Epekto Ng Paggamit Ng Balbal Na Salita Ng Mga Mag

13  66  Download (0)

Full text

(1)

“EPEKTO NG PAGGAMIT NG BALBAL NA SALITA NG MGA

MAG-AARAL SA IKATLONG ANTAS NG SEKONDARYA NG ST. THOMAS

ACADEMY”

Kristine Marie M. Baybay Jomhesty Jane H. Leal

Ma. Alyannah P. Lim Hazel C. Monzones

(2)

“EPEKTO NG PAGGAMIT NG BALBAL NA SALITA NG MGA

MAG-AARAL SA IKATLONG ANTAS NG SEKONDARYA NG ST. THOMAS

ACADEMY”

Kristine Marie M. Baybay Jomhesty Jane H. Leal

Ma. Alyannah P. Lim Hazel C. Monzones

Gng.Anatacia Mulawin-Ilagan Guro sa Filipino III

Gng.Lilibeth M. Enriquez Punong-guro

(3)

DAHON NG PAGPAPATIBAY

A n g p a g - a a r a l n a i t o n a m a y p a m a g a t n a , “EPEKTO NG PAGGAMIT NG

BALBAL NA SALITA NG MGA MAG-AARAL SA IKATLONG ANTAS NG SEKONDARYA NG ST. THOMAS ACADEMY” ay iniharap at inihanda ng mga mag-aaral

na sina Kristine Marie M. Baybay, Jomhesty Jane H. Leal, Ma. Alyannah P. Lim, at Hazel

C. Monzones sa Komunikasyong Pangmadla bilang b a h a g i n g p a g t u p a d s a k a h i n gi a n s a

(4)

PASASALAMAT

Buong pusong pinasasalamatan ng mga mananaliksik ang PANGINOONG DIYOS na walang sawang sumusubaybay at gumagabay sa bawat kasapi upang matapos ang pag-aaral na ito. Salamat sa ibinibigay mong karunungan, pag-ibig, at pananampalataya sa bawat isa.Salamat sa pakikinig sa bunga ng aming pawis at salamat sa mga puna at mungkahi na malaki ang naitulong para ganap na maging maayos ang aming pananaliksik.

Lubos ding pinasasalamatan namin si Gng. Anatacia Mulawin-Ilagan, ang tagapayo at nanagsilbing ina at patuloy na kumalinga sa bawat problemang dumarating sa mga mananaliksik. Salamat sa napakalawak na pag-unawa at matalinongpag-iisip sa pangaraw-araw na gawain sa paaralan. Pangalawa sa Lumikha , wagas na pagpapasalamat sa aming mga magulang na nagsailbing tubig kapag kami’y nauuhaw, nagsilbing damit sa aming kahubdan, kasing halaga ng hanging ating nalalanghap.

Maramimg maraming salamat, ama, papa, tatay, ina, mama, nanay at sa mga kapatid na mapagmahal at handang tumulong .Maraming salamat sa mga kaibigan, kakilala at sa mga taong nakasalamuha habang binubuo ang pananaliksik na ito.At sa huli, salamat sa edukasyon at wika na nagsisilbing palamuti saating katauhan at ang nagbabantayog sa karunungan.

(5)

TALAAN NG NILALAMAN Kabanata I 1 Panimula 1 Paglalahad ng Suliranin 2 Kahalagahan sa Pag-aaral 3 Paglalahad ng Layunin 4 Saklaw at Limitasyon 5

Kahalagahan ng mga Katawagan 6

Kabanata II 7

Mga Kaugnay na Pag-aaral 7 Mga Kaugnay Na Literatura 8

(6)

KABANATA I

KAPALIGIRAN NG PAG-AARAL

PANIMULA

Tunay ngang wala ng permanente sa mundo kundi ang pagbabago. Ang lahat ng bagay ay sumasailalim sa pagbabago. Pagbabago na naayon sa ating panahon na maging ang ating wika ay tumutugon sa mga pagbabagong ito.

Ang pananaliksik na ito ay sumasailalim sa makabagong direksyon at inobasyon na naglalarawan ng ating wika sa kasalukuyan. Salitang balbal, ito ang mga salitang nabuo sa impormal na paraan, mga salitang nabuo sa mga pagsama-sama o pinag-dugtong-tugtong na salita na maaaring maging mahaba o mailkli lang. Ano kaya ang epekto nito sa mga mag-aaral ngayon?

