ФРАЗЕОГРАФІЯ П Е Р Е К Л А Д Н І ІН Ш О М О В Н О -У К Р А ЇН С Ь К І С Л О В Н И К И В ІС Т О Р ІЇ У К Р А ЇН С Ь К О Ї Ф Р А ЗЕ О Г Р А Ф ІЇ

20  Download (0)

Full text

(1)

УДК 81’373.7:124.5

Ьїїр*/Моі.ощ/10.17721/иш/51(2021).75-94

Володимир Ч ум ак, канд. філол. наук, проф., Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ https://orcid.org/0000-0001-9341-7072 Л ари са Корнієнко, канд. філол. наук,

школа І-ІІІ ступенів N 233 м. Києва https://orcid.org/0000-0001-5192-1019 П Е Р Е К Л А Д Н І ІН Ш О М О В Н О -У К Р А ЇН С Ь К І С Л О В Н И К И

В ІС Т О Р ІЇ У К Р А ЇН С Ь К О Ї Ф Р А З Е О Г Р А Ф ІЇ

Проаналізовано специфіку укладання перекладних іншомовно-укра­

їнських фразеологічних словників кінця Х Х - початку ХХ І ст., встанов­

лено принципи їхньої структурної параметризації, з ’ясовано характе­

рні ознаки макроструктури й мікроструктури досліджуваних словни­

ків, визначено особливості систематизації реєстрових одиниць і засоби та способи відображення етнолінгвістичної інформації у фра­

зеологічних працях перекладного типу, відзначено прикладні моменти використання перекладних фразеологічних словників.

Клю чові слова: фразеологізм, фразеологічний словник, структурні параметри словника, перекладний фразеологічний словник, українська фразеографія.

Н а м еж і ти сячоліть у вітчи зн ян ій лін гвісти ці сп остерігаєм о п ід ви щ ен и й інтерес науковц ів до ви вчен ня питань теорії та п ракти ки у країн ської ф разеограф ії, щ о спри чи н ило створен н я й вихід у світ багатьох україн ськи х ф разеол огіч н и х словників р ізн и х ти пів і видів. П оряд із відом и м и акад ем іч н и м и ф разео­

логічн и м и словн икам и тлум ачн ого ти п у в у країн ськом у м ово­

зн австві з ’яви лося чим ало о ри гін альн и х п ерекладн и х ф разео­

л огічн и х словн иків, які реп резен тую ть ф разеологічн е багатство сучасної у країн ської м ови н а ін ш о сл о в ’ян ськом у, герм ан ськ о­

му, ром ан ськом у тлі.

(2)

Д ля д ослідн и ків сучасної п ерекладн ої україн ської ф разео- граф ії актуальн и м зали ш ається ком плекс проблем , які стосу­

ю ться п арам етри зац ії структури ф разеологіч н и х словників, зокрем а п ерекладн и х, обґрун туван н я н ови х п ідходів до у к л а­

д ан н я словн и кови х статей, п о в ’язан и х зі сп ец и ф ікою м ак р о ­ структури (відбір р еєстрови х один и ць, обсяг і характер сл о в ­ ника, п рин ц ип и уп оряд куван н я м атеріалу) і м ікроструктури сл овн и к а (структура словн и кової статті, ти п и п ерекладу, сп ів ­ відн ош ен н я р ізн и х видів інф орм ац ії про реєстрову одиницю , ти п и ілю страти вн ого м атеріалу й ін.).

М ета роботи - проаналізувати структурні парам етри п ере­

кладних інш ом овно-українських ф разеологічних словників кін ­ ця Х Х - початку Х Х І ст., визначити основні принципи си стем а­

тизації реєстрових одиниць та укладання словн икови х статей, встановити місце двом овн и х і б агатом овних інш ом овно-укра­

їнських ф разеологічних словників в історії української фразеог- раф ії вказаного періоду.

О б ’єкт д ослідж ення - інш ом овно-українська п ерекладна фра- зеограф ія кінця Х Х - початку Х Х І ст.

П редм ет дослідж ення - теорія і практи ка структурної пара- м етризації п ерекладних інш ом овно-українських ф разеологічних словників вказаного періоду.

М атеріал д ослідж ення - інш ом овно-українські ф разеологічні словники кінця Х Х - початку Х Х І ст.

Із п оявою ґр у н то в н и х т ео р е ти ч н и х н ап р ац ю ван ь в ід о м и х д о сл ід н и к ів ф р азе о л о гіч н и х ф он дів с х ід н о с л о в ’я н сь к и х мов Л. Б у л ах о в сь к о го , В. В и н о гр ад о в а, Н. А м о со во ї, О. К унін а, І. Ч ерниш ової, Л. П алам арчука, Л. С крипник та інш их лінгвістів у кінці Х Х ст. активізувався процес вироблення нови х методів і підходів до укладання п ерекладних ф разеологічних словників, переваж на більш ість яки х мала прикладний характер і була р о з­

рахован а як н а українського, так і на інозем ного користувача.

З історії становлення української перекладної ф разеографії відомо, щ о одним із н айдавніш их п ерекладних словників був невеличкий за обсягом українсько-російський словник “Ф разы, пословицы и п риговорки м алороссийские”, д оданий як розділ до

(3)

“Грам атики малороссійскаго н а р е ч и я ” О. П авловського (1818) [Фразы]. Т ут упорядни к в алф авітном у порядку подав стійкі вислови української мови, переклавш и їх російською мовою, іноді подаю чи тлум ачення, щ о дало мож ливість дослідникам кваліф ікувати цей словник як перш ий перекладний словник української мови [Горецький 1963].

Т еоретичні засади укладання п ерекладних словників, зокрема і ф разеологічних, набули наукового вим іру в українськом у м о­

вознавстві завдяки відом им працям П. Горецького, Р. Зорівчак, Ю. П радіда, В. С тарко18 т а інш их лексикографів.

