlom [Flash] (blikanie) [1] môžete nastavit’ blikanie zelenej kontrolky "Status" na vybranej karte DFS22B a tak skontrolovat’ váš výber.

11738AEN

62340AEN

[1]

(29)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

• Do poľa pre zadávanie "Názov zariadenia" [2] zadajte názov zariadenia a stlačte tlačidlo [Assign Name] (priradit’ názov) [8]. Názov jednotky sa teraz prenesie do účastníka a uloží sa do jeho pamäte. Názov môže mat’ dĺžku až 255 znakov. • Zadajte IP adresu [5] a masku podsiete [4], prípadne aj adresu routera (smerovača) [7].

Stlačte tlačidlo [Assign IP Configuration] (Pridelenie konfigurácie IP) [3]. Alternatívne

62330AEN

[1] Tlačidlo "Zavriet’"

[2] Pole pre zadávanie "Názov zariadenia"

[3] Tlačidlo "Priradit’ konfiguráciu IP"

[4] Pole pre zadávanie "Maska podsiete"

[5] Pole pre zadávanie "Adresa IP"

[6] Tlačidlo "Prehľadávat’"

[7] Pole pre zadávanie "Adresa routera (smerovača)"

[8] Tlačidlo "Priradit’ názov"

[9] Tlačidlo "Vynulovat’ (zrušit’)"

[6] [2] [3] [1] [8] [9] [5] [4] [7]

(30)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

• Opät’ stlačte tlačidlo [Browse] (Prehľadávat’) [6], aby ste skontrolovali, či sa nastavenia prevzali.

Stlačte tlačidlo [Close] (Zavriet’) [1].

• Tlačidlom [Reset] (Zrušit’) [9] môžete názov zariadenia DFS22B zrušit’ online. Potom je potrebný nový štart DFS22B.

7.1.2 Konfigurovanie rozhrania DFS22B zbernice PROFINET IO

Založenie nového projektu

Spustite Simatic Manager a založte nový projekt (pre konfigurovanie). Vyberte typ riadiacej jednotky a pripojte požadované moduly. Zmysel majú najmä operačné moduly OB82, OB86 a OB122.

Operačný modul OB82 zabezpečuje, aby riadiaca jednotka pri tzv. diagnostických alarmoch (výstrahách) neprešla do stavu "STOP" (zastavenie). Operačný modul OB86 signalizuje výpadok distribuovanej periférie. Operačný modul OB122 sa vyvolá v prípade, ak riadiaca jednotka nemá prístup na dáta účastníka distribuovanej periférie. To môže nastat’ napr. v prípade, ak karta DFS22B je pripravená na prevádzku neskôr, ako riadiaca jednotka.

• Spust’te STEP 7 HWCONFIG a vyberte v rošte riadiacej jednotky zásuvnú pozíciu zbernice PROFINET IO.

• Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu a vložte zbernicu PROFINET IO. Zadajte pritom IP-adresu pre riadiacu jednotku zbernice PROFINET IO. Tlačidlom [Ethernet] vložte nový subsystém PROFINET.

• V katalógu hardvéru otvorte [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

UPOZORNENIE

Pritom riadiaca jednotka IO ešte nesmie byt’ v režime cyklickej výmeny dát s jednotkami IO.

62341AEN

[2] [1]

(31)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

• Položku "MDX61B+DFS22B" [2] myšou pretiahnite na zbernicu PROFINET IO a zadajte názov stanice PROFINET.

Tento názov musí byt’ identický s názvom účastníckej stanice zbernice PROFINET, nastavenom na voliteľnej karte DFS22B.

• Položku na pozícii 2 vymažte, aby sa mohlo vykonat’ konfigurovanie vašej aplikácie. Vyberte konfiguráciu procesných dát, potrebnú pre vašu aplikáciu.

• Zadajte adresu I/O a periférie pre konfigurované rozsahy dát a konfiguráciu uložte. • Svoj aplikačný program rozšírte o výmenu dát s novými zariadeniami.

