How To Get A Credit Card On Kasikornbank.Com (For A Free Credit Card)

11  Download (0)

Full text

(1)

คูมือการใชงาน

บริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติ

Online Direct Debit

ODD

(2)

สารบัญ

1. การเริ่มตนใชระบบครั้งแรก 3 2. การทํารายการชําระเงิน 5 3. การตรวจสอบการทํารายการชําระเงินยอนหลัง 7 4. การเปลี่ยนรหัสผาน(Password) 10 5. ขอควรรูเกี่ยวกับระบบ ODD 10

(3)

1.

การเริ่มตนใชระบบครั้งแรก

1. ทานจะไดรับซองปดผนึกซึ่งบรรจุชื่อผูใชงาน (User ID) ที่ทานไดเลือกไว เมื่อทานเปดผนึกแลวให สังเกตขอความ “ชื่อผูใชงานของทาน” หรือ “Your User ID is”

2. ทานจะไดรับซองปดผนึกซึ่งบรรจุรหัสผาน (Password)เมื่อทานเปดผนึกแลวใหสังเกตขอความ

“รหัสผานของทาน” หรือ “Your Password is”

3. เขาสูโปรแกรม Internet Explorer พิมพ Address https://ws06.kasikornbank.com/odd

** รหัสผานที่ธนาคารออกใหเปนตัวเลข0-9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญA,B,C,D,E,F ซึ่งสัญลักษณ D (ดีตัวใหญ) O (เลขศูนย) C (ซีตัวใหญ) และ B (บีตัวใหญ) 8 (เลขแปด) ที่พิมพในซองมีความคลายคลึงกันขอใหทาน ระมัดระวังในการพิมพ (ผิดไดไมเกิน 3 ครั้ง) กรณีที่ทานพิมพรหัสผานผิดเกิน 3 ครั้ง ทานตองแจงธนาคารเพื่อออก รหัสผานใหม 1 – พิมพชื่อผูใชงานโดยใชตัวอักษรตัวพิมพใหญตัวเลขหรือเครื่อง หมายขีดลาง (_) ตามชื่อผูใชงานที่ปรากฏบนซองปดผนึก 2 – พิมพตัวเลขและตัวอักษรตัว พิมพใหญตามรหัสผานใน ซองปดผนึก ** 3 – คลิกที่ปุม “เขาสูบริการ

(4)

ในการเขาสูระบบครั้งแรกทานตองกําหนดรหัสผานใหมโดยรหัสผานใหมตองมีเงื่อนไขดังนี้ • ตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กสําหรับรหัสผานมีความแตกตางกัน • รหัสผานควรมีความยาวระหวาง 8-20 ตัวอักษร • รหัสผานใหมของทานตองไมซ้ํากับชื่อผูใชงานของทาน • รหัสผานของทานตองไมเวนวรรคตอนตนและตอนปลาย • รหัสผานตองประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขเทานั้น • รหัสผานตองไมใชตัวอักษรหรือตัวเลขที่เหมือนกันติดกัน 2 ตัวและตองไมใชตัวอักษรพิเศษ • รหัสผานเดิมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกครั้งหลังจากทานไดใชรหัสผานอื่นๆแลว 6 ครั้ง ขอใหทานเขาสูระบบครั้งแรก ภายใน 2 สัปดาห เนื่องจาก รหัสผานที่ธนาคารออกใหมีวันที่หมดอายุ (Expired Date) เมื่อรหัสผานหมดอายุทานตองทําการกรอกคําขอใหธนาคารออกรหัสผาน

ในกรณีที่ทานพบปญหาในการเขาสูระบบครั้งแรก ทานสามารถติดตอมาที่หนวยงาน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท 0-2888-8822

(5)

2.

การทํารายการชําระเงิน

เมื่อทานทํารายการจากหนา website ของคูคาของทานและเลือกการชําระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากธนาคารกสิกร ไทยระบบจะเปดหนา website ของธนาคารโดยอัตโนมัติ

และเมื่อทานใส username และ password ที่ไดรับเรียบรอยแลวระบบก็จะแสดงรายละเอียดที่ทานจะตองชําระและทาน ก็สามารถเลือกบัญชีที่จะใชชําระเงิน

(6)

เมื่อเลือกบัญชีที่ตองการแลวก็สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกอนการชําระเงินได

(7)

จากนั้นระบบจะแสดงเลขที่อางอิงใหทานพิมพหรือ Download เก็บไวเปนหลักฐาน

4.