Д ослідн и ки відзн ачаю ть, щ о відсутність п ерекладн и х ф ра­

зеол огічн и х словн иків зн ачно утр у д н ю є ч итанн я ори гін альн ої ін озем н ої літератури , адж е зн ач ен н я ф разеологізм ів або зовсім не м оти вую ться або м оти вую ться дуж е невиразно лексич н им и зн ач ен ням и слів, щ о входять до їхнього складу. Т ом у теорія і п ракти ка д вом овн и х п ерекладн и х словн иків, у клад ан н я яких м ає б ути розрахован е на м акси м альн е зад овол ен н я п опи ту к о ­ ри стувач ів, м аю ть п ереб увати серед н ай важ ли віш и х завд ан ь сучасної україн сько ї ф разеограф ії [А м осова : 87; К расн обаєва- Ч орн а, Б оровик : 7].

В ідомо, що завдан ням двом овного перекладного словника є не лиш е залучення до реєстру н алеж них слів із перш ої мови, але й наявність відповідників до ц их слів у всіх їхніх м ож ливих зн а ­ ченнях, тобто треба зн ай ти слова-відповідники з інш ої мови, що

18 Див.: Горецький П. Й. Методологічні принципи складання зага­

льних двомовних перекладних словників // Лексикографічний бюле­

тень. Київ, 1951. Вип. І. С. 5-22; Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів : Вища школа, 1983. 175 с.; Пра­

дід Ю. Ф. Перекладні фразеологічні словники в Україні // Ученые за­

писки Таврического национального университета им. В. И. Вернад­

ского. Серия “Филология”. Том 20 (59), № 1. Симферополь, 2007.

С. 79-84; Старко В. Ф. Проблема авторитетності двомовних словників // Українська лексикографія в загальномовному контексті : теорія, практика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12-13 травня 2011 р.) / Відпов. ред. І. С. Гнатюк. Київ, 2011. С. 315-322.

(4)

є рівнозначним и до слів реєстру не лиш е змістом , але й сти ліс­

тичн и м и відтінкам и [Горецький 1951 : 9-11].

К рім того, під час укладанняч ф разеологічних словників, зо­

крем а й перекладного типу, виникаю ть дискусійні моменти, адже не всі автори однаково розум ію ть предм ет і завдання фра- зеограф ії, прагнучи м аксим ально розш и ри ти склад реєстру або ж зосередж ую чи свою увагу на ти х фразеологізм ах, що маю ть відповідний ком плекс характерн и х ознак, зокрема переносне значення й цілісність. Д еякі ф разеологи відносять до ф разеоло­

гічних одиниць п ри слів ’я т а приказки, констатую чи, що ф разео­

логізм еквівалентний слову, членові речення . Н а наш погляд, ф разеологічним и одиницям не слід вваж ати такі стійкі сп олу­

чен ня слів, як п ри слів ’я та приказки, адже вони маю ть сп ец и ф і­

чні сем античні й граматичні ознаки.

Д ля перекладної української ф разеограф ії надзвичайно важ ­ ливим и вваж аємо останні десятиріччя X X ст., коли автори п ере­

кладних словників почали застосовувати нову м етодику укла­

д ан ня лексикограф ічн и х праць із врахуванням яком ога повніш ої фіксації багатства ф разеології зіставлю ван их мов і подання м ак­

сим альної інф орм ації про специф іку ф разеологічних одиниць у кож ній із них. У вж итку користувачів з ’явилося багато д вом о­

вни х і багатом овних (тримовних) п ерекладних (українсько- інш ом овних та інш ом овно-українських) ф разеологічних слов­

ників, де зіставляю ться фразеологічні систем и сп оріднених чи н есп оріднених мов.

За наш им и спостереж енням и, практичне впровадж ення н ау­

ково об ґрунтованих принципів укладання п ерекладних ф разео­

логічн и х словників було реалізовано в обох ти п ах словників (як інш ом овно-українських, так і українсько-інш ом овних). Б іль­

ш ість авторів послідовно д отрим увалися теорії, за якою базови ­ ми елем ентам и структури п ерекладних ф разеологічних словни- 19

19 Див.: Фразеологічний словник української мови : В 2 т. / Уклад.

Г. М. Удовиченко. Київ : Вища школа, 1984; Англо-український фра­

зеологічний словник / Уклад. К. Т. Баранцев. 2-ге вид., випр. Київ : Т-во “Знання”, КОО, 2005.

(5)

ків виступаю ть ф орм ула перекладу, п обудова словникової стат­

ті, принципи ф орм ування реєстру, обсяг і характер наукової праці, грам атична інф орм ація, ілю стративний м атеріал та ін.

В арто наголоси ти, щ о, н а відм ін у від ін ш и х ти п ів ф разеоло­

гічних словників (тлумачних, історичних, етим ологічних та ін.), у п ерекладн и х словн и к ах основне см ислове н аван таж енн я в и ­ п ад ає н а зіставн у одиницю п ерекладу в інш ій м ові, її сем ан ти ­ ч н у співвідносність.

Н е м енш важ ливою в переліку структурних парам етрів є та­

кож інф орм ація про специф іку систем них віднош ень та оп ози ­ цій у м еж ах тем атичних і ф разеолого-сем античних груп, які ле- ксикограф ую ться у п ерекладних словниках як ф акультативні елем енти структурного рівня.

Н атеп ер серед прац ь у к р а їн сь к о ї п ер ек л а д н о ї ф разео гр аф ії н ай більш е д в о м о в н и х сл о в н и к ів , у як и х б агато гр а н н а п ал ітр а у к р а їн сь к о ї ф р азео л о гії зіста в л яєть ся із ф р азео л о гією а н гл ій ­ ської, н ім ец ьк о ї, р о сій сь к о ї мов. К ож ен із ан ал ізо в ан и х п ер е­

кл ад н и х слов н и к ів є ав то р и тетн и м д ж ер ел о м п о р ів н ял ь н о - зіставн о го в и в ч ен н я ф разео л о гії с л о в ’ян ськи х, герм ан ськ и х, р о м а н с ьк и х мов.