• Prenos procesných dát neprebieha konzistentne. Systémové funkcie SFC14 a SFC15 možno použit’ na prenos procesných dát.

• Pre konfigurovanie s PROFINET sa používa model so štrbinou (zásuvnou pozíciou). Každý slot (zásuvná pozícia) je pritom priradená jednému komunikačnému rozhraniu DFS22B.

Štrbina 1: Voliteľný bezpečnostný modul PROFIsafe [1] (len v spojení s voliteľnou kartou rozhrania DFS22B). Pri použití voliteľnej karty rozhrania DFS22B v spojení s voliteľným bezpečnostným modulom DCS21B sa musí nakonfigurovat’ "F module I/O (8 bytes)" (bezpečnostný modul).

Štrbina 2: Kanál procesných dát [2]. Počet procesných dát, ktoré sa cyklicky vymieňajú medzi riadiacou jednotkou a periférnym zariadením zbernice PROFINET IO.

UPOZORNENIE

• Bezpečnostný protokol PROFIsafe možno konfigurovat’ len s voliteľnou kartou DFS21B alebo DFS22B.

• Slot 1 voliteľnej karty DFS22B možno nakonfigurovat’ na spojenie s bezpečnostným modulom DCS21B.

62342AEN

[1]

(32)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Konfigurácia účastníka

Po konfigurácii jednotlivých zásuvných pozícií (slotov/štrbín) sa novovložený účastník musí nakonfigurovat’ ďalšími nastaveniami. Dvojklikom na symbol zariadenia nového účastníka sa vyvolá nasledujúce dialógové okno.

• Na záložke "Všeobecne" [1] musíte v poli pre zadávanie "Názov zariadenia" [4] zadat’ predtým priradený názov zariadenia. Nezabúdajte pritom na malé a veľké písmená.

62343AEN

[1] Záložka "Všeobecne" [2] Záložka "IO-cyklus"

[3] Pole pre zadávanie "Ethernet" [4] Tlačidlo "Názov zariadenia" [1]

[2]

[4]

(33)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

• Na zadanie predtým zvolenej IP adresy (pozri nasledujúci obrázok), v poli "Station / PN-IO System" kliknite na tlačidlo [Ethernet] [3].

• V záložke "IO-cyklus" [2] môžete nastavit’ čas aktualizácie, v ktorom účastník aktualizuje svoje procesné dáta. Voliteľná DFS22B, nainštalovaná v MOVIDRIVE®B, podporuje minimálny čas aktualizácie 2 ms (pozri nasledujúci obrázok).

11739AEN

(34)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Štart riadenia Konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky Simatic S7 a spustite modul. Signálka "Porucha" riadiacej jednotky by mala teraz zhasnút’.

LED diódy voliteľnej karty DFS22B môžu mat’ nasledujúce stavy: • LED RUN: svieti zelená

• LED BUS-FAULT: nesvieti

• LED Link a Activity: rýchle blikanie

Ak tomu tak nie je, skontrolujte konfigurovanie, najmä názov jednotky a IP-adresu účastníka.

(35)

7

Konfigurovanie riadiacej jednotky zbernice PROFINET IO

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.1.3 Príklad konfigurovania procesných dát meniča MOVIDRIVE® B

V tomto príklade sa polohovanie pohonu má uskutočnit’ prostredníctvom MOVIDRIVE®B. Možno na to použit’ aplikačný modul "Rozšírené polohovanie cez zbernicu".

Informácie medzi PLC a meničom sa vymieňajú prostredníctvom 6 procesných dát.

Nasledujúci obrázok znázorňuje príslušnú parametrizáciu PROFINET.