การตรวจสอบการทํารายการชําระเงินยอนหลัง

ทานสามารถตรวจสอบไดโดยใชทั้งการคนหาโดย • ชื่อบริษัทผูรับเงิน • ชวงเวลาที่ทํารายการ • สถานะของการทํารายการ

(8)

ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดการทํารายการชําระเงินและสามารถสั่งพิมพและ / หรือ Download เก็บไวเปนหลักฐาน ได

(9)
(10)

5.

การเปลี่ยน

Password

สามารถเปลี่ยน Password ไดโดยเขาไปที่ User Preference ** สามารถเปลี่ยน Password ไดวันละ 1 ครั้ง เทานั้น

6.

ขอควรรูเกี่ยวกับ

ODD

- กรณีที่ทานเลือกบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเบิกเกินบัญชีในการชําระเงินระบบจะดําเนินการหัก บัญชีตามยอดคงเหลือในบัญชีรวมวงเงินกูเบิกเกินบัญชี แตไมสามารถดึงยอดคงเหลือจากบัญชี ออมทรัพยที่ผูกกับบัญชีกระแสรายวันมาใชในการหักบัญชีได - เงื่อนไขสําหรับการหักบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเบิกเกินบัญชี “ในกรณีที่ผูใชบริการมีวงเงินกูเบิกเกินบัญชี การสั่งจายเงินนอกจากจะเปนไปตามที่ตกลง ในสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีที่ผูใชบริการทําไวกับธนาคารแลว ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคาร หรือผูจัดจําหนาย (ในกรณีที่ผูใชบริการมอบหมายใหผูจัดจําหนายเปนผูสั่งจาย) เปนผูสั่งหักเงิน จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีไดดวย โดยผูใชบริการตกลงยินยอมให ถือวาการสั่งจายเงิน หรือการหักเงินในบัญชีดังกลาวเปนหนี้กูเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาที่ ผูใชบริการมีอยูกับธนาคารทั้งสิ้น” - ทานสามารถเพิ่มเลขที่บัญชี สําหรับใชในการชําระเงินได โดยกรอกคําขอใชบริการ – บัญชีเพิ่มเติม ที่ตองการนําเขาระบบ (ไดสูงสุดไมเกิน 5 บัญชี)

(11)

- ในกรณีที่ทานไมเขาไปใชงานในระบบกินกวา 365 วันนับจากการใชงานครั้งสุดทาย ชื่อที่เขาไปใช งานในระบบและรหัสผานจะไมสามารถใชไดอีกทานตองแจงความจํานงขอใชบริการใหมอีกครั้ง - ในกรณีที่ทานเขาไปใชงานระบบแตละทิ้งหนาจอไวเกินกวา 30 นาทีทานตองเขาไปทํารายการใหม อีกครั้งหนึ่งจากหนา website ของบริษัทคูคาของทาน (ถือวารายการที่ทําคางอยูนั้นไมสมบรูณ) - รหัสเขาใชงานระบบจะตองเปลี่ยนทุกๆ 90 วัน และทานสามารถนํารหัสผานกลับมาใชใหมไดอีก ครั้งเมื่อทานเปลี่ยนรหัสไปแลว 5ครั้ง - ในกรณีที่ทานใสรหัสผานผิดเกิน 3 ครั้งทานตองแจงธนาคารเพื่อขอรหัสผานใหม - ในกรณีที่ทานพบปญหาในการเขาสูระบบ (ปญหาเกี่ยวกับรหัสผาน) หรือปญหาเกี่ยวกับการใช

งานระบบทานสามารถติดตอมาที่หนวยงาน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท 0-2888-8822 - ในกรณีที่ตองการใหธนาคารออกรหัสผานใหม ขอใหกรอกคําขอใหธนาคารออกรหัสผาน ใหม และสงคําขอฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามแทน บริษัท/หางฯ นั้น พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารมาที่ “ฝายบริการจัดการดานการเงิน สวนปฏิบัติการบริการจัดการดานการเงิน ทีม Customer Service” ทางโทรสารหมายเลข 0-2470-2193

Figure

Updating...

References

Related subjects :