А наліз структурної специф іки інш ом овно-українських ф ра­

зеологічних словників розпочинаєм о з “А н г л о -у к р а їн с ь к о г о ф р а зе о л о гіч н о го с л о в н и к а ” (А У Ф С ) К. Баранцева, який ви ­ йш ов у світ 1969 р. і витрим ав ще д ва перевидання у 2005 і 2006 рр. Н а той час словник став важ ливим здобутком вітчи зн я­

ного перекладознавства. До реєстру словника, який містить майж е 30 000 ф разеологічних одиниць англійської мови, автор увів численні ф разеологічні одиниці (у їхньом у ш ироком у ро зу ­ мінні), а також приказки, п ри слів’ я та крилаті вирази.

Н а рівні м акрост рукт урних характеристик цього словника звертає на себе увагу саме реєстр, який охоп лю є фразеологізм и ном інативного характеру, численні напівпредикативні ф разео­

логічні одиниці: see h o w th e la n d lies, to [заст. to see how the squares go] “розум іти стан речей, справи; знати звідкіля вітер д м е” (А У Ф С , 835), цілісні предикативні структури (приказки, п ри слів ’я, крилаті вирази): th a t’s a n o th er p a ir o f sh o es “це зовсім

(6)

інш а сп рава” (А У Ф С , 935), предикативні одиниці, ком поненти яких вж иваю ться у буквальном у значенні: live n o t to eat, b u t eat to live присл. “ж и ви не для того, щ об їсти, але їж для того, щоб ж и ти ” (АУ Ф С, 612) та ін.

П ід ч ас у к л ад ан н я п ер ек лад н о го ф р азео л о гіч н о го сл о в н и к а К. Б аран ц ев в и к о р и с то ву є ал ф авітн и й п рин ц ип . У п еред м ові до сл о в н и к а я к б азо в о м у стр у к ту р н о м у ел ем ен ті автор за у в а ­ ж ує, щ о с тій к и м и або ф р азео л о гіч н и м и сл о в о сп о л у ч ен н ям и він в в а ж ає у стал ен і в м ові звороти , щ о не утв о р ю ю ться у в и сл о в л ю в ан н я х кож н ого р азу зн ову, а в став л яю ть ся в них, я к готові м овн і о д и н и ц і [Б аран цев : 189]. Т и м не м енш е в р е ­ єстрі сл о в н и к а заф ік со в ан о тр ад и ц ій н і р о зм о в н і ф орм ули (звертан н я, п р и в ітан н я, п о б аж ан н я і п од.), які важ ко н азв ати ф разеол огізм ам и .

О собливої уваги заслуговує підбір К. Баранцевим сем антич­

но і стилістично рівноц інн и х україн ськи х перекладів, аналогів чи еквівалентів до кож ного виразу або звороту. Н априклад:

co m e (або fall) in to lin e w ith so m eth in g , to (тж. to fall in line w ith som ething) “солідаризуватися, погодж уватися, д іяти відповідно до чогось” (А У Ф С , 230), accom m odation bill ком. “д руж ній век­

сель” (ф ікт ивний вексель, який видаю т ь для того, щ об дати м ож ливіст ь векселедерж ат елю врахуват и його і одерж ат и гот івку) (А У Ф С , 14) та ін.

О д н им із важ л и в и х ел ем ен тів м ік р о с тр у к ту р и ц ього с л о в ­ н и ка є н ам аган н я у к л ад ач а су п р о в о д ж у ва ти ф разео л о гізм и а н гл ій с ьк о ї м ови істо р и к о -е ти м о л о гіч н и м и ком ен тар ям и , а в о к р ем и х в и п ад к а х - п оясн ен н ям и зн ач ен ь в и разів щ одо їх в ж и ван н я т а п оходж ен н я: b eg th e q u e stio n , to ф ілос. “п ід м ін я ­ ти п о си л к у б аж ан и м д ля себе ви сн о в ко м ; « д овод и ти » аксіом у ак сіом ою ; п р и й м ати сп ірн е п и тан н я за в и р іш е н е”, [етим. лат . p etitio principii, з грецьк.; вперш е зуст річаєт ься в А ріст от еля]

(А У Ф С , 89), ca tch an o ld b ird w ith c h a ff, to “п ровести , п ід м а ­ н ути когось дуж е хи тр о го або б увалого; о б д у р и ти старого го р о б ц я н а п о л о в і” [част ина п р и слів ’я y o u ca n n o t catch an old b ird w ith chaff] (А У Ф С , 204) т а ін.

(7)

А втор послідовно дотрим ується вим ог до базової м ікростру­

ктури словника, подаю чи багатий ілю стративний матеріал. Н а­

приклад: be on th e trea d m ill, to іст. “п рацю вати н а ступальном у колесі; перен. бути н а каторзі” . - She is h a n d a n d glove w ith p eo p le som e o f w hom , according to m y hum ble ju d g m en t, ought to be on the tread m ill (W. N orris) (А У Ф С , 115). Д ля пояснень у літературних цитатах, напр.: вираз (as) d ead as a doo rn a il 1.

зовсім мертвий, без будь-яких ознак життя. - The w in d was blow ing like... fr o m him to me, so I rides up close a n d seen [= I rode up close and saw] it w as the Pacer, d ea d as a m ackerel (E. Seton- Thom pson) (А У Ф С , 266) та інші.

Заслуговує на схвалення також нам агання укладача подати в м еж ах м ікроструктурних елем ентів стилістичну характери сти ­ ку реєстрових одиниць, вказую чи на експресивну (ірон., ж арт ., пест л., зневаж л., презир. тощ о. Н априклад: p e a c e w ith h o n o u r

“почесний м и р” (інколи вжив. ірон.) (А У Ф С , 745)) або ж анрово- стилістичну характеристики (розм., книж ., поет ., прост ., груб.