Lumalabas sa isinasagawang pag aaral na ang likhang salitang kanto, likhang salitang bakla at likhang salitang sosyal ay madalas gamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pang araw-araw. Ang paggamit ng salitang balbal ay nagdudulot ng kahinaan sa ispeling, malabong pakikipag komunikasyon at pinang hahali sa mga wastong salita.

(7)

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

a.) Ang paggamit ng mga salitang balbal ng mga kabataan na nagdudulot ng kahinaan sa ispeling.

b.) Nakakasanayan na ng mga kabataan ang paggamit ng salitang balbal na nakakaapekto sa tamang paggamit n gating wika.

(8)

KAHALAGAHAN SA PAG-AARAL

Sa mga kabataan. Upang hindi na makasanayan pa ng mga kabataan ang paggamit ng

salitang balbal.

Sa mga mananaliksik. Upang magamit ng ayos ang ating sariling wika at hindi ang mga

salitang balbal.

Sa mga mag-aaral. Kapag naiwasan ito, ay magagamit ng ayos ang ating sariling wika at

ng hindi mahirapan sa ating pag-aaral tulad ng kahinaan sa ispeling at paggamit ng ating tamang wika.

(9)

PAGLALAHAD NG LAYUNIN

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong:

 Mahikayat ang mga kabataan na iwasan ang paggamit ng salitang balbal, na maaaring maging dahilan ng kahinaan sa paggamit ng wastong salita.

 Magamit ng wasto ang ating wika.

 Maiwasan ang paunti-unting paggamit ng salitang balbal sa pakikipag-usap.

(10)

SAKLAW AT LIMITASYON

Ang pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng limampung mga piling mag-aaral sa ikatlong antas ng sekondarya sa mataas na paaralan ng St. Thomas Academy sa taong panuruan 2011-2012, tungkol sa epekto ng pagkasanay sa paggamit ng salitang balbal sa mga kabataan ngayon.

(11)

KAHALAGAHAN NG MGA KATAWAGAN

Konseptwal- ito ang pansariling kahulugan ng isang salita. Bawa't salitang ginagamit sa

texto ay may ibig sabihin. Maaaring maging payak o komplikado ang kahulugan ng salita. Ang konseptwal na kahulugan ng mga salita sa texto ang isang batayan ng iba pang mga kahulugan.

Proposisyunal- ito ay ang pansariling kahulugan ng isang pangungusap. Ang mga

pangungusap ay may kahulugang taglay kahit na hindi ginagamit sa isang kontexto. Nakatayo ito sa kanyang sarili.

Kontekstwal- ito ay ang kahulugang taglay ng pangungusap kung nasa isang kalagayan o

konteksto. Makukuha ang kahulugang kontextual batay sa ugnayan ng mga pangungusap sa texto. Makukuha rin ang kahulugan nito ayon sa paraan ng pagkakagamit ng awtor sa mga pangungusap.

Pragmatiko- ito ang kahulugan ng pangungusap batay sa interaksyon ng awtor at ng mga

mambabasa. Ang kahulugang ito ay naglalaman ng damdamin, saloobin, pananaw ng awtor na ipinararating sa mga mambabasa.

(12)

KABANATA II

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL

Ayon kay Gette (2010), anb balbal o islang na salita ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa nito ay parak, lespo (pulis), iskapo (takas), atik (pera), erpats (tatay), jokla (bakla), tiboli (tomboy), at marami pang iba.

http://www.oppapers.com/essays/Gette/376738

Ayon naman kina Bautistaa,Kazuhiro et al.(2009), ang balbal o islang na salita ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Ang antas ng lipunan na lalong nanghihikayat sa mga kabataan na makasanayang bigkasing madalas ang mga salitang ito. Kalunos-lunos ang magiging bunga nito kung hindi natin pagbibigyan na sapat na lunas o solusyon ang suliraning ito.

(13)

MGA KAUGNAY NA LITERATURA

Ayon sa Wikipedia, ang balbal o islang ay ang di pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Ito rin ang mga salitang nabuo sa mga pinagsasama o pinagdugtong na salita, maaari itong mahaba o maikling salita lamang.Ang salitang balbal ay maiugnay sa salitang bakla.

Figure

Updating...

Related subjects :