62347ASK 11742AEN Stavové – s l ovo Skutoč – pol oha Skutoč pol oha Skutoč otáčky Výst upný prúd V yťaže

n

ie zar iadeni a

6 Vstupné procesné dáta Stavové s l ovo Sk – pol oha Sk – pol oha Skutoč – otáčky Výst upný – prúd V yťaže

n

ie – zar iadeni a Stavové – s l ovo Skutoč – pol oha Skutoč – pol oha Stavové

slovo Skutočnápoloha otáčkySkutoč Výst upný Výstupnýprúdprúd zar iadeni aV yťažeVyťaženiezariadenia

n

ie –

One-skorenie Z r ýchle -nie otáčkyPož pol ohaCieľová pol ohaCieľová- Ri adiaces l ovo 6

Výstupné dáta procesu

Z r ýchle -nie Pož-otáčky Cieľová -pol oha Cieľová -pol oha Ri adiace s l ovo Z r ýchle - nie Pož otáčky Zrýchlenie Cieľová -pol oha Cieľová -pol oha Ri adiace s l ovo

Výstupy Vstupy I/O kontrolér: napr. SPS I/O zariadenie: napr. menič pohonu Skutočná

poloha Skutočnéotáčky Požadované

otáčky Cieľovápoloha Cieľová

(36)

7

Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.2

Nastavenie meniča pohonu MOVIDRIVE

®

MDX61B

Pre jednoduchú prevádzku priemyselnej zbernice sú potrebné tieto nastavenia.

Pre riadenie cez PROFINET IO sa menič MOVIDRIVE® B musí predtým prepnút’ na ovládací zdroj (P101) a zdroj požadovaných hodnôt (P100) = FIELDBUS (priem. zbernica). Nastavením FIELDBUS (priemyselná zbernica) sa menič MOVIDRIVE®B naparametruje na prevzatie požadovanej hodnoty zo zbernice PROFINET IO. Teraz menič MOVIDRIVE®B reaguje na výstupné procesné dáta, vysielané z nadradeného automatizačného zariadenia.

Po nainštalovaní voliteľnej karty PROFINET IO možno menič MOVIDRIVE® B cez túto zbernicu hneď parametrizovat’ bez ďalšieho nastavovania. Napríklad po zapnutí možno z nadradeného automatizačného zariadenia nastavit’ všetky parametre. Nadradenej riadiacej jednotke sa signalizuje aktivovanie zbernice ako zdroja riadiaceho signálu a zdroja požadovaných hodnôt bitom "Feldbus-Modus aktiv" (Režim zbernice aktivovaný) v stavovom slove.

Pri riadení cez zbernicu sa menič MOVIDRIVE® B z bezpečnostných dôvodov musí uvoľnit’ aj signálom cez svorku vstupu. Z tohto dôvodu je potrebné svorky zapojit’ a naprogramovat’ tak, aby sa menič pohonu uvoľňoval cez vstupné svorky. Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča MOVIDRIVE® B na strane svoriek je napr. pripojenie vstupnej svorky DIØØ (funkcia BLOKOVANIE REGULÁTORA) na signál +24 V a naprogramovanie vstupných svoriek DIØ1 ... DIØ7 na ŽIADNA FUNKCIA.

Dodatočné nastavenia parametrov pri prevádzke s bezpečnostným modulom DCS21B

11638AEN

UPOZORNENIE

Ďalšie informácie nájdete v príručke "MOVIDRIVE® MDX61B Voliteľná jednotka Bezpečnostný modul DCS21B/31B".

(37)

7

Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.3

Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7

Konfigurovanie

vlastností bezpečnostného protokolu PROFIsafe

• Aby sa mohli využívat’ bezpečnostné funkcie kombinácie rozhraní DFS22B/DCS21B, musíte v slote 1 nakonfigurovat’ jeden "modul F I/O (8 bajtov)".

• Označte slot 1 a vymažte záznam "Empty slot". Potom záznam "F-ModulI/O (8 Byte)" [2] potiahnite na Slot1 [1].