та ін.: lik e o ld boots груб. “сильно, навально, невпинно; щ одуху, з усіх си л” (АУ Ф С, 607)).

“А нгло-український ф разеологічний словн ик” К. Баранцева на час виходу в світ був новаторською працею , у якій системно аналізувалися фразеологічні одиниці неспоріднених мов із з а ­ стосуванням відповідних вим ог до кож ного елем ента макро- та м ікроструктури перекладного фразеологічного словника. Н ині він не втратив своєї наукової цінності серед двом овн и х ф разео­

логічн и х словників, залиш аю чись одним із кращ их перекладних ф разеологічних словників в У країні.

М айж е одночасно з аналізованим словником К. Баранц ева на сторінках харківського часопису “П рап ор” протягом дванадцяти років (1959 (№ 9) - 1971 (№ 10)) друкувався “ Р о с ій с ь к о -у к р а ­ їн с ь к и й ф р а зе о л о г іч н и й с л о в н и к ” І. В иргана та М. П илинсь- кої за редакцією М. Н аконечного (РУФ С). А втори нам агалися врахувати особливості тогочасного ф ункціонування ф разеологі­

зм ів у російській і українській мовах, сф орм увавш и реєстр із росій ськи х фразеологізм ів, заф іксованих в “С ловаре соврем ен-

(8)

ного русского литературного язы ка” в 17 том ах20 та “Ф разеоло­

гическом словаре русского язы ка” за редакцією О. М олоткова21.

К рім того, до реєстру було залучено найпош иреніш і російські п ри сл ів ’я, приказки, крилаті вислови, а також деякі синтаксичні словосполучення.

Згодом такий підхід до формування реєстру було визнано н е­

виправданим , адже автори були більш е прибічникам и ідеї в ід ­ творення духу, а не букви м овної одиниці [Прадід : 33].

Н а рівні м ікроструктурних елем ентів словника у реєстрі за алф авітно-стриж невим принципом подається спільний ком по­

нент, тобто клю чове слово вислову, а ниж че за алф авітом - усі м ож ливі стійкі звороти, зокрема і ф разеологічні одиниці, до складу яких входить це слово, з українським и відповідниками, іноді - із синонімами, стилістичним и ком ентарям и. В ислови перекладаю ться лиш е раз, під одним із його основних ком пон е­

нтів, а на місці, де наводяться інш і ком поненти, подаю ться п о ­ силання. Н априклад: П И Л Ю Л Я . З о л о т и т ь , п о зо л о т и т ь п и л ю ­ л ю (перен.) - п ід со ло д ж ува т и , п ід с о ло д и т и п іл ю л ю (РУФ С

1969, № 3, 110), П О З О Л О Т И Т Ь З о л о т и т ь , п о зо л о т и т ь п и л ю л ю - див. П И Л Ю Л Я [РУ Ф С(1969), №8: 110 ] тощ о.

Із теорії укладання п ерекладних словників відомо, щ о одним із визначних чинників їхньої норм ативності є порядок розм і­

щ ення відповідників. А налізую чи специф іку ф орм ування статті в цьом у словнику, констатуєм о не завж ди виправданий п орядок наведення українських відповідників, подання яки х часто не враховує співвіднош ення норм ативно-літературних і розм овно- п обутових відповідників, перевага надається останнім. Н апри ­ клад, стаття п о д м а з ы в а т ь , п о д м а за т ь к о л е с а к о м у (розм., за- ст ар.) - м а за т и , п о м а за т и (м а с т и т и , п о м а с т и т и ) воза ко­

м у ; м а с т и т и , п о м а с т и т и (п ід м а зува т и ) кого (РУ Ф С 1969,

20 Словарь современного русского литературного языка : в 17 т.

Москва-Ленинград, 1948-1965.

21 Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молот­

кова]. 6-е изд., испр. и доп. Москва, 2001.

(9)

№ 7, 109), з а к о н не п и с а н д л я к о го , к о м у (розм.) - за к о н н е п и с а н и й ко м у (РУ Ф С 1969, № 3, 111).

А втори формую ть базову мікроструктуру словника за д о п о ­ м огою подання відповідних сти лістичних позначок (ремарок), які характеризую ть ступінь пош ирення ф разеологізм ів, вказу­

ю ть н а сф еру їх ф ункціонування або наводять ем оційно-оцінні характеристики висловів: р а з в о д и т ь , р а з в е с т и ан ти м о н и ю . (ф ам.) - т е р е ве н і го род ит и (пра ви т и ); (образн.) - м о л о т и , я к п о р о ж н ій м л и н ; т о в к т и воду в с т у п і (РУ Ф С 1959, № 10, 123), си н и й ч у л о к (перен.) - с и н я п а н ч о х а (РУ Ф С 1971, № 4, 107), д в у л и к и й Я н у с (кн и ж н .) - д в о л и к и й ( д в о л и ц и й ) Я н у с (РУ Ф С 1971, № 10, 110), я й ц а к у р и ц у у ч а т (ірон.) - м у д р іш і т е п е р я й ц я , н іж кури. П р. (РУ Ф С 1971, № 10, 110).

Р ец ен зен ти відзн ачаю ть п ракти чну користь “Р осійсько- україн ського ф разеологічн ого сл о в н и к а” І. В и рган а та М. П и- линської. Зокрем а, А. М о ск ал ен ко п еред б ач ав , щ о й ого в и ­ д ан н я м асо в и м ти р аж ем буде ак ти вн о сп р и яти д ал ьш о м у р о з ­ в и тк ові у к р а їн сь к о ї л ітер ату р н о ї м ови [М оскален ко : 143]. Н а д у м к у Л. С к р и п н и к , ц ей с л о в н и к я к п р ац я д в о м о в н о ї ф разео- г р а ф ії м а є с та ти а в то р и те тн и м д ж е р е л о м п о р ів н я л ь н о - зіставн о го в и в ч ен н я ф р азео л о гії я к об р азн о ї си стем и д во х сп о р ід н ен и х с л о в ’ян сь к и х м ов, адж е м атер іал сл о в н и к а в ід о ­ б р аж а є сп іл ьн і тен д ен ц ії, а так о ж д о зв о л я є ви я ви ти сп ец и ф іч ­ н о -н ац іо н ал ь н і р и си р о сій сь к о го і у к р а їн сь к о го ф р азе о л о гіч ­ н и х ф он дів [С кри п н и к : 5 9 -6 2 ].

2000 року за авторством ти х ж е укладачів вийш ов у світ о д ­ нотом ний “ Р о с ій с ь к о -у к р а їн с ь к и й с л о в н и к с т а л и х в и р а з ів ” (РУ С С В ), який став фактично удосконаленим варіантом п оп е­

реднього словника із деяким и зм інам и в реєстрі російських ф ра­

зеологізмів, узагальненням и типови х синтаксичних сполук і їхніх україн ськи х відповідників. С ловник засвідчує також н аяв­

ність у ф разеологічних си стем ах сем античних віднош ень си н о­

німії, полісемії, антонімії.

Значним здобутком української лексикограф ії стало видання двотом ного перекладного “ Н ім е ц ь к о -у к р а їн с ь к о г о ф р а зе о л о ­ г іч н о г о с л о в н и к а ” (Н У Ф С ) В. І. Г аври ся, О. П. П ророч ен ко

(10)

(1981) із реєстром понад 30 000 стій ки х висловів нім ецької м о­

ви. В У країні цей словник досі залиш ається найповніш им зі­

бранням ф разеологічного фонду нім ецької мови.

У передмові до словника відзначається, щ о під час ф орм у­

вання його м акроструктурних характери сти к автори зосередж у­

ю ть особливу увагу н а заголовку, який для лексикограф ування гн ізда є їхнім спільним ком понентом (вокабулою ). Заголовок виділено напівж ирним курсивним ш риф том , після якого стоїть двокрап ка й перш а із ф разеологічних одиниць цього гнізда - з відповідним номером. Ф разеологічні одиниці, що маю ть у своєм у складі омонімічні лексем и, розроблено в різних гніздах, п означених вокабулам и з рим ським и цифрами; їх п ронум ерова­

но в м еж ах кож ної літери й виділено напівж ирним ш рифтом.

Я кщ о до складу ф разеологізм ів входять прийм енники, які м о­

ж уть уж иватися з давальним і зн ахідни м відмінками, то п ода­

ється відповідна вказівка н а відмінок; вказівку на відм інок п о ­ дано також , коли збігаю ться ф орм и керування G enitiv і Dativ.

В окабули у словнику ф іксую ться в алф авітном у порядку. В о- кабули-ім енники подані в однині, лиш е в д еяких випадках - у множ ині, наприклад: A rg u sa u g e n : 1129. A rg u sa u g e n haben міф . “м ати очі А ргуса, м ати всев и д ю щ і о ч і” (Н У Ф С І, 46).

А так о ж F is im a te n te n : 596. F isim a te n te n m a c h e n ро зм . “к л е ї­

ти д урн я”; див. тж. F-631 (Н У Ф С І, 214).

У цьом у словнику на рівні м ікроструктурних елем ентів п о ­ даю ться три м ож ливі варіанти перекладу нім ецького ф разеоло­

гізму: український еквівалент, аналог чи описовий переклад.

Ф ор м у в ан н я р еєстр у у сл о в н и к у в ід б у в ал о ся з у р а х у в а н ­ н ям ім ен н и к о во го ко м п о н ен та, як и й є в и зн ач н и к о м ф разем и:

n a c h m e in e m B e fin d e n - B e fin d e n (Н У Ф С І, 81), im B lu te w a ten - B lu t (Н У Ф С І, 113). З а н аяв н о сті к іл ь к о х ім ен н и к ів сем ан ти ч н о го л о вн и м стає п ер ш и й ім енник: die A u s w a h l der G e se llsc h a ft - A u s w a h l (Н У Ф С І, 68), die P e rle n v o r die S ä u e w e rfe n - P e rle (Н У Ф С ІІ, 100).

С еред м ік р о ст р у к т ур н и х х ар а к тер и сти к сл о в н и к а зв ер тає н а себе у в агу о б о в ’язк о віс ть р ем ар к о в о ї ч асти н и , о д н ого з б азо в и х елем ен тів ф р азео гр аф іч н о ї п рац і. П ісл я в ід п о в ід н о ї

(11)

п о зн ач к и н ав о д и ть ся у к р а їн сь к и й п ер ек л ад , ан ал о г або е к в і­

вал ен т, а в разі п о тр еб и - п о ясн ен н я щ одо п о х о д ж ен н я та в ж и ван н я ф р азео л о гіч н о ї о д и н и ц і, напр.: die g o ld e n e R e g e l м а т . “тр ій н е п р ави ло, п р ави ло т р ь о х ” (сп о сіб зн а хо д ж ен н я до т р ьо х д а н и х чисел чет верт ого, п р о п о р ц ій н о го ) (Н У Ф С ІІ, 131). П о н яття б агато зн ач н о го ф разео л о гізм у від д ілен о одне від о д н ого циф рам и : e in e g u te (або tap fe re) K lin g e s c h la g e n . 1. Д обре ф ехтувати , б ути х о р о ш и м ф ех ту в ал ьн и к о м ; 2. ро зм . фам. б агато п и ти і їсти , л ю б и ти п оїсти ; 3. f ü r etw. см іли во в и сту п и ти н а зах и ст чого-н. (Н У Ф С І, 387).