• Vlastnosti bezpečnostného protokolu PROFIsafe (pozri nasledujúci obrázok) môžete nakonfigurovat’ v konfigurácii hardvéru. Dvakrát kliknite na položku "F-Modul I/O (8 Byte)" v Slot 1 [1].

62344AEN [1]

(38)

7

Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.3.1 Opis parametrov F

Voliteľná karta DFS22B odovzdáva informácie o protokole PROFIsafe cez zbernicu CAN-Bus (kábel DAE34B) bezpečnostnému modulu DCS21B. Na voliteľnej karte DCS21B prebieha bezpečnostne orientované vyhodnocovanie protokolu PROFIsafe.

Pre prevádzku s bezpečnostným protokolom PROFIsafe sa z mastera zbernice do voliteľného bezpečnostného modulu PROFIsafe DCS21B pohonového meniča MOVIDRIVE® B posielajú pri nabiehaní priemyselnej zbernice, príp. siete, v bezpečnostnom parametrizačnom bloku (F) bezpečnostné parametre. Tieto sa na voliteľnej karte skontrolujú z hľadiska plauzibility. Až po úspešnom pozitívnom potvrdení tohto bloku parametrov F spustí bezpečnostný modul PROFIsafe výmenu dát (Data-Exchange) s bumasterom. Nižšie sú uvedené bezpečnostné parametre, ktoré sa prenesú na bezpečnostný modul PROFIsafe DCS21B.

V závislosti od použitej systémovej zbernice sú k dispozícii nasledujúce parametre.

Parameter "F_SIL"

Pomocou tohto parametra dokážu účastníci F skontrolovat’ zhodu bezpečnostnej triedy s hostiteľom F. Podľa príslušného rizika sa pre tieto bezpečnostné prípady rozlišujú bezpečnostné okruhy s rôznymi bezpečnostnými triedami SIL 1 až SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level).

Jednotka DCS21B podporuje nasledujúce nastavenie: • F_SIL = SIL 3

Parameter "F_CRC_Length"

V závislosti od dĺžky použiteľných dát F (procesné hodnoty) a verzie bezpečnostného protokolu PROFIsafe je potrebná rôzne dlhá kontrolná hodnota CRC. Tento parameter v bezpečnostnom telegrame oznamuje komponentu F očakávanú dĺžku kľúča CRC2. Voliteľný bezpečnostný modul DCS21B využíva užitočné dáta kratšie než 12 bajtov, takže pri bezpečnostnom protokole PROFIsafe V2 sa použije 3-bajtový-CRC.

Voliteľný bezpečnostný modul DCS21B podporuje nasledujúce nastavenia: • F_CRC_Length = 3 bajty CRC (iba pri PROFIsafe V2)

Parameter "F_Par_Version"

Tento parameter identifikuje verziu bezpečnostného protokolu PROFIsafe, podporovanú v jednotke DCS21B. Pri meniči MOVIDRIVE® vo verzii PROFINET sa podporuje iba verzia bezpečnostného protokolu PROFIsafe V2.

UPOZORNENIE

Ďalšie informácie nájdete v príručke "MOVIDRIVE® MDX61B Voliteľná jednotka Bezpečnostný modul DCS21B/31B".

Parametre F PROFIsafe Zbernicový systém PROFINET IO F_Check_SeqNr nie je k dispozícii

F_SIL fix F_CRC_Length fix F_Par_Version fix F_Source_Add fix F_Dest_Add Nastaviteľné F_WD_Time Nastaviteľné

(39)

7

Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

Parameter "F_Source_Add"

Adresy bezpečnostného protokolu PROFIsafe sa používajú na jednoznačnú identifikáciu zdroja (F_Source_Add) a cieľa (F_Dest_Add). Kombinácia zdrojovej a cieľovej adresy musí byt’ v celej sieti a vo všetkých staniciach jednoznačná. Priradenie zdrojovej adresy F_Source_Add sa uskutočňuje automaticky v závislosti od konfigurovania mastra cez STEP7.

Parameter "F_Source_Add" môže nadobúdat’ hodnoty 1 a 65534. Parameter nie je možné v STEP7-HW-KONFIG zmenit’ priamo.

Parameter "F_Dest_Add"

V tomto parametri sa priamo zadáva adresa voliteľnej karty bezpečnostného modulu PROFIsafe DCS21B, ktorá predtým bola nastavená v konfiguračnom softvéri MOVISAFE® ASSIST.

Parameter "F_Dest_Add" môže nadobúdat’ hodnoty 1 a 65534.

Parameter "F_WD_Time"

Tento parameter definuje čas sledovania vo voliteľnej DCS21B.

V priebehu tohto času sledovania musí z F-CPU príst’ platný aktuálny bezpečnostný telegram. V opačnom prípade prejde jednotka DCS21B do bezpečného stavu.

Čas sledovania zvoľte dostatočne vysoký, aby sa oneskorenia telegramu pri komunikácii tolerovali; na druhej strane ale aj dostatočne nízky, aby vaša bezpečnostná aplikácia mohla prebiehat’ bez obmedzení.

Pre jednotku DCS21B môžete parameter "F_WD_Time" uviest’ v krokoch 1 ms od 1 ms až 10 s.

UPOZORNENIE

Ďalšie informácie nájdete v príručke "MOVIDRIVE®MDX61B Voliteľná jednotka Bezpečnostný modul DCS21B/31B".

(40)

7

Konfigurovanie bezpečnostného protokolu PROFIsafe pomocou softvéru STEP 7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7

Konfigurácia a uvedenie do prevádzky

7.3.2 Diagnostika bezpečnosti cez zbernicu PROFINET

Stav komunikácie bezpečnostného protokolu PROFIsafe a chybové hlásenia voliteľnej DFS sa hlásia na riadiacu jednotku zbernice PROFINET IO a môžu sa tam diagnostikovat’. Diagnostické hlásenia na vrstve bezpečnostného protokolu PROFIsafe

Nasledujúca tabuľka uvádza diagnostické hlásenia na vrstve bezpečnostného protokolu PROFIsafe:

Bajt 11 Diagnostický text PROFINET (slovenský)

Diagnostický text PROFINET (anglicky)

0hex / 0dek žiadna chyba

---40hex / 64dek F_Dest_Add sa nezhoduje Nesúlad F_Dest_Add

41hex / 65dek F_Dest_Add je neplatný F_Dest_Add je neplatný

42hex / 66dek F_Source_Add je neplatný F_Source_Add je neplatný

43hex / 67dek F_WD_Time je 0 ms F_WD_Time je 0 ms

44hex / 68dek F_SIL Level je väčší ako max SIL Level F_SIL prekračuje SIL pre aplikáciu

45hex / 69dek Nesprávna F_CRC_Length F_CRC_Length nevyhovuje

46hex / 70dek Nesprávna verzia parametrov F Nesprávna verzia parametrov F

47hex / 71dek Chyba v hodnote CRC1 CRC1 chybná

UPOZORNENIE

Bližšie informácie o význame a odstraňovaní chybových hlásení nájdete v príručkách k riadiacej jednotke zbernice PROFINET IO.

(41)

8

Úvod

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

8

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

8

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

8.1

Úvod

Pomocou zbernice PROFINET IO sa klasická komunikácia pozdvihne na technológiu rýchleho Ethernetu, ktorý sa využíva ako fyzické prenosové médium. PROFINET IO podporuje procesnú komunikáciu v reálnom čase a tiež otvorenú komunikáciu cez Ethernet TCP/IP. Zbernica PROFINET rozlišuje tri triedy komunikácie, ktoré sa odlišujú svojou výkonnost’ou a funkčnost’ou.

Tri triedy komunikácie

• TCP/IP

Otvorená komunikácia podľa protokolu Ethernet TCP/IP bez požiadaviek na reálny čas (napr. technika webu).