Н атепер “Н ім ецько-український ф разеологічний словн ик”

В. Гаврися та О. П ророченко залиш ається одним із автори тет­

них перекладних словників, у яком у користувач має зм огу не лиш е отрим ати інф орм ацію про фразеологічні ф онди зіставлю - ваних мов, а й про багатозначність і синонім ію ф разеологічних одиниць, історію їх виникнення, сф еру вж ивання тощ о.

1987 р. вийшов друком “ Ф р а н ц у зь к о -у к р а їн с ь к и й ф разеол о­

гіч н и й с л о в н и к ” (ФУФС) Г. Венгреновської і М. Венгренівської з реєстром близько 6000 найуживаніш их у французькій мові сло­

восполучень і фразеологічних одиниць.

Ц ей перекладний словник укладено за алф авітно-гніздовим принципом із використанням елем ентів структурно-грам атич­

ного. М ікроструктурні характеристики реєстру подаю ться на початку словникової статті, як а розпочинається із загального слова, що ум овно взяте за основне. У м еж ах словникової статті спочатку наводиться інф орм ація про похідні словосполучення гніздового слова, потім - ідіом и та найбільш характерні вирази (п ри слів’я, приказки й ін.). Гніздові слова (вокабули) подано у праці в алф авітном у порядку. Н априклад: C H A T n . m. ch a t c o iffé

“п отороча” ; dès q u e les cha ts sero n t chau ssés “ран о-вран ц і” ; em porter le ch a t розм . “накивати п ’ятам и ”; à bon ch a t bon rat pro v. “наскочила, н ай ш ла коса на кам інь”; il n ’y avait q u e le ch a t

“без свідків” (Ф У Ф С , 33).

С инонімічні варіанти ф разеологічних словосполучень н аво­

дяться в д уж ках після слова або, наприклад: j o u r leva n t (або naissant, petit jo u r) “світан ок” (Ф У Ф С , 113), de bon (або de grand,

(12)

de tout) coeu r [de m auvais coeur] loc. adv. “охоче (від щ ирого се­

рця), [неохоче]” (Ф У Ф С , 37).

Д ля реалізації основного завдання перекладного словника ав ­ тори вдалися до використання еквівалентів, варіантних відп ові­

дників та описового перекладу. В окрем их випадках одном у ф ранцузьком у ф разеологізм у автори подаю ть д ва або кілька україн ськи х відповідників, які часто маю ть різне стилістичне забарвлення й різну сф еру вживання.

Я кщ о український вираз не повністю збігається за значенням із ф ранцузьким або якщ о він побудований н а інш ом у образі, перед ним ставиться знак приблизної рівності, напр.: ètre a ussi ch a n ceu x que le chien à B ru sq u et “везе як утопленику” (ФУФС, 33), n u l chevalier sa n s p ro u e sse prov. “на дерево дивись, як родить, а н а чоловіка, як роб и ть” (Ф У Ф С , 154).

Я к н е в ід ’єм н и й м ік р о с тр у к ту р н и й ел ем ен т ф ун кц іон ую ть у сл о в н и к у від п о в ід н і сти л істи ч н і п о зн ач к и іст., р о зм ., бот., поет ., військ., а р го то щ о , н ап р и к лад : il y a b e lle lu r e tte (або d ep u is b e lle lu re tte ) р о зм . “д а в н е н ь к о ; уж е д а в н о ” (Ф У Ф С , 126), c o n n a ître le n u m é r o de qn ро зм . “зн ати когось я к о б л у п л ен о го ” (Ф У Ф С , 154), o e il d u j o u r (або du m onde, de la natu re) поет . “со н ц е” (Ф У Ф С , 155), p o in t de J u d a s арго

“ч о р т о в а д ю ж и н а ” (Ф У Ф С , 179).

О кремо варто зупинитися н а попарном у перекладном у слов­

нику Ю. П радід а “Р у с с к о -у к р а и н с к и й и у к р а и н с к о -р у с с к и й ф р а зе о л о г и ч е с к и й т е м а т и ч е с к и й с л о в а р ь : Э м о ц и и ч е л о в е ­ к а ” (РУ У РФ ТС ), який вийш ов друком у 1994 р.

Ц ей сл о в н и к н алеж и ть д о л ек си к о н ів к о м б ін о ван о го ти пу, о ск іл ь к и п о єд н у є в собі х ар а к тер и сти к и ід ео гр аф іч н о го , п е ­ р ек лад н о го й тл у м ач н о го словн и к ів. В ін ук л ад ен и й за а л ф а в і­

тн о -тем ати ч н и м п ри н ц и п о м , р еєстр ск лад ає 339 р о сій сь к и х і 414 у к р а їн сь к и х ф разео л о гізм ів , о б ’ єд н ан и х у 13 тем ати ч н и х розряд ів.

М ак р о стр у к ту р а сл о в н и к а ск лад аєть ся із д в о х ч асти н : р о ­ сій сь к о -у к р аїн с ьк о ї та у к р а їн сь к о -р о сій с ьк о ї, к о ж н а з як и х м істи ть 13 т е м а т и ч н и х р о зр я д ів , а сам е: “В ід р а за . О ги д а ”,

“В т іха. Р а д іс т ь ’, “Г н ів . Л ю т ь ”, “З а хо п ле н н я . З а х в а т ”, “Л ю ­

(13)

бов. П р и с т р а ст ь ’, “С т р а ж д а н н я. М у к а ”, “Н е с п о к ій . Т р и во ­ г а '”, “П одив. З д и в у ва н н я ” , “П р е зи р с т в о . З н е в а га ”, “Сором.

С т и д ” , “С т рах. Ж а х ”, “Сум. П е ч а ль “В ідчай. Б езви хід ь В аж ливим и елем ентам и аналізованої ф разеограф ічної праці виступаю ть тем атичні й алф авітні покаж чики. У перш их п ере­

раховую ться тем атичні розряди та фразеологізм и, які входять до реєстру, щ о дозволяє користувачеві ш видш е знаходити у слов­

нику необхідні фразеологізм и. А лф авітні ж покаж чики постаю ть п ереліком усіх ф разеологізм ів, що увійш ли до словника. К ож на ф разеологічна одиниця м ає свій індекс, де перш а ц иф ра вказує н а номер тем атичного розряду, а друга - номер ф разеологізм у в м еж ах розряду.

Н а м ікроструктурном у рівні п обудова тем атичного розряду ґрунтується на таких ознаках: 1) у назві тем атичного розряду ем оційний стан лю дини характеризується двом а словам и (друге слово позначає сильний і відносно короткочасний ем оційний стан лю дини, що у психології м ає назву - афект); 2) після назви тем атичного розряду автор п одає сем античний ком ентар, у я к о ­ му розкривається загальне розш ирене (ідеограф ічне) значення ф разеологізм ів усього розряду. Ц е значення конкретизується безпосередньо у словниковій статті ш ляхом сем антизації кож ної фраземи; 3) кож ен розряд здебільш ого складається з д вох р озд і­

лів: а) фразеологізм и, що маю ть прямі відповідники у мові, на яку перекладаю ться (укр. без п а м ’я т і - рос. без п а м я т и );

б) ф разео л о гізм и , щ о не м аю ть п р ям и х в ід п о в ід н и к ів у м ові, н а як у п ерек ладаю ться.

П ереклад переваж но здійсню ється за д опом огою ф разеологі­

чного відповідника - слова чи словосполучення, напр.: рос. за м и л у ю д у ш у - укр. за м и л у душ у (РУ У РФ ТС , 98), рос. п а с т ь н а сердц е ком у - укр. сп о д о б а т и с я (РУ У РФ ТС , 52), укр. п е к т и / с п е к т и р а к ів (р а ки , р а к а ) - рос. з а л и в а т ь с я р у м я н ц е м (РУ У РФ ТС , 172). К рім того, м ікроструктура словника подається в алф авітном у п орядку із відповідною нум ерацією т а з ураху­

ванням ф акультативних і варіативних ком понентів, а багатозн а­

чні фраземи у кож ном у новом у значення здатні представляти різні тем атичні розряди.

(14)

У м еж ах конкретної словникової статті значну увагу п риді­

лено ф разеологічній варіантності; деякі ф разеологізм и суп рово­

дж ую ться вказівкою на типові синтаксичні зв ’язки: поедом ест ь/съ ест ь кого (РУ У РФ ТС , 57), серце н а д р ы ва ет ся чье, у кого (РУ У РФ ТС , 58); послідовно наводяться паспортизовані цитати-ілю страції для підтвердж ення ф ункціонування певного ф разеологізм у в українській і російській мовах.

В аналізованом у попарном у перекладном у ф разеологічном у словнику Ю. П радіда успіш но реалізовано теорію тем атико- ідеограф ічної стратиф ікації фразеологізм ів у споріднених мовах, щ о відкриває п ерспективи створення нови х цікавих фразеогра- ф ічних праць тем атичного спрям ування аж до встановлення специф іки ф разеологізації різном овної картини світу.

Ц ік а в о ю ф р азе о гр аф іч н о ю п р ац ею ц ьо го п ер іо д у став

“ Н ім е ц ь к о -у к р а їн с ь к и й ф р а зе о л о г іч н и й с л о в н и к (у стал ен і п о р ів н я н н я )” (Н У Ф С У П ) К. М ізіна (2005), у якій автор зд ійс­

нив спробу класиф ікувати ком паративні фразеологічні одиниці та ком паративні парем ії нім ецької мови н а українськом у тлі.

В ід зн ач и м о п о зи ти в н і х ар а к тер и сти к и ц ього сл о в н и к а на рів н і осн о в н о го завдан ня: до б іл ьш о сті од и н и ц ь, заф ік с о в а ­ н и х у ц ьом у сло в н и к у , п оряд із п ер ек лад о м зн ач ен н я н а в е д е ­ но о д и н (або к іл ь к а) п о в н и й ч и ч а с т к о в и й е к в ів а л е н т у к р а їн ­ с ь к о ї м ови ; у в и п ад к у п р о зо р о ї о б р а зн о -м о т и в а ц ій н о ї с т р у к ­ ту р и у стал ен о го п о р ів н ян н я автор п о давав тіл ьк и о сн овн и й у к р а їн сь к и й еквівален т.

Н а р ів н і м ік р о с тр у к ту р н и х х ар а к тер и сти к сл о в н и к а в и д і­

ляю ть ся р еєстр , у як о м у п одано 1491 о б р аз-е тал о н к о м п а р а­

ти в н и х ф р азе о л о гіч н и х од и н и ц ь, та алф авітн е р о зташ у ван н я ф р азе о л о гіч н и х п орівн ян ь. К рім того, б азо в и м и ел ем ен там и м ік р о с тр у к ту р и м о ж н а н азв ати о со б л и в о сті сл о в н и к о во ї с т а т ­ ті, я к а у к л а д а є т ь с я з у р а х у в а н н я м о с о б л и в о с т е й ч а с т и н о ­ м о в н о го к о м п о н у в а н н я ф р а зе о л о г ізм у н а за с а д а х ал ф а в іт н о - ід ео гр аф іч н о го п ри н ц ип у.

Реєстр словника ф ормую ть переваж но ім енникові ком пон ен ­ ти, а у випадках, якщ о образ-еталон вираж ений не іменником, то о б ов’ язково вказується інш а ч асти н а мови; якщ о ж образно-

(15)

м отиваційна основа ф разеологічного порівняння реп резентована форм ою дієслова, то словникову статтю розп очи н ає інф інітив цього дієслова. За мож ливого перекладу нім ецького ф разеологі­

зму українською м овою прямого чи переносного значення фра- зем и в ком паративном у ф разеологізм і віддається перевага варі­

анту із прям им значенням, наприклад: A a l, m - вугор; g la tt w ie ein A a l “виверткий характером ; занадто друж ній; настільки х и т­

рий, щ о немож ливо об дурити” (Н У Ф С У П , 13), W achs, n - віск;

w eich w ie W achs “м ’який як віск, як пам п ух” (Н У Ф С У П , 190).

Н а ж аль, у словнику відсутня інф орм ація про стилістичну маркованість реєстрових одиниць, перевага віддається пареміям, в образно-м отиваційній структурі яких чітко вираж ено п орів­

няння з певним еталонізованим предм етом /поняттям , напр.:

K lo b rü h e , f - суп із ф рикаделям и; k la r sein w ie K lo b rü h e “ясно як Бож ий д ен ь” [НУФ СУП : 63], Z eit, f - час; w ie die Z eit, so ändern sich die L e u te “який вік, такий і ч оловік” (Н У Ф С У П , 298).

С уттєвим н едоліком словника вваж аємо відсутність у слов­

никовій статті перекладу значення фраземи, автори наводять лиш е український п овний / неповний еквівалент, який мож е м а­

ти різні інтерпретації.

20 1 0 р. в и й ш л а в с в іт щ е о д н а ф р азе о гр а ф іч н а п р ац я К. М ізіна “А н г л о -у к р а їн с ь к и й с л о в н и к к о м п а р а т и в н о ї ф р а ­ зео л о гії” (А У С К Ф ), у якій автор, за аналогією до вже проан алі­

зован ого н ім ец ьк о -у к р а їн сь к о го сл овн и к а, у п о р яд к у в ав і к л а ­ си ф іку в ав к о м п ар ати вн у ф р азеологію ан гл ій ськ о ї м ови в зі­

ставл ен н і з у к р а їн сь к и м и від п ов ід н и к ам и . М ак р о стр у к ту р а і м ікроструктура цього словника співвідносяться з попереднім перекладним словником К. М ізіна, але змістові озн аки н абува­

ю ть інш их форм. Так, прагнення укладача яком ога повніш е п ро­

дем он струвати колорит і багатство еталонізованих образів в англійській мові спричинило окреме виділення еталонізованої ознаки у лінгвокультурнозначущ их образах, наприклад: hen (А У С К Ф , 58) та w et h en (А У С КФ , 115). У багатьох словникових ста ттях у к л ад ач н ам агаєть ся п о д ати в и то к и гл и б о ко ї се м а н ­ ти ч н о ї х ар а к тер и сти к и , в р ах о в у ю ч и н ац іо н ал ь н у сп ец и ф іку:

W o rm w o o d - полин. (as) bitter as w orm w o o d 1) гіркий н а смак,

(16)

~ гір к и й я к п о л и н ; 2) поганий - гіркий (про новину, вістку). S.:

aloes, d e a th , gall (А У С КФ , 118).

У процесі лексикограф ування англійських ф разеологічних порівнянь розгалуж еного синонім ічного ряду, у словнику п ода­

но образи-еталони деяких одиниць цього ряду. У країнські п о ­ вні / неповні еквіваленти виділено знаком ~, наприклад: cat - кіт. (as) active / agile as a cat. S.: m o n k ey , - “рухливий, грай ли ­ вий, н епосидю чий”, ~ гр а т и с я я к к о т и к (А У С КФ , 25).

У цьом у словнику, на відм іну від “Н ім ецько-українського ф разеологічного словника (усталені порівн ян н я)”, автор н ам ага­

ється врахувати один із б азових елем ентів структури фразеог- раф ічної праці - інф орм ацію про стилістичну м аркованість р е­

єстрових одиниць. Ц е стосується ком паративних ф разеологізм ів із низьким стилістичним регістром . Н априклад, (as) cool as a c u c u m b er - ірон. “абсолю тно незворуш ний, холоднокровний, спокій ни й ” , ~ с п о к ій н и й я к двері (А У С К Ф , 34).

Із н евідом их причин автор ун икає інф орм ації про теорію укладання словника, особливості форм ування словникових ста­

тей, кількісні показники реєстру, специф іку рем аркування і т. ін.

2007 р. ви й ш ов д р у ко м п ер ек ла д н и й “ Р о с ій с ь к о - у к р а ­ їн с ь к и й с л о в н и к н а р о д н о ї м о в и ” (Р У С Н М ) у 2 -х то м ах В. Л евуна з реєстром близько 80 000 слів. П ро специф іку ф разе­

ологічної частини його реєстру відомо з передм ови, у якій автор назвав словник ф разеологічно-синонім ічним (РУ С Н М , 3). Н а м ікроструктурном у рівні, як п озитивний момент, відзначаємо той факт, що українським и відповідникам и до багатьох росій сь­

ки х приказок, п ри слів ’їв, ф разеологічних зворотів та ін. є зага­

льн овж ивані норм ативні фразеологізм и, а не кальковані висло­

ви, наприклад: в и д и т око д а л е к о , а ум ещ ё д а л ь ш е - око п о в е р х а х б іж и т ь , а р о з у м і к о р ін ь б а ч и т ь (Р У С Н М , 86), в с т а в л я т ь п а л к и в к о л ё с а - у с т р о м л я т и п а л и ц і в к о л е с а (РУ С Н М , 122), в с я к к у л и к н а своей к о ч к е в е л и к - ко ж ен п ес н а своєм у с м іт т і гордий (РУ С Н М , 124].

К рім того, укладач часто п одає до росій ськи х ф разеологізм ів українські відповідники-синонім и, п оказую чи багатство ф разео­

логічного фонду української мови, напр.: в о р у в о р а д у б и н к у

Figure

Updating...

References

Related subjects :