• RT (Real Time)

IO-výmena dát medzi automatizačnými zariadeniami v reálnom čase (> 1 ms).

• IRT (Isochronous Real Time)

Izochrónna komunikácia (s rovnomerným časovaním) v reálnom čase pre synchronizáciu výmeny dát IO (napr. pre aplikácie Motion Control, riadenie pohybu; nie je možná s jednotkou DFS22B).

Jednotka DFS22B vyhovuje požiadavkám triedy PROFINET RT a ponúka otvorenú komunikáciu cez TCP/IP alebo UDP/IP.

Tri typy jednotiek Zbernica PROFINET IO rozlišuje tri typy jednotiek vstupov a výstupov: "IO-Controller" (Riadiaca jednotka IO), "IO-Device" (Jednotka IO) a "IO-Supervisor" (Dozorná jednotka IO). • IO-Controller (Riadiaca jednotka IO)

Riadiaca jednotka IO preberá funkcie riadiacej stanice - master - pre cyklickú výmenu dát IO s distribuovanými prevádzkovými jednotkami (perifériami) a zvyčajne je realizovaná ako komunikačné rozhranie riadiacej jednotky. Riadiacu jednotku IO možno porovnávat’ s PROFIBUS-DP-Master triedy 1. V jednom systéme PROFINET IO môže existovat’ viacero riadiacich jednotiek (IO-Controller).

• IO-Device (Jednotka IO)

Ako jednotka IO sa na PROFINET-e IO označujú všetky prevádzkové jednotky (v technológii), ktoré sú riadené riadiacou jednotkou IO (IO-Controller), napr. vstupy a výstupy, pohony, bloky ventilov atď. Jednotky IO (IO-Devices) možno porovnat’ s podriadenými stanicami - účastníkmi PROFIBUS-DP Slave. Voliteľná karta DFS22B je jednotka IO zbernice PROFINET IO (PROFINET IO-Device).

• IO-Supervisor (Dozorná jednotka)

Dozornými jednotkami (IO-Supervisor) môžu byt’ programovacie prístroje alebo počítače PC, s príslušnými inžinierskymi a diagnostickými nástrojmi. Dozorné jednotky majú prístup k procesným dátam a k dátam parametrov, ako aj k informáciám o alarmoch a k diagnostickým informáciám.

0

0

I

(42)

8

Úvod

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

8

Prevádzkové charakteristiky v systéme PROFINET

Komunikačný model

V komunikačnom modeli PROFINET IO sa využili mnohoročné skúsenosti PROFIBUS DP-V1. Prístupová metóda Master-Slave (riadiaca stanica - podriadená stanica) sa premietla do modelu Provider-Consumer (poskytovateľ - spotrebiteľ).

Na prenos dát medzi riadiacou jednotkou IO (IO-Controller) a jednotkami IO (IO-Devices) sa používajú rôzne komunikačné kanály. Cyklické dáta IO, ako aj udalost’ami riadené alarmy sa prenášajú kanálom reálneho času. Na nastavenie parametrov, na konfigurovanie a pre diagnostické informácie sa používa štandardný kanál na základe protokolu UDP/IP.

Model jednotky Ako model (prevádzkovej) jednotky sa využila koncepcia distribuovanej periférie, ktorá je známa z PROFIBUS DP, ktorá sa pre potreby siete PROFINET rozšírila. Model jednotky je založený na usporiadaní zásuvná pozícia (slot) a subpozícia (subslot) a umožňuje realizovat’ jednotky so zásuvnými pozíciami pre moduly a submoduly. Moduly sú reprezentované zásuvnou pozíciou (slot) a submoduly subpozíciou (subslot). Takéto usporiadanie umožňuje aj modularizáciu na logickej úrovni, napr. pre pohon (pozri nasledujúci obrázok).

58645AXX

0

0

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :